Anúncio

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2

22 de Feb de 2017
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
Anúncio
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2
Próximos SlideShares
ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิตศาสตร์ ป.5 ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิตศาสตร์ ป.5
Carregando em ... 3
1 de 17
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Mais de Khunnawang Khunnawang(20)

Anúncio

Último(20)

ข้อสอบ LAS ปี ๒๕๕๗ คณิศาสตร์ ม.2

 1. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงวนลิขสิทธิ์ แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับของทางราชการ ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน หรือทาเครื่องหมายใดๆ ลงใน แบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือนาไปเผยแพร่
 2. คำชี้แจงแบบทดสอบคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทาแบบทดสอบ 120 นาที 2. แบบทดสอบฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 30 ข้อ (ข้อ1-30 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 75 คะแนน) ให้นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ตัวอย่ำง 0. ถ้า a3 = 343 แล้ว a มีค่าเท่าไร 1) 7, 0, -7 2) 7, -7 3) 7 4) -7 วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 3) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ระบายใน กระดาษคาตอบทับตัวเลข ดังนี้ ข้อ 0     ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน : พิจารณาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้ว จงเขียนวงกลมล้อมคาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อ จานวน 3 ข้อ (ข้อ 31-33 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 7.5 คะแนน) นักเรียนจะต้องเขียนวงกลมให้ครบทั้งสี่คาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนนดังนี้ ตอบถูก 4 คาตอบ ได้ 2.5 คะแนน ตอบถูก 3 คาตอบ ได้ 2.0 คะแนน ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 1.5 คะแนน ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 1.0 คะแนน ตอบไม่ถูก ได้ 0 คะแนน ตัวอย่ำง 00. พิจารณาสถานการณ์และข้อความที่กาหนดให้แล้วลงสรุปว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ กาหนดให้ ค่า A = 8 B = 12 C = 15 ข้อความ ข้อสรุป 1) A + B = 20 ใช่ / ไม่ใช่ 2) C – A = 6 ใช่ / ไม่ใช่ 3) A + B – C = 5 ใช่ / ไม่ใช่ 4) C – B + A = 10 ใช่ / ไม่ใช่
 3. วิธีตอบ ให้นักเรียนวงกลมลงในคาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ที่นักเรียนคิดว่าเป็นคาตอบที่ถูก ลงในกระดาษคาตอบ ดังนี้ ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบสั้น : คิดหาคาตอบ แล้วเขียนคาตอบที่ถูกต้อง จานวน 7 ข้อ (ข้อ 34 - 40 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 17.5 คะแนน) นักเรียนจะต้องเขียนคาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกต้อง ได้ 2.5 คะแนน ตอบไม่ถูกหรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน ตัวอย่ำง 000. ค่าของ x จากสมการ 3x + 20 = 4x +13 เท่ากับเท่าใด ตอบ ………………………………………………………………… วิธีตอบ ให้นักเรียนเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ ดังนี้ ข้อ 000. ตอบ 7 ข้อ 00. 1) ใช่ / ไม่ใช่ 2) ใช่ / ไม่ใช่ 3) ใช่ / ไม่ใช่ 4) ใช่ / ไม่ใช่ ห้ามทาข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
 4. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 1 ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 30 ข้อ (ข้อ1-30 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 75 คะแนน) 1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมได้ถูกต้อง 1) 66.0 3 2  2) 75.0 4 3  3) 88.0 5 4  4) 83.0 6 5  2. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง 1) 7.06.4  เป็นจานวนตรรกยะ 2) 2 12 7 3  เป็นจานวนตรรกยะ 3) 532  เป็นจานวนตรรกยะ 4) 632  เป็นจานวนตรรกยะ 3. ข้อใดถูกต้อง 1) ถ้า x = 4 แล้ว x มีค่าเท่ากับ 2 2) ถ้า x2 = 4 แล้ว x มีค่าเท่ากับ -2 3) ถ้า x = 9 แล้ว x มีค่าเท่ากับ 3 4) ถ้า x2 = 9 แล้ว x มีค่าเท่ากับ 3 4. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 750 คน 12% ของจานวนนักเรียนทั้งหมด เป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ไทย นักเรียนที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกชมรมนี้มีกี่คน 1) 90 2) 112 3) 638 4) 660
 5. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 2 5. แบ่งสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ในอัตราส่วน 4 : 7 ถ้าสินค้ากลุ่มที่น้อยกว่าเท่ากับ 60 ชิ้น แล้วสินค้าทั้งหมดมีกี่ชิ้น 1) 105 2) 120 3) 165 4) 180 6. สันติซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง ในราคาเงินผ่อน โดยชาระเงินผ่อนในแต่ละเดือนคิดเป็น 15% ของ เงินเดือนของเขา ถ้าเขาผ่อนรถยนต์เป็นเงิน 9,600 บาทต่อเดือน แล้วเขามีเงินเดือนๆ ละกี่บาท 1) 50,000 2) 64,000 3) 82,000 4) 90,000 7. ข้อใดเมื่อถอดรากที่สองแล้วได้จานวนเต็ม 1) 222  2) 33333  3) 444  4) 555  8. ค่าของ 3 64810676 , เท่ากับเท่าใด 1) 22 2) 36 3) 48 4) 52
 6. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 3 9. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อสรุปในข้อใด ถูกต้อง 1) ข้อ ก เท่านั้นที่ถูกต้อง 2) ข้อ ข เท่านั้นที่ถูกต้อง 3) ข้อ ค เท่านั้นที่ถูกต้อง 4) ข้อ ก, ข และ ค ถูกต้อง 10. ค่าประมาณของ 12-36 เท่ากับจานวนในข้อใด (กาหนดให้ 1.732 แทนค่าประมาณของ 3 ) 1) 1.536 2) 1.732 3) 2.536 4) 3.464 11. จานวนในข้อใดเป็นจานวนตรรกยะทุกจานวน 1) 4 3 , 16.0 , -3.3 2) 3, , 5 12 3) 7 22, 2  , 1.3666… 4) 3 12  , 13, 12 17.1837 ก : 56180203452  ข : 3333 24811654  ค : 558053 
 7. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 4 12. นุชบริจาคที่ดินจานวน 1 ไร่ เอกบริจาคที่ดินจานวน 420 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1) นุชบริจาคที่ดินเป็นจานวน 1680 ตารางเมตร 2) เอกบริจาคที่ดินเป็นจานวน 1600 ตารางเมตร 3) เอกบริจาคที่ดินน้อยกว่านุช 80 ตารางเมตร 4) นุชบริจาคที่ดินน้อยกว่าเอก 80 ตารางเมตร 13. เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี เร็วกว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย 2 ชั่วโมง ถ้าสมชาย เดินทางออกจากประเทศไทย เมื่อเวลา 22.00 น.ไปเกาหลีโดยเครื่องบินซึ่งใช้เวลาในการ เดินทาง 5 ชั่วโมง สมชายจะถึงเกาหลีในเวลาเท่าใด ตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลี 1) 03.00 น. 2) 04.00 น. 3) 05.00 น. 4) 06.00 น. 14. จากรูป กาหนดให้ CD//AB ,  73CBA   และ  48BAD   จงหาว่า CDA  กางกี่องศา 1) 100 2) 107 3) 121 4) 132 D E A B C 48 73
 8. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 5 15. จากรูป CD//AB และขนาดของมุมต่างๆ กาหนดดังรูป จงหาว่าขนาดของ EBA  ตรงกับข้อใด 1) 44 2) 46 3) 48 4) 50 16. จากรูป กาหนดให้ CD//AB , AB = CD และ BF = DE ข้อสรุปที่ว่า CDFABE  สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในข้อใด 1) ด้าน – ด้าน – ด้าน 2) ด้าน – มุม – ด้าน 3) มุม – ด้าน – มุม 4) มุม – มุม – ด้าน >> >> A B C DE F 115 (4x) (3x) (2x) A B C DE F
 9. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 6 17. จากรูปกาหนดให้ CD//AB โดยที่  PS และ  QR ตัด AB และ CD ที่จุด P, S, Q R, ขนาด ของมุมใน ข้อใดเท่ากัน 1) SRQRQB   2) CSPSPA   3) QRDCSP   4) QRDPSQ   18. จากรูป กาหนดให้ PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ถ้า PQ = QS และ PS = SR แล้ว ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง 1) RSPRPQ   2) RQPQRP   3) SRPRPSQSP   4) RPSSPQRSP   A B C D P Q R S P Q RS
 10. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 7 19. จากรูปให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในวงกลมที่มี O เป็นจุดศูนย์กลาง ถ้า AB = 6 หน่วย แล้วรัศมีของวงกลมยาวกี่หน่วย 1) 26 2) 23 3) 22 4) 2 20. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยม มี CD ตั้งฉากกับ AB ถ้า AD = 12 หน่วย BD = 6 หน่วย และ BC = 10 หน่วย ความยาวของ AC สอดคล้องกับข้อใด 1) อยู่ระหว่าง 12 กับ 13 หน่วย 2) อยู่ระหว่าง 13 กับ 14 หน่วย 3) อยู่ระหว่าง 14 กับ 15 หน่วย 4) อยู่ระหว่าง 15 กับ 16 หน่วย A B C D O 12 6 BD 10 A C
 11. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 8 21. เสาสองต้นปักอยู่ห่างกัน 8 เมตร ใช้ไม้ยาว 10 เมตร พาดหัวเสาทั้งสองต้น โดยให้ปลายไม้ อยู่ตรงหัวเสาพอดี ถ้าเสาต้นที่หนึ่งสูง 5 เมตร แล้วเสาต้นที่สองจะสูงกี่เมตร 1) 6 2) 11 3) 16 4) 21 22. กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีขาวมีพื้นที่ 144 ตารางนิ้ว กระเบื้องสีดาวางซ้อนอยู่ดังรูป โดยมุม ของกระเบื้องสีดาแบ่งความยาวทั้งสี่ด้านของกระเบื้องสีขาวด้วยอัตราส่วน 1:3 ดังนั้น พื้นที่ของ กระเบื้องสีดาเป็นกี่ตารางนิ้ว 1) 60 2) 70 3) 80 4) 90 23. ข้อใดเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่ถูกต้อง 1) การเปิดลิ้นชักตู้เก็บของเป็นการสะท้อน 2) การโหนเชือกกระโดดน้าเป็นการสะท้อน 3) การกางหนังสือออกเป็นการเลื่อนขนาน 4) การเคลื่อนตัวของเด็กว่ายน้าท่ากรรเชียงเป็นการเลื่อนขนาน 24. สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความยาวรอบรูป 66 เซนติเมตร แล้วสี่เหลี่ยมรูปผืนผ้านี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร 1) 242 2) 343 3) 464 4) 565
 12. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 9 25. นทีมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร นทีประกาศขายที่ดินไร่ละ 1.5 ล้านบาท ถ้านทีขายที่ดินไป 4 3 ของที่ดินทั้งหมด เขาจะได้เงินกี่บาท 1) 750,000 2) 2,000,000 3) 2,250,000 4) 3,000,000 26. กาหนดพิกัด M (2, 2) ,N (4, -3) ,O (-4, -2) หมุนโดยมีจุด (-1, 3) เป็นจุดหมุน ทามุม 90 องศา ตามเข็มนาฬิกา แล้วพิกัดจุด M,Nและ Oตามลาดับคือข้อใด 27. พิกัดของภาพที่ได้จากการหมุนจุด A (4, 3) บนระนาบรอบจุด O (0, 0) ในทิศตามเข็มนาฬิกา ด้วยมุมที่มีขนาด 180 องศา มีพิกัดตรงกับข้อใด 1) A(-4, -3) 2) A(-3, -4) 3) A(3, -4) 4) A(-4, 3) X-6 -4 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y M (2,2) (-1,3) O (-4,-2) N (4,-3)     1) (-2, 0), (-8, -1), (-6, 6) 2) (-2, 0), (-8, 1), (-6, -6) 3) (-2, 0), (8, 1), (6, -6) 4) (-2, 0), (8, -1), (6, 6)
 13. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 10 28. รูปสามเหลี่ยม /// OBA เป็นภาพที่ได้จากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC รอบจุดกาเนิด (0, 0) ด้วย มุมที่มีขนาด 270 องศา ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา พิกัดของ / A และ / B ตรงกับรูปใด 1) 2) 3) 4) X-6 -4 0 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y A / B / X-6 -4 0 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y A / B / X-6 -4 0 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y A / B / X-6 -4 0 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y A / B / A X-6 -4 0 -2 -4 -6 -2 2 4 6 2 4 6 Y B
 14. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 11 จงใช้แผนภูมิวงกลมตอบ เพื่อตอบคาถามข้อ 29 - 30 จากการสารวจนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับร้อยละของนักเรียนที่ชอบสีต่างๆ โดยนักเรียน แต่ละคนชอบได้เพียงหนึ่งสีเท่านั้น แสดงได้โดยแผนภูมิต่อไปนี้ แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจาแนกตามสีที่ชอบ 29. ถ้ามีนักเรียนชอบสีชมพู 108 คน แล้วจะมีนักเรียนชอบสีเขียวและสีน้าเงินรวมกันกี่คน 1) 180 2) 270 3) 342 4) 432 30. การนาเสนอข้อมูลค่าร้อยละของนักเรียนที่ชอบสีแดง มีขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกี่องศา 1) 90 2) 108 3) 126 4) 151 สีแดง 35% สีน้าเงิน 25% สีชมพู 15% สีเหลือง 12.5% สีเขียว 12.5%
 15. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 12 ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน : พิจารณาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้ว จงเขียนวงกลมล้อมคาว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ในแต่ละข้อ นักเรียนจะต้องเขียนวงกลมให้ครบทั้งสี่คาตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนน จานวน 3 ข้อ (ข้อ 31-33 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 7.5 คะแนน) 31. กาหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปที่ 1, 2, 3 และ 4 ดังนี้ ข้อความ ข้อสรุป 1) รูปที่ 1 และรูปที่ 3 เท่ากันทุกประการ ใช่ / ไม่ใช่ 2) รูปที่ 2 และรูปที่ 4 เท่ากันทุกประการ ใช่ / ไม่ใช่ 3) รูปที่ 2 และรูปที่ 3 เท่ากันทุกประการ ใช่ / ไม่ใช่ 4) รูปที่ 1 และรูปที่ 4 เท่ากันทุกประการ ใช่ / ไม่ใช่ 32. กาหนดให้ ข้อความ ข้อสรุป 1) R = 3Q ใช่/ไม่ใช่ 2) R = 2P ใช่/ไม่ใช่ 3) Q = R - P ใช่/ไม่ใช่ 4) R = PQ ใช่/ไม่ใช่ 62 40 5 รูปที่1 78 6 5 รูปที่ 2 รูปที่ 4 5 40 6 P เป็นคาตอบของสมการ )x8(4)1x3(2  Q เป็นคาตอบของสมการ 6 x24 9 )2x(2  R เป็นคาตอบของสมการ 1x2 1x3 2  78 62 5 รูปที่ 3
 16. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 13 33. กล่อง 2 ใบ บรรจุลูกบอลจานวนเท่ากัน แต่ละกล่องมีลูกบอลสีแดงและสีดาไม่เท่ากัน ดังนี้ กล่อง A บรรจุลูกบอลสีแดง 10 4 ของทั้งหมด กล่อง B บรรจุลูกบอลสีดา 10 5 ของทั้งหมด ข้อความ ข้อสรุป 1) ถ้าต้องการหยิบลูกบอล 1 ลูก โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดง มากกว่าควรหยิบในกล่อง B เพราะกล่อง B มีลูกบอลสีแดง มากกว่ากล่อง A ใช่ / ไม่ใช่ 2) โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีดาในกล่อง A มากกว่ากล่อง B ใช่ / ไม่ใช่ 3) ถ้ากล่อง A มีลูกบอลทั้งหมด 100 ลูก จะมีสีดา 50 ลูก ใช่ / ไม่ใช่ 4) ถ้ากล่อง B มีลูกบอลทั้งหมด 50 ลูก จะมีสีแดง 25 ลูก ใช่ / ไม่ใช่ ตอนที่ 3 แบบเขียนตอบสั้น : คิดหาคาตอบ แล้วเขียนคาตอบที่ถูกต้อง จานวน 7 ข้อ (ข้อ 34 – 40 ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 17.5 คะแนน) 34. ถ้า x = 0.4, y = -0.3, z = -0.7 ค่าของ )zy()yx(  เท่ากับเท่าใด ตอบ…………………………………………… 35. จักรยานคันหนึ่งติดป้ายราคาขายไว้ 4,000 บาท แต่ลดให้ผู้ที่ซื้อเงินสด 10% ถ้าผู้ที่ซื้อ ใช้เงินสดซื้อแล้วนาไปขายต่อในราคา 3,960 บาท เขาจะได้กาไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ…………………………………………… 36. ถ้า 3 n มีค่าเท่ากับ 6 แล้ว n มีค่าประมาณเป็นจานวนเต็มได้เท่าใด ตอบ…………………………………………
 17. คณิตศาสตร์ ม.2 หน้า 14 37. นายสิงห์มีเชือกยาว 2.36 เมตร นายเสือมีเชือกยาว 3.285 เมตร ทั้งสองนาเชือกมาต่อกัน โดยเสียเชือกส่วนที่ต่อไป 0.02 เมตร เมื่อต่อเรียบร้อยแล้ว เชือกมีความยาวกี่เมตร (ตอบทศนิยม 2 ตาแหน่ง) ตอบ………………………………………………… 38. ชานนท์ขับรถจากกรุงเทพมหานคร ไปเชียงใหม่ตามถนนสายเอเซีย เป็นระยะทาง 350,000 วา ถ้าชานนท์ขับรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่มีเวลาหยุดพัก ชานนท์ใช้เวลา ในการเดินทางกี่ชั่วโมง ตอบ....................................................... 39. สมศักดิ์ต้องการสร้างโต๊ะไม้ สาหรับวางในสวน โดยพื้นโต๊ะขนานกับพื้นดิน ดังรูป มุมที่ขาโต๊ะ (มุม x ) ทามุมกี่องศากับพื้นดิน ตอบ…………………………………………. 40. คาตอบของสมการ 2 1 8 x16  มีค่าเท่าใด ตอบ…………………………………………  100 40 x
Anúncio