O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

8.338 visualizações

Publicada em

Hyrje
Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.
Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.
Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

 1. 1. Temë Diplome “Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri.”
 2. 2.  “Ok, u diplomova, po tani..??”  “Sa mundësi kam unë, me arsimin përkatës, të hedh hapat drejt të ardhmes së dëshiruar?”  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”
 3. 3. Përmbajtja:  Hyrje  Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.  Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.  Konkluzione.  Referenca.  Shtojca.
 4. 4. Vështrim mbi zhvillimin e tregut të punës në Shqipëri.  Punësimi, një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë.  Shqipëria disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Kthim i lartë i emigrantëve përtej kufijve.  Gjatë periudhës 2001-2011, Produkti i Brendshëm Bruto për frymë u rrit dyfish. Në 2012, rritja e prodhimit ishte ende pozitive, megjithëse nën potencialin e saj, kurse gjatë vitit 2013 rritja pësoi rënie të mëtejshme.
 5. 5. Karakteristika të përgjithshme të tregut të punës në Shqipëri. . Forca e punës =1.175.919 persona, dhe shkalla e papunësisë = 15,6%.  Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç ishte 59,9% (70,2% për meshkujt dhe 50,4% për femrat).  Pothuajse 3 në 7 të punësuar me pagë punonin në një nga 5 sektorët kryesorë të ekonomisë si ndërtimi, administrata publike, industria përpunuese, arsimi dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.
 6. 6. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Turqi Spanjë Slloveni Sllovaki Shqipëri Serbi Rumani Rep. Ceke Portugali Poloni Maqedoni Mali i Zi Luksemburg Kroaci Kosovë Irlandë Hungari Hollandë Greqi Gjermani Francë Estoni Bullgari Britani e Madhe Belgjike Paga minimale Euro/Muaj Tabela 1: Pagat minimale në vend, Ballkan dhe vendet Europiane.
 7. 7. Tabela 2: Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor (%). 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Gjithsej-Total Arsim fillor Arsim 8/9 vjeçar Arsim i mesëm Arsim i lartë 2012 2013
 8. 8. Tabela 3: Shkalla e papunësië sipas grup-moshave (%). 0 5 10 15 20 25 30 35 Gjithsej-Total 14-24 25-54 55-64 2012 2013
 9. 9. Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Objektivi kryesor i politikave të punësimit është mbështetja e punëkërkuesve në gjetjen e një pune të përshtatshme.  Megjithatë kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.
 10. 10.  Shërbimet e punësimit.  Programet e nxitjes së punësimit.  Politikat aktive dhe pasive të punësimit.  Strategjia Sektoriale e Punësimit 2007 – 2013.
 11. 11. Strategjia për punësim dhe aftësim 2013-2020.  Objektivi kryesor: identifikimi dhe skicimi i politikave të duhura nxitëse të punësimit dhe formimit profesional të forcës së punës me qëllim hapjen e vendeve të punës.  Përfshin politikat aktive për gjithëpërfshirjen në tregun e punës si pasojë e segmentimit të tij.
 12. 12. Arsimi dhe kualifikimi: prirjet dhe politikat.  Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe pozitive midis nivelit arsimor, aftësive të individëve dhe rezultateve të tregut të punës.  Problemet me të cilat përballet arsimi sot.
 13. 13. Të rinjtë, më të kërcënuarit nga papunësia.  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”  67.5% nga 200 studentë të pyetur mendojnë se Shqipëria ofron mundësi të mira punësimi por jo mjaftueshëm.
 14. 14. Konkluzione:  Punësimi është një nga problemet më shqetësuese për Shqipërinë, dhe pa frikë mund të themi se Shqipëria renditet tek vendet me të prapambetura të Europës.  Shqipëria është një nga vendet e rajonit me moshën më të re të popullsisë. Ajo disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Mjedisi i biznesit mbizotërohet kryesisht nga SME-të, ndërkohë sektori i shërbimeve është ai që përbën kontributin kryesor në GDP.
 15. 15.  Vendi aktualisht karakterizohet nga një ekonomi me normë pozitive rritjeje por në rënie.  Shqipëria renditet në rradhët e vendeve me paga më të ulëta në Evropë, dhe sipas Denid Vaugham Ëhitchead rritja e pagës minimale në Shqipëri duhet të jetë prioritet.  Politikat e punësimit janë një mjet i rëndësishëm për përmirësimin e situatës së tregut të punës, por gjithsesi kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.  Pjesëmarrja e femrave në AP aktualisht vijon të jetë e ulët, duke i privuar në këtë mënyrë
 16. 16. Faleminderit për vëmendjen !! Udhëheqëse: Prof. Assoc. Besa Shahini Punoi: Ermina Teqja

×