Anúncio

2023 mrt 26 - Ds Douma v/d Molen - de reddingslijn

Kerkgemeente
25 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 2023 mrt 26 - Ds Douma v/d Molen - de reddingslijn(20)

Anúncio

Último(20)

2023 mrt 26 - Ds Douma v/d Molen - de reddingslijn

 1. DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 26 MAART 2023 Welkom Thema: ‘de reddingslijn’ voorganger: Ds Douma v/d Molen organisten: Johannes de Vries & Arjan Zwart
 2. Zingen: Lied voor de Dienst Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere Opwekking 386: (1, 2, 5) uitgekozen door een gemeentelid ELB 177: ①, 2, 4
 3. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: ①, 2, 5
 4. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: ①, 2, 5
 5. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: 1, ②, 5
 6. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: 1, ②, 5
 7. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: 1, 2, ⑤
 8. Lof zij de Heer (Opw 386) t. J. Neander; m. Duits, ± 1640; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt Opwekking 386: 1, 2, ⑤
 9. Welkom & mededelingen
 10. Zingen: Intochtslied Heer die mij ziet zoals ik ben Psalm 139: 1, 2, 14 ELB 177: ①, 2, 4
 11. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: ①, 2, 14
 12. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: ①, 2, 14
 13. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: 1, ②, 14
 14. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: 1, ②, 14
 15. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: 1, 2, ⑭
 16. Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551 Psalm 139: 1, 2, ⑭
 17. Stil Gebed Gelofte en Groet
 18. Zingen: Lied van verootmoediging O kostbaar kruis, o wonder Gods Gezang 192: 1 ELB 177: ①, 2, 4
 19. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard Gezang 192: ①
 20. Genadeverkondiging: 1 Korintiërs 1: 18 en 25 18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. NBV21
 21. Zingen: (O kostbaar kruis, o wonder Gods) Gezang 192: 2 ELB 177: ①, 2, 4
 22. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard Gezang 192: ②
 23. Weg voor ons leven: Efeziërs 4: 2 - 6 en 17 - 32 2 wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. NBV21
 24. Weg voor ons leven: Efeziërs 4: 2 - 6 en 17 - 32 17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? 22 Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten;
 25. Weg voor ons leven: Efeziërs 4: 2 - 6 en 17 - 32 23 laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken 24 en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft.
 26. Weg voor ons leven: Efeziërs 4: 2 - 6 en 17 - 32 29 Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. NBV21
 27. Zingen: Maak mij rein voor U Opwekking 427: (1, 2) ELB 177: ①, 2, 4
 28. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: ①, 2
 29. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: ①, 2
 30. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: ①, 2
 31. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: 1, ②
 32. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: 1, ②
 33. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen Opwekking 427: 1, ②
 34. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 35. Zingen: Kinderlied Weet je dat de lente komt ELB 177: ①, 2, 4
 36. Kinderlied:
 37. Kinderlied:
 38. Kinderlied:
 39. Kinderlied:
 40. Kinderlied:
 41. Kinderlied:
 42. Kinderlied:
 43. Schriftlezing: Lukas 22: 31 - 34 en 54 - 62 Petrus gewaarschuwd Verloochening van Petrus (HSV) ELB 177: ①, 2, 4
 44. 31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. 32 Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. 33 En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. 34 Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent. Lukas 22: 31 - 34
 45. 54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55 En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. 56 En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. 57 Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. 58 En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. Lukas 22: 54 - 62
 46. 59 En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een Galileeër. 60 Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. 61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. 62 En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Lukas 22: 54 - 62
 47. Zingen: Lied voor de verkondiging: (Laat toch niet uw toorn, o HERE) Psalm 38: 3, 10, 12 ELB 177: ①, 2, 4
 48. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: ③, 10, 12
 49. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: ③, 10, 12
 50. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: 3, ⑩, 12
 51. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: 3, ⑩, 12
 52. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: 3, 10, ⑫
 53. Psalm 38 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma. m. Genève 1542 / Genève 1551 Psalm 38: 3, 10, ⑫
 54. Verkondiging: ‘de reddingslijn’ n.a.v. Lukas 22 vers 61 En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben.
 55. Zingen: Lied na de verkondiging: (Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten) Gezang 177: 5, 6, 7 ELB 177: ①, 2, 4
 56. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) v. J. Wit ; m. J. Crüger Gezang 177: ⑤, 6, 7
 57. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) v. J. Wit ; m. J. Crüger Gezang 177: 5, ⑥, 7
 58. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) v. J. Wit ; m. J. Crüger Gezang 177: 5, 6, ⑦
 59. Dankgebed en voorbeden
 60. Collectes: QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor de 1ste collecte 1/3 van de gift is voor de 2de collecte. Dit wordt aan het einde opnieuw getoond.
 61. Geloofsbelijdenis
 62. Zingen: Slotlied Ik heb de vaste grond gevonden Gezang 440: 1, 2, 4 ELB 177: ①, 2, 4
 63. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: ①, 2, 4
 64. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: ①, 2, 4
 65. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: 1, ②, 4
 66. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: 1, ②, 4
 67. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: 1, 2, ④
 68. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten Gezang 440: 1, 2, ④
 69. Zegen beantwoorden met zingen:
 70. Gezegende week gewenst QR-code voor uw gift: 2/3 van de gift is voor de 1ste en 1/3 is voor de 2de collecte DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 26 MAART 2023
Anúncio