Exercícios de Kirchhoff Resolvidos

403 visualizações

Publicada em

Exercícios resolvidos de Kirchhoff.

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

Exercícios de Kirchhoff Resolvidos

 1. 1. ' . _ . - › - +- _ Ar 'f 'à ''›~? J_Í'›¡; 'rr m. a, «Êg~. Wr~. »À. -.. :Ó» J x. : nJxÍuÍn: LK, laÀnrr tv. nua: www mv rJnI-*nx. x XNA n¡ ›. >;Í'»»~J: >3 m» : I 335x731 rt *í. ›_“r. »›)5.ux», N L 7 1 9K¡ 1*; ' ' , 'r 1' '" _ i h. ;Ç 'K * x a I 1 1 w 3 'Á' N; ~. . , _ _ g, í! É: .KE "Il ' "Hr ak" à , . . _ . v_ , , - 2;' - r s + M' ~ ~
 2. 2. Tãsm . hmm 13 ; m (mà ? mm . L *WW -W- zN = Z® gg@®. L-H(&®. 1 + Rmvb = 2® *WMM +°m®. z = 2a km1 u 4®®m_«-B®®®. L = ~R® (E931 &Hm h +°mq. .z= lí» (mà : mmmmm › em «mw» b= -zmmm WI -SQ 451m z »Rãmm + @sem *M *WW* 0h = 'clamam N: : 4mm -m _ -Zmmo-Zmmw mw *w ' m: : Amam í 2=P__= 'AWWQ -'V7.3 Mçmk D -Zãmmm 3= N-Xz 37- LÊMÔPMÇWÀ 3=-n+
 3. 3. [uma mui» M WTA/ Éh! ? _Em IJJrnI_ ÍJIõ/ “FJLLJJ ! Yu m DÀÉJUW: 371m! Íxlíjñw. hmm: ?www VR: ®Q®Ê>1.)%QÊC'5Q5KA: BÂÍMQQ &KJ- ›. Hà g saw. ? . ÍQQUÍI*Q1ws›. = çuqgm ? um = VK: ®®®Wz - ÂQQÇM* ? um = ÃwW ? m = ' Hx: wmv. meamu. = w 9T = FÊLNÀKwM-z ? seu E . = *magna -b M. : 12mm
 4. 4. -Z® - 7f1®<~>®. «- largam . ›. = ® -zHmm - amam: = m WN za 1mm -7. -ZQ «amu = ® -ímwh 4mm x1 = ® (m à Íz-x-h = ® N15 3= -1+z (EQLÔ 1mm . u - &mm; .›. . = ® (mg -zmm . z -ÊQMmÁ-adà = ® 1mm . u +8Mt®® . -gmsm . u za. SWWM -mmwxz = a @QA
 5. 5. 1- 2m» . h - 2mm . h = 2® (na 8mm . « - mmcsmz = (x) (Em à D = '- mw › amem _ zw cm mas + 16® cm cm 8mm -wmeca ' &bkmmmmm Nx: ls -Z®®m® Q _WWW *Nu -Zmwsm 02= 43mm ZS , WD '-5 : "' ' “mg Q N: @WW h: D3: -Lmwmá “M” ”®x5-~+ = “Em sx D Wmmww P k: mg: s “ÍGWÉ -"§; )_ = -Qñm-k : D amammxm h: -H1 h: ~ K~ @mw 4x K- ® @mà ls: @mas -Mmã pwxmwx- @MA . ~ 10mm:
 6. 6. uma Nx Éuwaíxtv» h . x h. um rum) "ruxõtíiwm, &Tqxxmnps . ÀMJÃÍÊaKnw ¡yÍiÀa &WÀMH m : MA: Àwvwmxàw Iukw Maia MWM Â ? um = V . R. 3 @XXLCÍB- ZWW* Pam-f» : Gmw ? um- = V . w momkã zws + ? mw 32W¡ ? sua : V 1 QQQQV' . SQMIQ-Ô 98cm : &QQNN QT = QN M. KÊJAÃÉNW QNQ: : Z®. ®Q›QW4?zo1-'- ZQÁ 91.6: 1.x = Qsmmwx -b 91.6: 8M 91: -Lww+%wl& -b Q¡ -. QNN
 7. 7. *Ç®~w®. h #H ENEM* N- Z®®®Â1 = ® -zmm + zm». = 3G kum ÂQ-Qmh H Hmmh ~ &SMA; =® &mxx-Kmxs z Q &EQÀ IYHUHS: Q kum 3= “h -L ÍQLÀ ? mas . 7.- *Sam = c; (Em : mul- WS®®-K'1'À: C3 3m . z + Bwh »WM . h = G Emkx + 5P3®®Àz = C Kem¡
 8. 8. Y mam 4 3mm = 3G (Em Hãwm x ? Sm . xp e um -lms zw» z - Z Z SWQQQ» - WBÉQSQWNÊ xau 15m B= @amam D: D* 1 3G 3m» 24mm 48mm *S “Nx ' DM: 232mm Dil: 4mm 3x; z -Wewm-Bmw g " DM. : 1= DE_ 5 ZRZNQQ. 'Ô M: *qm-en* D -Btsgcxwsmm z-Êji = 4mm 'N23 5M( 0 'ÊÊQNNW 3= -M-h 2.= -K-7cn5à«~(+Sxx$ M: 'lwkJãw-k 3= Zwk
 9. 9. (mas Fmsiràx, b uxFJN-. h h um / Ân-JÀ hhggírn, wmbfr Àh AXN* MA Ànrmmn *ñ Uíwxññ- m» m 35K* _j 1M : MT m1 3K** 2 à em: _LN m» WM'. ?WE . x = 7_@. ®,a<»w~› ? m =1W®». ~ PHWEÂ = Wmuàr» ? w Lam¡ Qu. : E A Z . ®&Q2*? M 5 WW'. Vw» : l . QG ®, m1z. mtx›c&-›? zn«= °8w4 ? um : VTR = @msãzlsm-v 93m: :FENW ? um = V* . k = @QQZIÍÉSGQ -a ? LSk-r. : 'WM Qua' = V' . K = QSQÍ . ÍQQQ* ? VHS 3 “W303 ? m0 = Fk &®&7P. m®-v? mn"= “QM QT = mu». Ama» ku. ngmàvíwu» 9mm: EA = &www; -b 9m = RMA¡
 10. 10. ,mjwígQÀm = J. : (Em 343m1, Hmh = ® mÀl ' X5333 3 'E ULQÀ h+ 1 H3 = ® KÉQQÃ s= -~7. KVCGJÀ mÀL-SQXF *s mà ÊX . V. ' ~&'v1 3 "LB 1m_1+5®. ««5@. u z -ñ 15m »asma = “à mm
 11. 11. §-1®®. h+1®®. z= -G (Em) 15®. 1+2S®. z= (em D= 4m TW _ -Zãwu-Wssnm 15% ZS® ' Dvwmm bh: -c m _-1S®®+9®® -3 zac» ' Nv-ÊQQ 0h: 4m -Q _ gmgm 45g *à 'mznàüâ
 12. 12. uma nummÍLM z MÃAWMQNKUÂKNMMMW MW nm wíàm w wmxñrxi mxtkxx M» ? MM w ? km1 = V z @Wvll .1®®"° 21mm: : Zlxvamu ? MMN 5 l«9: ®s® “gl QNQ: z 9m = Vw mas? .um ? w 425.31 ? Y = BQGNM mm &mm ngrsÀK w ? w as = emana» M. = ? mw ? sv = E . = C5 @S3 -* 92W ljr®xM 9x: ?adm - ? mm DMA -Wx = m: Q. ;
 13. 13. V* *M h Em ¡ 1 1m mw lxÍ 53» 5M ga E11 r A" h r. (W Hà b C 559V ( W* 1m¡ gJd C ÊJQ-V D v 5.x» ll: EJ*- ® H EQ ' *MHZ i-EQ-ÇM 'v3 . h -mx ~ mz = -m am ÍQQ-EM -5® +®. 1-H. 3 = ® 1®-Z'%. 3 = -S® @em h- L-h = ® (ECRM 3= 1-z (ÉGLÓ T®. z-%. s = ~S® KEQÀ m-l'3Âx-z= -5® 1@-I'%. 1&ǧÂz= -S® 'M +M= -ss «um
 14. 14. í-TÊM *WMA WW “3.1+W. I = -SQ b: 1-15 -m z -Z8B-9® -3 V5 B: -375 Bh: 4m -1® l_ -Vàxm-Stscxx 'SQL V5 Uh: -ZWW 43 'm _ 75®-9›®® '5 'SÊ i Dkz/ QQ Db. : h: ph = ~2H®® -b x= @Mx -SWS z= ,)_; = _E -b 1=®, H+>x : Hung D -315 3= 1'7. vÇM-@H 3= CA
 15. 15. Numb Í N à” Nüm"~l^r M : x1 x: QMHH-b ? xxx = gsmw ? wa Pk = 21H -+ ? axu ww¡ 95m. - mx = K5 f» es; = 13W 95.13% 1.K= CCV 9:47" -'- ZQUMBW ? em ÍR = QhÊG-i Ya» = ZWERQW 91%: 3 @NI 7m* ? um 3 9x: ÊHQNJ mui» Àíímx» Ànv »AMAM ? SH = É . = 5G». *Bh -5 98x! ' RÂZQW 5 ? Tzçymw ? Eñ]“: E_: QSG": Pxgeu: 54 ; mm «o 9m = @mw

×