O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ho bieu chanh doan tinh

441 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ho bieu chanh doan tinh

 1. 1. Ðo n tình 1 www.hobieuchanh.com Ðo n Tình Bi u Chánh Ch ng 1 C ng lu n ng i Vi t Nam, ng i Pháp hay ng i Tàu, ai có xe h i th y u bi t hãng "Thu n Hòa" Sài Gòn, t i ng Phan Thanh Gi n. Hãng y choán tr n m t dãy ph 5 c n: c n u thì bán v ru t cùng các ph tùng xe i; c n k ó thì chia phòng cho ông Ch hãng v i m y th y cô làm vi c gi y; còn ba c n chót thì ch a m i m y cái xe h i m i tinh bán, l n có nh có, th nào ng p. phía sau l i còn có m t cái x ng r ng l n, trong y có máy s n xe và ti n ho c úc các ph tùng theo máy móc xe h i. Th y th trong hãng ông y, mà khách t i mua , coi xe ho c s a xe c ng m n p, tr c hãng th ng có ôi ba chi c xe h i u luôn luôn. t bu i chi u, Thu n là ch hãng, mình m c áo s mi c t tay, i qua i l i t mình trong phòng làm vi c, b nh suy ngh m t vi c gì quan h l m v y. Thu n m i 28 tu i, l i nh h i nh có t p luy n th thao nhi u, nên vai ng c n nang, tay chân c ng c i, t ng m o coi r t m nh m . Thu n không a nói nhi u, song a suy ngh . G ng m t nghi m ngh mà ôn Hòa vui v , làm cho ai ngó th y ng bi t li n là ng i chân ch t mà quy t oán. Chuông n tho i reo reng reng. Thu n b c l i ng d a bàn vi t, m t tay th c vào túi qu n tây, m t tay n m ng dây thép nói k vào tai mà nghe r i nói: "A lô!... Ph i, ây là hãng Thu n Hòa... Ph i tôi.... Còn tôi c hân h nh mà nghe ai nói ó?.. À! Tôi kính chào ngài... À... c, c l m... Ngài nói ch nào?... Ð ng Qu n H t s 1, ch Gò Ðôi? Tôi bi t, tôi bi t, ng i Tây Ninh, kh i ngã ba Bà Ði m m t chút ó mà... Ð c, tôi s bi u i li n, xin ngài an tâm... Chào ngài". Thu n gác ng nói r i b c ra ngoài c a phòng kêu th y hai T nh, là ng i tr ng tu i, làm Qu n lý trong hãng, mà nói:- Th y Hai, ông c t 1 Hu nh kêu dây nói cho tôi hay r ng xe c a ông ch t máy n m trên ng i Tây Ninh, t i ch Gò Ðôi, và ông c y hãng cho xe lên kéo v mà s a cho ông. Th y làm n bi u d i x ng cho m t cái xe i li n k o t i. Ông H i ng Bính Gò công, lúc y ông ng b c xu ng xe h i mà vô hãng. Thu n quen bi t nhi u, nên l t t i ra c a ti p ón. - Ông m i lên? X a rày lâu g p ông d ... - Tôi lên h i tr a. M y tháng nay không có vi c chi nên tôi không có i Sài Gòn. - Ông mua xe h i m i mà i, xe c a ông c r i, i coi x a quá. - Thôi, b nào c ng ti ng "có xe h i", m i c ng c ng v y; xe m i nhi u ti n m. 1 bác s
 2. 2. Ðo n tình 2 www.hobieuchanh.com - Ông i thì tôi tính giá nh cho. - Không. Cái xe c a tôi hên l m. Tôi em lên tính c y hãng s n l i cho m i mà thôi. - c. Xe ông c quá. Ph i s n cho th ng k o thùng b sét r i m c h t. - Xe tôi n c s n còn t t l m mà. Tôi gi k l m, h i v thì tôi bi u r a chùi lau s ch s r i b mùng xu ng bao trùm h t, b i cát không óng c, b i v y 4 n m nay tôi không s n mà v n còn t t. S n xe c a tôi ó giá bao nhiêu? - Ông mu n s n c hay là s n máy? - n c là s n cách nào? - n tay... S n máy t t h n. - y thì s n máy. - n máy thì m c h n. - Bao nhiêu? - Ông ng lo giá c mà. Hãng tôi không bao gi tính m c âu. Xin ông c l i ây r i th y hai tính giá cho. Thu n d t ông h i ng Bính l i giao cho th y hai T nh r i i vô phòng. Th ycó hai phong th trên bàn vi t, Thu n li n ng i xé bao th m th ra mà c. B cth u là th c a ông Võ Ð i Ð , n ch Ô Môn, h i mu n i xe c l y xe m i và i ph i bù cho hãng bao nhiêu. Còn b c th sau là th c a th y n m Thi n, d icoi ru ng cho Thu n d i Cái Bè g i cho hay ru ng n c l n quá, ã ng p lúa haingày r i, s mùa n y th t nhi u và h i có nên ra lúa cho tá n m n n n a hay làph i ng ng l i. Thu n ng i ch ng tay n i trán mà suy ngh m t h i lâu r i b c ra ngoài ahai b c th cho th y hai T nh và d y tr l i li n v i ông Võ Ð i Ð , xin ông em xe c a ông lên cho hãng xem r i m i nh giá c c; còn v i th y n m Thi n thìbi u th y c phát lúa cho tá n m n n nh th ng, n u mùa n y r i th t, hkhông tr c, thì cho h thi u ó, ch n u t2 lúa n, thì tá n t n l c h t, r imùa t i còn ai mày cày c y. Thu n d n vi t não và bi u ánh máy ký tên g i trongbu i chi u y, r i Thu n i xu ng x ng mà xem xét công vi c c a th làm. t tr i g n l n, Thu n tr lên phòng làm vi c. Cô Nh , là ng i ánh máytrong hãng, ánh hai b c th tr l i v a xong, nên c m vào cho Thu n ký tên. Thu n c m i b c th , ký tên r i trao l i cho cô Nh , tuy cô m i 21 tu i, g ng m t sáng , m t h u tình, mi ng h u duyên nh ng mà Thu n không ngó cô và c ng không t ti ng chi cho vui lòng cô ng ch i. Cô Nh b c ra thì th y hai T nh li n vào nói: - Chín Sung s a xe c a ông huy n H i m i r i nó em ra ch y th máy r i cán m t thi m x m trên ng Hai m i. B y tr m i v nói cán n ng l m. Thu n ng d y nói: - Chín Sung k l ng l m mà; t i sao ch y xe l i cán ng i ta kìa? - p r i ro, bi t làm sao c. - tôi lên ó tôi coi th coi. Cán trên ng Hai m i mà l i nào?2 t, h t
 3. 3. Ðo n tình 3 www.hobieuchanh.com - y tr nói ngang xóm lao ng. - Tôi i... N u tr thì tôi v luôn trong nhà. Thu n l y áo b n, l i ng ngay cái g ng mà ch i tóc s a cravate3 i ra ng leo lên cái xe riêng c a mình c m bánh mà ch y qua ng Verdun, ng lên ng hai m i. Lên t i xóm lao ng, không th y gì h t. Thu n bèn ng ng xengang m t cái quán mà h i th m. m y ng i ó ch ch xe cán cho Thu n coi, nói i t i thi m x m ch không ph i t i s p-ph b i vì thi m gánh n c i m t bên 4 ng thì ph i l m ch ng xe h i t i g n, thi m v t b ng ngang qua l , s p-phkhông th tránh hay là ng ng k p, t nhiên ph i ng thi m. H l i nói xe h i chthi m x m v i ch ng thi m vào nhà th ng Ch R y r i. còn ngh lu n v s xe h i cán. Có ng i nói: "H nghe có tai n n xe h ithì ai c ng nh l i t i xe, b i vì xe ch y mau nên m i cán ng i ta. Song tôi th ngth y nhi u ng i i ng h k l m: có ng i h i gi a l , ch không ch u i m tbên, có ng i h mu n âm ngang qua l thì h âm i không thèm ngó tr c ngósau. Còn có b n i ba b n ng i, h i d ng ngang bít ng h t, xe kéo la, ho c xemáy reo chuông, h không thèm tránh. Ði ng nh v y không b ng, không bcán sao c. Tôi t ng Sài Gòn n y nhà n c nên ra l nh cho m y th y i gác ng ph i gia công mà d y cách i b m i c hay là nhà n c l p lu t nh cách i b ai i sái lu t thì ph t cho h th t n ng, th i may m i b t tai n n v xe d ng xecán". Thu n nghe nh ng l i y thì chúm chím c i. Vì ph i i ri t vô nhà th ng màth m b nh tình thi m x m th nào, nên Thu n xin m y ng i trong quán n u cò bótcó òi, thì làm ch ng giùm cho công bình, r i leo lên xe i Ch L n. Vô nhà th ng g p chín Sung h i l i, thì chín Sung c ng thu t vi c r i ro ynh l i c a m y ng i trong quán ngang xóm lao ng nói h i nãy. c t khám b nh thi m x m r i nói thi m g y h t m t cái x ng ng chântrái, có l ph i n m nhà th ng m t tháng m i m nh. Thu n li n óng ti n nhà th ng m t tháng cho thi m x m, l i a 10 ng c cho chú khách ch ng thi m x m, mà nói: - l y ti n ây ng i xe ra vô th m v . Ð mai s p-ph lên nhà n tính toán, ng có i th a cò bót th t công. Không bi t chú khách n y vì ngh xe ng l i t i v chú, hay là vì th y 2 t mgi y b c 5 ng mà choá m t, mà chú l y b c r i chú c i ng n ngo n nói: - ! Ð c mà, hông có sao... Th a cò bót làm chi. Chín Sung nói: - i ng r i ó có th y Ð i l i biên s xe, biên tên h c a tôi, th y bi t tôi làm trong hãng Thu n Hòa, nên không b t tôi, bi u tôi ch thi m x m vô nhà th ng mà thôi. Thu n g t u bi u chín Sung em xe v hãng. Thu n lên xe riêng mà ch yth ng v nhà.3 cà v t4 ph n ng i Tàu
 4. 4. Ðo n tình 4 www.hobieuchanh.com i chi u hay tin lúa b ng p, bây gi l i thêm v xe cán thi m x m n a.Trong m t bu i chi u mà x y ra t i hai vi c h i, th thì vui làm sao c, b i v yThu n c m tay bánh cho xe ch y mà trí l l ng không an.
 5. 5. Ðo n tình 5 www.hobieuchanh.com Ch ng 2 Nhà riêng c a Thu n trong ng Cây Quéo, thu c t nh Gia Ð nh. M t toànhà l u c t ki u t i tân, gi a m t cái v n r ng rãi. Ð ng xe vô nhà d n tr ch quabên phía tay ph i b i v y tr c nhà còn nguyên m t kho ng t r ng l n. Tronghàng rào úc s n rào d c theo l Cây Quéo, mà i v i c a cái trong nhà ngay bót,thì có cây xoài th t l n, g c c ôm, tàn ch n v n, lá xum xuê, d i g c cây c th ycó m t cái b ng á, lúc chi u mát, ho c tr ng trong, ng i mà h ng gió. Sân thì x ng ngang ng d c, dài theo m i ng thì p l thành li p, r i phân r ikho ng tr ng h ng, kho ng tr ng m (?), kho ng tr ng chu i n c5 kho ng tr ng m nhung. Dài theo ng xe vô và trong m y vuông t tr c sân trì tr ng mít t , sa bô chê , mãng c u xiêm, lu-cu-ma 7, tuy cây còn nh nên ch a có trái, song nh 6có gi ng ào t i g c rào, n c có s n cho gia inh t i hàng ngày, nên cây lên s n s , t m m nh m . Còn trong nhà, t ng d i, mà phía tr c, thì tr n làm phòng ti p khách,phía trong, mà chính gi a là phòng n c m, bên tay m t là phòng khách àn bà, bêntay trái là phòng c sách. Phía sau n a, m t bên là phòng r a m t, còn m t bên làphòng t m, hai phòng n y có t máy n c kim th i. ng trên l u, phía tr c d n ch th ông bà, phía sau dùng làm bu ng ng ,tr c sau u kho ng khoát mát m . Cu c p r ng rãi n y, Thu n m i t o ra v a m t n m nay mà thôi, vmua t, v c t nhà, t n g n 40 ngàn ng b c. Thu n thu c v h ng tân h c, có chílàm n l n. Cách 6 n m tr c, Thu n h c bên Pháp thi u b ng Bác v t 8 r i tr v p hãng xe h i và c i v , thì quy t dùng h t ngh l c và trí não mà tranh l i quy nch không tính h ng mùi sung s ng c a ti n b c. Nh cu c làm n càng ngàycàng thêm th nh phát, ti n b c d d nhi u. Thu n th y v con m n nhà ngoàiSài Gòn ch t h p, n c n i, nên m i t o cu c n y cho v con vui h ng chút thanhnhàn h nh ph c, ng mình an lòng mà tranh u trong tr ng th ng m i kngh v i thiên h . Hôm nay Thu n v nhà ã quá 7 gi r i t i r i, m t trí nh c lòng c ngày,tính s hi p v i v con ng vui thú gia ình mà t m quên các vi c lo l ng. Thu ncho xe ch y th ng vô nhà sau mà c t. Th ng bé H u là con c a v ch ng Thu n, n mnay ã c 4 tu i, ng ch y ch i trên cái sân g ch phía sau, có con x m giràng theo m t bên mà coi ch ng, nó th y xe c a ba nó v thì l ng x ng ch y l i kêu:"Ba... Ba..." inh i, con x m ph i n m tay mà ng ng b t nó l i, Thu n c t xe r i b cra. Bé H u a l i ôm chân cha mà m ng, tóc bay ph t ph , mi ng c i h t h t. Thu ncúi xu ng ôm con mà hôn m y cái r i b ng luôn i l i c a sau mà vô nhà.5 t lo i ki ng c bi t mi n Nam6 (sapotier), gi ng cây c nh p t Java, trái chín ng t m7 (lékima), lo i cây du nh p t Java8 s
 6. 6. Ðo n tình 6 www.hobieuchanh.com c a Thu n là cô Hòa n m nay ã c 25 tu i. Vì có thai nghén h n 5tháng, nên không trang m, cô m c qu n l a tr ng v i áo pyjama9 l a màu h ng,nghe ch ng v thì cô ra ng d a c a sau mà ch . Thu n b ng con xâm xâm b c lên th m, ngó th y v thì th m mong v nói t vài câu vui v mà t ý thân thi t ái ân, ng mình quên h t nh ng n i m t nh c.Trái v i s m c c a ch ng, cô Hòa ã không gi i phá dùm n i lo cho Thu n, màcô l i cau mày qu u qu nói: - Ði âu mà ch ng n y m i v , ng i ta nhà i ch ói b ng mu n rã ru t. Mu n ta bà ( i ch i rày ây mai ó) thì ít n a c ng ph i nói tr c cho ng i ta bi t ch . y l i trách cay ng y l t vào tai Thu n ch ng khác nào m t thùng n c nh x i vào tâm can, b i v y Thu n th dài m t cái con ng xu ng g ch mà nói: - y tr s a xe r i cho ch y th máy, r i ng ng i ta g y chân, tôi ph i lo i u ình v y cho êm ch i âu. nhà ói b ng sao không n m tr c i, ch làm chi. Cô Hòa d ng nh không mu n ý t i v ch ng nói ó, cô không h i th m,mà cô l i kêu ng i nhà b o d n c m cho mau.Thu n c i áo máng trên giá r i vô phòng r a m t mà g i r a cho mát m . Ch ngThu n tr ra thì th y cô Hòa ã ng i t i bàn n mà n tr c m t mình, g ng m t m nhiên. Thu n không bi t ói b ng h t mu n n c m, i th ng ra c a tr c ng ngó mông, trong lòng bàng hoàng, ngoài m t l l ng. Bé H u i theo, vói níu tay cha mà h i: - Sao ba không i n c m v y ba? Má n kia, ba vô n v i má i. Thu n chúm chím c i và v u con mà áp: - ba ngh chút r i ba s n. Con n c m r i hay ch a? - Con n r i h i chi u. - Con mu n n thêm hay không? - Không. Con no l m. - Con bu n ng hay ch a? - Ch a. - Thôi, con vô ây coi ba má n ch i. Thu n n m tay d t con tr vô bàn n, con ng i trên cái gh t i u bàn, r imình ng i ngang m t v mà n, con ng i chính gi a. Ðèn khí10 chi u trong nhà sáng tr ng làm cho cái quang c nh có v r t pmà c ng r t m m. Trong nhà bàn gh r c r , l i thêm v ch ng v i con sum hi p t bàn, c nh h nh phúc nào b ng c nh gia ình phong phú hòa hi p n y. Ti c thay ngoài thì là v y, vì cô Hòa không vui r i làm Thu n c ng không vui, b i v y cái nh phúc gia ình c a Thu n ã dày công t o nó v n ph ng ph t l m , ch khônghi n ra t rõ c. Thu n ang ng i n mà trong lòng l nh ng t, thình lình nghe ti ng xe h ich y vô sân r i ng ng. Không hi u xe ai n, v ch ng Thu n ch m chú ngó ra c a.9 áo ng10 ý nói èn n
 7. 7. Ðo n tình 7 www.hobieuchanh.com ch ng giáo s Ki m là b n h c c a Thu n h i bên Ba Lê11 c vô. Giáo sKi m th y v ch ng Thu n ng n c m thì la l n: "Ng i ta m i 8 gi r i d ti c ám c i mà sao l i lén n c m v y?" ch ng Thu n buông a ng d y chào m ng khách và m i ng i. Thu n b ng nói: - Ma-pham (ma femme, v tôi) có nghén không i ám c i c, còn moa thì công vi c a oan m t quá, nên h i s m m i moa ã có vi t th cho Th m mà cáo t r i. Giáo s Ki m l c u nói gi ng qu quy t: - Không c, không c! Anh em ã nh t nh không ai c tr n nhà. Ma-ph m Thu n có thai nghén có l c vi n c y mà cáo t , tuy bây gi n tân h c chúng ta không c ch p m y t c l d oan h b i ó n a. Còn ph n toa thì toa không c phép ki m c mà tr n anh em. Th m m i ám c i nó có nói: B n tân h c chúng ta bên Pháp tr v x , ai c ng c lo ch c nghi p, nên ít có d p h i nhau mà àm lu n vui ch i. Nhân l i c a nó, nó ki m m i anh em h t th y ng h i nhau vui ch i m t êm. Nó r c ban nh c Ma-Ní (Manille, ý nói ban nh c Phi Lu t Tân) tài tình; nó l i còn kêu b n x m khiêu v Th ng Hãi, n u ng xong r i chúng ta nh y m ch i t i sáng. Nó có cái h o ý v i chúng ta nên m i s p t nh v y ó, anh em ai c ng h a i h t th y, sao toa l i th i thác không mu n i? Toa tính phân r b n x a mà ch i riêng h ? Ð ng có làm nh y anh em phi n. Toa thay cho mau ng i v i moa, k o tr . Cô Hòa h i Ki m: - Ông Th m làm ám c i mà ãi ti c âu? - Ðãi ti c trong Ch L n, t i t u l u "Ti u Ð a Võng". - Nhà tôi có nói v i tôi s ông Th m m i ám c i, song tôi không nh m i a nào. Ph n tôi có mang nên không th i c, tôi t ng nhà tôi i m t mình, ch tôi có dè cáo t âu. - Thôi ma- am nhà, Thu n i v i tôi nghe hông. - Nhà tôi ph i i ch , tr n nhà coi sao c. Ki m day qua nói v i Thu n: - Thu n, ta-pham12 c ng x toa ph i i, toa có nghe hay không? i thay i cho mau, a lê! Thu n ã chán c nh gia ình bu n hiu h i nãy, r i nghe nh ng lý lu n c aKi m tr ng ra mà ép i, l i còn th y ý v mu n thôi thúc mình n a, b i v y chàng ã xiêu lòng, song còn g ng mà cãi v i Ki m: - Anh em bày t bu c ph i b n áo dài, b t kh n en. Moa không có kh n en áo dài nên moa i không c. - Ph i, anh em ngh b n lão thành th c u h khinh b nhóm thanh niên tân c chúng ta, h th ng chê chúng ta h c theo Âu Tây r i vong b n. Anh em mu n ph n i l i chê kh kh o y, nên nh t nh h trong nhóm11 (Paris), th ô Pháp12 (ta femme), v anh
 8. 8. Ðo n tình 8 www.hobieuchanh.com thanh niên tân h c chúng ta mà có l quan hôn tang t , thì chúng ta ph i gi l nghi c a n c nhà, chúng ta ph i m c qu c ph c, kh n en áo dài àng Hòang. Tuy anh em nh nh v y, song mình không s n kh n en áo dài, mình mua s m không k p, thì mình m c Âu ph c ch bi t làm sao. Toa thay Tây mà i, moa c ng m c tây ây v y. - Moa m t quá nên không mu n i. Moa tính n c m r i thì ch y xe m t vòng h ng mát và gi i trí ng ng cho kho . Ki m a hai tay n m vai Thu n mà xô mà nói: - A-Lông13, a-lông! Ði thay cho mau, ng có nhi u chuy n n a. N u toa còn d d n a, thì moa d b t trói toa mà b lên xe r i moa ch toa i a. Cô Hòa ti p l i: - Mình ph i thay i v i ông giáo s ch . Ch ng nên v ng m t mà làm cho anh em phi n. Thu n rùn vai r i i lên l u mà thay y ph c. Cô Hòa m i v ch ng Ki m u ng trà và h i Ki m: - Không bi t ông Th m c i v âu v y? - i con m t v th ng gia ngoài Sài Gòn. - Ch c bên v ông giàu l m h ? - nhiên. B n thanh niên i nay h ngh n u c i v nghèo là em cái ho l n vào nhà, còn c i v x u thì ph i ch u ti ng nh o báng tr n i, i v y ai c ng ph i ráng mà ki m v giàu, v p. - u v y con gái nghèo v i con gái x u làm sao có ch ng cho c? Ki m rùn vai ti p: - làm sao c thì h làm, h i nào mình lo cho h . Bà Ki m ti p l i: - i nay h có ti n nhi u d u không có s c p c ng d l y ch ng, ch không có ti n, d u có s c hay có h nh c ng không mong có ch ng c. Ki m l t t k t lu n câu chuy n: - Nói tóm l i, thì i n y gi y x ng14 quý h n tài, s c, c, h nh h t th y! Ba ng i c i xoà. Thu n thay r i trên l u lon ton i xu ng, chân mang giày da láng ng i,mình m c b x n tung th t khéo, c th t n en àng hoàng. V ch ng Ki m ng d y thúc Thu n ra xe mà i li n. Cô Hòa a ra sân, xe ch y ã lâu mà cô v n th th n hoài, không ch u i ngh . Vô t i t u l u "Ti u Ð a Võng", Ki m u xe sát trong l ng, khoá máy k ng, kéo ng qu n s a bâu áo, r i d t v và Thu n lên l u; nh c ánh r p rình.Lúc lên thang Thu n a ng h tay ra mà coi r i nói v i Ki m: - Ðã 8 gi 40 r i. Mình i tr m t chút. Ki m day l i mà áp: - Thi p m i 8 gi 30 mình n 8 gi 40 mà tr n i gì? - Tr 10 phút, ch sao l i không tr .13 (allons), chúng ta i14 (cent=100), gi y b c 100 ng
 9. 9. Ðo n tình 9 www.hobieuchanh.com - Toa quê mùa quá. Theo l nghi c a Vi t Nam bây gi , ti c m i 8 gi 30, u mình n úng gi thì mình là nhà quê. Ng i sang tr ng th ng l u ph i 9 gi r i s n. Ð lên l u r i toa s bi t, mình n ây s m h n ng i ta nhi u. - nghi gì mà k v y! Khách m i ông ng i, ch không ph i m t mình mình. N u mình i tr ng i ta ch i thì mình th t l quá. - y! B c sang tr ng thì ph i làm nh v y, ph i cho ng i ta ch i, r i ói b ng h h i còn ch ai n a, ng cho ch ti c nói: "Còn ch ông y, còn thi u ông kia", làm th y m i có danh, hi u ch a? - Danh gì v y?... danh th t giáo h ? - Không. H tính làm qu ng cáo cho tên tu i c a h ch . - m quá! - Còn nhi u cái g m h n n a kia ch ! Y nh l i c a Ki m oán tr c, lên t i phòng ti c th t qu Thu n ch a th y t b n nào h t. Th m m c qu c ph c v a th y Thu n v i v ch ng Ki m thì l t t ch y ra a m i vào. Th m nói v i Thu n: - i s m mai moa c th toa ki u t , moa gi n lung l m. N u chi u nay không có m t toa, thì moa s tuy t giao v i toa. Toa vô ây là may l m. Thôi, ng i u ng r u khai v mà ch anh em. Ki m nói: - Thu n tính tr n. Moa ghé nhà moa b t nên m i i v i moa ó. Thu n g t u c i. Thu n ng ngó cùng kh p trong phòng ti c, th y d n hai bàn song song, bànnào c ng ch ng bông r c r , c ng có r u ê h , song m t bàn thì khách ng i g n , còn m t bàn thì còn tr ng tr n, ch a có ai ng i h t. Ð u ngoài, g n ch nh c, l icó d n thêm m t cái bàn ngang cho àn bà ng i, bàn y c ng có khách r i, cóbà già, có àn bà, có con gái, ng i nào y ph c c ng xinh p. Th m c t ngh a cho Thu n v i v ch ng Ki m hi u r ng khách ng i m t bàndài v i m t bàn ngang là àng gái, còn cái bàn ch a ai ng i là bàn c a khách àngtrai. Thu n li c th y h àng gái có vài ng i Pháp, có viên quan Vi t Nam, có ít v i ng, có vài v thi v n s , còn bao nhiêu u là th ng gia có tên tu i trong xã i Sài Gòn. Trong ám khách y ch có m t ông già m c qu c ph c, còn bao nhiêu u m c Âu ph c. Thu n v i Ki m th y h àng trai ch a t i nên không ch u ng i, d t nhau rangoài ng ngó xu ng ng ch i, m c cho Th m thong th mà s p t cu c ti pkhách. Quá 9 gi , h àng trai m i l n l t n, có ng i d t v , song ph n nhi u thì i m t ng i, mà h u h t là h ng thanh niên tân h c, duy có vài v m c Âu ph c,còn g n 30 v b t kh n en, m c áo dài, c ng nh chàng r . Hai h ng i riêng, nên không ai chào ai, b i v y tuy h i chung m t phòng, haibàn cách nhau ch ng vài th c, mà c ng nh có vách t ng phân r hay là có ng ng c n ng n.
 10. 10. Ðo n tình 10 www.hobieuchanh.com y v m c qu c ph c bu c m y v m c Âu ph c ph i ng i riêng m t kho ng i ph n , cho h ng gi l x a ng i chung v i nhau. Thu n không làm theo ph n ông nên trong lòng ái ng i, song th m ngh bànbên kia c a h àng gái u m c y ph c nh mình, thì ch c mình không n n i th t . Khách ng i v a yên thì b i b ng r u m i khai v . M y v tân h c m c qu cph c, v nào c ng bi u rót r u m nh th t m, r i c ng ly v i nhau. Ban u còn cóth t , câu chuy n nghe êm ái. U ng c vài tu n r i, không hi u vì b ông menhành, hay vì là nh l ngh a quen thu nay, mà m i v u l n ti ng om sòm, ai c ngnói h t th y, tuy ai không thèm nghe ai, k nói ng i la, ch ng khác nào trong sân ábanh, thiên h nh n nhao lúc banh l t vô l i v y. Thu n th y thái hai bàn khác nhau, m t bên n ào m t bên tr m t nh, thìtrong lòng khó ch u, ra d u v ch ng Ki m b o ra v . Ki m chau mày suy ngh , có lth m tính thoát thân. May ti c g n mãn m y ông qu c ph c bây gi mu n khiêu v ,nên xin m y bà ng i cái bàn ngang ng d y ng lo d n cho tr ng ch mà nhãy.Bàn khiêng i r i, b i ch a k p quét, mà h ã c nh c ánh lên, r i có ông thì c p àn bà, có ông thì c p anh em b n mà nh y. Có m t u r t t c c i, là có hai ông ôm nhau nh y r i té l ng cù ùng, gây t tr n c i cho b n t u b o chi-na15. Còn m t u áng t c c i h n n a, là có t v tân h c m c áo bà ba tr ng qu n m t ph n mà nh y, s c m t hân hoan 16nh th ng, không dè vi c mình làm ó là m t vi c nh c nhã, nh c nhã cho mình,nh c nhã cho u khiêu v là cái u ch i thanh nhã c a ng i Âu châu. Nh có khiêu v l n x n, nên Thu n m i kêu v ch ng Ki m mà r v , r i d tnhau i êm, không thèm giã t ai h t, d ng nh ch y tr n cho kh i cái ch n nh cnhã g m ghi c y. Ki m cho xe ch y lên ng Bình Hòa, tính v ngã L ng Cha C , ng hónggió m t chút. Thu n ng i m t bên Ki m, cái quang c nh t i t d dáy h i nãy cònchàng ràng tr c m t, làm cho trong lòng khó ch u, nên bu n hiu không nói chi h t. Ch ng xe ra t i ng tr ng, Ki m m i nói v i Thu n: - i l n th nh t moa th y ti c c i nh v y ó. N u moa bi t tr c, d u Th m nó l y mà m i, moa c ng không thèm i. Moa xin toa tha cái t i moa ép bu c toa i v i moa ó. Ma- am Thu n nhà th t là may l m. Bà Ki m ng i m t mình phía sau, mà t c gi n quá, d n lòng không cnên bà nói l n: - Kh n n n h t s c! Tôi th t rày s p lên tôi không d ti c v i nh ng ng i y n a. H không bi t l ngh a gì h t, không ph i Tây mà c ng không ph i Vi t Nam. Thu n day l i nói v i bà Ki m: - Bà gi n áng l m, b i vì ng i ta th t l v i ph n nhi u. Mà hai anh em chúng tôi ây thu c trong b n tân h c, chúng tôi còn gi n nhi u h n n a. làm nh c lây c b n chúng tôi h t th y.15 (China), Trung qu c16 a t i a lui
 11. 11. Ðo n tình 11 www.hobieuchanh.com - Ph i, h làm x u chung cho c b n. - Ch chi trong ti c duy có b n chúng tôi mà thôi, thì h mu n vui ch i cách nào c ng c. Ng t vì trong ti c có c tr m ng i, có àn bà, có ng i sang tr ng t t , có m y ng i Pháp, có m t ám t u b o, r i ây nh ng ng i y h s bình ph m v nhân cách, v giáo d c c a b n chúng tôi m i là kh . Thu nay b n chúng tôi th ng khoe khoang: "Thanh niên tân h c là hy v ng c a n c nhà, là hoa th m c a non sông". Ch c t rày ng i ta l y quang c nh b a ti c n y làm b ng c mà nói: "Non sông có nh ng ám hoa nh v y coi d ch không p; n c nhà có thanh niên tân h c nh v y t th t v ng ch không hy v ng". H nói nh v y r i chúng tôi làm sao mà cãi v i h ? Ki m li n th ra mà áp v i Thu n: - May trong b n tân h c còn nhi u ng i khác n a ch ch ng ph i bao nhiêu ó. - Nói ngay ra thì anh em h phi n, ch moa coi trong b n mình có nhi u ng i không k luân lý không bi t giáo d c gì h t, h ch trù ngh ph ng ch c làm cho có ti n, d u ph i dùng ph ng pháp nào c ng c, có ti n cho nhi u ng h ng, ng sung s ng xác th t, ng loè lo t b ngoài, không k gì n m ng v n c a nhà n c, n luân lý c a xã h i, n quy n l i c a ch ng t c. - Toa nói trúng l m. Moa c ng th y nh toa v y. Moa l i th y cái làn sóng vô luân lý, vô giáo d c n y nó càng lên m nh thêm hoài; n u không ai tìm ph ng mà ng n c n, thì nó s tràn kh p trong n c r i cái xã h i Vi t Nam, khi x a tôn tr ng o c nên c cao th ng c ng c i, s thành ra t xã h i h n n tham lam, nên ph i th p hèn y u t. N n luân lý x a a chúng ta ã xiêu ngã, bây gi c n ph i b i p l i cho mau, ph i t p cho ng i mình có cái óc t n th cho c ng c i, có cái chí l p gia ình cho ng ch c, có lòng ái qu c n ng nàn, thì ho may m i kh i h v i thiên h . - Toa làm giáo s , toa có thiên ch c giáo d c. Ðó là ph n s c a toa. - t mình moa mà ch ng muôn xe sao n i? - Toa c ng ph i ráng, ch ng nên th i chí. Câu chuy n m i t i ó thì xe ã t i nhà Thu n, nên ng ng. Thu n t giã vch ng Ki m r i m c a rào i vô, ng kia n o n ng n ngang trong trí.
 12. 12. Ðo n tình 12 www.hobieuchanh.com Ch ng 3 Th ng ngày cô Hòa ng n 7 gi cô m i th c d y. Mà b a nào c ng v y, hcô d y thì cô th y Thu n ã d y tr c r i, khi i th th n ngoài sân mà xem bông,khi thì lui cui xách n c t i ki ng, khi thì d t con i lên xu ng ngoài l . a nay úng 7 gi cô c ng th c d y, nh ng mà cô th y Thu n v n còn n mng im lìm. Vì h i hôm Thu n v cô không hay, cô t ng n ti c r i khiêu v ch i n g n sáng, nên m i ng tr a nh v y, b i v y cô i nh xu ng l u, có ý mu nêm cho Thu n ngh . Cô coi cho b i l c cà phê, n ng bánh mì, so n h t gà, ngcho Thu n th c d y có s n mà m tâm. Quá 8 gi Thu n m i d y. Th y Thu n xu ng l u, cô Hòa m i h i: - Th khi g n sáng m i v hay sao nên ng tr a d v y? - Không. H i hôm tôi v nhà m i 11 gi 10. Vì tôi phi n quá, nên n m tr n tr c hoài, g n 4 gi tôi m i ng c, nên sáng m t, d y không n i. - Phi n ai? - Anh em d ti c ám c i h tr ng gi n i b i, làm x u h c b n h t th y. Tôi cáo t không ch u i thì hay quá, t i anh Ki m c i, nên tôi m i th y vi c kh n n n nh v y. - làm sao mà phi n mình? - tôi có r nh r i tôi s thu t l i cho mình nghe. Cô Hòa không h i n a, cô m máy l nh mà l y b l t, b ng th t ùi heo ra,kêu b i bi u lu c h t gà, pha cà phê, r i kêu bé H u l i ng n lót lòng v i cha m .Thu n ngó ng h , th y ã 8 gi 30, nên n ri t ng thay mà ra hãng. Ch ngThu n s a so n ra l y xe mà i, cô Hòa bèn nói: - Ch Vân g i th nói ch lên ch i v i tôi ít b a, song t khi mình c t nhà i t i nay ch không có lên, ch không bi t mình ch nào, nên ch bi u tôi 11 gi tr a n y ra ga xe l a ón ch . Ch ng 10 gi mình bi u s p-ph em xe v cho tôi i c không? - c ch , h tôi ra t i Sài Gòn, tôi bi u em xe v li n. - Thôi mình i t i 10 gi tôi i m t l t v i mình. - Tôi ph i ra tr c ngoài hãng coi có vi c gì hay không, nh t là ph i lo tính xe ng thi m x m. - Mình mu n i g p thôi thì i i. Thu n ra i. Cô Hòa phi n, vì cô th m ngh trong trí mà cho s ch ng i tr c ó là c ý không mu n i chung v i mình. Tuy v y mà cô không l s phi n y chong i trong nhà bi t, cô v n coi cho m y a quét nhà, lau gh chùi t , d n d pnh m i ngày. Ch a t i 9 gi 30 mà s p-ph ã em xe v r i. Cô Hòa kêu con x m mà bi u m g i và thay cho bé H u r i cô lên l u s a so n ng i Sài Gòn. Vì có thainghén nên cô không m c màu, cô m c m t b tr ng m i may, cô d i ph n thi t
 13. 13. Ðo n tình 13 www.hobieuchanh.comkhéo, cô 17 u thi t láng, r i cô eo h t xoàn vô n a, nên d u t ng m o c a côkhông có dáng thanh nhã, song c ng có cái v sang tr ng. Quá 10 gi cô d t bé H u lên xe, bi u con lên ng i phía tr c v i s p-ph , i d n xe ch y ra nhà ga xe l a M Tho. Ra t i ga th y còn d th i gi nhi u, cô bènxu ng xe i dài theo m y ti m, bi u con x m b ng bé H u i ch i, coi bán ch i.Cô mua cho con cô m t cái kèn, m t trái banh, l n qu n i g n 11 gi cô m i tr l inhà ga, bi u con x m mua gi y r i d t nhau vô trong vòng ch xe u mà ón côVân. Nghe síp-lê18 m t chút r i ngó th y xe l a r n r n ch y t i. Bé H u m ng rnên ng v tay la om sòm. Xe u yên r i, hành khách tuôn xu ng. Cô Hòa ki mth y cô Vân còn ng yên trên xe, ló u ra c a s mà ngóng, thì cô ngo c và kêu.Cô Vân c i r i l y ng xu ng xe. Cô Hòa d t con l i ng t i c a xe mà ch .Cô Vân tay c m dù, tay ôm choàng mà xu ng xe, anh cu-ly xách va-ly theo sau, chem g p nhau vui k không xi t. Cô Vân ngó b ng cô Hòa và h i: - Ch có thai n a à? Có ph c quá! Ð c m y tháng ây? - n n m tháng. - Tôi m ng cho ch . Cô Vân l i th y bé H u n m tay ng bên cô Hòa thì h i: - Cháu ây ph i không? - Ph i. - Hai n m nay tôi không g p, bây gi cháu tr ng c y19. D th ng quá. Cô Vân ôm m t bé H u mà hôn r i ch em d t nhau i ra c a, bi u ng i cu-lyxách va-ly cho cô Vân i theo. Cô Vân là ch em b n h c c a cô Hòa h i tr c, c ng ng th i m t tu i v icô Hòa. Vì cô Hòa có ch ng nên thôi h c tr c, cô Vân l i h c thêm, cách hai n m ã thi u ng thành chung20, nên v nhà v i m là bà ch Hào, m t bà s ngph giàu có d i K S n, thu c t nh Tân An. Cô Vân hình vóc ch c ch n m nh m , b i ng g n gàng b t thi p, n c datr ng, g ng m t tròn, v n nói bãi buôi, t cách thanh nhã. Cô m c áo màu n cbi n, áo may khéo, l i màu h p v i n c da nên làm cho dáng p cô càng p h n a. Khi ra t i ng, cô Vân th y xe h i thì c i và nói: - Ch s m xe t t quá. lên xe xong r i, cô Vân m i h i cô Hòa: - m ngoái ch g i th nói ch ã v nhà m i ng Cây Quéo, - Cây Quéo là ch nào? - Nhà quê quá! Ð ng Cây Quéo trong Gia Ð nh. - À! Nãy gi quên h i coi anh m nh gi i th nào? - Cám n. Nhà tôi m nh luôn luôn.17 ch i18 (siffler), kèn xe l a19 n i20 ng trung h c theo ch ng trình c c a Pháp
 14. 14. Ðo n tình 14 www.hobieuchanh.com - Có nh21 nhà hay không? - Có ch , song ban ngày ngoài hãng xe h i. - Hãng c a nh ng Phan Thanh Gi n ph i không? Tôi ch a bi t hãng. Thôi, mình l i ó ng th m nh và coi hãng ch i m t chút r i s v c không? - c. L i ó r i tôi r c c nhà tôi v luôn th .Hai ch em lên xe r i bi u s p-ph ch y l i hãng, ch ng xe ng ng cô Vân b cxu ng th y tr c hãng có t m b ng ch l n: “Thu n Hòa Hãng xe h i” thì cô i và nói: - Hai ông bà l y tên mình mà t hi u cho hãng th t hay quá. Thu n Hòa hai ch song song... Hai ông bà kh ng khít v i nhau mà l i có con s m, th thì hãng ph i v ng b n, mà r i ây s có chi nhánh thêm n a. Cô Hòa nghe khen thì vui lòng, nên chúm chím c i và nói: - Tôi c u chúc cho l i ch nói ó có y nh v y. Hai ch em song song b c vô nhà gi y c a hãng, con x m d t bé H u theosau. Th y hai T nh th y bà ch hãng thì l t t ng d y ti p chào, m y th y làmvi c trong hãng c ng ng d y h t th y. Cô Hòa không th y ch ng, thì h i th y hai T nh: - Nhà tôi âu, th y Hai? - Ông ch ng coi th trong phòng. M i bà i th ng vô trong.Cô Hòa i l i cái c a gió, a tay xô cánh c a mà dòm vô phòng, thì th y Thu n m cáo s mi ng ng i t i bàn vi t mà ký tên. Có cô Nh th ký ánh máy ng m tbên. Cô Hòa ng kh ng l i và châu mày, không b c vô. Thu n ng c m t lên ngó th y v thì c i và h i: - Mình có r c cô Vân hay không? Cô Hòa áp: - Có ch . Tôi d t ch 22 l i th m mình ây. Thu n nghe nói nh v y thì buông cây vi t, a gi y t cho cô Nh , r i ng y b c l i c a phòng mà ti p khách. Cô Nh cúi u chào cô Hòa và cô Vân r i m gi y t i ra ngoài. Thu n chào cô Vân và m i vô phòng, l ng x ng nh c ghcho v và cho cô Vân ng i tr c bàn vi t, r i nói v i cô Vân: - Cô lâu lên ch i quá, nhà tôi nh c cô hoài. Bà d i nhà m nh? - Cám n anh. Má em m nh. Ðã hai n m nay em không có i Sài Gòn. - Tôi nh lúc cô thi u, cô ra tr ng ch i v i nhà tôi m t b a, r i t y n nay tôi không có g p cô n a, ph i không? - Th a ph i. T ngày em thi u r i v t i nay em không có lên trên n y a. - hông! D i Tân an lên ây là bao xa, sao không lên ch i. Cô d i ru ng thét r i thành gái nhà quê cho mà coi.21 anh y22 ch y
 15. 15. Ðo n tình 15 www.hobieuchanh.com -Ph n em có hai m con mà thôi. N u em i ch i thì má em nhà tiu hiu t mình, s má em bu n, vì v y em không mu n i âu h t. Còn em m i má em i ch i v i em, thì má em nói lên Sài Gòn xe c r n r n, má em m t m, nên không ch u i. T i nh v y ó, nên em thành gái nhà quê thi t. Em quê, h i xa em s quá, nên em m i g i th tr c mà xin ch Hòa ra ga r c dùm em. Cô Hòa n y gi ng i l ng thinh, song cô li c m t ngó cùng trong phòng nh tlà ngó cái gh "canapé"23 d a vách t ng, ch Thu n máng áo. Ch ng nghe côVân nói t i tên cô, thì cô m i nói: - Tôi c th c a ch nói ch mu n lên ch i v i tôi ít ngày, thì tôi m ng quá. Ch ph i ch i v i tôi có mau l m là m t tháng, ch tôi không cho ch s m âu. Cô Vân c i và áp: - lâu s không c. Tôi nói v i má tôi ch ng n m b a tôi v . Chuông n tho i reo reng reng. Hai cô day l i ngó. Thu n v i l y ng nói kvào tai mà nghe r i nói: "A lô... Ph i, ây là hãng Thu n Hòa... Ph i.... Tôi... còn tôihân h nh mà ti p chuy n v i ai ó? A! Bonjour Tho i... Cám n moa m nh luôn, còntoa?.. Có vi c chi v y? H i làm gì?... Ch ng nào?... T i nay... t i nay không c, mà i b a nào c ng không c h t th y. Moa b n vi c l m, không th i h i gì c t... Ph i, moa làm vi c cho t i ban êm n a... Anh em ai mu n nói th nào moa ng ch u h t... Thây k ... Moa không c n... Au revoir". Thu n buông ng nói mà nh có s c gi n. Thình lình nghe phía ngoài có kènth i te te. Thu n h i v , m i hay có con ngoài thì c i, r i ng d y nói v i v : - Thôi, mình r c cô Vân v trong nhà ng cô ngh , cô i xe l a ã m t r i. Cô Vân nói: - Em mu n i xem hãng c a anh m t chút, anh cho phép hay không? Thu n áp: - c l m, c l m, tôi d t i. Thu n bèn d t hai cô ra phòng làm vi c gi y, th y con x m b ng bé H u ng ng coi cô Nh ánh máy, thì b m b b c l i ôm con mà hôn, r i b ngluôn con mà i v i hai cô. D t coi nh ng xe h i m i y ba c n, r i d t qua coich bán ph tùng, i n âu cô Vân c ng u th y cách s p t có th t , nên côtr m tr khen ng i không ng t. Thu n m c a sau ch cho hai cô th y cái x ng s axe ng r n r , mà không ch u d t xu ng ó, vì ngh ch y d u m b i b m, shai cô xu ng ó d áo d qu n. Ði coi cùng h t r i Thu n m i a hai cô ra xe. Cô Hòa nói: - n 12 gi r i thôi thì mình v luôn mà n c m, ch còn l i hay sao? Thu n coi ng h tay, th y ã 11 gi 45 thì g t u áp v i v : " , thôi,tôi v luôn th . Mình ch tôi vô l y áo d n th y hai m t chút r i tôi v v i". Thu n bé H u lên xe, r i tr vô hãng. Cách m t lát Thu n tr ra v a i v a n áo. Thu n b o con x m kéo gh trong mà ng i. Thu n b c lên c m tay bánhbé H u ng i m t bên, còn s p-ph ng i bên kia, r i m máy ch y v Cây Quéo. Lúc23 tr ng k
 16. 16. Ðo n tình 16 www.hobieuchanh.comxe quanh vô c a, cô Vân th y v n hoa p , nhà l u nguy nga, thì cô nói l n, c ýcho Thu n ng i phía tr c nghe: - Ô! Anh ch s m ch xinh p quá! Em không dè chút nào h t. T t quá, ban ngày anh i lo vi c th ng m i công ngh , ban êm v sum h p v i n i c nh n y thì vui l m, h nh phúc nh v y còn h nh phúc nào h n. Thu n ng ng xe t i c a tr c, ngó v mà c i, m c a xe cho v v i cô Vânxu ng, d y s p-ph coi em vô nhà, r i ch y xe vô nhà xe mà c t. Bé H u vô nhà bi u con x m a cái kèn r i th i te te, b c ý l m. Cô Vânngó v ch ng Thu n r i ngó bé H u mà c i, trong lòng r t m ng cho ng i b nyêu c h ng gia ình h nh phúc. Cô Hòa kêu b i b p mà d y d n c m, r i m i cô Vân i th ng lên l u, nói ng ã d n phòng riêng cho khách t ng trên. Thu n bi u con x m thay cho bé H u r i Thu n i r a m t. Ch ng hai cô tr xu ng thì th y Thu n v i H u, hai cha con ng h t tráibanh l n qua l n l i ngoài hàng ba, con la om sòm, cha c i ng ng n , c nh coi 24thu n hòa m m l m. m d n r i, b n ng i ng i l i n, hai cô ng i m t bên. Cô Vân c ngó Thu n và ngó bé H u mà c i hoài l i khen H u gi ng Thu nnh m t khuôn. Cô Hòa h i ch ng: - i n y ngoài hãng có ai kêu dây nói m i mình i h i gì ó ph i không? - , mông-x Tho i m i t i nay nhóm t i nhà hàng C u Long ng bàn tính gom h t b n thanh niên trí th c mà l p m t h i ái h u. Tôi xin ki u, không dám h i hi p v i m y bác ó n a. M y bác ó l p h i ng n u ng say a làm vi c t i b i, ch ph i l p h i ng lo công ích gì hay ho mà theo. - Mình làm trái ý anh em, r i h t y chay mình ch . - Ô... T h i hôm tôi ã nh t nh t y chay h r i, mình kh i lo h t y chay tôi. - i sao mình ngh ch v i anh em d v y? - Ch chi h i hôm có mình i d ti c ám c i thì mình c ng ngh ch nh y... Kh n n n, x u h l m... Thôi ng có k thanh niên trí th c gì n a. u x Vi t Nam, d u bên Tàu, hay là bên Tây c ng v y, nh ng l quan hôn tang t là l tr ng. Mình i d m y ti c y, thì ph i m c y ph c cho trúng l , ng i n mình ph i gi l cho h n hòi, s t n không c a mi ng ngon, nói chuy n ph i l a l i, không c kêu nói vói. Cách ít m nay tôi có i m t ám c i, th y có m t nhóm th tháo25 gia h n ti c h m c y ph c c ng nh i á banh hay là ánh tennis v y, ch ng ng i, h l t áo r i m c s -mi lòi cánh tay c ng nh ng i n theo m y quán chung quanh ch . H i hôm n y nhóm thanh niên trí th c d ti c ám c i m c y ph c trúng l , song ch ng ng i n h l t kh n en r i dùng ng mà n, h v t l n rách c áo dài, r i ch ng khiêu v h m c áo bà ba mà nh y. Ðó, t n b v n minh là v y ó!... Tôi ngán quá... Thôi, tôi làm dã24 ng nghiêng, l l i25 th thao
 17. 17. Ðo n tình 17 www.hobieuchanh.com man cho kh i h . T rày tôi c lo làm n, có r nh thì tôi vui ch i v i v con mà thôi, tôi không dám bè b n v i ai h t. Cô Vân c i mà nói : - Anh l p tâm nh v y thì ch Hòa và cháu H u h u h nh, còn xã h i thì vô ph c l m. Thu n suy ngh m t chút r i áp: - Sanh nh m i h n n, n u ai lo gi thân danh c a mình cho v n toàn, thì ng i y là th ng trí. n c m r i Thu n lên l u ngh tr a. Hai cô vào phòng khách àn bà n m nóichuy n. G n ba gi Thu n th c d y t m g i r i thay mà i ra hãng.
 18. 18. Ðo n tình 18 www.hobieuchanh.com Ch ng 4 n gi r i chi u, m t tr i tr ch xu ng khu t ng n cây, h t d i n ng vào n hoa n a. Gió ch ng th i loa xao xô lá cây lúc l c, l i a h i n ng h i tr a i t h t. Cô Hòa m i cô Vân ra tr c sân mà xem cây tr ng, nh t là th ng hoa nch i cho mát. Hai cô d t nhau i dài theo m y li p bông, lúc cúi xu ng ng i bông ng v a ch m n , khi ng tr m tr bông c m nhung t i t t. Mùi hoa pha l n i mùi th m c a hai cô, làm cho quang c nh r c r l i th m tho bát ngát. Ði t i cây xoài l n d a rào, hai cô bèn ng i xu ng cái b ng d i g c cây xoài,day m t vô nhà. Tr c m t m t cái sân hoa n các màu pha l n nhau. Ngó xa vô a thì m t toà nhà nguy nga p . Cô Vân ng m c nh m t h i, cô sanh c m tronglòng nên cô day qua nói v i b n: - Ch có ph c l m. Tôi th y ch c nh v y th t tôi m ng bi t ch ng nào. Ng i ta nói m y ông h c bên Tây, n u h v x mà h l p gia ình, thì ch ý ki m ti n cho nhi u ng n ch i sung s ng. Anh Thu n không có ý ó, anh l p gia th t ng lo làm n, làm n cho có ti n ng b i p n h nh phúc cho v con h ng. àn bà con gái có ch ng nh v y thì ph nguy n r i. Tôi m ng cho ch l m. Cô Hòa chau mày l ng thinh m t chút r i th ng th ng áp: - i ch ng có h nh phúc nào mà c hoàn toàn bao gi , h c cái n y thì m t cái kia... - Ch khó quá! V y ch ch còn mu n th nào m i g i là hoàn toàn h nh phúc? - Tôi có mu n gì âu? th nào tôi c ng b ng lòng h t th y... Nh ng mà tôi ngh h nh phúc gia ình ch nào ch không ph i nh nhà p, xe t t, n ngon sung s ng, b c ti n y dãy, mà gây ra c. Có ng i l y ch ng i trong m t cái chòi tranh mà h còn vui v h n nhi u... Nghe m y l i y, cô Vân l y làm l , nên ngó s ng b n r i h i nho nh : - Anh Thu n không th ng ch hay sao? - Th ng ch , v ch ng v i nhau h n 5 n m ã có con có cái, sao l i không th ng. - y thì sao ch l i nói nh có ý phi n anh? Anh có khinh r ch hay không? - Không, tr ng tôi l m ch . - À, n u v y thì tôi không hi u ý ch r i. - th ng th ng r i tôi nói vi c nhà c a tôi cho ch hi u. - c. Mà tôi mu n hi u li n bây gi , b i vì tôi th ng ch nh ru t th t, u ch bu n tôi ch u không c. - Không, tôi ch a n n i bu n.... Tôi m i không c vui mà thôi. - Không vui thì là bu n ch gì. Cô Hòa chúm chím c i, r i không mu n nói vi c riêng c a mình n a, nênxoay câu chuy n mà h i Vân: - Ch thi u v nhà ã hai n m r i, sao ch ch a ch u l y ch ng?
 19. 19. Ðo n tình 19 www.hobieuchanh.com Cô Vân c i ng t mà áp: - Ch ng không ch u c i thì tôi làm sao mà l y ch ng c? - Sao l i không ch u c i? - không ch u c i, ngh a là không ch u c i ch có sao âu? - Ch nói khó hi u quá. ch c gi u c t hoài. Nói rõ cho tôi nghe nào. - Tâm s c a ch thì ch mu n gi u, ch không ch u nói th t cho tôi bi t, sao ch l i ép tôi ph i nói tâm s c a tôi cho ch nghe? Ch nói th t chuy n c a ch tr c i, r i tôi s nói chuy n c a tôi. - Chuy n c a tôi nh m n, không có gì áng nghe. Chuy n c a ch là quan tr ng, ch ph i nói tr c. - Có gì âu mà quan tr ng. Ch ng nói r i nó h i, nó không thèm c i. - Chuy n nh v y mà ch nói không quan tr ng, v y ch còn i sao n a? - Quan tr ng l m hay sao? Tôi cho là vi c nh m n, tôi không ý chút nào. Ch mu n bi t thì tôi nói cho ch bi t... Trong làng c a tôi có m t v h ng ch c có ít m u ru ng, cày c y n, ch không ph i nhà giàu. Nh ng mà ông có m t ng i con trai tên là Toàn, h c gi i, m i 20 tu i ã thi u tú tài, trong làng ai c ng khen gi i. Toàn mu n i qua Tây mà h c thêm n a, ng t vì cha m không s c ch u t n hao, nên Toàn bu n l m. Lúc y tôi i 19 tu i ng h c trên Sài Gòn. Má tôi nghe chuy n Toàn mu n i c n a mà không ti n, thì m i cha m Toàn xu ng nhà h i th m, r i nói u hai ông bà h a làm sui thì má tôi s ra ti n cho toàn i h c, ch ng nào thành danh tr v r i s làm l c i tôi. Hai ông bà m ng nên h a làm sui li n. Cách ít ngày, nhân d p l ngh h c, tôi v th m nhà. Má tôi cho cha Toàn hay, r i hai ông bà d t Toàn xu ng nhà tôi ng cho tôi v i Toàn bi t nhau. Trong ít b a sau ó, má tôi a m t ngàn ng b c cho Toàn i Tây. T ngày ra i, m i tháng Toàn u có g i m t b c th v mà th m má và tôi, th g i ngay cho má, và vi t th c ng kêu má tôi b ng má nh con v y. Toàn h c y khoa, m i b c th u nói s h c cho má tôi bi t. Má tôi th ng Toàn lung l m, h tôi v nhà thì má tôi a h t th c a Toàn cho tôi coi, r i khen ng i Toàn và khuyên tôi ph i ráng mà h c cho gi i, ráng p rèn công, dung, ngôn, h nh, ng ngày sau làm v m t v Ð c-t cho ng áng. Trong 5 n m tr ng, h vài ba tháng thì má tôi a 300 ng c cho ông già Toàn ng g i qua cho Toàn n h c. N m ngoái g i th v nói ã u thi b ng Ð c-t c r i, song còn ph i ráng h c thêm n a, c chuyên môn v b nh m t. Má tôi l y làm vui lòng nên c ng c ab c ng g i cho Toàn hoài. Thình lình hôm tháng ch p n m ngoái, ông già Toàn xu ng nhà a m t b c th c a Toàn cho má tôi coi, trong th Toàn nói vì l th ng cô m, n v i nhau ã c m t m t con, không th t c, nên c y cha m xin l i dùm v i má tôi và khuyên tôi ng trông i, b i vì Toàn không th v c i tôi c! Cô Hòa nghe thu t chuy n t i ó thì cô n i gi n, d n lòng không c, cô v tnói: - Ng i gì mà vong ân b i ngh a quá nh v y? Cô Vân v vai cô Hòa c i mà áp:
 20. 20. Ðo n tình 20 www.hobieuchanh.com - Ng i Vi t Nam ch ng i gì. Ng i thanh niên trí th c i nay ó. - Kh n n n, kh n n n l m, không có luân lý gì h t! Thu t chuy n nh v y mà ch c i c, th t tôi không hi u ch là ng i gì! - Tôi c ng là ng i Vi t Nam ch ng i gì? - Sao ch không n i gi n. - Gi n ai? Gi n Toàn hay là gi n ng i Toàn yêu? - Gi n h t th y. - Ch nóng n y quá. Trai h có cái óc m i, thì mình c ng ph i có cái óc m i nh h v y ch , gi n làm chi. Tôi c i, ch tôi không gi n. Ch ngh k l i coi. Toàn rèn t p theo cách giáo d c ki m n, thì t nhiên trí não tánh tình nh v y, có gì l . Mình có gi n thì gi n cách giáo d c ki m n ó, ch không nên gi n Toàn. Còn ng i Toàn yêu và yêu Toàn ó, thì h có bi t mình âu mà mình gi n h . - Ng i ta gi t ch ng ch mà ch nói nghe nh ch i... - Ch ch b o tôi ph i khóc, ph i la hay sao? - Ph i làm sao, ch êm m sao c. - Ng i ta không c i thì thôi, ch làm sao bây gi ? Tôi ch c t i tôi không có duyên n v i Toàn, nên tr i khi n nh v y ó a ch . Mà tôi kh i k t duyên v i Toàn có l ó là cái may c a tôi, bi t ch ng âu. Cô Hòa ng i tr m ngâm suy ngh m t h i r i nói: - Tôi hi u r i, m t ch ng mà ch không t c gi n, y là t i ch không có tình i Toàn, ch không ph i là duyên n hay là t i c nào khác ph i không? Cô Vân g t u áp: - Có l ch nói trúng. Cô Hòa v i l y m t nhánh cây khô c m mà v trên cát r i h i ti p: - Bây gi ch tính l nào? Thôi, l y ch ng khác ph t i, k o h t ng h h không c i thì ch ch ng. - Ch ng âu mà l y? Mà l y ch ng có ích gì hay sao, nên ch khuyên tôi ph i l y ch ng? L tr i và t c ng i u bu c con gái l n lên thì ph i l y ch ng. Tôi ã vâng theo l tr i và t c ng i r i; n u ng i ta không c i thì l i t i ng i ta ch không ph i t i tôi. Tr n h ng tr n theo ph n gái ã xong r i, bây gi tôi c thong th mà h c v h c n, t p làm thi ch i, kh i lo ph i làm m i ng i ta n a, thì tôi vui l m v y. - Ch nói nh v y mà tôi ch c b nào r i ây ch c ng ph i l y ch ng. Ch a n a v a ngâm thì t nhiên ch s n có cái tâm h n lãng m n, thì d m ái tình lôi cu n, r i d u ch không mu n, ch c ng ph i có ch ng. - Thu nay tôi ch a bi t ái tình là cái gì, mà d u tình y có phát ra, tôi c ng ki m th xa lánh, ch tôi không cho nó làm l y cái t do c a tôi. - Ch không ch u l y ch ng mà sao ch th y có ch ng có con, ch l i khen tôi có ph c? - i ý ch khác h n ý tôi; ch thích gia ình h n t do. Nay ch c h ng gia th t m m, thì tôi m ng cho ch ch sao. À, h i nãy tôi khen ch có nh ph c gia ình thì ch nói h nh ph c y không hoàn toàn, t i sao
 21. 21. Ðo n tình 21 www.hobieuchanh.com y? Tôi t tâm s c a tôi r i bây gi ch ph i nói vi c nhà c a ch cho tôi nghe m t chút. - Vi c c a tôi khó nói ra c... Mà vi c c ng không áng nói nên ch ch ng n bi t làm chi. - Ch c gi u hoài! Chuy n tuy không áng nói mà tôi mu n nghe. v y ch ph i nói... Anh ch i b i hay mèo chu t nên ch ghen ch gì, ph i nh v y không? Cô Hòa cúi u l ng thinh không ch u áp.Cô Vân ch a ch c l i mình nói ã trúng ý b n, cô mu n d lòng thêm n a nên cô nóiti p: "Ð i nay àn ông h r ng ng giao thi p, nh t là b c trí th c có anh emnhi u, d u không mu n ch i b i, mà c ng ph i ép lòng i ch i v i anh em. Làm ànbà ch ng nên c ch p thái quá; ph i cho ch ng thong th , mi n h gi tr n olàm ch ng thì thôi. Tôi t ng v ch ng n u ng i n y có qu y chút nh, ng i kiaph i nh m m t, ng thèm ngó, thì gia o m i hòa thu n v ng b n. Cô Hòa châu mày mà nói: - Ch ch a có ch ng, ch không hi u tình v ch ng là th nào, nên ch m i nói d nh chuy n ch i. Ð ch ng ch có ch ng r i ch s bi t. Có nhi u cái nó làm cho mình mu n iên, mu n ch t a ch . Bây gi cô Vân bi t mình ã r nh m ch au c a b n r i, b i v y cô c ing t mà h i: - Ch ghen l m h ? Ch b ch ng ghen hèn chi ch không vui. Mà ch bi t ch c anh có v bé hay là có mèo âu không mà ch ghen? - u tôi bi t thì tôi phanh thây nó li n, tôi có yên âu mà nói. - Ch không bi t mà ch ghen n i gì? - i không bi t nên m i t c ch ? - u ch không bi t thì ph i l p th ng bi t, r i ch ghen m i có c ch . Tôi khuyên ch ng nói chi h t, ch c vui v nh th ng mà d d m. Ch ng nào ch bi t anh có tình v i ai r i, ch s to nh mà khuyên l n anh. Theo con m t tôi th y, thì anh là ng i bi t tr ng gia ình, ch không ph i là ng i hoang àng. N u r i anh có l i ch i l m ng qu y, ch êm ái mà c t ngh a cho anh nghe, tôi ch c anh s b li n, ch ch ng c n ph i ôm p s phi n não trong lòng ch . - tôi nh t i s ó, thì tôi b c t c sùng s c trong lòng, không vui c thì làm sao mà êm ái. - Mà c ch c a anh th nào nên ch ghen nh v y? - Tôi nói th t v i ch , nhà tôi i v i m con tôi thì úng l m, tôi không có ch nào mà trách c. Tôi phi n có m t u là c i hoài, b m con tôi tiu hiu nhà nh vãi gi chùa, i t i ngày, có khi còn i thâm t i ban êm a. Tôi bu n là bu n ch ó. - nh làm ch hãng, t nhiên anh ph i b n thân qu n xu t. N u anh l m nhà hoài, không xem xét vi c trong hãng, thì cu c làm n h h i còn gì. Ch trách nh v kho n ó tôi e quá áng. - Nói ra ngoài hãng. Mà tôi có bi t ra ó hay là i âu?
 22. 22. Ðo n tình 22 www.hobieuchanh.com - Ch nghi quá v y sao c. V ch ng ph i tin b ng nhau thì i v i nhau m i c ch . - Tôi bi t b ng tôi, ch làm sao tôi bi t b ng nhà tôi c mà tin. - ! Cái nhi t v s ghen c a ch cao quá! Ch ph i ngu i b t, ch ph i n xu ng ch . - Tôi d n h t s c a ch . N u tôi không d n thì có còn v ch ng gì n a âu. Nh h i tr a mình ghé ngoài hãng ó, ch th y hay không? - Th y vi c gì? - i hai ch em mình xô c a vô phòng làm vi c c a nhà tôi ó, ch không th y gi ng gì hay sao? Có con ánh máy nó trong phòng v i nhà tôi ó. - Ng i ph s em vô cho ch ký tên, y là s th ng, có l gì âu. - n ng i ph s mà m n àn bà con gái chi v y, thi u gì m y th y sao không m n? - Cha ch ! Ch ghen t i k ph s c a nh à? Ch ý t i ch ó thì tôi s nh danh giá cho nh. - Ch nào tôi c ng ý, mà d u ai tôi c ng ghen h t th y. Ng i giúp vi c thì m n con gái; trong phòng làm vi c l i có s m gh "canapé", làm nh y bi u ng n i xung sao c. Tôi nói thi t v i ch , gia o c a tôi ng i ngoài dòm vô ai c ng cho là có ph c h t th y. Nh ng mà tôi bu n m. Tuy nhà l u i xe h i, eo h t xoàn, mu n v t chi c ng có, song tôi không bi t vui chút nào h t. Tôi s m t ngày kia tôi ph i t v n mà ch t, ng không ch t thì tôi c ng iên. Cô Hòa nói t i ây thì s c m t cô r t bu n b c. Cô Vân th y b n au n nh y, thì cô không dám gi u c t n a, cô nghiêm s c m t mà nói: - Ch Hòa, ch b b nh ghen n ng quá. Tôi bi t vì ch th ng ch ng nhi u nên ch m i ghen. Nh ng mà b nh ghen là cái h a l n trong gia ình. V y ph i làm th nào mà tr cho g p, n u dây d a s nó phá gia ình r i rã. Nay tôi bi t ch ng b nh c a ch r i, không l tôi làm l , cho gia ình ch xào xáo. Thôi, mai m t tôi th a d p nào anh Thu n r nh, tôi s t bày i phi n não c a ch cho anh hay bi t, ng anh li u ng làm ch h t ghen. Ch cho phép tôi nói thi t v i anh không? Cô Hòa do d m t chút r i m i áp: - Có l nhà tôi ã d bi t n i bu n c a tôi; song mu n nh v y cho tôi ch t ng c i v khác! - ! Sao ch coi anh Thu n r quá v y? anh là ng i bi t tr ng gia ình, nên tuy m c lo làm n, song c ng s m nhà c a t t ng v con cho sung ng. Ng i có ý t t nh v y, l nào l i có cái ý x u nh v y. - Thôi ch mu n nói thì nói, nói th coi nhà tôi áp th nào? - Ch cho phép ph i không? - Tôi cho. - Mà tôi nói chuy n v i nh, tôi s ch ghen t i tôi n a! Cô Vân nói câu n y r i c i ng t. Cô Hòa c ng c i mà áp: - Tôi v i ch th ng nhau nh ru t th t. Có l nào ch ành gi t ch ng tôi hay sao mà tôi ghen.
 23. 23. Ðo n tình 23 www.hobieuchanh.com Hai cô c i xoà. Thu n ngoài hãng v , ng ng xe tr c th m nhà. Bé H u ng ch i phíasau ch y ra m ng cha, r i cha con ôm nhau mà hôn. Cô Hòa v i cô Vân ng d y th ng th ng i vô nhà. Thu n ngó v mà nói: - i 6 gi 15, thay i ch i m t vòng, ch ng 7 gi 30 s n c m. Ði ng cho cô Vân h ng gió m t chút. Hai cô thay r i d t bé H u lên xe. Thu n c m tay bánh cho xe ch y quaphía Gò V p.
 24. 24. Ðo n tình 24 www.hobieuchanh.com Ch ng 5 Qua ngày sau... n 3 gi chi u, Thu n s a so n lên xe i ra hãng. Cô Hòa kêu ch ng mà d n ra t i hãng r i thì bi u s p-ph em xe v li n n cô v i cô Vân i Sài Gòn mua , úng 5 gi cô s l i hãng r c Thu n i Th Ð c n nem ch i m t b a. Thu nlàm y theo l i v d n. Coi ng h ã 5 gi , Thu n r a m t ch i u r i b n áo ra ngoài ng nóichuy n v i th y hai T nh, m t c ngó ch ng ngoài ng, có ý trông xe l i, ng ich i m t vòng. Ð i n 5 gi r i c ng ch a th y xe l i, Thu n l y làm l , bèn b cra ngoài c a i lên i xu ng mà ch . Ch hoài không th y, bây gi Thu n b t u lo,vì không bi t có s r i ro chi hay không. Ð n 6 gi , Thu n nóng n y quá, không thch n a c bèn tr vô hãng d n th y hai T nh, n u có xe cô Hòa l i thì nói Thu nch không c, nên ã v trong nhà r i. D n xong thu n m i vô trong x ng l y t cái xe c mà v Cây Quéo, th m tính n u v nhà mà không g p v thì s ch y ramà ki m. Xe vô t i sân, Thu n li n th y cô Vân ng n m tay d t bé H u i dài theo y li p bông mà ch i. Thu n h t lo n a, song không hi u t i duyên c nào mà vth t c, nên v a b c xu ng xe v a h i cô Vân: - n 5 gi l i hãng r c tôi mà, tôi ch hoài không th y, tôi lo quá, không bi t có g p vi c r i ro gì hay không. Nhà tôi không có i Sài Gòn v i cô hay sao? Cô Vân c i r t h u duyên mà áp: - Xin anh tha l i cho ch Hòa. Thi t c ng vì có m t s r i nên ch Hòa m i th t c v i anh nh v y ó. - A! R i sao ó? - i x xe tr v , hai ch em tôi s a so n i Sài Gòn mua ch i. Ch em tôi ch a k p i, thì có m t ng i em th c a ch hai trong R ch Cát nói ch hai b nh và m i ch Hòa vô nói chuy n. Ch Hòa d c d c mu n sáng mai s i. Em nói chuy n mình i ch i không quan h gì, b a nay i không c thì mai s i, ch còn ch hai có b nh ã sai ng i ra kêu, n u không i li n thì l i l m v y. Em ép ch Hòa ph i i R ch Cát nên m i l i h n v i anh ó. - À, mà có i R ch Cát thì ghé hãng nói cho tôi hay m t chút r i s i; không thèm nói tr c; làm cho tôi lo quá. - Ch c ch Hòa g p i nên không k p nói, xin anh ch phi n... Em quen v i ch Hòa thu nay mà em ch a có d p g p ch hai l n nào. Không bi t ch hai b nh sao ó? - Ch hai c a nhà tôi trái tim y u l m, nên hay m t. Thu nay có ch ng b nh ó mà u ng thu c hoài không d t c. - nh ó hi m nghèo l m. - Ph i. Ðau tim thì không c gi n, không nên lo.
 25. 25. Ðo n tình 25 www.hobieuchanh.com Bé H u th y con x m trong nhà i ra, li n kêu mà bi u d t i ra ng ch i.Thu n bi u b i nh c m t cái bàn nh v i hai cái gh gi a hoa viên r i em n c á, n c cam ra u ng ch i cho mát. Thu n m i cô Vân ng i, rót n c cam m i côVân u ng. Cô Vân vui v h i Thu n: - Ch hai g c Ch L n. V y ch ng ch g c R ch Cát hay sao nên ch ph i R ch Cát mà ? - Không. nh g c C n Ð c. nh t nhà máy xay g o trong R ch Cát, nên v ch ng ph i v tr ng26 mà . nh tên N m Quy n. - Ch ng tên Quy n, v tên Quý, r i l p nhà máy t hi u là "Quy n Quý" ng nh anh t hi u "Thu n Hòa" cho hãng c a anh ó ch gì. - Ph i. H i tôi l p hãng, nhà tôi b t ch c theo cách c a anh hai ch hai tôi, nên bi u tôi t hi u nh v y ó. - u v y thì ch Hòa v i ch Quý ch c tình ý gi ng nhau l m, ph i không? - Cái ó tôi không hi u c, b i vì tôi ít g n g i v i ch hai tôi, nên tôi không bi t tánh ý ch . - Tuy em ch a bi t ch hai, mà ch c ch ghen lung l m. - i sao cô dám nói ch c nh v y? - Tôi c ng không bi t có b nh ghen hay không. Mà anh làm ch nhà máy n, anh lo b c u, có ch i b i chi c âu mà ch ghen. Ghen là m t ch ng b nh, h ai mang ch ng b nh y thì ghen t nhiên, ch không ph i i ch ng ch i b i m i ghen. Thu n ng m ngh m t chút r i c i mà h i: - i sao cô oán tình ý nhà tôi gi ng tình ý ch hai, r i cô l i nghi ch hai Quý có b nh ghen? Tuy cô nói vòng ngoài, song c ng làm cho tôi hi u ng, cô t ý chê nhà tôi có b nh ghen, ph i nh v y hay không. Cô Vân l c u, áp: - Không. L i anh nói ó trúng có phân n a thôi. Anh nói em bi t ch Hòa ghen thì trúng, còn anh nói em chê ch Hòa ghen thì không trúng. B nh ghen là b nh chung c a các àn bà có ch ng, tr ra ai có ch ng mà không th ng ch ng thì m i kh i ch ng b nh y. y v y d u em bi t ch Hòa ghen em c ng không phép chê ch . Ch th ng anh, nên ch m i ghen, th thì làm sao mà em chê ch c. - Ph i. Ðàn bà vì th ng nên m i ghen, b i v y thói quen có th dung ch c. Nh ng mà, không hi u àn bà ghen h có bi t r ng nhi u khi h làm cho ch ng bu n b c chán ngán l m hay không? - u v ghen mà ch ng bu n, thì ch ng không bi t ph ng pháp nào làm cho v kh i ghen hay sao? - Ph ng pháp nào? - Mình ng làm nh ng vi c gì có c cho v ghen c.26 trong y
 26. 26. Ðo n tình 26 www.hobieuchanh.com - ch ng ph i tin b ng nhau thì gia ình m i c m m. N u m i giây phút u ph i chú tâm v s v ghen, ng c lo mà tránh, thì i ng t t do, làm n h t ph n ch n, r i gia ình c ng h t vui v . - Em h i thi t anh, v y ch anh có bi t ch Hòa ghen hay không? - Có l nào tôi không bi t. - u anh bi t thì anh ph i làm sao, ch không l ch ghen, ch phi n não, anh b c b i tr n i hay sao? - Bi t làm sao bây gi ...? Thu n than m y ti ng r i chau mày ng i bu n hiu. Cô Vân ã h a ki m ph ng th g m i s u dùm cho b n, nay g p c h i n ycô mu n t tâm h n c a cô Hòa cho Thu n hi u, r i khuyên Thu n ph i s a i cách ix ng cho gia o bình an, mà cô t l không bi t ph i m u nói th nào chokh i mang ti ng thày lay . Thu n ng c m t ngó mông ngoài 27 ng r i th dài mànói: - Tôi thu c v h ng tân h c. N u tôi c i v , y là t i tôi không có tính ham ch i b i nh chúng b n, tôi quy t l p gia ình ng có s n cái c s v ng ch c, an n trong, r i ph n chí tranh u v cu c làm n ngoài. Tôi ng t ngày tôi c i v cho t i bây gi tôi ch ng h có m t chút l i gì trong o làm ch ng. Th mà v tôi nó không hi u b ng tôi, nó c ng m ng m ghen tuông hoài, nhi u khi nó làm cho tôi chán ngán h t mu n làm n, h t vui v i s s ng n a. Bây gi tôi m i hi u cái h nh phúc gia ình thi t khó t o, d u mình có chí mu n tràn tr , d u mình có b c ti n y dãy, mình c ng không d mua cái h nh phúc y c. Tôi ã th y cái ic a tôi h ng r i. N u tôi s ng, y là vì l tr i nên ph i s ng, s ng ng làm tôi i cho i nh tri u c ng i khác, ch không có vui v gì mà mong. - Anh ch ng nên th i chí; bây gi anh ti c s anh c i v hay sao? - Ngó ra ng tr c m t bu n hiu, làm sao mà không th i chí cho c! Nh t i s m c thì nó nh gi c m ng, làm sao mà kh i n n n chút nh. - Cha ch ! Em không dè ch Hòa ghen n n i làm cho anh chán ngán quá nh v y. Em xin t thi t v i anh, em lên ch i hai b a rày, em nói chuy n i ch Hòa, em dòm th y ch vì b nh ghen nên trong lòng không c vui. Em d ý ch thì em hi u ch phi n là t i anh ham lo làm n h n là a vui i v con, ch ch ng có c chi khác. Phi n nh v y c ng d dãi, ch không ph i khó. Em xin anh hãy vì gia ình mà s a i b c x l i m t chút, ng anh h ng h nh phúc cho hoàn toàn. - Tôi ph i óng c a hãng, ng làm n n a, ng nhà v i v con hay sao? - Không c n ph i thôi làm n. Em t ng anh m n m t ng i làm t ng lý coi hãng th cho anh, r i m i b a anh ra hãng ch ng m t vài gi ng xem xét c ng c, ch ng c n ph i t i ngày ngoài hãng. - Ai cho b ng mình c mà mình dám phó thác.27 làm tài khôn gánh vác vi c ng i
 27. 27. Ðo n tình 27 www.hobieuchanh.com - Ðã bi t nh v y, song xin anh hãy ngh l i, d u hãng có th t l i bao nhiêu i n a nh m c ng ít h i h n là gia ình xào xáo. - nhiên. Nh ng mà s làm vi c là cái thú vui c a tôi, n u tôi không ch c là tôi h t vui. - Anh c ng làm vi c ch , song làm nhà. - Làm ng i mà câu thúc nh v y thì s s ng có thú vui gì âu. - Xin anh nh , i ph i có c c m i có vui. Ph i tìm mà mua cái vui, ch có bao gi ng i ta em cái vui d ng cho mình âu. - Cô lu n ng l m, mà tôi ra làm ch hãng, tôi ch u c c thân nh c trí h t c, ng cho v con c sung s ng, công c a tôi ó không mua vui c hay sao? - i ng i bán cái vui cho anh h không ch u giá ó, h i giá khác, n u anh mu n mua thì anh theo ý ng i bán m i mua c ch . - Ng i ta nói ch n d ng tr n là kh i, ngh thi t trúng l m, ph i không cô? - Ph i. Mà mình ki m th qua cho kh i bi n kh m i gi i ch . Em còn mu n v i anh m t chuy n n a, song em s nói ra anh phi n. - Cô c nói, ng ng i chi h t. - Em coi ý ch Hòa không v a lòng v s anh m n àn bàn con gái giúp vi c trong hãng. - ! V tôi ghen n ng i b h c a tôi n a à? - Em ã nói ghen là m t ch ng b nh mà. Nh m n gh , d u ch nào nó m c ng c, ch không ph i nó l a trên m t ho c trên vai nó m i m c. - Cô Nh ánh máy ch trong hãng là em gái c a m t ng i b n thi t c a tôi. B n tôi suy s p nên hôm tháng tr c em em l i hãng xin v i tôi em ph s trong hãng ng m i tháng có ít ch c ng l ng mà nuôi s ng. Vì v y nên tôi ph i cho vào làm, ch nào ph i tôi có ý x u nên m n con gái âu. Không c, không c, ghen n th thì nh c cho tôi quá. - Th y không, h i nãy em có nói tr c, em s là h nói ra thì anh phi n, té ra nói tr c mà c ng không kh i. Bây gi tr i ã t i r i, tuy m t tr ng ã m c lên h ng ông, nh ng còn bcây áng nên hoa viên v n l m ch a c sáng. Thu n ng d y i qua i l i, không nói chuy n n a. Cô Vân th y Thu nbu n thì ái ng i, t ng Thu n ã mu n d t câu chuy n, nên cô c ng ng d y tính i vô nhà. Ý Thu n mu n l u cô l i, nên nói: - Cô là b n thân thi t v i nhà tôi. Nhà tôi tin b ng cô l m nên m i t tâm s cho cô bi t ó. Tôi ch c trong lúc nói chuy n, nhà tôi phi n trách tôi nhi u m ph i không ? Cô Vân ng ngó trân Thu n mà áp: - Có. Ch Hòa có trách anh. Mà ch trách là trách anh ham lo b làm n, còn ít a vui thú v ch ng ch không có trách anh u chi khác. y v y n u anh s a tánh ý m t chút, thì v ch ng s thu n Hòa vui v , không có chi khó.
 28. 28. Ðo n tình 28 www.hobieuchanh.com - Ng i có h c ai c ng có ch tr ng riêng. M i ng i u eo i theo chí h ng c a mình, ph n ch n làm cho t c m c ích, ng v a lòng ph d . Mình ng h m h i trong m t cái ng mình vui thích ó, bây gi ng i ta bu c mình ph i ng ng l i, r i b t mình ph i qua con ng khác là con ng mình không ham không m : mình g p cái hoàn nh nh v y t nhiên ph i l l ng chán ngán. Ti c ng c , chê ng i, th thì làm sao mà vui c. Ch chi ng i v hi u tánh ý c a mình, is a i tâm h n mà theo m t chí h ng v i mình, thì vui bi t ch ng nào... Cô Vân, cô th ng nhà tôi không? - Trong b n ch em b n h c, có m t mình ch Hòa em th ng nhi u h n h t. - u cô có th ng nhà tôi, thì xin cô làm n khuyên dùm nhà tôi s a i tánh n t l i, ph i tin cái tình c a tôi, ng nghi ng n a, ph i bi t vui vi c tôi vui, ph i bi t bu n ch tôi bu n. Cô làm thành c vi c tôi c y ó thì tôi mang n cô l m. - Vâng. Em h a ch c s h t lòng khuyên gi i ch Hòa ng ch làm cho anh vui. Mà em xin anh c ng nh ng b m t chút, ki m th làm cho ch Hòa t nghi ng , ng h t bu n b c. Anh ch u nh n l i xin hay không? Thu n cúi m t ngó xu ng t mà suy ngh m t chút r i nói v i gi ng ququy t. - Tôi s ráng làm cho v a lòng v tôi. - Em cám n anh. N u c v y thì em vui l m. - tôi ki m ng i tôi c y làm T ng lý trong hãng ng tôi r nh mà vui v i con. Tôi ngh l i t ngày tôi có v thì tôi m c ham làm n r i tôi ph các l i. B t u t sáng mai ây tôi s cho ti n r i bi u cô Nh i ki m s khác làm. Tôi s t n tâm làm cách cho nhà tôi h t có c mà ghen, r i coi còn phi n trách chi tôi hay không. - Nghe l i anh nói em ngh anh gi n l y. N u nh anh gi n l y nên anh i cách c x , thì s s a i y k t qu không hay ho gì h t. - Không. Không ph i tôi gi n l y. Vì tôi có cái óc tr ng gia ình, vì tôi n ng lòng th ng v con tôi l m, nên tôi m i nh t nh nh v y ch . Cô có bi t i c nào mà tôi tr ng gia ình, vì ý gì mà tôi th ng v hay không? - Ch c là t i anh c m nhi m gia ình giáo d c; tuy theo h c th c m i song n tr ng luân lý x a, nên anh m i yêu gia ình nh v y. - Có l c ng t i nh v y. Mà cái duyên c l n nh t là th n y: Ngày tôi h c thành công r i tôi tr v x , tôi th y xã h i mình tôi chán ngán, h t mu n lo vi c khai hoá. Cô ngh l i coi, i n y có nhi u ng i ngh l c y u t, tinh th n v ng hoe, b c th ng l u trí th c thì ch m lo c u quy n, nh t là ch m lo ki m ti n ng n ch i cho thân sung s ng; b c trung l u thì hí ha hí h ng nh k không h n, còn b c h l u thì v t v l , ai bi u âu i ó, không bi t nh c vinh, không hi u l i h i chi h t. gi a m t xã h i nh v y, thì vui s ng ch nào âu? Vì v y nên tôi chán ngán, tôi quy t p gia ình ng tôi vui thú gia ình, tôi quy t l p cu c làm n ng tôi chú tâm vào ó, cho tôi kh i bu n kh i t c vì xã h i. Tôi tr ng gia ình, tôi
 29. 29. Ðo n tình 29 www.hobieuchanh.com ham làm n là t i nh v y ó. Hai c nh y là ch cho tôi tránh mà kéo dài s s ng, cô hi u ch a? - Em hi u r i, em hi u r i. Em không dè anh b cái tâm h n b t mãn nó làm cho anh ph i kh n kh v ph n trí n th . Anh có t ni m riêng y cho ch Hòa hi u hay không? - Tôi có t nhi u l n, mà dòm th y nhà tôi không hi u... ho c không mu n hi u. Cô Vân chau mày th dài. Li n khi y th y ánh èn xe h i r i sáng ngoài ng r i v i vô sân. Cô Vân nói: - Xe ch Hòa v . Thi t qu xe ng ng, cô Hòa b c xu ng. Thu n h i v : - Ch Hai au sao ó? - ng b nh c , trái tim y u nên m t. Ð c t bi u ch ph i i Long H i mà nh d ng ít tu n l . Ch cho kêu tôi v ng r i v i ch . - Ch ng nào ch i? - Sáng mai. - Mình có h a i v i ch hay không? - Không. Tôi nói tôi có khách. Tôi khuyên ch i tr c r i ít b a tôi s ra th m. B a nào có r nh mình a tôi v i ch Vân i Long H i c không? - c. Mình nh t nh b a nào i thì mình nói tr c ng tôi s p t công vi c trong hãng r i tôi i v i. Ba ng i d t nhau vô nhà.
 30. 30. Ðo n tình 30 www.hobieuchanh.com Ch ng 6 Vì ã nh t nh tr c r i, nên sáng b a ch nh t c nhà Thu n u th c d y m, ng s a so n i Long H i th m cô Quý. Thu n thay r i tr c, dòm cô Hòa v i cô Vân còn trang m, coi th c gi a s p t hành lý c ng ch a xong, Thu n bèn l y xe ch y ra Sài Gòn. Cô Hòa nghexe ch y thì h i: - a! Ði âu ó v y kìa? Cô Vân s b n phi n nên nói b a: - Ch c anh Thu n x ng thêm hay là ra hãng l y ch gì. - i hôm có nói x ng y r i mà. - u v y thì ch c nh i l y gì ó... Ch th y không. B a hôm tôi m i nói s s a, mà nh ã i ý b n r i. nh h a v i tôi anh s i cô ánh máy, thi t qua b a sau nh i li n. Hôm qua nh l i nói nh ng ki m ng i mà phú quy n T ng lý trong hãng ng anh r nh rang mà lo cho v con. nh i ãi v i ch nh v y ó thì th y nh yêu ch lung m. V y ch ch ng nên phi n trách nh n a mà nh bu n. - Tôi c m n ch nhi u l m. Nh có ch nói nên b a rày m i c nh v y ó, ch h i tr c coi b nh quên v con h t. - i nh m c ch m chú v cu c làm n, nh không ý t i vi c khác. Ch có ch nào không vui thì ch t thi t cho nh hay bi t. N u ch phi n mà không ch u nói ra thì nh bi t ng a ch nào mà gãi. - Nói làm chi. Ng i có h c th c, t nhiên bi t phân bi t ch ph i ch qu y, ng i thi t có lòng th ong v con, t nhiên lo cho v con luôn luôn, c n gì ph i nh c! - ch ng ph i ng tâm, ng chí, ng ý, ng tình, thì gia o m i thu n hòa, làm n m i ph n ch n. V y tôi xin ch c ng ph i i tánh, h có vi c chi không v a lòng, thì nh nh mà t v i nh, ch ng h n mát gi n l y r i ôm p phi n não trong lòng. - Tánh tôi khác h n ng i ta l m, tôi phi n, tôi không mu n nói ra. - i thiên h thì không h i gì, ch i v i v ch ng mà ch phi n ch không ch u nói ra, thì v ch ng làm sao vui v mà i v i nhau cho c. Mà bây gi ch còn phi n nh v ch nào n a hay không nè? - Không. Bây gi tôi không còn phi n n a. - ,n u c v y thì tôi m ng l m. T rày s p v sau h có phi n thì nói ngay ra cho nh bi t. Hai cô s a so n r i, con x m thay cho bé H u c ng v a xong, thì xe c aThu n tr v t i. Thu n vô nhà c i ng n ngo n và h i: - a so n ã xong r i hay ch a? B y gi r i, i s m cho kh i b n ng. Cô Hòa áp: - Ch em tôi xong r i h t. T i mình còn i ta bà nên tr , ch có ph i t i ch em tôi âu.
 31. 31. Ðo n tình 31 www.hobieuchanh.com - Tôi ch y ra Sài Gòn mua bánh mì s t em theo ra Long H i n. H i hôm tôi th y h p mình mua ít quá, nên tôi ph i mua thêm, ch ch i ôi ba a mà mua có m y h p, n sao ? - Mình tính ch i lâu hay sao? - ý mình, mu n ba b n b a c ng c. - y tôi t ng ra ch i m t b a r i sáng mai v , tôi có dè âu. ba b n b a i mình b hãng ai coi? - Tôi d n th y hai T nh r i h t, th y th cho tôi c. Còn nh có vi c gì quan h thì th y kêu dây thép nói cho tôi hay. - u c nh v y thì ti n l m. ch i v i ch hai vài ba b a cho ch vui. Bây gi cô Hòa h t qu u n a, cô kêu b i b p mà d n coi nhà, r i h i cô Vân i. B i v i p-ph 28 em va ly lên xe. Thu n s p con x m ng i tr c v i s p ph ,còn Thu n ng i phía sau v i v con và cô Vân. Xe ra kh i nhà, Thu n kêu s p ph mà d n: - a, ch y cho k l ng, nghe không. Cô m y có b u ng có ch y mau m. Cô Vân ngó cô Hòa c i và nói: - Anh Thu n bi t lo cho v l m ch . Thu n c i mà áp: - y là ph n s c a ng i ch ng, có chi l âu. Cô Hòa ng i l ng thinh, ch ng lo cho cô mà coi bô cô không c m tình chút nào t. Vì xe ch y ch m nên 9 gi r i m i ra t i Long H i. Xe ghé vô nhà mát MinhNguy t, là ch cô Quý m n h ng gió. Cô Quý ra c a chào m ng. Cô Hòa ti n d n cô Vân cho ch bi t. Cô Quý vui ti p khách, ôm bé H u mà hôn, r i m i h t vô nhà; câu chuy n hàn huy n nói v axong, thì ba cô sang qua câu chuy n qu n áo, coi th khó d t. Thu n không c n ph ibi t ti m nào bán hàng r , th nào may áo khéo, b i v y ng ngáo m t h i r i inón d t bé H u ra bãi bi n i ch i cho n 11 gi . Cô Hòa sai con x m i kêu, chacon m i ch tr v n c m tr a. n 4 gi chi u, n c l n, gió ngoài kh i th i vô lao xao cu n m t bi n thành ng r t nhau t p lên bãi r i rã tan phun b t tr ng xoá. Nam thanh n tú, t p 5 29 p 3, d t nhau i d c theo bãi mà ch i, ng i nói c i c i, k ki m cua ki m c mà ng có ng i ng im lìm ngó mông ra bi n, d ng nh mu n tính coi tr i cao y , bi n r ng m y ngàn. Thu n bèn r m y cô xu ng bãi i h ng gió, Thu n d t bé H u i tr c ba côth ng th ng theo sau. Xu ng t i mé n c, bé H u mu n ch y theo h t b t mà ch i.Thu n bi u con X m l t h t qu n áo gi y v c a con, r i thong th cho gi n v i c, c i theo coi ch ng, ng cho nó ra ngoài sâu mà thôi.28 ng i lái xe, tài x29 lu ng, ch c p cao và dài n m song song v i nhau: cu c v ng, p v ng, v ng khoai
 32. 32. Ðo n tình 32 www.hobieuchanh.com Tr c m t sóng b a lao xao, bên mình gió ph t mát m . Thu n v i ba cô ich i, trong lòng kho kho n, ngoài m t t i c i. Ði c m t h i b ng g p Ð c tHu nh. Thu n quen nên b t tay chào và h i: - Xe c a ông s a r i, bây gi máy ch y êm không? - Êm l m, không có c d c30 n a. Tôi cám n ông. - Ông ra ngoài n y h i nào? - Tôi ra h i hôm. c t Hu nh nói chuy n mà m t ngó cô Vân trân trân. Ông là m t ng i vui , l i có tánh a nói chuy n v i àn bà con gái, b i v y ông xin Thu n làm n ti n n ba cô cho ông bi t, Thu n li n trình di n ch và v . Ch ng t i cô Vân, Thu n nói: - Cô Vân ây là ch em b n h c v i nhà tôi; 31 d i Tân An lên th m, r i nhà tôi m i ra ngoài n y h ng gió ch i ít b a. c t Hu nh cúi u chào t cô. Ch ng t i cô Vân, ông nghe Thu n ti n d nnh v y, thì ông c i mà nói v i cô Vân: - Tôi l y làm may m n mà c bi t cô. Xin l i cô, không bi t cô Tân an y cô t i ch hay là trong làng? - , th a em d i K s n. - S n... K S n là ch nào mà tôi không bi t? - Th a K S n theo ng Tham Nhiên, cách Châu Thành Tân An 5 cây . - Ch c ông nhà là n ch , nên cô m i trong ru ng nh v y ch gì. - Th a em không có ông nhà nào h t. - A, xin l i cô tôi oán l m. Tôi không dè cô ch a có ch ng. - Th a, ông có l i chi âu mà xin. Theo i nay m y ông có h c th c u bu ch n th thành h t th y. Ông nghe em trong ru ng r y, t nhiên ông ng ch ng c a em là ông ch nhà quê, ngh không l gì. - Tôi t ng l m, mà tôi m ng l m ó cô! - Xin ông cho em bi t coi t i sao ông l m mà ông l i m ng. - Tôi m ng là vì t ng m o thanh nhã nh cô r i có ch ng d i ru ng thì ng l m v y. - Theo lý thuy t c a ông, thì ng i ru ng không c phép c i v thanh nhã hay sao? - Tôi nói "u ng", ch không ph i nói "không c phép". - âu c ng có k khôn ng i d i, ch không ph i ng i ru ng u d i t, hay là thành th u khôn h t. Em xin ông ng khinh b ng i ru ng t i nghi p cho h . - Cô binh v c m y c u nhà quê quá! Tôi ch c cô s l y ch ng nhà quê. - Lu n nhân v t là m t vi c, còn l y ch ng là m t vi c khác n a. Hai vi c y không dính líu gì v i nhau h t. - u v y thì tuy cô binh v c ng i nhà quê, song l y ch ng thì s ch n ng i trí th c ph i không?30 tr c tr c31 y
 33. 33. Ðo n tình 33 www.hobieuchanh.com - l y ch ng em ch a ngh t i, mà ch c d u n ch ng nào em c ng không ngh t i làm chi. - Cô tính tu hay sao? - Có l . - ng l m, u ng l m! - Ông nói nh v y em l y làm t i nghi p cho ông. - i sao mà cô t i nghi p cho tôi? - Ông là m t v bác s , ông ng vào hàng th ng l u trí th c. Nghe em t ý mu n b c vào chánh o, l thì ông ph i nâng cao trí d c lòng dùm cho em, làm nh v y ông m i x ng áng v i a v c a ông, ch nghe em t ý nh v y, r i ông than u ng ngh a là ông c n tr , th thì ông thi u o c nhi u l m. Em t i nghi p cho ông là nh v y ó. Thu n v vai ông Hu nh c i và nói: - Cô Vân tuy ru ng, song cô có h c th c, ch không ph i gái quê. Ông cãi không l i âu. Ba cô cúi u chào ông Hu nh r i d t nhau i t i tr c. Ông Hu nh n m tay Thu n kéo l i, hai ng i ng nói chuy n m t chút r ith ng th ng i theo sau xa xa, ch không i chung v i ba cô. Ông Hu nh nói v i Thu n: - Cô Vân ã có s c p, mà v n nói l i khôn ngoan n a. B cô tr ng tu i r i, mà sao ch a có ch ng? - Cô m c lo h c, m i thi u v nhà ch ng vài n m nay? - Thi u tr ng nào? - Cô thi u b ng thành chung. - Chà chà! Hèn chi cô nói chuy n lanh quá. Mà thi u hai n m r i sao ch a y ch ng? - Tôi nghe nhà tôi nói h i tr c bà già cô có h a g cô cho m t anh h c sinh nào ó không bi t, r i bao anh qua Pháp h c thêm. Anh h c xong r i anh i m, b i v y cô Vân l duyên r i chán ngán không mu n l y ch ng. - i nghi p d không! Th khi cha m cô giàu l m hay sao nên bao cho ng i i h c ng sau g con? - Cô Vân m côi cha, cô còn bà m , mà không có anh em chi h t. Bà già cô là bà ch gì ó không bi t nghe nói giàu l n, nhà tôi bi t ch tôi không hi u rõ. - Con m t c a nhà giàu l n, mà l i có h c th c có nhan s c n a thì quý bi t ch ng nào. Anh h c sanh nào ó sao l i b ng i ta, kh quá. V tôi ch t y n m nay, tôi tính c i v khác, nh ng ch a th y ch nào v a con t... Tôi mu n c i cô n y ph t cho xong... Thi t bà già cô giàu hay không? - Cái ó không dám ch c. Nhà tôi bi t, ch thi t tôi không hi u. - Ông làm n h i th m ma am l i cho ch c th coi bà già cô Vân có c bao nhiêu ru ng t. - r i tôi h i l i nhà tôi. - Ví nh tôi xin c i, ông ngh th coi cô Vân ch u hay không?
 34. 34. Ðo n tình 34 www.hobieuchanh.com - Cái ó tôi bi t sao c. - Ông d tr c ý cô th coi, c không? - c. Ð t i nay ho c ngày mai tôi th ý cô r i tôi s cho ông bi t. - Ông c ng nh d dùm bà già cô có ng b ru ng t c bao nhiêu nhé. - Tôi nh . Tôi s h t lòng giúp ông. - Cám n. Ông còn ngoài n y ít b a ch ? - Ph i. Th ba ho c th t tôi m i v . - Tôi c ng t i sáng m t m i v . Thôi, tôi t giã ông. Xin ông nh d giùm i chi u mai chúng ta ra ây g p nhau, ông s nói l i cho tôi rõ. - Vâng. Hai ng i b t tay t giã nhau r i Thu n i theo ba cô, mi ng chúm chím c i. Cô Hòa th y ch ng theo k p thì h i: - Th ng cha dê ó có chuy n gì mà nói dai d v y? - Sao mà mình kêu ng i ta là "th ng cha dê". - p àn bà thì li c ngó, r i ki m l i mà trêu hoa gh o nguy t, ng i àn ông nh v y thì là dê ch gì. - Theo l ngh a i nay h àn ông g p àn bà thì ph i gh o ch c nh v y i trúng cách l ch s v xã giao. Ông Ð c t Hu nh noi theo l ngh a y, ch ph i dê âu. - Thi t l nghi c a m y ông là v y ó hay sao? - Ph i. - Mình c ng thu c v hàng trí th c, té ra mình c ng ph i n theo l ngh a ó hay sao? - tôi làm chi. Tuy tôi c ng trong hàng trí th c, song tôi thu c phe trí th c nhà quê, nên trong giao thi p tôi không bi t làm nh m y ông. Cô Quý nói: - ng ba âu có n k c c nh h v y. Tôi coi i nay ng i có h c h không k phong hoá gì n a h t, h làm nhi u vi c t i b i quá ch ng. Ðàn ông nói chuy n v i àn bà thì h l ng l gh o ch c mà àn bà g p àn ông c ng thong th nói c i. T i nh v y ó nên bây gi m i có nhi u nhà ho c ch ng b v , ho c v b ch ng, con cái b v , gia ình tan rã. Tôi ng ch ng ít n m n a, trong n c mình, hai ch "v ch ng" không có ngh a lý gì n a. Cô Vân g t u nói: - i ch hai nói ó th t úng l m. Ng i mình bây gi có h c th c nhi u, ti c vì s h c c a ng i mình không gi ng v i s h c c a ng i khác. Ng i ta h c ng m mang trí th c, h c ng m t c thu n phong, h c ng c i l ng nghi p ngh . Còn mình h c là h c nói chuy n nghe cho lanh l i, h c ng m c y ph c ng i xe h i cho kh i quê, h c ng ki m ti n mà n ch i cho sung s ng. T i h c sai ng nh v y nên phong hoá suy i r i, mà nay mai ây gia ình c ng s tiêu tan n a. Ch hai nói trúng l m. Cô Hòa nói:
 35. 35. Ðo n tình 35 www.hobieuchanh.com - i! H làm sao m c k h , h i nào mà lo bao ng32; mi n mình gi ph n mình cho xong thì thôi. Thu n áp: - u mình có lo c ng không b ích chút nào; b i vì ph n ông ng i ta cho cái t i b i là cái cao th ng, th thì mình có cãi l cho h t n c mi ng i a, ng i ta c ng chê mình nói b y. Nh h i nãy ông Hu nh nói chuy n i tôi, ng (ông y) th l v i tôi nhi u câu thô b quá ch ng, nh ng mà ng nói t nhiên, không r t rè ái ng i chi h t. Tôi l y làm h th n cho ng t s c, nh ng mà tôi ngh nh ng l i ng t v i tôi ó, muôn ngàn ng i khác c ng nói in nh ng v y ch không ph i m t mình ng, th thì tôi cãi làm sao c, b i v y tôi gi ngu ng lóng tai nghe, không thèm cãi. Cô Hòa h i: - ng h i gi ng gì? - Dài l m, v nhà tôi s thu t l i cho mà nghe. - Ch c ng c y mình làm mai ch Vân cho ng ch gì. - Mình oán l m, song không trúng chánh... Thu n m i nói t i ó, k con x m d t bé H u l i, r i bé H u níu m ôm chanói l ng líu làm câu chuy n b t ngang. Tr i ã ch ng v ng t i. Cô Quý than l nh,nên m y ng i d t nhau tr v nhà mát.32 m ru ng, vô ích
 36. 36. Ðo n tình 36 www.hobieuchanh.com Ch ng 7 n c m t i r i, m t tr ng lên ã cao, r i nh ng l n sóng ngoài bi n sáng loà. Thu n m i m y cô xu ng bãi i ch i. Cô Quý s l nh, cô Hòa than m i chân,nên không ch u i. Thu n bèn kêu b i bi u nh c gh ngoài tr c sân ng m y cô ng gió ngó tr ng, nhìn tr i xem n c. Cô Quý n m trên cái gh b phía trong.Còn Thu n v i cô Hòa và cô Vân ng i phía ngoài. Gió th i hiu hiu, tr ng soi v ng c, c nh mát m n y làm cho m i ng i th th i33 trong lòng. Cô Hòa v t h i ch ng: - i chi u mình nói ông Ð c t Hu nh c y mình làm mai. V y ch ông nói sao âu mình thu t l i nghe th coi. Cô Vân v vai cô Hòa mà nói: - Thôi mà! Thu t chuy n ó làm chi. Chuy n không áng nghe, nên anh Thu n không mu n nói l i, ch không th y hay sao? Thu n chúm chím c i mà nói: - Không. Chuy n c ng áng nghe l m ch . Mà d u không áng nghe tôi ng ph i nói, b i vì ông Hu nh c y tôi nên tôi không nói không c. Cô Hòa mu n nghe, nên h i ri t t i: - ng c y sao, mình nói ph t cho tôi nghe m t chút. Không l ng m i g p ch Vân r i ng c y làm mai li n. - Ban u ng khen cô Vân có nhan s c mà thêm khôn ngoan, r i ng h i t i sao cô Vân coi b tr ng tu i mà ch a có ch ng. Tôi t thi t cu c c n duyên d c a cô Vân cho ng nghe. ng h i tôi v y ch bác d i giàu l m hay sao nên dám bao cho r qua Tây mà h c. Tình thi t tôi t thi t, tôi nói tôi nghe bác giàu, song tôi không hi u bác giàu n b c nào. - ng tính t c a ng i ta hay sao, nên h i ng i ta giàu b c nào? - ng suy ngh m t chút r i ng nói v ng ch t ã lâu r i. ng mu n ch p i, song m y n m nay ch a th y ai v a con m t. Nay g p cô Vân, ng nghe chuy n c a cô ng c m, nên mu n c i cô, song không bi t cô ng hay không. ng c y tôi h i chuy n th nh t là d dùm coi Bác d i nhà ng b c bao nhiêu ru ng t, th nhì d ý cô Vân coi nh ng xin i, cô Vân ng hay không. Cô Quý nghe nh v y thì cô c i l n: - ng c y d ng hai vi c, mà c y có ng n l m. Ph i d coi ru ng t nhi u hay ít ã. Nh ít thì thôi, còn nh nhi u thì s d thêm ý cô Vân coi c ng hay không. Sao d ng l i nói luôn hai kho n m t l t? Cô Hòa gi n nên la l n: - Th ng m! Cô Vân can cô Hòa: - Xin ch ng có gi n. Ng i ta h i àng hoàng, mình ph i tr l i àng hoàng. Ng i ta mu n bi t mình s gì mà gi u. Em xin anh Thu n nh có p ông Ð c t Hu nh, thì anh làm n tr l i t kho ng cho rành r . V33 khoan khoái, không b n r n

×