O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Election notice general

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Protect Right of Expression
Protect Right of Expression
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Election notice general

  1. 1. c^áVâEÝ ¼>ì>KD cçwÂzD Âï^ ï¦ç¥D -{ì ¶çÅík_ ÎËØkVò xçÅ VWé ¶ás_ gâEVuÅD °uÃ|D ¼ÃVmD gâEVuÅD °uÃ⦠c¦ ¼ª ¼B c^áVâEÝ ¼>ì>_ï^ u®D íâ|Å¡Ý ¼>ì>_ï^ å¦ Ý>©Ã|km kwÂïVþsâ¦m. gâEVuźïÓÂz x[A c^áVâE ¶ç©Aï¹[ ¼>ìÍØ>|Âï©Ã⦠c®©¸ªìï¹[ Ã>sÂïVéD x½Ímsâ¦V_ í¦ ØÃòDÃVKD ¼>ì>_ï^ å¦Ý>©Ã|k]_çé. ¶|Ý> gâEVuÅD å¦ Í> ¸[ª¼« ¶çk å¦ Ý>©Ã|þ[Ū. ÖËkV® ¶çk å¦Ý>©Ã|k>uïVª ïV« ðD A]>Vï gâEB]ïV« Ý]uz kÍ> ïâElªì VWéÝ][ ¶çªÝm ¶]ïV«¶ç©Aïçá¥D >ºï^ kÄD çkÝ]òÂï sòDAk>ªV¼é¼B gzD. ÖËkV® ¶çªÝm ¶]ïV« ºïçá¥D ØïVõ¦kìïáVï ¶kìï^ sáºï sòDAk>uz ïV« ðD x[窩¼ÃV_ ¶[¤ c^áVâE ¶ç©AïÓÂïVï Ä*à ïVéºï¹_ ÃÞÄVBÝ] « Äâ¦D céï kºþloòÍm Vë ØÃÅ©Ã|D ï¦[ gþBku¤[ JéVï ÎmÂï©Ã|D W] ïèÄVï Öò©Ãm>V[. ¶>ªV_>V[ x[¸òÍ> gìkÝç> ïVâ½KD tï ¶]ï gìkD >u¼ÃVm ¶« EB_ ïâEïáV_ c^áVâE ¶ç©AïÓÂz© ¼ÃVâ½l|k]_ ïV⦩Ã|þÅm. ÃÞÄVBÝ]« Vë, céïkºþ ï¦[ gþBçk â|t[¤ ¶·« ¼kïÝ]_ káìÍm kòD åïìBVzD ¼ÃVÂzD c^áVâE ¶ç©Aï¹[ kòkVçB© ØÃòá¡ ¶]ïöÝm^ám. T|ïâ|D kç« ¡Âz ¶Ð] kwºzk]_ Ø>V¦ºþ ¶>uz kö s]©Ãm kç« c^áVâE ¶ç©AïÓÂz þç¦ÂzD xçÅBVª, xçżï¦Vª kòkVFï^ °« VáVï c^áª. ¨ª¼k>V[ ÃéV©ÃwÝ]_ ~ ØVF©Ãm ¼ÃVé ÃÞÄVBÝm ¶ç©AïÓÂz ¼ÃVâ½lò¼kVö[ ¨õèÂçï ïèÄVï ¶]ïöÝm^ám. Ö©¼ÃVØ>_éVD ÄVçé kÄ] ØÄFm>«ÂïáV_ ¼ïVöÂçï ¨¿©Ã©Ã|D kç«c^áVâE ¶ç©Aï^ ïVÝ]ò©Ã¼> Ö_çé. Ö« õ¦Võ|Âz ÎòxçżBÐD ÄVçé ¼ÃV|D Ãè åç¦ØîþÅm. ÂïÓÂz kÄ] ØÄFm >òkm ¨[Ãç> ïVâ½KD ÄVçé ¼ÃV|k>uïVª ΩÃÍ>D ¨|Ýmß ÄDÃV]©Ãm ¨[Ã>uz ¶]ï xÂþBD >« ©Ã|k>V_ ÖËkV® ÄVçé ¼ÃV|D Ãè ¶½Âï½ åç¦ØîþÅm. gªV_ ¼ÃV¦©Ã|D ÄVçéï¹[ >« Ýç> â|D BVòD ÃVìÂï í¦Vm. ¶|Ý> Ö« õ| gõ|ïÓÂz^ ïâ¦VBD ¼ÃVâ¦Vï ¼kõ|D ¨[Ã>uïVï ¶çk °¼ªV>V¼ªVØk[® >« t[¤© ¼ÃV¦©Ã|þ[Ū. Ö©¼ÃVÂzï^ káìÍm^á Wçél_ c^áVâE c®©¸ªìï¹[ xçżï¦Vª kòkVF Ã馺z ¶]ïöÝm^ám. ¨ª¼k ¼Äçk ¨[Å ïõ¼ðVâ¦D ¨^áá¡D Ö_éVm ÃðD ÄDÃV]©Ã>uïVª ka¥D kVF©AD ¨[Ã>Vï¼k c^áVâE ¶ç©Aï¹[ c®©¸ªì u®D >çékì Ã>sï^ gþs⦪. ¶>ªV_ ¶>uïVï ¶kìï^ ØÄés|D Ø>Vçï¥D tï ïèÄVï ¶]ïöÝm^ám. ÖÍ>© ¼ÃVÂçï ¨]ìÂzD ªWçé Âï^ Ý]l_ ¶« EB_ ïâEïáV_ káìÂï©Ã¦V> óµWçél_ ÖÍ>ß æ« a¡ ¨Í> ¶ásuz káìÍm Wçé ØÃu®sâ¦m ¨[ÅV_ Ãé Ö¦ºï¹_ c^áVâEÝ >çékì Ã>sï^ °éD s¦©Ã|D WçéÂz káìÍm xu¤© Aç« ¼BV½ sâ¦m. ¶m çÅÂï©Ã¦ x½BV> s>Ý]_ ÃÝ]öÂçïï¹KD ι¡çÅs[¤ kòkç> åVD ÃVìÂþ¼ÅVD. ¨ª¼k Ö©¼ÃVØ>_éVD c^áVâEÝ ¼>ì>o_ ¼ÃVâ½l|¼kVì åV[ ¶ç>ß ØÄF¼k[ Öç>ß ØÄF¼k[ ¨[® kVÂz®] ØïV|©ÃmD Ö_çé; Âï^ ¶Ý>çïB kVÂz®]ïçá ¶kì﹦tòÍm ¨]ìÃVì©Ãmt_çé. ÄDÃV]©Ã>uïVïÝ >V[ Ökìï^ ¼>ì>o_ ¼ÃVâ½l|þÅVìï^ ¨[Ãm Âïçá© ØÃV®Ý>kç« l_ x½¡ï⦩ Ãâ|s⦠s­BVþsâ¦m. ¶>ªV_ >V[ ¼>ì>_ ¶¤s©A kÍ> åV¹oòÍm ¶kìï^ ØÄF¥D ØÄé¡ïçá¥D çkÂzD sòÍmïçá¥D ¨Ëká¡ ¶]ïÃâÄVÂþ ¶ÐÃsÂï x½¥¼V ¶Ëká¡ ¶]ïÃâÄVÂþ ¶ÐÃsÂzD ¶kéD kVÂïVáìï^ Ý]lKD >çé#Âþ¥^ám. ¨©Ã½BVkm Øku¤ ØÃu® Äâ¦[źïçá çï©ÃuÅ ¼kõ|D ¨[Å ¨õðÝ]_ ïâEïÓ¦[ c¦[ÃV| çkÝmÂØïV^áÝ m½ÂzD gÓD ïâEBVï k« kVF©A^á ïâEï^ c^áVâEÝ ¼>ì>_ kÍ>¡¦[ ¨Í>s>Ý >BÂïxD Ö[¤ íâ¦è ïâEïçá AÅÍ>^¹Ý >V[ â|D >M¼B ØÄ_é¡D >Bºzk]_çé. Ö>uz ¨|ÝmÂïVâ| >tµåVâ½[ gÓD ïâE â|_é; ¨]ìÂïâEBVª ].x.ï.¡D ¶>[ íâ¦è ïâEBVª ïVºþ« ïâEçB ü c^áVâEÝ ¼>ì>o_ ïwu¤ sâ|^á]oòͼ> ÃVìÂï x½¥D. ¶mâ|t[¤ åï« çkÝ >çékì, Vå﫼Bì, ¼ÃÔ«VâE [ÅÝ >çékì ¼ÃV[Å Ã>sïÓÂz ¼ÃVâ½l|¼kVì ØÃòD ÃðD ØÄés¦Ý >BV« Öò©Ãk« ÖòÂï ¼kõ|D ¨[Å ¶½©Ãç¦l¼é¼B æâ|ï^ Vï Vï kwºï©Ã|þ[Ū. Ã>s ¨[Ãm ÄDÃV]Âï¼k ¨[Å ¨õðD ¼kÔ[¤s⦠Wçél_ kÄ] Ãç¦Ý> ¸Å ïâEïçáß ¼ÄìÍ>kìï^ í¦ ¸« >Vª ïâEï¹_ >uïVoïVï ÖçðÍm ¼>ì>o_ ¼ÃVâ½l|D ¼ÃVÂz ¼>V[¤ káìÍm kòþÅm. ØÃVmÝ ¼>ì>çé ïVâ½KD c^áVâEÝ ¼>ì>_ï¹_ z¤©ÃVï þ« V©AÅ© Ãz]ï¹_ ÛV] Îò xÂþB© úþçª kþÂþÅm. Ö>[ ØÃVò^ Îò ØÃòDÃV[ç ÛV]çBß ¼ÄìÍ> °çw ¶Í> kVì½_ ¼ÃVâ½lâ¦VKD ¶kì ¼>ìÍØ>|Âï©Ãâ| s|kVì ¨[Ã>_é. Ãðݼ>V|
  2. 2. ØÃòDÃV[ç ÛV]çBß ¼ÄìÍ>k« Vï¡D Îòkì ÖòÍ>V_ ¶kì æâ|© Øîk>uzD ¼>ìÍØ>|Âï© Ã|k>uzD kVF©¸çª© ØÃuÅk« Vï gþs|þÅVì. ÖÍ> ¼ÃVÂzïáV_ ¼>ìÍØ>|Âï©Ã⦠c®©¸ªìïçá© ØÃVmÂï^ ÃVì©Ã¼>V ¶kì﹦D >ºïám zçÅïçá í®k¼>V kwÂØïVaÍm ¼ÃVFsâ¦m. ¶m ¨Í> ¶ásuz gþsâ¦m ¨[ÅV_ >u¼ÃVm ¼>ìÍØ>|Âï©Ã⦠¸« ]W]ïçá ØïVõ| c^áVâE WìkVïD å¦Ý>©Ã|þÅ>V ¶_ém ¶m EÅ©A ¶]ïVöBV_ å¦Ý>©Ã|þÅ>V ¨[ü> ÄV>V« Âïçá© ØÃV®Ý>kç« ð l_ ïkªÝ]_ Ö_éV> s­BVþsâ¦m. ¶>ªV_>V[ kVÂïVáìïçá© ØÃV®Ý>kç« l_ c^áVâEÝ ¼>ì>_ï^ z¤Ý> Îò gìkxD cuÄVïxD ¶Å¼k Ö_éV> Wçé Wé¡þÅm. æ«a¡© ¼ÃVÂzï^ ÖÍ> ¶á¡ oÍm sâ¦>V_ Ö>çª Î[®¼ ÖM¼_ ØÄFB x½BVm ¨[Å ¨õðD Â﹦D còkVþ ká« ¼kõ|D ¨[Ãm ÖÍ> c^áVâE ¶ç©Aïçá© ÃB[Ã|Ý]ß ÄDÃV]Âï sòDAD c¦ç kìÂïÝ][ ]õðVª ¨õðVzD. Wçéç ¨Ý>çª ¼VÄVª>Vï ÖòÍ>VKD ¶m ¶Å¼k VuÅ x½BV> Î[ÅVï Îò ¼ÃVmD gþs¦Vm. gªV_ ¶>uïVï ]â¦t⦠¶ì©Ãè©A¦[ í½B ØÄB_ÃV| tï¡D ¶kEBD. káìßEÂØï[® c^áVâE ¶ç©AïÓÂz ÎmÂï©Ã|D Ø>Vçïï^ ¨ËkV® ØÄés¦© Ã|þ[Ū ¨[Ãm ïõ¦¤B x½BV> Îò s­B_é. ¨ºïám åVâ½KD ÛªåVBïxD Øk¹©Ãç¦Ý >[ç¥D tï ¶]ïVï¼k ë VöÂï© Ã|þ[Ū ¨[® ïVâ|k>uïVï >ïk_ ¶¤¥D cöçß Äâ¦D ¼ÃV[Å Ä⦺ï^ åm gâEBVáìïáV_ ØÃB« ásu¼ïÐD ÖBuÅ©Ãâ|^áª. ¶kuçÅ© ÃB[Ã|Ý] ÎËØkVò káìßE© ÃèÂzD ÎmÂï©Ã⦠Ø>Vçï ¨[ª ¨[Ãç> cöB E« Ýç> ¨|Ý>V_ WßÄBD ¶¤B x½¥D. ¶mâ|t[¤ x[窩¼ÃV_ ¶_éV_ >u¼ÃVm ØÃV¤lB_ ï_s ïuÅkìï^ ¨õèÂçï ÖÍ]BVs¼é¼B tï ¶]ïVïÝ >tµåVâ½_ c^ám. ¶kìï¹[ Ø>Va_Oâà ¶¤çk© ÃB[Ã|Ý] ÎmÂï©Ãâ¦Ý Ø>Vçïïçá ØïVõ| ØÄFm x½Âï©Ã⦠ÄVçé kÄ]ï^ ¼ÃV[Å Ãèï^ ¨Ý>çª >« Ým¦[ ØÄFB©Ãâ|^᪠¨[Ãç>Ý Ø>¹kVï¼k ¶¤B x½¥D. ¶>[JéD ¨Ëká¡ ÃðD xçżï¦Vï ΩÃÍ>ÂïV« ¶« ¶]ïVöï^, ¼>ìÍØ>|Âï©Ã⦠c®©¸ªì ¼ÃV[ÅkìïáV_ ì, · ïÃCï« ØÄFB©Ãâ|^ám ¨[Ãç> {« D á¡ m_oBVï¡D ¶¤B x½¥D. gªV_ ÖkuçÅÝ >MM>ìïáVï ÎòEéì ØÄFkç> ïVâ½KD ÖkuçÅß ØÄFk>uïVª ¶ç©Aïçá còkVÂþ ¶ku¤[ JéD ØÄF>V_ Âïçáß æ« asuzD xçżïâ½uzD ¨]« Îòºz ]« Vï ⦡D ¶>[JéD ý©Ã½BVï cõçBVª Âï^ ú¼ïuA¦[ í½B Âï^ ¶]ïV« Ýç> ¸«]ÃoÂzD ÄöBVª ¶ç©AïÓÂz còÂØïV|Âï¡D x½¥D. ֩ý©Ã⦠¶ç©A Z]BVª ØÄB_ÃV¼¦ ÛV]B© ¸½loòÍmD c^áVâE ¶ç©Aïçá s|sÂzD. ¶Í> ¶½©Ãç¦l_ ïõïVè©A z¿Âï^ ¶çÝm å¦ÂzD xçżï|ïçá ïõ¦¤¥D, ¶DÃé©Ã|ÝmD ¼ÃVÂçï ¨Í> ¶ásuz cðì¡ ØÃuÅ ÂïáV_ ØÄFB x½þż>V ¶Í> ¶ásuz c^áVâE ¶ç©Aï¹_ Aç« ¼BV½© ¼ÃVlòÂzD ¼ïVáV®ïçá ¶ïu®D ÃVç>l_ ¶½ØB|ÝmD çkÂï x½¥D. c^áVâEÝ ¼>ì>_ï^ ¶¤sÂï©Ãâ| Ö[® ¶çk åç¦ØÃÅ¡^á óµWçél_ cðì¡ ØÃuÅ cçwÂzD kìÂï ªWçé ØïVõ¦kìï^ Wé¡D ÖÍ> ¼ï|Øï⦠óµWçéçB ïõ| çéÝm©¼ÃVF W[®s¦V_ Â﹦D ØÄ[® ¶kìïám c^áVâE ¶ç©Aï¹[ k«D¸uz^ k« Âí½B ¸« ßçªï^ ¨[ª ¨[Ãç> ¶¤sÝm ¶kuçÅß ØÄFm x½ÂïÝ >BV« Vï c^ákìïÓÂz â|¼ kVÂï¹Âï ¼kõ|D ¨[Å ¨õð© ¼ÃVÂçïBVkm °uÃ|Ý> xBé ¼kõ|D. ¶Í>©¸[ªèl_ kVF©A^á ¶çªÝm Ö¦ºï¹KD ¶ç>ØBVâ½Â ïõïVè©A z¿Âï^ ¶ç©Ã>uïVª °uÃV|ïçáß ØÄFB ¼kõ|D. Øk¹©Ãç¦BVï© ÃVìÂzD ¼ÃVm ØÃöB ¶ás_ Öm¼ÃV[Å ¸« ßçªï¹_ gìkD z[¤BkìïáVï ïVâEB¹Ý>VKD ¶Ý>çª E«Ýç>BuÅkìïáVï Âï^ Ö_çé. tï Ä*ÃÝ]_ »wKÂz ¨]« Vª ¼éVÂÃV_ Äâ¦D ØïVõ|kòk>uïVï ¶[ªV ÇÄV¼« ¶kìï^ Ø>V¦ºþB ÖBÂïD ØÃuÅ k« ¼kuA Öç>¼B Aé©Ã|ÝmþÅm. ¶>Vkm Â﹦D å¦ÂzD ØïV|çïçá ÄþÝm ØïV^ÓD ªWçé õ½oÍm é|>⽩ ¼ÃVªkìïáVï ¶kìï^ gþs¦s_çé; ¶kì﹦D c^áVìÍ>>Vï c^á ¼åìçBVª s­BºïÓÂïVï WtìÍm W[® ¼ÃV« V¦ ¼kõ|D ¨[Å cðìçk Øk¹©Ã|ÝmD ¶ásuz åD¸Âçï »â¦Âí½B ¼ÃVÂzïÓD ¶ç©AïÓD Ö_éV>>V¼é¼B ¶kìï^ ÖËkV® c^áªì ¨[Å s­BÝç> ¶Í> ÖBÂïD ¼ïV½â| ïVâ½Bm. ¶Ý>çïB åD¸ÂçïRâ|D ¶ç©ÃVï còkVzD s>Ý]_ ¶ç©çà káìÝØ>|Ým Â﹦D c^áVâE ¶ç©Aïçáß óµÍm^á ÖÍ> æ« aÍ> ¼ÃVÂzïçá ¶DÃé©Ã|Ý>¡D, Âï^ ÖBÂïºï^ ïâ½ ¶>çª ¨]ìÂï¡D >BV« Vï c^á, cõçBVª Âï¹[ ú¼ïu¸çª¥D ¶>çª çBVï ØïVõ¦ Âï^ ¶]ïV« Ýç>© ¸« ]ÃoÂzD ¶ç©Aïçá¥D ïõïVè©A z¿Âï^ JéD còkVÂï xçªÍm^á ¨ºïÓÂz cºïáV_ gª ¶çªÝm kçï g>« s窥D kwºþ Ö[® Wé¡D ÖÍ> ¼ï|Øï⦠óµWçéçB ¶ïu®k>uïVª cºï^ úþçª guÅ x[kòV® ¶çÅís ¶çwÂþ¼ÅVD. ïDRMüâ ÎìÂïìü ¸áVâàÃVìD (E.¦¸^¥.¸), >tµåV|

×