Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta

K
Karri VainioSenior Adviser at Association of Finnish Local and Regional Authorities (Kuntaliitto) em Association of Finnish Local and Regional Authorities (Kuntaliitto)
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Sote- ja maakuntauudistuksen
digimuutos
Kyberturvallisuuden näkökulmasta
Karri Vainio
Kuntien ja maakuntien kyberturvallisuuspäivät
Kuntatalo 11.-12.10.2017
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
ICT-kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyvät eri
tasoiset asiantuntijatehtävät
Kuntatoimijoiden tukeminen KanTa-palveluiden
käyttöönottojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä
Kuntien ja sairaanhoitopiirien kansallisen
tietohallintoyhteistyön kehittäminen
Alueiden ja kuntien ja sairaanhoitopiirien sote-
tietohallinnon kansallinen yhteistyöfoorumi
Työhistoria lyhyesti
2011-
2013
-
2015
-
Asiantuntijana ja useiden valmistelutyöryhmien jäsenenä
Kansallinen uudistuksen ”digivalmistelijoiden verkosto” ja
muutostuki maakuntien valmisteluorganisaatioille
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Esityksen teemoja
• Miten sote- ja maakuntauudistuksen
digitalisaatio-, ICT- ja tietohallintovalmistelu
etenee ?
• Miksi kyberturvallisuusnäkökulmien huomiointi
tärkeää sote- ja maakuntauudistuksessa ?
• Minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia
kyberturvallisuuden näkökulmasta muutos
sisältää ?
[pvm]
3
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
4
Sote- ja maakuntauudistus & digitalisaatio-,
ICT- ja tietohallintovalmistelu
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset
6
1.Tunnistetaan
maakunnittain eroava
lähtötilanne,
mahdollistetaan
liikkumavara ja yhteistyö
kuntien kanssa
2. Varmistetaan
maakunnille
riittävä rahoitus ja
realistiset
siirtymäaikataulut
3. Kehitetään digiratkaisuja
uudistuvan
palvelutoiminnan ja
asiakkaiden tarpeet edellä
markkinoita hyödyntäen
LÄHTÖ-
TILANNE
MAAKUNTA-
HALLINTO,
TEHTÄVÄ-
SIIRROT,
TOIMINNAN
JATKUVUUDEN
TURVAAMINEN
Ensi vaiheen
TAVOITETILA
2020
TOIMIN-
NALLISEN
MUUTOKSEN
MAHDOLLISTA
MINEN
TAVOITETILA
PITKÄLLÄ
AIKAVÄLILLÄ
4.
Varmistetaan
selkeä
ja toimiva
työnjako:
• Valtio-
maakunnat
• Maakunnat-
tuottajat
• Julkiset
toimijat-
markkina-
toimijat
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Ymmärrys lähtötilanteesta mahdollistaa
tavoitetilan ja muutoksen suunnittelun
TUOTANTOMALLIT & PROSESSIT
PALVELUT
SoTe
Pelastus
Ympäristö-
Terveydenhuolto
Työllisyys
Maan- ja
alueiden käyttö
Jne.
TALOUS JA
HANKINTA
Kirjanpito
Raportointi
Investointien
tilanne
Sopimukset
Hankinta
Kiinteistöt
Tilojen käyttö ja
valvonta
HENKILÖSTÖ-
ASIAT
Organisaatio
Vakituinen
Määräaikainen
Ulkoistettu
Sopimukset
Työntekijä-
järjestöt
Työnantaja-
järjestöt
ICT
Laitteet &
Infrastruktuuri
Sovellukset &
lisenssit
Data
Tietoliikenne
ICT-tukipalvelut
Pilvipalvelut
Sopimukset
SIDOSRYHMÄT
Yhteenliittymät
Yhtiöt &
liikelaitokset
Merkittävimmät
toimijat
Asiakkaat
Sopimukset
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset
8
1.Tunnistetaan
maakunnittain eroava
lähtötilanne,
mahdollistetaan
liikkumavara ja yhteistyö
kuntien kanssa
2. Varmistetaan
maakunnille
riittävä rahoitus ja
realistiset
siirtymäaikataulut
3. Kehitetään digiratkaisuja
uudistuvan
palvelutoiminnan ja
asiakkaiden tarpeet edellä
markkinoita hyödyntäen
LÄHTÖ-
TILANNE
MAAKUNTA-
HALLINTO,
TEHTÄVÄ-
SIIRROT,
TOIMINNAN
JATKUVUUDEN
TURVAAMINEN
Ensi vaiheen
TAVOITETILA
2020
TOIMIN-
NALLISEN
MUUTOKSEN
MAHDOLLISTA
MINEN
TAVOITETILA
PITKÄLLÄ
AIKAVÄLILLÄ
4.
Varmistetaan
selkeä
ja toimiva
työnjako:
• Valtio-
maakunnat
• Maakunnat-
tuottajat
• Julkiset
toimijat-
markkina-
toimijat
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
9
ICT-muutoskustannusarvioiden tarkastelu
maakuntaryhmittäin (vuosi 2018)
11,8
31,5
21,5
31,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
€ / asukas
€/ASUKAS
Integroitu sote-kuntayhtymä Yliopistosairaalamaakunnat Muut maakunnat Kainuun maakuntakokeilu (ref.)
Kainuun maakuntakokeilun
(2004–2012)
ICT-perustamiskustannukset
olivat yhteensä 66€ / asukas
jakautuen n. kahdelle
vuodelle
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta
ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset
11
1.Tunnistetaan
maakunnittain eroava
lähtötilanne,
mahdollistetaan
liikkumavara ja yhteistyö
kuntien kanssa
2. Varmistetaan
maakunnille
riittävä rahoitus ja
realistiset
siirtymäaikataulut
3. Kehitetään digiratkaisuja
uudistuvan
palvelutoiminnan ja
asiakkaiden tarpeet edellä
markkinoita hyödyntäen
LÄHTÖ-
TILANNE
MAAKUNTA-
HALLINTO,
TEHTÄVÄ-
SIIRROT,
TOIMINNAN
JATKUVUUDEN
TURVAAMINEN
Ensi vaiheen
TAVOITETILA
2020
TOIMIN-
NALLISEN
MUUTOKSEN
MAHDOLLISTA
MINEN
TAVOITETILA
PITKÄLLÄ
AIKAVÄLILLÄ
4.
Varmistetaan
selkeä
ja toimiva
työnjako:
• Valtio-
maakunnat
• Maakunnat-
tuottajat
• Julkiset
toimijat-
markkina-
toimijat
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
MITÄ ?MIKSI ?
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
13
Uudet digipalvelut: Tarve yhteistyölle leveällä rintamalla - tiedon ja
kokemusten jakamisesta kehittämisyhteistyöhön
Tilannekuva
Tiedonkulku
Hyvät käytännöt ja sudenkuopat
Maakuntarajat ylittävien
yhteistyötarpeiden tunnistaminen
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Työ käynnissä ja etenemässä kaikissa maakunnissa
[pvm]
14
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Maakuntien tietohallintovalmistelun tiekarttaTavoitteet, mitattavat tuotokset
Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu Väliaikaishallinto Toteutus
Tietoturva ja
riskienhallinta
Maakunnan
tietoturvapolitiikka
Tietoturvan
hallintajärjestelmä
(VAHTI, ISO 27001)
maakunnille
Tietoturvapolitiikan 1.
versio laadittu
Tietoturvapolitiikka
hyväksytty
Tietoturvan
toimintasuunnitelma
laadittu
Tietoturvan vuosikello
laadittu
Hallintajärjestelmän
mukainen toiminta
käynnissä
Ict-palvelutuotanto ja
siihen liittyvä
riskienhallinta
(riskienhallintasuunnit
elma)
ICT-palvelutuotantoon
ja jatkuvuuden
varmistamisen liittyvät
riskit tunnistettu ja
niiden todennäköisyys
ja vaikutukset arvioitu
yhdessä kuntien
kanssa
Riskeihin liittyvät
varautumiskeinot ja
kuvattu ja riskienhallinta
on otettu käyttöön
väliaikaishallinnon
toiminnassa. Tehdään
yhdessä alueen kuntien
kanssa.
Riskienhallinta jalkautettu
ja toimii osana maakunnan
toiminnan ylösajovaihetta
ja vastuunsiirtoja
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
16
Miksi kyberturvallisuusnäkökulmien huomiointi
tärkeää sote- ja maakuntauudistuksessa?
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Maakuntien ICT- & Digipalveluiden
kehitysnäkymiä
• Yhteisten/keskitettyjen lukumäärä ja käyttö lisääntyy
o Reaaliaikaisuus
o Siirrettävän tiedon määrä
o Kriittisyys (myös poikkeusoloissa), esim. turvallisuusviranomaisten yhteiset
järjestelmät
• Muut kahden- ja monenväliset tiedonsiirtotarpeet lisääntyvät
o Erilaiset yhteistoimintamallit
o osaamisen keskittäminen
o Asiakkaan valinnanvapaus, yksityisen ja kolmannen sektorin kasvava rooli
• Erilaiset kyberturvallisuuden uhat ja riskit tuskin vähenevät
• suorituskykyisen, luotettavan ja kyberturvallisen infrastruktuurin
merkitys korostuu
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
18
Yhteiskunnallisesti merkittäviä palveluita joiden on toimittava
häiriöttömästi ennen uudistusta, sen aikana ja sen jälkeen
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
19
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
20
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
21
”– Se ei olisi yllättävää, jos
presidentin- tai
maakuntavaaleihin
yritettäisiin ulkopuolelta
vaikuttaa, vaikka ihan
testimielessä. Läntisissä
demokratioissa, joihin Suomi
kuuluu, vaalit ovat
houkutteleva kohde.”
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
22
Uhkia ja mahdollisuuksia kyberturvallisuuden
näkökulmasta
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
HEIKKOUDET
LÄHTÖTILANTEESSA
ERILAISET
TOIMINTAKULTTUURIT
JA VAATIMUKSET
TIUKKA AIKATAULU
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
24
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
H
U
EIKKOUDET
HAT
LÄHTÖTILANTEESSA
ERILAISET
TOIMINTAKULTTUURIT
JA VAATIMUKSET
TIUKKA AIKATAULU
ICT:N JA
DIGIPALVELUIDEN
LIIALLISEN
KESKITTÄMISEN
RISKIT
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Keskittämisen hyötyjä ja haittoja mm.
Suuruuden ekonomia /
mittakaavaedut
Riittävien resurssien ja
osaamisen
varmistaminen
Kansallinen yhtenäisyys
(esim. asiakkaiden
näkökulmasta)
Keskitetyn toiminnan
”jäykkyys” ja ratkaisujen
muutosten hitaus
Keskitettyjen ratkaisujen
haavoittuvuus (häiriöiden
vaikutus laajaa, ml.
tietoturva)
Epätoivottavat vaikutukset
markkinoihin (vähentää
kehittämiselle välttämätöntä
kilpailua, voi syventää
toimittajariippuvuutta)
11.5.2015
26
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
V H
U
AHVUUDET EIKKOUDET
HAT
LÄHTÖTILANTEESSA
ERILAISET
TOIMINTAKULTTUURIT
JA VAATIMUKSET
TIUKKA AIKATAULU
ICT:N JA
DIGIPALVELUIDEN
LIIALLISEN
KESKITTÄMISEN
RISKIT
UUSI JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ
OSAAMISEN
VARMISTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
28
OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Liiketoiminta-arkkitehturin suunnittelun ja
kuvaamisen asiantuntijapalvelut
Tietoarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen
asiantuntijapalvelut
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien
asiantuntijapalvelut
Hallinnon ja tukipalveluiden tietojärjestelmien
asiantuntijapalvelut
Sähköisten kansalaispalveluidenasiantuntijapalvelut
Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin
asiantuntijapalvelut
Tietoturva/kyberturvallisuus-asiantuntijapalvelut
Integraatio- ja yhteentoimivuuden
asiantuntijapalvelut
Asiantuntijapalvelut yhteensä
Kattavasti/laajasti Ei miltään osin/vähäisissä määrin
Yleisin
vastaus 5
Kysely kuntien ja sairaanhoitopiirien tietohallintojohdolle 12/2015
Tilannekuva
Tiedonkulku
Hyvät käytännöt ja
sudenkuopat
Maakuntarajat ylittävä
yhteistyö
Kansallisen yhteistyön tarve asteikolla 1-5
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
V H
M U
AHVUUDET EIKKOUDET
AHDOLLI-
SUUDET HAT
MAAKUNTIEN JA
KUNTIEN YHTEISTYÖ
MYÖS KYBER-
TURVALLISUUDESSA
LÄHTÖTILANTEESSA
ERILAISET
TOIMINTAKULTTUURIT
JA VAATIMUKSET
TIUKKA AIKATAULU
ICT:N JA
DIGIPALVELUIDEN
LIIALLISEN
KESKITTÄMISEN
RISKIT
UUSI JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ
OSAAMISEN
VARMISTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt [pvm]
31
MAAKUNTIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
Kiitos
Karri Vainio,
karri.vainio@kuntaliitto.fi , @KarriVai
• Tutustu Kuntaliiton muutostukeen:
www.kuntaliitto.fi/muutostuki www.kuntaliitto.fi/akusti
• Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta sote- ja maakuntauudistuksesta:
muutostuki@kuntaliitto.fi
32
1 de 32

Recomendados

Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun... por
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...
Valtakunnallisen uudistuksen ja digivalmistelun yleistilanne maakuntien & kun...Karri Vainio
115 visualizações28 slides
Maakunnan ICT-palvelut ja ICT-sopimusten siirtyminen por
Maakunnan ICT-palvelut ja ICT-sopimusten siirtyminenMaakunnan ICT-palvelut ja ICT-sopimusten siirtyminen
Maakunnan ICT-palvelut ja ICT-sopimusten siirtyminenKarri Vainio
78 visualizações13 slides
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat por
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatMaakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvat
Maakuntien ja maakunnille ICT-palveluita tarjoavien ICT-tilannekuvatAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
348 visualizações35 slides
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus por
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
141 visualizações16 slides
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus por
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
245 visualizações12 slides
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset por
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetMaakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennukset
Maakunnallisen valmistelun "digitiekartan" tarkennuksetKarri Vainio
117 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to... por
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...
Tilannekatsaus digimuutoksen etenemiseen ja rahoitukseen sekä kansalliseen to...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
69 visualizações7 slides
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu por
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluKansallisen ICT-palvelukeskuksen valmistelu
Kansallisen ICT-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
315 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmäJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmäSuomen Pankki
511 visualizações22 slides
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen por
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenPohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminen
Pohjois-Suomen tietohallintoyhteistyön toimintamallin kehittäminenAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
226 visualizações13 slides
Digi-palvelukeskuksen valmistelu por
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
196 visualizações23 slides
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute por
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
176 visualizações42 slides

Mais procurados(20)

Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmäJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä
Suomen Pankki511 visualizações
Käteisen saatavuus Suomessa por Suomen Pankki
Käteisen saatavuus SuomessaKäteisen saatavuus Suomessa
Käteisen saatavuus Suomessa
Suomen Pankki324 visualizações
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana por Sitra
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajanaPalveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Palveluväylä kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana
Sitra1.7K visualizações
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät por Karri Vainio
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmätPalveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät
Palveluiden digitalisaatio - kuntien ja maakuntie tietojärjestelmät
Karri Vainio110 visualizações
Onko kansallisesta palveluarkkitehtuurista digitalisaation veturiksi por Janne Viskari
Onko kansallisesta palveluarkkitehtuurista digitalisaation veturiksiOnko kansallisesta palveluarkkitehtuurista digitalisaation veturiksi
Onko kansallisesta palveluarkkitehtuurista digitalisaation veturiksi
Janne Viskari841 visualizações

Similar a Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta

Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p... por
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...
Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tukitoimet (muutosten tehtäväverkko) -p...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
75 visualizações18 slides
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma por
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
27 visualizações10 slides
Ajankohtaistilanne - Digimuutosohjelma por
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAjankohtaistilanne - Digimuutosohjelma
Ajankohtaistilanne - DigimuutosohjelmaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
104 visualizações9 slides
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014 por
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Jari Lyytimäki
807 visualizações73 slides
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte... por
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...
Tero Meltti, Tomi Hytönen: Valtion hankintatoiminen digitalisointi - tavoitte...Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
397 visualizações17 slides
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020 por
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020
Muutosrahoitus 2018-2019 ja 2020AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
77 visualizações20 slides

Similar a Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta(20)

Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014 por Jari Lyytimäki
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö: tutkimustuloksia 2014
Jari Lyytimäki807 visualizações
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku... por Karri Vainio
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen onnistumisen kulmakiviä ja sudenku...
Karri Vainio340 visualizações
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016 por Suomen Yrittäjät
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016
Kuntien elinvoiman kehittäminen valtuustokaudella 2013–2016
Suomen Yrittäjät1.7K visualizações
Erja Lindberg, Maakuntien kunnat - sote vai tete por THL
Erja Lindberg, Maakuntien kunnat - sote vai teteErja Lindberg, Maakuntien kunnat - sote vai tete
Erja Lindberg, Maakuntien kunnat - sote vai tete
THL289 visualizações
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok por DigitalHelsinki
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
DigitalHelsinki832 visualizações
Vimanan esittely 3.1.2019 por Vimana Oy
Vimanan esittely 3.1.2019Vimanan esittely 3.1.2019
Vimanan esittely 3.1.2019
Vimana Oy355 visualizações
Venni - väestöennustemallin hyödyt kunnissa, Petri Friberg por Tilastokeskus
Venni - väestöennustemallin hyödyt kunnissa, Petri FribergVenni - väestöennustemallin hyödyt kunnissa, Petri Friberg
Venni - väestöennustemallin hyödyt kunnissa, Petri Friberg
Tilastokeskus578 visualizações

Mais de Karri Vainio

Health, social and rescue services reform por
Health, social and rescue services reformHealth, social and rescue services reform
Health, social and rescue services reformKarri Vainio
87 visualizações23 slides
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko) por
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko) Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko)
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko) Karri Vainio
125 visualizações18 slides
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen por
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKatsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKarri Vainio
152 visualizações31 slides
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön por
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön Karri Vainio
137 visualizações8 slides
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to... por
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...Karri Vainio
54 visualizações16 slides
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019 por
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019Karri Vainio
60 visualizações8 slides

Mais de Karri Vainio(20)

Health, social and rescue services reform por Karri Vainio
Health, social and rescue services reformHealth, social and rescue services reform
Health, social and rescue services reform
Karri Vainio87 visualizações
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko) por Karri Vainio
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko) Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko)
Miksi sote-ICT-yhteistyötä tarvitaan (vai tarvitaanko)
Karri Vainio125 visualizações
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen por Karri Vainio
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseenKatsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Katsaus hyvinvointialueisiin ja niiden muodostumiseen
Karri Vainio152 visualizações
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön por Karri Vainio
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön
Kuntaliiton näkökulmia sote –yhdyspintatyöhön
Karri Vainio137 visualizações
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to... por Karri Vainio
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...
Sote-palveluiden ja muiden kuntapalveluiden yhteensovittaminen muuttuvassa to...
Karri Vainio54 visualizações
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019 por Karri Vainio
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
Kuuleminen Sotedigin ja Vimanan yhdistämistyöryhmässä 17.12.2019
Karri Vainio60 visualizações
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen por Karri Vainio
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseenSote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Sote uudistuksen näkymät ja vaikutukset Digi/ICT kehitykseen
Karri Vainio129 visualizações
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehdyn ICT-valmistelun jatkuvuus por Karri Vainio
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehdyn ICT-valmistelun jatkuvuus Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehdyn ICT-valmistelun jatkuvuus
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehdyn ICT-valmistelun jatkuvuus
Karri Vainio109 visualizações
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke por Karri Vainio
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hankeAsiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö ja UNA-hanke
Karri Vainio1.8K visualizações
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule... por Karri Vainio
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Karri Vainio779 visualizações
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa por Karri Vainio
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessaYhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Yhteistyön organisoinnin vaihtoehtoja muuttuvassa sote-rakenteessa
Karri Vainio630 visualizações
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis... por Karri Vainio
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Sote-tieto strategian toimeenpano - kansalaisen palvelut - 19.2.2015 kuulemis...
Karri Vainio560 visualizações
Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet por Karri Vainio
Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudetValtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet
Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet
Karri Vainio421 visualizações
Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki por Karri Vainio
Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tukiAlueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki
Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki
Karri Vainio611 visualizações
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli por Karri Vainio
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalliVAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
VAKAVA-projekti ja AKUSTI-yhteistyömalli
Karri Vainio738 visualizações
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla por Karri Vainio
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorillaPalveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Palveluarkkitehtuuri Sote-sektorilla
Karri Vainio531 visualizações
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus por Karri Vainio
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuusKansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus
Karri Vainio806 visualizações
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ... por Karri Vainio
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Arkkitehtuurityöllä suuntaa tietojärjestelmäratkaisujen uudistamiseen : Mikä ...
Karri Vainio521 visualizações
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS... por Karri Vainio
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
KOHTI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTAMISTA KANSALLISELLA JA ALUEELLIS...
Karri Vainio599 visualizações
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal... por Karri Vainio
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Karri Vainio535 visualizações

Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos kyberturvallisuuden näkökulmasta

 • 1. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutos Kyberturvallisuuden näkökulmasta Karri Vainio Kuntien ja maakuntien kyberturvallisuuspäivät Kuntatalo 11.-12.10.2017
 • 2. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt ICT-kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyvät eri tasoiset asiantuntijatehtävät Kuntatoimijoiden tukeminen KanTa-palveluiden käyttöönottojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä Kuntien ja sairaanhoitopiirien kansallisen tietohallintoyhteistyön kehittäminen Alueiden ja kuntien ja sairaanhoitopiirien sote- tietohallinnon kansallinen yhteistyöfoorumi Työhistoria lyhyesti 2011- 2013 - 2015 - Asiantuntijana ja useiden valmistelutyöryhmien jäsenenä Kansallinen uudistuksen ”digivalmistelijoiden verkosto” ja muutostuki maakuntien valmisteluorganisaatioille
 • 3. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Esityksen teemoja • Miten sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio-, ICT- ja tietohallintovalmistelu etenee ? • Miksi kyberturvallisuusnäkökulmien huomiointi tärkeää sote- ja maakuntauudistuksessa ? • Minkälaisia uhkia ja mahdollisuuksia kyberturvallisuuden näkökulmasta muutos sisältää ? [pvm] 3
 • 4. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 4 Sote- ja maakuntauudistus & digitalisaatio-, ICT- ja tietohallintovalmistelu
 • 5. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt
 • 6. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset 6 1.Tunnistetaan maakunnittain eroava lähtötilanne, mahdollistetaan liikkumavara ja yhteistyö kuntien kanssa 2. Varmistetaan maakunnille riittävä rahoitus ja realistiset siirtymäaikataulut 3. Kehitetään digiratkaisuja uudistuvan palvelutoiminnan ja asiakkaiden tarpeet edellä markkinoita hyödyntäen LÄHTÖ- TILANNE MAAKUNTA- HALLINTO, TEHTÄVÄ- SIIRROT, TOIMINNAN JATKUVUUDEN TURVAAMINEN Ensi vaiheen TAVOITETILA 2020 TOIMIN- NALLISEN MUUTOKSEN MAHDOLLISTA MINEN TAVOITETILA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ 4. Varmistetaan selkeä ja toimiva työnjako: • Valtio- maakunnat • Maakunnat- tuottajat • Julkiset toimijat- markkina- toimijat
 • 7. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Ymmärrys lähtötilanteesta mahdollistaa tavoitetilan ja muutoksen suunnittelun TUOTANTOMALLIT & PROSESSIT PALVELUT SoTe Pelastus Ympäristö- Terveydenhuolto Työllisyys Maan- ja alueiden käyttö Jne. TALOUS JA HANKINTA Kirjanpito Raportointi Investointien tilanne Sopimukset Hankinta Kiinteistöt Tilojen käyttö ja valvonta HENKILÖSTÖ- ASIAT Organisaatio Vakituinen Määräaikainen Ulkoistettu Sopimukset Työntekijä- järjestöt Työnantaja- järjestöt ICT Laitteet & Infrastruktuuri Sovellukset & lisenssit Data Tietoliikenne ICT-tukipalvelut Pilvipalvelut Sopimukset SIDOSRYHMÄT Yhteenliittymät Yhtiöt & liikelaitokset Merkittävimmät toimijat Asiakkaat Sopimukset
 • 8. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset 8 1.Tunnistetaan maakunnittain eroava lähtötilanne, mahdollistetaan liikkumavara ja yhteistyö kuntien kanssa 2. Varmistetaan maakunnille riittävä rahoitus ja realistiset siirtymäaikataulut 3. Kehitetään digiratkaisuja uudistuvan palvelutoiminnan ja asiakkaiden tarpeet edellä markkinoita hyödyntäen LÄHTÖ- TILANNE MAAKUNTA- HALLINTO, TEHTÄVÄ- SIIRROT, TOIMINNAN JATKUVUUDEN TURVAAMINEN Ensi vaiheen TAVOITETILA 2020 TOIMIN- NALLISEN MUUTOKSEN MAHDOLLISTA MINEN TAVOITETILA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ 4. Varmistetaan selkeä ja toimiva työnjako: • Valtio- maakunnat • Maakunnat- tuottajat • Julkiset toimijat- markkina- toimijat
 • 9. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 9 ICT-muutoskustannusarvioiden tarkastelu maakuntaryhmittäin (vuosi 2018) 11,8 31,5 21,5 31,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 € / asukas €/ASUKAS Integroitu sote-kuntayhtymä Yliopistosairaalamaakunnat Muut maakunnat Kainuun maakuntakokeilu (ref.) Kainuun maakuntakokeilun (2004–2012) ICT-perustamiskustannukset olivat yhteensä 66€ / asukas jakautuen n. kahdelle vuodelle
 • 11. ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset 11 1.Tunnistetaan maakunnittain eroava lähtötilanne, mahdollistetaan liikkumavara ja yhteistyö kuntien kanssa 2. Varmistetaan maakunnille riittävä rahoitus ja realistiset siirtymäaikataulut 3. Kehitetään digiratkaisuja uudistuvan palvelutoiminnan ja asiakkaiden tarpeet edellä markkinoita hyödyntäen LÄHTÖ- TILANNE MAAKUNTA- HALLINTO, TEHTÄVÄ- SIIRROT, TOIMINNAN JATKUVUUDEN TURVAAMINEN Ensi vaiheen TAVOITETILA 2020 TOIMIN- NALLISEN MUUTOKSEN MAHDOLLISTA MINEN TAVOITETILA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ 4. Varmistetaan selkeä ja toimiva työnjako: • Valtio- maakunnat • Maakunnat- tuottajat • Julkiset toimijat- markkina- toimijat
 • 12. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt MITÄ ?MIKSI ?
 • 13. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 13 Uudet digipalvelut: Tarve yhteistyölle leveällä rintamalla - tiedon ja kokemusten jakamisesta kehittämisyhteistyöhön Tilannekuva Tiedonkulku Hyvät käytännöt ja sudenkuopat Maakuntarajat ylittävien yhteistyötarpeiden tunnistaminen
 • 14. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Työ käynnissä ja etenemässä kaikissa maakunnissa [pvm] 14
 • 15. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Maakuntien tietohallintovalmistelun tiekarttaTavoitteet, mitattavat tuotokset Toiminto/Osa-alue Tehtävät Esivalmistelu Väliaikaishallinto Toteutus Tietoturva ja riskienhallinta Maakunnan tietoturvapolitiikka Tietoturvan hallintajärjestelmä (VAHTI, ISO 27001) maakunnille Tietoturvapolitiikan 1. versio laadittu Tietoturvapolitiikka hyväksytty Tietoturvan toimintasuunnitelma laadittu Tietoturvan vuosikello laadittu Hallintajärjestelmän mukainen toiminta käynnissä Ict-palvelutuotanto ja siihen liittyvä riskienhallinta (riskienhallintasuunnit elma) ICT-palvelutuotantoon ja jatkuvuuden varmistamisen liittyvät riskit tunnistettu ja niiden todennäköisyys ja vaikutukset arvioitu yhdessä kuntien kanssa Riskeihin liittyvät varautumiskeinot ja kuvattu ja riskienhallinta on otettu käyttöön väliaikaishallinnon toiminnassa. Tehdään yhdessä alueen kuntien kanssa. Riskienhallinta jalkautettu ja toimii osana maakunnan toiminnan ylösajovaihetta ja vastuunsiirtoja
 • 16. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 16 Miksi kyberturvallisuusnäkökulmien huomiointi tärkeää sote- ja maakuntauudistuksessa?
 • 17. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Maakuntien ICT- & Digipalveluiden kehitysnäkymiä • Yhteisten/keskitettyjen lukumäärä ja käyttö lisääntyy o Reaaliaikaisuus o Siirrettävän tiedon määrä o Kriittisyys (myös poikkeusoloissa), esim. turvallisuusviranomaisten yhteiset järjestelmät • Muut kahden- ja monenväliset tiedonsiirtotarpeet lisääntyvät o Erilaiset yhteistoimintamallit o osaamisen keskittäminen o Asiakkaan valinnanvapaus, yksityisen ja kolmannen sektorin kasvava rooli • Erilaiset kyberturvallisuuden uhat ja riskit tuskin vähenevät • suorituskykyisen, luotettavan ja kyberturvallisen infrastruktuurin merkitys korostuu
 • 18. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 18 Yhteiskunnallisesti merkittäviä palveluita joiden on toimittava häiriöttömästi ennen uudistusta, sen aikana ja sen jälkeen
 • 19. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 19
 • 20. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 20
 • 21. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 21 ”– Se ei olisi yllättävää, jos presidentin- tai maakuntavaaleihin yritettäisiin ulkopuolelta vaikuttaa, vaikka ihan testimielessä. Läntisissä demokratioissa, joihin Suomi kuuluu, vaalit ovat houkutteleva kohde.”
 • 22. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 22 Uhkia ja mahdollisuuksia kyberturvallisuuden näkökulmasta
 • 23. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt HEIKKOUDET LÄHTÖTILANTEESSA ERILAISET TOIMINTAKULTTUURIT JA VAATIMUKSET TIUKKA AIKATAULU
 • 24. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 24
 • 25. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt H U EIKKOUDET HAT LÄHTÖTILANTEESSA ERILAISET TOIMINTAKULTTUURIT JA VAATIMUKSET TIUKKA AIKATAULU ICT:N JA DIGIPALVELUIDEN LIIALLISEN KESKITTÄMISEN RISKIT
 • 26. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Keskittämisen hyötyjä ja haittoja mm. Suuruuden ekonomia / mittakaavaedut Riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen Kansallinen yhtenäisyys (esim. asiakkaiden näkökulmasta) Keskitetyn toiminnan ”jäykkyys” ja ratkaisujen muutosten hitaus Keskitettyjen ratkaisujen haavoittuvuus (häiriöiden vaikutus laajaa, ml. tietoturva) Epätoivottavat vaikutukset markkinoihin (vähentää kehittämiselle välttämätöntä kilpailua, voi syventää toimittajariippuvuutta) 11.5.2015 26
 • 27. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt V H U AHVUUDET EIKKOUDET HAT LÄHTÖTILANTEESSA ERILAISET TOIMINTAKULTTUURIT JA VAATIMUKSET TIUKKA AIKATAULU ICT:N JA DIGIPALVELUIDEN LIIALLISEN KESKITTÄMISEN RISKIT UUSI JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄ OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
 • 28. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 28 OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
 • 29. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Liiketoiminta-arkkitehturin suunnittelun ja kuvaamisen asiantuntijapalvelut Tietoarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen asiantuntijapalvelut Asiakas- ja potilastietojärjestelmien asiantuntijapalvelut Hallinnon ja tukipalveluiden tietojärjestelmien asiantuntijapalvelut Sähköisten kansalaispalveluidenasiantuntijapalvelut Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin asiantuntijapalvelut Tietoturva/kyberturvallisuus-asiantuntijapalvelut Integraatio- ja yhteentoimivuuden asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut yhteensä Kattavasti/laajasti Ei miltään osin/vähäisissä määrin Yleisin vastaus 5 Kysely kuntien ja sairaanhoitopiirien tietohallintojohdolle 12/2015 Tilannekuva Tiedonkulku Hyvät käytännöt ja sudenkuopat Maakuntarajat ylittävä yhteistyö Kansallisen yhteistyön tarve asteikolla 1-5
 • 30. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt V H M U AHVUUDET EIKKOUDET AHDOLLI- SUUDET HAT MAAKUNTIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ MYÖS KYBER- TURVALLISUUDESSA LÄHTÖTILANTEESSA ERILAISET TOIMINTAKULTTUURIT JA VAATIMUKSET TIUKKA AIKATAULU ICT:N JA DIGIPALVELUIDEN LIIALLISEN KESKITTÄMISEN RISKIT UUSI JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄ OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
 • 31. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt [pvm] 31 MAAKUNTIEN JA KUNTIEN YHTEISTYÖ
 • 32. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kiitos Karri Vainio, karri.vainio@kuntaliitto.fi , @KarriVai • Tutustu Kuntaliiton muutostukeen: www.kuntaliitto.fi/muutostuki www.kuntaliitto.fi/akusti • Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta sote- ja maakuntauudistuksesta: muutostuki@kuntaliitto.fi 32