O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

kannada bhashe patya krama

1.624 visualizações

Publicada em

kannada bhashe patya krama

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

kannada bhashe patya krama

  1. 1. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¥ÀwæPÉ-I  ¨sÁUÀ-J PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ.         I. PÀ«gÁdªÀiÁUÀð ¥ÀƪÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ 1.1. ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À 1.2. gÁeÁ±ÀæAiÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ II. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 2.1. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ZÀA¥ÀÆ ºÁUÀÆ UÀzÀåzÀ GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥À, 2.2 ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÄgÁt ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 2.3. ¥ÀÄgÁt ºÁUÀÆ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÉˉÉ, «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ «dAiÀÄ PÁªÀåUÀ¼À »£ÉßˉÉ. 2.4 .eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 2.5. PÁªÀå ®PÀët bÀAzÀ¸ÀÄì, eÁÕ£À ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀi PÀÄjvÀ 1£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð, 2£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð ºÁUÀÆ ZÀAzÀægÁdgÀ PÀxÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À III. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 3.1. ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉUÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ – («±ÉõÀªÁV zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ) 3.2. zÉùà bÀAzsÉÆà ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ®PÀët-«±ÉõÀªÁV ªÀZÀ£À, gÀUÀ¼É, µÀlà¢, QÃvÀð£É ¸ÁAUÀvÀå ºÁUÀÆ wæ¥À¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ 3.3. ªÀZÀ£À ZÀ½ªÀ½: PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, ¹Ûçà ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À-zÁ¹ªÀÄAiÀÄå §¸ÀªÀ. C®èªÀÄ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, EªÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, D£ÀĨsÁ«PÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 3.4. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÁªÀåUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁt ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À- ¨sÀQÛAiÀÄ »£ÉßˉÉAiÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ -ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, CAVÃgÀ¸À, ®QëöäñÀ, £ÀAdÄAqÀPÀ«, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹. 3.5. ¸ÀégÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ , ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀ C©üªÀåQÛUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. 3.6. F PÁ®zÀ eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ-aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, C±Àé±Á¸ÀÛç, ¸ÀÆ¥À±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ. 1
  2. 2. IV. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 4.1. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, 4.2. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT. 4.3. ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À GUÀªÀÄ: PÁzÀA§j, ¨sÁªÀVÃvÉ, £ÁlPÀ 4.4. ¥À²ÑªÀÄzÀ gɪÀÇå°¹¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ-¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 4.5. PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÀªÀ-ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ GUÀªÀÄ 4.6. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀéªÁ¢ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À »£ÉßˉÉAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À 4.7. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸Á»wåPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ J)£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ©) ¥ÀæUÀw²Ã® ¹) £ÀªÀå r) zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¹Ûçà -ªÁzÀ 4.8. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉ: ªÀ¸ÀÄÛ vÀAvÀæzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À «²µÀÖvÉ -¸ÀtÚPÀvÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, ¥Àæ§AzsÀ,¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À, PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ DvÀäPÀxÀ£À . ¨sÁUÀ-© I. PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð 1.1. PÁªÀå PÀÄjvÀ- «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.2. PÁªÀå ®PÀët ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï ¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï 1.3. C®APÁgÀ ¥Àæ¸ÁÜ£À 1.4. jÃw ¥Àæ¸ÁÜ£À: jÃwUÀÆ, ±ÉÊ° (Style)UÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 1.5. zsÀé¤ ¥Àæ¸ÁÜ£À zsÀ餸ÀÆvÀæ zsÀé¤ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ 1.6. gÀ¸À ¹zÁÞAvÀ : gÀ¸ÀzÀ ªÁåSÁå£À gÀ¸ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ZÀZÉð ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ PÀÄjvÀ ««zsÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.7. gÀ¸À PÀÄjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ DzsÀĤPÀgÀ aAvÀ£É: PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ. ¥ÀÄ.w.£À. 1.8. ¥Á±ÁÑvÀå PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É: C) ¥ÉÆèÃmÉÆãÀ j¥À©èPï D) Cj¸ÁÖlˉï£À PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À E) mÁæfr ªÀÄvÀÄÛ PÉxÁjè£ï F) ¸À¨ÉèöʪÀiï PÀÄjvÀ aAvÀ£É G) §ÄˉÉÆèãÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÆgÀ 2
  3. 3. 1.9. DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð; C) ««zsÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ; gÀÆ¥À ¤µÉ× LwºÁ¹PÀ, ªÀiÁPïìðªÁ¢, ¹ÛçêÁ¢, DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. D) ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ««zsÀ £ÉˉÉUÀ¼ÀÄ; 1. PÁªÀåzÀ°è ®AiÀÄ, bÀAzÀ¸ÀÄì 2. gÀÆ¥ÀPÀ G¥ÀªÉÄ ¥ÀæwªÉÄ 3. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¸ÀÛç 4. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À 5. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd 6. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ ¥ÀwæPÉ-II  «¨sÁUÀ –J       I . ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 1.1. ZÀA¥ÀÆ: J. ¥ÀA¥À: D¢¥ÀÄgÁt(14£Éà D±Áé¸À) ¨sÀgÀvÀ-¨ÁºÀħ° ¥Àæ¸ÀAUÀ ©. gÀ£Àß: ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ«dAiÀÄA (4 ªÀÄvÀÄÛ 5£Éà D±Áé¸À) zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À «ˉÁ¥À ¹. £ÁUÀªÀªÀÄð: PÀuÁðlPÀ PÁzÀA§j(¥ÀæxÀªÀÄ CªÀvÀgÀtÂPÉ)-ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ªÀÈvÁÛAvÀ r. d£Àß: AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ(ªÀ¸ÀAvÀ ªÀtð£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ ¥ÀætAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ) D±Áé¸À 1 ªÀÄvÀÄÛ 2. 1.2. UÀzÀå: ªÀqÁØgÁzsÀ£É-²ªÀPÉÆÃmÁåZÁgÀå J. ¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ¨sÀmÁÖgÀPÀgÀ PÀxÉ ©. ZÁtPÀå j¹AiÀÄ PÀxÉ       II. ªÀÄzsÀåPÁ°£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 2.1. ªÀZÀ£À: ªÀZÀ£ÀPÀªÀÄäl ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï ¥Àæ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« 2.2. gÀUÀ¼É: ºÀA¥É ºÀjºÀgÀ «gÀavÀ GqÀÄvÀrAiÀÄ ªÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ gÀUÀ¼É ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: zÉëgÀ¥Àà ¥Àæ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2.3. µÀlà¢: PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj («gÁl¥ÀªÀð) ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. ¥ÀæPÀnvÀ 2.4. ¸ÁAUÀvÀå: gÀvÁßPÀgÀªÀtÂðAiÀÄ - ¨sÀgÀvÉñÀªÉʨsÀªÀ(QgÀĪÉgÀ¼À ¸ÀmÉ) 2.5. QÃvÀð£É: zÁ¸À¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ(²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ)
  4. 4. ¸ÀA: qÁII n.J£ï £ÁUÀgÀvÀß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.¥ÀæPÀnvÀ 2.6. wæ¥À¢: ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: qÁII Jˉï. §¸ÀªÀgÁdÄ «¨sÁUÀ –©       III.  DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 3.1. PÁªÀå: CPÀëgÀ ºÉƸÀ PÁªÀå ¸ÀA: ¦. ®APÉÃ±ï ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.2. ¸ÀtÚPÀvÉ: ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.3. PÁzÀA§j: J. ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr-PÉ. ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ ©. ªÀÄÆgÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ- AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ® ¹. PÀĸÀĪÀĨÁˉÉ-zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ 3.4. £ÁlPÀ; J. «UÀqÀ«PÀæªÀÄgÁAiÀÄ-¸ÀA¸À ©. UÀÄtªÀÄÄR-¦. ®APÉÃ±ï ¹. ²ªÀgÁwæ- ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨Ágï 3.5. DvÀäPÀxÉ: vÉgÉzÀ ªÀÄ£À-JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 3.6. ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À: £À£Àß »ªÀiÁ®AiÀÄ -N.Jˉï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä 3.7. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É: J. PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À -qÁII JA.azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.«.¥ÀæPÀnvÀ ©. zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ -f. ±ÀA.¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå 3.8. «ªÀıÉð: J. PÉgÉUɺÁgÀ-w.£ÀA.²æà ©. ¸ÀA¸ÀÌøw PÀºÀ¼ÉUÉ £ÁA¢-PÀĪÉA¥ÀÄ ¹. ¸Á»vÀåzÀ°è ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÆzÀæ-AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð r. eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå-Q.gÀA.£ÁUÀgÁeï E. ¹ÛçêÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçêÁ¢ «ªÀıÉð- «dAiÀÄ zÀ¨Éâ J¥sï. DvÀäPÀxÀ£À: ªÁUÁézÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ -§¸ÀªÀgÁd PÀ®ÄÎr.    

×