Anúncio

2006raport 7kalendarium (1)

9 de Jul de 2013
2006raport 7kalendarium (1)
2006raport 7kalendarium (1)
2006raport 7kalendarium (1)
2006raport 7kalendarium (1)
Anúncio
2006raport 7kalendarium (1)
Próximos SlideShares
2. elia teachers' academy 2015 by gantsetseg2. elia teachers' academy 2015 by gantsetseg
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

2006raport 7kalendarium (1)

  1. K a l e n d a r i u m E v e n t s A g e n d a Kalendarium Events Agenda
  2. 08.06 STYCZE¡ 07-08 Warsztaty taƒca wspó∏czesnego (prowadzenie: Tomasz Weso∏owski) 11-13 British Underground przeglàd kina eksperymentalnego (wspó∏praca British Council) 15 Stary Browar Nowy Taniec Anne Juren "Code Series" 16 Taniec.doc Ni˝yƒski i jego Êwi´to wiosny 21 Hati koncert LUTY 04-05 Stary Browar Nowy Taniec Towarzystwo Gimnastyczne "Obcoj´zycznoÊç" 13 Martin Tetreault / Ignaz Schick koncert 15-16 Krótkie filmy z Holandii 17-12 The Little Artists " Art Crazy Nation" wystawa MARZEC 02 Jan Jelinek & Kosmischer Pitch koncert 04-06 St. Witkiewicz "Matka" (krakowska Scena STU) 08 Kobiety koncert (Polska) 12 Stary Browar Nowy Taniec Scena Taƒca Wspó∏czesnego "ADHD" 16 Xavier Charles / Robert Piotrowicz koncert 18-19 Warsztaty taƒca wspó∏czesnego (prowadzenie: Tomasz Weso∏owski) 27 Taniec.doc Teatr Taƒca vs Teatr Konceptualny 30-31 Austria! Awangarda! przeglàd kina awangardowego 08.EP JANUARY 07-08 Workshops of contemporary dance (conducted by Tomasz Weso∏owski) 11-13 British Underground experimental films review (in co-operation with the British Council) 15 Old Brewery New Dance Anne Juren "Code Series" 16 Taniec.doc Ni˝yƒski and his Spring Feast 21 Hati concert FEBRUARY 04-05 Old Brewery New Dance Gymnastic Society "Foreignlinguality" 13 Martin Tetreault / Ignaz Schick concert 15-16 Short films from Holland 17-12 The Little Artists "Art Crazy Nation" exhibition MARCH 02 Jan Jelinek & Kosmischer Pitch concert 04-06 St. Witkiewicz "Mother" (Scena STU from Kraków) 08 Women concert (Poland) 12 Old Brewery New Dance Contemporary Dance Scene "ADHD" 16 Xavier Charles / Robert Piotrowicz concert 18-19 Workshops of contemporary dance (conducted by Tomasz Weso∏owski) 27 Taniec.doc Dance Theater vs Conceptual Dance 30-31 Austria! Awangarda! avant-garde films review 51
  3. 52 Kalendarium Events Agenda KWIECIE¡ 06 Stary Browar Nowy Taniec Mart Kangro (Estonia) "Out of Functions" 07 "Antenna UK" przeglàd teledysków z Wlk. Brytanii 10-11 "Cause & Effect" kino interaktywne (Finlandia / UK) 20 Stary Browar Nowy Taniec Marta Landjanszki (W´gry) "A mi madre" 22 Stary Browar Nowy Taniec Reisetbauer / Slattery (Austria) "Drangen" 22 Stary Browar Nowy Taniec Cie.7273 (Szwajcaria) "Climax" 26 Trio Yves Robert (Francja) koncert po∏àczony z projekcjà kina niemego 27.04 - 31.05 Dorota Nieznalska "Pos∏uszeƒstwo" - wystawa MAJ 6-7 Warsztaty taƒca wspó∏czesnego (prowadzenie Anna Krysiak) 11 Olter pokaz filmu, spotkanie, koncert 21 Stary Browar Nowy Taniec Towarzystwo Gimnastyczne "Obcoj´zycznoÊç" 24-25 "Margaret Tait" przeglàd filmów 27 La Petite Fabrique "Bajki a la Fontanie" - spektakl CZERWIEC 01-02 Stary Browar Nowy Taniec Saskia Hölbling "Expositions Corps", "Jours Blancs" 03 Chatenoud/Karpiƒski koncert 05 Teatr Chorea "Po ptakach" spektakl 06-07 "Biennale de I'image en Mouvement" przeglàd prac video 08.06-09.07 Kamil Kuskowski wystawa APRIL 06 Old Brewery New Dance Mart Kangro (Estonia) "Out of Functions" 07 "Antenna UK" review of British video-clips 10-11 "Cause & Effect" interactive cinema (Finland / UK) 20 Old Brewery New Dance Marta Landjanszki (Hungary) "A mi madre" 22 Old Brewery New Dance Reisetbauer / Slattery (Austria) "Drangen" 22 Old Brewery New Dance Cie.7273 (Switzerland) "Climax" 26 Yves Robert Trio (France) concert combined with silent films screening 27.04 - 31.05 Dorota Nieznalska "Obedience" - exhibition MAY 6-7 Workshops of contemporary dance (conducted by Anna Krysiak) 11 Olter film screening, meeting, concert 21 Old Brewery New Dance Gymnastic Society "Foreignlinguality" 24-25 "Margaret Tait" film review 27 La Petite Fabrique "Les Fables a la Fontaine" - performance JUNE 01-02 Old Brewery New Dance Saskia Hölbling "Expositions Corps", "Jours Blancs" 03 Chatenoud/Karpiƒski concert 05 Teatr Chorea "After birds" - performance 06-07 "Biennale de I'image en Mouvement" video works review 08.06-09.07 Kamil Kuskowski exhibition
  4. 08. 17-18 Solo Projekt premiere 24 Contemporary Dance Scene premiere 25 Fred Frith concert 26 Old Brewery New Dance Pawe∏ Miko∏ajczyk "Waiting" SEPTEMBER 01-11 Waldemar Âwierzy "The Portrait Painting" - exhibition 16.09-15.10 "Now Poland" exhibition of photographs 25.09-08.10 "The Implicit" exhibition of Academy of Fine Arts students' diploma works OCTOBER 20.10-02.11 "Gdaƒsk-Poznaƒ" graphics exhibition 21-22 Old Brewery New Dance "Flow" - premiere 25 Matthew Barney & Björk "Drawing Restraint 9" - film 28 Old Brewery New Dance Etienne Guilloteau "Skene" NOVEMBER 09-10 Focus Berlin Jan Jelinek, Tarwater, Super-80, Ocean Club, Vladislav Delay 12 Old Brewery New Dance Gymnastic Society "Foreignlinguality" 15 Solo Projekt 17 Old Brewery New Dance Occasional Theatre "Square. Version 6" 24.11.06 Jan Berdyszak -31.01.07 exhibition 17-18 Solo Projekt premiera 24 Scena Taƒca Wspó∏czesnego premiera 25 Fred Frith koncert 26 Stary Browar Nowy Taniec Pawe∏ Miko∏ajczyk "Waiting" WRZESIE¡ 01-11 Waldemar Âwierzy "W kr´gu portretu" - wystawa 16.09-15.10 "Teraz Polska" wystawa fotografii 25.09-08.10 "Nieoczywiste" wystawa dyplomów fotografii ASP PAèDZIERNIK 20.10-02.11 "Gdaƒsk-Poznaƒ" wystawa grafiki 21-22 Stary Browar Nowy Tanie "Flow" - premiera 25 Matthew Barney & Björk "Drawing Restraint 9" - film 28 Stary Browar Nowy Taniec Etienne Guilloteau "Skene" LISTOPAD 09-10 Focus Berlin Jan Jelinek, Tarwater, Super-80, Ocean Club, Vladislav Delay 12 Stary Browar Nowy Taniec Towarzystwo Gimnastyczne "Obcoj´zycznoÊç" 15 Solo Projekt 17 Stary Browar Nowy Taniec Teatr Okazjonalny "Kwadrat. Wersja 6" 24.11.06 Jan Berdyszak -31.01.07 wystawa EP 53
  5. Notatki Notes
Anúncio