Anúncio
2006raport 3film
2006raport 3film
2006raport 3film
2006raport 3film
Anúncio
2006raport 3film
2006raport 3film
2006raport 3film
2006raport 3film
Próximos SlideShares
2005raport32005raport3
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 2006raport 3film(20)

Anúncio

2006raport 3film

  1. Program Kina Eksperymentalnego Experimental Cinema Program C I N E M AP R O G R A M E x p e r i m e n t a l Gysin/Burroughs-TowersOpenFireFOT.LUX
  2. 04.06 29 W 2005 R W STARYM BROWARZE ROZPOCZELIÂMY REALIZACJ¢ CYKLICZNEGO PROGRAMU KINA EKSPERYMENTALNEGO. PRO- GRAM WYPE¸NIA LUK¢ JAKA ISTNIEJE W POLSCE, JEÂLI CHODZI O CYKLICZNE POKAZY KINA EKSPERYMENTALNEGO. DZI¢KI TYM STA¸YM PREZENTACJOM STARAMY SI¢ POKAZAå NAJWA˚NIEJSZE DZIE¸A, ORAZ NAJWA˚NIEJSZYCH TWÓRCÓW ZWIÑZANYCH Z TÑ DZIEDZINÑ SZTUKI. OÂ PROGRAMU STANOWIå B¢DZIE OBECNIE JU˚ "KLASYKA" KINA AWANGARDOWEG0, KTÓRE WYWAR¸O OLBRZYMI WP¸YW TAK˚E NA INNE DZIEDZINY SZTUKI. POCZÑWSZY OD REALIZACJI W RAMACH RUCHU WIELKIEJ AWANGARDY, POPRZEZ NEW AMERICAN CINEMA, KINO STRUKTURALNE A˚ DO FUND FOOTAGE, CHCEMY POKAZAå HISTORYCZNE, FORMALNE, WIZUALNE ASPEKTY TEJ DZIEDZINY SZTUKI. PROGRAM TEN SPE¸NI¸ ISTOTNÑ ROLE, W PRZYWO¸ANIU AUTORÓW I FILMÓW DO TEJ PORY PRAKTYCZNIE NIE FUNKCJONUJÑCYCH W POLSCE. PODCZAS ZORGANIZOWANYCH KILKUDNIOWYCH PRZEGLÑDÓW OBEJRZEå MO˚NA BY¸O, CZ¢STO PO RAZ PIERWSZY W NASZYM KRAJU, ARCYDZIE¸A FILMOWEJ AWANGARDY - OD FILMÓW PRZEDWOJENNYCH DADAISTÓW I KONSTRUKTYWISTÓW, PRZEZ MISTRZÓW KINA ABSTRAKCYJNEGO DO AMERYKA¡SKIEGO MINIMALIZMU. WSZYSTKIE PROJEKCJE ODBYWAJÑ SI¢ Z ORYGINALNYCH TAÂM 16MM, SPROWADZANYCH SPECJALNIE NA PROJEKCJE Z KOLEKCJI BRYTYJSKICH I FRANCUSKICH. ROK 2006 WYPE¸NI¸Y OPRÓCZ KONTYNUOWANYCH PROJEKCJI KINA EKSPERYMENTALNEGO TAK˚E POKAZY VIDEO-ARTU, MEDIÓW, KINA INTERAKTYWNEGO ORAZ MUZY- CZNYCH CLIPÓW. IN 2005 A REGULAR EXPERIMENTAL CINEMA PROGRAM WAS STARTED AT OLD BREWERY. IT IS MENT TO FILL THE VOID RESULTING FROM LACK OF CYCLICAL EXPERIMENTAL CINEMA PRESENTATIONS IN POLAND. BY THESE STANDING PRESENTATIONS WE MAKE AN ATTEMPT TO SHOW THE MOST IMPORTANT WORKS AND AUTHORS. THE PROGRAM WILL BE BASED ON WHAT IS NOW THE CLASSICAL AVANT-GARDE CINEMA, WHICH LEFT A CONSIDERABLE FOOTPRINT ON OTHER AREAS OF ART. WE WANT TO SHOW THE HISTORIC, FORMAL AND VISUAL ASPECTS OF THE ART OF FILM-MAKING STARTING FROM THE GREAT AVANT- GARDE MOVEMENT, THROUGH THE NEW AMERICAN CINEMA, STRUCTURAL CINEMA, UP TO FOUND FOOTAGE. THIS PROGRAM WILL PLAY A VITAL PART IN PRESENTING DIRECTORS AND FILMS THAT HAVE BEEN TO DATE PRACTICALLY UNKNOWN IN POLAND. DURING THE FEW DAYS OF REVIEW THE MASTERPIECES OF AVANT- GARDE WERE PRESENTED, OFTEN FOR THE FIRST TIME IN POLAND, STARTING FROM FILMS MADE BY PRE-WAR DADAISTS AND CONSTRUCTIVISTS, THROUGH THE MASTERS OF ABSTRACT CINEMA, UP TO AMERICAN MINIMALISM. DURING ALL SCREENINGS, THE ORIGINAL 16MM TAPES WERE USED, IMPORTED FROM THE BRITISH AND FRENCH COLLECTIONS ESPECIALLY FOR THIS PURPOSE. APART FROM THE CONTINUED SHOWS OF EXPERIMENTAL CINEMA, THE YEAR 2006 WITNESSED ALSO THE PRESENTATIONS OF VIDEO-ART, MEDIA, INTERACTIVE CINEMA AND VIDEO CLIPS. EP 04. – przybli˝enie historii kina eksperymentalnego i awangardowego – pokazanie kontekstu artystycznego w jakim te filmy powstawa∏y – zwrócenie uwagi na kulturowy aspekt tej dziedziny sztuki – pokazanie zwiàzków kina eksperymentalnego z innymi dziedzinami sztuki – organizacja pokazów monograficznych dotyczàcych wybranego wybitnego autora kina eksperymentalnego – podkreÊlenie edukacyjnego waloru tych pokazów – stworzenie miejsca na sta∏e kojarzàcego si´ z kinem eksperymentalnym – rozszerzenie poj´cia sztuk wizualnych, tak˝e na twórczoÊç filmowà zwiàzanà z awangardà i eksperymentem – to present historical background of experimental and avant-garde cinema – to show the artistic context in which the films were made – to draw attention to the cultural aspects of this area of art – to expose the relations of experimental cinema with other areas of art – to organize monographic presentations devoted to a selected outstanding experimental author – to highlight the educational value of experimental cinema screenings – to create of a place permanently associated with experimental cinema – to expand the notion of visual art to include avant-garde and experiment- related films CELE PROJEKTU / AIMS OF THE PROJECT:
  3. W RAMACH PRZEGLÑDU POKAZALIÂMY FILMY TAKICH AUTORÓW JAK: DURING THE REVIEW, THE WORKS OF THE FOLLOWING ARTISTS WERE SHOWN: ANTONY BALCH/WILLIAM BURROUGHS, STEPHEN DWOSKIN, JEFF KEEN, PETER GIDAL, JENNY OKUN, JOHN SMITH, IAN BREAKWELL, DAVID HALL, DAVID LAMELAS, MALCOLM LE GRICE, CHRIS WELSBY, DAVID CROSSWAITE, GUY SHERWIN, LIS RHODES, ANNABEL NICOLSON, MIKE DUNFORD, ANNNE REES-MOGG, ANTHONY MCCALL. PRZEGLÑD LONDON UNDERGROUND - ROZKWIT BRYTYJSKIEJ AWANGARDY FILMOWEJ NA PRZE¸OMIE LAT 60. I 70. BY¸ PIERWSZÑ TAK OBSZERNÑ W POLSCE PRÓBÑ PRZEDSTAWIENIA FENOMENU EKSPLOZJI NIEZALE˚NEJ TWÓRCZOÂCI FILMOWEJ W WIELKIEJ BRYTANII NA PRZE¸OMIE LAT 60. I 70. Pokazanych zosta∏o kilkadziesiàt filmów autorstwa najwa˝niejszych twórców tamtych lat (a dziÊ w wi´kszoÊci profesorów londyƒskich uczelni artystycznych) - Malcolma Le Grice'a, Margaret Tait, Chrisa Welsby'ego czy Annabel Nicholson oraz tworzàcych w Londynie tamtych lat Amerykanów - Williama Burroughsa i Stephena Dwoskina. Pokazy uÊwietni∏ wieczór expanded cinema (Poznaƒ - Warszawa) z udzia∏em Guya Sherwina, kluczowej postaci tamtych lat - który zaprezentowa∏ performance z wykorzystaniem swoich filmów oraz dodatkowych rekwizytów. ZaprezentowaliÊmy tak˝e wieloekranowe prace expanded cinema autorstwa Lis Rhodes oraz Anthony McCalla, w których obserwowane z boku Êwiat∏o pro- jektorów tworzy∏o osobny (obok tego co dzieje si´ na ekranie) Êwietlny spektakl. Wszystkie filmy pokazane zosta∏y z oryginalnych noÊników 16mm. WITH „THE PRIME OF BRITISH FILM AVANT-GARDE AT THE TURN OF THE 1960s AND THE 1970s” FOR FIRST TIME AN ATTEMPT HAS BEEN MADE TO PRESENT IN POLAND THE PHENOMENAL OUTBURST OF 1960s AND 1970s. Several dozen films were shown, made by the most important directors of that time (now mostly professors of London schools of art) - Malcolm Le Grice, Margaret Tait, Chris Welsby or Annabel Nicholson, as well as Americans creating their works in London at that time - William Burroughs and Stephen Dwoskin. The series of presentations was crowned by the expanded cinema night (Poznaƒ - Warsaw) with Guy Sherwin, the key persona of that period, who presented a performance using two films and extra props. We also presented multi-screen expanded cinema works of Lis Rhodes and Anthony McCalla, in which the projectors' light created a separate image, alongside what was going on the screen. All films were projected from original 16mm tapes. BRITISH UNDERGROUND Rozkwit brytyjskiej awangardy filmowej na prze∏omie lat 60. i 70. / The prime of British film avant-garde at the turn of the 1960s and 1970s. E P StaryBrowa/Galeria 11–13.01.2006 Program Kina Eksperymentalnego Experimental Cinema Program 30 British Underground - the prime of british film avant-garde at the turn of the 1960s and 1970s accompanied the As Is When: The Boom in British Graphic Arts 1961-1972 exhibition organised by the British Council at Centrum Sztuki i Techniki Japoƒskiej Manggha in Kraków. Przeglàd London Underground - rozkwit brytyjskiej awangardy filmowej na prze∏omie lat 60. i 70. towarzyszy∏ wystawie As Is When: Boom w brytyjskiej grafiice 1961-1972, organizowanej przez British Council w Centrum Sztuki i Techniki Japoƒskiej Manggha w Krakowie. FOT.LUX
  4. W MARCU PRZYGOTOWALIÂMY DWUDNIOWY PRZEGLÑD FILMOWY PREZENTUJÑCY PRZEKRÓJ PRAC AUSTRIACKIEJ AWANGARDY FILMOWEJ Z LAT 1964-2005. Austria to jedno z najwa˝niejszych miejsc dla powojennego kina eksperymentalnego. To tutaj w latach 60. rodzi∏ si´ filmowy strukturalizm, który zdominowa∏ kino awangardowe kolejnej dekady. Czo∏owi przedstawiciele strukturalizmu - Kurt Kren i Peter Kubelka zwrócili uwag´ na fizyczny aspekt filmowego medium, charakter celuloidowej taÊmy, sam proces projekcji. Demistyfikujàc filmowà iluzj´ - sztandarowà cech´ klasycznego kina - wprowadzili w Êwiat filmu charakterystyczne dla sztuki lat 60. i 70. rozwiàzania konceptualne. Burzàc nasze przyzwyczajenia co do odbioru filmowej formy roz∏o˝yli proces filmowy na cz´Êci pierwsze, manipulujàc pojedynczymi klatkami filmowymi, za pomocà monta˝u ekstremalnie przyspieszajàc filmowy czas czy eksponujàc fizyczne ograniczenia medium, takie jak ziarno celuloidowej taÊmy. Obok tych formalnych za∏o˝eƒ istotna by∏a tak˝e tematyka filmów austriackiej awangardy tych lat. Dokumentowane przez Kurta Krena prace Akcjonistów Wiedeƒskich prezentujà cia∏a w sytuacjach ekstremalnych aktów seksualnych, prze∏amujà wszelki tabu zachodniej kultury eksponujàc ludzkà fizjologi´. Tak˝e od performance zaczyna∏a Valie Export, której feministyczne prace czerpiàce z konceptualizmu i dorobku akcjonistów przedstawiajà cz´sto obna˝one, kobiece cia∏o w niezwykle agresywnej formie, polemizujàc z dominujàcym obrazem kobiecej seksualnoÊci, który wytwarzajà sterowane g∏ównie przez m´˝czyzn media. W drugim programie zaprezentowane zosta∏y filmy póêniejsze, za pomocà których objawili si´ Martin Arnold, Gustav Deutsch i Peter Tscherkassky. P 04. AUSTRIA! AWANGARDA! przeglàd austriackich filmów eksperymentalnych / Review of Austrian experimental films IN MARCH WE PREPARED A TWO-DAY FILM REVIEW PROVIDING AN OVERVIEW OF THE AUSTRIAN FILM AVANT-GARDE OF 1964-2005. Austria is one of the most important places for the post-war experimental cinema. It is here that in the 1960s the structuralism in movies was born and dominated the avant-garde filmmaking of the next decade. The head represe- ntatives of structuralism, i.e. Kurt Kren and Peter Kubelka pointed out the phy- sical aspect of film as a medium, the nature of celuloid tape and the very projection process. By revealing the film's illusion, a prominent quality of classical cinema, they introduced conceptual solutions, typical of the art of the 1960s and 1970s, into the world of film. Disrupting our habits regarding the perception of form, they disintegrated the film process by manipulating single frames and using editing to speed up the film or high- light the physical restraints of the medium, e.g. the grain of the celuloid tape. Apart from these formal assumptions, also the subject matter of Austrian avant-garde films of that time was important. The works of Vienna Actionists documented by Kurt Kren, present bodies in extreme sexual acts; they break all taboos of Western culture displaying human physiology. Also Valie Export started with performance. Her feminist works drew from conceptualism and the accomplishments of actionists and often portrayed naked female body in a very aggressive form, thus polemising with the dominating image of feminine sexuality which is created in the men-run media. The second program presented later films, owing to which Martin Arnold, Gustav Deutsch and Peter Tscherkassky became known. StaryBrowar/S∏odownia+2 30–31.01.2006 E The screening was organized by Kulczyk Foundation with assistance of Old Brewery - Poznaƒ, KINO.LAB CSW Zamek Ujazdowski in Warsaw, SixPack Film (Vienna) and the Austrian Cultural Forum. Pokaz zrealizowano przez Kulczyk Foundation przy pomocy Stary Browar - Poznaƒ, KINO.LAB CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, SixPack Film (Wiedeƒ) oraz Austriackiego Forum Kultury. W RAMACH PRZEGLÑDU POKAZALIÂMY FILMY TAKICH AUTORÓW JAK: DURING THE REVIEW, THE WORKS OF THE FOLLOWING ARTISTS WERE SHOWN: KURT KREN, VALIE EXPORT, PETER KUBELKA, HANS SCHEUGL, ERNST SCHMIDT JR., MARTIN ARNOLD GUSTAV DEUTSCH, PETER TSCHERKASSKY 31
  5. ANTENNA UK pokaz brytyjskich teledysków / a screening of British video-clips ANTENNA UK WAS A REVIEW OF THE MOST CREATIVE VIDEO-CLIPS MADE IN GREAT BRITAIN, THE AUTHORS INCLUDED: DOUGAL WILSON, NIMA NOURIZADEJ, SHYNOLA. WE PRESENTED THE VIDEO-CLIPS OF BANDS SUCH AS LAMBCHOP, RADIOHEAD, UNKLE, LCD SOUNDSYSTEM, CHIKINKI AND MANY MORE RARELY SHOWN AND ORIGINAL WORKS. Great Britain has for a long time been famous for creativity in literature, music and art. Recently the country has also become a cradle of directors whose clips are conquering the world. The programm presented recent works of British directors, from new names such as Nima Nourizadej to valued and recognized directors such as Dougal Wilson. Next, in our selected director profile, we took a closer look on the work of a four-people, London-based directing and animation group - Shynola. StaryBrowar/S∏odownia+3 07.04.2006 ANTENNA UK BY¸ PRZEGLÑDEM NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH KLIPÓW MUZYCZNYCH Z WIELKIEJ BRYTANII, WÂRÓD RE˚YSERÓW I TWÓRCÓW, M.IN.: DOUGAL WILSON, NIMA NOURIZADEJ, SHYNOLA. POKAZANE ZOSTA¸Y RZADKO WYÂWIETLANE, ORYGINALNE TELEDYSKI TAKICH ZESPO¸ÓW JAK LAMBCHOP, RADIOHEAD, UNKLE, LCD SOUND- SYSTEM, CHIKINKI I WIELE INNYCH. Wielka Brytania od dawna s∏ynie z du˝ej kreatywnoÊci w dziedzinie literatury, muzyki i sztuki. Ostatnio sta∏a si´ te˝ kuênià talentów re˝yserskich, których klipy video podbijajà Êwiat. Program prezentowa∏ ostatnie prace brytyjskich re˝yserów, od zupe∏nie nowych twarzy takich jak Nima Nourizadej, po cenionych i ju˝ uznanych re˝yserów jak Dougal Wilson. Nast´pnie, w naszym wyselekcjonowanym profilu re˝yserskim przyjrzeliÊmy si´ bli˝ej pracy czteroosobowego londyƒskiego kolektywu re˝ysersko- animacyjnego - Shynola. PE Program Kina Ksperymentalnego 32 Przeglàd zorganizowany zosta∏ w ramach programu British Council SoundBites: New Music from Britain The review was organised under the British Council SoundBites program: New Music from Britain. Experimental Cinema Program FOT.BritishCouncil
  6. PRZYCZYNA I SKUTEK TO ORYGINALNY POMYS¸ WIDOWISKA, STANOWIÑCEGO SWOISTE PO¸ÑCZENIE TRADYCYJNEGO KINA I TEATRU. PROGRAM OFEROWA¸ DZIEWI¢åDZIESI¢CIOMINUTOWY POKAZ SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANYCH "FILMÓW INTERAKTYWNYCH", KTÓRE ANGA˚UJÑ CA¸Ñ WIDOWNI¢ W OGLÑDANIE I RÓWNOCZEÂNIE TWORZENIE WIDOWISKA, W JAKIM UCZESTNICZÑ. PREMIERA ODBY¸A SI¢ W RAMACH FESTIWALU ESPOO CINE W FINLANDII W 2002 ROKU I OD TEGO CZASU ODBY¸O SI¢ JU˚ OKO¸O DWUDZIESTU POKAZÓW W DZIEWI¢CIU KRAJACH, MI¢DZY INNYMI W CZASIE EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SZTUKI MEDIÓW W OSNABRÜCK ORAZ FESTIWALU KINA I NOWYCH MEDIÓW W MONTERALU (FCMM). Dwóch prezenterów zach´ca∏o widowni´ do interakcji na ró˝ne sposoby. Przed- stawienie sk∏ada∏o si´ z oÊmiu krótkich interaktywnych filmów powsta∏ych w ró˝- nych krajach i reprezentujàcych ró˝ne gatunki: video-art, dramat, dokument, film edukacyjny, muzyczny itp. Jest to rodzaj intelektualnej zabawy. Projekt jest w stanie nieustannego rozwoju poprzez badanie rozmaitych form interakcji oraz tworzenia coraz to nowych filmów. Inspiracjà dla powstania Cause & Effect by∏y dzia∏ania praskiego ruchu Laterna Magica, a szczególnie powsta∏y w 1967 roku system kina interaktywnego Kino Automat autorstwa Radusza Cincery. 04. CAUSE AND EFFECT kino interaktywne / interactive cinema show IT IS AN ORIGINAL SHOW WHICH COMBINES TRADITIONAL CINEMA AND THEATER. THE PROGRAM CONSISTED IN A 90-MINUTE SHOW OF SPECIALLY DESIGNED "INTERACTIVE FILMS" MAKING THE ENTIRE AUDIENCE INVOLVED IN THE SCREENING AND CREATING THE SHOW THEY PARTICIPATE IN. THE PREMIERE SCREENING TOOK PLACE WITHIN THE ESPOO CINE FESTIVAL IN FINLAND IN 2002 AND SINCE THAT TIME APPROXIMATELY TWENTY SCREENINGS HAVE BEEN MADE IN NINE COUNTRIES, E.G. DURING THE EUROPEAN MEDIA ART FESTIVAL IN OSNABRÜCK AND MONTREAL FESTIVAL OF NEW CINEMA AND NEW MEDIA (FCMM). Two presenters encouraged the public to various types of interaction. The performance was made up of eight short interactive films shot in different countries and representing different genres: video-art, drama, documentary, educational film, musical, etc. This is a type of an intellectual play. The project is under constant development as it continuously explores various forms of interaction and creation. The Cause & Effect was inspired by the Prague Laterna Magica movement, especially the interactive cinema system developed in 1967 Radusz Cincera, called Kino Automat. StaryBrowar/S∏odownia+3 10–11.04.2006 P E 33 This year's program was prepared in co-operation with the Embassy of Finland. Program przygotowany zosta∏ we wspó∏pracy z Ambasadà Finlandii. – Chris Hales (SMARTLAB, Central St. Martins College of Art, Londyn) – Teijo Pellinen (Medialab, University of art. And Design, Helsinki) – Tomi Knuutila i Mari Aarni (University of Lapland, Finlandia) – Chris Hales (SMARTLAB, Central St. Martins College of Art, London) – Teijo Pellinen (Medialab, University of art. And Design, Helsinki) – Tomi Knuutila i Mari Aarni (University of Lapland, Finland) AUTORZY PROJEKTU / AUTHORS OF THE PROJECT: FOT.CauseandEffect
  7. Program Kina Ksperymentalnego Experimental Cinema Program 34 MARGARET TAIT Tematy i Sekwencje / Themes and sequences "THEMES AND SEQUENCES" SCREENING COMPRISES TWO 16MM FILM PROGRAMS COMPILED BY A CURATOR, PETER TODD, FOR THE LUX OF LONDON, CONSISTING OF RESTORED COPIES OF MARGARET TAIT, A SCOTTISH POET AND AND FILMMAKER. Margaret Tait was one of the most extraordinary personalities among British filmmakers of the 20th century. After graduation from Centro Sperimentale di Cinematographia in Rome in early 1950s, she returned to Scotland, where she set up a small production company, Ancona Films. Over the next 46 years she produced over 30 films, including one feature film, Blue Black Permanent (1992) and published a few collections of short stories and poems. Tait defined her works as film poems, refusing to clearly determine whether they were meant as documentaries or rather film journals. She described her philosophy of cinema quoting Lorca's phrase regarding image hunting - pointing out that if we look at an object long and close enough, it will speak its real nature. This purity of vision and intention, combined with concentration on ordinary things and rare feeling of rhythm and texture gave her films a unique transcendental quality. The artist said once about her films, with a peculiar modesty, that they were "born out of pure curiosity and admiration for how much can be seen in each place which we take a look at, if we only actually look". StaryBrowar/S∏odownia+3 24–25.05.2006 TEMATY I SEKWENCJE TO DWA PROGRAMY FILMÓW 16MM SKOMPILOWANE PRZEZ KURATORA PETERA TODDA DLA LONDY¡SKIEGO LUX, ZAWIERAJÑCE ODRESTAUROWANE KOPIE PRAC SZKOCKIEJ POETKI-FILMOWCA MARGARET TAIT. Margaret Tait by∏a jednà z najbardziej niezwyk∏ych indywidualnoÊci spoÊród brytyjskich filmowców XX wieku. Po ukoƒczeniu studiów w Centro Sperimentale di Cinematographia w Rzymie na poczàtku lat 50. powróci∏a do Szkocji gdzie za∏o˝y∏a ma∏à firm´ produkcyjnà Ancona Films. Przez nast´pnych 46 lat wyprodukowa∏a ponad 30 filmów, w tym jednà pe∏nometra˝owà fabu∏´ Blue Black Permanent (1992) oraz opublikowa∏a kilka zbiorów opowiadaƒ i poezji. Tait okreÊla∏a swoje prace jako filmowe poematy, odmawiajàc jasnej definicji czy mia∏y byç one dokumentami czy raczej filmowymi dziennikami. Swojà filozofi´ kina opisywa∏a cytujàc fraz´ Lorki o polowaniu na obraz - wskazujàc i˝ gdy spojrzymy na przedmiot wystarczajàco d∏ugo i z dostatecznie bliskiej odleg∏oÊci przemówi on do nas swojà prawdziwà naturà. Ta czystoÊç wizji oraz intencji po∏àczona ze skupieniem na rzeczach zwyczajnych oraz rzadkim wyczuciem rytmu i faktury da∏y jej filmom wyjàtkowà transcendentalnà jakoÊç. Artystka powiedzia∏a kiedyÊ o swoich filmach, z charakterystycznà skromnoÊcià, i˝ sà zrodzone z czystej ciekawoÊci i podziwu jak wiele mo˝na zobaczyç w ka˝dym miejscu, na które spojrzymy, je˝eli tylko naprawd´ b´dziemy na nie patrzeç. PE StaryBrowar/S∏odownia+3 A COLLECTION OF FILMS FROM REVIEWS UNDER BIENNALE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT, ORGANIZED BY CENTRE POUR L'IMAGE CONTEMPORAIRE IN GENEVA. IT IS ONE OF THE OLDEST AND MOST IMPORTANT EVENTS IN EUROPE, PRESENTING VIDEO ART AND MULTIMEDIA WORKS. The basic idea behind Biennale is the review, analysis and attempt at systematization of the ever changing world of images which has dominated all areas of contemporary art. This phenomenon, as well as the video art itself, are becoming more common owing to the development of technology making each one of us a creator and victim of moving pictures. The first program covered films - prizewinners at the 11th Biennale de l'image en Mouvement, which took place in autumn 2005, the second traced back the best works presented over the Biennale history, i.e. the last twenty years, whereas the third one was a selection of mainly Swiss artists, made by André Iten. ZESTAW FILMÓW ZAPREZENTOWANYCH PRZEZ NAS POCHODZI¸ Z POKAZÓW W RAMACH BIENNALE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT, ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRE POUR L'IMAGE CONTEMPORAINE W GENEWIE. JEST TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH I NAJWA˚NIEJSZYCH IMPREZ W EUROPIE, PREZENTUJÑCYCH SZTUK¢ WIDEO ORAZ PRACE MULTIMEDIALNE. Podstawowym za∏o˝eniem Biennale jest przeglàd, badanie, a tak˝e próby usys- tematyzowania nieustannie zmieniajàcego si´ Êwiata obrazów, który zdominowa∏ wszystkie dziedziny sztuki wspó∏czesnej. Zjawisko to, a tak˝e sama sztuka wideo, stajà si´ coraz bardziej powszechne za sprawà rozwoju technologii, sprawiajàcej, ˝e ka˝dy z nas staje si´ po trosze twórcà i ofiarà ruchomych obrazów. Pierwszy program to filmy nagrodzone na jedenastym Biennale de l'image en Mouvement, które odby∏o si´ jesienià 2005 roku; drugi stanowi∏ retrospektyw´ najlepszych prac prezentowanych w ca∏ej historii Biennale, czyli z ostatnich dwudziestu lat; trzeci to wybór prac g∏ównie szwajcarskich artystów, dokonany osobiÊcie przez André Itena. PE BIENNALE DE L'IMAGE EN MOUVEMENT 07–08.05.2006
  8. 04. A PAIR OF LOVERS SET OFF ON A CRUISE ON THE NISSHIN MARU SHIP. DURING THE VOYAGE THEY WITNESS A MYSTICAL CEREMONY WHICH CHANGES THEIR IDENTITIES... Drawing Restraint 9, a film by Matthew Barney with music by Björk, is the first result of the co-operation of the two most creative personalities in contemporary music and art. Matthew Barney is a visual artist whose abmitious and consistent multimedia works touch upon the esoteric and mystic, concurrently displaying exceptional care for sublime esthetic form. This artist became famous for his Cremaster cycle, which comprises 5 films shot over the period of 10 years. Barney's works, despite being rooted in multimedia, are a mixture of architecture, performance, sculpture, stage design and computer effects. He uses a full scope of film means of expression in order to present a hermetic vision full of multilayered meanings rooted in mythology, history, biology, as well as music, popular culture or sport. The characteristic trait of Barney's works is an attempt to ideally combine film and sculpture, obsessive focus on detail and sublime aesthetics of each character or object. Barney's sculptures evolve in his films, revealing dozens of new traces and meanings, alongside other formal qualities. StaryBrowar/S∏odownia+3 25.10.2006 E 35 PARA KOCHANKÓW WYRUSZA W REJS STATKIEM NISSHIN MARU. PODCZAS PODRÓ˚Y STAJÑ SI¢ UCZESTNIKAMI MISTYCZNEJ CEREMONII ZMIENIAJÑCEJ ICH TO˚SAMOÂå... Drawing Restraint 9, film Matthew Barneya z muzykà skomponowanà przez Björk, to pierwszy efekt wspó∏pracy dwóch najbardziej kreatywnych postaci we wspó∏czesnej muzyce i sztuce. Matthew Barney to artysta wizualny, którego ambitne, konsekwentne prace multimedialne dotykajà tematyki ezoterycznej i mistycznej przy równoczesnej niezwyk∏ej dba∏oÊci o zachowanie wysmakowanej, estetycznej formy. Artysta zyska∏ rozg∏os cyklem Cremaster, na który sk∏ada si´ 5 filmów zrealizowanych na przestrzeni niemal 10 lat. Prace Barneya, mimo i˝ realizowane g∏ównie w multimediach, sà mieszankà architektury, performance, rzeêby, scenografii, muzyki, designu i efektów komputerowych. Jego dzie∏a wykorzystujà pe∏en zestaw Êrodków filmowych aby przedstawiç hermetycznà wizj´, pe∏nà wielowarstwowych znaczeƒ zaczerpni´tych z mitologii, historii, biologii ale tak˝e z muzyki, kultury popularnej czy sportu. G∏ównà cechà charakterystycznà prac Barneya jest próba idealnego po∏àczenia medium filmu i rzeêby, obsesyjna dba∏oÊç o detale, wysublimowana estetyka ka˝dej postaci czy obiektu. Rzeêby Barneya w trakcie filmów ewoluujà, ods∏aniajàc poza kolejnymi formalnymi fajerwerkami dziesiàtki nowych Êladów i znaczeƒ. P MATTHEW BARNEY / BJÖRK drawing restraint 9 – projekcja filmu / drawing restraint 9 – a film show UNDER THE FOCUS BERLIN FESTIVAL WE PRESENTED TWO COLLECTIONS OF FILMS: FIRST – WALTHER RUTTMANN BERLIN: A SYMPHONY OF A BIG CITY WHIT VLADISLAV DELAY'S LIVE MUSIC. SECOND – BERLIN SUPER 80. The most prominent work of Walther Ruttman is the famous film "Berlin: A Symphony of a City" made in 1927 - a rhythmic documentary impression of a city's life. The idea and original Ruttman's method found many followers, to such an extent that one can talk about a movement of "urban impressionists" in cinema. After the success of "Berlin" Ruttman made another "urban symphony" - "World Melody". BERLIN SUPER 80 was an unusual presentation of West Berlin's music and film underground of 1978-1984. A series of short films recorded on Super-8 tape is an excellent documentary of sub-cultural and artistic life of the city during the Cold War, and reminiscence of the postpunk scene and the Ingenious Dilettantes movement. Films from that time allow to understand the roots of today's urban culture without nostalgic references. The soundtrack brings to mind the greatest legends of the European counterculture - Einsturzende Neubauten, Die Todlische Boris, MALARIA!. The Super 80 collection is a great tribute to the creative spirit of Berlin. EW RAMACH FESTIWALU BERLIN SUPER 80 ZAPREZENTOWALIÂMY DWA ZESTAWY FILMÓW: PIERWSZY – WALTHER RUTTMANN "BERLIN SYMFONIA WIELKIEGO MIASTA" Z MUZYKÑ NA ˚YWO VLADISLAVA DELAY'A ORAZ "BERLIN SUPER 80" Najwi´kszym dzie∏em Walthera Ruttmanna by∏ s∏awny obraz "Berlin: Symfonia Wielkiego Miasta" z 1927 roku - zrytmizowana dokumentalna impresja z ˝ycia metropolii. Pomys∏ i autorska metoda Ruttmana znalaz∏a wielu naÊladowców i zacz´to nawet mówiç o ruchu "miejskich impresjonistów" w filmie. Po sukcesie "Berlina" Ruttman nakr´ci∏ kolejnà "miejskà symfoni´" - "Word Melody". BERLIN SUPER 80 - by∏a niezwyk∏à prezentacjà muzycznego i filmowego undergroundu Berlina Zachodniego z lat 1978-1984. Seria krótkometra˝owych obrazów powsta∏ych na taÊmie Super-8 to doskona∏y dokument subkulturowego i artystycznego ˝ycia miasta z czasów zimnej wojny, a tak˝e wspomnienie sceny postpunk i ruchu "Pomys∏owych Dyletantów". Filmy "z epoki" pozwalajà - bez nostalgicznych odwo∏aƒ - zrozumieç korzenie dzisiejszej kulturowej aury miasta. Towarzyszàca im Êcie˝ka muzyczna przypomina najwi´ksze legendy europejskiej kontrkultury - Einsturzende Neubauten, Die Todlische Boris, MALARIA!. Kolekcja Super 80 to wielki ho∏d dla kreatywnego ducha Berlina. P BERLIN SUPER 80 StaryBrowar/S∏odownia+3 09.11.2006 KURATORZY PROGRAMU PROGRAM CURATORS e-mail:lukasz@knasiecki.com ¸ukaszKnasiecki RomanSoroko
Anúncio