Anúncio

2006raport 1sztuka

9 de Jul de 2013
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
Anúncio
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
Anúncio
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
2006raport 1sztuka
Anúncio
2006raport 1sztuka
Próximos SlideShares
2005raport12005raport1
Carregando em ... 3
1 de 15
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

2006raport 1sztuka

 1. 2006 PROGRAM WYSTAWIENNICZY / EXHIBITIONS PROGRAM PROGRAM PERFORMATYWNY / PERFORMING ARTS PROGRAM KINO EKSPERYMENTALNE / EXPERIMENTAL CINEMA PROGRAM PROGRAM MUZYKI IMPROWIZOWANEJ / IMPROVISED MUSIC PROGRAM PROGRAM EDUKACYJNY / EDUCATION PROGRAM WSPÓLPRACA / CO-OPPERATION KALENDARIUM / EVENTS AGENDA r a p o r t r o c z n y ANNUAL REPORT
 2. 2006 R E P O R T a n n u a l r a p o r t r o c z n y
 3. List Fundatora / Founder’s word 5 Program Wystawienniczy / Exhibitions Program 8 Program Performatywny / Performing Arts Program 16 Program Kina Eksperymentalnego / Experimental Cinema Program 28 Program Muzyki Improwizowanej / Improvised Music Program 39 Program edukacyjny / Education Program 44 Wspólpraca / Co-operation 46 Kalendarium / Events Agenda 50 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 03 Misja Fundacji / The Mission 6 O Fundacji / About the Foundation 7
 4. 2006
 5. Z ogromnà radoÊcià oddaj´ w Paƒstwa r´ce kolejny raport z dzia∏aƒ Kulczyk Foundation. Mam nadziej´, ˝e po trzech latach naszej dzia∏alnoÊci w Browarze podczas codziennych zakupów czy popo∏udniowej kawy s∏yszycie Paƒstwo, ˝e serce naszego Centrum bije nie tylko w samym Atrium, ale s∏ychaç je tak˝e na Dziedziƒcu Sztuki - w Galerii i S∏odowni. To tu ju˝ trzeci rok trwa nieustajàcy karnawa∏ wystaw, spektakli, warsztatów, koncertów i pokazów filmowych wspó∏- czesnych artystów z Polski i zagranicy. Wraz z intensywnie rozrastajàcym si´ w 2006 roku centrum handlowym, podobnie i Fundacja wcià˝ rozwija swoje skrzyd∏a. W minionym roku nasze programy wzbogaci∏y si´ o presti˝owe prezentacje i nowe wydarzenia. Jako pierwsi w Polsce goÊciliÊmy brytyjski duet The Little Artists i nie zawahaliÊmy si´ przed wystawà prac Doroty Nieznalskiej. W kalendarzu regularnych dzia∏aƒ w Studio S∏odownia +3 zagoÊci∏a tak˝e taneczna fiesta - festiwal Êwiatowych gwiazd w ramach programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie. Najwa˝niejsi sà jednak zawsze ci, którzy swojà codziennà pracà czynià ze Starego Browaru przestrzeƒ kreacji: m∏odzi choreografowie, dla których Fundacja otworzy∏a program rezydencyjny; mistrzowie, jak prof. Jan Berdyszak prezentujàcy w naszych przestrzeniach wystawienniczych swój bogaty dorobek artystyczny; kuratorzy poszczególnych programów kreujàcy nowe formaty zdarzeƒ, jak Focus Berlin nominowany do nagrody jako jedna z najwa˝niejszych imprez muzycznych roku i wreszcie last but not least zespó∏ mojej Fundacji. To w∏aÊnie energia ich wszystkich wype∏nia Stary Browar i sprawia, ˝e staje si´ on miejscem magicznym. Miejscem, w którym dzieƒ po dniu (a nierzadko i nocà) artyÊci i kuratorzy wyruszajà w artystycznà podró˝, zapraszajàc do niej przede wszystkim widzów. Mam nadziej´, ˝e ten trzeci ju˝ raport z dzia∏aƒ Kulczyk Foundation stanie si´ dla Paƒstwa mapà po bardzo dla nas intensywnym i udanym 2006 roku. With a great pleasure I am presenting to you the next annual report on the activities of Kulczyk Foundation. After three years of our activity at Old Brewery, I let myself hope that during a daily shopping or while having afternoon coffee you can already hear that the heart of our center beats not only at Old Brewery’s Atrium but also at the full of artistic energy Art Court - in S∏odownia and Gallery buildings. It is here that the ongoing carnival of exhibitions, performances, art workshops, concerts and movie screenings of Polish and foreign contemporary artists has been taking place for the last three years. Alongside the commercial center, for which 2006 was a year of an intensive growth, the Foundation keeps constantly spreading its wings. In the past year our program was enriched by new and prestigious events. We were the first in Poland to present the works by British duet The Little Artists and we have also not hesitated to invite Dorota Nieznalska with her individual exhibition. And there was also Old Brewery New Dance at Malta - the festival of world famous contemporary dance artists inscribed to the calendar of our annual events at Studio S∏odownia +3. But the most important are always those who with their day by day work make Old Brewery a unique creation space. Among them are young choreographers participating in the first in Poland residency program opened by the Foundation in 2006; masters as Jan Berdyszak presenting in our venue his rich artistic oeuvre; curators creating new formats of events like Focus Berlin nominated to the best music event of 2006 award; and, last but not least, Kulczyk Foundation's team. It is the energy of all these people involved that fills every single corner of Old Brewery and makes it a magical place. The place where every single day (and often at nights) artists and curators undertake an artistic journey inviting the audience to come along. I hope this third Kulczyk Foundation's annual report will become for you a map through the very intense and successful year 2006. 05 DEAR LAIDIES/GENTLEMEN,SZANOWNI PA¡STWO 01.06
 6. Misja Misjà Kulczyk Foundation jest uwra˝liwianie poprzez sztuk´ oraz rozwijanie kreatywnego potencja∏u ludzi otwartych i m∏odych duchem. Fundacja wspiera kreatywne, Êwiadome i wra˝liwe na sztuk´ spo∏eczeƒstwo. Cel Celem Kulczyk Foundation jest inspirowanie, koordynowanie i finansowanie ró˝norodnych dzia∏aƒ propagujàcych wspó∏czesnà sztuk´ i kultur´, a tak˝e wspieranie i promocja m∏odych lokalnych artystów, których prace prezentowane sà razem z pracami uznanych twórców. Oferujemy publicznoÊci szans´ odkrycia i doÊwiadczenia, a tak˝e zdobycia dodatkowej wiedzy o sztuce w kontekÊcie prac zarówno s∏awnych, jak i stojàcych dopiero u progu artystycznej drogi m∏odych twórców. Cel ten próbujemy tak˝e osiàgnàç poprzez ró˝norakie dzia∏ania edukacyjne. Idea Ideà jest stworzenie platformy dialogu mi´dzy wieloma pokoleniami artystów, konfrontujàcej mistrzów z ich uczniami. RównoczeÊnie Fundacja zak∏ada promowanie najwy˝szej artystycznej jakoÊci oraz – poprzez pozostawanie otwartym na jak najszersze grono odbiorców – przerzucenie pomostu mi´dzy artystà a odbiorcà wspó∏czesnej sztuki. Jednà z podstawowych form dzia∏alnoÊci Fundacji jest organizacja wydarzeƒ artystycznych unikatowych w skali Poznania i kraju, które trwale wpiszà Stary Browar na kulturalnà map´ Polski. Program wystawienniczy performatywny kina eksperymentalnego muzyki improwizowanej edukacyjny Dzia∏ania Dzia∏ania programowe Kulczyk Foundation koncentrujà si´ wokó∏ Dziedziƒca Sztuki w Starym Browarze, gdzie w budynkach Galerii i S∏odowni odbywa si´ wiele wystaw czasowych (z zakresu wspó∏czesnych sztuk pi´knych, fotografii i designu). Sà one równie˝ miejscem koncertów i pokazów filmowych. Sztuki performatywne (zdarzenia teatralne i spektakle taneczne) znalaz∏y swojà przestrzeƒ w Studio na III p. budynku S∏odowni. The Mission of Kulczyk Foundation is to open young people’s minds through art, and to help them to develop their creative potential. The Foundation aims for a more creative, conscious and art-sensitive society. The Goal of the Foundation is to inspire, co-ordinate and finance various activities which help to disseminate knowledge on contemporary art and culture, and also to support and promote young local artists, whose works are exhibited together with those of renowned artists. We offer the visitors an opportunity to discover, experience and learn about art in close touch with both famous and emerging artists, and in various educational activities. The Idea is to create a platform for dialogue between various generations of artists, for confronting masters with their ‘apprentices’, for promoting excellent artistic quality, and – by being open to as wide an audience as possible – for building a bridge between an artist and an audience of contemporary art. One of the elementary forms of the Foundation’s activity is to organize art events, unique to Poznaƒ and to the whole country, which will permanently place Stary Browar on the cultural map of Poland. The Program includes: exhibitions performing arts experimental cinema screenings improvised music events educational activities Activities of the Foundation concentrate in and around the Art Court at Stary Browar, where both Galeria and S∏odownia buildings house many temporary exhibitions (of contemporary fine arts, photography and design) and serve as movie and concert venues. Performing arts (including theatrical and dance performances) are also staged here. Misja The Mission Kulczyk Foundation jest organizacjà non-profit, ufundowanà w wierze, ˝e sztuka ma pozytywny wp∏yw na spo∏eczeƒstwo, a poprzez obcowanie z nià ludzie zyskujà szans´ na lepsze, bardziej kreatywne i Êwiadome ˝ycie. Kulczyk Foundation is a private-owned non-profit organization founded in faith that art has positive influence on the community and that by experiencing it, people gain a chance for better, more creative and conscious living. E P 06
 7. Fundacja zosta∏a powo∏ana przez Fundatora – Gra˝yn´ Kulczyk. Fundator powo∏uje cz∏onków organów Fundacji. Organy Fundacji to: Rada Fundacji Do kompetencji Rady nale˝y: – ocena dzia∏alnoÊci bie˝àcej Fundacji i nadzór nad dzia∏aniami Zarzàdu Fundacji – ustalanie programów i planów dzia∏ania Fundacji – zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji – inspirowanie kierunków dzia∏ania Fundacji Szczegó∏owe zasady i tryb pracy Rady okreÊla Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Fundatora. W sk∏ad Rady Fundacji wchodzà: Gra˝yna Kulczyk Dominika Kulczyk-Lubomirska Zarzàd Fundacji Agnieszka Sumelka – Prezes Zarzàdu Rada Programowa Fundacji Powo∏ana przez Fundatora jako kolegium doradcze i opiniodawcze. Sk∏ada si´ z pi´ciu osób b´dàcych autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury, sztuki, nauki. W sk∏ad Rady Programowej Fundacji wchodzà: Prof. Andrzej Banachowicz Prof. Jan Berdyszak Wojciech Makowiecki – dyrektor Galerii „Arsena∏” w Poznaniu Prof. Piotr Piotrowski Dr Justyna Ryczek Biuro Fundacji Zespó∏ pracowników Kulczyk Foundation: Joanna LeÊnierowska – kurator programu performatywnego Agata Mazur – asystent biura, kurator programu edukacyjnego Maria ˚uk-Piotrowska – pracownik archiwum Roman Soroko – koordynator realizacji projektów The Foundation was established by the Founder – Gra˝yna Kulczyk. The Founder appoints members of the staff. The Board The Board’s duties and responsibilities: – evaluation of the Foundation’s performance and supervision of the Administration’s work – revision and ratification of programs and agendas proposed by the Foundation – revision and ratification of the Foundation’s organisational structure – inspiration and suggestions for the future course of the Foundation’s activities Detailed information on the rules and procedures of the Foundation’s work is provided in the Statute of the Foundation’s Board approved by the Founder. Members of the Board: Administration President Foundation’s Program Council This body is appointed by the Founder as an advisory and supervisory college. It consists of authorities and experts in culture, the arts and science. Members of the Foundation’s Program Council: Foundation’s Office Members of the Office: performative arts program coordinator assistant officer, educational program coordinator archivist project realisation coordinator 01. 07 O Fundacji About The Foundation
 8. p r o g r aP r o g r a m W y s t a w i e n n i c z y E x h i b i t i o n Program Wystawienniczy Exhibitions Program
 9. Intensywny program wystaw obejmuje prezentacje ró˝nych sztuk plastycznych – malarstwa, fotografii i rzeêby. Kulczyk Foundation stworzy∏ w Starym Browarze pulsujàce artystycznym ˝yciem centrum, skupiajàce wokó∏ siebie m∏odych plastyków, kuratorów i krytyków sztuki, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie konfrontacj´ publicznoÊci z pracami wielu pokoleƒ twórców. Odwa˝nie propagujemy wspó∏czesnà sztuk´ prze∏amujàc stereotypy w jej odbiorze. The vast array of exhibitions comprises various genres – from painting through photography to sculpture. Kulczyk Foundation has already managed to turn Old Brewery into a place where artistic life constantly stirs and attracts young artists, curators and critics, simultaneously offering general public multiple chances to experience and admire works of art produced by multigenerational contemporary masters. EP 02. 09 02.06 – prezentacja najciekawszych osiàgni´ç sztuki wspó∏czesnej, z naciskiem na dziedziny, które do tej pory w Polsce uwa˝ane by∏y za sztuki o niepe∏nej randze artystycznej (design, fotografia) – obok wystaw mistrzów, prezentacja m∏odego pokolenia artystów, wspieranie rozwoju lokalnego Êrodowiska plastycznego poprzez towarzyszàce wystawom spotkania z artystami i programy edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y – upowszechnianie wiedzy na temat najnowszych trendów w sztukach plastycznych i prze∏amywanie bariery mi´dzy twórcà a odbiorcà sztuki wspó∏czesnej – to present the most interesting achievements in contemporary art with particular emphasis on the fields which have been neglected or undervalued in Poland until now (such as design, photography) – to exhibit works of the young generation of artists besides the well known masters and to support development of local artists – to develop people’s knowledge on recent trends in art and to help overcome the line between the artist and consumers of contemporary art through direct contact with artists and educational workshops accompanying exhibitions p r o g r a E x h i b i t i o n CELE PROJEKTU / AIMS OF THE PROJECT:
 10. 10 THE LITTLE ARTISTS TWORZÑ JOHN CAKE I DARREN NEAVE - ARTYÂCI ZNANI Z KOMPOZYCJI BUDOWANYCH Z KLOCKÓW LEGO. "ART CRAZY NATION" TO OBRAZ WSPÓ¸CZESNEJ GALERII SZTUKI, W KTÓREJ ZNALAZ¸Y SI¢ PARAFRAZY DZIE¸ TAKICH ARTYSTÓW, JAK DAMIEN HIRST Z JEGO UWI¢ZIONYM W AKWARIUM REKINEM, TRACEY EMIN Z JEJ NIES¸AWNYM ¸Ó˚KIEM, WÂRÓD NICH POJAWI¸Y SI¢ TAK˚E DZIE¸A NAJBARDZIEJ ZNANYCH WSPÓ¸CZESNYCH ARTYSTÓW POLSKICH JAK MIROS¸AW BA¸KA, PIOTR UKLA¡SKI CZY PAWE¸ ALTHAMER. ICH KREACJE STAWIAJÑ PYTANIA O TO, CO ZNACZY BYå ARTYSTÑ WE WSPÓ¸CZESNEJ KULTURZE. Cake & Neave szczycà si´ tym, ˝e ich hybrydom udaje si´ zyskaç odpowiedni status i zdolnoÊç portretowania dzie∏ sztuki poprzez w∏aÊciwoÊci klocków Lego. ArtyÊci rozumiejà mo˝liwoÊci oferowane przez to medium oraz to, gdzie le˝à granice swego rodzaju "kultury Lego", w kontekÊcie edukacji i kreatywnoÊci. Rezultaty sà humorystyczne i bardzo przekonujàce, potrafià intrygowaç nie tylko dzieci, ale tak˝e doros∏ych, niwelujàc poczàtkowe wra˝enie infantylnoÊci prac. The Little Artists wystawiali w ostatnim czasie w The Walker Art Galery w Liverpoolu i w Londynie na przygotowanej przez siebie wystawie "Contemporary Artists play Pictionary", na której znalaz∏y si´ rysunki Tracy Emin, Darren'a Almand'a, Gavin'a Turk'a czy Marc'a Quinn'a. Cake & Neave pracowali tak˝e przy post_modellismus przy Krinzinger Projekte w Wiedniu oraz w Kunsthall w Bergen. Wystawa "Art Crazy Nation" w Galerii Stary Browar by∏a pierwszà indywi- dualnà wystawà The Little Artists w Europie i jak dotàd najwi´- kszà prezentacjà ich prac. THE LITTLE ARTISTS TEAM HAS BEEN SET UP BY JOHN CAKE AND DARREN NEAVE, ARTISTS EMPLOYING LEGO BLOCKS STRUCTURES IN THEIR WORKS. THE "ART CRAZY NATION" IS AN IMAGE OF A CONTEMPORARY ART GALLERY, WHICH CONSISTS OF PARAPHRASED WORKS OF SUCH ARTISTS AS DAMIEN HIRST WITH HIS SHARK TRAPPED IN AN AQUARIUM, TRACEY EMIN WITH HER INFAMOUS BED; AS WELL AS THE WORKS OF THE MOST WELL KNOWN CONTEMPORARY POLISH ARTISTS, E.G. MIROS¸AW BA¸KA, PIOTR UKLA¡SKI OR PAWE¸ ALTHAMER. THEIR REALIZATIONS POSE QUESTIONS ABOUT WHAT IT MEANS TO BE AN ARTIST IN MODERN CULTURE. Cake & Neave pride themselves on the fact that their hybrids succeed in gaining a proper status and adaptability so as to portrary works of art thanks to the possibilities that using Lego blocks offers. The artists understand the potential of this medium and they realize where the border of a certain "Lego culture" lies in the context of education and creativity. The results are comic and very convincing, they can puzzle not only children, but also grown-ups, getting away with the initial feeling of the work's childishness. Recently the Little Artists have presented their works in The Walker Art Gallery in Liverpool and London, at an exhibition entitled "Contemporary Artists Play Pictionary". It included the drawings of Tracy Emin, Darren Almand, Gaving Turk or Marc Quinn. Cake & Neave worked also on post_modellismus project, Krinzinger Projekte in Vienna and in Kunsthall in Bergen. The "Art Crazy Nation" exhibition at Old Brewery Gallery was the first individual exhibition of The Little Artists' works in Europe and so far the biggest presentation of their works. ART CRAZY NATION The little artists Program Wystawienniczy Exhibitions Program E P Kurator/Exhibitioncurator:PiotrBernatowicz Wspó∏praca/Co-operation:AgataMazur 17.02–12.03.2006
 11. DOROTA NIEZNALSKA IS KNOWN TO THE WIDE PUBLIC AS AN AUTHOR OF THE NOTORIOUS PASSION (2001). DESPITE THE PUBLICITY THE YOUNG ARTIST EARNED BY THIS INSTALLATION, HER WORKS REMAIN RATHER UNKNOWN. THE AIM OF THE EXHIBITION WAS TO CHANGE IT BY PRESENTING A FEW WORKS NIEZNALSKA HAS MADE OVER THE LAST FEW YEARS, STARTING FROM A SERIES OF PHOTOGRAPHS MADE IN 1999 CALLED NO TITLE [BITCH], THROUGH POTENCY (2001), IMPLANTATION OF PERVERSION (2004-2005) AND PRAYER POSITION (2005), UP TO THE LATEST, NEVER SHOWN IN POLAND BEFORE, SERIES OF SCULPTURES CALLED NO. 44. THEY ALLOWED TO NOTICE ONE OF THE THEMES DOMINATING NIEZNALSKA'S WORKS, I.E. THE STRUCTURE OF MALE DOMINATION AND VIOLENCE WHICH THE PASSION IS AN ELEMENT OF. Dorota Nieznalska is one of such critical artists who are more focused on the analysis of attitudes and behaviors observed in life than on media creation of masculinity. The artist keeps track of male dominance and violence both in the private and public areas, concentrating mainly on family relations and state activity. When portraying domination, Nieznalska focuses mostly on imposing social order by patterns of thinking, perception and evaluation, and often emotions. The works of Nieznalska are deeply rooted in the native context, they refer to beliefs and stereotypes that mould Polish mentality. This is the case with her new work, called No. 44, whose leitmotif is, as the artist says, "the Messianic approach", extremely popular in Poland. The artists criticises many people's usurping of exceptional role whose justification is sought in religion, and draws attention to hazards of enslavement that such usurpation brings. DOROTA NIEZNALSKA JEST ZNANA SZEROKIEJ PUBLICZNOÂCI JAKO AUTORKA OKRYTEJ Z¸Ñ S¸AWÑ PASJI (2001). MIMO ROZ- G¸OSU, JAKI PRZYNIOS¸A M¸ODEJ ARTYSTCE TA INSTALACJA, JEJ TWÓR- CZOÂå POZOSTAJE NIEZNANA. WYSTAWA, JAKÑ PRZYGOTOWALIÂMY POSTA- WI¸A SOBIE ZA CEL ZMIENIENIE TEJ SYTUACJI POPRZEZ PREZENTACJ¢ KILKU Z SZEREGU PRAC ZREALIZOWANYCH PRZEZ NIEZNALSKÑ W OSTATNICH LA- TACH - OD POWSTA¸EJ W 1999 ROKU SERII FOTOGRAFII BEZ TYTU¸U [SUKA], POPRZEZ POTENCJ¢ (2001), IMPLANTACJ¢ PERWERSJI (2004-2005) I POZYCJ¢ MODLITEWNÑ (2005), PO NAJNOWSZE, NIEPOKAZYWANE JESZCZE W POLSCE, OBIEKTY RZEèBIARSKIE NR 44. REALIZACJE TE POZWOLI¸Y DOSTRZEC JEDEN Z DOMINUJÑCYCH W TWÓRCZOÂCI NIEZNALSKIEJ WÑTKÓW - KTÓREGO PASJA JEST ELEMENTEM - STRUKTUR¢ M¢SKIEJ DOMINACJI I PRZEMOCY. Dorota Nieznalska nale˝y do tych artystek krytycznych, które bardziej interesuje analiza postaw i zachowaƒ zaobserwowanych w ˝yciu, ni˝ przyglàdanie si´ medialnym kreacjom m´skoÊci. Artystka Êledzi przejawy m´skiej dominacji i przemocy zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej, skupiajàc si´ przede wszystkim na relacjach rodzinnych i dzia∏aniach paƒstwa. Przyglàdajàc si´ dominacji, Nieznalska koncentruje si´ przede wszystkim na narzucaniu jej poprzez regulacj´ porzàdku spo∏ecznego za poÊrednictwem schematów myÊlenia, postrzegania i oceny, niejednokrotnie tak˝e emocji. Prace Nieznalskiej sà mocno osadzone w rodzimym kontekÊcie, odnoszàc si´ do kszta∏tujàcych polskà mentalnoÊç wyobra˝eƒ i stereotypów. Tak jest te˝ w naj- nowszej pracy zatytu∏owanej Nr 44, której tematem jest niezwykle, wed∏ug artystki, rozpowszechniona w Polsce postawa mesjanistyczna. Artystka krytykuje zwiàzane z nià uzurpowanie sobie przez wielu wyjàtkowej roli i zwraca uwag´ na niebez- pieczeƒstwa zniewolenia jakie ona z sobà niesie. Kuratorwystawy/Exhibitioncurator:AgataJakubowska 28.04–28.05.2006 02. P 11 E POS¸USZE¡STWO / OBEDIENCE GRY I ZABAWY / GAMES AND PLAYS Dorota Nieznalska
 12. Program Wystawienniczy Exhibitions Program 12 WYSTAWA UHONOROWANEGO NAGRODÑ ARTOENU ZA ROK 2005 KAMILA KUSKOWSKIEGO MIA¸A FORM¢ PRZEKROJOWEJ PREZENTACJI JEGO DOTYCHCZASOWEJ TWÓRCZOÂCI. DOROBEK ¸ÓDZKIEGO ARTYSTY, JAK PRZYSTA¸O NA SPADKOBIERC¢ RACJONALISTYCZNEJ AWAN- GARDY, UK¸ADA SI¢ KLAROWNIE W KOLEJNE CYKLE, KTÓRE PODPORZÑD- KOWANE ZOSTA¸Y OKREÂLONYM PROBLEMOM ARTYSTYCZNYM. PODZIA¸ NA PROBLEMOWE CYKLE WYZNACZA¸ TAK˚E RYTM PREZENTOWANEJ WYSTAWY. G∏ównym akcentem twórczoÊci Kuskowskiego jest Êwiadome i konsekwentne poszukiwa- nie nowej formu∏y malarskiej, odwo∏ujàcej si´ z jednej strony do awangardowej tradycji malarstwa abstrakcyjnego (szczególnie silnej w kontekÊcie ∏ódzkim), a z drugiej strony odnie- sienia do wspó∏czesnej pop-kultury. Ta proble- matyka podj´ta zosta∏a w takich cyklach jak: "Dekonstrukcje" oraz "Barwy klubowe". Cykl "Panny ∏ódzkie", "Monochromy" oraz "Motywy malarskie" poszerzajà t´ problematyk´ o dodatkowy wymiar gry z kontekstem instytucji artystycznych, takich jak muzeum i wpisanych w nie mechanizmów wystawienniczych. Z kolei cykl "Artysta ja∏mu˝ny" dotyka aktualnej kwestii roli artysty i jego spo∏ecznego statusu. Natomiast najÊwie˝sza grupa obrazów pt. "Cycki" oraz towarzyszàcy im film "Egzorcysta" stanowi prowadzony j´zykiem konstruktywistycznej awangardy komentarz do zagadnieƒ z obszaru tzw. "sztuki cia∏a". Wszystkie te malarskie cykle przenika duch inteligencji i ironicznego dystansu, tak˝e wobec stosowanej przez siebie konwencji, stanowiàcy wyraênà, niematerialnà sygnatur´ Kamila Kuskowskiego. THE EXHIBITION OF WORKS BY KAMIL KUSKOWSKI, WINNER OF THE ARTOEN PRIZE IN 2005, WAS A CROSS- SECTION OF HIS WORKS TO DATE. THE OUTPUT OF THIS ¸ÓDè-BASED ARTIST, AS BEFITS THE HEIR OF THE "RATIONALIZING" AVANT-GARDE, NEATLY DIVIDED INTO CONSECUTIVE SERIES DEVOTED TO SPECIFIC ARTISTIC THEMES. THE DIVISION INTO THEMES ALSO SET THE PACE OF THE EXHIBITION. In his works Kuskowski emphasizes the conscious and consistent search for a new painting formula, referring to avant-garde tradition of abstract painting (especially strong in the context of ¸ódê) on the one hand, and on the other, to contemporary pop culture. This problem was touched upon in series such as: "Deconstructions" and "Club colors". The series "¸ódê maidens", "Monochromes" and "Painting motifs" expand this theme by adding an additional dimension of play with the motif of artistic institutions, such as the museum, and related exhibition mechanisms. On the other hand, the "Charity artist" series relates to the current issue of the role of the artist and his or her social status. The most recent group of paintings, called "Tits" and the accompanying film, "The Exorcist", is a comment, expressed in the language of constructivist avant-garde, regarding the issues of the so called "body art". All these series are pervaded by the spirit of intelligence and ironic distance, also towards the very convention applied, which is an explicit and immaterial signature of Kamil Kuskowski. KAMIL KUSKOWSKI E P 09.06–09.07.2006 Wystawie towarzyszy∏a dyskusja panelowa "Sprawa Doroty N.", która mia∏a na celu przeanalizowanie wydarzeƒ zwiàzanych z oskar˝eniem Nieznalskiej w 2001 r. za obraz´ uczuç religijnych w zwiàzku z wystawieniem instalacji Pasja w Galerii Wyspa w Gdaƒsku. ZaprosiliÊmy goÊci reprezentujàcych kilka instytucji kszta∏tujàcych ˝ycie artystyczne w Polsce, by porozmawiaç z nimi o "sprawie Doroty N.". Skoncen- trowaliÊmy si´ mi´dzy innymi na przebiegu procesu i reakcjach mediów, Êrodowisk artystycznych i akademickich. ZastanowiliÊmy si´ tak˝e nad jej konsekwencjami dla przebiegu kariery artystki, ale i ˝ycia artystycznego w Polsce. SpróbowaliÊmy, wreszcie, przewidzieç jak wypadki mogà potoczyç si´ dalej. W dyskusji, którà poprowadzi∏a kurator wystawy Agata Jakubowska, wzi´li udzia∏: Gra˝yna Kulczyk, ¸ukasz Guzek, Dorota Jarecka, Grzegorz Klaman, Piotr Piotrowski oraz Hanna Wróblewska. The exhibition was accompanied by a panel discussion „The case of Dorota N.”, which was to analyse the events related to charges against Nieznalska made in 2001 for offence of religious feelings after the exhibition of "The Passion" installation in Galeria Wyspa in Gdaƒsk. We invited guests representing several institutions shaping the artistic life in Poland to talk to them about the "Dorota N.'s case". We focused on the course of the trial and the reaction of the media, artistic and academic communities. We also wondered about its consequences for the artist's career as well as for the artistic life in Poland. Finally, we tried to predict how things can develop. In the discussion chaired by the curator, Agata Jakubowska, the following people took part: Gra˝yna Kulczyk, ¸ukasz Guzek, Dorota Jarecka, Grzegorz Klaman, Piotr Piotrowski and Hanna Wróblewska.
 13. PO CZYM POZNAJEMY, ˚E JESTEÂMY W POLSCE? CO SK¸ADA SI¢ NA NASZÑ SUBIEKTYWNÑ OCEN¢ MIEJSCA, W KTÓRYM ˚YJEMY? JAKIMI OBRAZAMI MOGLIBYÂMY OPISAå SPECYFIK¢ KONKRETNEGO KRAJU? CZY MO˚NA WSPÓ¸CZESNÑ POLSK¢ POKAZAå W FOTOGRAFII JEDNOCZEÂNIE UNIKAJÑC BANA¸U, PRZESADNEJ Z¸OÂLIWOÂCI BÑDè S¸ODYCZY A PRZY OKAZJI NIE STRONIÑC OD SUBIEKTYWIZMU? W ostatnim czasie daje si´ zaobserwowaç powstawanie coraz to nowych i niezwy- kle ciekawych projektów dokumentalnych w subiektywny sposób opisujàcych otaczajàcy nas Êwiat, tworzonych przez pokolenie fotografów, których dzia∏alnoÊç przypada na okres po 1989 roku. Sà to Êwiadomie realizowane cykle fotografii, których autorzy postanowili opowiedzieç obrazem o swojej wizji Êwiata za oknem, miejsca w którym ˝yjà - Polski teraz. Redakcja miesi´cznika "Pozytyw" i Yours Gallery postanowili zebraç powstajàce obecnie cykle dokumentalne na jednej wystawie "Teraz Polska". Do udzia∏u w wystawie zostali zaproszeni zarówno Êwietnie znani fotografowie, jak równie˝ debiutanci. Swoje prace zaprezentowali: Grzegorz Dàbrowski, Kuba Dàbrowski, Mariusz Forecki, Magdalena Krajewska, artystyczny duet Andrzej Kramarz i Wero- nika ¸odziƒska, Adam Lach, Roman Luszczki, Rafa∏ Milach, Igor Omulecki, Przemys∏aw Pokrycki, Radek Polak, Jacek Por´ba, Konrad Pustota, Agnieszka Reiss, Szymon Rogiƒski, Aneta Solak i Marta Zas´pa, Marek Szczepaƒski, Wanda Szumowska, Zbigniew Tomaszczuk, ¸ukasz Trzciƒski, Wojtek Wieteska, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Zieliƒski, Ireneusz Zje˝d˝a∏a oraz Andrzej Zygmuntowicz. HOW DO WE KNOW WE ARE IN POLAND? WHAT CONSTITUTES OUR SUBJECTIVE EVALUATION OF THE PLACE WE LIVE IN? WHAT IMAGES CAN BE USED TO DESCRIBE THE UNIQUENESS OF A SPECIFIC COUNTRY? CAN MODERN POLAND BE PORTRAYED IN PHOTOGRAPHY AVOIDING ACCUSATIONS OF BANALITY, EXAGGERATED SPITE OR SWEETNESS, AND AT THE SAME TIME RETAINING SUBJECTIVITY? Recently we have witnessed the spring-up of new and very interesting documentary projects which subjectively depict the world we live in and were created by a generation of photographers working after 1989. These are consciously realized series of pictures whose authors decided to present their vision of the world outside our window, the place they live - Poland of today. The editorial team of "Pozytyw" monthly and Yours Gallery decided to collect the currently made documentary series at one exhibition called "Now Poland". Both well-known and debuting photographers were invited to take part in the event. The works of the following artists were presented: Grzegorz Dàbrowski, Kuba Dàbrowski, Mariusz Forecki, Magdalena Krajewska, artistic duo of Andrzej Kramarz and Weronika ¸odziƒska, Adam Lach, Roman Luszczki, Rafa∏ Milach, Igor Omulecki, Przemys∏aw Pokrycki, Radek Polak, Jacek Por´ba, Konrad Pustota, Agnieszka Reiss, Konrad Pustota, Agnieszka Reiss, Szymon Rogiƒski, Aneta Solak and Marta Zas´pa, Marek Szczepaƒski, Wanda Szumowska, Zbigniew Tomaszczuk, ¸ukasz Trzciƒski, Wojtek Wieteska, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Zieliƒski, Ireneusz Zje˝d˝a∏a and Andrzej Zygmuntowicz. TERAZ POLSKA / NOW POLAND 16.09–15.10.2006 EP 13 02. PL Kuratorwystawy/Exhibitioncurator:KrzysztofMi´kus TERAZ POLSKA / NOW POLAND
 14. 14 JAN BERDYSZAK PRACE 1960 - 2006 / JAN BERDYSZAK WORKS 1960 - 2006 Program Wystawienniczy Exhibitions Program JAN BERDYSZAK, A POZNA¡-BASED ARTIST HAS BEEN DEVELOPING HIS WORKS FOR ALMOST FIFTY YEARS NOW, FOCUSING MAINLY ON ISSUES RELATED TO IMAGE, SPACE, INTEGRATION WITH SURROUNDINGS, PHOTOGRAPHY OR THEATER SYMPTOMS IN ART AND LIFE. Poznaƒ audience could witness a great review of the rich and diverse output of this artist. The works of Jan Berdyszak were presented in five galleries simultaneously: Galeria Miejska "Arsena∏", Galeria Stary Browar, Galeria Piekary, ON and Szyperska. The travel from one gallery to another gradually disclosed the image of this deeply reflective art which is often surprising with the diversity of techniques applied, means of expression and materials used. The viewers had a chance to see both works created at the beginning of his artistic journey, and the latest realizations, prepared especially for the exhibition. Kuratorwystawy/Exhibitioncurator:MartaSmoliƒska-Byczuk 24.11–31.01.2007 POZNA¡SKI ARTYSTA JAN BERDYSZAK SWOJÑ TWÓRCZOÂå ROZWIJA NIEUSTANNIE JU˚ OD BLISKO PÓ¸ WIEKU ZAJMUJÑC SI¢ PRZEDE WSZYSTKIM PROBLEMAMI OBRAZU, PRZESTRZENI, INTE- GRACJI Z OTOCZENIEM, FOTOGRAFIÑ CZY SYMPTOMAMI TEATRU W SZTUCE I èYCIU. W Poznaniu odby∏ si´ wielki przeglàd bogatego i ró˝norodnego dorobku artysty. Prace Jana Berdyszaka zosta∏y zaprezentowane jednoczeÊnie w pi´ciu galeriach: Galerii Miejskiej "Arsena∏", Galerii Starego Browaru, Galerii Piekary oraz ON i Szy- perska. W´drówka od galerii do galerii stopniowo odkrywa∏a przed widzami obraz tej g∏´boko refleksyjnej twórczoÊci, niejednokrotnie zaskakujàcej rozmaitoÊcià stosowanych technik, Êrodków wyrazu i u˝ytych materia∏ów. PublicznoÊç mia∏a okazj´ obejrzeç zarówno prace powsta∏e u poczàtku artystycznej drogi, jak i te najnowsze, a tak˝e wykreowane specjalnie z okazji niniejszego pokazu. PE
 15. 02. The project was organised by Kulczyk Foundation, Galeria Miejska "Arsena" and Galeria Piekary. ORGANIZATORZY PROJEKTU / PROJECT ORGANIZATION: Kulczyk Foundation, Galeria Miejska "Arsena∏" oraz Galeria Piekary Art & Business, Arteon, Artluk, EXIT, Gazeta Wyborcza, IKS, Radio Merkury, Artinfo PATRONI MEDIALNI / MEDIA PATRONAGE: Art & Business, Arteon, Artluk, EXIT, Gazeta Wyborcza, IKS, Radio Merkury, Artinfo Noszàca znamiona retrospektywy ekspozycja w Starym Browarze, zaj´∏a wszystkie przestrzenie wystawiennicze obiektu - budynki Galerii oraz S∏odowni. Na wystawie zobaczyç mo˝na by∏o dzie∏a ukazujàce problematyk´ podejmowanà przez artyst´ w kolejnych dekadach. Prezentacja nie bazowa∏a ÊciÊle na osi czasu, zosta∏a raczej skonstruowana wedle zamys∏u konfrontowania dzie∏ starszych z nowszymi, stàd na przyk∏ad realizacje z lat 60-tych spotka∏y si´ ze szkicami ostatniej dekady. Ca∏oÊç tak zaplanowanej ekspozycji mia∏a na celu nie tylko prezentacj´ "sztandarowych" dzie∏ Jana Berdyszaka, ale tak˝e pokazanie tych mniej znanych, a otwierajàcych drog´ do przemyÊlenia tej twórczoÊci od nowa. Istotna wydaje si´ równie˝ mo˝liwoÊç spojrzenia na dorobek artystyczny Berdyszaka przez pryzmat nowych problemów badawczych, postawionych przez autorów tekstów, pisanych specjalnie do towarzyszàcego wystawie albumu. The exhibition at Old Brewery, which had a retrospective character, used all the available space in the interior of the Gallery and S∏odownia. The viewers could see works showing the issues that vexed the artist in consecutive decades. The presentation was not strictly time-based, it was rather focused on confronting the older works with the recent ones, hence the output dating back to the 1960s met with the projects of the last decade. The entire exhibition aimed not only at presenting the flagship works of Jan Berdyszak, but also at showing less known projects, which open the way towards considering the artist's performance from the beginning. What seems vital, is also the chance to look at Berdyszak's oeuvre through the prism of new analytical problems posed by the authors of texts prepared especially for the album that accompanied the exhibition. GALERIA MIEJSKA "ARSENA¸" / POZNA¡ / POPOW¸OCZA GALERIA STARY BROWAR / POZNA¡ / PRACE 1960 - 2006 GALERIA PIEKARY / POZNA¡ / KSIÑ˚KI GALERIA PIEKARY / POZNA¡ / MODELE GALERIA PIEKARY / POZNA¡ / CIEMNOÂå GALERIA ON / POZNA¡ / NEGATYW – POZYTYW: WOKÓ¸ TWÓRCZOÂCI FOTOGRAFICZNEJ J. BERDYSZAKA GALERIA SZYPERSKA / POZNA¡ / NEGATYW – POZYTYW: WOKÓ¸ TWÓRCZOÂCI FOTOGRAFICZNEJ J. BERDYSZAKA GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" / TORU¡ / S¸UPY I RESZTY I GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" / TORU¡ / S¸UPY I RESZTY II WSZYSTKIE WYSTAWY PROJEKTU / THE SERIES CONSISTED OF THE FOLLOWING EXHIBITIONS: 15 24.11 - 30.12.06 24.11 - 31.01.07 24.11 - 08.12.06 12.12 - 23.12.06 09.01 - 19.01.07 24.11 - 08.12.06 24.11 - 14.01.06 14.12 - 16.01.07 19.12 - 16.01.07 partnerzy:
Anúncio