Henry giroux cultura popular e pedagogia do prazer

269 visualizações

Publicada em

Obra de Henry Giroux

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Henry giroux cultura popular e pedagogia do prazer

 1. 1. HHEENNRRYY GGIIRROOUUXX AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR CCOOMMOO UU MM PPEEDDAAGGOOGGIIAA DDOO PPRRAAZZEERR EE SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO:: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo IInn:: GGIIRROOUUXX,, HHeennrryy.. CCrruuzzaannddoo aass ffrroonntteeiirraass ddoo DDiissccuurrssoo EEdduuccaacciioonnaall.. PPoorrttoo AAlleeggrree:: AArrttmmeedd,, 11999999 KKAALLIINNAA SSPPRRIINNGGEERR
 2. 2. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo ÊÊnnffaassee ddoo ccaappííttuulloo ((pp.. 221144)):: -- PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDEE SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO ++ IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS EEMMOOCCIIOONNAAIISS ++ PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDOO PPRRAAZZEERR CCoonnssttiittuueemm ooss aalluunnooss:: iiddeennttiiddaaddee,, ooppiinniiããoo ssoobbrree ssii mmeessmmooss ee ppllaannoo ddee ffuuttuurroo - RREEVVIISSAARR AALLGGUUMMAASS VVIISSÕÕEESS CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS EE RRAADDIICCAAIISS DDAA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE SSUUAASS PPRRÁÁTTIICCAASS PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS -- TTEENNTTAARR DDEESSEENNVVOOLLVVEERR OOSS EELLEEMMEENNTTOOSS BBÁÁSSIICCOOSS QQUUEE CCOONNSSTTIITTUUEEMM UUMMAA TTEEOORRIIAA DDAA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR QQUUEE PPOOSSSSAA BBAASSEEAARR UUMMAA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA ((EExx..:: ffiillmmee DDaarrttyy DDaanncciinngg)) -- DDEEBBAATTEERR EESSSSAASS AANNÁÁLLIISSEESS PPAARRAA AA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA
 3. 3. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo ÊÊnnffaassee ddoo ccaappííttuulloo ((pp.. 221144)):: -- PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDEE SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO ++ IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS EEMMOOCCIIOONNAAIISS ++ PPRROODDUUÇÇÃÃOO DDOO PPRRAAZZEERR CCoonnssttiittuueemm ooss aalluunnooss:: iiddeennttiiddaaddee,, ooppiinniiããoo ssoobbrree ssii mmeessmmooss ee ppllaannoo ddee ffuuttuurroo - RREEVVIISSAARR AALLGGUUMMAASS VVIISSÕÕEESS CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS EE RRAADDIICCAAIISS DDAA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE SSUUAASS PPRRÁÁTTIICCAASS PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS -- TTEENNTTAARR DDEESSEENNVVOOLLVVEERR OOSS EELLEEMMEENNTTOOSS BBÁÁSSIICCOOSS QQUUEE CCOONNSSTTIITTUUEEMM UUMMAA TTEEOORRIIAA DDAA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR QQUUEE PPOOSSSSAA BBAASSEEAARR UUMMAA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA ((EExx..:: ffiillmmee DDaarrttyy DDaanncciinngg)) -- DDEEBBAATTEERR EESSSSAASS AANNÁÁLLIISSEESS PPAARRAA AA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA
 4. 4. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO DDOO TTEEXXTTOO IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO:: PPOOSSTTUURRAA DDOOSS EEDDUUCCAADDOORREESS RRAADDIICCAAIISS CCOOMMOO AASS TTEEOORRIIAASS CCRRÍÍTTIICCAASS TTRRAATTAAMM DDAA QQUUEESSTTÃÃOO DDAA PPEEDDAAGGOOGGIIAA AABBOORRDDAAGGEENNSS RRAADDIICCAAIISS EE CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS ÀÀ CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR AA HHEEGGEEMMOONNIIAA CCOOMMOO UUMM PPRROOCCEESSSSOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO AA CCUULLTTUURRAA CCOOMMOO UUMM LLOOCCAALL DDEE LLUUTTAA EE DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS DDEE PPOODDEERR AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE OO CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO:: AA DDIIAALLÉÉTTIICCAA DDAA IIDDEEOOLLOOGGIIAA EE DDOO PPRRAAZZEERR IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO EE PPRRAAZZEERR EEMM DDIIRRTTYY DDAANNCCIINNGG IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS PPAARRAA AA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA
 5. 5. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO ((221111-221144 pppp)) DDeebbaattee ddee eedduuccaaddoorreess rraaddiiccaaiiss ((ddeessddee ddéécc.. 800)):: eexxppeerriiêênncciiaa ddoo aalluunnoo ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr tteeoorriiaa eedduuccaacciioonnaall ee ddaa ppoollííttiiccaa ccuullttuurraall CCOOMMOO AASS EESSCCOOLLAASS AAUUTTOORRIIZZAAMM EE PPRROODDUUZZEEMM FFOORRMMAASS PPAARRTTIICCUULLAARREESS DDEE SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO EE PPAARRAA IIMMPPLLEEMMEENNTTAARR PPRRÁÁTTIICCAASS DDEE EENNSSIINNOO CCOONNSSIISSTTEENNTTEESS CCOOMM OOSS PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS IIDDEEOOLLÓÓGGIICCOOSS DDAA SSOOCCIIEEDDAADDEE DDOOMMIINNAANNTTEE?? MMUUDDAANNÇÇAA DDEE PPOOSSTTUURRAA DDOOSS EEDDUUCCAADDOORREESS RRAADDIICCAAIISS AANNTTEESS:: mmooddoo ccoommoo aass eessccoollaass rreepprroodduuzzeemm aa oorrddeemm ssoocciiaall;; ccoommoo ooss aalluunnooss ccoonntteessttaamm aa llóóggiiccaa ddoommiinnaannttee ppeellaa rreessiissttêênncciiaa HHOOJJEE:: eedduuccaaççããoo ccoommoo uummaa lluuttaa ppoorr mmooddooss ddee vviiddaass ppaarrttiiccuullaarreess EEdduuccaaççããoo == ppaarrttee ddaa pprroodduuççããoo ee lleeggiittiimmaaççããoo ddaass ffoorrmmaass ee ddaass ssuubbjjeettiivviiddaaddeess ssoocciiaaiiss qquuee ssããoo oorrggaanniizzaaddaass nnaass rreellaaççõõeess ddee ppooddeerr ee ssiiggnniiffiiccaaddoo qquuee hhaabbiilliittaamm oouu lliimmiittaamm oo ppootteenncciiaall hhuummaannoo ppaarraa aa ccaappaacciittaaççããoo ssoocciiaall ee ddoo sseellff
 6. 6. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo CCRRÍÍTTIICCAA DDEE GGIIRROOUUXX ÀÀ PPOOSSTTUURRAA DDOOSS EEDDUUCCAADDOORREESS RRAADDIICCAAIISS - IIggnnoorraamm aa iimmppoorrttâânncciiaa ddaa ccuullttuurraa ppooppuullaarr ttaannttoo ppaarraa eenntteennddeerr ddee ffoorrmmaa mmaaiiss ccrrííttiiccaa aa eexxppeerriiêênncciiaa ddoo aalluunnoo ((eexxppaannssããoo ccrriittiiccaa && pprroobblleemmaa ddaa ppeeddaaggooggiiaa)) - DDeessccoonnssiiddeerraamm qquuee aa eexxppeerriiêênncciiaa ddoo aalluunnoo éé mmoollddaaddaa ppeellaa ccuullttuurraa ppooppuullaarr - NNããoo qquueessttiioonnaamm ppoorr qquuee aa ccuullttuurraa ppooppuullaarr nnããoo éé oobbjjeettoo sséérriioo ddee eessttuuddoo nnoo ccuurrrrííccuulloo,, nnaass rreeffoorrmmaass ccuurrrriiccuullaarreess ddooss eedduuccaaddoorreess lliibbeerraaiiss ccrrííttiiccooss GGIIRROOUUXX TTEENNTTAA EEXXPPLLIICCAARR AA LLAACCUUNNAA DDAA PPOOSSTTUURRAA DDOOSS EEDD.. RRAADDIICCAAIISS - OObbjjeettiivvaamm aa ccoorrrreeççããoo iiddeeoollóóggiiccaa ddaa ppoossiiççããoo ppoollííttiiccaa ddoo aalluunnoo –– ppoolliittiiccaammeennttee ccoorrrreettoo ee ppeeddaaggooggiiccaammeennttee eerrrraaddoo - PPoouuccaass tteennttaattiivvaass ddee aannaalliissaarr ccoommoo ppooddeemm eessttaarr lliiggaaddaass aass rreellaaççõõeess ppeeddaaggóóggiiccaass ee aass rreellaaççõõeess ddee ppooddeerr ““ nnããoo ssoommeennttee aaoo qquuee aass ppeessssooaass ssaabbeemm,, mmaass ttaammbbéémm aa mmaanneeiirraa ppeellaa qquuaall cchheeggaamm aa ssaabbeerr ddee uumm mmooddoo ppaarrttiiccuullaarr ddeennttrroo ddaass rreessttrriiççõõeess ddaass ffoorrmmaass ssoocciiaaiiss eessppeeccííffiiccaass”” ((pp.. 221122))
 7. 7. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo CCOOMMOO AASS TTEEOORRIIAASS CCRRÍÍTTIICCAASS TTRRAATTAAMM DDAA QQUUEESSTTÃÃOO DDAA PPEEDDAAGGOOGGIIAA MMééttooddoo ccoomm ssttaattuuss ddeeffiinniiddoo ppoorr ssuuaa rreellaaççããoo ffuunncciioonnaall ccoomm ffoorrmmaass ppaarrttiiccuullaarreess ddee ccoonnhheecciimmeennttoo OObbsseerrvvaa-ssee oo ccoonnhheecciimmeennttoo eessccoollhhiiddoo ppaarraa sseerr ttrraabbaallhhaaddoo eemm ddaaddaa ccllaassssee DDeevveerriiaa sseerr ccoonnssiiddeerraaddoo aa ttééccnniiccaa ddee pprroocceeddiimmeennttoo ((aauullaa eexxppoossiittiivvaa,, sseemmiinnáárriioo,, eettcc)) PPrroocceessssoo ddee ddeessccoonnssttrruuççããoo iiddeeoollóóggiiccaa ddee uumm tteexxttoo PPrreeooccuuppaaççããoo ccoomm ooss iinntteerreesssseess ppoollííttiiccooss qquuee eessttrruuttuurraamm aass ffoorrmmaass ppaarrttiiccuullaarreess ddee ccoonnhheecciimmeennttoo;; mmaanneeiirraass ddee ssee ccoonnhheecceerr ee ooss mmééttooddooss ddee eennssiinnoo AAMMBBAASS aabboorrddaaggeennss iiggnnoorraamm aa ppeeddaaggooggiiaa ccoommoo ffoorrmmaa ddee pprroodduuççããoo ee iinntteerrccââmmbbiioo ccuullttuurraall qquuee ttrraattaa oo mmooddoo ccoommoo oo ccoonnhheecciimmeennttoo éé pprroodduuzziiddoo,, mmeeddiiaaddoo,, rreeccuussaaddoo ee rreepprreesseennttaaddoo nnaass rreellaaççõõeess ddee ppooddeerr ddeennttrroo ee ffoorraa ddaa eessccoollaa
 8. 8. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo OOPPIINNIIÃÃOO DDEE GGIIRROOUUXX - EEdduuccaaddoorreess nnããoo ddeevveemm iiggnnoorraarr aass ffoorrmmaass ccuullttuurraaiiss ee ssoocciiaaiiss ccoonnsseennttiiddaass ppeellooss jjoovveennss ee qquuee sseerrvveemm ppaarraa ccaappaacciittáá--llooss oouu iinnccaappaacciittáá--llooss rriissccoo ddee ccuummpplliicciiddaaddee nnoo ssiillêênncciioo ee nnaa nneeggaaççããoo ddooss aalluunnooss - EEdduuccaaddoorreess aaiinnddaa rreeccuussaamm eemm rreeccoonnhheecceerr aa iimmppoorrttâânncciiaa ddee pprrááttiiccaass ffoorraa ddaa eessccoollaa IImmppoorrttaannttee nnããoo éé mmoottiivvaarr ooss aalluunnooss aa aapprreennddeerr MMAASS eessttaabbeelleecceerr aass ccoonnddiiççõõeess ddee aapprreennddiizzaaggeemm –– ppeerrmmiittiirr aaooss aalluunnooss ssee iinntteerrrrooggaarr qquueessttããoo ppoollííttiiccaa ee ppeeddaaggóóggiiccaa - eedd.. rraaddiiccaaiiss:: oo qquuee ffaallttaa CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO DDAA EESSCCOOLLAA ++ VVIIDDAA CCOOTTIIDDIIAANNAA DDOOSS AALLUUNNOOSS - IINNCCLLUUIIRR AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR NNUUMMAA PPEEDDAAGGOOGGIIAA CCRRÍÍTTIICCAA CCOOMMOO AA PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE PPRRAAZZEERR SSEERRVVEE PPAARRAA LLIIDDAARR CCOOMM AALLUUNNOOSS RREELLAACCIIOONNAANNDDOO AA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO EE AA VVIIDDAA CCOOTTIIDDIIAANNAA ((QQUUEE PPAARREECCEEMM CCOONNTTRRAADDIITTÓÓRRIIOOSS))??
 9. 9. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AABBOORRDDAAGGEENNSS RRAADDIICCAAIISS EE CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS ÀÀ CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR ((pp.. 221144)) PPAARRAA EESSQQUUEERRDDAA ((DDUUAASS PPOOSSIIÇÇÕÕEESS)) PPRRIIMMEEIIRRAA PPOOSSIIÇÇÃÃOO - CCuullttuurraa ppooppuullaarr ccaarreeccee ddee eexxpprreessssõõeess ccrriiaattiivvaass,, pprroodduuttiivvaass oouu aauuttêênnttiiccaass - TTeerrrreennoo ddaa iiddeeoollooggiiaa ee iimmppoossiiççããoo ccuullttuurraall ààss mmaassssaass ppaarraa oorrddeemm ssoocciiaall - PPaaddrroonniizzaaççããoo,, uunniiffoorrmmiiddaaddee ee ppaassssiivviiddaaddee AAddoorrnnoo ee HHoorrkkhheeiimmeerr:: ccuullttuurraa ppooppuullaarr == ccuullttuurraa ddee mmaassssaa pprroodduuttoorraa ddee nneeuurroosseess EESSCCOOLLAA DDEE FFRRAANNKKFFUURRTT:: rraazzããoo eemm ccrriissee ee ddeeccllíínniioo CCuullttuurraa ccoommoo iiggnnoorrâânncciiaa ee mmeerrccaaddoorriiaa:: ccuullttuurraa ssuuppeerriioorr ≠≠ ccuullttuurraa ddee mmaassssaa CCuullttuurraa SSuuppeerriioorr == aauuttoonnoommiiaa,, ccrriiaattiivviiddaaddee,, ppooddee sseerr eennssiinnaaddaa ee pprraattiiccaaddaa
 10. 10. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AABBOORRDDAAGGEENNSS RRAADDIICCAAIISS EE CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS ÀÀ CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR SSEEGGUUNNDDAA PPOOSSIIÇÇÃÃOO HHiissttoorriiaaddoorreess ee ssoocciióóllooggooss qquuee eessttuuddaamm ““hhiissttóórriiaa ddooss ppoovvooss”” oouu pprrááttiiccaass ddee ggrruuppooss ssuubbccuullttuurraaiiss CCuullttuurraa ppooppuullaarr == ccuullttuurraa ddoo ppoovvoo ee vvaarriieeddaaddee ccoonntteemmppoorrâânneeaa CCuullttuurraa ddaa ccllaassssee ttrraabbaallhhaaddoorraa éé eessccaavvaaddaa ccoommoo eexxpprreessssããoo ddaa rreessiissttêênncciiaa ppooppuullaarr PPeeddaaggooggiiaa ppaarraa aapprroopprriiaaççããoo ddaa pprróópprriiaa ccuullttuurraa CCuullttuurraa ssuuppeerriioorr XX ccuullttuurraa ddaa ccllaassssee ttrraabbaallhhaaddoorraa CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS SSOOBBRREE PPOOSSIIÇÇÕÕEESS DDEE EESSQQUUEERRDDAA EExxpplliiccaa oo ffaattoo ddaass ppeessssooaass nnããoo ssee rreebbeellaamm aannttee aass iinnjjuussttiiççaass ddoo ccaappiittaalliissmmoo AA DDIIRREEIITTAA ssee aapprroopprriioouu ddeessssaa llóóggiiccaa
 11. 11. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AABBOORRDDAAGGEENNSS RRAADDIICCAAIISS EE CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS ÀÀ CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR PPAARRAA DDIIRREEIITTAA CCuullttuurraa ppooppuullaarr:: aajjuuddaa aa eexxpplliiccaarr && ccoonnddeennaarr ooss ffrraaccaassssooss ddaa eessccoollaa iigguuaalliittáárriiaa ee ddaass iinnssttiittuuiiççõõeess ccuullttuurraaiiss ppaarraa eedduuccaarr aass mmaassssaass ppaarraa aa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ppoollííttiiccaa CCRRÍÍTTIICCOOSS CCOONNSSEERRVVAADDOORREESS JJOOSSÉÉ OORRTTEEGGAA YY GGAASSSSEETT EEZZRRAA PPOOUUNNDD TT..SS.. EELLIIOOTT CCuullttuurraa PPooppuullaarr:: aammeeaaççaa aa cciivviilliizzaaççããoo && éé vvuullggaarriizzaaççããoo ee ddeeccaaddêênncciiaa ddaass mmaassssaass XX CCuullttuurraa EErruuddiittaa:: nnããoo eexxiiggee ccrrííttiiccaa ssoocciiaall ee ffoorraa ddee iinntteerreesssseess iiddeeoollóóggiiccooss PPrriinnccííppiiooss ppeeddaaggóóggiiccooss:: sseemmeellhhaanntteess àà cceelleebbrraaççããoo ddaa ccuullttuurraa ssuuppeerriioorr pprreesseennttee nnaa ppoossiiççããoo ddaa eessqquueerrddaa ddaa EEssccoollaa ddee FFrraannkkffuurrtt
 12. 12. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AABBOORRDDAAGGEENNSS RRAADDIICCAAIISS EE CCOONNSSEERRVVAADDOORRAASS ÀÀ CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS DDOO GGIIRROOUUXX - DDeeffeennssoorreess ddaa ccuullttuurraa ssuuppeerriioorr ((eessqquueerrddaa ee ddiirreeiittaa)) ddeeccllaarraamm qquuee aa ccuullttuurraa ddoo ppoovvoo tteemm ddee sseerr ssuubbssttiittuuííddaa ppoorr ccoonnhheecciimmeennttooss ee vvaalloorreess ddaa ccuullttuurraa ddoommiinnaannttee - AAss vviissõõeess ddaa eessqquueerrddaa ddoommiinnaannttee nnããoo aannaalliissaa aa ppeenneettrraaççããoo ddoo ppooddeerr nnaass lluuttaass ppeelloo ddoommíínniioo ddoo sseennssoo ccoommuumm ee ddoo ccoottiiddiiaannoo ppoorr pprroocceessssooss ppeeddaaggóóggiiccooss ddee bbaassee ppoollííttiiccaa - CCoonnsseennttiimmeennttoo,, rreessiissttêênncciiaa,, pprroodduuççããoo ddee ssuubbjjeettiivviiddaaddee →→ ffoorrmmaaddooss ppoorr pprroocceessssooss ppeeddaaggóóggiiccooss - DDiissccoorrddaa ddee aammbbooss ppoonnttooss ddee vviissttaa ppooiiss ssããoo ppoossiiççõõeess bbiinnáárriiaass
 13. 13. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA HHEEGGEEMMOONNIIAA CCOOMMOO UUMM PPRROOCCEESSSSOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO AANNTTOONNIIOO GGRRAAMMSSCCII RReeddeeffiinnee oo ssiiggnniiffiiccaaddoo ddee ccuullttuurraa ppooppuullaarr →→ iimmppoorrttâânncciiaa ppeeddaaggóóggiiccaa ee ppoollííttiiccaa CCuullttuurraa PPooppuullaarr == llooccaall ddee lluuttaa ee ddoommiinnaaççããoo OO ccoonnttrroollee ddaass ccllaasssseess ssuubboorrddiinnaaddaass éé ccaarraacctteerriizzaaddoo ppeelloo uussoo ddee uummaa ffoorrççaa ooffiicciiaall,, mmaass ppeellaa lluuttaa ppoorr uummaa lliiddeerraannççaa hheeggeemmôônniiccaa CCoonnsseennttiimmeennttoo ppaarraa àà ddoommiinnaaççããoo ppeellooss ggrruuppooss ssuubboorrddiinnaaddooss
 14. 14. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA HHEEGGEEMMOONNIIAA CCOOMMOO UUMM PPRROOCCEESSSSOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO -- AANNTTOONNIIOO GGRRAAMMSSCCII CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO LLeeggiittiimmaaççããoo ddooss iinntteerreesssseess ee aauuttoorriiddaaddeess ddoo bbllooccoo ddoommiinnaannttee NNããoo hháá ppoollaarriiddaaddee ccuullttuurraa ddoommiinnaannttee oopprreessssiivvaa XX ccuullttuurraass ssuubboorrddiinnaaddaass ffrraaccaass//aauuttêênnttiiccaass TTOODDAA HHEEGGEEMMOONNIIAA ÉÉ UUMM RREELLAACCIIOONNAAMMEENNTTOO EEDDUUCCAACCIIOONNAALL UUMM BBLLOOCCOO DDOOMMIINNAANNTTEE SSÓÓ PPOODDEE SSEE EENNVVOOLLVVEERR EEMM UUMMAA LLUUTTAA PPOOLLÍÍTTIICCAA EE PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA VVIIAA CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO DDOOSS GGRRUUPPOOSS SSUUBBOORRDDIINNAADDOOSS EE SSEE EESSTTIIVVEERR DDIISSPPOOSSTTOO AA AARRTTIICCUULLAARR AALLGGUUNNSS VVAALLOORREESS EE IINNTTEERREESSSSEESS DDEESSSSEESS GGRRUUPPOOSS
 15. 15. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA HHEEGGEEMMOONNIIAA CCOOMMOO UUMM PPRROOCCEESSSSOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO -- AANNTTOONNIIOO GGRRAAMMSSCCII CCOOMMOO AASS CCUULLTTUURRAASS SSUUBBOORRDDIINNAADDAASS PPOODDEEMM CCRRIIAARR EESSPPAAÇÇOOSS DDEE RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA EE AAFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO?? LLUUTTAA NNOO PPRROOCCEESSSSOO HHEEGGEEMMÔÔNNIICCOO EENNTTRREE CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE PPRROOCCEESSSSOOSS DDEE CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO == RREEJJEEIIÇÇÃÃOO DDEE QQUUAALLQQUUEERR CCOONNCCEEIITTOO DDEE CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR DDEE VVIISSÃÃOO EESSSSEENNCCIIAALLIISSTTAA SSiiggnniiffiiccaaddoo ddee ccuullttuurraa ppooppuullaarr →→pprrááttiiccaa ee rreellaaççõõeess ccoonntteexxttuuaaiiss ee tteemmppoorraaiiss FFoorrmmaa dduuaall ddee aattuuaaççããoo ddoo ppooppuullaarrrreeffeerrêênncciiaa sseemmâânnttiiccaa ee iiddeeoollóóggiiccaa rreeaalliizzaa eexxppeerriiêênncciiaa ddee pprraazzeerr,, aaffeettoo ee ccoorrppoorraalliiddaaddee
 16. 16. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA HHEEGGEEMMOONNIIAA CCOOMMOO UUMM PPRROOCCEESSSSOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO -- AANNTTOONNIIOO GGRRAAMMSSCCII CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO GGEERRAALL DDAA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR CCOOMMOO EESSFFEERRAA DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS SSOOCCIIAAIISS (( aassppeeccttooss tteeóórriiccooss bbáássiiccooss)) CCoonncceeiittoo ddee hheeggeemmoonniiaa == ppooddeerr ccuullttuurraall qquuee ppeenneettrraa nnaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa TTeerrrreennoo ccuullttuurraall ddee vviiddaa ccoottiiddiiaannaa == llooccaall ddee lluuttaa ee aaccoommooddaaççããoo ++ uumm lluuggaarr nnoo qquuaall aa pprroodduuççããoo ddee ssuubbjjeettiivviiddaaddee éé uumm pprroocceessssoo ppeeddaaggóóggiiccoo ccoomm pprriinnccííppiiooss ppoollííttiiccooss ddee eessttrruuttuurraaççããoo NNooççããoo ddee ccoonnsseennttiimmeennttoo == iiddeennttiiffiiccaarr ooss lliimmiitteess ee ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddooss pprriinnccííppiiooss ppeeddaaggóóggiiccooss eemm aaççããoo ddeennttrroo ddaass ffoorrmmaass ccuullttuurraaiiss qquuee ccaappaacciittaamm && iinnccaappaacciittaamm ((ccoonnttrraaddiittóórriioo)) ooss ggrruuppooss
 17. 17. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA CCOOMMOO UUMM LLOOCCAALL DDEE LLUUTTAA EE DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS DDEE PPOODDEERR PPRRÁÁTTIICCAA CCUULLTTUURRAALL == LLOOCCAALL EE FFOORRMMAA DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA CCUULLTTUURRAALL PPRROOJJEETTOO DDEE GGIIRROOUUXX:: CCOONNSSTTRRUUIIRR PPRRÁÁTTIICCAA EEDDUUCCAACCIIOONNAALL PPAARRAA PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEE HHUUMMAANNAA ((úúllttiimmoo § 222200--222211 pppp)) CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR == LLOOCCAALL DDEE PPOOLLÍÍTTIICCAA DDIIFFEERREENNCCIIAADDAA –– PPEESSOOSS IIDDEEOOLLÓÓGGIICCOOSS EE AAFFEETTIIVVOOSS MMÚÚLLTTIIPPLLOOSS CCOONNCCEEIITTOOSS TTEEÓÓRRIICCOOSS CCAATTEEGGOORRIIAA PPRROODDUUTTIIVVOO →→ ccoonnssttrruuççããoo ee oorrggaanniizzaaççããoo ddee pprrááttiiccaass eennvvoollvviiddaass ppoorr ggrruuppooss ddoommiinnaannttee ee ssuubboorrddiinnaaddooss ppaarraa ggaarraannttiirr eessppaaççoo ppaarraa pprroodduuzziirr ee lleeggiittiimmaarr eexxppeerriiêênncciiaass ee ffoorrmmaass ssoocciiaaiiss qquuee ccoonnssttiittuueemm ddiiffeerreenntteess mmooddooss ddee vviiddaa nneessssaass rreellaaççõõeess aassssiimmééttrriiccaass ddee ppooddeerr
 18. 18. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA CCOOMMOO UUMM LLOOCCAALL DDEE LLUUTTAA EE DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS DDEE PPOODDEERR CCAATTEEGGOORRIIAA PPRROODDUUTTIIVVOO 22 CCOONNJJUUNNTTOOSS DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS DDIIFFEERREENNTTEESS NNAA EESSFFEERRAA DDOO PPOOPPUULLAARR MMaanneeiirraass ddee aattuuaaççããoo ddaa ccuullttuurraa ddoommiinnaannttee ppaarraa eessttrruuttuurraarr ddeennttrroo && aattrraavvééss ddaass ffoorrççaass ppooppuullaarreess CCuullttuurraa ddoommiinnaannttee bbuussccaa,, aattrraavvééss ddaa sseemmâânnttiiccaa ee ddaa aaffeettiivviiddaaddee,, aa ccuummpplliicciiddaaddee ccoomm ggrruuppooss ssuubboorrddiinnaaddooss AApprroopprriiaaççããoo ee ddaa ttrraannssffoorrmmaaççããoo ddaa iiddeeoollooggiiaa ee ddaa ccuullttuurraa ppooppuullaarr PPrroodduuççããoo sseelleettiivvaa;; ddiissttrriibbuuiiççããoo ccoonnttrroollaaddaa ee nnooççõõeess rreegguullaammeennttaaddaass ddaa nnaarrrraattiivvaa ee ddoo ddiissccuurrssoo ddoo ccoonnssuummiiddoorr MMaanneeiirraass ccoommoo ooss ggrruuppooss ssuubboorrddiinnaaddooss aarrttiiccuullaamm ccoonntteeúúddooss ee//oouu eennvvoollvviimmeennttoo nnaass ffoorrmmaass ppooppuullaarreess mmaaiiss ssoocciiaaiiss RReeccuussaa eemm ssee eennvvoollvveerr eemm pprrááttiiccaass ssoocciiaaiiss ddeeffiinniiddaass ppoorr uummaa rraacciioonnaalliiddaaddee aabbssttrraattaa ((nneeggaamm aaffeettoo ee pprraazzeerr)) SSoocciiaalliiddaaddee ddaass ffoorrmmaass ppooppuullaarreess ppooddee ccoonntteerr ppootteenncciiaalliiddaaddeess nnããoo rreeaalliizzaaddaass ee ppoossssiibbiilliiddaaddeess nneecceessssáárriiaass ppaarraa ffoorrmmaass mmaaiiss ddeemmooccrrááttiiccaass ee hhuummaannaass ddee ccoommuunniiddaaddee ee ffoorrmmaaççããoo ccoolleettiivvaa
 19. 19. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA CCOOMMOO UUMM LLOOCCAALL DDEE LLUUTTAA EE DDEE RREELLAAÇÇÕÕEESS DDEE PPOODDEERR PPIIEERRRREE BBOOUURRDDIIEEUU FFoorrmmaass ccuullttuurraaiiss ddooss ggrruuppooss ddoommiinnaanntteess == CCeelleebbrraaççããoo ddoo ffoorrmmaalliissmmoo;; ddiissttâânncciiaa ddoo mmuunnddoo rreeaall -- ppaaiixxõõeess,, eemmooççõõeess ee sseennttiimmeennttooss FFoorrmmaass ccuullttuurraaiiss ddooss ggrruuppooss ssuubboorrddiinnaaddooss == PPaarrttiicciippaaççããoo ddoo ppúúbblliiccoo ((mmoommeennttoo pprroodduuttiivvoo ddaa ccoorrppoorraalliiddaaddee)) CCoorrppoorraalliiddaaddee →→ ppooddee sseerr iinnssccrriittaa eemm aaççõõeess rreepprreessssiivvaass oouu eemmaanncciippaattóórriiaass.. CCeelleebbrraaççããoo nnããoo ppoollííttiiccaass éé tteeóórriiccaa ee ppoolliittiiccaammeennttee ddeessllooccaaddaa PPrroodduuttiivvoo →→ mmiissttuurraa ddiiaallééttiiccaa ddee pprraazzeerr,, ccoonnsseennttiimmeennttoo ee eennvvoollvviimmeennttoo iinnccoonnsscciieennttee,, mmaappeeiiaa uumm aassppeeccttoo iimmppoorrttaannttee ddoo ppooppuullaarr ddeennttrroo ddaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa
 20. 20. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE OO CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO:: AA DDIIAALLÉÉTTIICCAA DDAA IIDDEEOOLLOOGGIIAA EE DDOO PPRRAAZZEERR PPrroocceessssooss PPeerrssuuaassiivvooss ppooddeerr ppoollííttiiccoo nnuunnccaa aattuuaa sseemm mmeeddiiaaççããoo iiddeeoollóóggiiccaa ((pprroocceessssoo ppeeddaaggóóggiiccoo))  MMooddoo ccoommoo aass ppeessssooaass ssee ttoorrnnaamm eennvvoollvviiddaass nnaass CCoonnsseennttiimmeennttoo iiddeeoollooggiiaass ee nnaass rreellaaççõõeess ssoocciiaaiiss ddaa ccuullttuurraa ddoommiinnaannttee  IImmppoossiiççããoo ddaa ccuullttuurraa ddoommiinnaannttee aaooss ggrruuppooss ssuubboorrddiinnaaddooss ppoorr mmeeccaanniizzaaççããoo ddaa iinnddúússttrriiaa ddaa ccuullttuurraa OOPPIINNIIÃÃOO DDEE GGIIRROOUUXX CCoonnsseennttiimmeennttoo éé aapprreennddiiddoo.. QQuuee pprroocceessssooss ppeeddaaggóóggiiccooss eessttããoo eemm aaççããoo ppeellooss qquuaaiiss aass ppeessssooaass iiddeennttiiffiiccaamm ssuuaass nneecceessssiiddaaddeess ee ddeesseejjooss ccoomm ffoorrmmaass ee rreellaaççõõeess ddee ssiiggnniiffiiccaaddoo eessppeeccííffiiccaass?? CCoommoo EEdduuccaaddoorreess rraaddiiccaaiiss aannaalliissaamm:: ddeessccoonnssttrruuççããoo ddaass iiddeeoollooggiiaass;; mmooddoo ccoommoo ooss lleeiittoorreess oorrggaanniizzaamm ooss tteexxttooss sseegguunnddoo sseeuuss pprróópprriiooss ssiiggnniiffiiccaaddooss ee eexxppeerriiêênncciiaass == EEdduuccaaddoorreess rraaddiiccaaiiss tteemm iinntteerreessssee lliimmiittaaddoo nnaa pprroodduuççããoo ddee iiddeeoollooggiiaa
 21. 21. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE OO CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO:: AA DDIIAALLÉÉTTIICCAA DDAA IIDDEEOOLLOOGGIIAA EE DDOO PPRRAAZZEERR OOPPIINNIIÃÃOO DDEE GGIIRROOUUXX AA ppeeddaaggooggiiaa eessttáá pprreesseennttee nnaa pprroodduuççããoo ddoo ddiissccuurrssoo PPeeddaaggooggiiaa ccoonnssttiittuuii uumm mmoommeennttoo eemm qquuee oo ccoorrppoo aapprreennddee,, ssee mmoovviimmeennttaa,, ddeesseejjaa ee aannsseeiiaa ppoorr aaffiirrmmaaççããoo CCoonnsseennttiimmeennttoo →→ aabbrree aa ppeeddaaggooggiiaa ppaarraa oo iinncceerrttoo qquuee lleeggiittiimmaa oo ccoonnccrreettoo ddee uummaa mmaanneeiirraa eexxppeerriimmeennttaaddaa ee nnããoo ffaallaaddaa IIDDÉÉIIAA QQUUEE GGIIRROOUUXX QQUUEERR DDEESSEENNVVOOLLVVEERR ((rreettoommaannddoo 221122--221133 pppp)) RReetteeoorriizzaarr aa nnooççããoo ddee iiddeeoollooggiiaa ccoomm uummaa tteeoorriiaa qquuee rreettoommee oo pprraazzeerr EEdduuccaaddoorreess ppooddeemm ddeesseennvvoollvveerr uummaa ppeeddaaggooggiiaa ccoomm ppoossssiibbiilliiddaaddee mmaaiiss ccrrííttiiccaa ddee ttrraattaarr oo pprrooppóóssiittoo && oo ssiiggnniiffiiccaaddoo ddaa ccuullttuurraa ppooppuullaarr ccoommoo tteerrrreennoo ddee lluuttaa ee eessppeerraannççaa
 22. 22. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo AA CCUULLTTUURRAA PPOOPPUULLAARR EE OO CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO:: AA DDIIAALLÉÉTTIICCAA DDAA IIDDEEOOLLOOGGIIAA EE DDOO PPRRAAZZEERR CCOOLLIINN MMEERRCCEERR IInnfflluuêênncciiaass WWaalltteerr BBeennjjaammiinn RRoollaanndd BBaarrtthheess OOss iinnvveessttiimmeennttooss aaffeettiivvooss tteemm uummaa ccaappaacciiddaaddee ccuullttuurraall rreeaall ee ppooddeemm sseerr iinnddiiffeerreenntteess aaoo ccoonncceeiittoo ddoo ssiiggnniiffiiccaaddoo eemm ssii,, ccoonnssttrruuííddoo aattrraavvééss ddaass lleenntteess ddoo iiddeeoollóóggiiccoo PPRRIINNCCÍÍPPIIOOSS PPOOLLÍÍTTIICCOOSS EE PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS LLuuttaass hheeggeemmôônniiccaass ee ccoonnttrraa--hheeggeemmôônniiccaass →→ pprroodduuççããoo ee rreegguullaammeennttaaççããoo ddoo ddeesseejjoo == ccoonnssttiittuuiiççããoo ddoo ssiiggnniiffiiccaaddoo IIddeeiiaa ee eexxppeerriiêênncciiaa ddoo pprraazzeerr ssããoo ccoonnssttiittuuiiççããoo ppoollííttiiccaa →→ ccoorrppoo ssuujjeeiittoo ddoo pprraazzeerr.. PPrraazzeerr == ccoonnsseennttiimmeennttoo ddaa vviiddaa ddoo ccoorrppoo RReeccoonnhheecceerr qquuee ccuullttuurraa ppooppuullaarr ppooddee ccoonnssttiittuuiirr uumm ccaammppoo ddee ppoossssiibbiilliiddaaddeess →→ aalluunnooss ppooddeemm ssee aapprroopprriiaarr ddaass ffoorrmmaass ccuullttuurraaiiss ppaarraa aammpplliiaarr ssuuaass ppoossssiibbiilliiddaaddeess
 23. 23. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO EE PPRRAAZZEERR EEMM DDIIRRTTYY DDAANNCCIINNGG PPoorr qquuee oo CCoommeennttaaddoo ssoobbrree oo FFiillmmee?? MMaanneeiirraa ddee aannaalliissaarr aass ffoorrmmaass ppooppuullaarreess uussaannddoo ccoommoo ppaarrttee ddee uumm pprroocceessssoo ppeeddaaggóóggiiccoo ccrrííttiiccoo.. ÉÉ uumm rreellaattoo iinnccoorrppoorraaddoo ee nnããoo oobbsseerrvvaaççããoo aabbssttrraattaa PPaarraa eennvvoollvveerr aalluunnooss ppaarraa uummaa ccoonnssiiddeerraaççããoo ccrrííttiiccaa ((tteexxttooss oouu rreellaaççõõeess ssoocciiaaiiss ddaa vviiddaa)) iinniicciiaallmmeennttee ddeevvee--ssee rreeccoonnhheecceerr ccoommoo ooss ssuujjeeiittooss hhiissttóórriiccooss ee ssoocciiaaiiss ((nnóóss)) eessttaammooss iimmpplliiccaaddooss ((lliiggaaddooss)) nnooss ssiiggnniiffiiccaaddooss ee pprraazzeerreess qquuee aattrriibbuuíímmooss aa eessssaass ffoorrmmaass.. BBaabbyy ddeessccoobbrree qquuee ““oo ccoorrppoo hhuummaannoo nnããoo éé uumm oobbjjeettoo eetteerrnnoo ((......)) ffooii ccoonnssttrruuííddoo ppeellaa hhiissttóórriiaa,, ppeellaass ssoocciieeddaaddeess,, ppeellooss rreeggiimmeess ee ppeellaass iiddeeoollooggiiaass”” (( cciittaaççããoo ddee BBaarrtthheess,, pp.. 223311)) DDIIRRTTYY DDAANNCCIINNGG ee pprroocceessssooss ddee ppeerrssuuaassããoo →→ aa rreellaaççããoo ddee BBaabbyy ccoomm ppeessssooaass ddaa ccllaassssee ooppeerráárriiaa éé mmeeddiiaaddaa ddee dduuaass ffoorrmmaass:: ppoossiiççããoo ddee ssuujjeeiittoo nnoo ddiissccuurrssoo ddoo lliibbeerraalliissmmoo && eexxppeerriimmeennttaa ooss pprraazzeerreess ddoo ccoorrppoo ddeennttrroo ddaass ffoorrmmaass ccuullttuurraaiiss ppooppuullaarreess ddaa ccllaassssee ooppeerráárriiaa
 24. 24. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS PPAARRAA AA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA CCUULLTTUURRAASS PPOOPPUULLAARREESS ++ PPEEDDAAGGOOGGIIAA == FFOORRMMAA PPAARRTTIICCUULLAARR DDEE EENNSSIINNAARR EE AAPPRREENNDDEERR PPeeddaaggooggiiaa ccrrííttiiccaa –– rreeaalliiddaaddee ddaa ddiiffeerreennççaa éé oo ccaammppoo ppaarraa qquueessttiioonnaarr tteeoorriiaa ee pprrááttiiccaa EExxppeerriiêênncciiaa ddaa ddiiffeerreennççaa →→ uummaa ttaarreeffaa aa sseerr ddiissccuuttiiddaa ee rreeccuurrssoo ffuunnddaammeennttaall ppaarraa uummaa ppeeddaaggooggiiaa ddaa ppoossssiibbiilliiddaaddee TTeennssõõeess ((lluuttaass)) pprroovvooccaaddaass ppeellaa ddiissccuussssããoo ddaa eexxppeerriiêênncciiaa vviivviiddaa ee qquuee nnããoo ddeevveemm sseerr vveenncciiddaass ppeellaa ppeeddaaggooggiiaa →→ ssoobbrree oo ssiiggnniiffiiccaaddoo aattrriibbuuííddoo;; ssoobbrree eemm qquuee ddiirreeççããoo ddeesseejjaarr;; ssoobbrree ooss mmooddooss ddee eexxpprreessssããoo ppaarrttiiccuullaarreess;; ssoobbrree vveerrssõõeess mmúúllttiippllaass ee aattéé ccoonnttrraaddiittóórriiaass ddoo sseellff OO CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO ÉÉ CCOONNCCEEBBIIDDOO CCOOMMOO UUMM AASSPPEECCTTOO IINNTTEEGGRRAANNTTEE DDOO EENNSSIINNOO EE DDAA AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM
 25. 25. GIROUX - A CULTURA POPULAR COMO U M PEDAGOGIA DO PRAZER E SIGNIFICADO: ddeessccoolloonniizzaannddoo oo ccoorrppoo IIMMPPLLIICCAAÇÇÕÕEESS PPAARRAA AA PPRRÁÁTTIICCAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA CCRRÍÍTTIICCAA PPRROOFFEESSSSOORREESS EE AALLUUNNOOSS SSÃÃOO DDEESSAAFFIIAADDOOSS AA EENNCCOONNTTRRAARR FFOORRMMAASS OONNDDEE UUMM ÚÚNNIICCOO DDIISSCCUURRSSOO NNÃÃOO SSEE TTOORRNNAA OO LLOOCCAALL DDEE CCEERRTTEEZZAA EE DDEE CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO PPOOPPUULLAARR CCOOMMOO UUMM CCAAMMPPOO DDEE PPRRÁÁTTIICCAASS QQUUEE CCOONNSSTTIITTUUII AA TTRRÍÍAADDEE IINNDDIISSSSOOLLÚÚVVEELL SSAABBEERR++PPOODDEERR++PPRRAAZZEERR MMIICCHHEELL FFOOUUCCAAUULLTT AALLEERRTTAA:: ÉÉ UUMM CCAAMMIINNHHOO PPEERRIIGGOOSSOO OO PPRROOFFEESSSSOORR FFAAZZEERR UUMMAA PPEEDDAAGGOOGGIIAA AARRTTIICCUULLAANNDDOO CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO EE PPRRAAZZEERREESS IINNEERREENNTTEESS ÀÀ VVIIDDAA CCOOTTIIDDIIAANNAA DDOO AALLUUNNOO OOBBJJEETTIIVVOO DDAA LLUUTTAA PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA →→ uussaarr aa bbaassee mmaatteerriiaall ee ddiissccuurrssiivvaa ppaarraa pprroodduuzziirr ssiiggnniiffiiccaaddoo qquuee rreepprreesseennttee ooss ssuujjeeiittooss,, aass rreellaaççõõeess ccoomm ooss oouuttrrooss ee ccoomm oo aammbbiieennttee ee ttaammbbéémm ccoonnssiiddeerraarr ppoossssiibbiilliiddaaddeess aaiinnddaa nnããoo rreeaalliizzaaddaass PPRRÁÁTTIICCAA UUTTÓÓPPIICCAA NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA EE LLIIMMIITTAADDAA

×