O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

تفکر آزادی نرم افزار

360 visualizações

Publicada em

سمینار تفکر آزادی نرم افزار
تهیه کننده: علی کدخدایان
آبان ۹۴

Publicada em: Estilo de vida
 • Entre para ver os comentários

تفکر آزادی نرم افزار

 1. 1. )‫ب‬‫ب‬ ‫لبو‬‫ب‬ ‫ق‬‫ب‬ ‫ن) ال‬‫ن‬ ‫ئ‬‫ئ‬ ‫م‬‫م‬ ‫تمط‬‫م‬ )‫ه‬‫ئ‬ ‫ل‬‫ل‬ ‫ر) ال‬‫ئ‬ ‫ذرك‬‫ئ‬ ‫ب‬‫ئ‬ )‫أال‬‫م‬ ) )‫الرعد‬– )۲۸( ‫تنها) با) ياد) خدا) دلها) آرامش) پيدا) می) ركند‬
 2. 2. ‫آزادی‬ ‫تفکر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ :‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫کدخدایان‬ ‫علی‬
 3. 3. ●‫تعصب) را) کنار) بگذاریم‬. ● ) ‫منمطقی) فکر) کنیم) و) هر) آنچه) که) درست) است) را) بپذیریم‬. ‫پذیرفتن) کلم) درست) به) معنی) قببول) شکست) نیست‬. ●‫فقط) به) منفعت) خبودمان) فکر) نکنیم‬. ‫ا‬‫ا‬ ‫لطف‬
 4. 4. ‫معنوی‬‫مالکیت‬‫حقوق‬ ‫نــــــــــــــــــــشر‬‫حق‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬
 5. 5. ‫حق) نشر) چیست؟‬ ) ‫به) انگلیسی‬ )‫ق) تکثیر) یا) کپی) رایت‬‫ق‬ ‫) حق) نشر،) ح‬ ‫ویکی) پدیا‬: ) :Copyright )،( )‫مجمبوعه) ای) از) حقبوق) انحصاری) است) که) به) ناشر) یا) پدیدآورنده) یک) اثر‬ )‫و‬ )‫تکثیر‬ )،‫ششر‬‫ش‬‫ن‬ )‫ششل‬‫ی‬‫قب‬ )‫از‬ )‫ششی‬‫ق‬‫حقبو‬ )‫و‬ )‫گیرد‬ )‫ششی‬‫م‬ )‫ششق‬‫ل‬‫تع‬ )‫فرد‬ )‫ششربه‬‫ص‬‫منح‬ )‫و‬ )‫ششل‬‫ص‬‫ا‬ )‫) در) بیشتر) حبوزه) های) قضایی،) حق) نشر‬ ‫الگبوبرداری) از) اثر) را) شامل) می) شبود‬. ‫از) آغاز) پدیدآمدن) یک) اثر) به) آن) تعلق) می) گیرد) و) نیازی) به) ثبت) اثر) نیست‬.
 6. 6. ‫کشبورهای) عضبو) کنبوانسیبون) برن) برای) حمایت) از) آثار) ادبی) و) هنری‬
 7. 7. ‫وضعیت) رعایت) حق) نشر) در) دیگر) کشبور) ها‬ ‫آمريكا‬: )‫) با) وجبود) سخت) گيري) هاي) زياد،) ركپي) غيرمجاز) ركتاب) ها) در) سايت‬ )‫زمينه‬ )‫ششن‬‫ي‬‫ا‬ )‫در‬ )‫و‬ )‫ششت‬‫س‬‫ا‬ )‫فكري‬ )‫ششت‬‫ي‬‫مالك‬ )‫حقبوق‬ )‫معضل ت‬ )‫از‬ )‫ششي‬‫ت‬‫اينترن‬ )‫هاي‬ )‫) آمريكايي) ها) به) محض) مبواجه‬ ‫شكايا ت) زيادي) به) نظام) قضايي) مي) شبود‬. )‫شدن) با) اين) مبوضبوع) سايتي) ركه) بدون) اجازه) آثار) نبويسنده) را) ركپي) مي) ركند) را‬ ‫فيلتر) مي) ركنند‬.
 8. 8. ‫وضعیت) رعایت) حق) نشر) در) دیگر) کشبور) ها‬ ‫ه‬‫فرانس‬: )‫از‬ )‫متخلف‬ )‫هاي‬ )‫ايت‬‫س‬ )‫ركردن‬ )‫ر‬‫فيلت‬ )‫ا‬‫ب‬ )‫نقدي‬ )‫ه‬‫جريم‬ )‫ركردن‬ )‫همراه‬ ) )‫جمله) بحث) هايي) است) ركه) مدتي) است) فرانسبوي) هاي) مخالف) و) مبوافق) را) به‬ )‫) علت) جدي) ببودن) بحث) ها) اين) است) ركه) در‬ ‫بحث) و) جدل) واداشته) است‬. )‫به‬ )‫دالر‬ )‫ميليارد‬ )‫ششم‬‫ي‬‫ن‬ )‫و‬ )‫ششك‬‫ي‬ )‫از‬ )‫ششش‬‫ي‬‫ب‬ )‫مجاز‬ )‫ششر‬‫ي‬‫غ‬ )‫هاي‬ )‫ششي‬‫پ‬‫رك‬ )‫ششر‬‫ي‬‫اخ‬ )‫هاي‬ )‫ششال‬‫س‬ ‫اقتصاد) فرانسه) خسار ت) زده) است‬.
 9. 9. ‫وضعیت) رعایت) حق) نشر) در) دیگر) کشبور) ها‬ ‫سستان‬‫س‬‫انگل‬: )‫بدون‬ )‫را‬ )‫محتبواهايي‬ )‫ششه‬‫رك‬ )‫ششي‬‫ن‬‫ركاربرا‬ )‫ششه‬‫ب‬ )‫ششاني‬‫س‬‫ر‬ )‫ششت‬‫م‬‫خد‬ )‫ششع‬‫مط‬‫ق‬ ) )‫پرداخت) ركپي) رايت) به) اشتراك) مي) گذارند) با) مقاومت) شرركت) هاي) سرويس‬ )‫مشترركانشان‬ )‫تعداد‬ )‫ترسند‬ )‫ي‬‫م‬ )‫ا‬‫آنه‬ )‫ه‬‫رك‬ )‫چرا‬ )،‫شده‬ )‫ه‬‫مبواج‬ )‫ت‬‫اينترن‬ )‫دهنده‬ )‫) ولي) ركپي) ركردن) فيلم) از) طريق) اينترنت) به) يك) رفتار) رايج) در‬ ‫ركاهش) يابد‬. )‫انگليس) تبديل) شده) ركه) صداي) معترضان) و) به) دنبال) آن) واركنش) دولت) را) به‬ ‫همراه) آورده) است‬.
 10. 10. ‫وضعیت) رعایت) حق) نشر) در) دیگر) کشبور) ها‬ ‫سوئد‬: )‫) قمطع) خدمت) رساني) به) ركاربراني) ركه) محتبواهايي) را) بدون) پرداخت‬ )‫انجام‬ )،‫شبكه‬ )‫ك‬‫ترافي‬ )‫ركاهش‬ )‫وجبود‬ )‫ا‬‫ب‬ )،‫د‬‫گذارن‬ )‫مي‬ )‫اشتراك‬ )‫به‬ )‫رايت‬ )‫ي‬‫ركپ‬ ‫) شبود‬‫می‬. ‫امارات‬: )‫) اساس) قبوانين) ركشبور) امارا ت) پليس) مي) تبواند) به) مراركز) استفاده‬ ‫ركننده) از) نرم) افزارهاي) غيرقانبوني) حمله) ركند) و) رايانه) آنها) را) ضبط) ركند‬.
 11. 11. ‫وضعیت) رعایت) حق) نشر) در) ایران‬ )‫مالكيت‬ )‫حقبوق‬ )‫ششض‬‫ق‬‫ن‬ )‫ششه‬‫ب‬ )‫اعتراضا ت‬ )‫ششم‬‫ه‬ )‫ششا‬‫م‬ )‫ركشبور‬ )‫در‬ )‫ششر‬‫ي‬‫اخ‬ )‫هاي‬ )‫ششال‬‫س‬ )‫در‬ ) ‫معنبوي) با) اعتراضا ت) و) واركنش) هايي) از) جانب) مسئبوالن) همراه) ببوده) است‬. )‫بيشترين) مبوارد) اعتراض) مرببوط) به) ركپي) هاي) غيرمجاز) از) روي) فيلم) ها) ببوده‬ ) ‫و) مدتي) است) ركه) دامنه) اعتراضا ت) بخش) مبوسيقي) را) هم) دربرگرفته) است‬. )‫شكسته) شدن) قفل) نرم) افزارها) هم) زيان) زيادي) به) شرركت) هاي) تبوليد) ركننده‬ )‫وارد) ركرده) و) با) وجبود) متخصصان) زياد) و) باهبوش) در) اين) زمينه،) اين) صنعت‬ )‫روي‬ )‫از‬ )‫ها‬ )‫ششايت‬‫س‬ )‫برداري‬ )‫ششي‬‫پ‬‫رك‬ ) ‫ششت‬‫س‬‫ا‬ )‫نببوده‬ )‫برخبوردار‬ )‫نظشر‬ )‫مبورد‬ )‫ششد‬‫ش‬‫ر‬ )‫از‬. )‫ممطالب) يكديگر) نيز) به) معضلي) در) سمطح) اينترنت) تبديل) شده) و) روند) تبوليد‬ ‫ممطالب) مفيد) و) علمي) را) ركند) ركرده) است‬.
 12. 12. ! )‫) تا) زمانی‬ ‫سازمان) تجار ت) جهانی‬ )‫) المللی‬‫) امکان) پیبوستن) به) معاهدا ت) بین‬( ) * ‫که) تا) زمانی) که) به) رعایت) حق) نشر) نپردازیم) امکانپزیر) نخبواهد) ببود‬.
 13. 13. ‫عقیده) های) کلی) در) ایران‬ ۱‫) مبوافق) وجبود) حق) نشر) هستند) و) به) آن) عمل) می) کنند‬. - ۲ )‫-) مبوافق‬‫حق) نشر‬ )‫) هستند،) اما) بنا) به) دالیلی) به) آن) عمل) نمی) کنند) و) البته) هر‬ ‫کدام) دالیل) خبودشان) را) دارند‬. ۳ )‫-) اعتقاد) دارند‬‫حق) نشر‬‫) فقط) برای) نرم) افزار) های) داخلی) است‬. ۴‫-) مخالف) حق) نشر‬‫) هستند) و) زیر) بار) رعایت) آن) نخبواهد) رفت‬. ۵ )‫-) مخالف‬‫حق) نشر‬‫) کند‬‫) هستند،) ولی) به) دالیلی) آن) را) رعایت) می‬. ۶‫-) کسانی) اصل) نمی) دانند) حق) نشر‬‫) چیست) و) چرا) باید) رعایت) کرد‬.
 14. 14. $ )‫) ها) دلتبون) خبواست) حق‬‫خبوب،) حاال) اگه) با) این) حرف‬ )‫نشر) را) رعایت) کنید) بهتره) االن) با) هم) بریم) چند) تا‬ ‫) افزار) بخریم‬‫نرم‬…
 15. 15. ...‫ویندوز‬ ‫از‬ ‫این‬
 16. 16. ...‫آفیس‬ ‫از‬ ‫این‬
 17. 17. ...‫خودمون‬ ‫ویژوآل‬ ‫از‬ ‫اینم‬
 18. 18. ‫حاال) نصبش) کنیم‬! ‫خبوب) حاال) خیالت) راحت) شد) اینقدر) پبول) دادم؟) دیگه) ندزدیدمش‬! ‫حاال) بریم) نصبش) کنیم) دیگه‬… ‫؟‬ ‫اول) نصب) یه) سؤال) میپرسه) و) میگه) بزن) این) متن) را) قببول) دارم‬! ) ) )Microsoft Research License Agreement ‫خبوب) بزار) بخبونمش) ببینم) چیه؟‬
 19. 19. |: ) ) )Microsoft Research License Agreement . . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )1. That you will not remove any copyright or other notices from the Software. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )2. That if any of the Software is in binary format, you will not attempt to modify ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )such portions of the Software, or to reverse engineer or decompile them, except ) ) ) ) ) ) ) ) )and only to the extent authorized by applicable law. . . .
 20. 20. ‫آزادی‬! ‫) ها) که) هیچ) آزادی) به) من) نمیده‬‫این) نبوشته‬! ‫) ای) که) خریدم) را) به) کسی) بدم‬‫نه) میتبونم) برنامه‬! ‫) ها) بدم‬‫نه) میتبونم) تغییری) تبوی) برنامه‬! )‫) هم) نیست) که) بخبوام) بخبونم) ببینم) اون) پشت‬ ‫سبورس‬ )‫حتی) متن) برنامه‬( ) ‫داره) با) اطلعا ت) من) چیکار) میکنه‬! ‫حتی) ) گفته) نباید) متن) برنامه) را) به) روش) مهندسی) معکبوس) در) بیارم‬! ‫) پس) آزادی) چی) میشه؟‬ ‫ای) داد‬! ) ‫) دیگه) مال) منه‬ ‫من) اینبو) خریدم‬)): .… !
 21. 21. ‫آزادی‬
 22. 22. ‫ریچارد) استالمن‬ )‫د‬‫متبول‬ )‫تالمن‬‫اس‬ )‫بو‬‫متی‬ )‫ریچارد‬ ) ‫ا‬‫پدی‬ )‫ی‬‫ویک‬) :۱۶ )‫مارس‬ ) ۱۹۵ ۳ )‫آزادی‬ )‫طرفدار‬ )‫آمریکایی‬ )‫شششک‬‫ی‬ )، ‫نیبویبورک‬ )‫در‬ )( )‫سپتامبر‬ )‫در‬ ) ‫ت‬‫اس‬ )‫ر‬‫کامپیبوت‬ )‫س‬‫) نبوی‬‫برنامه‬ )‫و‬ )‫) افزار‬‫نرم‬. )‫شششال‬‫س‬۱۹۸ ۳ )‫یک‬ )‫شششاخت‬‫س‬ )‫برای‬ )‫را‬ )‫شششبو‬‫ن‬‫گ‬ )‫شششه‬‫ژ‬‫پرو‬ )‫او‬ )، )‫و‬ )‫کرد‬ )‫آغاز‬ )‫یبونیکس‬ ‫شبه‬ )‫آزاد‬ )‫ل‬‫ل‬ ‫کام‬ )‫) عامل‬‫شششیستم‬‫س‬- )‫) با) آغار‬ ‫) دار) شد‬‫مدیریت) و) معماری) این) پروژه) را) عهده‬. )‫) افزار) آزاد‬‫پروژه) گنبو،) او) نخستین) قدم) را) در) جنبش) نرم‬ )‫ال‬‫س‬ )‫بر‬‫اکت‬ )‫در‬ )‫و‬ )‫ت‬‫برداش‬۱۹۸۵ )‫را‬ )‫آزاد‬ )‫) افزار‬‫نرم‬ )‫بنیاد‬ ) ‫تأسیس) کرد‬.
 23. 23. ‫آزاد‬‫افزار‬‫نرم‬‫بنیاد‬
 24. 24. ‫) افزار) آزاد‬‫نرم‬ )‫) افزار) آزاد) در) مبورد) آزادی) کاربران) برای) اجرا،) کپی،) تبوزیع،) بررسی،) تغییر) و) بهببود‬‫نرم‬ )‫) افزار) آزاد) به) چهار) نبوع) آزادی) برای) کاربران‬‫) تر) نرم‬‫) بمطبور) دقیق‬ ‫) باشد‬‫) افزار) می‬‫دادن) نرم‬. ‫) کند‬‫) افزار) اشاره) می‬‫یک) نرم‬: )* )‫آزادی‬ )‫آزادی) برای) اجرای) برنامه) برای) هر) منظبوری‬)۰( )‫آزادی‬ )‫) آزادی) برای) ممطالعه) و) بررسی) چگبونگی) عملکرد) برنامه) و) تغییر) آن) برای) نیاز) خبود‬) *۱ ).( ‫) باشد‬‫) شرط) برای) این) آزادی) می‬‫دسترسی) به) کد) منبع) یک) پیش‬. )‫) تبوانید) به) همسایگان) خبود) کمک‬‫) هایی) از) آن،) بنابراین) شما) می‬‫) آزادی) برای) تبوزیع) مجدد) کپی‬* )‫آزادی‬ )‫کنید‬)۲.( )‫*) آزادی) برای) بهببود) برنامه) و) انتشار) این) تغییرا ت) برای) عمبوم،) بنابراین) تمام) جامعه) از) آن) بهره‬ )‫آزادی‬ )‫) برند‬‫می‬)۳‫) باشد‬‫) شرط) برای) این) آزادی) می‬‫) دسترسی) به) کد) منبع) یک) پیش‬. .(
 25. 25. ‫رایگان‬! )‫در) زبان) انگلیسی) کلمه‬Free )‫) دارای) دو) معنی) آزاد) و) رایگان) ببوده) که) این‬ )‫) افزار) برای) انگلیسی) زبانان‬‫مساله) یک) مشکل) در) درک) مفهبوم) آزادی) نرم‬ ‫محسبوب) شده،) اما) خبوشبختانه) در) زبان) فارسی) این) مشکل) وجبود) ندارد‬. ‫) باشند‬‫) افزار) های) آزاد،) رایگان) نیز) می‬‫) ) الزم) به) ذکر) است) که) اکثر) نرم‬. *
 26. 26. ‫) افزار) انحصاری‬‫) افزار) آزاد) نسبت) به) نرم‬‫مزایای) نرم‬ ●‫آزادیششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش‬ ●‫) افزار) های) انحصاری‬‫رایگان) ببودن) یا) قیمت) پایین) نسبت) به) نرم‬ ●‫امنیت‬ ●‫قابل) اطمینان‬ ●‫جامعه) کاربری‬ ●‫پشتیبانی‬ ●‫جدا) از) سیاست‬ ●‫اشتراک) علمی‬
 27. 27. gnu.org daneshju.ir wikipedia.org microsoft.com sallar.me 020.ir daneshju.ir rasekhoon.net ‫منابع) ) و) اطلعا ت‬ ‫آبان‬۹۴ ‫آفیس‬‫لیبره‬‫با‬‫شده‬‫ساخته‬۵

×