Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

P.E. Week 6- Q1.pptx

 1. Weeks 1-4
 2. Kamalayan sa Ating Katawan
 3. Alam mo ba na kahanga-hanga ang ating katawan? Binubuo ito ng ulo, leeg, katawan, dalawang braso, at dalawang hita.
 4. Kaya mong tumayo nang tuwid, maglakad, gamitin ang braso sa pagdadala at pagbubuhat
 5. pagtulak at mga kamay sa paghawak at paghagis ng mga bagay. at paghila
 6. Ang ating katawan ay may iba’t ibang bahagi. Ang bawat bahagi nito ay may kani-kaniyang galaw o kilos na ginagampanan. Mayroon tayong dalawang mata na ginagamit upang makita natin ang ganda ng mundo at ang iba pang bagay sa ating paligid.
 7. Mayroon tayong dalawang tainga na ginagamit natin upang makarinig ng iba’t ibang tunog sa ating kapaligiran.
 8. Ang ating ilong ang tumutulong sa atin upang malaman ang amoy ng mga bagay.
 9. Ang ating dila naman ang tumutulong upang tayo ay makalasa ng pagkain at makapagsalita ng maayos.
 10. Nahahawakan natin ang maraming bagay sa tulong ng ating mga braso at kamay.
 11. Mayroon din tayong dalawang mga paa upang makalad, makatayo, tumalon at tumakbo.
 12. Lahat ng bahagi ng ating katawan ay mahalaga para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dapat itong ipagpasalamat sa ating Dakilang Panginoon.
 13. Gawin: Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isagawa ito. Panimulang Ayos: Tumayo nang tuwid na magkalayo ang mga paa. Ilagay ang kamay sa magkabilang tagiliran. Ihilig ang leeg sa kanan. Ihilig ang leeg sa kaliwa. Ibalik sa panimulang ayos. Naisagawa mo ba ito ng maayos?
 14. Gawin: Basahing mabuti ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa kwaderno. 1. Nais buhatin ni Nanay ang bunso niyang anak. Aling bahagi ng katawan ang kanyang gagamitin? A. paa B. braso at kamay C. tuhod 2. Tumalbog malapit kay Hermie ang bola na nilalaro ng mga bata subalit may hawak siya. Aling bahagi ng kanyang katawan ang gagamitin upang masipa ang bola pabalik sa mga naglalaro? A. tuhod B. ulo C. paa 3. Sabi ng guro isulat mo sa pisara ang pangalan mo. Aling bahagi ng katawan ang iyong gagamitin sa pagsulat? A. leeg B. balikat C. kamay
 15. 14. Si Elise ay sumama sa kanyang ate na magsimba. Sinabi ng taga pagsalita na “magsiluhod ang lahat”. Aling bahagi ng katawan ang gagamitin niya sa pag?luhod? A. siko B. tuhod C. balikat 5. Pinakukuha ka ni tatay ng damit na kulay pula. Aling bahagi ng katawan ang iyong gagamitin upang malaman ang kulay ng damit na ipinakukuha sa iyo? A. mata B. ilong C. paa
 16. Nalikhang Hugis Gamit ang Iba’t Ibang Bahagi ng Katawan
 17. Ang mga bahagi ng ating katawan ay nakalilikha ng mga hugis. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kilos di lokomotor tulad ng mga sumusunod:
 18. Gawin ang mga sumusunod:
 19. Ang mga bahagi ng ating katawan ay nakalilikha ng mga hugis. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kilos di-lokomotor
 20. Gamitin ang mga bahagi ng katawan upang makabuo ng hugis.
 21. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sagutin ang mga tanong. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Gawin ito sa kwaderno. ______ 1. Nakalilikha ng hugis ng katawan ang pagkembot ng baywang. ______ 2. Ang kilos na di lokomotor ay mga kilos na hindi umaalis sa tayo. ______ 3. Nakapagpapalakas ng katawan ang ginagawang pagpapakilos ng ating katawan. ______ 4. Sa paggamit ng hollahoop ay nagpapakita ng kilos na hugis bilog. ______ 5. Ang paglalampaso ay nakakalikha ng kilos ang nagpapakita ng iba ibang hugis.
 22. Nalikhang Hugis Gamit ang Iba’t Ibang Bahagi ng Katawan
 23. Tukuyin ang bahagi ng katawan na nasa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno
 24. Pagbalanse ng Katawan
 25. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Gayahin ang mga posisyon sa mga larawan upang malaman kung taglay mo ang wastong pagbalanse ng bahagi ng katawan.
 26. Pagbalanse ng Katawan
Anúncio