O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

उच्च रक्तदाब - कारणे , निदान ,लक्षणे , उपचार , आहार

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de Just for Hearts (20)

Anúncio

उच्च रक्तदाब - कारणे , निदान ,लक्षणे , उपचार , आहार

 1. 1. KNOW YOUR NUMBERS World Hypertension Day: 2016
 2. 2. र तदाब हणजे काय ? र तवा हनीन वर र ताचा दाब.
 3. 3. • वाढते वय ( > 35 वष) • अनुवं शकता • लंग www.justforhearts.org कारणे
 4. 4. कारणे • ताण • ल ठपणा • धू पान • तंबाखू • दा • जा त मीठाचे माण • अ नयं त आहार www.justforhearts.org
 5. 5. ल णे • ल ण नसतानाह लड ेशर असु शकते • घाम फु टणे. • डोके दुखणे. • पायला सूज येणे • कारण नसताना अश तपणा वाटणे. • चालताना / जीना चढताना दम लागणे www.justforhearts.org
 6. 6. तपासणी • उंची • वजन = उंची (से. मी.) – १०० • बी. एम. आय. = वजन / (उंची मीटरम ये)२ = २३ पे ा कमी • पोटाचा घेर = < ८० से. मी. (ि यांसाठ ) < ९० से. मी. (पु षांसाठ ) www.justforhearts.org
 7. 7. B. P. तपासणी www.justforhearts.org
 8. 8. तपासणी • BSL • Serum Creatinine • Lipid Profile • ECG • Stress test • Echocardiography www.justforhearts.org
 9. 9. र तदाब चे धोके • दय वकार • पॅरा ल सस / अधागवायु • मू पंड वकार • डो यातील पड याचा वकार www.justforhearts.org
 10. 10. आहार र तदाबाचे यव थापन यायाम व तणावमु त ◌ी औषधोपचारजाग कता नय मत तपासणी * 10
 11. 11. आहार हे मह वाचे! • आहाराचं यो य माण, पौि टकता आ ण जेवणा या वेळा • समतोल आहार • नयं त आहार
 12. 12. हे अव य या! • के ळी • पालक • टोमॅटो • लसुन • ओटस
 13. 13. लंबू लसूण कांदा काकडी मेथी गवार जवस मासा हे अव य या!
 14. 14. चोथायु त पदाथ • पालेभा या, शगभा या • सॅलड • फळे • सालासकट तृणधा ये व कडधा ये • ओ स, ह ट ले स
 15. 15. हे टाळावे:
 16. 16. •दर २ तासांनी थो या थो या माणात खावे. सकाळचा ना ता कधीह चुकवू नये. •अ तसेवन व कडकडीत उपवास- दो ह ह टाळावे. •रा ीचे जेवण व झोप याम ये कमान १.५-२ तासांचे अंतर असावे • वयंपाकासाठ नॉनि टक भां यांचा वापर करावा. • वयंपाकासाठ उकडणे, भाजणे, वाफवणे, माय ोवे ह करणे, ल करणे इ. प धतींचा वापर करावा. तळणे, झाकण न ठेवता बराच काळ शजवणे टाळावे. •दररोज २ - २.५ लटर ( १०- १२ लास) पाणी यावे. सामा य नयम :
 17. 17. • सव भा यांवर लंबू पळून यावे / जेवणाबरोबर लंबूपाणी यावे. • ग हाचे पीठ चाळू नये. यात सोया बनचे पीठ मसळावे (५:१ माण) • लसूण, आले, हळद, दाल चनी, को थंबीर यांचा वयंपाकात वापर करावा. • दररोज जेवणाबरोबर २ चमचे जवसाची पूड / चटणी यावी. • मीठाचे माण : दररोज फ त १/२ ट पून - १ य तीकरता • तेलाचे माण: ५०० म. ल. १ य तीसाठ , १ म ह याक रता • (दररोज ३-४ ट पून फ त)
 18. 18. आव यक यायाम: 1. दम वासाचे यायाम ( Cardio exercises) जलद चालणे, पोहणे, सायक लंग २) वजनं उचलून करायचे यायाम (Weight Training) ३) लव चकता (Flexibility) वाढ वणारे यायाम योगासने ४) मन:शांती व Awareness वाढ व यासाठ ची तं े ाणायाम व इतर * 18
 19. 19. Thank You ! Visit our site – www.justforhearts.org Email- info@justforhearts.org Contact- 020 27293337 0120 6447663

×