O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ตารางสอบ ปวส 1 ภาคเรียน 2 55

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ตารางสอบ ปวส 1 ภาคเรียน 2 55

  1. 1. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวส 1 พืช หองสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร หอง พืช 4 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร หลักการเลี้ยงสัตว (ปรับพื้น)18 ก.พ 56 ครู ธวัชชัย ครูสนิท ครูประสงค พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตร 4 ชีวิตและวัฒนธรรมฯ ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 219 ก.พ 56 ครูเรณู ครูวนิดา ครูสิรินาฏ พุธ หลักพันธุศาสตร หลักการสงเสริมการเกษตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ20 ก.พ 56 ครูอมรศรี ครูดํารงศักดิ์ ครูดิษฐ พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายประสงค ตันดี ประธานกรรมการ 2 นายโสภณ กิติ กรรมการ จํานวนนักเรียน 21 คน
  2. 2. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวส 1 สัตว หองสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร หอง พืช 4 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร วิทยาศาสตรเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร หลักการเลี้ยงสัตว (ปรับพื้น)18 ก.พ 56 ครู ธวัชชัย ครูสนิท ครูประสงค พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตร 4 ชีวิตและวัฒนธรรมฯ ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 การผลิตไกไข19 ก.พ 56 ครูเรณู ครูวนิดา ครูสิรินาฏ ครูสนิท พุธ หลักพันธุศาสตร หลักการสงเสริมการเกษตร กายวิภาคและสรีวิทยาของสัตว20 ก.พ 56 ครูอมรศรี ครูดํารงศักดิ์ ครูประสงค พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายสมชาย แกวจันทรฉาย ประธานกรรมการ 2 นายโสภณ กิติ กรรมการ จํานวนนักเรียน 8 คน
  3. 3. ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้น ปวส 1 ชาง หองสอบ อาคารเรียนพืชศาสตร หอง พืช 4 วัน/เวลา 08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.00 น. 14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. จันทร ความแข็งแรงของวัสดุ ไฟฟาในฟารม18 ก.พ 56 ครูสมสิทธิ์ ครูสันติสุข พักรับประทานอาหารกลางวัน อังคาร คณิตศาสตร 4 ชีวิตและวัฒนธรรมฯ ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 219 ก.พ 56 ครูเรณู ครูวนิดา ครูสิรินาฏ พุธ ชางเกษตรเบื้องตน เกษตรชลประทาน20 ก.พ 56 ครูวีระศักดิ์ ครูสันติสุข พฤหัสบดี21 ก.พ 56 ศุกร22 ก.พ 56 ครูผูควบคุมหองสอบ 1 นายสันติสุข มงคล ประธานกรรมการ 2 นายโสภณ กิติ กรรมการ จํานวนนักเรียน 4 คน

×