Historia do lapis

139 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
139
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Historia do lapis

  1. 1. AA hhiissttóórriiaa ddoo llááppiiss OO mmeenniinnoo oollhhaavvaa aa aavvóó eessccrreevveennddoo uummaa ccaarrttaa.. AA cceerrttaa aallttuurraa,, ppeerrgguunnttoouu:: -VVooccêê eessttáá eessccrreevveennddoo uummaa hhiissttóórriiaa qquuee aaccoonntteecceeuu ccoonnoossccoo?? EE ppoorr aaccaassoo,, éé uummaa hhiissttóórriiaa ssoobbrree mmiimm?? AA aavvóó ppaarroouu aa ccaarrttaa,, ssoorrrriiuu,, ee ccoommeennttoouu ccoomm oo nneettoo:: -EEssttoouu eessccrreevveennddoo ssoobbrree vvooccêê,, éé vveerrddaaddee.. EEnnttrreettaannttoo,, mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ddoo qquuee aass ppaallaavvrraass,, éé oo llááppiiss qquuee eessttoouu uussaannddoo.. -GGoossttaarriiaa qquuee vvooccêê ffoossssee ccoommoo eellee,, qquuaannddoo ccrreesscceessssee.. -OO mmeenniinnoo oollhhoouu ppaarraa oo llááppiiss,, iinnttrriiggaaddoo,, ee nnããoo vviiuu nnaaddaa ddee eessppeecciiaall.. -- MMaass eellee éé iigguuaall aa ttooddooss ooss llááppiiss qquuee vvii eemm mmiinnhhaa vviiddaa!!
  2. 2. -TTuuddoo ddeeppeennddee ddoo mmooddoo ccoommoo vvooccêê oollhhaa aass ccooiissaass.. -HHáá cciinnccoo qquuaalliiddaaddeess nneellee qquuee,, ssee vvooccêê ccoonnsseegguuiirr mmaannttêê--llaass,, sseerráá sseemmpprree uummaa ppeessssooaa eemm ppaazz ccoomm oo mmuunnddoo.. ""PPrriimmeeiirraa qquuaalliiddaaddee:: vvooccêê ppooddee ffaazzeerr ggrraannddeess ccooiissaass,, mmaass nnããoo ddeevvee eessqquueecceerr nnuunnccaa qquuee eexxiissttee uummaa MMããoo qquuee gguuiiaa sseeuuss ppaassssooss.. EEssttaa mmããoo nnóóss cchhaammaammooss ddee DDeeuuss,, ee EEllee ddeevvee sseemmpprree ccoonndduuzzii--lloo eemm ddiirreeççããoo àà SSuuaa vvoonnttaaddee""..
  3. 3. "Segunda qquuaalliiddaaddee:: ddee vveezz eemm qquuaannddoo eeuu pprreecciissoo ppaarraarr oo qquuee eessttoouu eessccrreevveennddoo,, ee uussaarr oo aappoonnttaaddoorr.. IIssssoo ffaazz ccoomm qquuee oo llááppiiss ssooffrraa uumm ppoouuccoo,, mmaass nnoo ffiinnaall,, eellee eessttáá mmaaiiss aaffiiaaddoo.. PPoorrttaannttoo,, ssaaiibbaa ssuuppoorrttaarr aallgguummaass ddoorreess,, ppoorrqquuee eellaass oo ffaarrããoo sseerr uummaa ppeessssooaa mmeellhhoorr.."" ""TTeerrcceeiirraa qquuaalliiddaaddee:: oo llááppiiss sseemmpprree ppeerrmmiittee qquuee uusseemmooss uummaa bboorrrraacchhaa ppaarraa aappaaggaarr aaqquuiilloo qquuee eessttaavvaa eerrrraaddoo.. EEnntteennddaa qquuee ccoorrrriiggiirr uummaa ccooiissaa qquuee ffiizzeemmooss nnããoo éé nneecceessssaarriiaammeennttee aallggoo mmaauu,, mmaass aallggoo iimmppoorrttaannttee ppaarraa nnooss mmaanntteerr nnoo ccaammiinnhhoo ddaa jjuussttiiççaa ""..
  4. 4. "Quarta qualidade: oo qquuee rreeaallmmeennttee iimmppoorrttaa nnoo llááppiiss nnããoo éé aa mmaaddeeiirraa oouu ssuuaa ffoorrmmaa eexxtteerriioorr,, mmaass oo ggrraaffiittee qquuee eessttáá ddeennttrroo.. PPoorrttaannttoo,, sseemmpprree ccuuiiddee ddaaqquuiilloo qquuee aaccoonntteeccee ddeennttrroo ddee vvooccêê.."" ""FFiinnaallmmeennttee,, aa qquuiinnttaa qquuaalliiddaaddee ddoo llááppiiss:: eellee sseemmpprree ddeeiixxaa uummaa mmaarrccaa.. DDaa mmeessmmaa mmaanneeiirraa,, ssaaiibbaa qquuee ttuuddoo qquuee vvooccêê ffiizzeerr nnaa vviiddaa,, iirráá ddeeiixxaarr ttrraaççooss,, ee pprrooccuurree sseerr ccoonnsscciieennttee ddee ccaaddaa aaççããoo"".. DDeessccoonnhheeççoo aa aauuttoorriiaa.. MMúússiiccaa :: CCaaiioowwaass__SSmmiillee MMoonnttaaggeemm mmaarriiccaarruussooccuunnhhaa@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr

×