Anúncio
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
Próximos SlideShares
Modyul 1 (2).pptxModyul 1 (2).pptx
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx

  1. Sabjek: EsP 9 Baitang: Grade 9 Petsa: Linggo : UNA Kwarter: 1 Pamantayang Pangnilalaman: Naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa lipunan at layunin nito (ang kabutihang Panlahat). Pamantayan sa Pagganap: Naisasagawa ng mag-aaral ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sector sa pangangailangang pangkabuhayan, pangkultural, at pangkapayapaan. Kompetensi: Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat. (EsP9PL--la--1.1) Nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang--alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. (EsP9PL--la--1.2) I. LAYUNIN: KAALAMAN Nabibigyang-kahulugan ang mga elemento ng kabutihang panlahat. SAYKOMOTOR Nakakagawa ng sariling representasyon ng elemento ng kabutihang panlahat. APEKTIV Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga elemento ng kabutihang panlahat. II. PAKSANG- ARALIN A. PAKSA Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat B. SANGGUNIAN Sheryll T. Gayola et.al, 2015, Edukasyon sa Pagpapakatao- -Ikasiyam na Baitang, Unang Edisyon, 5th Floor Mabini Bldg.,DepEd Comples Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Division of Negros Oriental ESP DLP Initiated 1st Quarter by Daisy V. Cadiz C. KAGAMITANG PAMPAGtUTURO CG, TG, Manila Paper/Kartolina/Projector/Laptop/TV, at Chalk III. PAMAMARAAN A. PAGHAHANDA PangMOTIBEYSUNAL na tanong: Aktiviti/ Gawain Panuto: 1. Sa unang bahagi ng gawaing ito ay mahalagang maibahagi mo muna kung ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo. Ipakita mo ang mga katangian ng isang matiwasay na lipunan. 2. Ang iyong sagot sa tanong na ito ay maaari mong maipakita sa malikhaing pamamaraan. Maaaring gumupit ng mga larawan at gumawa ng isang photo collage o di kaya ay pwedeng iguhit ang larawan ng isang matiwasay na pamilya para sa iyo. 3. Mahalagang maglakip ng maikling paglalarawan sa ginawang representasyon. Dapat sundin ang pamantayan sa paggawa.
  2. A. Photo collage Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ---- 10 puntos Kaisahan ---- 5 puntos ---- 15 puntos B. Guhit Ideya o konsepto na naaayon sa paksa ------ 10 puntos Malinis ang pagkaguhit -----_ 5 puntos 15 puntos Pagsusuri / Analysis Mula sa Gawain 1 sagutin ang sumusunod. 1. Ano ba ang nakikita mo mula sa representasyon ng isang matiwasay na lipunan na iyong nagawa? 2. Ano ang larawan ng isang matiwasay na lipunan para sa iyo? 3. Ano ba ang uri ng lipunang kinabibilangan mo sa ngayon? Ito ba ay tugma o naaayon sa representasyon na iyong nagawa? Paano mo ito nasasabi? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Magkaroon ng malayang talakayan: Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na “lipon” na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na iisa ang tunguhin o layunin. Ang lipunan o pangkat ng mga indibidwal ay patungo sa iisang layunin o tunguhin. Kolektibo ang pagtingin sa bawat kasapi nito ngunit hindi naman nito binubura ang indibidwalidad o pagiging katangi--tangi ng mga kasapi. Sa kabilang dako, madalas na ginagamit ang salitang komunidad upang tukuyin ang lipunan. Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng tatlong mahahalagang elemento: 1. Ang paggalang sa indibidwal na tao. Ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao, hindi ito lubos na iiral kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang kaniyang dignidad. Sa dignidad nakakabit ang iba’t ibang karapatang kailangang igalang at dapat matamasa ng lahat ng tao sa lipunan. 2. Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. Ang pag--unlad ang kabuuang pokus ng panlipunang tungkuling kailangang kailangang maibigay sa mga tao. Halimbawa: a. mga pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan b. epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad c. kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo. d. makatarungang sistemang legal at pampolitika e. malinis na kapaligiran at umuunlad na sistemang pang-- ekonomiya. 3. Ang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan, at iba pa, subalit ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari nang kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama- -samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat. Halimbawa, kahit na anong pagnanais ng pangulo ng isang bansa
  3. na matiyak na hindi mananaig ang korapsiyon sa pamahalaan, hindi siya magtatagumpay kung hindi ito yayakapin ng lahat ng mga namumuno sa ilalim ng kaniyang pamamahala. Alam ng lahat na kung ganap sanang maiiwasan ang korapsiyon sa pamahalaan, mas malaki ang pondong mailalaan para sa edukasyon, kalusugan, imprastraktura, at marami pang iba, na magiging kapaki- -pakinabang sa lahat ng mga mamamayan lalo na sa mahirap. Mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat: 1. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag--ambag sa pagkamit nito. Ang mahalaga sa iba ay ang pakinabang na kaniyang makukuha sa kabutihang panlahat na nagmumula sa malasakit at pagsasakripisyo ng iba. 2. Ang indibidwalismo o ang paggawa ng tao ng kaniyang personal na naisin. Nais ng taong maging malaya sa pagkamit ng pansariling tunguhin nang walang ibang nanghihimasok o nakikialam sa kaniya. 3. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiiambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mapanatili ang kabutihang panlahat, hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba. Mulat tayo sa isang mundo na kapatid, kamag--anak, kaklase, kababayan, at marami pang ibang kasama na naaayon sa lipunang ating ginagalawan. Makikita ito maging sa media. May mga estasyon sa telebisyon na nagtuturing sa kanilang manonood bilang kapuso, kapamilya, kapatid at iba pa. Ayon kay Jacques Maritain, ang manunulat ng aklat na “The Person and the Common Good” (1966), hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang mahalagang dahilan. 1. Ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap at dahil likas para sa kaniya ang magbabahagi sa kaniyang kapuwa ng kaalaman at pagmamahal. Binigyan ang tao ng kakayahang magwika o magsalita dahil likas na nilikha ng Diyos ang tao na sumalipunan. 2. Ginugusto ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kaniyang pangangailangan o kakulangan mula sa materyal na kalikasan. Mahalaga ring makipag--ugnayan siya sa kaniyang kapuwa upang matugunan ang pangangailangang ito at mapunan ang kaniyang kakulangan. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pagpapasulat ng isang essay na may limang pangungusap gamit ang gabay na tanong. Isulat ito sa inyong kuwaderno: 1. Paano mo maiuugnay sa sariling buhay ang mga elemento ng kabutihang panlahat? 2. Ano ang dapat mong gawin bilang miyembro ng lipunan? D. Paglalapat (Aplikasyon) Mag--isip ng pangyayari o senaryo na kung saan ay ginamit ng tama ang isip at kilos--loob. Pamatayan sa Pagmamarka Nilalaman 5 Organisasyon 3
  4. Wika 2 10 1. Ano--ano ang mga elemento ng kabutihang panlahat? Ibigay ang kahulugan ng bawat isa. Pagkatapos ay magbigay ng mga angkop na halimbawa o sitwasyon sa bawat elemento nito. Maaaring isulat ang sariling karanasan na angkop sa mga elemento. E. Paglalahat (Generalisasyon) Napag--alaman ko na _______________________________________. Napagtanto ko na _______________________________________. Ang aking gagawin ay _______________________________________. IV. Pagtataya I. Tukuyin ang sumusunod na pahayag kung anong elemento ng kabutihang panlahat. ____________________1. Ang paggamit ng tao ng kaniyang bokasyon tungo sa paglinang ng kaniyang sarili at pinahahalagahn nito ang kaniyang didnidad ____________________2. Nabibigyan ng seguridad ang lipunan at ang mga kasapi nito sa mabuti at maayos na pamamaraan. ____________________3. Mayroong malakas na epekto sa kapakanan ng mga kasapi ng pangkat ____________________4. May epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad. ____________________5. Pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay V. Karagdagang Gawain -Gumawa ng maikling repleksiyon tungkol sa kahalagahan ng kabutihang panlahat. Pamatayan sa Pagmamarka Nilalaman 5 Organisasyon 3 Wika 2 10 VI. Pagninilay-nilay
Anúncio