Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

dEMO-1-2022.pptx

 1. Ang Kahalagahan ng Komunikasyon Sa Pagpapatatag ng Pamilya
 2. Paano na lamang kung sa pamilya pa lamang ay hindi maayos ang daloy ng komunikasyon
 3. Sa pagbubuo ng Komunidad?
 4. Ang Halaga ng komunikasyon sa Pagpapatatag ng Pamilya
 5. Ang komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paano nagpapalitan ng pasalita at di pasalitang impormasyon sa pag-itan ng mga kasapi nito,
 6. Uri ng Komunikasyon Pasalita Di Pasalita
 7. Ilan sa Positibong pagbabago ay ang pagkakaroon ng mga kasapi nito ng kamalayan tungkol sa kanilang kalayaan bilang tao, kamalayan tungkol sa kanilang pakikipagkapwa
 8. • - Entitlement mentality kawalang galang sa awtoridad at nakatatanda
 9. Ang tunay na komunikasyon sa pagitan nag mga tao ay tinawag ni Martin Buber na “Diyalogo” Ang diyalogo ay hindi lamang pag-uusap o pakikipagtalastasan.
 10. •Diyalogo ay nagsisim sa sining ng pakikinig dalawang tao ay dumudulog sa diyalog nang may lubos na pagbubukas nag saril tiwala sa isa’t isa.
 11. Ang diyalogo ay nararapat na sa pamilya nagsisimula at natututuhan.
 12. Kung mas pinahahalagaha natin ang pamilya at ang kapamilya kaysa sa ating sarili, mas magiging madaling dumulog sa isang diyalogo ng may kababaan loob at kahandaang umunawa.
 13. Panuto: Basahin at pagnilayang mabuti ang tanong at sagutin ito. Isulat ang iyong sagot sa sagutangpapel. Bakit mahalagang taglayin ng isang tao ang pagiging tapat sa salita at gawa sa pagpapaunlad ng komunikasyon? Ipaliwanag.
 14. PUNT OS INTERPRETASYON NG ISKOR PARA SA ESSAY 10 Tama, malinaw at makabuluhan ang naging sagot at paliwanag sa tanong patungkol sa paksa 8 Nakapagbigay ng sagot at paliwanag sa tanong ngunit hindi gaanong malinaw at maayos ang paraan ng paglalahad o daloy ng paliwanag 6 Nakapagbigay ng sagot ngunit hindi malinaw o maayos na naipaliwanag ang punto o katwiran
Anúncio