O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fulletó de CFGM

 • Seja o primeiro a comentar

Fulletó de CFGM

 1. 1. educació formació professional grau mitjà guia informativa m Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/educacio Generalitat de Catalunya Departament d’Educació www.xtec.cat/estudis/fp Departament d’Educació
 2. 2. Formació professional | Grau mitjà Informació general © Generalitat de Catalunya Per accedir a un cicle formatiu Per obtenir més informació, Departament d’Educació de grau mitjà s’ha de complir podeu consultar un dels requisits següents Edició • el tutor o la tutora del centre Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions • disposar del títol de graduat/ada educatiu, en educació secundària, • el portal edu365.cat, Disseny gràfic • disposar del títol d’FP1 (o equivalent), • la pàgina web del Enric Jardí • tenir el segon de BUP aprovat o Departament d’Educació 1a edició • superar la prova d’accés als cicles www.gencat.cat/educacio, o Març de 2009 formatius de grau mitjà. • l’Àrea d’Orientació de Formació professional del Departament Tiratge d’Educació (telèfon 935 516 900). 12.000 exemplars En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic Impressió Orriols, SA o tècnica o es pot Dipòsit legal • cursar un altre cicle formatiu de grau B-12.210-2009 mitjà, • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà) o • accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés). 3
 3. 3. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Sumari Activitats físiques i esportives Fusta, moble i suro 49 Tècnic/a en manteniment ferroviari 6 Tècnic/a en conducció d’activitats 29 Tècnic/a en fabricació a mida i instal·lació 50 Tècnic/a en muntatge i manteniment fisicoesportives en el medi natural de fusteria i moble d’instal·lacions de fred, climatització 7 Tècnic/a en explotació d’estacions d’esquí 30 Tècnic/a en fabricació industrial i producció de calor (adaptació) de fusteria i moble 31 Tècnic/a en transformació de fusta Maritimopesquera Administració i gestió i suro 51 Tècnic/a en busseig a profunditat mitjana 8 Tècnic/a en gestió administrativa 52 Tècnic/a en operació, control Hoteleria i turisme i manteniment de màquines i instal·lacions Agrària 32 Tècnic/a en cuina i gastronomia del vaixell 9 Tècnic/a en explotacions agràries 33 Tècnic/a en serveis de restauració 53 Tècnic/a en operacions de cultiu aqüícola extensives 54 Tècnic/a en pesca i transport marítim 10 Tècnic/a en explotacions agràries Imatge i so intensives 34 Tècnic/a en laboratori d’imatge Química 11 Tècnic/a en explotacions ramaderes 55 Tècnic/a en laboratori 12 Tècnic/a en jardineria Imatge personal 56 Tècnic/a en operacions de fabricació 13 Tècnic/a en treballs forestals 35 Tècnic/a en caracterització de productes farmacèutics i de conservació del medi natural 36 Tècnic/a en estètica personal decorativa 57 Tècnic/a en operacions de procés 37 Tècnic/a en perruqueria de pasta i paper Arts gràfiques 58 Tècnic/a en operacions de transformació 14 Tècnic/a en enquadernació i manipulació Indústries alimentàries de plàstics i cautxú de paper i cartró 38 Tècnic/a en conservació vegetal, càrnia 59 Tècnic/a en planta química 15 Tècnic/a en impressió en arts gràfiques i de peix 16 Tècnic/a en preimpressió en arts gràfiques 39 Tècnic/a en elaboració de productes Sanitat lactis 60 Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria Comerç i màrqueting 40 Tècnic/a en escorxador 61 Tècnic/a en emergències sanitàries 17 Tècnic/a en comerç i carnisseria-xarcuteria 62 Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia 41 Tècnic/a en forneria, rebosteria Edificació i obra civil i confiteria Serveis socioculturals i a la comunitat 18 Tècnic/a en acabats de construcció 42 Tècnic/a en indústries d’elaboració 63 Tècnic/a en atenció sociosanitària 19 Tècnic/a en obres de formigó de plats preparats (adaptació) 20 Tècnic/a en obres de la construcció 43 Tècnic/a en molineria i indústries Tèxtil, confecció i pell 21 Tècnic/a en operacions i manteniment cerealistes 64 Tècnic/a en calçat i marroquineria de maquinària de construcció 44 Tècnic/a en olis d’oliva i vins 65 Tècnic/a en confecció i moda 66 Tècnic/a en operacions d’ennobliment Electricitat i electrònica Informàtica i comunicació tèxtil 22 Tècnic/a en equips electrònics de consum 45 Tècnic/a en sistemes microinformàtics 67 Tècnic/a en producció de filatura 23 Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i xarxes i teixidura de calada i automàtiques 68 Tècnic/a en producció de teixits de punt Instal·lació i manteniment Fabricació mecànica 46 Tècnic/a en instal·lació i manteniment Transport i manteniment de vehicles 24 Tècnic/a en fosa electromecànic de maquinària i conducció 69 Tècnic/a en avions amb motor de pistó 25 Tècnic/a en mecanització de línies (adaptació) 26 Tècnic/a en reparació i manteniment 47 Tècnic/a en manteniment de maquinària 70 Tècnic/a en carrosseria d’aparells de mesura i control (adaptació) d’obra pública, logística i manutenció 71 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 27 Tècnic/a en soldadura i caldereria de càrregues i agrícola (adaptació) 72 Tècnic/a en electromecànica de vehicles 28 Tècnic/a en tractaments superficials 48 Tècnic/a en manteniment de vaixells industrials (adaptació) i tèrmics d’esbarjo i serveis portuaris (adaptació) 4 5
 4. 4. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Activitats físiques i esportives Tècnic/a en conducció d’activitats Què estudiaràs? Tècnic/a en explotació d’estacions De què treballaràs? fisicoesportives en el medi natural d’esquí (adaptació) • El medi natural • Pister/a socorrista Durada dels estudis: • Conducció de grups i activitats Durada dels estudis: • Tècnic/a en conducció 1.400 hores en el medi natural 1.800 hores d’instal·lacions (monocables, • Seguretat i supervivència telecadires desembragables, • 990 hores en el centre educatiu a la muntanya • 1.400 hores en el centre educatiu telecabines i cintes transportadores) • 410 hores en el centre de treball • Conducció de grups en bicicletes • 400 hores en el centre de treball • Conductor/a de màquines trepitjaneu; (pràctiques) • Conducció de grups a cavall (pràctiques) maquinista i atencions equines bàsiques • Coordinador/a d’activitats a l’aire 1 curs acadèmic • Administració, gestió i 2 cursos acadèmics lliure en el sector de la neu comercialització en la petita empresa • Tècnic/a en producció de neu • Fonaments de l’activitat física artificial Les pràctiques en empreses • Primers auxilis Les pràctiques en empreses • Guia de turisme eqüestre t’ajudaran a accedir a un lloc • Activitats físiques per a persones t’ajudaran a accedir a un lloc • Guia d’itineraris en bicicleta de treball amb discapacitat de treball • Acompanyador/a de muntanya • Dinàmica de grups • Coordinador/a d’activitats • Formació i orientació laboral de conducció i guiatge a la natura • Formació en centres de treball Què estudiaràs? On treballaràs? De què treballaràs? • Instal·lacions de producció de neu artificial En empreses del sector de la neu, • Guia de turisme eqüestre • Transport per cable estacions d’esquí, empreses • Guia d’itineraris en bicicleta • Mecanització de màquines trepitjaneu d’esports d’aventura, empreses • Acompanyador/a de muntanya • Disseny d’espais i gestió ambiental turístiques (hotels, càmpings albergs, • Coordinador/a d’activitats • El medi natural. Nivometeorologia cases de colònies), agències de conducció i guiatge a la natura • Conducció de grups i activitats de viatges, etc. en el medi natural • Seguretat i supervivència en muntanya On treballaràs? • Conducció de grups en bicicletes • Conducció de grups a cavall En empreses d’esports d’aventures, i atencions equines bàsiques empreses turístiques (hotels, • Administració, gestió i comercialització càmpings, albergs, cases de en la petita empresa colònies), agències de viatges, etc. • Fonaments de l’activitat física • Primers auxilis • Activitats físiques per a persones amb discapacitat • Dinàmica de grups • Formació i orientació laboral • Síntesi 6 7
 5. 5. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Administració i gestió Agrària Tècnic/a en gestió administrativa Què estudiaràs? Tècnic/a en explotacions agràries Què estudiaràs? extensives Durada dels estudis: • Comunicació i arxiu • Organització i gestió d’una explotació 1.300 hores • Operatòria de teclats Durada dels estudis: agrària familiar • Gestió administrativa 2.000 hores • Instal·lacions agràries • 990 hores en el centre educatiu de compravenda • Mecanització agrària • 310 hores en el centre de treball • Gestió administrativa de personal • 1.590 hores en el centre educatiu • Cultius herbacis (pràctiques) • Comptabilitat general i tresoreria • 410 hores en el centre de treball • Cultius arboris i arbustius • Productes i serveis financers (pràctiques) • Mètodes de control fitosanitari 1 curs acadèmic i d’assegurances bàsics • Aconduïment racional del bestiar • Principis de gestió administrativa 2 cursos acadèmics • Producció ramadera lligada a la terra pública • Agrotecnologia Les pràctiques en empreses • Aplicacions informàtiques • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Cap d’explotació agrària • Auxiliar administratiu/iva • Operador/a de màquines i d’equips • Auxiliar de documentació i arxiu agrícoles (tractorista) • Aplicador/a de fitosanitaris • Cap de magatzem de productes On treballaràs? agrícoles En les oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes On treballaràs? empreses, bancs privats i públics, assegurances, etc.), administració En explotacions agrícoles dedicades pública, etc. a la producció de cultius extensius de secà i/o regadiu, cooperatives, centres d’emmagatzematge i comercialització de productes agraris i centres d’investigació aplicada a l’agricultura 8 9
 6. 6. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en explotacions agràries Què estudiaràs? Tècnic/a en explotacions Què estudiaràs? intensives ramaderes • Organització i gestió d’una explotació • Organització i gestió d’una explotació Durada dels estudis: agrària familiar Durada dels estudis: agrària familiar 2.000 hores • Instal·lacions agràries 2.000 hores • Instal·lacions agràries • Mecanització agrària • Mecanització agrària • 1.590 hores en el centre educatiu • Producció de plantes • 1.590 hores en el centre educatiu • Producció ramadera intensiva • 410 hores en el centre de treball • Cultius hortícoles • 410 hores en el centre de treball • Aconduïment racional del bestiar (pràctiques) • Cultius fructícoles (pràctiques) • Atencions als animals • Mètodes de control fitosanitari d’experimentació i altres animals 2 cursos acadèmics • Agrotecnologia 2 cursos acadèmics petits • Formació i orientació laboral • Atencions als animals de companyia • Formació en centres de treball • Atencions bàsiques, domadura Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses i ensinistrament del cavall i altres t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc animals de treball De què treballaràs? de treball • Agrotecnologia • Formació i orientació laboral • Cap d’explotació agrària • Formació en centres de treball • Horticultor/a • Fructicultor/a • Floricultor/a De què treballaràs? • Productor/a de bolets • Productor/a de llavors • Ramader/a de boví per a llet i carn, • Cap de magatzem de productes d’oví i de cabrum agrícoles • Porcicultor/a • Criador/a i domador/a de cavalls • Avicultor/a On treballaràs? • Cunicultor/a • Treballador/a de consultes clíniques En explotacions agrícoles dedicades veterinàries a la producció de cultius intensius • Inseminador/a de secà i/o regadiu, cooperatives, centres d’emmagatzematge i comercialització de productes On treballaràs? agraris i centres d’investigació aplicada a l’agricultura En explotacions ramaderes, laboratoris de diagnosi i investigació a la ramaderia, cooperatives de producció i serveis ramaders 10 11
 7. 7. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Agrària Tècnic/a en jardineria Què estudiaràs? Tècnic/a en treballs forestals Què estudiaràs? i de conservació del medi natural Durada dels estudis: • Organització i gestió d’una explotació • Organització i gestió d’una explotació 2.000 hores agrària familiar Durada dels estudis: agrària familiar • Implantació de jardins i zones verdes 2.000 hores • Instal·lacions agràries • 1.590 hores en el centre educatiu • Conservació i millora de jardins • Mecanització agrària • 410 hores en el centre de treball i zones verdes • 1.590 hores en el centre educatiu • Aprofitaments forestals (pràctiques) • Producció de plantes • 410 hores en el centre de treball • Aprofitaments cinegètics i piscícoles • Mètodes de control fitosanitari (pràctiques) • Producció de plantes 2 cursos acadèmics • Instal·lacions agràries • Gestió dels recursos forestals • Mecanització agrària 2 cursos acadèmics • Defensa de les masses forestals • Jardineria d’interiors i ornaments • Activitats d’ús públic en espais Les pràctiques en empreses florals naturals t’ajudaran a accedir a un lloc • Agrotecnologia Les pràctiques en empreses • Agrotecnologia de treball • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball • Formació en centres de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Jardiner/a • Agent forestal • Florista • Agent del medi ambient • Tècnic/a de viver de planta • Motoserrista, desbrossador/a ornamental i repoblador/a • Tècnic/a de manteniment de jardins, • Planterista gespes, etc. On treballaràs? On treballaràs? En espais naturals, parcs naturals, En serveis públics de parcs i jardins parcs nacionals, empreses de serveis d’ajuntaments i altres organismes, de mecanització agrària, empreses grans i petites empreses de jardineria de protecció i conservació del medi i floristeria, empreses de manteniment natural i explotacions forestals de camps de futbol, golf, gespes, etc. de tipus familiar 12 13
 8. 8. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Arts gràfiques Tècnic/a en enquadernació Què estudiaràs? Tècnic/a en impressió en arts Què estudiaràs? i manipulació de paper i cartró gràfiques • Primeres matèries en arts gràfiques • Muntatge i obtenció de la forma Durada dels estudis: • Processos d’enquadernació Durada dels estudis: impressora 1.400 hores i manipulació de paper 1.400 hores • Primeres matèries en arts gràfiques • Processos de manipulació de cartró • Preparació de màquines d’òfset • 990 hores en el centre educatiu • Impressió en rotogravat i flexografia • 990 hores en el centre educatiu • Tiratge en màquina d’òfset • 410 hores en el centre de treball • Impressió en serigrafia • 410 hores en el centre de treball • Impressió en rotogravat i flexografia (pràctiques) • Processos d’arts gràfiques (pràctiques) • Impressió en serigrafia • Seguretat en les indústries d’arts • Processos d’arts gràfiques 1 curs acadèmic gràfiques 1 curs acadèmic • Seguretat en les indústries d’arts • Formació i orientació laboral gràfiques • Formació en centres de treball • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc de treball De què treballaràs? de treball De què treballaràs? • Tècnic/a en enquadernació de llibres i altres productes gràfics • Muntador/a de formes gràfiques • Tècnic/a en fabricació i manipulació • Impressor/a i maquinista de productes de cartró de rotogravat, d’òfset, flexografia • Tècnic/a en fabricació i manipulació i serigrafia de productes elaborats amb paper (tovallons, mocadors, bolquers, etc.) • Tècnic/a en impressió en rotogravat, On treballaràs? flexografia i serigrafia En empreses d’arts gràfiques dedicades a la impressió On treballaràs? En indústries i tallers d’enquadernació i de manipulació de paper i cartró i impremtes de serigrafia, rotogravat i flexografia 14 15
 9. 9. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Arts gràfiques Comerç i màrqueting Tècnic/a en preimpressió en arts Què estudiaràs? Tècnic/a en comerç Què estudiaràs? gràfiques • Sistemes informàtics en la Durada dels estudis: • Operacions d’emmagatzematge Durada dels estudis: preimpressió i edició electrònica 1.400 hores • Tècniques de marxandatge 2.000 hores • Composició i compaginació de textos • Aparadorisme i publicitat en el punt • Preparació i digitalització d’imatges • 990 hores en el centre educatiu de venda • 1.620 hores en el centre educatiu • Reproducció i tractament d’imatges • 410 hores en el centre de treball • Tècniques de venda • 380 hores en el centre de treball • Integració i filmació de textos (pràctiques) • Activitats de venda (pràctiques) i imatges • Administració i gestió d’un petit • Muntatge i obtenció de la forma 1 curs acadèmic establiment comercial 2 cursos acadèmics impressora • Aplicacions informàtiques de propòsit • Primeres matèries en arts gràfiques general • Processos d’arts gràfiques Les pràctiques en empreses • Llengua estrangera Les pràctiques en empreses • Administració, gestió i t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc comercialització en la petita empresa de treball • Formació en centres de treball de treball • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball De què treballaràs? • Encarregat/ada de botiga De què treballaràs? • Dependent/a de botiga • Representant comercial • Tècnic/a en tractament de textos • Cap de caixa • Preparador/a d’imatges, escanista • Treballador/a d’atenció al client • Muntador/a traçador/a en la venda de productes o serveis • Passador/a de planxes d’òfset • Emmagatzemador/a • Rotogravador/a • Llançador/a de proves • Passador/a de planxes de serigrafia, On treballaràs? de gomes o cautxú de flexografia En comerços a l’engròs i al detall, departaments comercials On treballaràs? i de magatzem de qualsevol empresa industrial, de serveis, immobiliàries, En empreses d’arts gràfiques, premsa etc. i publicitat dedicades al traçament, muntatge i obtenció de la forma impressora, al tractament i la integració de textos i imatges i filmació 16 17
 10. 10. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Edificació i obra civil Tècnic/a en acabats Què estudiaràs? Tècnic/a en obres de formigó Què estudiaràs? de construcció • Projectes, amidaments i valoracions Durada dels estudis: • Projectes, amidaments i valoracions Durada dels estudis: • Organització i control d’obres 2.000 hores • Organització i control d’obres 2.000 hores d’acabat de formigó • Revestiments continus conglomerats • 1.600 hores en el centre educatiu • Encofrats i estrebats • 1.600 hores en el centre educatiu • Paviments i enrajolats • 400 hores en el centre de treball • Armadures • 400 hores en el centre de treball • Revestiments en làmines (pràctiques) • Formigó (pràctiques) • Pintures i vernissos • Prefabricats estructurals • Plafons prefabricats 2 cursos acadèmics • Conduccions lineals sense pressió 2 cursos acadèmics • Seguretat en la construcció • Seguretat en la construcció • Administració, gestió i • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa Les pràctiques en empreses comercialització en la petita empresa Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Relacions en l’equip de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral de treball • Formació i orientació laboral de treball • Formació en centres de treball • Formació en centres de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Enrajolador/a • Encofrador/a • Guixaire • Ferrallista • Empaperador/a • Treballador/a de formigó armat • Tapisser/a • Muntador/a de bastides • Emmoquetador/a • Col·locador/a de tubs • Pintor/a • Tècnic/a en seguretat i higiene • Instal·lador/a de terres industrials, paviments sintètics i sostres sintètics i metàl·lics On treballaràs? • Vidrier/a • Muntador/a de bastides En edificacions i rehabilitacions d’habitatges, d’edificis industrials, comercials i de serveis i en obra civil On treballaràs? (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, En edificacions i rehabilitacions ferrocarrils) d’habitatges, d’edificis industrials, comercials i de serveis, obra civil (aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils) i en qualsevol sector en què s’efectuïn treballs de pintura i decoració 18 19
 11. 11. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Edificació i obra civil Tècnic/a en obres Què estudiaràs? Tècnic/a en operacions De què treballaràs? de la construcció i manteniment de maquinària • Projectes, amidaments i valoracions de construcció • Operador/a d’excavadora i buldòzer Durada dels estudis: • Organització i control d’obra • Operador/a de draga i grua 2.000 hores • Obres de fàbrica Durada dels estudis: • Operador/a de muntacàrregues • Cobertes i impermeabilitzacions 2.000 hores i tragella • 1.710 hores en el centre educatiu • Revestiments continus conglomerats • Operador/a d’anivelladora, • 290 hores en el centre de treball • Construccions lineals sense pressió • 1.600 hores en el centre educatiu compactadora, pavimentadora (pràctiques) • Seguretat en la construcció • 400 hores en el centre de treball i màquina d’asfaltar • Administració, gestió i (pràctiques) • Operador/a de camió formigonera 2 cursos acadèmics comercialització en la petita empresa • Tècnic/a en presa de mostres • Relacions en l’equip de treball 2 cursos acadèmics • Tècnic/a en seguretat i higiene • Formació i orientació laboral en obres de construcció Les pràctiques en empreses • Formació en centres de treball t’ajudaran a accedir a un lloc Les pràctiques en empreses de treball t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? De què treballaràs? de treball En edificacions d’habitatges • Paleta i rehabilitacions, d’edificis industrials, • Col·locador/a de sostres i cobertes comercials de serveis, obra civil en pissarra, teula o asfalt Què estudiaràs? (aeroports, carreteres, obres • Instal·lador/a de material aïllant marítimes, obres subterrànies, • Guixaire • Projectes, amidaments i valoracions ferrocarrils) i en altres sectors • Muntador/a de bastides • Organització i control d’obres productius on s’efectuïn moviments • Col·locador/a de tubs de maquinària de construcció de terres, fragmentació i extracció • Tècnic/a en seguretat i higiene • Excavacions i demolicions de roques i minerals, prospeccions d’obres de construcció • Ferms i sondatges, transport de materials, • Sondatges i perforacions elevació i desplaçament • Elevació i desplaçament de càrregues de càrregues, etc. On treballaràs? • Seguretat en la construcció • Administració, gestió i En edificacions i rehabilitacions comercialització en la petita empresa d’habitatges, d’edificis industrials, • Relacions en l’equip de treball comercials i de serveis, obra civil • Formació i orientació laboral (aeroports, carreteres, obres • Formació en centres de treball marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils) i en qualsevol sector que calgui l’ajuda del/de la paleta 20 21
 12. 12. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Electricitat i electrònica Tècnic/a en equips electrònics De què treballaràs? Tècnic/a en instal·lacions De què treballaràs? de consum elèctriques i automàtiques • Tècnic/a reparador/a d’equips de so • Electricista industrial i d’instal·lacions Durada dels estudis: i HI-FI, receptors de ràdio, TV i equips Durada dels estudis: elèctriques d’edificis 2.000 hores semblants 2.000 hores • Muntador/a de centres de producció • Tècnic/a en instal·lacions de so elèctrica i de quadres elèctrics • 1.650 hores en el centre educatiu • Operari/ària antenista de ràdio i TV • 1.600 hores en el centre educatiu • Instal·lador/a de línies elèctriques, • 350 hores en el centre de treball • Instal·lador/a i reparador/a d’equips • 400 hores en el centre de treball equips electrònics en edificis, antenes (pràctiques) telefònics i telemàtics (pràctiques) i equips telefònics • Reparador/a d’electrodomèstics • Reparador/a d’electrodomèstics 2 cursos acadèmics • Reparador/a, ajustador/a 2 cursos acadèmics • Electricista de construcció d’ordinadors i equips auxiliars • Electricista de manteniment • Instal·lador/a mantenidor/a Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses de sistemes domòtics t’ajudaran a accedir a un lloc On treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Muntador d’instal·lacions d’energia de treball de treball solar fotovoltaica En empreses que tinguin per activitat la reparació d’equips de so, televisió i vídeo, electrodomèstics, equips On treballaràs? Què estudiaràs? microinformàtics, execució Què estudiaràs? i manteniment d’instal·lacions de En empreses que tinguin per activitat • Instal·lacions de so telefonia i instal·lacions d’antenes • Automatismes industrials la producció d’energia elèctrica, • Reparació d’equips de so i alta de TV • Electrònica instal·lacions i reparacions elèctriques fidelitat • Electrotècnia en edificis, instal·lacions de telefonia, • Instal·lacions de recepció i distribució • Instal·lacions elèctriques interiors antenes i seguretat, instal·lacions de senyal de TV • Instal·lacions de distribució d’energia solar fotovoltaica, • Reparació d’equips d’imatge • Infraestructures comunes construcció de quadres i equips • Sistemes electrònics d’informació de telecomunicació en habitatges electrotècnics i manteniment • Instal·lacions de telefonia interior i edificis i reparació d’electrodomèstics i transmissió de dades • Instal·lacions domòtiques • Reparació d’equips microinformàtics • Instal·lacions solars fotovoltaiques • Reparació d’equips telefònics • Màquines elèctriques i telemàtics • Formació i orientació laboral • Administració, gestió i • Empresa i iniciativa emprenedora comercialització en la petita empresa • Formació en centres de treball • Electrònica general • Electrònica digital no programable • Electrònica digital programable • Instal·lacions bàsiques • Qualitat • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball 22 23
 13. 13. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Tècnic/a en fosa Què estudiaràs? Tècnic/a en mecanització Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Fusió i colada Durada dels estudis: • Processos de mecanització 1.400 hores • Sistemes d’emmotllament 2.000 hores • Mecanització per control numèric i d’elaboració de mascles • Fabricació per abrasió, electroerosió, • 990 hores en el centre educatiu • Sistemes auxiliars de fabricació • 1.600 hores en el centre educatiu tall i conformat i per processos • 410 hores en el centre de treball mecànica • 400 hores en el centre de treball especials (pràctiques) • Control de les característiques (pràctiques) • Fabricació per arrencada de ferritja del producte de la fosa • Sistemes automatitzats 1 curs acadèmic • Metal·lúrgia de la fosa 2 cursos acadèmics • Metrologia i assajos • Seguretat en les indústries • Interpretació gràfica de fabricació mecànica • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Ajustador/a operari/ària de màquines • Operari/ària d’elaboració manual eina i mecànica de motlles • Polidor/a de metalls i afilador d’eines • Operador/a de màquines de motlles, • Operador/a de màquines per treballar forns de fosa i tractaments tèrmics metalls • Recobridor/a de motlles • Operador/a de màquines eina • Preparador/a de màquines de fosa • Operador/a de robots industrials a pressió • Treballador/a de la fabricació d’eines, mecànic/a i ajustador/a, modelista matricer i similar On treballaràs? • Torner/a, fresador/a i mandrinador/a En empreses de fosa relacionades amb la fabricació de productes On treballaràs? metàl·lics, construcció de maquinària i equips mecànics, construcció En indústries transformadores de vehicles automòbils, construcció de metalls relacionades amb naval, construcció de material de els subsectors de construcció transport i fabricació d’equips de maquinària i equip mecànic, de precisió òptica i similars de material i equip elèctric, electrònic i òptic i de material de transport emmarcat en el sector industrial 24 25
 14. 14. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Tècnic/a en reparació De què treballaràs? Tècnic/a en soldadura i caldereria Què estudiaràs? i manteniment d’aparells de mesura i control (adaptació) • Reparador/a i mantenidor/a d’aparells Durada dels estudis: • Interpretació gràfica de mesura i control 2.000 hores • Traçat, tall i conformació Durada dels estudis: • Muntador/a de productes • Mecanització 2.000 hores micromecànics en general • 1.600 hores en el centre educatiu • Soldadura en atmosfera natural • Muntador/a de grans productes • 400 hores en el centre de treball • Soldadura en atmosfera protegida • 1.700 hores en el centre educatiu per a la rellotgeria industrial (pràctiques) • Muntatge • 300 hores en el centre de treball • Restaurador/a d’aparells especials • Metrologia i assajos (pràctiques) que estan fora del circuit comercial 2 cursos acadèmics • Formació i orientació laboral • Verificador/a d’elements d’alta • Empresa i iniciativa emprenedora 2 cursos acadèmics precisió • Formació en centres de treball Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc De què treballaràs? Les pràctiques en empreses On treballaràs? de treball t’ajudaran a accedir a un lloc • Soldador/a i oxitallador/a de treball Empreses transformadores • Calderer/a de metalls relacionades • Operador/a de projecció tèrmica amb la fabricació de productes • Muntador/a de canonades Què estudiaràs? metàl·lics, construcció de maquinària i estructures metàl·liques i equip mecànic, construcció • Reparador/a d’estructures d’acer • Productes mecànics de vehicles automòbils, construcció en taller i obra • Mitjans i processos de mecanització naval, construcció de material • Fuster/a del metall • Preparació i programació de transport i fabricació, reparació de màquines de fabricació mecànica i manteniment d’equips de mesura i • Sistemes auxiliars de fabricació control On treballaràs? mecànica En empreses que tinguin per activitat • Fabricació per arrencament de ferritja la fabricació de productes metàl·lics • Fabricació per abrasió, conformació estructurals, construcció de grans i procediments especials dipòsits i caldereria grossa, • Control de les característiques estructures associades del producte de mecanització a la construcció de maquinària, • Manteniment d’instruments construcció de carrosseria, remolcs de mesura i control i bolquets, construcció i reparació • Restauració d’aparells naval, de material ferroviari, aeronaus, de mesura i control bicicletes, motocicletes, etc., i tallers • Administració, gestió i mecànics independents comercialització en la petita empresa • Seguretat en les indústries de fabricació mecànica • Relacions en l’equip de treball • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball 26 27
 15. 15. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Tècnic/a en tractaments De què treballaràs? Tècnic/a en fabricació a mida Què estudiaràs? superficials i tèrmics i instal·lació de fusteria i moble • Galvanitzador/a • Definició de solucions en fusteria Durada dels estudis: • Recarregador/a Durada dels estudis: i moble a mida 1.400 hores • Esmaltador/a 2.000 hores • Operacions bàsiques • Polvoritzador/a de metall amb pistola de mecanització en fusteria i moble • 990 hores en el centre educatiu • Tècnic/a en tractaments tèrmics • 1.590 hores en el centre educatiu a mida • 410 hores en el centre de treball de metalls i aliatges i tractaments • 410 hores en el centre de treball • Fabricació a mida en fusteria i moble (pràctiques) mecànics de superfície (pràctiques) • Acabament en fusteria i moble a mida • Preparador/a d’equips i instal·lacions • Instal·lació en fusteria i moble a mida 1 curs acadèmic per al tractament 2 cursos acadèmics • Administració, gestió i • Programador/a de sistemes comercialització en la petita empresa automatitzats en planta • Materials i productes en indústries Les pràctiques en empreses • Preparador/a de dissolucions Les pràctiques en empreses de la fusta t’ajudaran a accedir a un lloc t’ajudaran a accedir a un lloc • Seguretat en la indústria de la fusta de treball de treball i el moble On treballaràs? • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball En empreses relacionades Què estudiaràs? amb la fabricació de productes metàl·lics, construcció de maquinària De què treballaràs? • Materials metàl·lics, plàstics i equip mecànic, construcció i compostos de vehicles automòbils, • Fuster/a • Preparacions superficials, construcció naval, construcció • Fuster/a de mobles a mida, mobles recobriments i acabaments de material de transport, fabricació de cuina i bany • Tractaments tèrmics d’equips de precisió òptica i similars • Instal·lador/a de parquets • Sistemes auxiliars de fabricació i realització d’operacions i revestiments mecànica de tractament superficial i tèrmic • Instal·lador/a de portes, finestres, • Control de les característiques escales i baranes del producte tractat • Muntador/a d’estructures de fusta • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa • Seguretat en les indústries On treballaràs? de fabricació mecànica • Relacions en l’equip de treball En fusteries, tallers i botigues • Formació i orientació laboral d’instal·lació de mobles, parquets, • Formació en centres de treball portes i finestres i tallers de decoració i interiorisme 28 29
 16. 16. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Fusta, moble i suro Tècnic/a en fabricació industrial Què estudiaràs? Tècnic/a en transformació de fusta Què estudiaràs? de fusteria i moble i suro • Control de magatzem en indústries • Control de magatzem en indústries Durada dels estudis: de la fusta Durada dels estudis: de la fusta 1.400 hores • Mecanització industrial de la fusta 1.300 hores • Tractaments de la fusta i el suro • Muntatge industrial de fusteria • Mecanització industrial de la fusta • 990 hores en el centre educatiu i moble • 990 hores en el centre educatiu • Fabricació industrial de derivats • 410 hores en el centre de treball • Aplicació d’acabaments en fusteria • 310 hores en el centre de treball de la fusta i el suro (pràctiques) i moble (pràctiques) • Materials i productes en indústries • Materials i productes en indústries de la fusta 1 curs acadèmic de la fusta 1 curs acadèmic • Seguretat en la indústria de la fusta • Seguretat en la indústria de la fusta i el moble i moble • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Relacions en l’equip de treball Les pràctiques en empreses • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació i orientació laboral t’ajudaran a accedir a un lloc • Formació en centres de treball de treball • Formació en centres de treball de treball De què treballaràs? De què treballaràs? • Tècnic/a en tractaments • Fuster/a en fabricació industrial i encorbament de la fusta de fusteria i moble • Tècnic/a en emmagatzematge • Armador/a premsador/a de fusteria i assecament de fusta • Preparador/a muntador/a de mobles • Tècnic/a en elaboració de xapa • Tapisser/a industrial i fabricació de taulers • Envernissador/a lacador/a • Tècnic/a en fabricació de productes de suro i derivats On treballaràs? On treballaràs? En fàbriques de mobles de llar, oficina, cuina i bany i de portes, En empreses del sector de la fusta finestres, estructures, parquets i el suro (serradores, assecadors, i revestiments de fusta fabricació d’envasos, embalatges i palets, fabricació de xapes i taulers derivats de la fusta, preparació del suro i productes derivats) 30 31
 17. 17. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Hoteleria i turisme Tècnic/a en cuina i gastronomia Què estudiaràs? Tècnic/a en serveis de restauració Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Ofertes gastronòmiques Durada dels estudis: • Operacions bàsiques en bar i cafeteria 2.000 hores • Preelaboració i conservació 2.000 hores • Operacions bàsiques en restaurant d’aliments • Serveis en bar i cafeteria • 1.600 hores en el centre educatiu • Tècniques culinàries • 1.600 hores en el centre educatiu • Serveis en restaurant i esdeveniments • 400 hores en el centre de treball • Processos bàsics de pastisseria • 400 hores en el centre de treball especials (pràctiques) i rebosteria (pràctiques) • El vi i el seu servei • Productes culinaris • Ofertes gastronòmiques 2 cursos acadèmics • Postres per a la restauració 2 cursos acadèmics • Tècniques de comunicació • Seguretat i higiene en la manipulació en restauració d’aliments • Seguretat i higiene en la manipulació Les pràctiques en empreses • Formació i orientació laboral Les pràctiques en empreses d’aliments t’ajudaran a accedir a un lloc • Empresa i iniciativa emprenedora t’ajudaran a accedir a un lloc • Anglès de treball • Formació en centres de treball de treball • Formació i orientació laboral • Empresa i iniciativa emprenedora • Formació en centres de treball De què treballaràs? • Cuiner/a De què treballaràs? • Cap de partida • Empleat/ada d’economat d’unitats • Cambrer/a de bar i cafeteria de producció i servei d’aliments o restaurant i begudes • Empleat/ada d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes On treballaràs? • Bàrman • Sommelier En grans, mitjanes i petites empreses, • Auxiliar de serveis en mitjans principalment del sector d’hostaleria, de transport i també per compte propi en petits establiments del subsector de la restauració On treballaràs? En restaurants, bars i cafeteries i empreses de menjars preparats 32 33
 18. 18. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge i so Imatge personal Tècnic/a en laboratori d’imatge Què estudiaràs? Tècnic/a en caracterització Què estudiaràs? Durada dels estudis: • Revelatge de suports fotosensibles Durada dels estudis: • Disseny de personatges i organització 1.400 hores • Positivació, ampliació i acabaments 2.000 hores del treball • Tractament d’imatges fotogràfiques • Fabricació de pròtesis per • 990 hores en el centre educatiu per procediments digitals • 1.700 hores en el centre educatiu a la caracterització • 410 hores en el centre de treball • Administració, gestió i • 300 hores en el centre de treball • Postisseria (pràctiques) comercialització en la petita empresa (pràctiques) • Maquillatge de caracterització • Processos d’imatge fotogràfica • Maquillatge amb efectes especials 1 curs acadèmic • Formació i orientació laboral 2 cursos acadèmics • Transformacions dels cabells per • Formació en centres de treball a la caracterització • Administració, gestió i Les pràctiques en empreses Les pràctiques en empreses comercialització de la petita empresa t’ajudaran a accedir a un lloc De què treballaràs? t’ajudaran a accedir a un lloc • Materials i productes per de treball de treball a la caracterització • Tècnic/a en laboratori fotogràfic • Processos audiovisuals i espectacles i cinematogràfic • Anatomofisiologia aplicada • Tècnic/a en tractament digital a la caracterització d’imatges fotogràfiques • Formació i orientació laboral • Formació en centres de treball On treballaràs? De què treballaràs? En empreses que tenen per activitat el tractament de material fotogràfic • Maquillador/a d’efectes especials i cinematogràfic i el tractament digital • Caracteritzador/a de personatges d’imatges • Fabricació de postissos i d’elements per a la caracterització On treballaràs? En televisió, teatre, cinema, publicitat, etc. 34 35
 19. 19. Formació professional | Grau mitjà Formació professional | Grau mitjà Imatge personal Tècnic/a en estètica personal Què estudiaràs? Tècnic/a en perruqueria Què estudiaràs? decorativa • Depilació mecànica i tècniques Durada dels estudis: • Direcció tecnicoartística Durada dels estudis: complementàries 2.000 hores • Tractaments capil·lars 1.400 hores • Higiene facial i corporal • Higiene capil·lar • Neteja, desinfecció i esterilització • 1.700 hores en el centre educatiu • Neteja, desinfecció i esterilització • 990 hores en el centre educatiu • Maquillatge • 300 hores en el centre de treball • Canvis de color en els cabells • 410 hores en el centre de treball • Escultura d’ungles i estètica de mans (pràctiques) • La tallada dels cabells i les tècniques (pràctiques) i peus complementàries • Promoció i venda de productes 2 cursos acadèmics • Canvis de forma permanent 1 curs acadèmic i serveis en l’àmbit de l’estètica en els cabells personal • Canvis temporals de la forma • Administració, gestió i Les pràctiques en empreses dels cabells Les pràctiques en empreses comercialització en la petita empresa t’ajudaran a accedir a un lloc • Pentinats i recollits t’ajudaran a accedir a un lloc • Anatomia i fisiologia humanes de treball • Confecció i adaptació de perruques, de treball bàsiques postissos i extensions dels cabells • Cosmetologia aplicada a l’estètica • Tècniques bàsiques de manicura decorativa i pedicura • Formació i orientació laboral • Administració, gestió i • Formació en centres de treball comercialització en la petita empresa • Anatomia i fisiologia humanes bàsiques De què treballaràs? • Cosmetologia aplicada a la perruqueria • Esteticista • Formació i orientació laboral • Maquillador/a • Formació en centres de treball • Representant de laboratoris i firmes comercials • Especialista en manicura i pròtesis De què treballaràs? d’ungles • Conseller/a de bellesa • Perruquer/a • Estilista On treballaràs? On treballaràs? En establiments de bellesa, hospitals, centres geriàtrics, empreses En perruqueries, departaments de serveis funenaris i clíniques de de perruqueria de televisions, teatres, medicina estètica cinema, hospitals, residències geriàtriques, passarel·les de moda, serveis funeraris, etc. 36 37

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • NeusMartnezGimeno

  Mar. 8, 2011

Vistos

Vistos totais

1.512

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

43

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×