PREÊENÇ
a __ . __ . . _ - r
x A' 'x . _ X_J 1. _ . L_ *~. __.1__ X* z¡
y pj _E ívkfw' ~ B, ,I / í-m "fr “-. _
I n alia x1 x. _;...
@pñâ Hum
íííê mz »Em Hñrgáztmdz
Em @mma à]
@©m@üwgã@ ©]@
@@m@ @Sw
@cczmüêcçíàw
í '-. _.-

. g __ _ I _Í _Í

QM@= 

 Lua _me m 

_z
 _ _ 9
naluñmn n HI

_A
 _ rj: '. 4 
›  Ii ~.  »í

  

 
  ...
v.  - A 
. j-“À ZJ  f? ” . -1 . "Z-f 'A E | ':ÉJAEE_EJ'Í: ÍJZ. L›_4A_
 'L  _Va .   , . . x
Í. .IA. l K 'J M¡ V...
z" 11:4 FW¡ *WI R _Aux y' , AQ j'  V ; x ›  u# M* R* J A! 

 . a _  ,  , :r n, v › aJt Á v '
7,' Í_ ' , v "y V; _i...
M' "Eur" 7,' y " V " , y ' 'V 'Ljàg' * N 'j' "a, 
  « «rm 

  
   
 Íir-rfÍ' zff: ;ír_: z; We? »WQH ílJ %k› ñd ...
r. f ' _FJ

1%, . 'Í' ____ l: : , Y  *7

V: ;w . V' [LV ?  í: rd) 'É' 
. K g 1 z, » ¡ 17,. IA v_ , l
M 

  

  

V¡ 'v' _ _ Í» _a _r› ã' v» d. f à X. À
¡ L. : v -. V  p* x_ . .› ~. __ ›: v_ __ V» » __ _ _

H A,  ¡ v ...
1 *ax . › _. 
- v, , . À L " 1*. a . v
A , y , J ; A v_
 3 . , , 
A ¡ v ¡¡
l
~ - - x I 't

     
MT ” F 1 L-: f...
_ , __ ___, _I q: ' J z É_ __ , _ __
_ : A x' r f;  v' 1 '- ›¡ au f 1a, » . v f* 
íA1.. 'z_Ll: lJ%: ã ? NrF1« ~ _F...
MEF rürmênrp Êífãã

a pv~ssm»gç@ [ea
D@m§
Prmpcàrãrp ÍÊEFÊJZ ê]
[Qífíââêmçê] @kg
__ V Wi") Q
v": " "Á" ': ' 'ft' 4 ' 'r17- ~= - ›¡_' t , :,. 
A r “f N ln H '-1 '_' F1 'i N¡ j x 'x
. « ,  1
a L  «rr a »rg

  

    w 
iâeus

 

  

 p nn 

¡ &WMJ 

HA [n z l
'rf «WV
e»
x5
Meet? ñírimcçíta Ei, 
[ñTÍÊH[UJ@[ñ]@Ê@EF”
@Ex @a [FQÊQWÇ
(à [Dcàmgs ñmmãcà ÊCà
mñmâr
!J L | 

 

_j ›- : :a Aj- ! ÍI mA k_. .,_¡'
l r-< x¡ __, .J¡. h_, z* ___ __J | __ _gl : l r_f›_z~J
mg¡ j¡

C

_Li  lí-r/ jl: : é N] S: : 1 v” ' ' M_ -r- . 
FEE» ? E R! » ~
xñm! ) _ '-. ___<_I __ _J f, A
!J L | 

 

_j ›- : :a Aj- ! ÍI mA k_. .,_¡'
l r-< x¡ __, .J¡. h_, z* ___ __J | __ _gl : l r_f›_z~J
mg¡ j¡

C

_Li  lí-r/ jl: : é N] S: : 1 v” ' ' M_ -r- . 
FEE» ? E R! » ~
xñm! ) _ '-. ___<_I __ _J f, A
. : wir "' [7

, ~ 57;, :j . __ ›_; , l, V _ ^ _
n y k (a V' a ' ! 'f' m' P" rmv” A 
~ A '~" J  * . v í'

'  : _.I...
1 . . . z . _. , _- , _z . , L-, . . à* . _. _ . í! -
¡__ $ . v , . . V. l › _ . ._ ,  v, .H V, ,_
Em nmavcc)...
vu En» í m» Wnuv v¡

 

 714.' ; g “ur” Q” , a 5'¡ 7° “V * . , 3"¡ ""; frg: í"v fr * . , f, :v 'x
vim m iram!  em z...
Em] m @cçhñ
CZWQWJÉJDEFÊJEWCÉ]
Mêmcdm @H@
jcvjw @ ñamücà
m @íhnãm
*T1 v"_ 'a
E j' 'r - g ' - fx'- l _ - 'v “v , x m, 1 u¡ _›
l¡ uv",  F y k ("il › v” I R" 'uv', M]  M¡ "VJ AIA'. 
...
@EMEF m? (um

à] @EFCCEÊJ dê) @Úñãmçã

@à W/ @Hüêl @mm @NCQ
@tra Jkàmssêaüém
um? [fcàñmêa m,  

 

a vrvgàvmççv @
®@m§

EFÉJJSEJJÊFÊUF, ÍÊEFÊJZ ? a
rcàsàêemçãa @ea
z  A ÍL*% 7 %%
v 1

regmmhegn

 w
 _ |  x
>_< 2-4 à

 
  
 

-_-

" 'à 'N
[ v
f' | 

l
x_. -L. «
T T* ” *wyí; v;; .; >*J_], v'**v. 

 

  

   

 M   
. ____4_ _rx ___ ›. ..  › ____ ___ MJ ›. › A_

›4~.4›4
m; ~
Í  'v " >" V ' *É ' v” . a r"'--, y 'rg' "H-l:  : ¡_: ›*: '"'«¡ i"*v›'¡
rrv »na Im vv v

ii vmnfil LU] »m vi¡ ...
Éê] @FÊÊÍFDÇÊJQ é vê]
[Fíàãífñçã
É à] prcàgsgmça @ca
@m @uma @veem
bgmçã
Éa @EFQÊWFDÇÊJD é a
[fcàgmgça
É @a [Qífêââêíñlçê] @e
@w @uma fêz à]
ñf@r@mça
_. 
ã" ~› ___ NV_ -. 
A x v ~__ AI _' . .. -3 , vw”
'_ ~ pag. : V | v v
. _ . n» Ilirr w ¡¡_› x_ H ¡ Tr]
7-? É* L4 ...
É pífê§vímçêjp é
@a [EDEF@SQEFDÇÊJ
Éê] pífíââíâmjçê] @ea
@MS @mea fa: ê]
ñf@r@[mç@
_ ___ ›___. _ _ __ ___ ›_ __ _ _ _ _ r. .»___7_ › A
. ___ ; À-z¡
. ' '1
_ v v r**- , ›"*w"v v* á ›"' 'J ¡
W 'v v ' ã ...
OQQÓÓÓQOÔÓÓÓÔÓ(
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

é A presença

327 visualizações

Publicada em

Eliane Fernandes - Presença

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
327
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
17
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

é A presença

 1. 1. PREÊENÇ
 2. 2. a __ . __ . . _ - r x A' 'x . _ X_J 1. _ . L_ *~. __.1__ X* z¡ y pj _E ívkfw' ~ B, ,I / í-m "fr “-. _ I n alia x1 x. _;. . k- : n »zuacz: ; _ ›. _ . _ | r . -0 *a »na « a - A , I AA K z 'Í 3 ^› s ›- z a 1 ›. z_ , _, -. _, ›. __.4_. - ›- z ›. z ›. __z ›. z . . ›. z x¡ _z ›. z z , › 4 1
 3. 3. @pñâ Hum íííê mz »Em Hñrgáztmdz Em @mma à] @©m@üwgã@ ©]@ @@m@ @Sw @cczmüêcçíàw
 4. 4. í '-. _.- . g __ _ I _Í _Í QM@= Lua _me m _z _ _ 9 naluñmn n HI _A _ rj: '. 4 › Ii ~. »í Q] _
 5. 5. v. - A . j-“À ZJ f? ” . -1 . "Z-f 'A E | ':ÉJAEE_EJ'Í: ÍJZ. L›_4A_ 'L _Va . , . . x Í. .IA. l K 'J M¡ V L . K_ ¡ñ! a V' . ~ hN @rmuewmu íwwum da __ _MJ › _x11_ __ __ L______ x____]_xx_____ _ V xxx_ . .Nx ~. ____, . *i'll « c) x '. K , z A¡ a r . ._, _. . _-
 6. 6. z" 11:4 FW¡ *WI R _Aux y' , AQ j' V ; x › u# M* R* J A! . a _ , , :r n, v › aJt Á v ' 7,' Í_ ' , v "y V; _i5 r: 'g ' fx Í ' 'x " É “a J ' É* 'x A "da %” A "'- ~ . . ' 71 . v, A A A; l. x A¡ _d › _ › , f. . z
 7. 7. M' "Eur" 7,' y " V " , y ' 'V 'Ljàg' * N 'j' "a, « «rm Íir-rfÍ' zff: ;ír_: z; We? »WQH ílJ %k› ñd wH. v&&›Á N_À7%V] x» A
 8. 8. r. f ' _FJ 1%, . 'Í' ____ l: : , Y *7 V: ;w . V' [LV ? í: rd) 'É' . K g 1 z, » ¡ 17,. IA v_ , l
 9. 9. M V¡ 'v' _ _ Í» _a _r› ã' v» d. f à X. À ¡ L. : v -. V p* x_ . .› ~. __ ›: v_ __ V» » __ _ _ H A, ¡ v . g ~ x . v _. I ›' ~, *w | | ^ [x Í (TJ r ! TJ k ' | - '“ - ~ . ..- “›___A. x____. ^ 'x V _ ^ 'V . x _WA f¡ A 1 Í r * 'Õ › . l | _ ** ] ? Í
 10. 10. 1 *ax . › _. - v, , . À L " 1*. a . v A , y , J ; A v_ 3 . , , A ¡ v ¡¡ l ~ - - x I 't MT ” F 1 L-: f Im* _J k_ 0 w 1 J k '~. _,- xz-*H- a_ x. .- >›. z-*-. - ~. - -. - 14-**- ~__- 5-_. -*
 11. 11. _ , __ ___, _I q: ' J z É_ __ , _ __ _ : A x' r f; v' 1 '- ›¡ au f 1a, » . v f* íA1.. 'z_Ll: lJ%: ã ? NrF1« ~ _F í “ il
 12. 12. MEF rürmênrp Êífãã a pv~ssm»gç@ [ea D@m§ Prmpcàrãrp ÍÊEFÊJZ ê] [Qífíââêmçê] @kg
 13. 13. __ V Wi") Q v": " "Á" ': ' 'ft' 4 ' 'r17- ~= - ›¡_' t , :,. A r “f N ln H '-1 '_' F1 'i N¡ j x 'x . « , 1
 14. 14. a L «rr a »rg w iâeus p nn ¡ &WMJ HA [n z l 'rf «WV e» x5
 15. 15. Meet? ñírimcçíta Ei, [ñTÍÊH[UJ@[ñ]@Ê@EF” @Ex @a [FQÊQWÇ (à [Dcàmgs ñmmãcà ÊCà mñmâr
 16. 16. !J L | _j ›- : :a Aj- ! ÍI mA k_. .,_¡' l r-< x¡ __, .J¡. h_, z* ___ __J | __ _gl : l r_f›_z~J
 17. 17. mg¡ j¡ C _Li lí-r/ jl: : é N] S: : 1 v” ' ' M_ -r- . FEE» ? E R! » ~ xñm! ) _ '-. ___<_I __ _J f, A
 18. 18. !J L | _j ›- : :a Aj- ! ÍI mA k_. .,_¡' l r-< x¡ __, .J¡. h_, z* ___ __J | __ _gl : l r_f›_z~J
 19. 19. mg¡ j¡ C _Li lí-r/ jl: : é N] S: : 1 v” ' ' M_ -r- . FEE» ? E R! » ~ xñm! ) _ '-. ___<_I __ _J f, A
 20. 20. . : wir "' [7 , ~ 57;, :j . __ ›_; , l, V _ ^ _ n y k (a V' a ' ! 'f' m' P" rmv” A ~ A '~" J * . v í' ' : _.I V _ Í "__l V _~ m 'g 7m Fr É] FJ* rx j (-3 M: (rj: n: (rj: . . x_ I «_” . __'“ ___ _J _J . ›___J ›. ____) . xr, x_ _g x A › l ; A í Í ziJ“"zihirnla EÍÍÂ.
 21. 21. 1 . . . z . _. , _- , _z . , L-, . . à* . _. _ . í! - ¡__ $ . v , . . V. l › _ . ._ , v, .H V, ,_ Em nmavcc) achv . -. __j_ . .___4 _ = ___, ¡ N_ _ , H _ _ “~. __'*_¡í. í _ › E v 1 ' _t ví V_ 'à . ráx . ~'“-. "N. ,r a . 'V_"- *'_' "' "' -'»'“<. .› x x a , ' '_ L z ' . v v . v ___ ' ' , w , H v , ' ' I f” I . › _ . , | ¡ , v. ; v. x A
 22. 22. vu En» í m» Wnuv v¡ 714.' ; g “ur” Q” , a 5'¡ 7° “V * . , 3"¡ ""; frg: í"v fr * . , f, :v 'x vim m iram! em zm A a
 23. 23. Em] m @cçhñ CZWQWJÉJDEFÊJEWCÉ] Mêmcdm @H@ jcvjw @ ñamücà m @íhnãm
 24. 24. *T1 v"_ 'a E j' 'r - g ' - fx'- l _ - 'v “v , x m, 1 u¡ _› l¡ uv", F y k ("il › v” I R" 'uv', M] M¡ "VJ AIA'. › _ Àk f) Í' JI^. ,›___. › q? " . Al kl". ' ' . f¡ _JA vn, @ Í f¡ lmizmwjrvàJ vna @J v 'LEG ~_- @av n wav E yV, »-: ]v__»-x. __ »: v:«, :sv-ax y-«w ¡› í: - J v¡ v¡ xa' › v wmv JJQ ímvnnv: z
 25. 25. @EMEF m? (um à] @EFCCEÊJ dê) @Úñãmçã @à W/ @Hüêl @mm @NCQ @tra Jkàmssêaüém
 26. 26. um? [fcàñmêa m, a vrvgàvmççv @ ®@m§ EFÉJJSEJJÊFÊUF, ÍÊEFÊJZ ? a rcàsàêemçãa @ea z A ÍL*% 7 %%
 27. 27. v 1 regmmhegn w _ | x >_< 2-4 à -_- " 'à 'N [ v f' | l x_. -L. «
 28. 28. T T* ” *wyí; v;; .; >*J_], v'**v. M . ____4_ _rx ___ ›. .. › ____ ___ MJ ›. › A_ ›4~.4›4
 29. 29. m; ~ Í 'v " >" V ' *É ' v” . a r"'--, y 'rg' "H-l: : ¡_: ›*: '"'«¡ i"*v›'¡ rrv »na Im vv v ii vmnfil LU] »m vi¡ agr*
 30. 30. Éê] @FÊÊÍFDÇÊJQ é vê] [Fíàãífñçã É à] prcàgsgmça @ca @m @uma @veem bgmçã
 31. 31. Éa @EFQÊWFDÇÊJD é a [fcàgmgça É @a [Qífêââêíñlçê] @e @w @uma fêz à] ñf@r@mça
 32. 32. _. ã" ~› ___ NV_ -. A x v ~__ AI _' . .. -3 , vw” '_ ~ pag. : V | v v . _ . n» Ilirr w ¡¡_› x_ H ¡ Tr] 7-? É* L4 __4_J LK »El x__. 7 IQ] 'LÍW v 'v . N. l a J AT»- _
 33. 33. É pífê§vímçêjp é @a [EDEF@SQEFDÇÊJ Éê] pífíââíâmjçê] @ea @MS @mea fa: ê] ñf@r@[mç@
 34. 34. _ ___ ›___. _ _ __ ___ ›_ __ _ _ _ _ r. .»___7_ › A . ___ ; À-z¡ . ' '1 _ v v r**- , ›"*w"v v* á ›"' 'J ¡ W 'v v ' ã l , ' 'v' 'y [ v “x "x a' V › v 4 v " K J 'v É) _É ' Ag | 4 I l ^ 4 . __z1 . __ __z ___4 __z I' < l 1"' s. Á * g___. A__ ! z vv :
 35. 35. OQQÓÓÓQOÔÓÓÓÔÓ(

×