El modernisme

U
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)Professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) em Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
ElEl
modernismemodernisme
Julia Casaní Cubel
Paula Aldea García
1º Batxiller A
IntroduccióIntroducció..
Anem a parlar del moviment artístic
anomenat “El modernisme”, de les seues
característiques, els seus objectius i la seua
evolució. També diferenciarem entre el
modernisme a Catalunya, a Mallorca i al
País Valencià. Comentarem els autors que
més influència van tindre, i parlarem sobre
la poesia, la narrativa i el teatre
modernista.
El modernisme: concepte iEl modernisme: concepte i
evolució.evolució.
El modernisme es pot definir com un moviment cultural que es va produir a
Occident durant l’última dècada del segle XIX i la primera del XX, que se sol
identificar amb els corrents artístics, especialment arquitectònics i decoratius.
A Catalunya, el modernisme té un
sentit que va més enllà del
modernisme artístic i engloba unes
actituds culturals i estètiques molt
diverses. Sorgeix entorn de 1892
quan tot un conjunt de grups
renovadors s’articulen al voltant d’un
mateix programa. Aquests autors
(modernistes) criticaran el culte
excessiu a l’edat mitjana dels
renaixentistes, el seu
conservadorisme ideològic i el seu
localisme.
Per als modernistes, l’art serà tant una passió com una rebel·lió.
Per altra banda, els modernistes es van voler alinear en la actualitat europea
més pura i van traduir al català els autors principals del moment al costat
dels clàssics.
Jaume Brossa va publicar un article el 2 d’agost de 1892 titulat “Viure del
passat” que representa el punt de partida del modernisme en la nostra
cultura i que defineix clarament els objectius: superar la literatura regional i
el desfasament de la literatura catalana respecte de les altres literatures
europees.
D’aquesta manera, la literatura catalana es consolidava i guanyava quant a
amplitud i recursos.
És per això que s’ha definit el
modernisme com “el procés de
transformació de la cultura catalana de
cultura tradicionalista i regional en
cultura moderna i nacional”. L’objectiu
era assolir una cultura identificada
amb la modernitat intel·lectual i
estètica europea, que comprenguera
tots els gèneres i totes les arts, i totes
les disciplines.
Un exemple clar d’aquesta voluntat de
modernització cultural va ser la
campanya de reforma lingüística que
van emprendre des de L’Avenç amb la
intenció d’adoptar una ortografia
unificada per al català i d’establir uns
criteris gramaticals que feren
desaparèixer l’anarquia lingüística.
El 1893 el modernisme català va començar a diversificar-se en dos grups:
• Regeneracionistes: que van dirigir la seua activitat a la propagació d’un
programa de regeneració moral, social i política de Catalunya.
• Esteticistes: que limitaven les seues activitats al camp de la cultura i que
es van decantar pel conreu de formes decadentistes i simbolistes.
La fundació de la revista Catalònia el 1898 va representar la represa del
moviment unitari.
Cap al 1906 apareix un nou grup de intel·lectuals joves que impulsen una
imatge de l’artista com una peça integrada dins l’estructura social. Aquesta
imatge es concretarà en el moviment cultural que continuarà al
modernisme, el noucentisme.
A partir de 1909 es va produir una liquidació ràpida del moviment, perquè
molts escriptors modernistes van abandonar Catalunya, van deixar
d’escriure o van restar marginats.
Finalment, en 1911 (any que mor Joan Maragall), es pot dir que el
modernisme ha deixat d’existir com a moviment actiu.
LA POESIA: Joan MaragallLA POESIA: Joan Maragall
La poesia modernista està centrada en la figura de Joan
Maragall (1860-1911). Gràcies al seu coneixement de
llengües, va obrir les portes de la nostra literatura als
corrents intel·lectuals europeus del moment; traduint
autors com Goethe, Wagner i Nietzsche.
La poesia de Maragall es basava en l’expressió senzilla
d’experiències i sensacions reals, feta a través de visions
de la natura, i rebutjava d’una manera molt conscient la
retòrica del romanticisme autòcton.
En prosa va tindre una producció molt abundant (periodística, epistolari, discursos i
pròlegs). En els quals difonia una ideologia dinàmica, cosmopolita i moderna, tenint
una influència en la cultura i política.
CRÍTICA:
Fuster considera que el tractament literari del dolor era
nociu i immoral en la seua poesia, què triava els temes en
els què veia possibilitats de vida.
Maragall que partia d’una altra estimació ètica de la
vida, considerava què el poeta ha de ser, més que un
creador de poemes, un estimulador de la vida
amb la paraula.
• Joan Maragall en 1892 es va convertir en el capdavanter dels nous aires de
modernitat que circulaven per Barcelona des de plataformes com L’Avenç i Diario
de Barcelona, difonent nous corrents estètics i ideològics.
• La publicació el 1900 de Visions i cants (mite en el qual trobava uns símbols per
a expressar les seues ànsies de renovació i idees vitalistes). Va marcar el punt més
alt de col·laboració entre el modernistes i el catalanisme polític.
•La figura del comte Arnau en les tres poemes dramàtics sobre la seua figurava
van ocupar una bona part de la seua vida com escriptor.
Setmana Tràgica de Barcelona:Setmana Tràgica de Barcelona:
• En la crisi de la Setmana Tràgica va insistint en la responsabilitat que
pertocava a la burgesia catalana (“Ah Barcelona…”, “La ciutat del
perdó”, “L’esglèsia cremada”).
•En Seqüències es reflecteix aquesta actitud, en la qual apareix
l’exaltació vitalista, un individualisme agressiu, desig d’inquietar i
d'excitar al lector.
En el qual apareix:
- L’Oda nova a Barcelona.
- Cant Espiritual.
El modernisme
Els poetes de MallorcaEls poetes de Mallorca
En la mateixa època que a Catalunya triomfa el modernisme, apareix a Mallorca un
grup de poetes que, a causa d’uns trets estilístics i temàtics comuns, poden ser
estudiats dins d’una poètica col·lectiva, que s’ha anomenat Escola Mallorquina.
Alumne de Josep-Lluís Pons i Gallarza, Costa es va
relacionar amb certs autors que el van introduir en
l’ambient de la Renaixença. La seua poesia parteix del
romanticisme europeu i és durant aquesta primera
etapa quan va produir un dels poemes antològics de la
lírica catalana moderna: Lo Pi de Formentor, un
poema romàntic.
Més tard, una crisi personal el va portar a fer estudis
eclesiàstics. Durant cinc anys va viure a Roma, on va
conèixer els grans poetes romàntics italians. Aquests
estímuls el van portar a redactar el llibre Horacianes,
en què evoluciona des d’un romanticisme paisatgístic
fins a formes i conceptes clàssics.
MIQUEL COSTA I LLOBERAMIQUEL COSTA I LLOBERA
JOAN ALCOVERJOAN ALCOVER
Al contrari que Costa, que ofega el dolor a
dins seu i a penes el deixa entreveure, la
poesia de Joan Alcover és essencialment una
poesia del dolor.
Ell mateix va escriure: “Jo no tinc
preferència pel dolor com a font
d’inspiració; és el dolor que ha tingut
preferència en mi.”
La seua vida, marcada per l’acumulació de
desgràcies familiars, constitueix un factor
clau per a comprendre la sinceritat i la
temàtica.
El conjunt més interessant de la seua
producció poètica són les elegies, en què el
paisatge o l’evocació dels fills morts
constitueixen el punt de partida per a la
projecció de la tristesa íntima i del record de
qui només sobreviu empentat per la força
del dolor.
La novel·la i la narració modernistesLa novel·la i la narració modernistes
Al final del segle XIX, la novel·la
realista entra en crisi a Europa,
la realitat es converteix en un
enigma.
- La narrativa troba una via de
renovació en les propostes
poètiques del simbolisme
francés i sugereix una realitat
interior, oculta i desconeguda.
El ritme poètic, les imatges i les
metàfores i els símbols
s’instauren en la prosa.
La novel·la modernista catalana amb temática rural:
• Solitud de Víctor Català, pseudònim de
Caterina Albert.
L’obra se centra en la drama interior de Mila, que
conviu insatisfeta amb el marit , un home gandul i
abúlic. El món rural, habitat per personatges
primaris i brutals, provoca la crisi espiritual de la
protagonista. És una dona capaz de construir-se ella
mateixa.
Autors i obres:Autors i obres:
- Els sots feréstecs (1901) de Raimon Casellas:
Llàtzer s’enfronta amb la massa del poble, combinant
continguts simbòlics i redimir la societat.
- Josafat de Prudenci Bertrana (1906): síntesi de
la novel·la decadentista. Narra la relació entre el campaner i
un prostituta. Finalment Josafat acaba rendit baix els jocs
eròtics de la prostituta què acaba assassinant.
- Marines i boscatges de Joaquim Ruyra
(1903): La narració planteja l’existència d’un enigma vital
insondable. Escrivia una prosa molt objectiva.
- La vida i la mort d’en Jordi Fraginals de
Josep Pous i Pagès. Tanca el període de la narrativa
modernista en 1912. I planteja l’enfrontament del
protagonista amb la tradició familiar, lluita per crear la seua
vida, però li diagnostiquen càncer i decideix suïcidar-se.
El modernisme al País Valencià:El modernisme al País Valencià:
Eduard López-Chàvarri.Eduard López-Chàvarri.
Eduard López Chàvarri va ser una de les personalitats més suggestives de la
vida cultural valenciana. Tenia la carrera de Dret, i a més tenia estudis de dibuix
i de música, on es va orientar culturalment. Va seguir, en general, les pautes
del modernisme musical a Barcelona amb el refús de la tradició operística
italiana i el combat a favor de l’òpera alemanya.
Com a escriptor, va tractar una varietat ben àmplia de temes culturals en
diferents revistes i diaris. Cuentos lírics va ser el primer llibre en català que va
publicar, i té una intenció sentimental i musical. Els llibres següents, De l’horta i
la montanya i Proses de viatje, es retroba l’ansietat d’una experiència estètica
al marge de la civilització.
Aquestes proses, per la intensitat i la discontinuïtat de les impressions,
tendeixen al fragment i al poema en prosa. Un motiu modernista insistit en
aquestes proses és el refús dels canvis operats per la civilització industrial i la
reivindicació de l’ideal de l’art i la vida del sentiment. L’oposició entre l’art i la
vida és típic de l’última dècada del XIX.
Aquests aspectes són els que ens permeten parlar d’una inclinació modernista
de la personalitat de López-Chàvarri.
El teatre modernistaEl teatre modernistaEls modernistes van crear un art total capaç de sintetitzar la poesia en la pintura, drama i música.
Per renovar la dramatúrgia catalana,
va alternar referents eclèctics, Ibsen,
Maeterlinck i Wagner. Va fundar el
Teatre Íntim.
- Misteri de dolor (1904)
- Casa de nines, Hedda Gabler; esposa els
conflictes de la dona en la societat.
- La mare eterna (1902), El cor del
poble. Prioritat paternitat afectiva avant física.
- Ells vells (1903). Injustícies socials.
Adrià Gual va
desenvolupar els
oficis
d‘escenògraf,
director
d'escena,
pedagog, teòric i
autor dramàtic.
Ibsen va ser
definidor d’un
teatre realista amb
càrrega simbòlica, i
ressonància social i
política.
BibliografiaBibliografia
•Llibre 1º batxiller, Valencià: Llengua i literatura.
Ed: OXFORD educació. Diversos autors.
•Imatges de “Google imatges” (el modernisme
català).
1 de 17

Recomendados

El modernisme català por
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
23K visualizações11 slides
Context històric modernisme por
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernismeBlancafort
9K visualizações15 slides
El modernisme - context general i literatura catalana por
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanagemmaencamp
12.6K visualizações39 slides
Escola mallorquina por
Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquinayovima70
13.1K visualizações8 slides
Característiques del modernisme por
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
43.9K visualizações4 slides
Els Jocs Florals por
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs FloralsCarme Bravo Fortuny
13.7K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

El realisme i el naturalisme. narcis oller por
El realisme i el naturalisme. narcis ollerEl realisme i el naturalisme. narcis oller
El realisme i el naturalisme. narcis ollerieslt
26.7K visualizações11 slides
Modernisme vs noucentisme.definitiu por
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiuFerranet74
25.7K visualizações15 slides
La renaixença 4t ESO por
La renaixença 4t ESOLa renaixença 4t ESO
La renaixença 4t ESOgemmagp98
13.4K visualizações16 slides
L’avantguardisme 4eso por
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4esomontse.ciberta
55.2K visualizações18 slides
Les avantguardes literàries por
Les avantguardes literàriesLes avantguardes literàries
Les avantguardes literàriesCarme Bravo Fortuny
5.3K visualizações34 slides
El modernisme i noucentisme por
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme Pilar Gobierno
17.8K visualizações49 slides

Mais procurados(20)

El realisme i el naturalisme. narcis oller por ieslt
El realisme i el naturalisme. narcis ollerEl realisme i el naturalisme. narcis oller
El realisme i el naturalisme. narcis oller
ieslt26.7K visualizações
Modernisme vs noucentisme.definitiu por Ferranet74
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiu
Ferranet7425.7K visualizações
La renaixença 4t ESO por gemmagp98
La renaixença 4t ESOLa renaixença 4t ESO
La renaixença 4t ESO
gemmagp9813.4K visualizações
L’avantguardisme 4eso por montse.ciberta
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4eso
montse.ciberta55.2K visualizações
Les avantguardes literàries por Carme Bravo Fortuny
Les avantguardes literàriesLes avantguardes literàries
Les avantguardes literàries
Carme Bravo Fortuny5.3K visualizações
El modernisme i noucentisme por Pilar Gobierno
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme
Pilar Gobierno17.8K visualizações
El modernisme por Sílvia Montals
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals128.7K visualizações
EL MODERNISME por kwart
EL MODERNISMEEL MODERNISME
EL MODERNISME
kwart7K visualizações
El noucentisme por sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.3K visualizações
Autors d'avantguarda por Carme Bravo Fortuny
Autors d'avantguardaAutors d'avantguarda
Autors d'avantguarda
Carme Bravo Fortuny4.9K visualizações
Brida por joanmolar
BridaBrida
Brida
joanmolar2K visualizações
Segle d’or de la literatura catalana por Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats21.2K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol807 visualizações
Modernisme versus Noucentisme por Carme Bravo Fortuny
Modernisme versus NoucentismeModernisme versus Noucentisme
Modernisme versus Noucentisme
Carme Bravo Fortuny3.1K visualizações
Autors Modernistes. por kwart
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
kwart25.1K visualizações
La Renaixenca por martirufi
La RenaixencaLa Renaixenca
La Renaixenca
martirufi2.8K visualizações
El modernisme por mlope657
El modernismeEl modernisme
El modernisme
mlope6572.8K visualizações
Joan Maragall por Sílvia Montals
Joan MaragallJoan Maragall
Joan Maragall
Sílvia Montals26.2K visualizações

Similar a El modernisme

Modernisme por
Modernisme Modernisme
Modernisme BiannyIbaezRodrguez
158 visualizações26 slides
Modernisme, power por
Modernisme, powerModernisme, power
Modernisme, powerMaria Oreto Sanchis
610 visualizações19 slides
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptfmart3
101 visualizações81 slides
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX por
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXLITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXjoanpol
1.4K visualizações24 slides
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx por
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxAntonia Mulet
369 visualizações6 slides
9_modernisme.ppt por
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.pptfmart3
12 visualizações81 slides

Similar a El modernisme(20)

REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por fmart3
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart3101 visualizações
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX por joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXLITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
joanpol1.4K visualizações
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx por Antonia Mulet
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
Antonia Mulet369 visualizações
9_modernisme.ppt por fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
modernisme por guestd9183
modernismemodernisme
modernisme
guestd91831.6K visualizações
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda por Francesc March
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaModernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
Francesc March7.8K visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por Joan Buades Beltran
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima278 visualizações
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3  Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 Versió 1 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima221 visualizações
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima1.2K visualizações
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista por Fàtima
Unitat 3 La Poesia Modernista I NoucentistaUnitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Unitat 3 La Poesia Modernista I Noucentista
Fàtima11.9K visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 por lauraalija
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações
Modernisme por albertarragona
ModernismeModernisme
Modernisme
albertarragona209 visualizações
Modernisme i noucentisme por Josep Miquel
Modernisme i noucentismeModernisme i noucentisme
Modernisme i noucentisme
Josep Miquel1.5K visualizações
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX por joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol124 visualizações

Mais de Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La poesia trobadoresca por
La poesia trobadoresca La poesia trobadoresca
La poesia trobadoresca Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
629 visualizações8 slides
La romanització i l'origen de les llengües romàniques por
La romanització i l'origen de les llengües romàniquesLa romanització i l'origen de les llengües romàniques
La romanització i l'origen de les llengües romàniquesUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
1.1K visualizações8 slides
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació am... por
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació am...14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació am...
14. Explica l’obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la seua relació am...Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
438 visualizações9 slides
Temes literatura 11-16 Oxford por
Temes literatura 11-16 OxfordTemes literatura 11-16 Oxford
Temes literatura 11-16 OxfordUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
222 visualizações12 slides
10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explic... por
10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explic...10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explic...
10 la poesia de miquel martí i pol ha aconseguit un gran ressò social. explic...Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
594 visualizações7 slides
9 descriu les característiques bàsiques de la poesia actual por
9 descriu les característiques bàsiques de la poesia actual9 descriu les característiques bàsiques de la poesia actual
9 descriu les característiques bàsiques de la poesia actualUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
1.7K visualizações12 slides

Mais de Universitat Oberta de Catalunya (UOC)(20)

El modernisme

 • 2. IntroduccióIntroducció.. Anem a parlar del moviment artístic anomenat “El modernisme”, de les seues característiques, els seus objectius i la seua evolució. També diferenciarem entre el modernisme a Catalunya, a Mallorca i al País Valencià. Comentarem els autors que més influència van tindre, i parlarem sobre la poesia, la narrativa i el teatre modernista.
 • 3. El modernisme: concepte iEl modernisme: concepte i evolució.evolució. El modernisme es pot definir com un moviment cultural que es va produir a Occident durant l’última dècada del segle XIX i la primera del XX, que se sol identificar amb els corrents artístics, especialment arquitectònics i decoratius. A Catalunya, el modernisme té un sentit que va més enllà del modernisme artístic i engloba unes actituds culturals i estètiques molt diverses. Sorgeix entorn de 1892 quan tot un conjunt de grups renovadors s’articulen al voltant d’un mateix programa. Aquests autors (modernistes) criticaran el culte excessiu a l’edat mitjana dels renaixentistes, el seu conservadorisme ideològic i el seu localisme.
 • 4. Per als modernistes, l’art serà tant una passió com una rebel·lió. Per altra banda, els modernistes es van voler alinear en la actualitat europea més pura i van traduir al català els autors principals del moment al costat dels clàssics. Jaume Brossa va publicar un article el 2 d’agost de 1892 titulat “Viure del passat” que representa el punt de partida del modernisme en la nostra cultura i que defineix clarament els objectius: superar la literatura regional i el desfasament de la literatura catalana respecte de les altres literatures europees. D’aquesta manera, la literatura catalana es consolidava i guanyava quant a amplitud i recursos.
 • 5. És per això que s’ha definit el modernisme com “el procés de transformació de la cultura catalana de cultura tradicionalista i regional en cultura moderna i nacional”. L’objectiu era assolir una cultura identificada amb la modernitat intel·lectual i estètica europea, que comprenguera tots els gèneres i totes les arts, i totes les disciplines. Un exemple clar d’aquesta voluntat de modernització cultural va ser la campanya de reforma lingüística que van emprendre des de L’Avenç amb la intenció d’adoptar una ortografia unificada per al català i d’establir uns criteris gramaticals que feren desaparèixer l’anarquia lingüística.
 • 6. El 1893 el modernisme català va començar a diversificar-se en dos grups: • Regeneracionistes: que van dirigir la seua activitat a la propagació d’un programa de regeneració moral, social i política de Catalunya. • Esteticistes: que limitaven les seues activitats al camp de la cultura i que es van decantar pel conreu de formes decadentistes i simbolistes. La fundació de la revista Catalònia el 1898 va representar la represa del moviment unitari. Cap al 1906 apareix un nou grup de intel·lectuals joves que impulsen una imatge de l’artista com una peça integrada dins l’estructura social. Aquesta imatge es concretarà en el moviment cultural que continuarà al modernisme, el noucentisme. A partir de 1909 es va produir una liquidació ràpida del moviment, perquè molts escriptors modernistes van abandonar Catalunya, van deixar d’escriure o van restar marginats. Finalment, en 1911 (any que mor Joan Maragall), es pot dir que el modernisme ha deixat d’existir com a moviment actiu.
 • 7. LA POESIA: Joan MaragallLA POESIA: Joan Maragall La poesia modernista està centrada en la figura de Joan Maragall (1860-1911). Gràcies al seu coneixement de llengües, va obrir les portes de la nostra literatura als corrents intel·lectuals europeus del moment; traduint autors com Goethe, Wagner i Nietzsche. La poesia de Maragall es basava en l’expressió senzilla d’experiències i sensacions reals, feta a través de visions de la natura, i rebutjava d’una manera molt conscient la retòrica del romanticisme autòcton. En prosa va tindre una producció molt abundant (periodística, epistolari, discursos i pròlegs). En els quals difonia una ideologia dinàmica, cosmopolita i moderna, tenint una influència en la cultura i política.
 • 8. CRÍTICA: Fuster considera que el tractament literari del dolor era nociu i immoral en la seua poesia, què triava els temes en els què veia possibilitats de vida. Maragall que partia d’una altra estimació ètica de la vida, considerava què el poeta ha de ser, més que un creador de poemes, un estimulador de la vida amb la paraula. • Joan Maragall en 1892 es va convertir en el capdavanter dels nous aires de modernitat que circulaven per Barcelona des de plataformes com L’Avenç i Diario de Barcelona, difonent nous corrents estètics i ideològics. • La publicació el 1900 de Visions i cants (mite en el qual trobava uns símbols per a expressar les seues ànsies de renovació i idees vitalistes). Va marcar el punt més alt de col·laboració entre el modernistes i el catalanisme polític. •La figura del comte Arnau en les tres poemes dramàtics sobre la seua figurava van ocupar una bona part de la seua vida com escriptor.
 • 9. Setmana Tràgica de Barcelona:Setmana Tràgica de Barcelona: • En la crisi de la Setmana Tràgica va insistint en la responsabilitat que pertocava a la burgesia catalana (“Ah Barcelona…”, “La ciutat del perdó”, “L’esglèsia cremada”). •En Seqüències es reflecteix aquesta actitud, en la qual apareix l’exaltació vitalista, un individualisme agressiu, desig d’inquietar i d'excitar al lector. En el qual apareix: - L’Oda nova a Barcelona. - Cant Espiritual.
 • 11. Els poetes de MallorcaEls poetes de Mallorca En la mateixa època que a Catalunya triomfa el modernisme, apareix a Mallorca un grup de poetes que, a causa d’uns trets estilístics i temàtics comuns, poden ser estudiats dins d’una poètica col·lectiva, que s’ha anomenat Escola Mallorquina. Alumne de Josep-Lluís Pons i Gallarza, Costa es va relacionar amb certs autors que el van introduir en l’ambient de la Renaixença. La seua poesia parteix del romanticisme europeu i és durant aquesta primera etapa quan va produir un dels poemes antològics de la lírica catalana moderna: Lo Pi de Formentor, un poema romàntic. Més tard, una crisi personal el va portar a fer estudis eclesiàstics. Durant cinc anys va viure a Roma, on va conèixer els grans poetes romàntics italians. Aquests estímuls el van portar a redactar el llibre Horacianes, en què evoluciona des d’un romanticisme paisatgístic fins a formes i conceptes clàssics. MIQUEL COSTA I LLOBERAMIQUEL COSTA I LLOBERA
 • 12. JOAN ALCOVERJOAN ALCOVER Al contrari que Costa, que ofega el dolor a dins seu i a penes el deixa entreveure, la poesia de Joan Alcover és essencialment una poesia del dolor. Ell mateix va escriure: “Jo no tinc preferència pel dolor com a font d’inspiració; és el dolor que ha tingut preferència en mi.” La seua vida, marcada per l’acumulació de desgràcies familiars, constitueix un factor clau per a comprendre la sinceritat i la temàtica. El conjunt més interessant de la seua producció poètica són les elegies, en què el paisatge o l’evocació dels fills morts constitueixen el punt de partida per a la projecció de la tristesa íntima i del record de qui només sobreviu empentat per la força del dolor.
 • 13. La novel·la i la narració modernistesLa novel·la i la narració modernistes Al final del segle XIX, la novel·la realista entra en crisi a Europa, la realitat es converteix en un enigma. - La narrativa troba una via de renovació en les propostes poètiques del simbolisme francés i sugereix una realitat interior, oculta i desconeguda. El ritme poètic, les imatges i les metàfores i els símbols s’instauren en la prosa. La novel·la modernista catalana amb temática rural: • Solitud de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert. L’obra se centra en la drama interior de Mila, que conviu insatisfeta amb el marit , un home gandul i abúlic. El món rural, habitat per personatges primaris i brutals, provoca la crisi espiritual de la protagonista. És una dona capaz de construir-se ella mateixa.
 • 14. Autors i obres:Autors i obres: - Els sots feréstecs (1901) de Raimon Casellas: Llàtzer s’enfronta amb la massa del poble, combinant continguts simbòlics i redimir la societat. - Josafat de Prudenci Bertrana (1906): síntesi de la novel·la decadentista. Narra la relació entre el campaner i un prostituta. Finalment Josafat acaba rendit baix els jocs eròtics de la prostituta què acaba assassinant. - Marines i boscatges de Joaquim Ruyra (1903): La narració planteja l’existència d’un enigma vital insondable. Escrivia una prosa molt objectiva. - La vida i la mort d’en Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès. Tanca el període de la narrativa modernista en 1912. I planteja l’enfrontament del protagonista amb la tradició familiar, lluita per crear la seua vida, però li diagnostiquen càncer i decideix suïcidar-se.
 • 15. El modernisme al País Valencià:El modernisme al País Valencià: Eduard López-Chàvarri.Eduard López-Chàvarri. Eduard López Chàvarri va ser una de les personalitats més suggestives de la vida cultural valenciana. Tenia la carrera de Dret, i a més tenia estudis de dibuix i de música, on es va orientar culturalment. Va seguir, en general, les pautes del modernisme musical a Barcelona amb el refús de la tradició operística italiana i el combat a favor de l’òpera alemanya. Com a escriptor, va tractar una varietat ben àmplia de temes culturals en diferents revistes i diaris. Cuentos lírics va ser el primer llibre en català que va publicar, i té una intenció sentimental i musical. Els llibres següents, De l’horta i la montanya i Proses de viatje, es retroba l’ansietat d’una experiència estètica al marge de la civilització. Aquestes proses, per la intensitat i la discontinuïtat de les impressions, tendeixen al fragment i al poema en prosa. Un motiu modernista insistit en aquestes proses és el refús dels canvis operats per la civilització industrial i la reivindicació de l’ideal de l’art i la vida del sentiment. L’oposició entre l’art i la vida és típic de l’última dècada del XIX. Aquests aspectes són els que ens permeten parlar d’una inclinació modernista de la personalitat de López-Chàvarri.
 • 16. El teatre modernistaEl teatre modernistaEls modernistes van crear un art total capaç de sintetitzar la poesia en la pintura, drama i música. Per renovar la dramatúrgia catalana, va alternar referents eclèctics, Ibsen, Maeterlinck i Wagner. Va fundar el Teatre Íntim. - Misteri de dolor (1904) - Casa de nines, Hedda Gabler; esposa els conflictes de la dona en la societat. - La mare eterna (1902), El cor del poble. Prioritat paternitat afectiva avant física. - Ells vells (1903). Injustícies socials. Adrià Gual va desenvolupar els oficis d‘escenògraf, director d'escena, pedagog, teòric i autor dramàtic. Ibsen va ser definidor d’un teatre realista amb càrrega simbòlica, i ressonància social i política.
 • 17. BibliografiaBibliografia •Llibre 1º batxiller, Valencià: Llengua i literatura. Ed: OXFORD educació. Diversos autors. •Imatges de “Google imatges” (el modernisme català).