UUMM OOLLHHAARR SSOOBBRREE AA 
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO 
AATTUUAALLIIDDAADDEESS,, EE 
DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS NNAASS SSAALLAASS D...
UUMM NNOOVVOO EEDDUUCCAADDOORR,, 
PPAARRAA UUMMAA NNOOVVAA 
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO.. 
• AA hhiissttoorriiaa ddaa EEdduuccaaççãão...
TECNOLOGIA EE AASS CCLLAASSSSEESS 
EESSCCOOLLAARREESS 
• DDiiffiiccuullddaaddeess 
• FFaacciilliiddaaddeess 
• OO pprrooff...
AATTUUAALLIIDDAADDEESS,, EE 
DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS NNAASS SSAALLAASS DDEE 
AAUULLAA 
• TTeeccnnoollooggiiaa ddaa EEdduu...
HHÁÁ EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO SSEEMM 
EEDDUUCCAADDOORREESS?? 
• OOss ddeessaaffiiooss ddaa FFoorrmmaaççããoo ddoocceennttee 
• OOrr...
Jones DD’’ AArrqquueess ddee SSoouuzzaa 
• FFoorrmmaaddoo eemm PPeeddaaggooggiiaa ppeellaa FFaaccnneecc –– FFaaccuullddaad...
AAggrraaddeecciimmeennttooss 
AA FFaaccnneecc,, ppoorr pprrooppoorrcciioonnaarr eessttee eevveennttoo.. 
AAoo PPrrooffeess...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Um olhar sobre a educação

257 visualizações

Publicada em

Reflexão sobre os problemas das salas de aula na atualidade

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Um olhar sobre a educação

  1. 1. UUMM OOLLHHAARR SSOOBBRREE AA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO AATTUUAALLIIDDAADDEESS,, EE DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS NNAASS SSAALLAASS DDEE AAUULLAA..
  2. 2. UUMM NNOOVVOO EEDDUUCCAADDOORR,, PPAARRAA UUMMAA NNOOVVAA EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO.. • AA hhiissttoorriiaa ddaa EEdduuccaaççããoo • AA iinnttrroodduuççããoo ddaa iinnffoorrmmááttiiccaa nnaa vviiddaa ddaass ppeessssooaass • EE nnaass ssaallaass ddee aauullaa
  3. 3. TECNOLOGIA EE AASS CCLLAASSSSEESS EESSCCOOLLAARREESS • DDiiffiiccuullddaaddeess • FFaacciilliiddaaddeess • OO pprrooffeessssoorr ddiiaannttee ddeessttaass iinnoovvaaççõõeess
  4. 4. AATTUUAALLIIDDAADDEESS,, EE DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS NNAASS SSAALLAASS DDEE AAUULLAA • TTeeccnnoollooggiiaa ddaa EEdduuccaaççããoo • QQuuaaddrroo nneeggrroo xx CCoommppuuttaaddoorr • EE aaggoorraa pprrooffeessssoorr??
  5. 5. HHÁÁ EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO SSEEMM EEDDUUCCAADDOORREESS?? • OOss ddeessaaffiiooss ddaa FFoorrmmaaççããoo ddoocceennttee • OOrrggaanniizzaaççããoo ccuurrrriiccuullaarr,, oobbssttááccuullooss aa sseerreemm vveenncciiddooss • PPaarrttiicciippaaççããoo ddiisscceennttee
  6. 6. Jones DD’’ AArrqquueess ddee SSoouuzzaa • FFoorrmmaaddoo eemm PPeeddaaggooggiiaa ppeellaa FFaaccnneecc –– FFaaccuullddaaddee CCeenneecciissttaa ddee IIttaabboorraaíí • PPóóss--GGrraadduuaaddoo eemm PPssiiccooppeeddaaggooggiiaa ppeellaa FFaaccnneecc –– FFaaccuullddaaddee CCeenneecciissttaa ddee IIttaabboorraaíí • RReeffeerrêênncciiaass BBiibblliiooggrrááffiiccaass:: • DDiissppoonníívveell eemm:: hhttttpp:: ////wwwwww..cciinnttiiaabbaarrrreettoo..ccoomm..bbrr//aarrttiiggooss//rreellaaççããoopprrooffeessssoorraalluunnoo ..sshhttmmll AAcceessssaaddoo ààss 1144hh 3388 ddoo ddiiaa 0033//0033//22000099 • CCUUNNHHAA,, AAnnttôônniioo EEuuggêênniioo.. AAffeettiivviiddaaddee nnaa PPrrááttiiccaa PPeeddaaggóóggiiccaa:: eedduuccaaççããoo,, TTVV ee eessccoollaa.. RRiioo ddee JJaanneeiirroo:: WWaakk EEdd..,, 22000077
  7. 7. AAggrraaddeecciimmeennttooss AA FFaaccnneecc,, ppoorr pprrooppoorrcciioonnaarr eessttee eevveennttoo.. AAoo PPrrooffeessssoorr MMaarrcceelloo MMaarruujjoo AA PPeeddaaggooggaa DDiiggnnaa

×