Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt

 1. POREMEĆAJI SRČANOG RITMA - ARITMIJE
 2. Sprovodni sistem srca čine: • sinusni čvor (sinoatrijalni, SA čvor) • internodalni putevi • atrioventrikularni (AV) čvor • Hisov snop i njegove grane (desna i leva) • Purkinjeova vlakna Ćelije sprovodnog sistema srca imaju sposobnost spontanog stvaranja akcionog potencijala
 3. • Aritmija predstavlja svaki poremećaj u: • frekvenciji, • ritmu, • mestu nastanka, • sprovođenju električnih draži (impulsa) u srcu
 4. FAKTORI RIZIKA ZAARITMIJU • Postojeća bolest srčanog mišića • Oboljenja srčanih valvula • Distonija (poremećaj tonusa) autonomnog nervnog sistema • Elektrolitni disbalans (K+, Mg++, Ca++) • Acido-bazni poremećaji • Davanje pojedinih lekova (PARADOKS: antiaritmici proizvode aritmiju!) • Kofein, pušenje, ekscesne količine alkohola
 5. Pojedine aritmije predstavljaju urgentna stanja - mogu uzrokovati zastoj srca i iznenadnu smrt. Najbolji način za dijagnostikovanje aritmija i procenu njihovog rizika je elektrokardiogram (EKG).
 6. PODELAARITMIJA 1. Prema frekvenciji srčanog rada: • Bradiaritmije: frekvencija srca je < 60/min. • Tahiaritmije: ubrzanje srčane frekvencije > 100/min. 2. Prema mestu nastanka: • Supraventrikulske (pretkomorske) aritmije: poremećaji ritma koji nastaju u pretkomorama i AV čvoru. • Ventrikulske (komorske) aritmije: poremećaji ritma koji nastaju u komorama.
 7. BRADIARITMIJE • SINUSNA BRADIKARDIJA Posledica je smanjene/odsutne električne aktivnosti SA-čvora, usled: • oštećenja miokarda ili izolovane bolesti SA čvora, • upotrebe lekova (digitalis, beta-blokatori, kinidin, Ca++ antagonisti), • fiziološki: san, mlađe osobe, utrenirani sportisti (stanja sa vagotonijom, tj. predominacijom parasimpatikusnog tonusa). Simptomi mogu izostati, ili, ukoliko je frekvencija izrazito spora, može doći do vrtoglavice, hipotenzije, sinkope.
 8. Karakterističan je pravilan sinusni ritam i usporenje frekvencije na <50/min. Ukoliko frekvencija postane suviše spora i dostigne frekvenciju “okidanja” neke od ostalih struktura srca (miokard pretkomora, AV čvor, miokard komora), oni mogu postati predvodnici ritma (pejsmejkeri).
 9. • AV BLOK (srčani blok) Nastaje usled poremećaja sprovođenja impulsa kroz AV čvor. Uzroci: • ishemija AV čvora (infarkt miokarda), • kompresija AV čvora (ožiljnim tkivom, kalcifikacijama), • zapaljenje AV čvora (miokarditis, reumatska groznica), • elektrolitni poremećaji, (Ca++, Mg++, K+) • lekovi (digitalis, Ca++ antagonisti, beta-blokatori, inhibitori holinesteraze), Postoje 3 tipa AV bloka: a) AV blok I stepena b) AV blok II stepena c) AV blok III stepena
 10. a) AV blok I stepena – provođenje impulsa sa pretkomora na komore kroz AV čvor je samo usporeno. Nije praćen simptomima, a manifestuje se produženjem PR intervala na EKG-u. P-R interval P-R interval
 11. b) AV blok II stepena Tip 1 (Wenckebach ili Mobitz I ) EKG – postepeno produženje PR intervala do izostanka QRS kompleksa EKG – iznenadni izostanak provođenja atrijumskog impulsa (P talas sa izostankom QRS kompleksa) Tip 2 (Mobitz II) P-R interval P talas P talas
 12. c) AV blok III stepena – potpuni prekid u prenosu impulsa na komore. Pretkomore i komore se depolarizuju (i kontrahuju) disocirano jedne od drugih, nezavisnim ritmovima. Može biti praćen ozbiljnim simptomima, kao što su iznenadni gubici svesti. P talas
 13. •BLOK GRANE Sprovođenje impulsa kroz levu ili desnu granu intraventrikularnog snopa je otežano/potpuno prekinuto, zbog čega se miokard komora nadražuje alternativnim putevima (impulsima iz suprotne grane), što usporava depolarizaciju komore i dovodi do njene kasnije kontrakcije i asinhronog rada komora. Uzroci: • ishemija miokarda • dilatacija i hipertrofija komora • teška trauma (saobraćajne nesreće) • degenerativne promene i fibroza sprovodnog sistema EKG nalaz: • Blok desne grane – proširen kraj QRS-kompleksa • Blok leve grane – širok QRS kompleks (>120ms) Frekvencija srca ne mora biti bitno promenjena
 14. 2. TAHIARITMIJE • MEHANIZMI NASTANKA TAHIKARDIJA 1) SINUSNA TAHIKARDIJA Karakteriše je pravilan ritam predvođen SA čvorom i frekvencija >100/min. Često ne daje nikakve simptome. Minutni volumen može biti smanjen zbog skraćenja srčanog ciklusa, naročito dijastole tokom koje se srce puni krvlju. Uzroci: • povišen tonus simpatikusa • groznica, zbog konformacijskih promena jonskih kanala (za 10C, frekvencija poraste za 8 otkucaja/min.), • malfunkcija SA-čvora (“sick sinus syndrome”), sa alterniranjem epizoda tahikardije i bradikardije
 15. 2) RE-ENTRY FENOMEN Fiziološki, kada električna draž prođe kroz celo srce, ne može da nastavi da kruži kroz srce i da ga ponovo nadraži, jer je srčani mišić u to vreme nepodraživ. Impuls se zaustavlja, a srce miruje dok se ne pojavi novi impuls iz SA čvora. Postoje stanja koja omogućavaju da impuls nastavi svoje kružno putovanje, tj. da ponovo nadraži deo mišića koji je već bio nadražen (re-entry fenomen)
 16. Najvažniji faktor koji omogućava kružno kretanje impulsa je vreme – impuls mora stići do ćelije u fazi njene repolarizacije, tj. relativne nepodraživosti (vulnerabilni period srca). To je moguće kada: a) je dužina puta impulsa povećana (npr. dilatacija srca) b) je brzina provođenja impulsa smanjena (npr. ishemija miokarda, hiperkaliemija) c) je period apsolutne nepodraživosti miokarda skraćen (npr. davanje adrenalina, električna stimulacija srca) d) je period relativne nepodraživosti produžen (odložena repolarizacija) Re-entry fenomen stoji u osnovi tahikardija kao sto su: • Pretkomorsko ili komorsko lepršanje (flater) – f: 250-300/min • Pretkomorsko ili komorsko treperenje (fibrilacija) – f: 300- 600/min (obično se javlja u paroksizmima)
 17. -80 0 0 1 2 3 4 Vreme Uzroci: •Ishemija •Posle VES! •Lekovi (amjodaron, sotalol, etanol, tiazidni diuretici, eritromicin, SSRI, metadon) •Elektrolitni disbalans (hipokalciemija, hipokalijemija, hipomagneziemija) • Urođeno (usled genetskih abnormalnosti Ca++ ili K+ kanala) ODLOŽENA (DELAYED) REPOLARIZACIJA (DUG QT PERIOD) Produžen QT period označava produženu repolarizaciju tj. produženo vreme relativne refraktarnosti kardiomiocita. Impuls koji stigne do ćelija u ovoj fazi, može da izazove njihovu ponovnu depolarizaciju. EKG: QRS kompleks superponiran na T talas (“R- na- T” fenomen). R na T fenomen se često javlja i kada prevremeni impuls (npr. VES) izazove prevremenu depolarizaciju miokarda koji se još uvek nalazi u fazi repolarizacije. Ovaj mehanizam može dovesti do nastanka polimorfne ventrikularne tahikardije (“Torsades de pointes”) koja može progredirati u malignu ventrikularnu fibrilaciju.
 18. • EKSTRASISTOLE Ekstrasistole predstavljaju prevremene kontrakcije srca (sistole), koje remete regularni ritam srca. Javljaju se kada se u srcu generišu električne draži van SA čvora, u nekom ektopičnom fokusu. Ektopični fokusi se javljaju u područjima ishemije, kalcifikacije, ili usled toksičnih oštećenja srca (lekovi, nikotin, alkohol).
 19. Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole često se javljaju i kod zdravih ljudi, naročito kod starijih, ili nakon konzumacije većih količina kafe, nikotina ili alkohola i obično su benigne. Kod osoba sa postojećim oštećenjem srca, mogu biti uvod u atrijalnu (pretkomorsku) fibrilaciju. Najčešće prolaze neopaženo, ili se manifestuju karakterističnim osećajem “preskakanja” ili pojačanog lupanja srca (palpitacije), ređe vrtoglavicom ili nesvesticom.
 20. Komorske (ventrikularne) ekstrasistole (VES) mogu biti benigne (posledica pušenja, konzumacije kafe, nespavanja, emocionalne razdražljivosti), ali mnoge VES nastaju zbog kruženja električnog impulsa oko ivice infarkta ili ishemičnih područja miokarda i mogu biti uvod u opasne ventrikularne tahikardije.
 21. • KOMORSKA TAHIKARDIJA Označava niz komorskih ekstrasistola (VES), frekvencije 150-250/min. Obično je vrlo ozbiljno stanje koje može ugroziti život bolesnika. Nastaje kao posledica povećanog automatizma jedne tačke u komorama ili kao posledica fenomena kruženja impulsa unutar komora. Javlja se samo prilikom većih oštećenja (najčešće posle infarkta miokarda) i često je predznak opasne ventrikularne fibrilacije. Predstavlja apsolutnu kontraindikaciju za primenu digitalisa.
 22. • LEPRŠANJE (FLATER) Lepršanje pretkomora (s. atrijalni flater) najčešće nastaje kao posledica kružnog kretanja (re-entry mehanizmom) električnih impulsa u desnoj pretkomori oko trikuspidalne valvule. Frekvencija kontrakcija pretkomora je između 250-300/min. S obzirom da signali stižu do AV čvora isuviše velikom brzinom da bi mogli da prođu u komore (zbog refraktarnog perioda AV čvora), na svake 2-3 kontrakcije pretkomora, dolazi jedna kontrakcija komora.
 23. Lepršanje komora (s. ventrikularni flater) nastaje istim mehanizmom kao i atrijalni flater (re-entry fenomenom) i predstavlja veoma brzu komorsku tahikardiju frekvencije 250-350/min., koju po pravilu prati hemodinamski kolaps. Zahteva hitnu kardioverziju DC (“direct current”) šokom
 24. •ATRIOVENTRIKULARNA NODALNA REENTRY TAHKARDIJA (s. paroksizmalna supraventrikularna tahikardija) Karakteriše je iznenadni (u paroksizmima – napadima) porast srčane frekvence na 150-250/min. Uzrok AVNRT je postojanje dva funkcionalna puta u samom AV čvoru. Kada srčani impuls uđe u komore prolazeći kroz samo pojedina vlakna AV čvora, kružeći signal putuje retrogradno kroz prethodno nepodražena vlakna i tako inicira još jedan novi impuls iz AV čvora i novu kontrakciju komora. AV vlakna se brzo oporavljaju i tako se stvara kontinuirani ciklus ponavljanja kruženja impulsa.
 25. AVNRT se obično javlja kod mladih, inače zdravih osoba (češće ženskog pola) i osim straha, palpitacija, osećaja nelagodnosti u grudima do dispneje i prolazne slabosti, retko ostavljaju trajna oštećenja na srcu. Kod osoba sa ishemijskom bolešću srca ili srčanom insuficijencijom, može doći do pogoršanja stanja.
 26. • TREPERENJE (FIBRILACIJA) Fibrilacija miokarda je, takođe, posledica kružnog kretanja impulsa, ali za razliku od flatera kod kog samo jedan signal kružno putuje uvek u jednom pravcu, postoje više odvojenih i malih talasa depolarizacije koji se istovremeno šire u različitim smerovima*. *U osnovi mehanizma fibrilacije stoji razlaganje jednog impulsa na višestruke talasne frontove u vidu “lančane reakcije”: kada talas depolarizacije stigne do nepodraživog područja u srcu (ishemija, ožiljak, kalcifikacija i dr.), sa obe strane obilazi to područje, stvarajući dva impulsa od jednog početnog. Kada svaki od njih stigne do drugog refraktarnog područja, podeliće se i nastaće dva nova. Na taj način, u srcu neprestano nastaje mnogo različitih talasa depolarizacije koji putuju u različitim smerovima i nadražuju različite delove srčanog mišića. U takvim uslovima, mnogi mali delovi miokarda će se kontrahovati u isto vreme, dok će se isto toliki broj delova miokarda relaksirati. Koordinisana kontrakcija čitavog srčanog mišića je nemoguća, a to je osnovni preduslov funkcionisanja srca kao pumpe.
 27. Treperenje pretkomora (s. atrijalna fibrilacija; arrhythmia absoluta), je čest poremećaj u kom multipli impulsi putuju kroz miokard pretkomora u isto vreme. Pretkomore postaju preplavljene impulsima koji, umesto koordinisane kontrakcije, uzrokuju nepravilne i veoma brze kontrakcije. Prekomore postaju neupotrebljive kao pumpe za komore, ali izvesna količina krvi pasivno prelazi u komore, pa osoba sa ovim poremećajem može živeti dugo, ali sa smanjenom efikasnošću ukupnog kapaciteta pumpanja srca. Najčešći uzrok atrijalne fibrilacije je dilatacija pretkomora zbog insfucijencije srčanih valvula, hipertenzije, metaboličkih bolesti, etilizma, hipertireoze i dr.
 28. Može se manifestovati blagim simptomima, kao što su slabost ili kašalj, ali i ozbilnjim, kao npr. hemodinamski kolaps, anginozni napad ili moždani udar usled tromboze u pretkomorama i sistemske embolije. Zahteva ozbiljno medikamentozno ili hirurško lečenje*. * Terapija usmerena na: – Smanjenje rizika za nastanak šloga (NSAIL, antikoagulacijski lekovi) – Smanjenje frekvence ventrikulskih kontrakcija (blokatori beta-adrenergičkih receptora, blokatori kalcijumovih kanala, preparati digitalisa) – Uspostavljanje sinusnog ritma (lekovi, kateterizacija i ablacija, hirurška intervencija)
 29. Treperenje komora (s. ventrikularna fibrilacija) je najozbiljnija od svih aritmija, koja, ako se odmah ne tretira, skoro neizbežno dovodi do smrti. Kada mehanizmom kruženja i multiplikovanja impulsa dođe do ventrikularne fibrilacije, uprkos masivnoj stimulaciji signalima kroz ventrikularni miokard, komore niti se šire, niti kontrahuju, već ostaju u nedefinisanom stanju delimične kontrakcije bez pumpanja krvi. Nesvestica se javlja u roku od 4-5s. od početka fibrilacije, a smrt posle nekoliko minuta.
 30. Najčešći uzrok je ishemija miokarda, pogotovo njegovog sprovodnog sistema. Može nastati kod svakog uznapredovalog oštećenja srca i glavni je uzrok iznenadne srčane smrti. Izaziva cirkulatorni hemodinamski zastoj (cirkulatorni arest), gubitak svesti i zahteva hitne mere reanimacije i neodložnu električnu defibrilaciju srca DC šokom, jer ireverzibilne promene na ćelijama CNS-a nastaju posle 3-5 minuta.
 31. SRČANI ZASTOJ Srčani zastoj (s. cardiac arrest) označava prestanak svih ritmičkih kontrakcija srca. Uzrok je obično hipoksija srca usled teškog infarkta miokarda (ređe kardiomiopatija, trauma, duboka anestezija, predoziranje narkoticima, plućna embolija i dr.) i može dovesti do iznenadne srčane smrti. Srčani zastoj nastaje kao posledica: • fibrilacije srca • asistolije – odsustvo električne aktivnosti i srčanih kontrakcija. Srce je zaustavljeno u fazi depolarizacije i ne reaguje na defibrilaciju DC šokom. • elektromehaničkog rasprezanja – nemogućnost prevođenja akcionog potencijala u srčanu kontrakciju (ruptura miokarda u infarktu miokarda, tamponada perikarda i dr.).
 32. HEMODINAMSKE POSLEDICE ARITMIJA • Svaka aritmija, zavisno od frekvencije i stanja miokarda, može uzrokovati hemodinamske poremećaje. Neki tipovi aritmija izazivaju neprijatne simptome kao što je osećaj lupanja srca (palpitacije), ali su u suštini bezopasne, dok druge ne moraju biti asocirane sa pojavom bilo kakvih simptoma, ali predisponiraju životno ugrožavajuća stanja kao što su tromboza i embolija cerebralnih krvnih sudova. • Supraventrikularne aritmije su obično manje opasne od ventrikularnih. • U slučaju prevremenih kontrakcija ili izrazito brze frekvencije kontrahovanja, smanjuje se dijastolno punjenje komora i one se kontrahuju pumpajući zanemarljive količine krvi. Takve kontrakcije bez hemodinamskog učinka, nazivaju se “frustrirane kontrakcije”. • Teže tahiaritmije uzrokuju smanjenje minutnog volumena, pad pritiska i slabiju perfuziju tkiva. Hipoperfuzija CNS-a se može manifestovati vrtoglavicom, gubitkom svesti (sinkopa) i/ili toničko-kloničkim grčevima. • Minutni volumen kritički se smanjuje pri frekvenciji >200/min. ili <40/min. (u slučaju koronarne bolesti time se znatno povećava ishemijsko oštećenje srca, a u akutnom infarktu miokarda, povećava se zona nekroze)
Anúncio