O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

822 visualizações

Publicada em

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันและใกล้ตัวคนในสังคมมากที่สุดเลยย่อมมีการศึกษาเรื่องนี้เกิดขึ้น

Publicada em: Mídias sociais
 • Seja o primeiro a comentar

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

 1. 1. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า networked economy มีการ เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว เพียงแค่กดเม้าส์ของคอมพิวเตอร์
 2. 2. ปัจจุบัน “เทคโนโลยี” ได้เข้าไปมีบทบาทต่อวิถีชีวิตผู้คนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 3. 3. 1.ด้านการศึกษา เป็นการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับการศึกษาในลักษณะ การศึกษา ทางไกลและระบบช่วยสอน
 4. 4. 2.ด้านการแพทย์ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในด้านการพิมพ์ฉลากยา การทาประวัติคนไข้ หรือ ใบเสร็จชาระค่ารักษา
 5. 5. 3.ด้านการธนาคาร การใช้ระบบ e – banking ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ล้าสมัยเป็นอย่างมาก
 6. 6. 4.ด้านห้องสมุด ระบบยืม – คืนหนังสือที่มีตัวอ่านรหัสบาร์โค้ดช่วยในการทางาน เป็นเทคโนโลยีที่ แพร่หลาย
 7. 7. 5.ด้านธุรกิจ เป็นด้านที่ขาดเทคโนโลยีไม่ได้ เพราะ หลักคือต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร และ โปรแกรมต่างๆไว้ทางาน
 8. 8. แนวโน้มการเขียนโปรแกรมภาษาในอนาคต ภาษาสาหรับการเขียนโปรแกรมนั้นมีลักษณะที่ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีวิธี ซับซ้อนและยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม
 9. 9. แนวโน้มระบบสารสนเทศ ระบบการแก้ปัญหา และการจัดการสารสนเทศ ใน อนาคต มีการจัดการระบบสารสนเทศให้ดีขึ้น และพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 10. 10. Thanks For Watching จัดทาโดย 1. นางสาวทัตพร อิสรโชติ ม.5/7 เลขที่ 22 2. นางสาวจิตรสุภา รุ่งภักดีสวัสดิ์ ม.5/7 เลขที่ 28 3. นางสาววิภาริณี อติชาติวิศิษฏ์ ม.5/7 เลขที่ 38 4. นางสาวนิติพร เดือนแจ่ม ม.5/7 เลขที่ 40 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

×