รายงานการประเมินตนเอง 2 54

Jiraporn
JirapornJiraporn
รายงานการประเมินตนเอง
            (Self Assesment Report)
                   ของ
           นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครั้งที่ ๒ ผลงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
     ลงชื่อผู้ตรวจ ……………….…………………………………..
                (นายวิลาศ เขื่อนแก้ว)
          ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
           วันที่..........เดือน......................๒๕๕๕
คานา

 เอกสารฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ในด้านการเรียนการสอน ด้านการทางานพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ฟากกว๊านวิทยาคม ตลอดถึงเพื่อให้การดาเนินงานของฝ่ายต่างๆบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันยังต้องกาเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ผู้ปกครอง
นักเรียน บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป
ด้วย                        ลงชื่อ
  (นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล)
   ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล ตาแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
อายุ 47 ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 21 ปี
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   (ศษ.บ) วิชาเอกบริหารการศึกษา
     ปริญญาโท (ค.ม.) วิชาเอกหลักสูตรและการสอน

2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ปฏิบัติการสอนวิชาสามัญจานวน 1 วิชา รวมจานวน 6 ห้อง รวมจานวน 18 คาบ
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจานวน 6 ห้อง รวมจานวนคาบ 4 คาบ

 ตารางที่ 1 ข้อมูลการสอน
          รายวิชา         ชั้น/ห้อง   จานวนนักเรียน   จานวนคาบ
  1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23102      ม. 3 / 6      208        18
  3. กิจกรรมแนะแนว            ม. 3 / 3      39        1
  4. ยุวกาชาด               ม. 2 / 6      124        1
  5. วินัย                ม. 3 / 6      208        1
  6. กิจกรรมชุมนุม            ม. 1 – ม. 4      6        1
                  รวม                     22

3. การพัฒนาตนเอง
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาตนเองดังนี้
   3.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ว 23102
   3.2 การพัฒนาและการใช้สื่อ ได้แก่ สร้างเว็ปไซด์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ชื่อ
www.Jiraporn07.wordpress.com โดยมีเนื้อหาครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   3.3 เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด” ประจาปี 2554 ตามมาตรฐานวิชาชีพ
                                ี
และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
   3.4 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
3.5 เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทบุคคล ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเว๊ปไซด์ที่มีสื่อการสอน
  รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 2554
     3.6 การอบรม / ศึกษาดูงาน/วิทยากร
      10 ต.ค. 54 ( 1 เดือน) อบรมออนไลน์การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
  ครูระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      21 – 22 พ.ย. 54 วิทยากรการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วยสื่อประสม (Web blog)
  ตามโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
  แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  4. ผลการปฏิบัติงาน
   5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

   ตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
                                       ระดับการปฏิบัติ
              รายการประเมิน               ปรับปรุง(1) พอใช้(2)   ดี(3)
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ได้ตามธรรมชาติและศักยภาพ            
2. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
  2.1 จัดเนื้อหาสาระตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
  2.2 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และแก้ปัญหา                   
                                                
  2.3 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
                                                
  2.4 ส่งเสริมกิจกรรมการทางาน และรับผิดชอบต่อกลุ่ม                       
  2.5 สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน                        
  2.6 สอดแทรกความรู้ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                        
  2.7 สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง                  
                                                
  2.8 จัดกิจกรรมการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ
ของผู้เรียน                                           
  2.9 กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง                                            
  2.10 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                      
  2.11 ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย
จากตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่า
 รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีได้แก่ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิด
 สร้างสรรค์ , ส่งเสริมกิจกรรมการทางาน และรับผิดชอบต่อกลุ่ม , สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตใน
 วิชาที่สอน , สอดแทรกความรู้ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง , สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ
 ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง , กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้
 ด้วยตนเอง , ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย , ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและ
 หลากหลาย ส่วนรายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุงไม่มี

 5.2 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน

   ตารางที่ 3 การประเมินการสอนของครู โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน (คิดเป็นร้อยละ)
                                 ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
           รายการ                                    ควรปรับปรุง =1
                           มากที่สุด=5  มาก=4  ปานกลาง=3  น้อย=2
1.ครูมีเทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจ      59     36     3     -      -
2. จากการสอนของครูทาให้นักเรียนมีความรู้ความ
                             41     48     10     -      -
เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์
3. การสอนโดยใช้สื่อ ICT ทาให้นักเรียนมีความรู้
                             47     47     5     -      -
ความเข้าใจและเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้น
4. นักเรียนเห็นด้วยกับการให้ครูใช้สื่อ ICT ในการ
                             49     42     7     1      -
สอนวิทยาศาสตร์
5.ปริมาณงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทาเหมาะสม
                             34     45     19     -      -
กับเวลาและคะแนน
6.การตรวจงานให้คะแนนเป็นปัจจุบัน             54     36     9     -      -
7. นักเรียนสามารถตรวจเช็คการส่งงานของตนเองได้       41     41     16     -      -
8. การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู            47     41     9     1      -
9. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน       39     47     12     1      -
10. บุคลิกภาพของครู เช่นการแต่งกาย การพูด ความ
                             53     40     5     1      -
ประพฤติทั่วไป ดีและเหมาะสม

  จากตารางที่ 3 การประเมินผลการสอน พบว่ารายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
 ได้แก่ ครูมีเทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจ , นักเรียนเห็นด้วยกับการให้ครูใช้สื่อ ICT ในการ
 สอนวิทยาศาสตร์ , การตรวจงานให้คะแนนเป็นปัจจุบัน , การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู ,
บุคลิกภาพของครู เช่นการแต่งกาย การพูด ความประพฤติทั่วไป ดีและเหมาะสม รายการประเมินที่มีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากได้แก่ จากการสอนของครูทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชา
วิทยาศาสตร์ ,
ปริมาณงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทาเหมาะสมกับเวลาและคะแนน , นักเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน รายการประเมินที่มีค่าร้อยละในระดับมากที่สุดเท่ากับระดับมากได้แก่ การสอนโดยใช้
สื่อ ICT ทาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้น , นักเรียนสามารถตรวจเช็ค
การส่งงานของตนเองได้ ,การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู

ความคิดเห็นอื่นๆ
      1. ก่อนที่ได้เรียนคิดว่ามันน่าจะอยากแต่พอได้ฟังครูอธิบายมันเข้าใจได้ง่ายและลองทามันก็ไม่
อยากสักเท่าไร
    2. ครูสอนสนุก และไม่เครียดการให้งานเหมาะสมกับเวลาคับ ทาให้เข้าใจในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ได้ง่าย โดยเฉพาะการสอนแบบสื่อ ICT
    3. ขอบคุณครูจิราภรณ์มากค่ะที่ตลอดมาสอนให้หนูได้ความรู้ต่างๆๆมากและเข้าใจมากและมี
เทคนิคสอนที่ไม่น่าเบื่อขอบคุณครูจิราภรณ์มากๆๆค่ะ
    4. ก่อนที่จะได้เรียนกับครู เคยคิดว่าครูคงจะดุเเละละเอียดมาก แต่พอได้มาเรียนกับครูเเร้วมีความ
ใกล้ชิดกับครู ครูสอนได้เข้าใจมากมีความสนิทสนมกับนักเรียนเรียนกับครูเเล้วเข้าใจง่าย ไม่เครียดมี
ปัญหาอะไรครูก็จะคอยให้คาปรึกษาไม่ใช่เเค่วิชาวิทยาศาสตร์ เเต่ครูให้คาปรึกษาทุกเรื่อง ทุกวิชาที่
เกี่ยวกับการเรียน จนทาให้ลูกศิษย์คนนี้ประทับใจในตัวครูมากอยากจะดาเนินรอยตามครู เก่งเหมือนครู
    5. ได้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นสามารถเข้าใจง่ายเพราะครูมีเทคนิคที่ดีเพื่อสอน
ให้เข้าใจง่ายครับ
    6. คุณครู คอยให้คาปรึกษาและคอยเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันและเอาใจใส่ในการสอน
และ การเรียนของนักเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณ
คุณครูมากค่ะ
    7. รู้สึกสนุก พอเวลาครูสอนแล้วเราคิดตาม ก็จะเข้าใจมากกว่านั่งฟังอยู่เฉยๆ
    8. ทาให้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นเพราะมีสื่อ ICT มาช่วยในการสอน
    9. สนุก มาก ค่ะ เมือได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครูสอนเข้าใจมาก มีภาพให้ดูมากมายค่ะ
    10. สอนเข้าใจดี ได้ความรู้มากมาย
    11. ดีมาก ควรใช้สื่อ ict ในการสอนต่อไป
    12. รู้สึกว่าสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน
    13. ครูมีวิธีสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากที่สุด
    14. ครูสอนมีความเข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน
15. สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากเลยทีเดียวและบางเรื่องสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ด้วย
   16. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็สนุกอีกด้วยค่ะ
   17 .เรียนแล้วสนุกสนาน ไม่ค่อยเบื่อ ครูก้อสวยอยู่
   18. ครูมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย มีเข้าสอนตรงเวลาตลอด
   19. ได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างมาก และสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
ได้ด้วย
   20. การสื่อสารแบบ ict ได้ความรู้และความเข้าใจทาให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ ICT ในวิชา
วิทยาศาสตร์ และรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ครูได้สอนนักเรียน
   21. ได้ความรู้เเละความเข้ใจในการเรียนมาก และ ครูเป็นคนสอนให้เข้าใจกว่าการจด ค่ะ
   22. ดีมาก ครู ตรงต่อเวลา ขนาดครูไม่ว่างยังฝากงานมาให้ทาอีก
   23. ทาให้เราได้รู้เกี่ยวกับICTที่ครูนามาสอนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
   24. ครูตลก คุยหรือเรียนด้วยแร้วสนุก ครูสอนเข้าใจ ม่วนดีคับ ที่เรียนกะครูอยากให้ครูสอนทุกชั้น
เลยคับ
   25. สนุกเเละได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
   26. ครูสอนเข้าใจมาก และให้ทางานจนเข้าใจในการสอนของท่าน
   27. รู้สึกว่าครูเอาใจใส่ต่องานของนักเรียนที่ไม่ส่งงานเเละส่งงานครูเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดเเละ
เข้าใจง่าย
   28. สอนได้ดีมากขอบคุนสาหรับทุกอย่างครับ
   29. จากการที่หนูได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูทาให้หนูเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะครูใช้สื่อ
ICT เข้ามาสอนทาให้เข้าใจในวิชาเรียนมากขึ้นค่ะ
    30. สนุกดีครับได้รู้เรื่อง?มากมาย แต่ผมว่าผมชอบเรื่อง เอกภพมาที่สุดเลยครับ ^^
    31. เรียนแล้วไม่เครียดแต่ยังง่วงๆอยู่
    32. ชอบเรียนวิทย์มากขึ้นคะ
    33. ดิฉันเข้าใจที่ครูสอนมาก แล้วครูแววเป็นครูที่เก่งมากจริง ๆ ค่ะ สอนได้ดีแล้วเข้าใจมากด้วยค่ะ
    34. ก่อนที่จะเรียนกับครูรู้สึกว่าไม่อยากเรียนน่าเบื่อแต่เรียนไปแล้วได้สนุกสนานกับหน่วยการ
เรียนรู้ต่างๆถึงแม้จะไม่เข้าใจบ้างแต่รู้แค่ว่ามันสนุก
    35. ครูนิสัยดีกว่าที่คิดสอนได้เข้าใจเป็นอย่างมาก
    36. ครูสอนได้สนุกและได้เข้าใจมากค่ะเรียนกับครูไม่มีหลับในเวลาเรียนทาให้เราเข้าใจมากขึ้น
เพราะนาภาพมาสอนประกอบด้วยครูนิสัยไม่หยิ่งค่ะรักนักเรียนทุกคนบางคนอาจจะดูว่าครูแหววโหดแต่
ความจริงแล้วครูแหววใจดีสุดๆค่ะอยากให้ครูสอนม.4 อีกค่ะ
    37. ตอนแรกนึกว่าครูใจร้ายแต่พอมาเรียนแล้วครูใจดีมากและสอนรู้เรื่อง
38. ความรู้สึกของผมก็ ดีใจที่ได้เรียนวิชาที่ดีดีแบบนี้มีครูที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้ วิชานี้ทาให้ผมรู้จักกับ
อะไรอีกหลายๆอย่างมีทั้งอวกาศ เอกภพ ระบบนิเวศ และอะไรต่ออะไรผมก็ขอขอบคุณ คุณครูที่พยายาม
สอนให้เราเป็นคนดีผมก็จะไม่ทาให้ครูคนนี้ผิดหวังคับซักวันผมจะกลับมาตอบแทน.....เอกวรุฬห์ แสนสี
39. ก่อนที่ยังไม่ได้เรียนยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร แต่หลังจากที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้น
กล่าวก่อนมากๆ
    40. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากได้เรียนแล้ว
    41. รู้สึก เรียนสนุกไม่เครียดจนเกินไป
    42. ครูสอนได้ดีมากค่ะ อันไหนที่ไม่เข้าใจครูก็สอนจนเข้าใจค่ะ
    43. สนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากครูสอนแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเทียบกับก่อนเรียนแล้ว
ไม่เข้าใจเลยค่ะ
   44. ก่อนเรียนกับครูจิราภรณ์ ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ แต่หลังจากที่เรียนกับครูจิราภรณ์แล้ว เข้าใจมากขึ้น
ค่ะ เพราะครูอธิบายได้อย่างะเอียดและเข้าใจง่ายค่ะ
   45. ใช้สื่อ ICT สอนมีความเข้าใจมากๆเลยค่ะ แต่มองกระดานนานๆ จะปวดตา...
   46. สนุก เข้าใจง่ายสาหลับการสอนโดยการใช้ ict ช่วยครับ

6. การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
 6.1 งานด้านนโยบายและแผน
 6.2 งานวางแผนทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
 6.3 งานโรงเรียนในฝัน
 6.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 6.5 งานร่มกิจกรรมพิเศษต่างๆตามคาสั่งโรงเรียน

ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงาน (ปริมาณและคุณภาพ)
                                    ระดับปฏิบัติ
        รายการประเมิน
                           ปรับปรุง    พอใช้    ดี      ดีมาก
 5.1 งานด้านนโยบายและแผน                                    
 5.2 งานวางแผนทรัพยากรและการลงทุนทาง                              
การศึกษา
 5.3 งานโรงเรียนในฝัน                               
 5.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน’                         
 5.6 งานร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆตามคาสั่งโรงเรียน                   
สรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานเมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ
( ) ปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก
7. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตารางที่ 7 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 (แหล่งข้อมูล ปพ.5)
                       ชั้น/ห้อง จานวน    ระดับคุณภาพ (จานวนคน)
           ตัวบ่งชี้              ผู้เรียน 5 4 3 2 1
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ม.3/1-6      208 208
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี  ม.3/1-6   208 208
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่      ม.3/1-6   208 208
แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ     ม.3/1-6   208 208
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
  จากตารางที่ 7 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ปรากฏผลดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1-4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก (  ) ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(แหล่งข้อมูลคือ ปพ.5)
ตารางที่ 8 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3

                       ชั้น/ห้อง  จานวน    ระดับคุณภาพ (จานวนคน)
         ตัวบ่งชี้                ผู้เรียน  5  4   3   2   1
1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย ม.3/1-6       208   208
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆรอบตัว
2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง ม.3/1-6    208   90 118
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ    ม.3/1-6  208 208
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ       ม.3/1-6  208 208
ผลงาน
จากตารางที่ 8 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ปรากฏผลดังนี้
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
     ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 1188 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล (แหล่งข้อมูลคือ ปพ.5)
ตารางที่ 9 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4

                       ชั้น/ห้อง  จานวน   ระดับคุณภาพ (จานวนคน)
         ตัวบ่งชี้                ผู้เรียน  5  4   3   2   1
                             รวม
1. สรุปความคิดเห็นจากเรียนที่อ่าน ฟังและดู  ม.3/1-6   208    90 118
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
2.นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ   ม.3/1-6   208    90 118
วิธีการของตนเอง
3. กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ      ม.3/1-6   208    90 118
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย  ม.3/1-6   208    90 118
ความภาคภูมิใจ

จากตารางที่ 9 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ปรากฏผลดังนี้
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
    ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี (  ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตารางที่ 10 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5
                         ชั้น/ห้อง จานวน   ระดับคุณภาพ (จานวนคน)
            ตัวบ่งชี้              ผู้เรียน 5 4 3 2 1
                               รวม
1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม ม.3/1-6       208      184      14 10
เกณฑ์
2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม          ม.3/1-6  208 208
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ ม.3/1-6       208   90 118
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
จากตารางที่ 10 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ปรากฏผลดังนี้
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 184 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
     ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 5 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี (  ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม


มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตารางที่ 11 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6

                      ชั้น/ห้อง  จานวน    ระดับคุณภาพ (จานวนคน)
         ตัวบ่งชี้                     5   4   3   2   1
1. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ม.3/1-6      208    208
2. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน   ม.3/1-6   208    208
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
3. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้          ม.3/1-6   208 208
4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา   ม.3/1-6   208 208
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
จากตารางที่ 11 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6 ปรากฏผลดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก (  ) ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตารางที่ 12 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 7

                                    ระดับคุณภาพ
             ตัวบ่งชี้             5    4    3    2  1
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้   
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน  
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง         
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา      
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้      
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน   
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่      
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก   
ที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม     
เวลา เต็มความสามารถ
จากตารางที่ 12พบว่า มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 7 ปรากฏผลดังนี้
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,2, 4 ,6 ,8 , 9 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
    ตัวบ่งชี้ที่ 3,5 ,7 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม)
 ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม


8. สภาพปัญหา / อุปสรรค ในการทางานพิเศษต่างๆ
  -9. ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
  - การวัดผล ประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โรงเรียนควรมีการอบรมให้
ความรู้แก่ครูผู้สอนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ เพราะ
ถ้าหากครูผู้สอนรู้หลักการวัดผล ประเมินผลที่เน้นสภาพจริงแล้ว ก็จะส่งผลให้ครูผู้สอนประเมินนักเรียน
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการ
เรียนวิธีหนึ่ง
  - การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการของผู้สอน เนื่องจาก
ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และเว็ปไซด์ของโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
10. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในการทางานพิเศษต่างๆ
  10.1 จัดบุคลากรให้รับผิดชอบงานพิเศษอย่างเท่าเทียม การอ้างว่าไม่ถนัดในงานนั้นๆไม่ควรมี เพราะ
ทุกงานสามารถเรียนรู้ได้
  10.2 จัดบุคลากรที่มีคาบสอนน้อย ให้ได้ทางานพิเศษตามความเหมาะสม                        ลงชื่อ              ผู้รายงาน
               (นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล)
                    ครู ชานาญการพิเศษรับทราบ
.............................................................................................................................................................

  ลงชื่อ
                                      (นางสาวพัชรี วาเพ็ชร)
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รับทราบ
.............................................................................................................................................................

  ลงชื่อ
                                         (นายจักรพันธ์ ภาชนะ)
                                         รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รับทราบ
.............................................................................................................................................................

  ลงชื่อ
                                       (นายวิลาศ เขื่อนแก้ว)
                                   ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
ภาคผนวก

     สรุปผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว23102) ภาคเรียนที่ 2 / 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                          จานวนที่ได้รับผลการเรียน
  ชั้น รายวิชา จานวนน.ร.
                  4    3.5   3  2.5    2   1.5    1    0
 ม.3 ว23102     208     93    38   30   12   11    3    10   11
     ร้อยละ    100    44.71   18.27 14.42 5.77     5.29  1.44   4.81   5.29ร้อยละ
                                          ระดับผลการเรียน
นิเทศ กากับติดตามการใช้ ICT ในกลุ่มโรงเรียนผู้นา 46 ICT จ.แม่ฮ่องสอน 25 – 27 พ.ย. 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทย์ , science show , อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ
ม.ต้น และจัดแสดงนิทรรศการ best practice ของโรงเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม. 36
          (พะเยา เขต1 ) ที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2 – 3 พ.ย. 54
    ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
            และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
เป็นกรรมการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์คัดเลือกตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
               ระดับภาคเหนือ ( 10 ธันวาคม 2554)
เลี้ยงอาหารและแจกของขวัญนักเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (30 ธันวาคม 2554)
นาเสนอผลงาน Best Practice เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
  (OBEC AWARDS) ระดับประเทศที่กรุงเทพฯ และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ (11 มกราคม 2555)
นาเสนอผลงาน ที่ได้รับรางวัลสื่อ ICT ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนผู้นา ICT
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี (18-19 มกราคม 2555)
นาเสนอผลงาน Best Practice เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับประเทศที่
   กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 รังรางวัลเกียรติบัตรพร้องมโล่เกียรติยศ
                  (25 มกราคม 2555)
รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทบุคคล ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเว๊ปไซด์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 2554 ( 6 มี.ค.55)
เข้าค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่ชลบุรี 6-9 มีนาคม 2555
รายงานการประเมินตนเอง 2 54

Recomendados

รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย por
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่ายรายงานการใช้สื่อCaiแบบง่าย
รายงานการใช้สื่อCaiแบบง่ายJiraporn Chaimongkol
28.4K visualizações5 slides
แบบประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec awards) ของครูไชยวัฒน์ por
แบบประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec awards) ของครูไชยวัฒน์แบบประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec awards) ของครูไชยวัฒน์
แบบประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ (Obec awards) ของครูไชยวัฒน์chaiwat vichianchai
34.4K visualizações29 slides
งานวิจัยเผยแพร่ por
งานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยเผยแพร่
งานวิจัยเผยแพร่Jiraporn
27.8K visualizações25 slides
รายงาน Obec awards por
รายงาน Obec awardsรายงาน Obec awards
รายงาน Obec awardsJiraporn
22.1K visualizações55 slides
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste... por
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...chaiwat vichianchai
2.4K visualizações59 slides
รายงานการใช้สื่อ5บท por
รายงานการใช้สื่อ5บทรายงานการใช้สื่อ5บท
รายงานการใช้สื่อ5บทJiraporn Chaimongkol
45.5K visualizações56 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
133.1K visualizações37 slides
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54 por
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54Montree Jareeyanuwat
16.8K visualizações26 slides
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา por
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมาคุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมากฤติมา วงษ์อนันท์
5.6K visualizações13 slides
Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
18.5K visualizações21 slides
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556 por
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556เทวัญ ภูพานทอง
9.1K visualizações51 slides
Sar เจียมจิตร por
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตรMontree Jareeyanuwat
2.4K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat133.1K visualizações
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54 por Montree Jareeyanuwat
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
Montree Jareeyanuwat16.8K visualizações
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา por กฤติมา วงษ์อนันท์
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมาคุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
คุณสมบัติเบื้องต้นการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ครูกฤติมา
Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat18.5K visualizações
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556 por เทวัญ ภูพานทอง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
Sar เจียมจิตร por Montree Jareeyanuwat
Sar เจียมจิตรSar เจียมจิตร
Sar เจียมจิตร
Montree Jareeyanuwat2.4K visualizações
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
Nattapon5.2K visualizações
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K visualizações
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ por Thitiwat Paisan
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญกคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
กคศอนุมัติวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
Thitiwat Paisan9.6K visualizações
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด por Krupol Phato
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดแบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
แบบรายงานการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุด
Krupol Phato1.3K visualizações
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง por Khunkrunuch
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Khunkrunuch46.6K visualizações
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 por Nattapon
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
Nattapon3.4K visualizações
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
Nattapon2.7K visualizações
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ... por Kobwit Piriyawat
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
การขับเคลื่อนโรงเรียนนนทรีวิทยา สู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย ครูกอบวิทย์ พิ...
Kobwit Piriyawat7.6K visualizações
Sarครูโต้ por wichsitb
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้
wichsitb3.1K visualizações
หน่วย 1 por tanongsak thongyod
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
tanongsak thongyod19.9K visualizações
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา por Montree Jareeyanuwat
รายงานประเมินตนเองครูบุญตารายงานประเมินตนเองครูบุญตา
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา
Montree Jareeyanuwat13.3K visualizações
SAR ปีการศึกษา 2555 por Teacher Sophonnawit
SAR ปีการศึกษา 2555SAR ปีการศึกษา 2555
SAR ปีการศึกษา 2555
Teacher Sophonnawit28.9K visualizações

Destaque

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง por
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองChamoi Buarabutthong
8.6K visualizações6 slides
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว... por
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...Kobwit Piriyawat
46.5K visualizações48 slides
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู... por
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...Kobwit Piriyawat
37.4K visualizações11 slides
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน por
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนKobwit Piriyawat
185.9K visualizações30 slides
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร... por
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...Kobwit Piriyawat
44K visualizações34 slides
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์ por
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์Kobwit Piriyawat
50.9K visualizações27 slides

Destaque(6)

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง por Chamoi Buarabutthong
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Chamoi Buarabutthong8.6K visualizações
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว... por Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
แผนการจัดการเรียนรุ้คุณธรรมนำความคิดเรื่องสารละลาย โดยใช้รูปแบบ 4 mat นายกอบว...
Kobwit Piriyawat46.5K visualizações
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู... por Kobwit Piriyawat
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
รายงานผลการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมคุณธรรมนำความคิด เรื่องสารละลาย ชั้น ม.1 ครู...
Kobwit Piriyawat37.4K visualizações
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน por Kobwit Piriyawat
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อนเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องพลังงานความร้อน
Kobwit Piriyawat185.9K visualizações
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร... por Kobwit Piriyawat
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
ชุดการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ โดยครูกอบวิทย์ พิร...
Kobwit Piriyawat44K visualizações
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์ por Kobwit Piriyawat
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนทฤษฎีความรู้ Tok วิทยาศาสตร์ ม.1 ขึ้นเว็บไซต์
Kobwit Piriyawat50.9K visualizações

Similar a รายงานการประเมินตนเอง 2 54

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554Nattapon
7.4K visualizações17 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2Jiramet Ponyiam
216 visualizações23 slides
ตัวอย่าง Sar por
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sarทับทิม เจริญตา
3.3K visualizações24 slides
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ por
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการรายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการkanidta vatanyoo
81.7K visualizações14 slides

Similar a รายงานการประเมินตนเอง 2 54(20)

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Nattapon7.4K visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 visualizações
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ por kanidta vatanyoo
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการรายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
kanidta vatanyoo81.7K visualizações
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por cartoon656
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
cartoon656313 visualizações
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por cartoon656
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
cartoon656345 visualizações
ใบงานที่ 2 por bbeammaebb
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
bbeammaebb67 visualizações
Slideshare por paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew248 visualizações
B math2 por tawansunsmile
B math2B math2
B math2
tawansunsmile379 visualizações
2.2 por cartoon656
2.22.2
2.2
cartoon656125 visualizações
วิชาการ por Winyou Sriboonruang
วิชาการวิชาการ
วิชาการ
Winyou Sriboonruang329 visualizações
World class por Tay Chaloeykrai
World classWorld class
World class
Tay Chaloeykrai460 visualizações
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por nichaphat22
ความหมายและความสำคัญของโครงงานความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
nichaphat22488 visualizações
ใบงานที่ 2 por H'am Hirunphurk
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
H'am Hirunphurk50 visualizações
ใบงานที่ 2 por H'am Hirunphurk
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
H'am Hirunphurk66 visualizações
ใบงานที่ 2 por H'am Hirunphurk
ใบงานที่ 2ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
H'am Hirunphurk43 visualizações
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น por Lathika Phapchai
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Lathika Phapchai50.3K visualizações

Mais de Jiraporn

Best practice2013 por
Best practice2013Best practice2013
Best practice2013Jiraporn
2K visualizações24 slides
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ por
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์Jiraporn
215.8K visualizações173 slides
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
406.9K visualizações53 slides
profile Fakkwanwittayakom school por
profile Fakkwanwittayakom schoolprofile Fakkwanwittayakom school
profile Fakkwanwittayakom schoolJiraporn
1.1K visualizações12 slides
งานและพลังงาน por
งานและพลังงานงานและพลังงาน
งานและพลังงานJiraporn
8.7K visualizações36 slides
โรคทางพันธุกรรม por
โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรมJiraporn
21.3K visualizações50 slides

Mais de Jiraporn(20)

Best practice2013 por Jiraporn
Best practice2013Best practice2013
Best practice2013
Jiraporn2K visualizações
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ por Jiraporn
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn215.8K visualizações
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por Jiraporn
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn406.9K visualizações
profile Fakkwanwittayakom school por Jiraporn
profile Fakkwanwittayakom schoolprofile Fakkwanwittayakom school
profile Fakkwanwittayakom school
Jiraporn1.1K visualizações
งานและพลังงาน por Jiraporn
งานและพลังงานงานและพลังงาน
งานและพลังงาน
Jiraporn8.7K visualizações
โรคทางพันธุกรรม por Jiraporn
โรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรม
โรคทางพันธุกรรม
Jiraporn21.3K visualizações
แบบฝึกหัดเอกภพ por Jiraporn
แบบฝึกหัดเอกภพแบบฝึกหัดเอกภพ
แบบฝึกหัดเอกภพ
Jiraporn6.8K visualizações
เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ por Jiraporn
เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
เฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
Jiraporn58.3K visualizações
ไฟฟ้ากลุ่มที่ 1 ม305 por Jiraporn
ไฟฟ้ากลุ่มที่ 1 ม305ไฟฟ้ากลุ่มที่ 1 ม305
ไฟฟ้ากลุ่มที่ 1 ม305
Jiraporn311 visualizações
ไฟฟ้า por Jiraporn
ไฟฟ้าไฟฟ้า
ไฟฟ้า
Jiraporn545 visualizações
M3 91c por Jiraporn
M3 91cM3 91c
M3 91c
Jiraporn30.5K visualizações
M3 91d por Jiraporn
M3 91dM3 91d
M3 91d
Jiraporn30.4K visualizações
1.อิเล็กทรอนิกส์ por Jiraporn
1.อิเล็กทรอนิกส์1.อิเล็กทรอนิกส์
1.อิเล็กทรอนิกส์
Jiraporn4K visualizações
Eco1 por Jiraporn
Eco1Eco1
Eco1
Jiraporn296 visualizações
Attachment por Jiraporn
AttachmentAttachment
Attachment
Jiraporn464 visualizações
ชุดการสอนใส่ใจสุขภาพ por Jiraporn
ชุดการสอนใส่ใจสุขภาพชุดการสอนใส่ใจสุขภาพ
ชุดการสอนใส่ใจสุขภาพ
Jiraporn813 visualizações
บทคัดย่อ por Jiraporn
บทคัดย่อบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
Jiraporn888 visualizações
รายงาน Obec awards por Jiraporn
รายงาน Obec awards รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
Jiraporn778 visualizações
สรุปความรู้ พันธุกรรม por Jiraporn
สรุปความรู้ พันธุกรรมสรุปความรู้ พันธุกรรม
สรุปความรู้ พันธุกรรม
Jiraporn61.8K visualizações
ระบบนิเวศ por Jiraporn
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
Jiraporn12.3K visualizações

รายงานการประเมินตนเอง 2 54

 • 1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report) ของ นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ผลงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ลงชื่อผู้ตรวจ ……………….………………………………….. (นายวิลาศ เขื่อนแก้ว) ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วันที่..........เดือน......................๒๕๕๕
 • 2. คานา เอกสารฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ในด้านการเรียนการสอน ด้านการทางานพิเศษต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ฟากกว๊านวิทยาคม ตลอดถึงเพื่อให้การดาเนินงานของฝ่ายต่างๆบรรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องกาเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป ด้วย ลงชื่อ (นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล) ตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ
 • 3. 1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล ตาแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อายุ 47 ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 21 ปี ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ศษ.บ) วิชาเอกบริหารการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.) วิชาเอกหลักสูตรและการสอน 2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ปฏิบัติการสอนวิชาสามัญจานวน 1 วิชา รวมจานวน 6 ห้อง รวมจานวน 18 คาบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจานวน 6 ห้อง รวมจานวนคาบ 4 คาบ ตารางที่ 1 ข้อมูลการสอน รายวิชา ชั้น/ห้อง จานวนนักเรียน จานวนคาบ 1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23102 ม. 3 / 6 208 18 3. กิจกรรมแนะแนว ม. 3 / 3 39 1 4. ยุวกาชาด ม. 2 / 6 124 1 5. วินัย ม. 3 / 6 208 1 6. กิจกรรมชุมนุม ม. 1 – ม. 4 6 1 รวม 22 3. การพัฒนาตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาตนเองดังนี้ 3.1 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้แก่รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 3.2 การพัฒนาและการใช้สื่อ ได้แก่ สร้างเว็ปไซด์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ชื่อ www.Jiraporn07.wordpress.com โดยมีเนื้อหาครบทุกหน่วยการเรียนรู้ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.3 เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูด” ประจาปี 2554 ตามมาตรฐานวิชาชีพ ี และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 3.4 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
 • 4. 3.5 เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทบุคคล ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเว๊ปไซด์ที่มีสื่อการสอน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 2554 3.6 การอบรม / ศึกษาดูงาน/วิทยากร 10 ต.ค. 54 ( 1 เดือน) อบรมออนไลน์การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนสาหรับ ครูระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 – 22 พ.ย. 54 วิทยากรการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วยสื่อประสม (Web blog) ตามโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 4. ผลการปฏิบัติงาน 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระดับการปฏิบัติ รายการประเมิน ปรับปรุง(1) พอใช้(2) ดี(3) 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ได้ตามธรรมชาติและศักยภาพ  2. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย 2.1 จัดเนื้อหาสาระตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 2.2 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ และแก้ปัญหา   2.3 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  2.4 ส่งเสริมกิจกรรมการทางาน และรับผิดชอบต่อกลุ่ม  2.5 สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน  2.6 สอดแทรกความรู้ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  2.7 สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง   2.8 จัดกิจกรรมการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ ของผู้เรียน  2.9 กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  2.10 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  2.11 ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย
 • 5. จากตารางที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่า รายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีได้แก่ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิด สร้างสรรค์ , ส่งเสริมกิจกรรมการทางาน และรับผิดชอบต่อกลุ่ม , สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตใน วิชาที่สอน , สอดแทรกความรู้ด้านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง , สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และ ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง , กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคาตอบและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง , ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย , ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและ หลากหลาย ส่วนรายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุงไม่มี 5.2 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน ตารางที่ 3 การประเมินการสอนของครู โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน (คิดเป็นร้อยละ) ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) รายการ ควรปรับปรุง =1 มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 1.ครูมีเทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจ 59 36 3 - - 2. จากการสอนของครูทาให้นักเรียนมีความรู้ความ 41 48 10 - - เข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 3. การสอนโดยใช้สื่อ ICT ทาให้นักเรียนมีความรู้ 47 47 5 - - ความเข้าใจและเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้น 4. นักเรียนเห็นด้วยกับการให้ครูใช้สื่อ ICT ในการ 49 42 7 1 - สอนวิทยาศาสตร์ 5.ปริมาณงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทาเหมาะสม 34 45 19 - - กับเวลาและคะแนน 6.การตรวจงานให้คะแนนเป็นปัจจุบัน 54 36 9 - - 7. นักเรียนสามารถตรวจเช็คการส่งงานของตนเองได้ 41 41 16 - - 8. การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู 47 41 9 1 - 9. นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 39 47 12 1 - 10. บุคลิกภาพของครู เช่นการแต่งกาย การพูด ความ 53 40 5 1 - ประพฤติทั่วไป ดีและเหมาะสม จากตารางที่ 3 การประเมินผลการสอน พบว่ารายการประเมินที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ครูมีเทคนิคการสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจ , นักเรียนเห็นด้วยกับการให้ครูใช้สื่อ ICT ในการ สอนวิทยาศาสตร์ , การตรวจงานให้คะแนนเป็นปัจจุบัน , การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู ,
 • 6. บุคลิกภาพของครู เช่นการแต่งกาย การพูด ความประพฤติทั่วไป ดีและเหมาะสม รายการประเมินที่มีการ ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากได้แก่ จากการสอนของครูทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชา วิทยาศาสตร์ , ปริมาณงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทาเหมาะสมกับเวลาและคะแนน , นักเรียนมีโอกาสแสดงความ คิดเห็นในชั้นเรียน รายการประเมินที่มีค่าร้อยละในระดับมากที่สุดเท่ากับระดับมากได้แก่ การสอนโดยใช้ สื่อ ICT ทาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้น , นักเรียนสามารถตรวจเช็ค การส่งงานของตนเองได้ ,การเข้าสอนและการตรงต่อเวลาของครู ความคิดเห็นอื่นๆ 1. ก่อนที่ได้เรียนคิดว่ามันน่าจะอยากแต่พอได้ฟังครูอธิบายมันเข้าใจได้ง่ายและลองทามันก็ไม่ อยากสักเท่าไร 2. ครูสอนสนุก และไม่เครียดการให้งานเหมาะสมกับเวลาคับ ทาให้เข้าใจในการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ได้ง่าย โดยเฉพาะการสอนแบบสื่อ ICT 3. ขอบคุณครูจิราภรณ์มากค่ะที่ตลอดมาสอนให้หนูได้ความรู้ต่างๆๆมากและเข้าใจมากและมี เทคนิคสอนที่ไม่น่าเบื่อขอบคุณครูจิราภรณ์มากๆๆค่ะ 4. ก่อนที่จะได้เรียนกับครู เคยคิดว่าครูคงจะดุเเละละเอียดมาก แต่พอได้มาเรียนกับครูเเร้วมีความ ใกล้ชิดกับครู ครูสอนได้เข้าใจมากมีความสนิทสนมกับนักเรียนเรียนกับครูเเล้วเข้าใจง่าย ไม่เครียดมี ปัญหาอะไรครูก็จะคอยให้คาปรึกษาไม่ใช่เเค่วิชาวิทยาศาสตร์ เเต่ครูให้คาปรึกษาทุกเรื่อง ทุกวิชาที่ เกี่ยวกับการเรียน จนทาให้ลูกศิษย์คนนี้ประทับใจในตัวครูมากอยากจะดาเนินรอยตามครู เก่งเหมือนครู 5. ได้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นสามารถเข้าใจง่ายเพราะครูมีเทคนิคที่ดีเพื่อสอน ให้เข้าใจง่ายครับ 6. คุณครู คอยให้คาปรึกษาและคอยเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันและเอาใจใส่ในการสอน และ การเรียนของนักเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณ คุณครูมากค่ะ 7. รู้สึกสนุก พอเวลาครูสอนแล้วเราคิดตาม ก็จะเข้าใจมากกว่านั่งฟังอยู่เฉยๆ 8. ทาให้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นเพราะมีสื่อ ICT มาช่วยในการสอน 9. สนุก มาก ค่ะ เมือได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครูสอนเข้าใจมาก มีภาพให้ดูมากมายค่ะ 10. สอนเข้าใจดี ได้ความรู้มากมาย 11. ดีมาก ควรใช้สื่อ ict ในการสอนต่อไป 12. รู้สึกว่าสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน 13. ครูมีวิธีสอนที่ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากที่สุด 14. ครูสอนมีความเข้าใจง่าย มีความสนุกสนาน
 • 7. 15. สนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากเลยทีเดียวและบางเรื่องสามารถนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้ด้วย 16. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็สนุกอีกด้วยค่ะ 17 .เรียนแล้วสนุกสนาน ไม่ค่อยเบื่อ ครูก้อสวยอยู่ 18. ครูมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย มีเข้าสอนตรงเวลาตลอด 19. ได้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างมาก และสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน ได้ด้วย 20. การสื่อสารแบบ ict ได้ความรู้และความเข้าใจทาให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ ICT ในวิชา วิทยาศาสตร์ และรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ครูได้สอนนักเรียน 21. ได้ความรู้เเละความเข้ใจในการเรียนมาก และ ครูเป็นคนสอนให้เข้าใจกว่าการจด ค่ะ 22. ดีมาก ครู ตรงต่อเวลา ขนาดครูไม่ว่างยังฝากงานมาให้ทาอีก 23. ทาให้เราได้รู้เกี่ยวกับICTที่ครูนามาสอนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 24. ครูตลก คุยหรือเรียนด้วยแร้วสนุก ครูสอนเข้าใจ ม่วนดีคับ ที่เรียนกะครูอยากให้ครูสอนทุกชั้น เลยคับ 25. สนุกเเละได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 26. ครูสอนเข้าใจมาก และให้ทางานจนเข้าใจในการสอนของท่าน 27. รู้สึกว่าครูเอาใจใส่ต่องานของนักเรียนที่ไม่ส่งงานเเละส่งงานครูเป็นคนที่เสียงดังฟังชัดเเละ เข้าใจง่าย 28. สอนได้ดีมากขอบคุนสาหรับทุกอย่างครับ 29. จากการที่หนูได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูทาให้หนูเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะครูใช้สื่อ ICT เข้ามาสอนทาให้เข้าใจในวิชาเรียนมากขึ้นค่ะ 30. สนุกดีครับได้รู้เรื่อง?มากมาย แต่ผมว่าผมชอบเรื่อง เอกภพมาที่สุดเลยครับ ^^ 31. เรียนแล้วไม่เครียดแต่ยังง่วงๆอยู่ 32. ชอบเรียนวิทย์มากขึ้นคะ 33. ดิฉันเข้าใจที่ครูสอนมาก แล้วครูแววเป็นครูที่เก่งมากจริง ๆ ค่ะ สอนได้ดีแล้วเข้าใจมากด้วยค่ะ 34. ก่อนที่จะเรียนกับครูรู้สึกว่าไม่อยากเรียนน่าเบื่อแต่เรียนไปแล้วได้สนุกสนานกับหน่วยการ เรียนรู้ต่างๆถึงแม้จะไม่เข้าใจบ้างแต่รู้แค่ว่ามันสนุก 35. ครูนิสัยดีกว่าที่คิดสอนได้เข้าใจเป็นอย่างมาก 36. ครูสอนได้สนุกและได้เข้าใจมากค่ะเรียนกับครูไม่มีหลับในเวลาเรียนทาให้เราเข้าใจมากขึ้น เพราะนาภาพมาสอนประกอบด้วยครูนิสัยไม่หยิ่งค่ะรักนักเรียนทุกคนบางคนอาจจะดูว่าครูแหววโหดแต่ ความจริงแล้วครูแหววใจดีสุดๆค่ะอยากให้ครูสอนม.4 อีกค่ะ 37. ตอนแรกนึกว่าครูใจร้ายแต่พอมาเรียนแล้วครูใจดีมากและสอนรู้เรื่อง
 • 8. 38. ความรู้สึกของผมก็ ดีใจที่ได้เรียนวิชาที่ดีดีแบบนี้มีครูที่ปรึกษาที่ดีแบบนี้ วิชานี้ทาให้ผมรู้จักกับ อะไรอีกหลายๆอย่างมีทั้งอวกาศ เอกภพ ระบบนิเวศ และอะไรต่ออะไรผมก็ขอขอบคุณ คุณครูที่พยายาม สอนให้เราเป็นคนดีผมก็จะไม่ทาให้ครูคนนี้ผิดหวังคับซักวันผมจะกลับมาตอบแทน.....เอกวรุฬห์ แสนสี 39. ก่อนที่ยังไม่ได้เรียนยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร แต่หลังจากที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่ามีความรู้มากขึ้น กล่าวก่อนมากๆ 40. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากได้เรียนแล้ว 41. รู้สึก เรียนสนุกไม่เครียดจนเกินไป 42. ครูสอนได้ดีมากค่ะ อันไหนที่ไม่เข้าใจครูก็สอนจนเข้าใจค่ะ 43. สนุกกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากครูสอนแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเทียบกับก่อนเรียนแล้ว ไม่เข้าใจเลยค่ะ 44. ก่อนเรียนกับครูจิราภรณ์ ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ แต่หลังจากที่เรียนกับครูจิราภรณ์แล้ว เข้าใจมากขึ้น ค่ะ เพราะครูอธิบายได้อย่างะเอียดและเข้าใจง่ายค่ะ 45. ใช้สื่อ ICT สอนมีความเข้าใจมากๆเลยค่ะ แต่มองกระดานนานๆ จะปวดตา... 46. สนุก เข้าใจง่ายสาหลับการสอนโดยการใช้ ict ช่วยครับ 6. การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 6.1 งานด้านนโยบายและแผน 6.2 งานวางแผนทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 6.3 งานโรงเรียนในฝัน 6.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6.5 งานร่มกิจกรรมพิเศษต่างๆตามคาสั่งโรงเรียน ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงาน (ปริมาณและคุณภาพ) ระดับปฏิบัติ รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 5.1 งานด้านนโยบายและแผน  5.2 งานวางแผนทรัพยากรและการลงทุนทาง  การศึกษา 5.3 งานโรงเรียนในฝัน  5.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน’  5.6 งานร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆตามคาสั่งโรงเรียน  สรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานเมื่อประเมินด้วยตนเองแล้วอยู่ในระดับ ( ) ปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก
 • 9. 7. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตารางที่ 7 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 (แหล่งข้อมูล ปพ.5) ชั้น/ห้อง จานวน ระดับคุณภาพ (จานวนคน) ตัวบ่งชี้ ผู้เรียน 5 4 3 2 1 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ม.3/1-6 208 208 2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี ม.3/1-6 208 208 พระคุณ 2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่ ม.3/1-6 208 208 แตกต่าง 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ ม.3/1-6 208 208 พัฒนาสิ่งแวดล้อม จากตารางที่ 7 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1-4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก (  ) ดีเยี่ยม
 • 10. มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (แหล่งข้อมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 8 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ชั้น/ห้อง จานวน ระดับคุณภาพ (จานวนคน) ตัวบ่งชี้ ผู้เรียน 5 4 3 2 1 1.มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย ม.3/1-6 208 208 ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ ต่างๆรอบตัว 2. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง ม.3/1-6 208 90 118 คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 3. เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ ม.3/1-6 208 208 คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 4. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ ม.3/1-6 208 208 ผลงาน จากตารางที่ 8 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 1188 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม
 • 11. มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล (แหล่งข้อมูลคือ ปพ.5) ตารางที่ 9 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ชั้น/ห้อง จานวน ระดับคุณภาพ (จานวนคน) ตัวบ่งชี้ ผู้เรียน 5 4 3 2 1 รวม 1. สรุปความคิดเห็นจากเรียนที่อ่าน ฟังและดู ม.3/1-6 208 90 118 และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด ของตนเอง 2.นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ ม.3/1-6 208 90 118 วิธีการของตนเอง 3. กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ ม.3/1-6 208 90 118 แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 4. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย ม.3/1-6 208 90 118 ความภาคภูมิใจ จากตารางที่ 9 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี (  ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม
 • 12. มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ตารางที่ 10 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ชั้น/ห้อง จานวน ระดับคุณภาพ (จานวนคน) ตัวบ่งชี้ ผู้เรียน 5 4 3 2 1 รวม 1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม ม.3/1-6 208 184 14 10 เกณฑ์ 2. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม ม.3/1-6 208 208 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ ม.3/1-6 208 90 118 เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ จากตารางที่ 10 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 184 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 118 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 5 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี (  ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ตารางที่ 11 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6 ชั้น/ห้อง จานวน ระดับคุณภาพ (จานวนคน) ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 1. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ม.3/1-6 208 208 2. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน ม.3/1-6 208 208 และภูมิใจในผลงานของตนเอง 3. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ม.3/1-6 208 208 4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา ม.3/1-6 208 208 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ จากตารางที่ 11 พบว่า มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6 ปรากฏผลดังนี้
 • 13. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จานวน 208 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6 อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก (  ) ดีเยี่ยม มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตารางที่ 12 การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 7 ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 5 4 3 2 1 7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลใน  การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง  ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา  บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ เรียนรู้ 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้  ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน  ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่  ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก  ที่ดีของสถานศึกษา 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม  เวลา เต็มความสามารถ
 • 14. จากตารางที่ 12พบว่า มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 7 ปรากฏผลดังนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,2, 4 ,6 ,8 , 9 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 3,5 ,7 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยสรุปข้าพเจ้าได้พัฒนามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล อยู่ในระดับ (ใช้ฐานนิยม) ( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก ( ) ดีเยี่ยม 8. สภาพปัญหา / อุปสรรค ในการทางานพิเศษต่างๆ - 9. ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน - การวัดผล ประเมินผลโดยเน้นสภาพจริง เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โรงเรียนควรมีการอบรมให้ ความรู้แก่ครูผู้สอนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และผู้บริหารควรให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ เพราะ ถ้าหากครูผู้สอนรู้หลักการวัดผล ประเมินผลที่เน้นสภาพจริงแล้ว ก็จะส่งผลให้ครูผู้สอนประเมินนักเรียน อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตื่นตัวในการ เรียนวิธีหนึ่ง - การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการของผู้สอน เนื่องจาก ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และเว็ปไซด์ของโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 10. ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนาในการทางานพิเศษต่างๆ 10.1 จัดบุคลากรให้รับผิดชอบงานพิเศษอย่างเท่าเทียม การอ้างว่าไม่ถนัดในงานนั้นๆไม่ควรมี เพราะ ทุกงานสามารถเรียนรู้ได้ 10.2 จัดบุคลากรที่มีคาบสอนน้อย ให้ได้ทางานพิเศษตามความเหมาะสม ลงชื่อ ผู้รายงาน (นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล) ครู ชานาญการพิเศษ รับทราบ
 • 15. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นางสาวพัชรี วาเพ็ชร) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับทราบ ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นายจักรพันธ์ ภาชนะ) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รับทราบ ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ (นายวิลาศ เขื่อนแก้ว) ผู้อานวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 • 16. ภาคผนวก สรุปผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว23102) ภาคเรียนที่ 2 / 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนที่ได้รับผลการเรียน ชั้น รายวิชา จานวนน.ร. 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ม.3 ว23102 208 93 38 30 12 11 3 10 11 ร้อยละ 100 44.71 18.27 14.42 5.77 5.29 1.44 4.81 5.29 ร้อยละ ระดับผลการเรียน
 • 17. นิเทศ กากับติดตามการใช้ ICT ในกลุ่มโรงเรียนผู้นา 46 ICT จ.แม่ฮ่องสอน 25 – 27 พ.ย. 54
 • 19. ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทย์ , science show , อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และจัดแสดงนิทรรศการ best practice ของโรงเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม. 36 (พะเยา เขต1 ) ที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 2 – 3 พ.ย. 54 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • 23. นาเสนอผลงาน Best Practice เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับประเทศที่กรุงเทพฯ และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ (11 มกราคม 2555)
 • 24. นาเสนอผลงาน ที่ได้รับรางวัลสื่อ ICT ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี (18-19 มกราคม 2555)
 • 25. นาเสนอผลงาน Best Practice เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับประเทศที่ กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 รังรางวัลเกียรติบัตรพร้องมโล่เกียรติยศ (25 มกราคม 2555)
 • 26. รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทบุคคล ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาเว๊ปไซด์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Web media) ปี 2554 ( 6 มี.ค.55)