Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx

DAILY LESSON LOG
School: C. P. STA. TERESA ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: TWO – PEARL
Teacher: DOROTHY GRACE C. MARGATE Learning Areas: ENGLISH/MATH/FIL/AP/ESP/MAPEH/MTB
Teaching Dates and Time:
September 23, 2022 – Friday
(12:00 – 5:30 PM)
Quarter: FIRST
Checked by:
LORENA B. ABITRIA
Monitoring Master Teacher I
ESP MATH FILIPINO AP ENGLISH MTB-MLE MAPEH
I. OBJECTIVES (LAYUNIN)
A. Content Standards
(Pamantayang Pangnilalaman)
Naipamamalas ang
pag-unawa sa
kahalagahan ng
pagkilala sa sarili
at pagkakaroon ng
disiplina tungo sa
pagkakabuklod-
buklod o
pagkakaisa ng mga
kasapi ng tahanan
at paaralan
Demonstrates
understanding of
whole numbers up to
1000, ordinal
numbers up to 20th,
and money up to
PhP100.
Naipamamalas ang
kakayahan at tatas sa
pagsasalita at
pagpapahayag ng
sariling ideya,
kaisipan, karanasan at
damdamin
Naipamamalas ang
pag- unawa sa
kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad
Demonstrate
understanding of
grade level
appropriate words
used to
communicate
Demonstrate
developing
knowledge and use
of appropriate
grade level
vocabulary and
concepts
The learners
demonstrate
understanding of the
importance of
answering the test
question honestly and
correctly.
B. Performance Standards
(Pamantayan sa Pagganap)
Naisasagawa nang
buong husay ang
anumang kakayahan
o potensyal at
napaglalabanan ang
anumang kahinaan
Is able to recognize,
represent, compare,
and order whole
numbers up to 1000,
ordinal numbers up to
20th, and money up
to PhP100 in various
forms and contexts.
Naipahahayag ang
ideya/kaisipan/damda
min/reaksyon nang
may wastong tono,
diin, bilis, antala at
intonasyon
F2TA-0a-j-2
Malikhaing
nakapagpapahayag/
nakapagsasalarawan
ng kahalagahan ng
kinabibilangang
komunidad
Take turns in
sharing inter and
intrapersonal
experiences, ideas,
thoughts actions
and feelings using
appropriate words
Uses developing
vovabulary in both
oral and written
form.
Determine the
learning level of the
pupils in all subject’s
area.
C. Learning Competencies/Objectives
(Mga Kasanayan sa Pagkatuto)
Write the LC code for each
1. Natutukoy ang
mga tamang
kagamitan sa
paglilinis ng
katawan
2. Naiisa-isa ang
ilan sa mga gawain
na magpapanatili ng
kalinisan ng
katawan
3. Nauunawaan ang
kahalagahan ng mga
Gawain na
magpapanatili ng
kalinisan ng
katawan.
EsP2PKP-Id-11
Nakatutukoy ang 1st
hanggang 20th kung
saan mas higit na
nabigyang pansin ang
11th to 20th na
bagay sa ibinigay na
set mula sa point of
references.
M2NS-If-20.1
Makasasagot sa mga
tanong tungkol sa
napakinggang
kuwentong kathang-
isip gaya ng pabula,
maikling kwento,
alamat, tekstong
hango sa tunay na
pangyayari,
talambuhay, tekstong
pang-impormasyon o
tula.
F2PB-Id-3.1.1
Natutukoy ang mga
bumubuo sa
komunidad :
a. mga taong
naninirahan
b: mga institusyon
c. at iba pang
istrukturang panlipunan
Differentiate
common nouns from
proper
nouns.
1. identify the
noun/s; and
2. differentiate
common nouns from
proper nouns.
Makatutukoy ng
kasarian ng
pangngalan.
MT2GA-Ic-2.1.2
II. CONTENT (NILALAMAN) Gawain na
Magpapanatili ng
Kalinisan ng
Katawan
Identifying the 1st
Through the 20th
With Emphasis on
11th To 20th
Object in a Given
Set from a Given
Point of References
Pagsagot sa mga
Tanong sa
Napakinggang
Kuwentong Kathang-
isip
Pagtukoy sa mga
bumubuo sa
komunidad
Recognizing the
Use of A/An +
Noun
Kasarian ng
Pangngalan
First Summative
Test
III. LEARNING RESOURCES (KAGAMITANG
PANTURO)
A. References (Sanggunian) ESP DBOW MATH DBOW FILIPINO DBOW AP DBOW ENGLISH DBOW MTB-MLE DBOW MAPEH DBOW
1. Teacher’s Guide pages
(Mga pahina sa Gabay ng Guro)
2. Learner’s Materials pages
(Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral)
3. Textbook pages (Mga pahina sa Teksbuk)
4. Additional Materials from Learning Resource
(LR) portal
(Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng
Learning Resource)
B. Other Learning Resources
(Iba pang Kagamitang Panturo)
ADM MODULES,
YOUTUBE,
GOOGLE,
POWERPOINT
ADM MODULES,
YOUTUBE, GOOGLE,
POWERPOINT
ADM MODULES,
YOUTUBE, GOOGLE,
POWERPOINT
ADM MODULES,
YOUTUBE, GOOGLE,
POWERPOINT
ADM MODULES,
YOUTUBE,
GOOGLE,
POWERPOINT
ADM MODULES,
YOUTUBE,
GOOGLE,
POWERPOINT
Test Paper
IV. PROCEDURES (PAMAMARAAN)
A. Reviewing previous lesson or presenting the
new lesson
(Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin.)
Gamit ang larawan
kahapon, ipakitang
muli at itanong ang
kahalagahan ng
paggamit nito.
Drill: Bakit mahalaga na
alam natin ang mga
panuntunan sa
pagbasa o pakikinig
ng kwento?
Ano ang komunidad?
Ano -ano ang
bumubuo ng
komunidad?
What are the two
articles in English
Language?
Giving instructions to
the pupils about the
test especially the
directions indicated
in the test.
B. Establishing a purpose for the lesson
(Paghahabi sa layunin ng aralin)
Mahalagang
malaman ang mga
hakbang na
magpapanatili ng
kalinisan ng
katawan upang ang
ating katawan ay
maging malakas,
masigla at malayo
sa anumang
karamdaman.
Isulat sa sagutang
papel ang katumbas
na salita ng
mga sumusunod na
ordinal numbers.
1. 7th -
2. 1st -
3. 3rd -
4. 2nd -
5. 10th -
Ang pakikinig ng
pabula ay lubos na
kinagigiliwan ng mga
bata. Pinupukaw nito
ang damdamin at
kamalayan ng
nagbabasa/nakikinig
sa mas mababaw at
nakaaaliw na paraan.
Sa araling ito ang
mga bata ay
inaasahang masabi at
matukoy ang mga
bumubuo sa
komunidad:
a. mga taong
naninirahan
b. mga institusyon
c. at iba pang
istrukturang
panlipunan
What are the two
articles in English
Language?
Continue the
discussion about
the concept.
Guide them in
answering some
activities.
Mahalaga na
malaman natin ang
mga kasarian ng
pangngalan upang
malaman natin ang
tinutukoy ng
bawat larawan na
ating nakikita o mga
tekstong ating
nababasa.
Preparation of the
things needed in the
test like the answer
sheet and pencil.
C. Presenting examples/instances of the new
lesson
Iba’t ibang paraan
upang mapanatili
Mataas ba nakukuha
mong marka sa inyong
Pakinggan ang
babasahing kuwento
at sagutin ang mga
Sabihin kung ano ang
makikita sa mga
larawan.
Let us add more
about your
Sa araling ito
matutuklasan mo
ang iba’t ibang
1. Distribution of the
test paper.
2. Testing proper
(Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong
aralin)
ang kalinisan ng
katawan.
pagsusulit sa
matematika?
tanong. Isulat ang
letra ng tamang
sagot.
Bertong Payatot
Akda ni: Lea C. De
Jesus
ADM page 13
knowledge on
article a and an.
kasarian ng
pangngalan na
tumutukoy sa tao,
bagay at mga
hayop. Ngunit bago
iyan ay basahin mo
muna ang kuwento.
The teacher
supervised while
taking the test
D. Discussing new concepts and practicing new
skills #1
(Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1)
May iba’t ibang
paraan upang
mapanatili ang
kalinisan ng
katawan:
1. Paliligo araw-
araw - mapapanatili
nito ang kalinisan
ng iyong katawan.
Gayundin, mailalayo
ka nito sa iba’t-
ibang uri ng mga
sakit.
2. Pagsisipilyo -
tuwing pagkatapos
kumain ay
mapapanatili ang
malinis at
matitibay mong
mga ngipin.
3. Paggupit ng iyong
mga kuko -
makaiiwas ka na
pamahayan ito ng
mga mikrobyo mula
sa mga bagay na
iyong hinahawakan.
4. Paglilinis ng
iyong tainga–
mapapanatiling,
malinis, mabango at
Ngayon, subukan
mong alamin
ang rank o puwesto ng
mga bata sa ginawang
pagsusulit sa
Mathematics. Si Mila
bilang point of
reference at ika-
sampu ang puwesto.
Isulat ang sagot sa
iyong kuwaderno.
1. Sino ang nasa ika-
labindalawang (12th)
puwesto?
2. Sino ang nasa ika-
labing-apat (14th) na
puwesto?
3. Sino ang nasa ika-
labing-isang (11th)
puwesto?
4. Sino ang nasa ika-
labimpitong ( 17th )
puwesto?
5. Sino ang nasa ika-
labinlimang ( 15th )
puwesto?
6. Ano ang nakuhang
puwesto ni Mario?
1. Sino ang tinatawag
na payatot sa
kuwento?
2. Ano ang ayaw
niyang pagkain?
3. Bakit kaya siya
sakitin at payat?
4. Bakit niya gustong
maging malusog?
5. Ano ang nagging
tawag sa kanya ng
siya ang lumusog at
nagging masigla?
Balikan ang mga
larawan at sabihing
ang mga ito ay parte
ng isang komunidad.
Maraaming mga tao,
institusyon, at mga
estraktura ang
bumubuo sa isang
komunidad.
Choose the correct
article to describe
each noun. Do
the activity on a
sheet of paper or in
your notebook.
Panuto: Sagutin ang
sumusunod na mga
tanong
tungkol sa binasang
kuwento. Piliin ang
letra ng tamang
sagot.
1. Ano ang pamagat
ng kuwento?
A.Laruan
B. Ang Aking Mga
Laruan
2. Ilan ang kanyang
mga laruan?
A.Marami
B. Isa
3. Sino-sino ang
nagbigay ng
kanyang mga
laruan?
A.kapit-bahay,
kamag-aral at
kaibigan
B. nanay, tita, lola
at mga kapatid
4. Ano ang gustong-
gusto niyang laruan
na
nagpapamalas ng
kanyang isipan?
A.manika
B. puzzle
malinaw ang iyong
pandinig.
5. Pagkatapos
niyang laruin, ano
ang kanyang
ginagawa sa mga
laruan?
A.Inililigpit at
ibinabalik sa
kabinet.
B. Iniiwanan na
lamang.
E. Discussing new concepts and practicing new
skills #2
(Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2)
Suriin ang bawat
larawan. Tukuyin
kung ito ay
nagpapakita ng
wastong paraan ng
pagpapanatili ng
kalinisan, kalusugan
at pag-iingat ng
katawan. Kung Oo
ang iyong sagot,
lagyan ng tsek (/)
ang patlang. Lagyan
ng ekis (X) kung
Hindi.
Unang araw sa
eskwela ay
nagkakagulo ang mga
mag-aaral sa Pangkat
Lansones dahil nag-
aagawan sila
sa upuan na kanilang
napili. Isa na rito si
Maxinne D.
Villaceran na umiiyak
dahil gusto niyang
umupo sa upuan
ni Jia C. Santos
sapagkat malapit ito
sa bintana.
Pagdating ni Bb.
Valmadrid ay pinatayo
niya ang mga
mag-aaral upang
ayusin at ipuwesto
sila sa kanilang
naaayon na upuan.
Narito ang
pagkakaayos ni Bb.
Valmadrid sa
kanyang mga
eskuwela.
Basahin ang maikling
kuwento.
PIVOT 4a
CALABARZON
Page 21
Baha
Ma. Luisa Lining
1. Ano ang pangalan
ng pangunahing
tauhan sa maikling
kuwento?
A. Rim B. Rima C.
Rumi D. Rama
2. Ano ang katangian
ng pangunahing
tauhan sa maikling
kuwento?
A. Mahilig siyang
mag-ayos ng kaniyang
mga gamit.
B. Mahilig siyang
magtabi ng kaniyang
mga kalat.
C. Mahilig siyang
magkalat sa
kapaligiran.
D. Mahilig siyang
Put a check ( ) if
the given phrase
uses a correct
article or a cross
(X) if it does not.
Write your answer
on a sheet of paper
or in your notebook.
_____1. an orange
_____2. a flowers
_____3. a
butterflies
_____4. a bag
_____5. an
elephants
Subukin mo ngang
tukuyin ang
kasarian ng mga
pangngalang ginamit
sa kuwento. Isulat
ang sagot sa
iyong sagutang
papel.
1. kapatid
2. laruan
3. gulay
4. lola
5. cabinet
magtapon sa tamang
lugar ng kaniyang
kalat.
3. Bakit bumalik sa
kanilang tahanan ang
mga kalat na tinapon
niya?
A. Dahil maayos
niyang naitapon ang
mga kalat.
B. Dahil kung saan-
saang lugar siya
nagtatapon ng kalat
niya.
C. Dahil ang kaniyang
mga kalat ay nasa
tamang lalagyan.
D. Dahil nasa maayos
na lagayan ang mga
kalat niya.
4. Paano naipakita ng
pangunahing tauhan
ang kaniyang
pagsisisi?
A. Tumulong siya sa
paglilinis ng kanilang
barangay.
B. Pagkalinis ng
paligid ay muli siyang
nagtapon ng mga
kalat.
C. Nagdasal siya na
huwag ng bumaha
muli.
D. Humingi siya ng
tawad sa kapitan ng
Barangay.
5. Ano ang aral na
napulot mo sa
maikling kuwento?
A. Ilagay sa plastic
ang mga basura at
itapon sa kanal.
B. Imisin ang mga
kalat sa loob ng
bahay at ilagay sa
kalye.
C. Itapon sa tamang
lugar ang mga kalat.
D. Hindi baling
makalat sa loob ng
bahay at sa labas ng
bahay
F. Developing mastery (leads to Formative
Assessment 3)
Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Panuto: Lagyan ng
tsek (/) kung tama
ang pahayag at
ekis (x) kung mali
ito. Sagutin ito sa
iyong kuwaderno o
sagutang papel.
1. Maligo araw-
araw.
2. Gumamit ng
sabon sa paglilinis
ng iyong katawan.
3. Gumamit ng
sipilyo sa paglilinis
ng iyong mga ngipin.
4. Gunting ang
gamitin sa paggupit
ng iyong mga kuko.
5. Ang malinis at
basang tela ang
tamang kagamitan
sa paglilinis ng mga
tainga.
Basahin at pag-aralan
ang pagkakasunod-
sunod ng mga salita.
Gamit ang salitang
kumain bilang ika-
11th, tukuyin mo ang
puwesto ng bawat
salita. Isulat ang
letra ng tamang sagot
sa iyong
Basahin ang mga
sitwasyon.
Magbigay ng akmang
hakbang batay sa
nilalaman ng
sitwasyon.
Sa panahon ngayon
na laganap ang
Corona Virus sa
buong
mundo. Magbigay
mahalagang gawi
upang makaiwas sa
naturang sakit.
Sabihin kung ano ang
mga pangalan ng mga
bumubuo sa isang
komunidad. Gamiti ang
mga larawan bilang
basehan.
Write a or an on
the blank. Write
your answers on a
separate sheet of
paper or in your
notebook.
Panuto: Isulat ang
PL kung panlalaki,
PB kung
Pambabae, DT kung
di-tiyak at WK kung
walang kasarian.
1. paso
2. ale
3. kuya
4. nars
5. Tabo
G. Finding practical applications of concepts and
skills in daily living
(Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na
buhay)
Ano ang iyong
gagawain kung
marumi at mahaba
na ang iyong mga
kuko?
Itambal ang ordinal
number na nasa
Hanay A sa wastong
salita nito na nasa
Hanay B. Isulat ang
letra ng tamang sagot
sa sagutang papel.
Panuto: Basahin ang
maikling tula, itala
ang mga institusyon
na mayroon ang
komunidad ni Celso.
Isulat ang sagot sa
mga kabahayan. Gawin
ito sa sagutang papel.
Choose the correct
article (a, an) and
color the
bubble red. Do this
activity on a
separate sheet of
paper
or in your notebook.
H. Making generalizations and abstractions
about the lesson
(Paglalahat ng Aralin)
Ating Tandaan
Ang palaging
paggawa ng mga
gawain na
makapagpapanatili
ng kalinisan ng
katawan tulad ng
paliligo,
pagsisipilyo,
paggupit ng mga
kuko at paglilinis ng
mga tainga ay
mailalayo ka sa mga
mikrobyo na
maaaring maging
dahilan ng
pagkakaroon ng
sakit.
Ang ordinal numbers
ay nagsasabi ng
posisyon ng
isang bagay kung ito
ay pang ilan na
nakabase sa
ibinigay na point of
reference.
Tandaan:
Isaalang-alang ang
sumusunod na mga
panuntunan para
matutuhan ang
kasanayan sa
mabisang pakikinig at
pagkaunawa.
Masusukat ito sa
pamamagitan nang
wasto at tamang
pagsagot sa mga
inihandang tanong.
• Ihanda ang sarili sa
pakikinig.
• Ituon ang atensyon
sa nagbabasa.
• Unawaing mabuti
ang bawat salita at
pangyayari o
impormasyon sa
kuwentong
pinapakinggan.
• Tandaan ang
mahahalagang
pangyayari o
impormasyon sa
napakinggan.
• Itala ang
mahahalagang detalye
sa napakinggan.
Piliin ang angkop na
salita upang mabuo
ang diwa ng talata.
Ang komunidad ay
binubuo ng (nanay,
pamilya), (paaralan,
gusali), (prinsipal,
pamahalaan),
simbahan, sentrong
pangkalusugan, (pook-
libangan, pooktaguan)
at pamilihan.
Ang bawat
institusyon ay
mahalaga sa
pagtugon ng mga
(paghahanap,
pangangailangan) ng
bawat kasapi nito.
✓ We only use a or
an with singular
nouns.
✓ Singular means
only one.
Ang pangngalan ay
may apat na
kasarian.
Panlalaki -
pangngalang
tumutukoy sa
ngalan ng lalaki.
Pambabae -
pangngalang
tumutukoy sa
ngalan ng
babae.
Di-tiyak -
pangngalang
maaaring tumukoy
sa lalaki o
babae.
Walang kasarian -
pangngalang
tumutukoy sa bagay
na
hindi babae at hindi
rin lalaki.
Did you answer the
test properly?
I. Evaluating learning
(Pagtataya ng Aralin)
Panuto:
Kumpletuhin ang
bawat pahayag.
Isulat ang titik ng
tamang sagot iyong
kuwaderno o
sagutang papel.
1. Ang ________
ay papanatili ang
wastong haba ng
mga kuko upang
maiwasan ang
pagpasok at
pananatili ng dumi
Ibigay ang ordinal
bilang ng bituin na
kinulayan ng itim.
Isulat sa sagutang
papel ang iyong sagot.
Pasaway na Isda
Akda ni Lea C. De
Jesus
ADM page11
Panuto: Lagyan ng
masayang mukha ang
patlang kung ito ay
halimbawa ng mga
institusyong
bumubuo sa
komunidad at ekis X
naman kung hindi.
Gawin ito sa sagutang
papel.
Write a or an on
the blanks. Write
your answers on a
separate sheet of
paper or in your
notebook.
Panuto: Piliin sa
ibaba ang wastong
kasarian ng
pangngalang may
salungguhit sa
pangungusap. Isulat
ang titik ng tamang
sagot sa sagutang
papel.
L – panlalaki
B – pambabae
D – di-tiyak
W – walang kasarian
______ 1. Ang
kama ay malambot.
______ 2. Masipag
ang aming guro.
Passing the test
paper for checking.
sa mga ito.
2. Ang ________
ay makatutulong
upang linisin ang
labas na bahagi ng
tainga.
3. Ang ________
ay makatutulong
upang mapanatili
ang kalinisan ng
ngipin at maiiwasan
ang pagkabulok ng
mga ito.
1. Sino ang bida sa
kuwento?
Sagot: si Dely
2. Ano ang hilig
niyang gawin?
Sagot: kumanta
3. Anong uri ng isda
si Dely?
Sagot: Dilis
4. Kailan siya nawala?
Sagot: gabi
5. Saan siya nagtago?
Sagot: sa halaman
______ 3. Siya ang
tunay kong
kaibigan.
______ 4. Ang
aking kuya ay
malakas.
______ 5. Ang lola
ko ay mabait.
J. Additional activities for application or
remediation
(Karagdagang gawain para sa takdangaralin
at remediation
Gumupit ng mga
larawan na
nagpapakita ng
pag-aalaga sa
katawan.
Gumupit ng mga
larawan ng bumubuo
sa kumunidad.
Panuto: Piliin ang
mga pangngalan na
ginamit sa
talata at isulat ito
batay sa hinihingi
sa loob ng kahon.
Maraming tao sa
parke tuwing hapon.
Mga bata at
matanda ang
namamasyal na may
kasama pang mga
alagang aso. Si
Nena at ang
kanyang nanay ay
madalas
nagpupunta rito.
Libang na libang
siya dahil maraming
mabibili rito tulad
ng sorbetes,
fishball at iba’t
ibang kulay
na lobo.
V. REMARKS (Mga Tala)
VI. REFLECTION (Pagninilay)
A. No. of learners who earned 80% in the evaluation
(Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
Pagtataya)
B. No. of learners who required additional activities for
remediation who scored below 80%
(Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.)
C. Did the remedial lesson work? No. of learners who
have caught up with the lesson.
(Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng magaaral na
nakaunawa sa aralin.)
D. No. of learner who continue to require remediation
(Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation)
E. Which of my teaching strategies worked well? Why
did these works?
(Alin sa mga istratehyang pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?)
F. What difficulties did I encounter which my principal
or supervisor can help me solve?
(Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan
sa tulong ang aking punungguro at superbisor?)
G. What innovation or localized materials did I
use/discover which I wish to share with other
teachers?
(Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?)
1 de 9

Recomendados

APRIL 4, 2023.docx por
APRIL 4, 2023.docxAPRIL 4, 2023.docx
APRIL 4, 2023.docxcindydizon6
13 visualizações4 slides
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx por
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W9_D3.docxRoscelJoyMJarantilla
39 visualizações7 slides
GRADE 6 FILIPINO.docx por
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxPrincessMortega3
247 visualizações9 slides
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx por
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxdaffodilcedenio1
17 visualizações5 slides
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx por
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
46 visualizações9 slides
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx por
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxJanetteJapones1
59 visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx

DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx por
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxBaby KyOt
4 visualizações34 slides
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx por
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxloveye2
24 visualizações7 slides
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docx por
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docxFilipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docx
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docxJalouErpelo
62 visualizações7 slides
Grade 6 aralin 1 por
Grade 6 aralin 1Grade 6 aralin 1
Grade 6 aralin 1ozel lobaton
16.8K visualizações14 slides
2nd-wk-7- belen.docx por
2nd-wk-7- belen.docx2nd-wk-7- belen.docx
2nd-wk-7- belen.docxMariaBelenJManocdoc
80 visualizações19 slides
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx por
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docxN.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docxnovamatias
33 visualizações26 slides

Similar a Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx(20)

DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx por Baby KyOt
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
Baby KyOt4 visualizações
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx por loveye2
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
loveye224 visualizações
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docx por JalouErpelo
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docxFilipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docx
Filipino-2-Quarter-2-Week-10 January 15-20.docx
JalouErpelo62 visualizações
Grade 6 aralin 1 por ozel lobaton
Grade 6 aralin 1Grade 6 aralin 1
Grade 6 aralin 1
ozel lobaton16.8K visualizações
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx por novamatias
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docxN.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx
N.MATIAS_WHLP_WEEK2_Q1.docx
novamatias33 visualizações
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx por RizzaMantaring1
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docxDLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx
RizzaMantaring142 visualizações
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx por RizzaMantaring1
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docxDLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx
DLP-WIKA-module 1-09-12-23.docx
RizzaMantaring127 visualizações
Grade 4-1 q2 w3.docx por ssuserda25b51
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
ssuserda25b5148 visualizações
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx por JonerDonhito1
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
JonerDonhito126 visualizações
DLL June 2019.docx por JoanBayangan1
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
JoanBayangan129 visualizações
DLL-COT_JJ_SY2023-24.docx por AyenBermilloBaares
DLL-COT_JJ_SY2023-24.docxDLL-COT_JJ_SY2023-24.docx
DLL-COT_JJ_SY2023-24.docx
AyenBermilloBaares4 visualizações
DLL_Sept-5-9.docx por JanggoReyes
DLL_Sept-5-9.docxDLL_Sept-5-9.docx
DLL_Sept-5-9.docx
JanggoReyes183 visualizações
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx por AnaCaraCabrerosManal
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
AnaCaraCabrerosManal249 visualizações
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx por RobieRozaDamaso
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
RobieRozaDamaso3 visualizações
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx por GenissaMiozaBaes
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
GenissaMiozaBaes56 visualizações
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx por MyleneDiaz5
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
MyleneDiaz5223 visualizações

Mais de JenniferModina1

MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba... por
MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...
MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...JenniferModina1
236 visualizações16 slides
AP_7_day_1.pptx por
AP_7_day_1.pptxAP_7_day_1.pptx
AP_7_day_1.pptxJenniferModina1
13 visualizações19 slides
AP_7_d5.pptx por
AP_7_d5.pptxAP_7_d5.pptx
AP_7_d5.pptxJenniferModina1
70 visualizações15 slides
AP_7_Day_2.pptx por
AP_7_Day_2.pptxAP_7_Day_2.pptx
AP_7_Day_2.pptxJenniferModina1
124 visualizações18 slides
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptx por
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptxMTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptx
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptxJenniferModina1
639 visualizações34 slides
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsx por
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsxQ1_Lesson_4_Contrast.ppsx
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsxJenniferModina1
11 visualizações14 slides

Mais de JenniferModina1(13)

MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba... por JenniferModina1
MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...
MTB-YUNIT-1-MODYUL-2-nakikilala-at-nauuri-ang-salitang-naglalarawan-sa-tao-ba...
JenniferModina1236 visualizações
AP_7_day_1.pptx por JenniferModina1
AP_7_day_1.pptxAP_7_day_1.pptx
AP_7_day_1.pptx
JenniferModina113 visualizações
AP_7_d5.pptx por JenniferModina1
AP_7_d5.pptxAP_7_d5.pptx
AP_7_d5.pptx
JenniferModina170 visualizações
AP_7_Day_2.pptx por JenniferModina1
AP_7_Day_2.pptxAP_7_Day_2.pptx
AP_7_Day_2.pptx
JenniferModina1124 visualizações
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptx por JenniferModina1
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptxMTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptx
MTB-YUNIT-1-MODYUL-5-Panghalip-Panao.pptx
JenniferModina1639 visualizações
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsx por JenniferModina1
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsxQ1_Lesson_4_Contrast.ppsx
Q1_Lesson_4_Contrast.ppsx
JenniferModina111 visualizações
MTB-YUNIT-1-MODYUL-7-Mga-Salitang-dAPAT-DAGLATIN.pptx por JenniferModina1
MTB-YUNIT-1-MODYUL-7-Mga-Salitang-dAPAT-DAGLATIN.pptxMTB-YUNIT-1-MODYUL-7-Mga-Salitang-dAPAT-DAGLATIN.pptx
MTB-YUNIT-1-MODYUL-7-Mga-Salitang-dAPAT-DAGLATIN.pptx
JenniferModina12K visualizações
MTB-YUNIT-1-MODYUL-9-SANHI-at-BUNGA.pptx por JenniferModina1
MTB-YUNIT-1-MODYUL-9-SANHI-at-BUNGA.pptxMTB-YUNIT-1-MODYUL-9-SANHI-at-BUNGA.pptx
MTB-YUNIT-1-MODYUL-9-SANHI-at-BUNGA.pptx
JenniferModina151 visualizações
AP_7_d4.pptx por JenniferModina1
AP_7_d4.pptxAP_7_d4.pptx
AP_7_d4.pptx
JenniferModina124 visualizações
Fil-week-7-Day-1-5.ppt por JenniferModina1
Fil-week-7-Day-1-5.pptFil-week-7-Day-1-5.ppt
Fil-week-7-Day-1-5.ppt
JenniferModina1138 visualizações
FISCAL_MANAGEMNET.pdf por JenniferModina1
FISCAL_MANAGEMNET.pdfFISCAL_MANAGEMNET.pdf
FISCAL_MANAGEMNET.pdf
JenniferModina12 visualizações
dokumen.tips_timeline-of-the-development-of-sped-including-history-of-sped-in... por JenniferModina1
dokumen.tips_timeline-of-the-development-of-sped-including-history-of-sped-in...dokumen.tips_timeline-of-the-development-of-sped-including-history-of-sped-in...
dokumen.tips_timeline-of-the-development-of-sped-including-history-of-sped-in...
JenniferModina161 visualizações
PDET_Webinar3_final.pdf por JenniferModina1
PDET_Webinar3_final.pdfPDET_Webinar3_final.pdf
PDET_Webinar3_final.pdf
JenniferModina138 visualizações

Q1-WEEK-4-SEPT-23-2022.docx

 • 1. DAILY LESSON LOG School: C. P. STA. TERESA ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: TWO – PEARL Teacher: DOROTHY GRACE C. MARGATE Learning Areas: ENGLISH/MATH/FIL/AP/ESP/MAPEH/MTB Teaching Dates and Time: September 23, 2022 – Friday (12:00 – 5:30 PM) Quarter: FIRST Checked by: LORENA B. ABITRIA Monitoring Master Teacher I ESP MATH FILIPINO AP ENGLISH MTB-MLE MAPEH I. OBJECTIVES (LAYUNIN) A. Content Standards (Pamantayang Pangnilalaman) Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at pagkakaroon ng disiplina tungo sa pagkakabuklod- buklod o pagkakaisa ng mga kasapi ng tahanan at paaralan Demonstrates understanding of whole numbers up to 1000, ordinal numbers up to 20th, and money up to PhP100. Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad Demonstrate understanding of grade level appropriate words used to communicate Demonstrate developing knowledge and use of appropriate grade level vocabulary and concepts The learners demonstrate understanding of the importance of answering the test question honestly and correctly. B. Performance Standards (Pamantayan sa Pagganap) Naisasagawa nang buong husay ang anumang kakayahan o potensyal at napaglalabanan ang anumang kahinaan Is able to recognize, represent, compare, and order whole numbers up to 1000, ordinal numbers up to 20th, and money up to PhP100 in various forms and contexts. Naipahahayag ang ideya/kaisipan/damda min/reaksyon nang may wastong tono, diin, bilis, antala at intonasyon F2TA-0a-j-2 Malikhaing nakapagpapahayag/ nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad Take turns in sharing inter and intrapersonal experiences, ideas, thoughts actions and feelings using appropriate words Uses developing vovabulary in both oral and written form. Determine the learning level of the pupils in all subject’s area. C. Learning Competencies/Objectives (Mga Kasanayan sa Pagkatuto) Write the LC code for each 1. Natutukoy ang mga tamang kagamitan sa paglilinis ng katawan 2. Naiisa-isa ang ilan sa mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan 3. Nauunawaan ang kahalagahan ng mga Gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan. EsP2PKP-Id-11 Nakatutukoy ang 1st hanggang 20th kung saan mas higit na nabigyang pansin ang 11th to 20th na bagay sa ibinigay na set mula sa point of references. M2NS-If-20.1 Makasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kuwentong kathang- isip gaya ng pabula, maikling kwento, alamat, tekstong hango sa tunay na pangyayari, talambuhay, tekstong pang-impormasyon o tula. F2PB-Id-3.1.1 Natutukoy ang mga bumubuo sa komunidad : a. mga taong naninirahan b: mga institusyon c. at iba pang istrukturang panlipunan Differentiate common nouns from proper nouns. 1. identify the noun/s; and 2. differentiate common nouns from proper nouns. Makatutukoy ng kasarian ng pangngalan. MT2GA-Ic-2.1.2
 • 2. II. CONTENT (NILALAMAN) Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan Identifying the 1st Through the 20th With Emphasis on 11th To 20th Object in a Given Set from a Given Point of References Pagsagot sa mga Tanong sa Napakinggang Kuwentong Kathang- isip Pagtukoy sa mga bumubuo sa komunidad Recognizing the Use of A/An + Noun Kasarian ng Pangngalan First Summative Test III. LEARNING RESOURCES (KAGAMITANG PANTURO) A. References (Sanggunian) ESP DBOW MATH DBOW FILIPINO DBOW AP DBOW ENGLISH DBOW MTB-MLE DBOW MAPEH DBOW 1. Teacher’s Guide pages (Mga pahina sa Gabay ng Guro) 2. Learner’s Materials pages (Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral) 3. Textbook pages (Mga pahina sa Teksbuk) 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal (Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource) B. Other Learning Resources (Iba pang Kagamitang Panturo) ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT ADM MODULES, YOUTUBE, GOOGLE, POWERPOINT Test Paper IV. PROCEDURES (PAMAMARAAN) A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson (Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin.) Gamit ang larawan kahapon, ipakitang muli at itanong ang kahalagahan ng paggamit nito. Drill: Bakit mahalaga na alam natin ang mga panuntunan sa pagbasa o pakikinig ng kwento? Ano ang komunidad? Ano -ano ang bumubuo ng komunidad? What are the two articles in English Language? Giving instructions to the pupils about the test especially the directions indicated in the test. B. Establishing a purpose for the lesson (Paghahabi sa layunin ng aralin) Mahalagang malaman ang mga hakbang na magpapanatili ng kalinisan ng katawan upang ang ating katawan ay maging malakas, masigla at malayo sa anumang karamdaman. Isulat sa sagutang papel ang katumbas na salita ng mga sumusunod na ordinal numbers. 1. 7th - 2. 1st - 3. 3rd - 4. 2nd - 5. 10th - Ang pakikinig ng pabula ay lubos na kinagigiliwan ng mga bata. Pinupukaw nito ang damdamin at kamalayan ng nagbabasa/nakikinig sa mas mababaw at nakaaaliw na paraan. Sa araling ito ang mga bata ay inaasahang masabi at matukoy ang mga bumubuo sa komunidad: a. mga taong naninirahan b. mga institusyon c. at iba pang istrukturang panlipunan What are the two articles in English Language? Continue the discussion about the concept. Guide them in answering some activities. Mahalaga na malaman natin ang mga kasarian ng pangngalan upang malaman natin ang tinutukoy ng bawat larawan na ating nakikita o mga tekstong ating nababasa. Preparation of the things needed in the test like the answer sheet and pencil. C. Presenting examples/instances of the new lesson Iba’t ibang paraan upang mapanatili Mataas ba nakukuha mong marka sa inyong Pakinggan ang babasahing kuwento at sagutin ang mga Sabihin kung ano ang makikita sa mga larawan. Let us add more about your Sa araling ito matutuklasan mo ang iba’t ibang 1. Distribution of the test paper. 2. Testing proper
 • 3. (Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin) ang kalinisan ng katawan. pagsusulit sa matematika? tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Bertong Payatot Akda ni: Lea C. De Jesus ADM page 13 knowledge on article a and an. kasarian ng pangngalan na tumutukoy sa tao, bagay at mga hayop. Ngunit bago iyan ay basahin mo muna ang kuwento. The teacher supervised while taking the test D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 (Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1) May iba’t ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan ng katawan: 1. Paliligo araw- araw - mapapanatili nito ang kalinisan ng iyong katawan. Gayundin, mailalayo ka nito sa iba’t- ibang uri ng mga sakit. 2. Pagsisipilyo - tuwing pagkatapos kumain ay mapapanatili ang malinis at matitibay mong mga ngipin. 3. Paggupit ng iyong mga kuko - makaiiwas ka na pamahayan ito ng mga mikrobyo mula sa mga bagay na iyong hinahawakan. 4. Paglilinis ng iyong tainga– mapapanatiling, malinis, mabango at Ngayon, subukan mong alamin ang rank o puwesto ng mga bata sa ginawang pagsusulit sa Mathematics. Si Mila bilang point of reference at ika- sampu ang puwesto. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Sino ang nasa ika- labindalawang (12th) puwesto? 2. Sino ang nasa ika- labing-apat (14th) na puwesto? 3. Sino ang nasa ika- labing-isang (11th) puwesto? 4. Sino ang nasa ika- labimpitong ( 17th ) puwesto? 5. Sino ang nasa ika- labinlimang ( 15th ) puwesto? 6. Ano ang nakuhang puwesto ni Mario? 1. Sino ang tinatawag na payatot sa kuwento? 2. Ano ang ayaw niyang pagkain? 3. Bakit kaya siya sakitin at payat? 4. Bakit niya gustong maging malusog? 5. Ano ang nagging tawag sa kanya ng siya ang lumusog at nagging masigla? Balikan ang mga larawan at sabihing ang mga ito ay parte ng isang komunidad. Maraaming mga tao, institusyon, at mga estraktura ang bumubuo sa isang komunidad. Choose the correct article to describe each noun. Do the activity on a sheet of paper or in your notebook. Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kuwento. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang pamagat ng kuwento? A.Laruan B. Ang Aking Mga Laruan 2. Ilan ang kanyang mga laruan? A.Marami B. Isa 3. Sino-sino ang nagbigay ng kanyang mga laruan? A.kapit-bahay, kamag-aral at kaibigan B. nanay, tita, lola at mga kapatid 4. Ano ang gustong- gusto niyang laruan na nagpapamalas ng kanyang isipan? A.manika B. puzzle
 • 4. malinaw ang iyong pandinig. 5. Pagkatapos niyang laruin, ano ang kanyang ginagawa sa mga laruan? A.Inililigpit at ibinabalik sa kabinet. B. Iniiwanan na lamang. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 (Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2) Suriin ang bawat larawan. Tukuyin kung ito ay nagpapakita ng wastong paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. Kung Oo ang iyong sagot, lagyan ng tsek (/) ang patlang. Lagyan ng ekis (X) kung Hindi. Unang araw sa eskwela ay nagkakagulo ang mga mag-aaral sa Pangkat Lansones dahil nag- aagawan sila sa upuan na kanilang napili. Isa na rito si Maxinne D. Villaceran na umiiyak dahil gusto niyang umupo sa upuan ni Jia C. Santos sapagkat malapit ito sa bintana. Pagdating ni Bb. Valmadrid ay pinatayo niya ang mga mag-aaral upang ayusin at ipuwesto sila sa kanilang naaayon na upuan. Narito ang pagkakaayos ni Bb. Valmadrid sa kanyang mga eskuwela. Basahin ang maikling kuwento. PIVOT 4a CALABARZON Page 21 Baha Ma. Luisa Lining 1. Ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa maikling kuwento? A. Rim B. Rima C. Rumi D. Rama 2. Ano ang katangian ng pangunahing tauhan sa maikling kuwento? A. Mahilig siyang mag-ayos ng kaniyang mga gamit. B. Mahilig siyang magtabi ng kaniyang mga kalat. C. Mahilig siyang magkalat sa kapaligiran. D. Mahilig siyang Put a check ( ) if the given phrase uses a correct article or a cross (X) if it does not. Write your answer on a sheet of paper or in your notebook. _____1. an orange _____2. a flowers _____3. a butterflies _____4. a bag _____5. an elephants Subukin mo ngang tukuyin ang kasarian ng mga pangngalang ginamit sa kuwento. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. kapatid 2. laruan 3. gulay 4. lola 5. cabinet
 • 5. magtapon sa tamang lugar ng kaniyang kalat. 3. Bakit bumalik sa kanilang tahanan ang mga kalat na tinapon niya? A. Dahil maayos niyang naitapon ang mga kalat. B. Dahil kung saan- saang lugar siya nagtatapon ng kalat niya. C. Dahil ang kaniyang mga kalat ay nasa tamang lalagyan. D. Dahil nasa maayos na lagayan ang mga kalat niya. 4. Paano naipakita ng pangunahing tauhan ang kaniyang pagsisisi? A. Tumulong siya sa paglilinis ng kanilang barangay. B. Pagkalinis ng paligid ay muli siyang nagtapon ng mga kalat. C. Nagdasal siya na huwag ng bumaha muli. D. Humingi siya ng tawad sa kapitan ng Barangay. 5. Ano ang aral na napulot mo sa maikling kuwento? A. Ilagay sa plastic ang mga basura at itapon sa kanal. B. Imisin ang mga kalat sa loob ng bahay at ilagay sa kalye. C. Itapon sa tamang lugar ang mga kalat.
 • 6. D. Hindi baling makalat sa loob ng bahay at sa labas ng bahay F. Developing mastery (leads to Formative Assessment 3) Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Panuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama ang pahayag at ekis (x) kung mali ito. Sagutin ito sa iyong kuwaderno o sagutang papel. 1. Maligo araw- araw. 2. Gumamit ng sabon sa paglilinis ng iyong katawan. 3. Gumamit ng sipilyo sa paglilinis ng iyong mga ngipin. 4. Gunting ang gamitin sa paggupit ng iyong mga kuko. 5. Ang malinis at basang tela ang tamang kagamitan sa paglilinis ng mga tainga. Basahin at pag-aralan ang pagkakasunod- sunod ng mga salita. Gamit ang salitang kumain bilang ika- 11th, tukuyin mo ang puwesto ng bawat salita. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong Basahin ang mga sitwasyon. Magbigay ng akmang hakbang batay sa nilalaman ng sitwasyon. Sa panahon ngayon na laganap ang Corona Virus sa buong mundo. Magbigay mahalagang gawi upang makaiwas sa naturang sakit. Sabihin kung ano ang mga pangalan ng mga bumubuo sa isang komunidad. Gamiti ang mga larawan bilang basehan. Write a or an on the blank. Write your answers on a separate sheet of paper or in your notebook. Panuto: Isulat ang PL kung panlalaki, PB kung Pambabae, DT kung di-tiyak at WK kung walang kasarian. 1. paso 2. ale 3. kuya 4. nars 5. Tabo G. Finding practical applications of concepts and skills in daily living (Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay) Ano ang iyong gagawain kung marumi at mahaba na ang iyong mga kuko? Itambal ang ordinal number na nasa Hanay A sa wastong salita nito na nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Panuto: Basahin ang maikling tula, itala ang mga institusyon na mayroon ang komunidad ni Celso. Isulat ang sagot sa mga kabahayan. Gawin ito sa sagutang papel. Choose the correct article (a, an) and color the bubble red. Do this activity on a separate sheet of paper or in your notebook.
 • 7. H. Making generalizations and abstractions about the lesson (Paglalahat ng Aralin) Ating Tandaan Ang palaging paggawa ng mga gawain na makapagpapanatili ng kalinisan ng katawan tulad ng paliligo, pagsisipilyo, paggupit ng mga kuko at paglilinis ng mga tainga ay mailalayo ka sa mga mikrobyo na maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit. Ang ordinal numbers ay nagsasabi ng posisyon ng isang bagay kung ito ay pang ilan na nakabase sa ibinigay na point of reference. Tandaan: Isaalang-alang ang sumusunod na mga panuntunan para matutuhan ang kasanayan sa mabisang pakikinig at pagkaunawa. Masusukat ito sa pamamagitan nang wasto at tamang pagsagot sa mga inihandang tanong. • Ihanda ang sarili sa pakikinig. • Ituon ang atensyon sa nagbabasa. • Unawaing mabuti ang bawat salita at pangyayari o impormasyon sa kuwentong pinapakinggan. • Tandaan ang mahahalagang pangyayari o impormasyon sa napakinggan. • Itala ang mahahalagang detalye sa napakinggan. Piliin ang angkop na salita upang mabuo ang diwa ng talata. Ang komunidad ay binubuo ng (nanay, pamilya), (paaralan, gusali), (prinsipal, pamahalaan), simbahan, sentrong pangkalusugan, (pook- libangan, pooktaguan) at pamilihan. Ang bawat institusyon ay mahalaga sa pagtugon ng mga (paghahanap, pangangailangan) ng bawat kasapi nito. ✓ We only use a or an with singular nouns. ✓ Singular means only one. Ang pangngalan ay may apat na kasarian. Panlalaki - pangngalang tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Pambabae - pangngalang tumutukoy sa ngalan ng babae. Di-tiyak - pangngalang maaaring tumukoy sa lalaki o babae. Walang kasarian - pangngalang tumutukoy sa bagay na hindi babae at hindi rin lalaki. Did you answer the test properly? I. Evaluating learning (Pagtataya ng Aralin) Panuto: Kumpletuhin ang bawat pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot iyong kuwaderno o sagutang papel. 1. Ang ________ ay papanatili ang wastong haba ng mga kuko upang maiwasan ang pagpasok at pananatili ng dumi Ibigay ang ordinal bilang ng bituin na kinulayan ng itim. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Pasaway na Isda Akda ni Lea C. De Jesus ADM page11 Panuto: Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay halimbawa ng mga institusyong bumubuo sa komunidad at ekis X naman kung hindi. Gawin ito sa sagutang papel. Write a or an on the blanks. Write your answers on a separate sheet of paper or in your notebook. Panuto: Piliin sa ibaba ang wastong kasarian ng pangngalang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. L – panlalaki B – pambabae D – di-tiyak W – walang kasarian ______ 1. Ang kama ay malambot. ______ 2. Masipag ang aming guro. Passing the test paper for checking.
 • 8. sa mga ito. 2. Ang ________ ay makatutulong upang linisin ang labas na bahagi ng tainga. 3. Ang ________ ay makatutulong upang mapanatili ang kalinisan ng ngipin at maiiwasan ang pagkabulok ng mga ito. 1. Sino ang bida sa kuwento? Sagot: si Dely 2. Ano ang hilig niyang gawin? Sagot: kumanta 3. Anong uri ng isda si Dely? Sagot: Dilis 4. Kailan siya nawala? Sagot: gabi 5. Saan siya nagtago? Sagot: sa halaman ______ 3. Siya ang tunay kong kaibigan. ______ 4. Ang aking kuya ay malakas. ______ 5. Ang lola ko ay mabait. J. Additional activities for application or remediation (Karagdagang gawain para sa takdangaralin at remediation Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pag-aalaga sa katawan. Gumupit ng mga larawan ng bumubuo sa kumunidad. Panuto: Piliin ang mga pangngalan na ginamit sa talata at isulat ito batay sa hinihingi sa loob ng kahon. Maraming tao sa parke tuwing hapon. Mga bata at matanda ang namamasyal na may kasama pang mga alagang aso. Si Nena at ang kanyang nanay ay madalas nagpupunta rito. Libang na libang siya dahil maraming mabibili rito tulad ng sorbetes, fishball at iba’t ibang kulay na lobo.
 • 9. V. REMARKS (Mga Tala) VI. REFLECTION (Pagninilay) A. No. of learners who earned 80% in the evaluation (Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa Pagtataya) B. No. of learners who required additional activities for remediation who scored below 80% (Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation.) C. Did the remedial lesson work? No. of learners who have caught up with the lesson. (Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng magaaral na nakaunawa sa aralin.) D. No. of learner who continue to require remediation (Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation) E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these works? (Alin sa mga istratehyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?) F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? (Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ang aking punungguro at superbisor?) G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? (Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?)