Mais conteúdo relacionado

Similar a UDL på Pedagogiska byrån(20)

UDL på Pedagogiska byrån

 1. UDL Universal Design for Learning Universal Design for Learning is a set of principles that give all individuals equal opportunities to learn. Jenni Wagner Edda
 2. Ellies kalas • Ellie fyller 10 år och ska bjuda hela klassen på middag. Kan du hjälpa henne att komponera en meny?
 3. Oj, det visar sig att… • Peter är vegetarian, Emelie laktosintollerant, Eva allergisk mot fisk, Alex glutenintollerant och är Tanja allergisk mot nötter…
 4. Vilken meny blir bäst? • Hur gör man för att menyn ska passa alla?
 5. Inkludering eller anpassning? - Måste man alltid ta hänsyn till Evas fiskallergi? De flesta andra äter ju fisk , kanske kan hon vänja sig om hon får äta lite fisk varje dag? Vi kan ju inte sluta med fisk bara för att Eva inte tål fisk. Hon kanske kan vara hemma när det serveras fisk.
 6. The Concept of UDL http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl/conceptofudl
 7. UDL i korthet
 8. Vad är Universal Design for Learning? UDL är ett pedagogiskt ramverk som baseras på tre principer : • Multiple means of student engagement - Erbjud olika ingångar till ämnet/uppgiften för att skapa engagemang och för att upprätthålla intresset. Samarbete, autencitet, feedback, självbedömning, tydliga mål, reflektion… • Multiple means of representation - Erbjud många olika sätt att tillägna sig kunskap på, visuellt, lyssna, läsa, inspelade föreläsningar/flippat, förklara begrepp och symboler, sätt i kontext, visa på mönster och samband, idéer och strömningar…. • Multiple means of student action and expression - Erbjud många olika sätt att visa sina kunskaper och förmågor på. Diskutera, svara via chat, Socrative/Padlet, öva, använd stödstrukturer, hjälp eleven sätta realistiska mål/delmål, visa på utveckling, låt eleven bygga modeller för att visa, hjälp till med struktur för planering
 9. Se mer om hur man ordnat guidelines här Här
 10. The what, the how and the why of learning
 11. Det här gör jag redan! • God undervisning behöver inte följa UDL. • De flesta lärare gör något av detta redan. • Inom UDL finns 30 detaljerade checkpoints som man ska ta hänsyn till i all undervisning för att arbeta enligt UDL. Ramverket är ett sätt att systematisera tillgängligt lärande och säkerställa att man gör undervisningen tillgänglig för alla.
 12. Universal Design for Learning • UDL är inget quick fix som löser alla skolans problem organisatoriskt, det är ett mindshift, ett förhållningssätt. - Eleverna är ansvariga för att följa min undervisning. Jag är ansvarig för att skapa en god lärmiljö för alla elever. (Jag är ansvarig men kanske inte klarar allt själv)
 13. Eleven kan väl inte alltid välja… • Valfrihet är inte alltid möjligt om man ska följa läroplanen. Stödstrukturer Bryta ner mål och delmål in i minsta detalj
 14. - Reflektera över vilka hinder dina elever möter - Identifiera en princip eller checkpoint som möter behovet. Hur kan du använda checkpointen för att möta elevernas behov? - Investigate Undersök metoder och strategier som kan hjälpa dig att realisera den checkpoint du har valt. - Teach Använd den nya metoden och strategin i undervisningen som är knuten till den checkpoint du valt - Assess Bedöm den nya strategin eller metoden. Hur visade eleverna sin kunskap och sina förmågor? - Reflect Reflektera över hur det fungerade, ökade elevernas utfall?
 15. UDL- fakta • UDL ramverket har funnits i ca 30 år i USA • Har aktualiserats då förhållningssättet har rekommenderats av staten för att nå Common core Standards • Harvard Graduate School of Education lär ut ramverket
 16. Språkutvecklande arbetssätt, Formativ bedömning (BFL),IKT, tillgängligt lärande, synligt lärande, DATE- materialet, SPSM:s värderingsverktyg, Instructional rounds, genrepedagogik/cirkelmodellen, I do you do we do-modellen (EPA), big five, reciprocal teaching och andra modeller för läsning såsom t.ex. question the author. UDL är inte ytterligare en grej utan ramen som håller ihop delarna! UDL är paraplyet eller fundamentet
 17. Länkar om UDL • National Center on Universal Design for Learning • CAST • Film- UDL guidelines • Film- UDL Principles and Practice • UDL series

Notas do Editor

 1. Ellie är enn blivande ung mästerkock. Hon vill bjusa hela klassen på trerättera men behöver hjälp med idéer! Kan du hjälpa henne? Vilken meny har du valt?
 2. När gästerna kommit och ska sätta sig till bords uppdagas det att…..
 3. Hur gör man för att menyn ska passa alla utan att några ska känna att de fått tråkigare mat än andra eller att kvalitén på maten blir sämre? Är det vettigt att laga individuella menyer? Finns tiden? Räcker köket hemma hos Ellie till? I vår yrkesroll som lärare kan vi inte planera 6 olika lektioner varje lektion. Man kan också undra hur många extra anpassningar kan en lärare hålla reda på när man undervisar I 7 grupper?
 4. När det blir för pressat och för mycket sista minuten tänk är det lätt att fråga sig om man alltid måste anpassa sig och ta hänsyn till en särskild elev. Byt ut fiskallergi mot t.ex. Svårigheter med förändringar i miljön, perceptionssvårigheter eller …..
 5. Om man kör udlcenters förklaring I wordle så utkristalliserar sig de mest frekventa orden störst, vilka ord är störst? Med UDL så tar man i förväg hänsyn till att det i gruppen finns olika behov genom att systematiskt följa ramverket (En typ av checklista). Man ger eleverna möjligheter för att lyckas.
 6. Fokus ligger på att möta eleven där den befinner sig Fokus ligger på att ta bort hinder I lärmiljön och ge elever olika möjligheter att ta till sig kunskap på samt att visa kunskap på. Elever är också olika när det gäller vad som motiverar dem. Fokus ligger på att i förväg planera undervisning som inte bara passar genomsnittseleven. Genomsnittseleven finns inte och därför är det svårt att ha hen som norm. Målet är att elever ska bli expert learners och på sikt själva kunna avgöra vad de behöver för att nå sina mål.
 7. Nu tänkte jag visa en kort film om vad UDL är.
 8. Bygger på att variation/olikhet är regeln inte undantaget Alla elever är olika men det finns gemensamma nämnare som vi tar hänsyn till i våra lärmiljöer och i vår undervisning. (Universal) I UDL planerar läraren i förväg för alla elevers olika behov i lärmiljön, socialt, pedagogiskt och fysiskt. (Design) UDL handlar om att erbjuda elever olika möjligheter för att de ska bli engagerade, kunna ta in information och redovisa kunskaper Underde tre huvudprinciperna finns ett antal riktlinjer med detaljerade checkpoints. Till varje checkoint finns det kopplat förklaringar, strategier, exempel, exempel på resurser och vilken forskning som finns I området.
 9. De tre principerna är grundern I ramverket.
 10. Ramverket är en hjälp för läraren/arbetslaget/skolan att skapa en inkluderande verksamhet. Målet är att alla elever ska utmanas, utvecklas och lära sig utefter sina behov och preferenser. Målet är att eleverna själva ska bli medvetna om vad som fungerar för dem. För att ta reda på det behöver eleven få möjlighet att testa olika sätt att lära sig på. Att kunna göra val är också en färdighet. Inom varje checkpoin ges en förklaring på vad checkpointen innebär, exempel och resurser, senaste forskningen inom området.
 11. UDL bygger på forskning UDL erbjuder ett genomtänkt, systematiskt och beforskat ramverk för att arbeta med tillgängligt lärande Är ett ramverk, en process och i förlängningen ett förhållningssätt
 12. God undervisning behöver inte följa UDL men god undervisning för alla ökar sannolikt om man följer principerna och checkpointsen.
 13. Ett sätt att utveckla sin undervisning.