10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.

Е
Евгений Козыревучитель em Двуречанская школа І-ІІІ ступеней
Загальна характеристика неметалічних
елементів.
Неметали як прості речовини.
Мета:
 Ознайомити з місцем розташування елементів-неметалів у
періодичній системі.
 Закріпити в пам’яті ознаки,за якими відрізняють елементи-
неметали від елементів-металів.
 Дати характеристику місцю Оксигену та Карбону в
періодичній системі і особливостям будови їх атомів
 Дати поняття “алотропія” та “алотропних видозмін
хімічного елемента”.
 Висвітлити причини існування “алотропних видозмін.
 Формувати розуміння залежності властивостей речовин
від їх складу і будови.
 Дати характеристику озону, його властивостям (здатність
поглинати шкідливе ультрафіолетове випромінювання),
застосуванню (як окисника для знезараження питної води).
 Розкрити роль озонового шару для життя організмів на
Землі.
 Лабораторний дослід № 1.
 Ознайомлення із зразками сірки та її природних
сполук.
 Атоми хімічних елементів сполучаються між
собою, утворюючи всю різноманітність
речовин, або хімічних сполук.
 Усі речовини вважаються хімічними сполуками,
оскільки атоми, з яких вони складаються,
утримуються один з одним хімічними
зв’язками.
Речовини
 Речовина— вид матерії, яка на відміну від поля,
характеризується масою.
 Речовина складається з елементарних частинок із
масою найчастіше — з електронів, протонів та
нейтронів, які утворюють атоми і молекули
 Вся різноманітність фізичних та хімічних
властивостей речовин зумовлюється взаємодією
між електронами та атомними ядрами, а також між
атомами, молекулами, йонами.
Вилучення
речовин
 Речовини поділяють на прості й
складні.
 Прості речовини – форма існування
хімічних елементів у вільному стані.
речовини
прості складні
 Переважна більшість елементів, які
містяться у природних об’єктах,
виділені у вигляді простих речовин,
наприклад азот N2, хлор Cl2, водень
Н2, кисень О2, озон О3 та ін.
 Їхні молекули містять атоми одного й
того самого хімічного елемента, інших
елементів немає.
 Хімічна сполука, утворена атомами різних
хімічних елементів, називається
складною речовиною.
 HCl
 MgCl2
 NaCl
 KClO3
 KCl
 CH4
 C2H2
 Прості речовини поділяють на:
 метали (натрій Na, цинк Zn, барій
Ва, магній Mg)
 неметали (сірка S, фосфор Р, йод
І2, бром Br2). Прості
речовини
метали
неметали
10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.
 Неметали – це хімічні елементи, які утворюють в
вільному вигляді прості речовини, які не мають
фізичних властивостей металів
Неметали
 Неметали – прості речовини, які не мають
властивостей металів, а саме: металічного блиску,
непридатні для кування, погано проводять тепло,
електричний струм.
 У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило,
одержують електрони.
 До типових неметалів зараховують 22 елементи:
водень (гідроґен), азот, кисень (оксиґен), флуор,
хлор, інертні гази, бром, карбон, фосфор, сулфур,
селен, йод, астат, телур, бор.
 Типові оксиди неметалів є ангідридами.
 Різкої межі між металами, металоїдами та
неметалами немає.
Неметали
Властивості неметалів
 Неметали можуть мати як молекулярну, так і
немолекулярну структури.
 Вони погано проводять теплоту й
електричний струм, крихкі, мають різний
колір.
 Так, фосфор червоного кольору, сірка —
жовтого, графіт — чорного, водень —
безбарвний газ.
 Сірка - S
 Фосфор - P
 Вуглець - C
НЕМЕТАЛИ
(ПРОСТІ
речовини)
ГАЗИ
( Кисень,
Водень,
Нітроген,
Інертні гази)
РІДИНИ
(Бром)
ТВЕРДІ
(Йод)
Неметали мають різний агрегатний
стан за звичайних умов:
 Азот
 Сіліцій
Бром
10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.
Положення неметалів в ПС
 Неметали розташовані
в основному в правому
верхньому куті ПС,
умовно обмеженому
діагоналлю бор-Астат.
Найактивнішим є
флуор.
10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.
Особливості
будови атомів
неметалів.
 Атоми неметалічних елементів на зовнішньому
енергетичному рівні мають, як правило, від 4 до 8
електронів.
 Майже всі вони можуть приєднувати певну
кількість електронів і перетворюватися на
негативно заряджені йони — аніони .
Явище алотропії, алотропні
видозміни Оксигену і
Карбону.
 Значення озонового шару для
життя організмів на Землі.
 Елементи - неметали більш здатні, в
порівнянні з металами, до Алотропії.
 Здатність атомів одного хімічного
елемента утворювати кілька простих
речовин називається Алотропія, а ці
прості речовини - алотропні видозміни
або модифікаціями.
Алотропні модифікації
 Алотропія (від гр. ἄλλος, állos — інший і τρόπος,
trópos — властивість
 Здатність атомів одного хімічного
элемента утворювати декілька простих
речовин.
Утворення молекул з
різною кількістю атомів
Утворення різних
кристалічних форм
 Поширення в природі.
 Оксиген – найпоширеніший елемент у природі.
Входить до складу води, багатьох мінералів і гірських
порід, а також органічних речовин і живих організмів.
Половина маси земної кори припадає на Оксиген.
Оксиген утворює дві алотропні модифікації – кисень
O2 та озон O3 .
озон O3
кисень O2
Властивості простих речовин Прості речовини Прості речовини
кисень озон
Агрегатний стан за звичайних
умов Газ Газ
Колір
Безбарвний Синій
Запах
Без запаху Різкий, своєрідний
Розчинність (у 100 об'ємах Н20
при 200С) 3 об'єми 49 об'ємів
Густина газу за н. у.
1,43 г/л 2,14 г/л
Температура
кипіння Температура
плавлення
-193 °С -219 °С -112 °С -192 °С
Фізіологічна дія
Неотруйний Дуже отруйний
Хімічні властивості
Окисник Дуже сильний
окисник
Реакційна здатність
Висока Дуже висока
 Фізичні властивості.
 Озон – газ синього кольору із своєрідним
різким запахом, розчинність у воді майже в
7 разів вища, ніж у кисню. Отруйний навіть
у малих концентраціях.
 Озон – дуже сильний окисник. Він дуже
активний. Це пояснюється тим, що озон –
нестійка сполука, він легко розкладається
з утворенням атомів Оксигену:
 Озон можна добути в
лабораторії
 Поширення в природі
 Озон присутній в атмосфері Землі.
 Біля поверхні Землі озону мало.
 Його концентрація у повітрі коливається – вночі менша,
вдень – більша.
 Влітку й навесні озону в повітрі у 3,5 рази більше, ніж
узимку і восени.
 Над полярними частинами Землі вміст озону в повітрі
вищий, ніж над екватором, в атмосфері міст – вищий, ніж
у сільській місцевості.
 З віддаленням від поверхні Землі концентрація озону
збільшується і досягає максимуму на висоті 20 - 25 км.
 Там утворюється так званий озоновий шар.
 Він забезпечує збереження життя на Землі, оскільки
затримує найбільш згубну для живих організмів частину
ультрафіолетової радіації Сонця, що спричинює
онкологічні (ракові) захворювання. Крім того озон так
само, як і вуглекислий газ, поглинає інфрачервоне
випромінювання Землі і тим самим запобігає її
охолодженню.
 Над Україною (окрім південної частини)
загальний вміст озону за останні 20
років зменшився на 6 %, і утворилася
аномальна зона.
 Вам про це слід пам'ятати! Особливо
небезпечна «озонова дірка» влітку.
 У цей період дуже потерпають очі, тому
треба користуватися сонцезахисними
окулярами.
 Варто утримуватися і від загару, щоб
не зашкодити шкірі.
Все це - чистий карбон
10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.
 Дві основні різновиди вуглецю - графіт і алмаз - істотно
відрізняються за властивостями.
 М'який графіт має шаруваті будову
 Структура алмазу типово тетраедрична;
атоми вуглецю міцно з'єднані за рахунок
перекриття sp3-орбіталей.
Фізичні властивості алмазу і
графіту.
 Алмаз
 Прозорий, безбарвний.
 Не проводить електричний
струм, оскільки немає
вільних електронів.
 Самий твердий з природних
речовин.
 Графіт
 Непрозорий, сірого кольору з
металевим блиском.
 Досить добре проводить
електричний струм, завдяки
наявності рухомих
електронів.
 Слизький на дотик.
 Один з найбільш м'яких
серед твердих речовин.
Висновок:
 Неметали здатні до дій протилежних: як правило, вони
можуть набувати електрони, але можуть їх і віддавати.
 Тільки фтор і кисень не знають компромісів — вони
беруть електрони і ніколи не віддають їх.
 А метали значно менш «дипломатичні», постійніші в
своїх прагненнях. Девіз, якого вони неухильно
додержуються: віддавати і тільки віддавати свої
електрони і ставати при цьому позитивно зарядженими
іонами.
 Різкої межі між металами й неметалами немає.
 Деякі неметали виявляють металічні властивості, а
метали — неметалічні.
Це цікаво!
 Хоча в звичайних умовах алмаз
нестабільний, але практично він може
зберігатися невизначено довгий час.
 При сильному прожарюванні алмазу
відбувається його поступова
графітизації.
 Всі атоми вуглецю знаходяться тут у стані sp2-
гібридизації
 Кожен з них утворює три ковалентні зв'язки з сусідніми
атомами, причому кути між напрямами зв'язку рівні 120 °.
 Графіт електропроводи і добре розколюється по
площині.
 У звичайних умовах графіт і є найбільш стійкою
модифікацією.
 Перехід графіту в алмаз можливий при тиск близько
125000 атм і температурі близько 3000 ° С.
 Проте дослідження цього процесу спочатку з
теоретичних позицій, а потім експериментальним шляхом
показало, що в присутності каталізаторів (залізо,
платина) графіт перетворюється на алмаз вже при тиску
60000-80000 атм і температурі 1400-1600 ° С.
Фулерен?! Що це?
 Фулерени - молекулярні з'єднання, що належать
класу алотропних форм вуглецю (інші - алмаз,
карбін і графіт) і представляють собою опуклі
замкнені багатогранники, складені з парного числа
трьохкоординованих атомів вуглецю.
 Відкриття фулеренів - нової форми
існування одного з найпоширеніших
елементів на Землі - вуглецю, визнано
одним з дивних і найважливіших відкриттів у
науці XX століття.
 Незважаючи на давно відому унікальну
здатність атомів вуглецю зв'язуватися у
складні, часто розгалужені і об'ємні
молекулярні структури, яка складає основу
всієї органічної хімії, фактична можливість
утворення тільки з одного вуглецю
стабільних каркасних молекул все одно
виявилося несподіваною.
Алотропні видозміни фосфора
P4 , запах часнику, H2O,
органічні розчиники,
летуч, Tпл= 440С,
молекулярна кристалічна
гратка, активний, на
повітрі окиснюється, в
темноті світиться,
ЯДОВИТИЙ!!!
колір червоно-бурий,
H2O і органічних
розчиниках, атомна
кр. гратка,стійкий
не ядовитий.
без запаху, схожий на
графіт, масний на
дотик, Tпл= 10000С,
H2O і органічних.
розчиниках,
полупровідник,
атомная кр. гратка,
стабільний.
білий червоний чорний
t0 t0
2600 повітря
3500
пари
Хімічний елемент Сульфур
утворює дві алотропні модифікації
– ромбічну і моноклінну сірку.
Обидві складаються з молекул S8.
Селе́н / Selenium (Se) Чорні, сірі та
червоні алотропні модифікації
Будова атома Сульфуру в основному
та збудженому станах
Будови атомів деяких неметалів
Домашнє завдання
 Виписати конкретні реакції хімічних
властивостей неметалів (водню, кисню,
хлору тощо)
1 de 47

Recomendados

завдання на картках 7 клас валентність por
завдання на картках 7 клас  валентністьзавдання на картках 7 клас  валентність
завдання на картках 7 клас валентністьoksanachernish
4.4K visualizações5 slides
Оксиди Сульфуру por
Оксиди СульфуруОксиди Сульфуру
Оксиди СульфуруЕлена Мешкова
14.2K visualizações16 slides
Календарне планування Хімія 8 клас (нова програма 2017-2018) por
Календарне планування Хімія 8 клас (нова програма 2017-2018)Календарне планування Хімія 8 клас (нова програма 2017-2018)
Календарне планування Хімія 8 клас (нова програма 2017-2018)Ковпитська ЗОШ
5.5K visualizações9 slides
Презентація до уроку.Лужні метали. Натрій і калій. 10 клас por
Презентація до уроку.Лужні метали. Натрій і калій. 10 класПрезентація до уроку.Лужні метали. Натрій і калій. 10 клас
Презентація до уроку.Лужні метали. Натрій і калій. 10 класIvanna_Zholnovich
10.6K visualizações17 slides
Алкіни,хімія 9 клас por
Алкіни,хімія 9 класАлкіни,хімія 9 клас
Алкіни,хімія 9 класssuser90b404
5.7K visualizações18 slides
Кислоти: поняття, назви, склад por
Кислоти: поняття, назви, складКислоти: поняття, назви, склад
Кислоти: поняття, назви, складЕлена Мешкова
8K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Атоми, молекули, йони, хімічні елементи. por
Атоми, молекули, йони, хімічні елементи.Атоми, молекули, йони, хімічні елементи.
Атоми, молекули, йони, хімічні елементи.Людмила Бобряк (Рапацкая)
2.3K visualizações24 slides
хімія природнича наука1 por
хімія природнича наука1хімія природнича наука1
хімія природнича наука1OksanaMelnik
3.3K visualizações23 slides
Чисті речовини та суміші por
Чисті речовини та сумішіЧисті речовини та суміші
Чисті речовини та сумішіЕлена Мешкова
6.2K visualizações10 slides
кальцій por
кальційкальцій
кальційsolastas
8.4K visualizações39 slides
виготовлення індикаторів у домашніх умовах por
виготовлення індикаторів у домашніх умовахвиготовлення індикаторів у домашніх умовах
виготовлення індикаторів у домашніх умовахIngulcik
23.3K visualizações20 slides
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули. por
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.labinskiir-33
4.4K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

хімія природнича наука1 por OksanaMelnik
хімія природнича наука1хімія природнича наука1
хімія природнича наука1
OksanaMelnik3.3K visualizações
Чисті речовини та суміші por Елена Мешкова
Чисті речовини та сумішіЧисті речовини та суміші
Чисті речовини та суміші
Елена Мешкова6.2K visualizações
кальцій por solastas
кальційкальцій
кальцій
solastas8.4K visualizações
виготовлення індикаторів у домашніх умовах por Ingulcik
виготовлення індикаторів у домашніх умовахвиготовлення індикаторів у домашніх умовах
виготовлення індикаторів у домашніх умовах
Ingulcik23.3K visualizações
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули. por labinskiir-33
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.
Гомологи метану. Молекулярні і структурні формули.
labinskiir-334.4K visualizações
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів. por labinskiir-33
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів.
labinskiir-339K visualizações
Кислоти, їх класифікація, склад, номенклатура.Pptx por selezengalina
Кислоти, їх класифікація, склад, номенклатура.PptxКислоти, їх класифікація, склад, номенклатура.Pptx
Кислоти, їх класифікація, склад, номенклатура.Pptx
selezengalina2.7K visualizações
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії por Tetjana Bilotserkivets
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Tetjana Bilotserkivets50.5K visualizações
лекція 18 por cit-cit
лекція 18лекція 18
лекція 18
cit-cit16.1K visualizações
оборотні та необоротні реакції. хімічна рівновага por Maryna Zaharova
оборотні та необоротні реакції. хімічна рівновагаоборотні та необоротні реакції. хімічна рівновага
оборотні та необоротні реакції. хімічна рівновага
Maryna Zaharova32.5K visualizações
презентація до уроку в 10 класі метали por Svetlana Motchana
презентація до уроку в 10 класі металипрезентація до уроку в 10 класі метали
презентація до уроку в 10 класі метали
Svetlana Motchana7.3K visualizações
Метан. молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі por Oleksandr Ponedilnyk
Метан. молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природіМетан. молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі
Метан. молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі
Oleksandr Ponedilnyk10.8K visualizações
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ... por labinskiir-33
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ..."Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
"Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують ...
labinskiir-336.1K visualizações
середовище існування por OksanaRyabokon
середовище існуваннясередовище існування
середовище існування
OksanaRyabokon25.3K visualizações
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність. por labinskiir-33
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
Електронна природа хімічного зв'язку. Поняття про елктронегативність.
labinskiir-339.6K visualizações
Довідкові матеріали до НМТ з математики por Oleksii Voronkin
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики
Oleksii Voronkin140.6K visualizações
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот por Vera Chepizhak
 Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот
Vera Chepizhak36.1K visualizações

Destaque

большая стирка por
большая стиркабольшая стирка
большая стиркаKirrrr123
557 visualizações25 slides
Awais Masood_CV por
Awais Masood_CVAwais Masood_CV
Awais Masood_CVAwais Masood Khan
169 visualizações3 slides
QUT Business School AoL por
QUT Business School AoLQUT Business School AoL
QUT Business School AoLKim Dobson
288 visualizações6 slides
16 9 теканов м.в por
16 9 теканов м.в16 9 теканов м.в
16 9 теканов м.вjournalrubezh
205 visualizações5 slides
Layout por
Layout Layout
Layout rachaelcheong
135 visualizações15 slides
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722 por
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722journalrubezh
204 visualizações12 slides

Destaque(13)

большая стирка por Kirrrr123
большая стиркабольшая стирка
большая стирка
Kirrrr123557 visualizações
Awais Masood_CV por Awais Masood Khan
Awais Masood_CVAwais Masood_CV
Awais Masood_CV
Awais Masood Khan169 visualizações
QUT Business School AoL por Kim Dobson
QUT Business School AoLQUT Business School AoL
QUT Business School AoL
Kim Dobson288 visualizações
16 9 теканов м.в por journalrubezh
16 9 теканов м.в16 9 теканов м.в
16 9 теканов м.в
journalrubezh205 visualizações
Layout por rachaelcheong
Layout Layout
Layout
rachaelcheong135 visualizações
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722 por journalrubezh
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722
A9a87d81c0f71b5362a68be01a8d7722
journalrubezh204 visualizações
00. shamim cv_-_online por Shamim Ahmed
00. shamim cv_-_online00. shamim cv_-_online
00. shamim cv_-_online
Shamim Ahmed136 visualizações
0335eaf9d8b69f3380081c700a7572f1 por journalrubezh
0335eaf9d8b69f3380081c700a7572f10335eaf9d8b69f3380081c700a7572f1
0335eaf9d8b69f3380081c700a7572f1
journalrubezh313 visualizações
Профили и жанры школьных музеев por cnmolysva
Профили и жанры школьных музеевПрофили и жанры школьных музеев
Профили и жанры школьных музеев
cnmolysva1K visualizações
Η Μυστική Παπαρούνα por panat5lthes
Η Μυστική ΠαπαρούναΗ Μυστική Παπαρούνα
Η Μυστική Παπαρούνα
panat5lthes1.7K visualizações
Δραστηριότητες 'Βραδιάς Ερευνητή' por panat5lthes
Δραστηριότητες 'Βραδιάς Ερευνητή'Δραστηριότητες 'Βραδιάς Ερευνητή'
Δραστηριότητες 'Βραδιάς Ερευνητή'
panat5lthes2.2K visualizações
Makis_Prodromos por panat5lthes
Makis_ProdromosMakis_Prodromos
Makis_Prodromos
panat5lthes810 visualizações
Целевые атаки: прицелься первым por Positive Hack Days
Целевые атаки: прицелься первымЦелевые атаки: прицелься первым
Целевые атаки: прицелься первым
Positive Hack Days1.1K visualizações

Similar a 10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.

загальна характеристика неметалічних елементів por
загальна характеристика неметалічних елементівзагальна характеристика неметалічних елементів
загальна характеристика неметалічних елементівSvetlana Lyubareva
3.8K visualizações45 slides
металічні елементи! por
металічні елементи!металічні елементи!
металічні елементи!ZSchool1
9.2K visualizações12 slides
короз я por
короз якороз я
короз яCshkilniy
538 visualizações17 slides
метали 19 por
метали 19метали 19
метали 19zero1996
230 visualizações19 slides
поширення металів у природі. давидова por
поширення металів у природі. давидовапоширення металів у природі. давидова
поширення металів у природі. давидоваОльга Крутова-Оникиенко
4.7K visualizações7 slides
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. por
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. anakaolesya
36K visualizações23 slides

Similar a 10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.(20)

загальна характеристика неметалічних елементів por Svetlana Lyubareva
загальна характеристика неметалічних елементівзагальна характеристика неметалічних елементів
загальна характеристика неметалічних елементів
Svetlana Lyubareva3.8K visualizações
металічні елементи! por ZSchool1
металічні елементи!металічні елементи!
металічні елементи!
ZSchool19.2K visualizações
короз я por Cshkilniy
короз якороз я
короз я
Cshkilniy538 visualizações
метали 19 por zero1996
метали 19метали 19
метали 19
zero1996230 visualizações
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. por anakaolesya
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості. Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
Класифікація оксидів. Оксиди в природі, їх використання та фізичні властивості.
anakaolesya36K visualizações
7 клас атоми молекули символи елементів por Евгений Козырев
7 клас атоми молекули символи елементів7 клас атоми молекули символи елементів
7 клас атоми молекули символи елементів
Евгений Козырев2.3K visualizações
багатоманітність+речовин por Ingulcik
багатоманітність+речовинбагатоманітність+речовин
багатоманітність+речовин
Ingulcik777 visualizações
метали por lubavina
метали метали
метали
lubavina1.3K visualizações
корозія металів por lms-71
корозія металівкорозія металів
корозія металів
lms-711.9K visualizações
металічний звязок. фізичні властивості металів por Вадим Корчинский
металічний звязок. фізичні властивості металівметалічний звязок. фізичні властивості металів
металічний звязок. фізичні властивості металів
Вадим Корчинский5.3K visualizações
Підсумковий урок з хімії: метали. por Viktor Lesyk
Підсумковий урок з хімії: метали.Підсумковий урок з хімії: метали.
Підсумковий урок з хімії: метали.
Viktor Lesyk5.2K visualizações
будова металів та фізичні властивості por Svetlana Lyubareva
будова металів та фізичні властивостібудова металів та фізичні властивості
будова металів та фізичні властивості
Svetlana Lyubareva1.8K visualizações
алотропні модифікації неметалів por OksanaMelnik
алотропні модифікації неметалівалотропні модифікації неметалів
алотропні модифікації неметалів
OksanaMelnik9.5K visualizações
короз я метал в por Cshkilniy
короз я метал вкороз я метал в
короз я метал в
Cshkilniy481 visualizações
кристалічні решітки por ltasenko
кристалічні решіткикристалічні решітки
кристалічні решітки
ltasenko2.2K visualizações

Mais de Евгений Козырев

Козирєв Є.В. Портфоліо por
Козирєв Є.В. ПортфоліоКозирєв Є.В. Портфоліо
Козирєв Є.В. ПортфоліоЕвгений Козырев
185 visualizações35 slides
11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів) por
11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)
11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)Евгений Козырев
947 visualizações22 slides
11 клас Алкени por
11 клас Алкени11 клас Алкени
11 клас АлкениЕвгений Козырев
611 visualizações12 slides
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення) por
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)Евгений Козырев
1.3K visualizações24 slides
9 клас практична робота №1. розчини por
9 клас практична робота №1. розчини9 клас практична робота №1. розчини
9 клас практична робота №1. розчиниЕвгений Козырев
1.3K visualizações8 slides
9 клас електролітична дисоціація por
9 клас електролітична дисоціація9 клас електролітична дисоціація
9 клас електролітична дисоціаціяЕвгений Козырев
1.8K visualizações20 slides

Mais de Евгений Козырев(16)

11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів) por Евгений Козырев
11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)
11 клас Хімічні властивості метану (насичених вуглеводнів)
Евгений Козырев947 visualizações
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення) por Евгений Козырев
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)
10 клас Окисно-відновні реакції, їх значення (повторення)
Евгений Козырев1.3K visualizações
9 клас практична робота №1. розчини por Евгений Козырев
9 клас практична робота №1. розчини9 клас практична робота №1. розчини
9 клас практична робота №1. розчини
Евгений Козырев1.3K visualizações
9 клас електролітична дисоціація por Евгений Козырев
9 клас електролітична дисоціація9 клас електролітична дисоціація
9 клас електролітична дисоціація
Евгений Козырев1.8K visualizações
8 клас характеристика хімічних елементів і періодична система por Евгений Козырев
8 клас характеристика хімічних елементів і періодична система8 клас характеристика хімічних елементів і періодична система
8 клас характеристика хімічних елементів і періодична система
Евгений Козырев2.4K visualizações
8 клас характеристика хімічних елементів por Евгений Козырев
8 клас характеристика хімічних елементів8 клас характеристика хімічних елементів
8 клас характеристика хімічних елементів
Евгений Козырев7.8K visualizações
8 клас будова електронних оболонок атомів por Евгений Козырев
8 клас будова електронних оболонок атомів8 клас будова електронних оболонок атомів
8 клас будова електронних оболонок атомів
Евгений Козырев921 visualizações
7 клас чисті реч та суміші способи розділення por Евгений Козырев
7 клас чисті реч та суміші способи розділення7 клас чисті реч та суміші способи розділення
7 клас чисті реч та суміші способи розділення
Евгений Козырев2K visualizações
7 клас практична робота №2 суміші por Евгений Козырев
7 клас практична робота №2 суміші7 клас практична робота №2 суміші
7 клас практична робота №2 суміші
Евгений Козырев4.5K visualizações
узагальнення й систематизації знань з теми початкові хімічні поняття. і частина por Евгений Козырев
узагальнення й систематизації знань з теми початкові хімічні поняття. і частинаузагальнення й систематизації знань з теми початкові хімічні поняття. і частина
узагальнення й систематизації знань з теми початкові хімічні поняття. і частина
Евгений Козырев1.9K visualizações
Валентність хімічних елементів por Евгений Козырев
Валентність хімічних елементівВалентність хімічних елементів
Валентність хімічних елементів
Евгений Козырев7.1K visualizações
З досвіду роботи Козирєва Євгена Володимировича por Евгений Козырев
З досвіду роботи Козирєва Євгена ВолодимировичаЗ досвіду роботи Козирєва Євгена Володимировича
З досвіду роботи Козирєва Євгена Володимировича
Евгений Козырев12.1K visualizações

Último

В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 visualizações10 slides
Діловодство у ЗПО por
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
474 visualizações53 slides
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 visualizações12 slides
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 visualizações244 slides
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 visualizações24 slides
Цифрові права та обов’язки por
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
16 visualizações31 slides

Último(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova8 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 visualizações
Цифрові права та обов’язки por НБУ для дітей
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язки
НБУ для дітей 16 visualizações
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova22 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
chitannya.pptx por OlgaGorbenko1
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptx
OlgaGorbenko113 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Іде, іде святий Миколай.pptx por ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd11 visualizações
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf por ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 visualizações
Експресіонізм por CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 visualizações
Літературні дати 2024 року por ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun7 visualizações
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 visualizações

10 клас Загальна характеристика неметалічних елементів. неметали як прості речовини.

 • 2. Мета:  Ознайомити з місцем розташування елементів-неметалів у періодичній системі.  Закріпити в пам’яті ознаки,за якими відрізняють елементи- неметали від елементів-металів.  Дати характеристику місцю Оксигену та Карбону в періодичній системі і особливостям будови їх атомів  Дати поняття “алотропія” та “алотропних видозмін хімічного елемента”.  Висвітлити причини існування “алотропних видозмін.  Формувати розуміння залежності властивостей речовин від їх складу і будови.  Дати характеристику озону, його властивостям (здатність поглинати шкідливе ультрафіолетове випромінювання), застосуванню (як окисника для знезараження питної води).  Розкрити роль озонового шару для життя організмів на Землі.  Лабораторний дослід № 1.  Ознайомлення із зразками сірки та її природних сполук.
 • 3.  Атоми хімічних елементів сполучаються між собою, утворюючи всю різноманітність речовин, або хімічних сполук.  Усі речовини вважаються хімічними сполуками, оскільки атоми, з яких вони складаються, утримуються один з одним хімічними зв’язками.
 • 4. Речовини  Речовина— вид матерії, яка на відміну від поля, характеризується масою.  Речовина складається з елементарних частинок із масою найчастіше — з електронів, протонів та нейтронів, які утворюють атоми і молекули  Вся різноманітність фізичних та хімічних властивостей речовин зумовлюється взаємодією між електронами та атомними ядрами, а також між атомами, молекулами, йонами. Вилучення речовин
 • 5.  Речовини поділяють на прості й складні.  Прості речовини – форма існування хімічних елементів у вільному стані. речовини прості складні
 • 6.  Переважна більшість елементів, які містяться у природних об’єктах, виділені у вигляді простих речовин, наприклад азот N2, хлор Cl2, водень Н2, кисень О2, озон О3 та ін.  Їхні молекули містять атоми одного й того самого хімічного елемента, інших елементів немає.
 • 7.  Хімічна сполука, утворена атомами різних хімічних елементів, називається складною речовиною.  HCl  MgCl2  NaCl  KClO3  KCl  CH4  C2H2
 • 8.  Прості речовини поділяють на:  метали (натрій Na, цинк Zn, барій Ва, магній Mg)  неметали (сірка S, фосфор Р, йод І2, бром Br2). Прості речовини метали неметали
 • 10.  Неметали – це хімічні елементи, які утворюють в вільному вигляді прості речовини, які не мають фізичних властивостей металів
 • 11. Неметали  Неметали – прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.  У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило, одержують електрони.  До типових неметалів зараховують 22 елементи: водень (гідроґен), азот, кисень (оксиґен), флуор, хлор, інертні гази, бром, карбон, фосфор, сулфур, селен, йод, астат, телур, бор.  Типові оксиди неметалів є ангідридами.  Різкої межі між металами, металоїдами та неметалами немає.
 • 13. Властивості неметалів  Неметали можуть мати як молекулярну, так і немолекулярну структури.  Вони погано проводять теплоту й електричний струм, крихкі, мають різний колір.  Так, фосфор червоного кольору, сірка — жовтого, графіт — чорного, водень — безбарвний газ.
 • 14.  Сірка - S  Фосфор - P  Вуглець - C
 • 18. Положення неметалів в ПС  Неметали розташовані в основному в правому верхньому куті ПС, умовно обмеженому діагоналлю бор-Астат. Найактивнішим є флуор.
 • 20. Особливості будови атомів неметалів.  Атоми неметалічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають, як правило, від 4 до 8 електронів.  Майже всі вони можуть приєднувати певну кількість електронів і перетворюватися на негативно заряджені йони — аніони .
 • 21. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону.  Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
 • 22.  Елементи - неметали більш здатні, в порівнянні з металами, до Алотропії.  Здатність атомів одного хімічного елемента утворювати кілька простих речовин називається Алотропія, а ці прості речовини - алотропні видозміни або модифікаціями.
 • 23. Алотропні модифікації  Алотропія (від гр. ἄλλος, állos — інший і τρόπος, trópos — властивість  Здатність атомів одного хімічного элемента утворювати декілька простих речовин. Утворення молекул з різною кількістю атомів Утворення різних кристалічних форм
 • 24.  Поширення в природі.  Оксиген – найпоширеніший елемент у природі. Входить до складу води, багатьох мінералів і гірських порід, а також органічних речовин і живих організмів. Половина маси земної кори припадає на Оксиген. Оксиген утворює дві алотропні модифікації – кисень O2 та озон O3 .
 • 26. Властивості простих речовин Прості речовини Прості речовини кисень озон Агрегатний стан за звичайних умов Газ Газ Колір Безбарвний Синій Запах Без запаху Різкий, своєрідний Розчинність (у 100 об'ємах Н20 при 200С) 3 об'єми 49 об'ємів Густина газу за н. у. 1,43 г/л 2,14 г/л Температура кипіння Температура плавлення -193 °С -219 °С -112 °С -192 °С Фізіологічна дія Неотруйний Дуже отруйний Хімічні властивості Окисник Дуже сильний окисник Реакційна здатність Висока Дуже висока
 • 27.  Фізичні властивості.  Озон – газ синього кольору із своєрідним різким запахом, розчинність у воді майже в 7 разів вища, ніж у кисню. Отруйний навіть у малих концентраціях.  Озон – дуже сильний окисник. Він дуже активний. Це пояснюється тим, що озон – нестійка сполука, він легко розкладається з утворенням атомів Оксигену:
 • 28.  Озон можна добути в лабораторії
 • 29.  Поширення в природі  Озон присутній в атмосфері Землі.  Біля поверхні Землі озону мало.  Його концентрація у повітрі коливається – вночі менша, вдень – більша.  Влітку й навесні озону в повітрі у 3,5 рази більше, ніж узимку і восени.  Над полярними частинами Землі вміст озону в повітрі вищий, ніж над екватором, в атмосфері міст – вищий, ніж у сільській місцевості.  З віддаленням від поверхні Землі концентрація озону збільшується і досягає максимуму на висоті 20 - 25 км.  Там утворюється так званий озоновий шар.  Він забезпечує збереження життя на Землі, оскільки затримує найбільш згубну для живих організмів частину ультрафіолетової радіації Сонця, що спричинює онкологічні (ракові) захворювання. Крім того озон так само, як і вуглекислий газ, поглинає інфрачервоне випромінювання Землі і тим самим запобігає її охолодженню.
 • 30.  Над Україною (окрім південної частини) загальний вміст озону за останні 20 років зменшився на 6 %, і утворилася аномальна зона.  Вам про це слід пам'ятати! Особливо небезпечна «озонова дірка» влітку.  У цей період дуже потерпають очі, тому треба користуватися сонцезахисними окулярами.  Варто утримуватися і від загару, щоб не зашкодити шкірі.
 • 31. Все це - чистий карбон
 • 33.  Дві основні різновиди вуглецю - графіт і алмаз - істотно відрізняються за властивостями.  М'який графіт має шаруваті будову
 • 34.  Структура алмазу типово тетраедрична; атоми вуглецю міцно з'єднані за рахунок перекриття sp3-орбіталей.
 • 35. Фізичні властивості алмазу і графіту.  Алмаз  Прозорий, безбарвний.  Не проводить електричний струм, оскільки немає вільних електронів.  Самий твердий з природних речовин.  Графіт  Непрозорий, сірого кольору з металевим блиском.  Досить добре проводить електричний струм, завдяки наявності рухомих електронів.  Слизький на дотик.  Один з найбільш м'яких серед твердих речовин.
 • 36. Висновок:  Неметали здатні до дій протилежних: як правило, вони можуть набувати електрони, але можуть їх і віддавати.  Тільки фтор і кисень не знають компромісів — вони беруть електрони і ніколи не віддають їх.  А метали значно менш «дипломатичні», постійніші в своїх прагненнях. Девіз, якого вони неухильно додержуються: віддавати і тільки віддавати свої електрони і ставати при цьому позитивно зарядженими іонами.  Різкої межі між металами й неметалами немає.  Деякі неметали виявляють металічні властивості, а метали — неметалічні.
 • 38.  Хоча в звичайних умовах алмаз нестабільний, але практично він може зберігатися невизначено довгий час.  При сильному прожарюванні алмазу відбувається його поступова графітизації.
 • 39.  Всі атоми вуглецю знаходяться тут у стані sp2- гібридизації  Кожен з них утворює три ковалентні зв'язки з сусідніми атомами, причому кути між напрямами зв'язку рівні 120 °.  Графіт електропроводи і добре розколюється по площині.  У звичайних умовах графіт і є найбільш стійкою модифікацією.  Перехід графіту в алмаз можливий при тиск близько 125000 атм і температурі близько 3000 ° С.  Проте дослідження цього процесу спочатку з теоретичних позицій, а потім експериментальним шляхом показало, що в присутності каталізаторів (залізо, платина) графіт перетворюється на алмаз вже при тиску 60000-80000 атм і температурі 1400-1600 ° С.
 • 40. Фулерен?! Що це?  Фулерени - молекулярні з'єднання, що належать класу алотропних форм вуглецю (інші - алмаз, карбін і графіт) і представляють собою опуклі замкнені багатогранники, складені з парного числа трьохкоординованих атомів вуглецю.
 • 41.  Відкриття фулеренів - нової форми існування одного з найпоширеніших елементів на Землі - вуглецю, визнано одним з дивних і найважливіших відкриттів у науці XX століття.  Незважаючи на давно відому унікальну здатність атомів вуглецю зв'язуватися у складні, часто розгалужені і об'ємні молекулярні структури, яка складає основу всієї органічної хімії, фактична можливість утворення тільки з одного вуглецю стабільних каркасних молекул все одно виявилося несподіваною.
 • 42. Алотропні видозміни фосфора P4 , запах часнику, H2O, органічні розчиники, летуч, Tпл= 440С, молекулярна кристалічна гратка, активний, на повітрі окиснюється, в темноті світиться, ЯДОВИТИЙ!!! колір червоно-бурий, H2O і органічних розчиниках, атомна кр. гратка,стійкий не ядовитий. без запаху, схожий на графіт, масний на дотик, Tпл= 10000С, H2O і органічних. розчиниках, полупровідник, атомная кр. гратка, стабільний. білий червоний чорний t0 t0 2600 повітря 3500 пари
 • 43. Хімічний елемент Сульфур утворює дві алотропні модифікації – ромбічну і моноклінну сірку. Обидві складаються з молекул S8.
 • 44. Селе́н / Selenium (Se) Чорні, сірі та червоні алотропні модифікації
 • 45. Будова атома Сульфуру в основному та збудженому станах
 • 47. Домашнє завдання  Виписати конкретні реакції хімічних властивостей неметалів (водню, кисню, хлору тощо)