O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jesus exercici2tema3

ñiorsg

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jesus exercici2tema3

 1. 1. USUARIS I GRUPS AUSUARIS I GRUPS AWINDOWS XPWINDOWS XPJesús SolanoJesús Solano
 2. 2. ÍNDEXÍNDEX• EXERCICI 2EXERCICI 2• EXERCICI 3EXERCICI 3• EXERCICI 4EXERCICI 4• EXERCICI 6EXERCICI 6• EXERCICI 7EXERCICI 7• EXERCICI 8EXERCICI 8• EXERCICI 9EXERCICI 9• EXERCICI 12EXERCICI 12• EXERCICI 13EXERCICI 13• EXERCICI 15EXERCICI 15
 3. 3. 2.Quins usuaris poden canviar i crear la2.Quins usuaris poden canviar i crear laseva pròpia contrasenya?seva pròpia contrasenya?Tant els usuaris administradors com elsTant els usuaris administradors com elsusuaris limitats poden canviar i crear lausuaris limitats poden canviar i crear laseva pròpia contrasenya.seva pròpia contrasenya.
 4. 4. 3. Quants usuaris es poden crear durant el3. Quants usuaris es poden crear durant elprocés d’instal·lació?procés d’instal·lació?Durant el procés d’instal·lació es podenDurant el procés d’instal·lació es podencrear cinc usuaris.crear cinc usuaris.
 5. 5. 4.Podem crear un usuari el nom del qual4.Podem crear un usuari el nom del qualcontingui qualsevol mena de caràcter?contingui qualsevol mena de caràcter?No, ja que no podem utilitzar tots els tipusNo, ja que no podem utilitzar tots els tipusde caràcters.de caràcters.
 6. 6. 6. Què és el procés d’autenticació?6. Què és el procés d’autenticació?El el procés que permet usar l’ordinador,El el procés que permet usar l’ordinador,també s’anomena procés d’autorització.també s’anomena procés d’autorització.
 7. 7. 7.Quina utilitat creus que podria tenir ocultar7.Quina utilitat creus que podria tenir ocultarla llista d’usuaris en la pantalla dela llista d’usuaris en la pantalla debenvinguda?benvinguda?Té una utilitat de major seguretat, ja queTé una utilitat de major seguretat, ja quequalsevol que vulgui iniciar sessió aqualsevol que vulgui iniciar sessió al’ordinador no sabrà quins usuaris hi ha.l’ordinador no sabrà quins usuaris hi ha.
 8. 8. 8.Quin ús li donaris al compte d’invitat?8.Quin ús li donaris al compte d’invitat?El compte d’invitat serveix per a serEl compte d’invitat serveix per a serutilitzat per qualsevol persona en unutilitzat per qualsevol persona en unordinador que usin moltes personesordinador que usin moltes personesdiferents i desconegudes.diferents i desconegudes.
 9. 9. 9.Què succeeix si en esborrar un usuari li diem9.Què succeeix si en esborrar un usuari li diemque no esborri la informació associada a aquestque no esborri la informació associada a aquestusuari?usuari?Si decidim conservar els fitxers i la informacióSi decidim conservar els fitxers i la informacióassociada a un usuari que esborrem tots elsassociada a un usuari que esborrem tots elsseus arxius personals es guardaran en unaseus arxius personals es guardaran en unacarpeta que tindrà el nom del compte d’usuaricarpeta que tindrà el nom del compte d’usuarien l’Escriptori. Es podran guardar arxiusen l’Escriptori. Es podran guardar arxiuspersonals, però no e-mails, els preferitspersonals, però no e-mails, els preferitsd’Internet ni altres configuracions.d’Internet ni altres configuracions.
 10. 10. 12.Pot tenir accés a la carpeta12.Pot tenir accés a la carpeta Els meusEls meusdocumentsdocuments de l’usuari Administrador unde l’usuari Administrador unusuari amb compte limitat?usuari amb compte limitat?Un usuari limitat no pot tenir accés a laUn usuari limitat no pot tenir accés a lacarpetacarpeta Els meus documentsEls meus documents de l’usuaride l’usuariadministrador perquè necessitat queadministrador perquè necessitat queaquest li assigni permís, perquè ésaquest li assigni permís, perquè ésl’encarregat de gestionar l’ordinador.l’encarregat de gestionar l’ordinador.
 11. 11. 13.Quina combinació de tecles empraries13.Quina combinació de tecles emprariesper canviar entre usuaris ràpidament?per canviar entre usuaris ràpidament?Empraria la combinació de les teclesEmpraria la combinació de les tecles(Windows+l).(Windows+l).
 12. 12. 15. Descriu el procés que faries servir per activas15. Descriu el procés que faries servir per activasel compte d’invitat.el compte d’invitat.• Premerem el botó dret del ratolí sobre elPremerem el botó dret del ratolí sobre elprograma d’instal·lació descarregat iprograma d’instal·lació descarregat iseleccionarem en el menú contextual queseleccionarem en el menú contextual queapareix l’opcióapareix l’opció executar com a …executar com a …• Se’ns obrirà una finestra en la qualSe’ns obrirà una finestra en la qualseleccionarem l’usuari i n’introduirem laseleccionarem l’usuari i n’introduirem lacontrasenya.contrasenya.• Premerem el botóPremerem el botó D’acordD’acord i començarà lai començarà lainstal·lació del problema sense problemes.instal·lació del problema sense problemes.

×