O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Osnove davčnega sistema<br />
Vsebina<br />Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)<br />Dohodnina (ZDoh-2)<br />Davek na dodano vrednost (ZDDV-1) <br ...
Davek od dohodkov pravnih oseb <br />Zavezanec je PO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za DDPO za vse doho...
Davčna osnova<br />Davčna osnova = dobiček – davčne olajšave<br />Dobiček = presežek prihodkov nad davčno priznanimi odhod...
Transferne cene<br />Povezane osebe<br />Udeležba v kapitalu v višini 25%<br />Vpliv na odločanje ali nadzor<br />Drugo<br...
Licence in obresti<br />Direktiva 2003/49/EC “Interests & royalties” <br />Obdavčene enako kot dohodek iz poslovanja<br />...
Dividende<br />Direktiva 90/435/EGS II “Parent-subsidiary”; <br />Dividende<br />Izplačilo iz čistega dobička<br />Prejete...
Statusna preoblikovanja<br />Direktiva 90/434/EEC “Merger”<br />Združitev 579. člen ZGD-1<br />Delitev 579. člen ZGD-1<br ...
Združitev<br />Pripojitev<br /><ul><li>Prenos premoženja ene družbe na drugo družbo</li></ul>Spojitev<br /><ul><li>Ustanov...
Delitev<br />Razdelitev<br /><ul><li>prenosvseh delov premoženja ene družbe, ki preneha</li></ul>Oddelitev<br /><ul><li>pr...
Prenos dejavnosti / izčlenitev<br />Dokapitalizacija s stvarnimvložkom<br />Prenašase edenaliveč OBRATOV, pri čemer mora v...
Zamenjava kapitalskih deležev<br />Prevzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo lastnih ...
Davčne implikacije<br />Skrite rezerve (združitve, delitve)<br />Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obve...
Prenos rezerv in rezervacij
Prenos davčnih izgub</li></ul>Priglasitev DURS<br />Pogoj: rezidenta Slo/EU<br />Poslovni razlog<br />
Davčni obračun<br />Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi)<br />Predloži ga prevz...
Priglasitev<br />Opravi: <br />Prenosna družba<br />Prevzemna družba, če nobena ni rezident (holding SE)<br />Pred predvid...
Preoblikovanje s.p.<br />Prevzemnik je kapitalska družba<br />Davčno nevtralen je le prenos celotnega podjetja, če so izpo...
Prodaja kapitala<br />Kapital<br />Finančni (delnice, deleži v kapitalu, investicijski kuponi)<br />Nefinančni (nepremični...
Davčno načrtovanje<br />Znotraj ene jurisdikcije<br />Uporaba davčnih olajšav<br />Mednarodno davčno načrtovanje<br />Podl...
Optimiziranje nabave<br />Offshore družba<br />Družbenik<br />Družba Ciper<br />pot blaga<br />					pot dividend<br />				...
Optimiziranje nabave<br />20<br />
Dividende, licenčnine in obresti<br />Davčni odtegljaj – 15%, razen za <br /><ul><li>Dividende (10% udeležbe, ki traja naj...
Obresti (25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev)
Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend</li></ul>Neobdavčen pr...
Primer - dividende<br />
Optimizacija prodaje kapitala<br />Poceni prodaja kapitala družbi v ugodnejši jurisdikciji, katera drago proda kapital nap...
Primer<br />Družba B<br />tujina<br />Družbenik<br />Zamenjava<br />K u p n i n a<br />Družba A<br />Slo<br />Kupec<br />
Primer<br />
Dohodnina<br />Zavezanec je FO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za dohodnino za vse dohodke, ki imajo vir...
Obdavčitev po lestvici<br />Davčne olajšave<br />Velja za FO in s.p.<br />dohodek iz zaposlitve (plača, bonitete, regres, ...
Ceduralna obdavčitev<br />Dobički iz kapitala (od odsvojitve), dividende in obresti<br />Dobički iz kapitala<br />Stopnja ...
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti<br />Pri naslednjih transakcijah:<br />Podaritev kapitala zakoncu ali otroku<br />Zam...
Davek na dodano vrednost<br />Obdavčuje se dobava, pridobitev in uvoz blaga in opravljanje storitev<br />Stopnje<br />8,5%...
Missingtrader davčne utaje<br />Sistemsko utajevanje DDV (tudi navidezni posli)<br />Ni mogoče brez ID za DDV<br />Missing...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Osnove davčnega sistema Republike Slovenije

1.395 visualizações

Publicada em

Osnove davčnega sistema, katere mora poznati vsak podjetnik

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Osnove davčnega sistema Republike Slovenije

 1. 1. Osnove davčnega sistema<br />
 2. 2. Vsebina<br />Davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)<br />Dohodnina (ZDoh-2)<br />Davek na dodano vrednost (ZDDV-1) <br />Davek na promet nepremičnin (ZDPN-2)<br />Davčni postopek (ZDavP-2, ZUP)<br />
 3. 3. Davek od dohodkov pravnih oseb <br />Zavezanec je PO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za DDPO za vse dohodke, ki imajo vir v RS in v tujini<br />Nerezident je zavezan za DDPO za dohodke z virom v RS<br />Rezident<br />Sedež v RS<br />Kraj dejanskega delovanja poslovodstva je v RS<br />Stalna poslovna enota<br />Davčni obračun (do 31.3. za preteklo leto)<br />
 4. 4. Davčna osnova<br />Davčna osnova = dobiček – davčne olajšave<br />Dobiček = presežek prihodkov nad davčno priznanimi odhodki <br />Prihodki<br />Poslovni <br />Finančni<br />Odhodki<br />Potrebni za pridobivanje prihodkov<br />Običajni za posamezno dejavnost<br />Amortizacija (osnovna sredstva)<br />
 5. 5. Transferne cene<br />Povezane osebe<br />Udeležba v kapitalu v višini 25%<br />Vpliv na odločanje ali nadzor<br />Drugo<br />Upoštevanje tržnih cen<br />Obresti – priznana obrestna mera (določi Ministrstvo za finance)<br />Elaborat, če je eden v davčno ugodnejšem položaju (izguba, oprostitev, nižja stopnja) ali če je eden tuj rezident<br />
 6. 6. Licence in obresti<br />Direktiva 2003/49/EC “Interests & royalties” <br />Obdavčene enako kot dohodek iz poslovanja<br />v celoti se vključujejo v davčno osnovo prejemnika<br />pri izplačevalcu obresti se priznajo kot odhodek v celoti<br />Transferne cene<br />Davčni odtegljaj – 15%, <br />razen v primeru 25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev<br />Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja<br />
 7. 7. Dividende<br />Direktiva 90/435/EGS II “Parent-subsidiary”; <br />Dividende<br />Izplačilo iz čistega dobička<br />Prejete dividende so praviloma izvezete iz davčne osnove pravnih oseb<br />Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend<br />Davčni odtegljaj – 15% <br />Razen v primeru 10% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev<br />Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčenja<br />
 8. 8. Statusna preoblikovanja<br />Direktiva 90/434/EEC “Merger”<br />Združitev 579. člen ZGD-1<br />Delitev 579. člen ZGD-1<br />Zamenjavakapitalskihdeležev<br />Izčlenitev(Prenos dejavnosti/ prenos premoženja) - 579. člen ZGD-1<br />
 9. 9. Združitev<br />Pripojitev<br /><ul><li>Prenos premoženja ene družbe na drugo družbo</li></ul>Spojitev<br /><ul><li>Ustanovitev nove družbe na katero družbi, ki se spajata, preneseta vse svoje premoženje</li></ul>Prenosna družba po transakciji preneha<br />Prenehanje brez likvidacije<br />
 10. 10. Delitev<br />Razdelitev<br /><ul><li>prenosvseh delov premoženja ene družbe, ki preneha</li></ul>Oddelitev<br /><ul><li>prenos posameznih delov premoženja (obrat) ene družbe, ki ne preneha</li></ul>Obrat= vsa sredstva in obveznosti, ki predstavljajo določeno dejavnost in lahko deluje samostojno<br />
 11. 11. Prenos dejavnosti / izčlenitev<br />Dokapitalizacija s stvarnimvložkom<br />Prenašase edenaliveč OBRATOV, pri čemer mora vsaj en obrat ostati na prenosni družbi<br />Prenosna družba prenese obrat v zameno za vrednostne papirje prevzemne / novoustanovljene družbe<br />Prenosna družba po transakciji postane udeležena v kapitalu prevzemne / novoustanovljene družbe<br />Davčnega obračuna se ne predlaga<br />
 12. 12. Zamenjava kapitalskih deležev<br />Prevzemna družba pridobi deleže v kapitalu prevzete družbe, v zameno za izdajo lastnih kapitalskih instrumentov<br />Prevzemna družba pridobi/obdrži najmanj večino glasovalnih pravic v prevzemni družbi<br />2 načina (prenos na obstoječo družbo / ustanovitev nove družbe)<br />Davčnega obračuna se ne predlaga, ker ne gre za prenehanje <br />
 13. 13. Davčne implikacije<br />Skrite rezerve (združitve, delitve)<br />Razlika med pošteno in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti<br />Na ravni prenosne družbe<br />Dobički (izčlenitev, zamenjava kapitalskih deležev)<br />Razlika med pošteno vrednostjo prejetih VP in davčno vrednostjo danih VP<br />Na ravni prenosne družbe / družbenikov<br />Davčna nevtralnost - ugodnosti:<br /><ul><li>Oprostitev plačila davka iz naslova skritih rezerv (odlog)
 14. 14. Prenos rezerv in rezervacij
 15. 15. Prenos davčnih izgub</li></ul>Priglasitev DURS<br />Pogoj: rezidenta Slo/EU<br />Poslovni razlog<br />
 16. 16. Davčni obračun<br />Sestavi ga prevzeta družba na obračunski dan transakcije (določen je v pogodbi)<br />Predloži ga prevzemna družba v 30 dneh po vpisu transakcije v register<br />Pri oddelitvi, izčlenitvi in zamenjavi kapitalskih deležev prenosna družba ne sestavi obračuna na obračunski dan, temveč le obračun na zadnji dan davčnega obdobja  nobena družba ne preneha<br />
 17. 17. Priglasitev<br />Opravi: <br />Prenosna družba<br />Prevzemna družba, če nobena ni rezident (holding SE)<br />Pred predvidenim datumom transakcije (pred vpisom v sodni register)<br />Davčni organ lahko izda zavrnilno odločbo v 45 oz. 90 dneh za velike družbe in kadarkoli obnovi postopek<br />Predloži se:<br />Dokazila o rezidentstvu in navedbo družb, opis obratov, bilanco stanja prenosne družbe na obračunski dan, zneske rezerv / rezervacij, izgub prenesenega obrata in drugo<br />Če je DURS zavrnil davčno nevtralnost, morajo družbeniki (FO) vložiti napoved za odmero davka na kapitalski dobiček – zamenjava kapitalskih deležev<br />
 18. 18. Preoblikovanje s.p.<br />Prevzemnik je kapitalska družba<br />Davčno nevtralen je le prenos celotnega podjetja, če so izpolnjeni pogoji:<br />Prevzemna PO je rezident RS<br />Prenosnik mora svoj delež v PO obdržati najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne sme zmanjšati<br />Priglasitev DURS (v 30 dneh po vpisu v sodni register)<br />Obračun se predlaga v 30 dneh od vpisa v sodni register<br />Navedeno ne velja za preoblikovanje odvetnika<br />
 19. 19. Prodaja kapitala<br />Kapital<br />Finančni (delnice, deleži v kapitalu, investicijski kuponi)<br />Nefinančni (nepremičnine)<br />Predmet obdavčitve z DDPO (20%)<br />Osnova je dobiček (dobiček je prodajna vrednost – nabavna vrednost)<br />Izvzem 50% dobička / izgube iz osnove, če so izpolnjeni naslednji pogoji:<br />Finančni kapital<br />Najmanj 8% udeležba v kapitalu ali glasovalnih pravic<br />Čas udeležbe najmanj 6 mesecev<br />Imetnik je v tem obdobju najmanj eno osebo zaposloval za polni delovni čas<br />
 20. 20. Davčno načrtovanje<br />Znotraj ene jurisdikcije<br />Uporaba davčnih olajšav<br />Mednarodno davčno načrtovanje<br />Podlaga je domača zakonodaja<br />Ugodnejše davčne jurisdikcije (preko 50)<br />Nižja stopnja obdavčitve (EU)<br />Ničelna stopnja obdavčitve (večina klasičnih offshore jurisdikcij)<br />Prednosti (anonimnost, nižja obdavčitev, postopek ustanovitve) <br />Slabosti (kraj opravljanja dejavnosti / poslovodstva, davčno utajevanje) <br />
 21. 21. Optimiziranje nabave<br />Offshore družba<br />Družbenik<br />Družba Ciper<br />pot blaga<br /> pot dividend<br /> pot računov<br />Slovenska družba<br />Končni kupec<br />Nabavni trg<br />19<br />
 22. 22. Optimiziranje nabave<br />20<br />
 23. 23. Dividende, licenčnine in obresti<br />Davčni odtegljaj – 15%, razen za <br /><ul><li>Dividende (10% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev oz se predloži bančno garancijo) in
 24. 24. Obresti (25% udeležbe, ki traja najmanj 24 mesecev)
 25. 25. Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 26. 26. Nepriznanje stroškov (upravljanje in financiranje naložb) v višini 5% prejetih in izvzetih dividend</li></ul>Neobdavčen prenos dobička<br />Prilagajanje davčne osnove s prenosom licenc in dajanjem posojil<br />
 27. 27. Primer - dividende<br />
 28. 28. Optimizacija prodaje kapitala<br />Poceni prodaja kapitala družbi v ugodnejši jurisdikciji, katera drago proda kapital naprej<br />Cenitev<br />Zamenjava kapitalskih deležev in prodaja zamenjane družbe<br />Poslovni razlog<br />
 29. 29. Primer<br />Družba B<br />tujina<br />Družbenik<br />Zamenjava<br />K u p n i n a<br />Družba A<br />Slo<br />Kupec<br />
 30. 30. Primer<br />
 31. 31. Dohodnina<br />Zavezanec je FO domačega in tujega prava<br />Rezident je zavezan za dohodnino za vse dohodke, ki imajo vir v RS in v tujini<br />Nerezident je zavezan za dohodnino za dohodke z virom v RS<br />Rezident<br />Stalno prebivališče v RS<br />Osebni ali ekonomski interesi v RS<br />Biva v tujini zaradi zaposlitve<br />Informativni izračun (odločba)<br />
 32. 32. Obdavčitev po lestvici<br />Davčne olajšave<br />Velja za FO in s.p.<br />dohodek iz zaposlitve (plača, bonitete, regres, nagrade, odpravnine, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,…)<br />dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (dijaki, študenti, verski delavci, pogodbena razmerja)<br />dohodek iz dejavnosti<br />dohodek iz premoženja (najem, prenos premoženjske pravice)<br />drugi dohodki (darila, nagrade v nagradnih igrah, štipendije,…)<br />
 33. 33. Ceduralna obdavčitev<br />Dobički iz kapitala (od odsvojitve), dividende in obresti<br />Dobički iz kapitala<br />Stopnja (20%) se na vsakih dopolnjenih 5 let lastništva kapitala zniža za 5%<br />Če je bil finančni kapital pridobljen pred 1.1.2003, se za nabavno vrednost šteje vrednost na dan 1.1.2006<br />Nepremičnine, ki se ne obdavčujejo<br />pridobljene pred 1.1.2002 ali<br />katere je imel prodajalec v lasti vsaj zadnja 3 leta, imel v tem obdobju tam prijavljeno stalno prebivališče in tam dejansko prebival<br />Predmet obdavčitve so tudi “dobički” ob podaritvi, izstopu/izključitvi iz družbe ali njenem prenehanju ter zmanjšanju OK<br />
 34. 34. Odlog ugotavljanja davčne obveznosti<br />Pri naslednjih transakcijah:<br />Podaritev kapitala zakoncu ali otroku<br />Zamenjava deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot določa ZDDPO-2<br />Zamenjava investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov pri istem krovnem vzajemnem skladu<br />Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve kapitala<br />Čas pridobitve kapitala je datum ko je kapital pridobil darovalec<br />Nabavna vrednost je vrednost kapitala v času, ko je kapital pridobil darovalec<br />
 35. 35. Davek na dodano vrednost<br />Obdavčuje se dobava, pridobitev in uvoz blaga in opravljanje storitev<br />Stopnje<br />8,5%<br />20%<br />Obračunavanje DDV<br />Registracija za namene DDV (SI + davčna številka)<br />Pravica do odbitka vstopnega DDV<br />Obvezno, ko letni promet preseže 25.000 EUR<br />
 36. 36. Missingtrader davčne utaje<br />Sistemsko utajevanje DDV (tudi navidezni posli)<br />Ni mogoče brez ID za DDV<br />Missingtrader ne plača (izstopnega) DDV, čeprav ga zaračuna<br />Indikatorji<br />Novoustanovljene družbe, mlad ali tuj direktor / lastnik, dejavnosti se ne oglašuje, ni zaposlenih, ni poslovnih prostorov, posli velike vrednosti,… <br />DURS lahko terja izpolnitev obveznosti od kateregakoli udeleženca v verigi, ki je vedel, ali bi moral vedeti, da gre za utajo<br />
 37. 37. Davek na promet motornih vozil<br />Obdavčuje se odplačni promet z nepremičninami, razen, če je bil promet predmet obdavčitve z DDV (nove nepremičnine, gradbena zemljišča)<br />Osnova je prodajna cena nepremičnine<br />Če je prenizka, lahko DURS sam ugotavlja vrednost<br />Davek se plačuje po 2%-ni stopnji od osnove<br />
 38. 38. Davčni postopek<br />Načela<br />Materialne resnice<br />Proste presoje dokazov<br />Ekonomičnosti<br />Sorazmernosti…<br />Pobiranje davka<br />Napoved<br />Obračun <br />Odmerna odločba<br />Pritožba ni suspenzivna<br />
 39. 39. Davčni inšpekcijski nadzor<br />Nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo plačevanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti<br />Sklep o začetku postopka<br />Pregleda se lahko le kar je navedeno v sklepu<br />Obdobje pregleda je določeno v sklepu<br />Pravica do pooblaščenca<br />Dokazovanje<br />Sklepni pogovor<br />
 40. 40. Davčni inšpekcijski nadzor<br />Zapisnik<br />Pripombe na zapisnik<br />Dodatni zapisnik (pripombe)<br />Odločba<br />Pritožba na Ministrstvo za finance (ni suspenzivna, davek je treba plačati v 30 dneh)<br />Možnost odloga / obročnega plačila / odpisa davčnega dolga<br />Upravni spor<br />Le, če je bila vložena pritožba zoper odločbo<br />
 41. 41. Vprašanja?<br />Jan Sibinčič<br />

×