Anúncio

BAXTINISHO.pptx

6 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a BAXTINISHO.pptx(20)

Último(20)

Anúncio

BAXTINISHO.pptx

 1. Хаёт фаолияти хавфсизлигининг маданиятини шакллайитиришний корпоратив боскичи жамятламинг самарали "Маьлумки, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, касбий“ фаолият курсатишига таъсир килишла ишлаб чикариш технологияялари ва бошкарув тизими билан бирга корпоратив маданият хам мухим фактор хисоб"бланади. Бундан ташкари,“ "статистика шуни курсатадики, улкан тазйиклар ва хавфлар"манбаи булиб асосан ишлаб чикариш мухити хисобланади. АКШнинг мехнатни мухофраза килиш буйича Миллий "кенгашнинг маълумотларига караганда, саноат корхонала"рдаги катта микдордаги одатдан ишлаб чикаришдаги ташкари ва авариявий холатлар (тахминан 96%) ишчиларниниT "эктиёжизликлари натижасида, факатгина 4% ушуналарнинг техни"ик носозлиги туфайли "юз берали. Шу сабабли турган гапки, хавфсизликнинг корпо"фратив маданияти умумий корпоратив маданиятнинг асосий элементларидан бири булиши вкерак. Корпоратив маданиятнинг асосий таркиби куйидагилардир: ррахбарият томонидан шаклланадиган ва муассаса ходимлари орасида ташкилеотнинг ривожланишини маълум "боскичида устун турувчи, хамда уларни амалга ошириш усули"парининг йигиндиси булган кадриятлар иерархиясидир. Хавфсизликни таьминлашга каратилган корпоратив маданият приинсиплари илк бор
 2. Kasbiy etikani (kasbiy ahloqi) shakllantirish Maqbul yutuqlarga erishishga mos keluvchi xavfsizlikning ruhiy holatini yaratish BU maqsadlarni hodimlargacha yetkazish Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda rahbaryatning shaxsiy o’rnagi Hayot faolyati xavfsizligi borasida tashkilotlarning faolyati maqsadlarning shakillanishi
 3. Атом энергиясида хавфсизликни таъминлаш тажрибаси шуни кўрсатадики, хавфсизликнинг юкори маданиятли жамоаси бўлиб ҳисобланиши учун корхона хавфсизлигини таъминлаш барча ходимларнинг бош максади ва ҳар бирининг ички ўзини талаби бўлиши билан бирга унга таьсир килувчи ҳар кандай вазифани бажарганда Диккатини ва жавобгарлигини назорат килиши билан тавсифланади. Кадриятлар йигиндисини амалга ошириш қуйидагиларни ўз ичига олади 5-жадвал Корпоратив қадриятларйигиндисини Хизматчиларни танлаш ва ўқитиш амалга ошириш усуллари Ҳаракатларни ва рахбарларнинг ҳамда хизматчиларнинг жавобгарлигини аниқ тартибга солиш (касбий кўрсатмаларни ишлаб чиқиш) Мехнатни мухофаза қилишни ташкиллаштириш Мехнат интизомига риоя килишни назорати Хизматчиларфаолиятини моддий ва маънавий рағбатлантириш Фаолиятни лицензиялаш ва декларация қилиш ва б. ишлаб чикаришни барча боскичларида - техник-иктисодий асослашдан то уни ишга туширгунга кадар иштирок этувчи корхоналар, муассасалар ва алохида олинган инсонларнинг фаолияти хавфсизлик маданияти билан йўгрилган бўлиши керак: хавфсизлик маданияти бевосита инсонга йўналтирилгандир. Бу уни бошка илмий
 4. мухандислик, техникавий, биотиббиет, мантиқий муаммолар каби хавфсизлик принципларидан ажратиб туради Корпоратив ХФХМ шакллантиришнинг мавжуд тажрибалардан шу нарса маълумки, ташкилотнинг самарали фаолият кўрсатишини зарурий шарти юксак кадриятларидан бири бўлган хаёт фаолияти хавфсизлигини ўрнатиш керак бўлади. У ўз аксини уставда, меёрий ва бошка хужжатларда, хамда шиор, чакирик ва белгиларда топади. Декларатив тавсифга йўл қўймаслик учун, рахбариятнинг хавфсизлик хакида кайгуришини доимо фойдаланиш даражасида кўриниш керак. Бунда очик-ойдинлик атмосфераси шаклланиб, ходимлар оркали хавфсизликка тааллукли ахборотлами эркин узатиш таъминлаши, йўл кўйган шахсий хатоларини, шу жумлалан жиддий окибатга олиб келмаганларини хам тан олишни рабатлантирилиш зарур. Бу хавфсизлик масалаларида ўз-ўзини танқид Ва назорат килишни кўзда тутади, бепарволикни инкор этади ва шахсий жавобгарлик, умумий ўзини бошкариш хиссини ривожлантиради. Ходимларнинг хаёт фаолияти хавфсизлиги маданияти асосида махсуслашган мехнат турларига мўлжалланган принсиплар тизими, (умумий ва махсус) меёр ва коидалар. хизматчининг ахлокий одоби билан дирга касбий этика (одоб-ахлок) хам ётиши керак. Шуни кайд этиш керакки, касбий ахлок ижтимоий нодир ходиса сифатида одатда, одамларнинг хаётига, соглигига ва инсонларнинг хавфсизлигига, хамда ўзининг креатив, хар томонлама тавсифига кўра шу фаолият факат меёрий, хукукий, ташкилий. технологик ва бошка "регуляторлар" билангина чегараланиб колмайди
 5. Касбий ахлокни ривожлантириш зарурлигига ишлаб чикаришлаги таваккални бошкариш борасидаги кўплаб асарлар гувохлик беради, уларда айтилишича, "хакикатда. харакатларга катъий жавобгарлик билан уйгунликда ахлокий асосларни бошкаришига кайтиш керак". Хавфсизликни касбий ахлоки биринчи навбатда касбий фаолият, мехнат жамоаси хавфлиги, ҳамда атроф-мухитдаги хавфсизликнинг йўналганлигини яккол акс эттирувчи меёрлар(коидалар)ни ўз ичига олиши мумкин. Хавфсизликнинг касбий ахлоки меёрлари хар бир ходимгача таъсир этишни асосий гояси бўлган бурч кодекси ишлаб чикилади ва хавфсизликни таъминлаш бўйича хар бир ходим англаши зарурлигигача етказилади. Ахлок бошка хаёт фаолияти хавфсизлигидаги меёрий- хукукий актлари бўлган "тарбия регулаторларидан фаркланиши шундан иборатки. хар бир ходим ахлокий талабларни бажариши барчалар томонидан ва доимо назорат килинади, бахоланади. Шунинг учун ҲФХМ шакллантиришда хавфсизликнинг касбий ахлокини тузиб чикиш ўта самарали восита хисобланади. Ҳаëт фаолиятининг хавфсизлиги корпоратив маданияТИ меёрларини самарали
 6. ЎЗЛАШТИРИШДА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЎКИТИШ МАЪЛУМ АҲАМИЯТГА ЭГА. БОШЛАНГИЧ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИ ДАВЛАТ СТАНДАРТЛАРИ ВА ЎКУВ ДАСТУРЛАР АСОСИДА ХФХ АСОСЛАРИ ВА "ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИ ОРКАЛИ ЎРГАТИЛАДИ. ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ СОХАСИДА БИЛИМЛАРНИ ОЛГАН ЎҚУВЧИ, ТАЛАБА КУЙИДАГИ КЎНИКМАЛАРНИ ОЛИШИ КЕРАК: ИКТИСОДИЁТ ОБЕКТЛАРИНИ ТУРГУНЛИГИ ПРИНСИПЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ, ВОКЕАЛАР РИВОЖЛАНИШИНИ БАШОРАТЛАРИ, ТАБИИЙ ВА ТЕХНОГЕН ФАВКУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРНИНГ ОКИБАТЛАРИНИ БАХОЛАШНИ; -ХАРБИЙ ХИЗМАТНИ ЎТАШ ТАРТИБИНИ АНИКЛОВЧИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИГИ КОНСЕПСИЯСИНИ ВА ҲАРБИЙ ДОКТРИНАСИНИ АСОСИЙ ТАЛАБЛАРИ, РЕСПУБЛИКА КОНУНЛАРИ ВА БОШКА МЕЁРИЙ ХУКУКИЙ АКТЛАРИНИНГ ТАЛАБЛАРИНИ: СОГЛИК ВА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ, ЗАРАРЛИ ОДАТЛАРНИНГ ИНСОН САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИРИ, НОХУШ ОДАТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АХАМИЯТИ ХАКИДА АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ БАЖАРИШИ АХОЛИ ВА ХУДУДЛАРНИ ФАВКУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРДАН МУХОФАЗАЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШНИ ХАРБИЙ ХИЗМАТ ТАЛАБЛАРИГА ЖАВОБ БЕРУВЧИ ЗАРУРИЙ БИЛИМИЙ, ЖИСМОНИЙ. АСАБИЙ, КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ЎЗИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИ;
 7. -ЎЗИНИНГ КУНЛИК ИШ ТАРТИБИДА АКЛИЙ BA ЖИСМОНИЙ ЮКЛАМАЛАРНИ РАЦИОНАТ МУЖАССАМЛАНТИРИБ, РЕЖАЛАШТИРИШНИ, ЎЗ СОГЛИГИНИ ЗАРУРИЙ ДАРАЖАДА ( ИШЛАШ КОБИЛИЯТИНИ. ЖАБРЛАНГАНЛАРГА БИРИНЧИ ТИББИЙ ЁРДАМ БЕРА ОЛИШИ) УШЛАБ ТУРА ОЛИШНИ ОЛИЙ ПРОФЕССИОНАТ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИ УМУМКАСБИЙ ХИСОБЛАНГАН "ХАËТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ" ФАНИНИ ЎКИТИШ БИЛИМ СТАНДАРТИ БЕЛГИЛАГАН ХАЖМДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИ. БУ ФАНДА ИНСОННИ ЯШАШ МУХИТИДА (ИШЛАБ ЧИКАРИШ, МАИШИЙ, ШАХАРДАГИ, ТАБИИЙ) ЎЗАРО ХАВФСИЗ МУНОСАБАТЛАРИ ВА ФАВКУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРДАГИ НЕГАТИВ ФАКТОРЛАРДАН ТЕМАТИКАСИ БИРЛАШГАН. ФАННИ ЎЗЛАШТИРИШ ОРКАЛИ МУХОФАЗАЛАНИШ МУТАХАССИСЛАРДА САМАРАЛИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТ БИЛАН ИНСОНЛАМИ МУХОФАЗАЛАНГАНЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ ТАЛАБЛАРИНИНГ УЗЛУКСИЗ БИРДАМЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ЭРИШИЛАДИ. БУ ТАЛАБЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ИНСОНЛАРНИ СОҒЛИГИНИ ВА ИШГА ЛАЁКАТЛИГИНИ САКЛАШГА КАФОЛАТ БЕРАДИ, ХАВФЛИ ВА ФАВКУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРДА ФАОЛИЯТ КЎРСАТИШГА ТАЙЁРЛАЙДИ
 8. ФАН МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШДА АМАЛИЙ МУХАНДИСЛИК ЙЎНАЛИШЛАРИГА КАРАБ ЙЎЛ ТУТИШИ БИЛАН БИРГА, ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОИЙ ИКТИСОДИЙ, ТАБИИЙ ИЛМИЙ, УМУМКАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎТИШИДАН ОЛГАН БИЛИМЛАРИ ИНСОНПАРВАРЛИК ХИССИНИ ОШИРИШГА КАРАТИЛГАН КОРХОНАЛАРДА, ИШЛАБ ЧИКАРИШДА, МУАССАСАЛАРДА МЕХНАТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛАДИГАН ҲАТТИ-ХАРАКАТЛАР КОРПОРАТИВ ХАВФСИЗЛИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АЛОХИДА ИМКОНИНИ БЕРУВЧИ ЎЛЧОНЛАРНИНГ БИРЎЛЧОВЛИ ШКАЛАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ ЗАРУР. ВА ОХИРГИСИ. БУНДАЙ ШКАЛАДАН ФОЙДАЛАНИБ, ЎТКАЗИЛГАН БАХОЛАШ КЕЛТИРИЛГАН СИФАТЛАРНИНГ КУЧСИЗ РИВОЖИНИ ОЧИБ ТАШЛАСА, ЮКОРИДАГИ ЯКИНЛАШУВНИ КЎЛЛАБ, РУҲИЙ ТАРБИЯЧИИК ЎЗГАРГАН ТАЪСИРНИ ЧУКУРРОҚ БАҲОЛАШНИ ЎТКАЗИШ ТАЛАБ ҚИЛИНАДИ.
 9. ШУ БИЛАН БИРГА, МАМЛАКАТ АХОЛИСИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНИШИ (ХУСУСАН, ХАР ЙИЛИ ЎТКАЗИЛАДИГАН ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДАГИ ЎКУВ МАШКЛАРИЛА)ГИ БЕВОСИТА, УЗОК МУДДАТЛИ КАТНАШЧИСИ (ОБЕКТИ) БЎЛГАНЛИГИ САБАБЛИ, ХФХМ ДАРАЖАСИНИ БАХОЛАШДА ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ИНСОН ОБЕКТИВ БАХОЛАЙ ОЛАДИГАН ДАРАЖАНИ ХАВОЛА КИЛАДИГАН ТЕГИШЛИ ХИЗМАТЛАР СИФАТИДА КЎРИБ ЧИКИШ МУМКИН. БУНДА ОДАМ ХАВФСИЗЛИК НУКТАИ НАЗАРИДАН ЎЗИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИГА БЕРАДИГАН БАХОСИНИ ХАМ, МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ НАТИЖАВИЙЛИГИНИ ХАМ КЎЗДА ТУТАДИ. БУНДАЙ ЁНДАШИШДАН ФОЙДАЛАНИШ УЧУН, МАХСУС БАХОЛОВЧИ ШКАЛАСИ АСОСИДА ТЕГИШЛИ САВОЛНОМА ИШЛАБ ЧИКИЛИШИ ТАЛАБ КИЛИНАДИ. ТУРГАН ГАПКИ, БАХОЛАШДА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ РИВОЖЛАНИШИНИ ИНДИВИДУАЛ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ УЧУН ЮКОРИДА КЕЛТИРИЛГАН ЁНДАШИШЛАРНИ БИР ЙЎЛА ИШЛАТИШ КЕРАК. НАТИЖАВИЙ БАХОЛАШ АЛОХИДА ЁНДАШИШЛАРДАГИ БАХОЛАШЛАР БИЛАН БОГЛИК ХОЛДА АМАЛГА ОШАДИ, ЯЪНИ ЭНГ КАМ БАХО ТАНЛАБ ОЛИНАДИ (ПЕССИМИСТИК БАХОЛАШ
 10. ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШНИ КОРПОРАТИВ ДАРАЖАСИНИ БАХОЛАШГА УСЛУБИЙ ЁНДАШИШ ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШИНИ КОРПОРАТИВ ДАРАЖАСИНИ БАХОЛАШНИНГ ИЛМИЙ УСЛУБИЙ КУРИЛМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА КУЙИДАГИ ДАСТЛАБКИ ШАРТШАРОИТЛАР, ФАРАЗЛАР ВА ЧЕГИРМАЛАР КАБУЛ КИЛИНАДИ: -КОРХОНА, МУАССАСА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ СТРУКТУРАСИ ВА УЛАРНИНГ ФУНКСИЯЛАРИНИ. БЎЙСУНИШ КОИДАСИГА ВА ЙЎНАЛИШИГА КАРАБ МАДАНИЯТ ДАРАЖАСИНИ БАХОЛАШ КУЙИДАГИ ЙЎНАЛИШЛАР БЎЙИЧА АМАЛГА ОШИРИШ КЕРАК: - КОРПОРАТИВ ДАРАЖАДАГИ ОБЕКТЛАР МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УЧУН КЕРАК БЎЛАДИГА СИФАТ ВА ХОССАЛАМИ (4.2. БЎЛИМГА КАРАЛСИН), ҲФХМ ИНДИВИДУАЛ ДАРАЖАДАГИ ЎРТАЧ КЎРСАТКИЧИНИ ЭЪТИБОРГА ОЛГАН ХОЛДА ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА, ШУ ЖУМЛАДАН МАШҚЛАР ВА ЎКИШЛАР ДАВОМИДА; КОРПОРАТИВ ДАРАЖАДАГИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ХИЗМАТЛАР ДАРАЖАСИ БАХОЛАШДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА;
 11. шундай комплекс кўрсаткичлар хисобланган корхонадаги ФВ таваккали, ташкилот муассасаларида ижтимоий таваккал ва б. Ижтимоий таваккал деб. маълум сон инсонларнинг жарохатига сабаб бўладиган вокеаларнинг юз бериш частотасини одамлар сонини нисбатига айтилади. Корпоратив даражадаги маданиятини шакллантириш обектларини кайд килган сифат ва хоссаларини эътиборга олган холда куйидаги катталикларни бахолаш керак корпоратив кадриятларнинг мухим сифатларидан бири "хаёт фаолияти хавфсизлиги" мавжудлиги, персоналда ушбу кадриятларни ўзлаштирилиши: рахбариятнинг ушбу кадриятларга тарафдорликни таъминлаш бўйича фаолиятини холати: хаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлаш бўйича рухий атмосфера холати; хавфсизликнинг касбий этикаси меёрларини синдириш даражаси:
 12. харакатлар регламентациясини Ba рахбарият. хизматчиларнинг персонал жавобгарлигини даражаси: мехнат мухофазасини холати: мехнат интизомига риоя килишни назорати бўйича фаолиятнинг холати; лицензиялаш, декларациялаш холати ва б. Корхона, ташкилот ва муассасалар фаолиятини регламентловчи устав, меёрий ва бошка асословчи хужжатларда акс этган мухим корпоратив кадриятлардан бири сифатидаги "хаëт фаолияти хавфсизлиги" мавжудлиг Бундай кўрсаткич ушбу кадрият иштирок этадиган асословчи хужжатларнинг сонини корпоративни асословчи хужжатламинг умумий сонига нисбати шаклида аникланади. Персонал томонидан келтирилган кадриятни ўзлаштириши, рахбариятни ушбу кадриятта тарафдорлигини таъминлашининг холати. хаёт фаолияти хавфсизлигини таЪМИНЛОВЧИ рухий атмосфера холати персоналнинг ижтимоий суровлари натижалари оркали бахоланади.и;
 13. Ҳавфсизликнинг касбий этикаси меёрларини ўзлаштириш даражаси ушбу меёрлар назоратининг ижтимоий сўров натижалари оркали бахоланади. Хавфсизлик нуктаи назаридан персонални танлаш бўйича фаолият тавсифи хавфсизлик меёрига тааллукли холатларнинг катнашиш даражаси каби, ишга кабул килиш бўйича бирламчи сўровномалар. касбий-рухий танлаш хариталари ўргарувчиларнинг функсиялари хисобланади. Персоналнинг билим олиш тизимини холати, ахолининг хаёт фаолияти хавфсизлиги соҳасидаги дастурларни максадларига эришиш даражасини эътиборга олинган холда, жорий ва якуний назорат усуллари оркали бахолаш мумкин (В.Л. бўлимга кара). Бу ерда шу нарсани эътиборга олиш керакки, персоналнинг турли категорияларини тайёргарлиги (ишловчи ахоли.
 14. ФВ Вазирлигининг шахсий таркиби, куткарув хизмати) корпоратив маданият даражасига нисбатан бир хил кийматга эга эмас. Масалан, ФВ Вазирлигининг шахсий таркибини ХФХМ нуктаи назаридан потенсиал хавфли обектлардаги тайёргарлиги бошкаларга нисбатан юкори бўлади. Шу сабабли, персоналнинг турли категориялари учун огирлик коеффициентларидан фойдаланиш керак. Рахбарият ва хизматчиларнинг харакати, персонал жавобгарлигини регламентлаш даражаси лавозим, техника хавфсизлиги бўйича йўрикномаларда ва бошка. персонал фаолиятини регламентловчи хужжатларда акс этиши мумкин. Мехнатни мухофаза килиш холати жарохатлар ва ишлаб чикаришда шартлаб қўйилган касалликларнинг даражаси. мехнатни мухофаза КИЛИШ кайд йўриқномаларининг бузулишларини сони билан бахоланади. коила этилган ва Мехнат интизомини назорати бўйича фаолият холатларининг параметрлари шахсий хужжатларидаги мукофотлар, жазоларни кайд этувчи ёзувлар, мехнат дафтарчаларининг мавжудлиги билан бахоланади.
 15. Лицензиялаш ва декларациялаш холатлари мазкур холатларни кайд этувчи хужжатлар. хамда уларнинг мазмуни билан персоналнинг хабардорлиги оркали бахоланади. Корпоратив ХФХМ тавсифларини юкорида келтирилган айрим кўрсаткичларидан фойдаланганда мос огирлик коеффициентлари билан интеграл бахолашда индивидуал даражадаги ХФХМ ўртача кўрсаткичи эътиборга олиниши керак. Кўрсатилган айрим кўрсаткичларнинг талкини ва фойдаланишида бир маънолигини ўрнатиш максадида, корхона, ташкилот ва муассасаларининг хаёт фаолияти хавфсизлиги холатини бахолаш ва текшириш тартибини ўрнатувчи хужжатлар эътиборга олиниши керак. Ҳозирги вактда кўрсатма ва услубий материалларда ўкув тизими холатини расмий акс эттирувчи алохида кўрсаткичлар мавжуд. Булар тингловчилар билан жамлаш режасини бажариш, хисобот хужжатларнинг холати, укув муассасаларини персоналлар билан жамланганлик даражаси, укув - моддий базанинг холати ва х.к.
 16. Ягона вакиллик кўрсаткич бўлиб, ўтилган ўқув мавзуларидан яхши бахо олган тингловчиларнинг нисбий сони ҳисобланади. Бирок, турли мулохазаларга кўра, ўрганувчиларни тайёргарлик даражасининг (ўрганувчиларнинг 85% ортиғи - талабларга мувофик келади, 75 дан 85 % -оз микдорда талабларга мувофик келади. 75% дан паститалабларга мувофик келмайди) каби чегараларинг белгиланганлиги унча тушунарли эмас. Бундан ташкари, индивидуал баҳолашда факат икки градациянинг - "макбул" ва "номақбул" - мавжудлиги тингловчиларнинг билим даражасини обектив ўрнатишга имкон бермайди. Шlly сабабли, юкорида келтирилган алохида ва интеграл кўрсаткичлардан фойдаланган холда, ҲФХМ корпоратив ривожланишининг даражасини мулохазали, батафсил, имкон даражасида.
 17. сонли бахолаш мақсадида бу кўрсатмаларнинг ками-кустини тузатилиш зарур. Корпоратив маданиятнинг даражасини ўкув -машклар пайтлаги текширувлар натижасида баҳолаш етарлича обектив бўлади. Бу холатларда талабаларга фаолият кўриши учун реал ва шартли шароитлар яратилади. Рахбарият, персоналлар ва куткарувчиларнинг. корхона ва ташкилотлар хизматчиларини таркиби фаолиятнинг самарадорлигига караб ХФХМ корпоратив ривожланиш даражаси ҳакида ишончли фикр юргизиш мумкин, лекин бундай ёндашишдан фойдаланиш соҳаси факат ФВ вактидагина мумкин. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги маданиятининг ривожланишини корпоратив даражасини баҳолашда 5.2. бўлимда келтирилган ёндашишни ишлатиш мумкин. Турган гапки, хаёт фаолияти хавфсизлиги маданиятини даражасига караб, корхона, ташкилот, муассасаларнинг ҳавфли, авариявий холатларнинг таваккалини бахолаш мумкин. Бунинг акси хам тўғри таваккални бахолашдан ҲФХМ даражасини тахминий баҳолашни олиш мумкин.
 18. Ҳозирги вақтда ахоли ва худудлар, саноат обектларини потенсиал хавфларини таваккали бахолашда хисоблаш услубияти етарлича шаклланган (амалиётда фойдаланиш учун) услубий ёндашувлар, услубиятлар шаклида жиддий илмий ишланмалар мавжуд. Бирок, уларнинг кўпчилигини кириш параметрлари ХФХМнинг айрим, ва хусусан интеграл даражаси кўрсаткичларини акс эттиролмайди. Персоналнинг хатолаирни ташхизи усули маълум қизиқиш уйғотади. Бу усул хизматчиларнинг кўзда тутилмаган хатолари билан боглик ходисаларини сифатли бахолашга бу хатоларнинг эхтимолиНИ камайтириш бўйича кўрсатмалар ишлаб чикишга мўлжалланган. Бирок, ҲФХМ даражасини бахолаш учун фойдаланиладиган усул бир канча жиддий чегирмаларга эга. У факат ҳавфли вазиятларнинг олдини олиш фаолиятини эътиборга олади, авария ёки техноген фалокатлардаги ҳатти-ҳаракатларнинг тўғрилигини кўриб чиқмайди. Бундан ташкари, персоналнинг хатолари нафакат маданиятнинг даражаси пастлигини натижаси бўлиб,
 19. балки касбий кўрсатмаларнинг маромига етмаганлиги, иш ўрнинниг эргономикасини камлиги, тартибини, бошка айрим кўрсаткичларни рационал Ва охиргиси. сезиларли камчиликларга “кўзда тутилмаган хатолари" тушунчасини бир хил бўлмаслиги, бахолашнинг сифат тавсифи ва б. киради. мехнат ва дам олиш хам бўлиши мумкин. эмаслиги Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги маданиятининг ривожланишини корпоратив даражасини баҳолашнинг обективлигини ошириш учун индивидуал боскичдаги каби, юкоридаги ёндашишиларнинг барчасини ишлатиш керак.
Anúncio