Aditz laguntzailea

M
M Mprofesor, irakaslea
Euskal aditz laguntzailea

         NOR         NOR-NORI                       NOR-NORK                        NOR-NORI-NORK

        NOR      NOR         NORI                      NOR              NORK    NOR     NORI      NORK
        naiz      NA   tzai     T                        NA       U       T             T(DA)   T
        haiz      HA   tzai     K/N                       HA       U       K/N            K/N (A/NA)K/N
        da           Zai     O                        D        U       -             O     -
        gara      GA   tzai  zki  GU                       GA    it   U       GU      Di (zki)   GU    GU
        zara      ZA   tzai  zki  ZU                       ZA    it   U       ZU            ZU    ZU
        zarete     ZA   tzai  zki  ZUE te                     ZA    it   U     zte ZUE            ZUE    ZUE
        dira          Zai  zki  E                        D    it   U       TE            E     TE

                                     NOR 3. Pertsona        NOR 1. edo 2. Pertsona


               NOR         NORI        HURA     HAIEK     NOR            NORK       NORK     NOR    NORI
        nintzen    NIN   tzai     DA      N  nuen     nituen     NIND   U        DA     N  N           DA    N
        hintzen    HIN   tzai     A/NA     N  huen     hituen     HIND   U        A/NA    N  H           A/NA   N
        zen      ZI   tzai     O       N  zuen     zituen     ()            -      eN  Z           O     N
        ginen     GIN   tzai  zki  GU      N  genuen    genituen    GINT   U        GU     N  GEN     i(zki)  GU    N
        zinen     ZIN   tzai  zki  ZU      N  zenuen    zenituen    ZINT   U        ZU     N  ZEN          ZU    N
        zineten    ZIN   tzai  zki  ZUE te    N  zenuten    zenituzten   ZINT   U zte      ZUE     N  ZEN          ZUE te  N
        ziren     ZI   tzai  zki  E       N  zuten     zituzten    ()            TE     N  Z           E  te  N


                NOR        NORI        HURA     HAIEK       NOR            NORK       NORK NOR        NORI
        banintz    BaNIN  tzai     T         banu     banitu     Ba NIND     U       T      Ba  N           T
        bahintz    BaHIN  tzai     K/N        bahu     bahitu     Ba HIND     U       K/N     Ba  H           K/NA
        balitz     BaLI  tzai     O         balu     balitu      ()             -      Ba  L           O
        bagina     BaGIN  tzai  zki  GU         bagenu    bagenitu    Ba GINT     U       GU      Ba  GEN i(zki)      GU
        bazina     BaZIN  tzai  zki  ZU         bazenu    bazenitu    Ba ZINT     U       ZU      Ba  ZEN          ZU
        bazinete    BaZIN  tzai  zki  ZUE te       bazenute   bazenituzte  Ba ZINT     U     zte ZUE     Ba  ZEN          ZUE te
        balira     BaLI  tzai  zki  E         balute    balituzte     ()             TE      Ba  L           E  te

                                   HURA     HAIEK     NOR              NORK
        nintzateke   NIN   tzai     DA    ke    nuke     nituzke    NIND   U        ke  T      N           DA ke
        hintzateke   HIN   tzai     A/NA   ke    huke     hituzke    HIND   U        ke  K/N     H           A/NAke
        litzateke   LI   tzai     O    ke    luke     lituzke    ()               -      L           O  ke
        ginateke    GIN   tzai  zki  GU    ke    genuke    genituzke   GINT   U        ke  GU     GEN    i(zki)   GU ke
        zinateke    ZIN   tzai  zki  ZU    ke    zenuke    zenituzke   ZINT   U        ke  ZU     ZEN          ZU ke
        zinatekete   ZIN   tzai  zki  ZUE   ke te   zenukete   zenituzkete  ZINT   U zte      ke  ZUE     ZEN          ZUE ke   te
        lirateke    LI   tzai  zki  E    ke    lukete    lituzkete   ()               TE     L           E  ke   te

                                   HURA     HAIEK     NOR              NORK
        nintzatekeen  NIN   tzai     DA ke     eN  nukeen    nituzkeen   NIND   U        ke  DA  N   N     DA ke         eN
        hintzatekeen  HIN   tzai     A/NAke    eN  hukeen    hituzkeen   HIND   U        ke  A/NA N   H     A/NAke         eN
        zatekeen    ZI   tzai     O  ke    eN  zukeen    zituzkeen   ()               -  eN   Z     O  ke         eN
        ginatekeen   GIN   tzai  zki  GU ke     eN  genukeen   genituzkeen  GINT   U        ke  GU N    GEN i(zki)GU ke         eN
        zinatekeen   ZIN   tzai  zki  ZU ke     eN  zenukeen   zenituzkeen  ZINT   U        ke  ZU  N   ZEN    ZU ke         eN
        zinateketen  ZIN   tzai  zki  ZUE kete    N  zenuketen   zenituzketen  ZINT   U zte      ke  ZUE N    ZEN    ZUE ke      te  N
        ziratekeen   ZI   tzai  zki  E  ke    eN  zuketen    zituzketen   ()               TE  N   Z     E  ke      te  N

               NOR         NORI                      NOR              NORK    NOR     NORI      NORK
        naiteke    NA   ki      DA    ke                   NA       zake      T            DA     ke  T
        haiteke    HA   ki      A/NA   ke                   HA       zake      K/N           A/NA    ke  K/N
        daiteke    DA   ki      O    ke                   De       zake      -            iO     ke  -
        gaitezke    GA   ki   zki  GU    ke                   GA    it   zake      GU     Dieza (zki) GU     ke  GU
        zaitezke    ZA   ki   zki  ZU    ke                   ZA    it   zake      ZU           ZU     ke  ZU
        zaitezkete   ZA   ki   zki  ZUE   ke te                 ZA    it   zake   te  ZUE           ZUE    ke  ZUE
        daitezke    DA   ki   zki  E    ke                   D    it   zake      TE           iE     ke  TE

               NOR         NORI        HURA     HAIEK     NOR            NORK       NORK NOR NORI
        nintekeen   NEN   ki      DA ke     eN  nezakeen   nitzakeen   NINT   zake       DA     N  N       DA ke eN
        hintekeen   HEN   ki      A/NAke    eN  hezakeen   hitzakeen   HINT   zake       A/NA    N  H       A/NAke eN
        zitekeen    ZE   ki      O  ke    eN  zezakeen   zitzakeen   ()            -      eN  Z       iO ke eN
        gintezkeen   GEN   ki   zki  GU ke     eN  genezakeen  genitzakeen  GINT   zake       GU     N  GEN ieza(zki)GU ke eN
        zintezkeen   ZEN   ki   zki  ZU ke     eN  zenezakeen  zenitzakeen  ZINT   zake       ZU     N  ZEN      ZU ke eN
        zintezketen  ZEN   ki   zki  ZUE kete    N  zenezaketen  zenitzaketen  ZINT   zake    te  ZUE     N  ZEN      ZUE ke teN
        zitezkeen   ZE   ki   zki  E  ke    eN  zezaketen   zitzaketen   ()            TE     N  Z       iE ke teN

               NOR         NORI        HURA     HAIEK     NOR            NORK       NORK NOR NORI
        ninteke    NEN   ki      DA ke       nezake    nitzake    NINT   zake       T        N       DA       ke
        hinteke    HEN   ki      A/NAke       hezake    hitzake    HINT   zake       K/N       H       A/NA      ke
        liteke     LE   ki      O  ke       lezake    litzake    ()            -        L       iO       ke
        gintezke    GEN   ki   zki  GU ke       genezake   genitzake   GINT   zake       GU        GEN ieza(zki)GU       ke
        zintezke    ZEN   ki   zki  ZU ke       zenezake   zenitzake   ZINT   zake       ZU        ZEN      ZU       ke
        zintezkete   ZEN   ki   zki  ZUE kete      zenezakete  zenitzakete  ZINT   zakete      ZUE       ZEN      ZUE      ke te
        litezke    LE   ki   zki  E  ke       lezakete   litzakete   ()            TE        L       iE       ke te

               NOR         NORI                      NOR            NORK       NOR      NORI     NORK
        nadin     NA   ki      DA     N                  NA    za        DA     N          DA      DA N
        hadin     HA   ki      A/NA    N                  HA    za        A/NA    N          A/NA     A/NAN
        dadin     DA   ki      O      N                  De    za        -      N          iO      -  N
        gaitezen    GA   ki   zki  GU     N                  GA it  za        GU     N  D  ieza (zki)GU      GU N
        zaitezen    ZA   ki   zki  ZU     N                  ZA it  za        ZU     N          ZU      ZU N
        zaitezten   ZA   ki   zki  ZUE   te N                  ZA it  za te      ZUE     N          ZUE      ZUE N
        daitezen    DA   ki   zki  E      N                  D  it  za        TE     N          iE      TE N

               NOR         NORI        HURA     HAIEK     NOR            NORK       NORK         NOR NORI
        nendin     NEN   ki      DA     N   nezan     nitzan     NINT   za        DA     N  N           DA   N
        hendin     HEN   ki      A/NA    N   hezan     hitzan     HINT   za        A/NA    N  H           A/NA  N
        zedin     ZE   ki      O      N   zezan     zitzan     ()            -      N  Z           iO   N
        gintezen    GEN   ki   zki  GU     N   genezan    genitzan    GINT   za        GU     N  GEN ieza(zki)     GU   N
        zintezen    ZEN   ki   zki  ZU     N   zenezan    zenitzan    ZINT   za        ZU     N  ZEN          ZU   N
        zintezten   ZEN   ki   zki  ZUE   te N   zenezaten   zenitzaten   ZINT   za te      ZUE     N  ZEN          ZUE te N
        zitezen    ZE   ki   zki  E      N   zezaten    zitzaten    ()            TE     N  Z           iE  te N

               NOR         NORI                      NOR            NORK       NOR      NORI     NORK
        ()       ()          T                        NA       za    ()               T       ()
        hadi      HA   ki      K/N                                    K/N               K/N      K/N
        bedi      BE   ki      O                        Be     za      -                iO      -
        ()       ()          GU                       GA    it za      ()        (B) ieza (zki) GU      ()
        zaitez     ZA   ki   zki  ZU                                    ZU               ZU      ZU
        zaitezte    ZA   ki   zki  ZUE   te                                ZUE               ZUE      ZUE
        bitez     BE   ki   zki  E                        B    it za      TE               iE      TE

Recomendados

Baldintza por
BaldintzaBaldintza
BaldintzaJoseba Dean Lekunberri
1.3K visualizações7 slides
Laguntzaileak por
LaguntzaileakLaguntzaileak
LaguntzaileakM M
6.3K visualizações1 slide
Ahalera por
AhaleraAhalera
AhaleraJoseba Dean Lekunberri
4.5K visualizações10 slides
Nork nor por
Nork norNork nor
Nork norO EE
12.7K visualizações1 slide
Aditzak por
AditzakAditzak
AditzakNerea Sueiro
9K visualizações21 slides
INDIKATIBOZKO ADITZ LAGUNTZAILEA (taulak) por
INDIKATIBOZKO ADITZ LAGUNTZAILEA (taulak)INDIKATIBOZKO ADITZ LAGUNTZAILEA (taulak)
INDIKATIBOZKO ADITZ LAGUNTZAILEA (taulak)nagoarteaga0
34.6K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Erlatibozko perpausak por
Erlatibozko perpausakErlatibozko perpausak
Erlatibozko perpausakidoialariz
8.1K visualizações2 slides
Agintera euskal aditz laguntzailea por
Agintera  euskal aditz laguntzaileaAgintera  euskal aditz laguntzailea
Agintera euskal aditz laguntzaileaM M
3.9K visualizações2 slides
Aditz trinkoak por
Aditz trinkoakAditz trinkoak
Aditz trinkoakEmsier
28.9K visualizações2 slides
Argudio motak por
Argudio motakArgudio motak
Argudio motakeuskararenerraietan
4.2K visualizações4 slides
Aditz taulak por
Aditz taulakAditz taulak
Aditz taulakAlain Kapanaga
6.9K visualizações5 slides
Baldintza BATUA por
Baldintza BATUABaldintza BATUA
Baldintza BATUANerea Sueiro
3.7K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

Erlatibozko perpausak por idoialariz
Erlatibozko perpausakErlatibozko perpausak
Erlatibozko perpausak
idoialariz8.1K visualizações
Agintera euskal aditz laguntzailea por M M
Agintera  euskal aditz laguntzaileaAgintera  euskal aditz laguntzailea
Agintera euskal aditz laguntzailea
M M3.9K visualizações
Aditz trinkoak por Emsier
Aditz trinkoakAditz trinkoak
Aditz trinkoak
Emsier28.9K visualizações
Aditz taulak por Alain Kapanaga
Aditz taulakAditz taulak
Aditz taulak
Alain Kapanaga6.9K visualizações
Baldintza BATUA por Nerea Sueiro
Baldintza BATUABaldintza BATUA
Baldintza BATUA
Nerea Sueiro3.7K visualizações
EUSKAL HERRIKO IBAIAK por Sasoeta5maila
EUSKAL HERRIKO IBAIAKEUSKAL HERRIKO IBAIAK
EUSKAL HERRIKO IBAIAK
Sasoeta5maila7.8K visualizações
Paleolitoa por juanicastro
PaleolitoaPaleolitoa
Paleolitoa
juanicastro1.3K visualizações
Agintera por sastarri
AginteraAgintera
Agintera
sastarri6.5K visualizações
Errezeta txantiloia orri bat por idoialariz
Errezeta txantiloia orri batErrezeta txantiloia orri bat
Errezeta txantiloia orri bat
idoialariz6.8K visualizações
EUSKAL HERRIKO IÑAUTERIAK por Trumoi
EUSKAL HERRIKO IÑAUTERIAKEUSKAL HERRIKO IÑAUTERIAK
EUSKAL HERRIKO IÑAUTERIAK
Trumoi424 visualizações
Ega ohiko akatsak por E-idazkaritza
Ega ohiko akatsakEga ohiko akatsak
Ega ohiko akatsak
E-idazkaritza6.6K visualizações
Izena eta izen motak por Apuntes300
Izena eta izen motakIzena eta izen motak
Izena eta izen motak
Apuntes3004.1K visualizações
Lanbideak bingoa por maia nago
Lanbideak bingoaLanbideak bingoa
Lanbideak bingoa
maia nago2.3K visualizações
Aditz trinkoa nork por ido975
Aditz trinkoa norkAditz trinkoa nork
Aditz trinkoa nork
ido9752.7K visualizações
Nor nori taula por O EE
Nor nori taulaNor nori taula
Nor nori taula
O EE30.7K visualizações
Atzizkiak gailu ki kari por MargaGutierrez
Atzizkiak gailu ki kariAtzizkiak gailu ki kari
Atzizkiak gailu ki kari
MargaGutierrez7.6K visualizações
Biografia nola idatzi eskema por idoialariz
Biografia nola idatzi eskemaBiografia nola idatzi eskema
Biografia nola idatzi eskema
idoialariz19K visualizações
Idazlan gaiak por E-idazkaritza
Idazlan gaiakIdazlan gaiak
Idazlan gaiak
E-idazkaritza20.9K visualizações
Aro modernoa por ODISEAB5
Aro modernoaAro modernoa
Aro modernoa
ODISEAB52.5K visualizações

Mais de M M

Euskararen eguna 6.A por
Euskararen eguna  6.AEuskararen eguna  6.A
Euskararen eguna 6.AM M
1.3K visualizações1 slide
MATEMATIKA 5 SANTILLANA por
MATEMATIKA 5 SANTILLANAMATEMATIKA 5 SANTILLANA
MATEMATIKA 5 SANTILLANAM M
100.5K visualizações224 slides
MATEMÁTICAS 5 - ANAYA por
MATEMÁTICAS 5 - ANAYAMATEMÁTICAS 5 - ANAYA
MATEMÁTICAS 5 - ANAYAM M
97.4K visualizações214 slides
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA por
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERACOMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERAM M
1.5K visualizações7 slides
Mateirakasle 100713043451-phpapp01 por
Mateirakasle 100713043451-phpapp01Mateirakasle 100713043451-phpapp01
Mateirakasle 100713043451-phpapp01M M
821 visualizações12 slides
MATEMÁTICAS 6º ANAYA por
MATEMÁTICAS  6º ANAYAMATEMÁTICAS  6º ANAYA
MATEMÁTICAS 6º ANAYAM M
238.6K visualizações212 slides

Mais de M M(20)

Euskararen eguna 6.A por M M
Euskararen eguna  6.AEuskararen eguna  6.A
Euskararen eguna 6.A
M M1.3K visualizações
MATEMATIKA 5 SANTILLANA por M M
MATEMATIKA 5 SANTILLANAMATEMATIKA 5 SANTILLANA
MATEMATIKA 5 SANTILLANA
M M100.5K visualizações
MATEMÁTICAS 5 - ANAYA por M M
MATEMÁTICAS 5 - ANAYAMATEMÁTICAS 5 - ANAYA
MATEMÁTICAS 5 - ANAYA
M M97.4K visualizações
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA por M M
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERACOMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA
COMO AYUDARLES EN LAS TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA
M M1.5K visualizações
Mateirakasle 100713043451-phpapp01 por M M
Mateirakasle 100713043451-phpapp01Mateirakasle 100713043451-phpapp01
Mateirakasle 100713043451-phpapp01
M M821 visualizações
MATEMÁTICAS 6º ANAYA por M M
MATEMÁTICAS  6º ANAYAMATEMÁTICAS  6º ANAYA
MATEMÁTICAS 6º ANAYA
M M238.6K visualizações
Mapa europa político - color - con referencias por M M
Mapa europa  político - color - con referenciasMapa europa  político - color - con referencias
Mapa europa político - color - con referencias
M M5.4K visualizações
Diptico3 olimpmatemalava por M M
Diptico3 olimpmatemalavaDiptico3 olimpmatemalava
Diptico3 olimpmatemalava
M M413 visualizações
CONCURSO DE POSTALES por M M
CONCURSO DE POSTALESCONCURSO DE POSTALES
CONCURSO DE POSTALES
M M364 visualizações
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD por M M
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDADCONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
M M373 visualizações
EL COLOR por M M
EL COLOREL COLOR
EL COLOR
M M908 visualizações
Derechos deberes por M M
Derechos deberesDerechos deberes
Derechos deberes
M M12.9K visualizações
DERECHOS Y DEBERES NIÑOS por M M
DERECHOS Y DEBERES NIÑOSDERECHOS Y DEBERES NIÑOS
DERECHOS Y DEBERES NIÑOS
M M33.4K visualizações
POTENCIAS Y RAÍCES por M M
POTENCIAS Y RAÍCESPOTENCIAS Y RAÍCES
POTENCIAS Y RAÍCES
M M2.2K visualizações
POTENCIAS Y RAÍCES por M M
POTENCIAS Y RAÍCESPOTENCIAS Y RAÍCES
POTENCIAS Y RAÍCES
M M1.7K visualizações
Elecciones consejosescolares2012 por M M
Elecciones consejosescolares2012Elecciones consejosescolares2012
Elecciones consejosescolares2012
M M258 visualizações
MENÚS DE OCTUBRE / URRIAREN MENUAK por M M
MENÚS DE OCTUBRE / URRIAREN MENUAKMENÚS DE OCTUBRE / URRIAREN MENUAK
MENÚS DE OCTUBRE / URRIAREN MENUAK
M M568 visualizações
MENÚ DEL COMEDOR / JANTOKIKO MENUA por M M
MENÚ DEL COMEDOR / JANTOKIKO MENUAMENÚ DEL COMEDOR / JANTOKIKO MENUA
MENÚ DEL COMEDOR / JANTOKIKO MENUA
M M310 visualizações
Horario 6º curso por M M
Horario 6º cursoHorario 6º curso
Horario 6º curso
M M392 visualizações
KONTZESIBOAK por M M
KONTZESIBOAKKONTZESIBOAK
KONTZESIBOAK
M M7.2K visualizações

Aditz laguntzailea

 • 1. Euskal aditz laguntzailea NOR NOR-NORI NOR-NORK NOR-NORI-NORK NOR NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK naiz NA tzai T NA U T T(DA) T haiz HA tzai K/N HA U K/N K/N (A/NA)K/N da Zai O D U - O - gara GA tzai zki GU GA it U GU Di (zki) GU GU zara ZA tzai zki ZU ZA it U ZU ZU ZU zarete ZA tzai zki ZUE te ZA it U zte ZUE ZUE ZUE dira Zai zki E D it U TE E TE NOR 3. Pertsona NOR 1. edo 2. Pertsona NOR NORI HURA HAIEK NOR NORK NORK NOR NORI nintzen NIN tzai DA N nuen nituen NIND U DA N N DA N hintzen HIN tzai A/NA N huen hituen HIND U A/NA N H A/NA N zen ZI tzai O N zuen zituen () - eN Z O N ginen GIN tzai zki GU N genuen genituen GINT U GU N GEN i(zki) GU N zinen ZIN tzai zki ZU N zenuen zenituen ZINT U ZU N ZEN ZU N zineten ZIN tzai zki ZUE te N zenuten zenituzten ZINT U zte ZUE N ZEN ZUE te N ziren ZI tzai zki E N zuten zituzten () TE N Z E te N NOR NORI HURA HAIEK NOR NORK NORK NOR NORI banintz BaNIN tzai T banu banitu Ba NIND U T Ba N T bahintz BaHIN tzai K/N bahu bahitu Ba HIND U K/N Ba H K/NA balitz BaLI tzai O balu balitu () - Ba L O bagina BaGIN tzai zki GU bagenu bagenitu Ba GINT U GU Ba GEN i(zki) GU bazina BaZIN tzai zki ZU bazenu bazenitu Ba ZINT U ZU Ba ZEN ZU bazinete BaZIN tzai zki ZUE te bazenute bazenituzte Ba ZINT U zte ZUE Ba ZEN ZUE te balira BaLI tzai zki E balute balituzte () TE Ba L E te HURA HAIEK NOR NORK nintzateke NIN tzai DA ke nuke nituzke NIND U ke T N DA ke hintzateke HIN tzai A/NA ke huke hituzke HIND U ke K/N H A/NAke litzateke LI tzai O ke luke lituzke () - L O ke ginateke GIN tzai zki GU ke genuke genituzke GINT U ke GU GEN i(zki) GU ke zinateke ZIN tzai zki ZU ke zenuke zenituzke ZINT U ke ZU ZEN ZU ke zinatekete ZIN tzai zki ZUE ke te zenukete zenituzkete ZINT U zte ke ZUE ZEN ZUE ke te lirateke LI tzai zki E ke lukete lituzkete () TE L E ke te HURA HAIEK NOR NORK nintzatekeen NIN tzai DA ke eN nukeen nituzkeen NIND U ke DA N N DA ke eN hintzatekeen HIN tzai A/NAke eN hukeen hituzkeen HIND U ke A/NA N H A/NAke eN zatekeen ZI tzai O ke eN zukeen zituzkeen () - eN Z O ke eN ginatekeen GIN tzai zki GU ke eN genukeen genituzkeen GINT U ke GU N GEN i(zki)GU ke eN zinatekeen ZIN tzai zki ZU ke eN zenukeen zenituzkeen ZINT U ke ZU N ZEN ZU ke eN zinateketen ZIN tzai zki ZUE kete N zenuketen zenituzketen ZINT U zte ke ZUE N ZEN ZUE ke te N ziratekeen ZI tzai zki E ke eN zuketen zituzketen () TE N Z E ke te N NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK naiteke NA ki DA ke NA zake T DA ke T haiteke HA ki A/NA ke HA zake K/N A/NA ke K/N daiteke DA ki O ke De zake - iO ke - gaitezke GA ki zki GU ke GA it zake GU Dieza (zki) GU ke GU zaitezke ZA ki zki ZU ke ZA it zake ZU ZU ke ZU zaitezkete ZA ki zki ZUE ke te ZA it zake te ZUE ZUE ke ZUE daitezke DA ki zki E ke D it zake TE iE ke TE NOR NORI HURA HAIEK NOR NORK NORK NOR NORI nintekeen NEN ki DA ke eN nezakeen nitzakeen NINT zake DA N N DA ke eN hintekeen HEN ki A/NAke eN hezakeen hitzakeen HINT zake A/NA N H A/NAke eN zitekeen ZE ki O ke eN zezakeen zitzakeen () - eN Z iO ke eN gintezkeen GEN ki zki GU ke eN genezakeen genitzakeen GINT zake GU N GEN ieza(zki)GU ke eN zintezkeen ZEN ki zki ZU ke eN zenezakeen zenitzakeen ZINT zake ZU N ZEN ZU ke eN zintezketen ZEN ki zki ZUE kete N zenezaketen zenitzaketen ZINT zake te ZUE N ZEN ZUE ke teN zitezkeen ZE ki zki E ke eN zezaketen zitzaketen () TE N Z iE ke teN NOR NORI HURA HAIEK NOR NORK NORK NOR NORI ninteke NEN ki DA ke nezake nitzake NINT zake T N DA ke hinteke HEN ki A/NAke hezake hitzake HINT zake K/N H A/NA ke liteke LE ki O ke lezake litzake () - L iO ke gintezke GEN ki zki GU ke genezake genitzake GINT zake GU GEN ieza(zki)GU ke zintezke ZEN ki zki ZU ke zenezake zenitzake ZINT zake ZU ZEN ZU ke zintezkete ZEN ki zki ZUE kete zenezakete zenitzakete ZINT zakete ZUE ZEN ZUE ke te litezke LE ki zki E ke lezakete litzakete () TE L iE ke te NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK nadin NA ki DA N NA za DA N DA DA N hadin HA ki A/NA N HA za A/NA N A/NA A/NAN dadin DA ki O N De za - N iO - N gaitezen GA ki zki GU N GA it za GU N D ieza (zki)GU GU N zaitezen ZA ki zki ZU N ZA it za ZU N ZU ZU N zaitezten ZA ki zki ZUE te N ZA it za te ZUE N ZUE ZUE N daitezen DA ki zki E N D it za TE N iE TE N NOR NORI HURA HAIEK NOR NORK NORK NOR NORI nendin NEN ki DA N nezan nitzan NINT za DA N N DA N hendin HEN ki A/NA N hezan hitzan HINT za A/NA N H A/NA N zedin ZE ki O N zezan zitzan () - N Z iO N gintezen GEN ki zki GU N genezan genitzan GINT za GU N GEN ieza(zki) GU N zintezen ZEN ki zki ZU N zenezan zenitzan ZINT za ZU N ZEN ZU N zintezten ZEN ki zki ZUE te N zenezaten zenitzaten ZINT za te ZUE N ZEN ZUE te N zitezen ZE ki zki E N zezaten zitzaten () TE N Z iE te N NOR NORI NOR NORK NOR NORI NORK () () T NA za () T () hadi HA ki K/N K/N K/N K/N bedi BE ki O Be za - iO - () () GU GA it za () (B) ieza (zki) GU () zaitez ZA ki zki ZU ZU ZU ZU zaitezte ZA ki zki ZUE te ZUE ZUE ZUE bitez BE ki zki E B it za TE iE TE