Fonetike dhe Fonologji e Shqipes

Faruk Istogu
Faruk IstoguEnglish Language Teacher em The Cambridge School
Sipas vendit të ngjitjes së gjuhës drejt qiellzës:
1. Të përparme: i, e, y
2. Qendrore: ë, a
3. Të prapme: o, u
Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës:
1. Të hapuara: a
2.Gjysmë të hapura: o, e, ë
3.Të mbyllura: i, y, u
Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve:
1. Të buzorëzuara: y, u, o
2. Të pabuzorëzuara: i, e, a, ë
ZANORET
buzore dhëmbore alveolare paraqiellzo
re
Qiellzore Prapaqiellz
ore
Mbylltore
E shurdhët
P T C Ç Q K
E zëshme B D X Xh Gj g
Shtegore
E zëshme
V Dh Z Zh J
E pazëshme F Th S Sh H
Hundore
Sonante
( janë të
zëshme f.
75.)
M N Nj
Anësore Ll L
Dridhëse R, RR
Fonetika Studion mjetet tingullore të gjuhës, shfaqjet dhe funksionet e tyre.
Kemi fonetikë:
• Përshkruese (Sinkronike)
• Fonetikë Historike (diakronike)
• Fonetikë e përgjithshme
Drejtshqiptimi ose oratopia është degë e rëndësishme e fonetikës.
• Drejtshqiptimi quhet edhe «fonetikë normative».
OBJEKTET E FONETIKËS
Është njësia më e vogël e kuptueshme në një fjalë.
Fjala mal – m+a+l në gjuhën e folur shprehte më këta tinguj, ndërsa në gjuhën
e shkruar me shkronjat përkatëse. Pra, ndarja e ligjërimit tonë në kuptim quhet
nyjëtimi i parë.
• Por këtë njësi të fjalës së parë, d.m.th fjala dhe morfemat e saj mund të
ndahen në njësi më të vogla, në tinguj – fonema që si njësi nuk ka kuptim
në vetvete (pra këto njësi pakuptim lidhen vetëm me rrafshin e shprehjes
dhe përbëjnë atë që quhet nyjëtimi i dytë i gjuhës).
MORFEMA
Si njësi tingullore lineare ose segmentore në gjuhë shërbejnë tingujt. Dhe
quhen linearë, meqë në rrjedhën e ligjërimit vendosen njëri pas tjetrit,
shqiptohen njëri pas tjetrit.
• Si njësi tingullore mbisegmentore konsiderohen sidomos theksi dhe
intonacioni.
• Ana tingullore e gjuhës ka funksion formues dhe njohës.
• Ka funksion formues sepse tingujt e saj luajnë rolin e materialit të
ndërtimit për fjalë.
• Funksioni njohës i anës tingullore duhet në faktin se në sajë të lidhjes së
kompleksit tingullor dhe të kuptimin, folësit e një gjuhe njohin njësitë
gjuhësore, p.sh. Dorë, derë ose ato pakuptim si dërë ose rodë
NJËSITË TINGULLORE
• Tingujt e ligjërimit studiohen në:
1. Aspektin nyjëtimor
2. Aspektin akustik
3. Aspektin funksional ose fonologjik
TINGUJT DHE ASPEKTET E
STUDIMIT TË TYRE
Është aspekti më i rëndësishëm i studimit të anës tingullore të gjuhës, sepse
gjuha është dukuri shoqërore, që ka lindur në shoqëri dhe i shërben asaj.
ASPEKTI FUNKSIONAL I
TINGULLIT
Në ligjërim tingujt përfitohen nga dridhja e tejzave të zërit në laring si edhe
nga fërkimi që shkaktohet gjatë kalimit të rrymës së ajrit nëpër pengesat që
mund të krijohen në vende të ndryshme të aparatit të të folurit.
• Karakteristikat kryesore akustike të tingujve të ligjërimit janë:
1. Lartësia
2. Forca (intensiteti)
3. Gjatësia
4. Timbëri
ASPEKTI AKUSTIK I TINGULLIT
• Lartësia e një tingulli varet nga numri i dridhjeve në njësinë e kohës (si
njësi e tillë zakonisht merret sekonda). Sa më i madh të jetë numri i
dridhjeve në sekondë, aq më i lartë është tingulli, këtu vlen të përmendet se
matja e tingullit bëhet me herc (hc).
LARTËSIA
Ky intensitet varet nga amplituda e dridhjes (d.m.th. Nga largesa midis pikës
së qetësisë dhe pikës skajore që arrin trupi që dridhet). Sa më e madhe të jetë
amplituda, aq më i fortë është tingulli.
FORCA OSE INTENSITETI FIZIK I
TINGULLIT
Gjatësia e një tingulli është sasia e kohës që përdoret për shqiptimin e tyre. Për
më shumë kjo gjatësi varet nga faktorë të ndryshëm, ndër të cilët mund të
përmendim shpejtësinë e të folurit, theksin, e tje.
GJATËSIA
Tingujt e ligjërimit, ashtu si edhe tingujt e tjerë, zakonisht nuk përbëhen nga
dridhje të thjeshta, por të përbëra.
Kjo i bije që një tingull dridhet si tërësi, por njëkohësisht dridhen edhe pjesët
e veçanta të tij, d.m.th. gjysma, një e treta, një e katërta etj. Si përfundim
përfitohet një tingull i përbërë.
Toni që fitohet nga dridhja e telit si tërësi quhet ton themelor.
Tonet që fitohen nga dridhjet e pjesëve të telit, quhen tone pjesore ose
harmonike.
Tonet pjesore ose harmonike, i japin tingullit ngjyrimin karakteristik që quhet
timbër.
Analiza e formanteve të tingujve bëhet me aparate të posaçme që quhen
spektrografë ose sonagrafë.
REZONANCA
• Pjesët kryesore të aparatit të të folurit janë:
1. Zgavra e hundës 2. Zgavra e gojës 3.Faringu 4.Laringu (ku janë vendosur
tejzat e zërit) 4. Trakea 5. Mushkëritë 6. Diafrangma.
• Aparati i të folurit përbëhet prej këtyre organeve: mushkërive, laringut (ku
janë vendosur tejzat e zërit), faringut, zgavrës së gojës, gjuhës, buzëve,
zgavrës së hundës, qiellzës dhe njerithit (uvulës).
ASPEKTI NYJËTIMOR I TINGUJVE
APARATI I TË FOLURIT (PRERJE SKEMATIKE
NË PROFIL) DHE PIKAT E NYJËTIMIT
Laringu, përbënë pjesën e sipërme të zgjatur të trakesë. Në të dy anët e saj janë
vendosur tejzat e zërit (kordat vokale), që në të vërtetë janë dy palosje
muskulore elastike. Zëri prodhohet si pasojë e dridhjes së tejzave të tendosura
të zërit, dridhje që shkaktohet nga rryma e ajrit që del nga mushkëritë.
Hapësira midis tejzave të zërit quhet shtegth i zërit.
ORGANET E FRYMËMARRJES
Zgavrat e mbilaringut luajnë rolin e rezonatorëve dhe të prodhimit të
zhurmave që karakterizojnë disa nga tingujt e ligjërimit. Kështu, prej laringut
rryma e ajrit kalon në faring, i cili luan rolin e rezonatorit. Faringu lidhet me
zgavrat e gojës dhe të hundës. Kur rryma e ajrit kalon nëpër zgavrën e hundës,
tingulli fiton një ngjyrim karakteristik, hundorësinë. Si p.sh: m, n, nj.
ZGAVRA E MBILARINGUT
Gjuha është organi më i lëvizshëm që merr pjesë në nyjëtimin e tingujve.
• Në mënyrë konvencionale gjuha ndahet në disa pjesë:
1. Maja e gjuhës
2. Shpina e gjuhës (ana në drejtim të qiellzës)
3. Rrënja e gjuhës (pjesa ku ajo bashkohet me kockën e nëngjuhës dhe me
epiglotën).
GJUHA
• Ajo ndahet në: Pjesën e përparme, të mesme, dhe të prapme.
• Nga pjesa e përparme e saj dallohet veças maja e gjuhës.
• Kufirin e përparmë të zgavrës së gojës e përbëjnë buzët dhe dhëmbët.
Buzët, që mund të zgjatën dhe të mblidhen, shërbejnë gjithashtu si
rezonator dhe ndikojnë në rezonancën e zgavrës së gojës (buzorëzimi ose
labializimi). Dhëmbët janë futur në mishrat e dhëmbëve, që quhen dhe
alveola ose trysa.
• Kufirin e sipër të zgavrës së gojës e përbën qiellza, e cila ndahet në dy
pjesë : qiellza e fortë dhe qiellza e butë. E forta fillon pas alveolave dhe
mbaron në kufirin e dhëmbëve të fundit. Qiellza e butë është formuar prej
muskujsh dhe është e lëvizshme, sepse mbështetet në një mbajtëse kocke.
SHPINA E GJUHËS
Organet që marrin pjesë në nyjëtimin e tingujve, mund të jenë të lëvizshme
dhe të palëvizshme, ose siç quhen ndryshe, aktive dhe pasive.
• Në organet aktive përfshihen tejzat e zërit, gjuha, qiellza e butë me
njerithin dhe buzët. Në organin pasive futen qiellza e fortë (së bashku me
alveolat) dhe dhëmbët.
ORGANET AKTIVE DHE PASIVE
Studion rolin që luajnë tingujt në funksionin e gjuhës si mjet komunikimi në
shoqëri.
D.m.th studimi i tingujve nga pikëpamja e rolit që luajnë për ndërtimin dhe për
dallimin e njësive të kuptueshme të gjuhës, d.m.th të fjalëve dhe të morfemave,
përbën objektin kryesor të teorisë së fonemave dh të fonologjisë, ku fonemat
zënë rolin kryesor.
Fonetika i studion njësitë tingullore të ligjërimit në aspektin nyjëtimore e fizik
dhe fonologjia, që i studion këto njësi nga ana funksionale, përbëjnë dy
aspekte studimi të një disipline të vetme gjuhësore, prandaj fonologjinë e
quajnë edhe fonetikë funksionale.
ASPEKTI FUNKSIONAL OSE
FONOLOGJIK I TINGUJVE
1 de 20

Recomendados

Test shqip por
Test shqipTest shqip
Test shqipBesar Limani
72.1K visualizações10 slides
Gramatika e gjuhes shqipe por
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeEsat_Imeraj
127.5K visualizações218 slides
Gramatika e gjuhes shqipe por
Gramatika e gjuhes shqipeGramatika e gjuhes shqipe
Gramatika e gjuhes shqipeMergim Lipa
66.7K visualizações218 slides
Fjala dhe perberesit e saj por
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajBlerinaMuobega
45.8K visualizações2 slides
Parafjala por
ParafjalaParafjala
ParafjalaAlush Kryeziu
25K visualizações7 slides
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. Shqipe por
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. ShqipeSintaksa dhe Morfologjia e Gj. Shqipe
Sintaksa dhe Morfologjia e Gj. ShqipeShkelzen B.
64.5K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Albanian Language - verbs por
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs Faruk Istogu
22.8K visualizações74 slides
Punim seminarik : Emri por
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : EmriValmir Nuredini
37K visualizações8 slides
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi por
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-UshtrohemiGramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi#MesueseAurela Elezaj
10.4K visualizações22 slides
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe por
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipePyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe#MesueseAurela Elezaj
36.2K visualizações8 slides
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare por
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareShkrimtarët e letërsisë bashkohore Shqiptare
Shkrimtarët e letërsisë bashkohore ShqiptareUniversiteti Politeknik Tirane
47.2K visualizações15 slides
Figurat letrare por
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrareshkumbin muzlijaj
198.9K visualizações67 slides

Mais procurados(20)

Albanian Language - verbs por Faruk Istogu
Albanian Language - verbs Albanian Language - verbs
Albanian Language - verbs
Faruk Istogu22.8K visualizações
Punim seminarik : Emri por Valmir Nuredini
Punim seminarik : EmriPunim seminarik : Emri
Punim seminarik : Emri
Valmir Nuredini37K visualizações
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi por #MesueseAurela Elezaj
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-UshtrohemiGramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
Gramatike-Lexojme-Pyesim-mesojme-Permbledhim-Ushtrohemi
#MesueseAurela Elezaj10.4K visualizações
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe por #MesueseAurela Elezaj
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipePyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe
Pyetje dhe pergjigje ne gjuhen shqipe
#MesueseAurela Elezaj36.2K visualizações
Figurat letrare por shkumbin muzlijaj
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
shkumbin muzlijaj198.9K visualizações
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” por #MesueseAurela Elezaj
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS”
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS”
#MesueseAurela Elezaj50.3K visualizações
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare por #MesueseAurela Elezaj
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptarePyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare
Pyetjet dhe përgjigjet në letërsi shqiptare
#MesueseAurela Elezaj11.7K visualizações
Lasgush por nonavet
LasgushLasgush
Lasgush
nonavet31.6K visualizações
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta por Valmir Nuredini
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Valmir Nuredini250.5K visualizações
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.6K visualizações
Gjuha Shqipe 10 por enis vladi
Gjuha Shqipe 10 Gjuha Shqipe 10
Gjuha Shqipe 10
enis vladi9.2K visualizações
Familja shqiptare ne vite por D. Sh
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne vite
D. Sh45.1K visualizações
Letersia dhe artet e tjera por EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K visualizações
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K visualizações
Mënyra dëftore - kohët por Alush Kryeziu
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
Alush Kryeziu26.6K visualizações
Llojet e teksteve por sindi21
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
sindi21113.9K visualizações
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE por #MesueseAurela Elezaj
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
#MesueseAurela Elezaj92.8K visualizações
Huazimet ne gjuhen shqipe por businessforlife
Huazimet ne gjuhen shqipeHuazimet ne gjuhen shqipe
Huazimet ne gjuhen shqipe
businessforlife5.3K visualizações
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe por olinuhi
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeDrejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
olinuhi14.3K visualizações

Destaque

Fonetika por
FonetikaFonetika
Fonetikalinalinaite
4.7K visualizações14 slides
Fonetika por
FonetikaFonetika
Fonetikainf4d13
479 visualizações1 slide
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuha por
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuhaPunim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuha
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuhaDriton Nuha
16.5K visualizações16 slides
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe por
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipePunim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipeZekirja Latifi
8.3K visualizações16 slides
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınması por
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınmasıFonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınması
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınmasımimio_azerbaijan
1.7K visualizações24 slides
Lakimi emrit por
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit Valmir Nuredini
219.8K visualizações6 slides

Destaque(20)

Fonetika por linalinaite
FonetikaFonetika
Fonetika
linalinaite4.7K visualizações
Fonetika por inf4d13
FonetikaFonetika
Fonetika
inf4d13479 visualizações
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuha por Driton Nuha
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuhaPunim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuha
Punim seminarik ne Gjuhë dhe letersi shqipe Driton nuha
Driton Nuha 16.5K visualizações
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe por Zekirja Latifi
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipePunim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Punim seminarik-Standardizimi i gjuhës shqipe
Zekirja Latifi8.3K visualizações
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınması por mimio_azerbaijan
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınmasıFonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınması
Fonetika haqqında keçilmiş mövzuların sistemə salınması
mimio_azerbaijan1.7K visualizações
Lakimi emrit por Valmir Nuredini
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
Valmir Nuredini219.8K visualizações
Udhezime per pune seminarike 2011 por Menaxherat
Udhezime per pune seminarike 2011Udhezime per pune seminarike 2011
Udhezime per pune seminarike 2011
Menaxherat89.9K visualizações
NOTIMI FORMATIV DHE SUMATIV SIPAS NOTIMIT TË ARSIMTARËVE - Paul Black por Alush Kryeziu
NOTIMI FORMATIV DHE SUMATIV SIPAS NOTIMIT TË ARSIMTARËVE - Paul BlackNOTIMI FORMATIV DHE SUMATIV SIPAS NOTIMIT TË ARSIMTARËVE - Paul Black
NOTIMI FORMATIV DHE SUMATIV SIPAS NOTIMIT TË ARSIMTARËVE - Paul Black
Alush Kryeziu9.6K visualizações
Coğrafiya adpu verdiyeva mirvari idris por mimio_azerbaijan
Coğrafiya adpu verdiyeva mirvari idrisCoğrafiya adpu verdiyeva mirvari idris
Coğrafiya adpu verdiyeva mirvari idris
mimio_azerbaijan848 visualizações
Kapitulli 3 por Yll Boshnjaku
Kapitulli 3Kapitulli 3
Kapitulli 3
Yll Boshnjaku9K visualizações
Fermentasi nira siwalan por Dhe Dhewy
Fermentasi nira siwalanFermentasi nira siwalan
Fermentasi nira siwalan
Dhe Dhewy217 visualizações
Saitlər. Samitlər por mimio_azerbaijan
Saitlər. SamitlərSaitlər. Samitlər
Saitlər. Samitlər
mimio_azerbaijan3.9K visualizações
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë por Alush Kryeziu
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Alush Kryeziu48.4K visualizações
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë por Alush Kryeziu
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Alush Kryeziu44.7K visualizações
Punim seminarik ''shkrim akademik'' por Festim Çollaku
Punim seminarik ''shkrim akademik''Punim seminarik ''shkrim akademik''
Punim seminarik ''shkrim akademik''
Festim Çollaku9.2K visualizações
Sait və samit səslər por mimio_azerbaijan
Sait və samit səslərSait və samit səslər
Sait və samit səslər
mimio_azerbaijan11.6K visualizações
Shkrimi Akademik Dhe Prezantimi[1][1] por Luljeta
Shkrimi Akademik Dhe Prezantimi[1][1]Shkrimi Akademik Dhe Prezantimi[1][1]
Shkrimi Akademik Dhe Prezantimi[1][1]
Luljeta46.3K visualizações
Fonetika. Samitlər por mimio_azerbaijan
Fonetika. SamitlərFonetika. Samitlər
Fonetika. Samitlər
mimio_azerbaijan3.7K visualizações
Halal pul por mimio_azerbaijan
Halal pulHalal pul
Halal pul
mimio_azerbaijan2.6K visualizações
Universiteti i prishtinës por Jeton Bytyqi
Universiteti i prishtinësUniversiteti i prishtinës
Universiteti i prishtinës
Jeton Bytyqi25.2K visualizações

Fonetike dhe Fonologji e Shqipes

 • 1. Sipas vendit të ngjitjes së gjuhës drejt qiellzës: 1. Të përparme: i, e, y 2. Qendrore: ë, a 3. Të prapme: o, u Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës: 1. Të hapuara: a 2.Gjysmë të hapura: o, e, ë 3.Të mbyllura: i, y, u Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve: 1. Të buzorëzuara: y, u, o 2. Të pabuzorëzuara: i, e, a, ë ZANORET
 • 2. buzore dhëmbore alveolare paraqiellzo re Qiellzore Prapaqiellz ore Mbylltore E shurdhët P T C Ç Q K E zëshme B D X Xh Gj g Shtegore E zëshme V Dh Z Zh J E pazëshme F Th S Sh H Hundore Sonante ( janë të zëshme f. 75.) M N Nj Anësore Ll L Dridhëse R, RR
 • 3. Fonetika Studion mjetet tingullore të gjuhës, shfaqjet dhe funksionet e tyre. Kemi fonetikë: • Përshkruese (Sinkronike) • Fonetikë Historike (diakronike) • Fonetikë e përgjithshme Drejtshqiptimi ose oratopia është degë e rëndësishme e fonetikës. • Drejtshqiptimi quhet edhe «fonetikë normative». OBJEKTET E FONETIKËS
 • 4. Është njësia më e vogël e kuptueshme në një fjalë. Fjala mal – m+a+l në gjuhën e folur shprehte më këta tinguj, ndërsa në gjuhën e shkruar me shkronjat përkatëse. Pra, ndarja e ligjërimit tonë në kuptim quhet nyjëtimi i parë. • Por këtë njësi të fjalës së parë, d.m.th fjala dhe morfemat e saj mund të ndahen në njësi më të vogla, në tinguj – fonema që si njësi nuk ka kuptim në vetvete (pra këto njësi pakuptim lidhen vetëm me rrafshin e shprehjes dhe përbëjnë atë që quhet nyjëtimi i dytë i gjuhës). MORFEMA
 • 5. Si njësi tingullore lineare ose segmentore në gjuhë shërbejnë tingujt. Dhe quhen linearë, meqë në rrjedhën e ligjërimit vendosen njëri pas tjetrit, shqiptohen njëri pas tjetrit. • Si njësi tingullore mbisegmentore konsiderohen sidomos theksi dhe intonacioni. • Ana tingullore e gjuhës ka funksion formues dhe njohës. • Ka funksion formues sepse tingujt e saj luajnë rolin e materialit të ndërtimit për fjalë. • Funksioni njohës i anës tingullore duhet në faktin se në sajë të lidhjes së kompleksit tingullor dhe të kuptimin, folësit e një gjuhe njohin njësitë gjuhësore, p.sh. Dorë, derë ose ato pakuptim si dërë ose rodë NJËSITË TINGULLORE
 • 6. • Tingujt e ligjërimit studiohen në: 1. Aspektin nyjëtimor 2. Aspektin akustik 3. Aspektin funksional ose fonologjik TINGUJT DHE ASPEKTET E STUDIMIT TË TYRE
 • 7. Është aspekti më i rëndësishëm i studimit të anës tingullore të gjuhës, sepse gjuha është dukuri shoqërore, që ka lindur në shoqëri dhe i shërben asaj. ASPEKTI FUNKSIONAL I TINGULLIT
 • 8. Në ligjërim tingujt përfitohen nga dridhja e tejzave të zërit në laring si edhe nga fërkimi që shkaktohet gjatë kalimit të rrymës së ajrit nëpër pengesat që mund të krijohen në vende të ndryshme të aparatit të të folurit. • Karakteristikat kryesore akustike të tingujve të ligjërimit janë: 1. Lartësia 2. Forca (intensiteti) 3. Gjatësia 4. Timbëri ASPEKTI AKUSTIK I TINGULLIT
 • 9. • Lartësia e një tingulli varet nga numri i dridhjeve në njësinë e kohës (si njësi e tillë zakonisht merret sekonda). Sa më i madh të jetë numri i dridhjeve në sekondë, aq më i lartë është tingulli, këtu vlen të përmendet se matja e tingullit bëhet me herc (hc). LARTËSIA
 • 10. Ky intensitet varet nga amplituda e dridhjes (d.m.th. Nga largesa midis pikës së qetësisë dhe pikës skajore që arrin trupi që dridhet). Sa më e madhe të jetë amplituda, aq më i fortë është tingulli. FORCA OSE INTENSITETI FIZIK I TINGULLIT
 • 11. Gjatësia e një tingulli është sasia e kohës që përdoret për shqiptimin e tyre. Për më shumë kjo gjatësi varet nga faktorë të ndryshëm, ndër të cilët mund të përmendim shpejtësinë e të folurit, theksin, e tje. GJATËSIA
 • 12. Tingujt e ligjërimit, ashtu si edhe tingujt e tjerë, zakonisht nuk përbëhen nga dridhje të thjeshta, por të përbëra. Kjo i bije që një tingull dridhet si tërësi, por njëkohësisht dridhen edhe pjesët e veçanta të tij, d.m.th. gjysma, një e treta, një e katërta etj. Si përfundim përfitohet një tingull i përbërë. Toni që fitohet nga dridhja e telit si tërësi quhet ton themelor. Tonet që fitohen nga dridhjet e pjesëve të telit, quhen tone pjesore ose harmonike. Tonet pjesore ose harmonike, i japin tingullit ngjyrimin karakteristik që quhet timbër. Analiza e formanteve të tingujve bëhet me aparate të posaçme që quhen spektrografë ose sonagrafë. REZONANCA
 • 13. • Pjesët kryesore të aparatit të të folurit janë: 1. Zgavra e hundës 2. Zgavra e gojës 3.Faringu 4.Laringu (ku janë vendosur tejzat e zërit) 4. Trakea 5. Mushkëritë 6. Diafrangma. • Aparati i të folurit përbëhet prej këtyre organeve: mushkërive, laringut (ku janë vendosur tejzat e zërit), faringut, zgavrës së gojës, gjuhës, buzëve, zgavrës së hundës, qiellzës dhe njerithit (uvulës). ASPEKTI NYJËTIMOR I TINGUJVE
 • 14. APARATI I TË FOLURIT (PRERJE SKEMATIKE NË PROFIL) DHE PIKAT E NYJËTIMIT
 • 15. Laringu, përbënë pjesën e sipërme të zgjatur të trakesë. Në të dy anët e saj janë vendosur tejzat e zërit (kordat vokale), që në të vërtetë janë dy palosje muskulore elastike. Zëri prodhohet si pasojë e dridhjes së tejzave të tendosura të zërit, dridhje që shkaktohet nga rryma e ajrit që del nga mushkëritë. Hapësira midis tejzave të zërit quhet shtegth i zërit. ORGANET E FRYMËMARRJES
 • 16. Zgavrat e mbilaringut luajnë rolin e rezonatorëve dhe të prodhimit të zhurmave që karakterizojnë disa nga tingujt e ligjërimit. Kështu, prej laringut rryma e ajrit kalon në faring, i cili luan rolin e rezonatorit. Faringu lidhet me zgavrat e gojës dhe të hundës. Kur rryma e ajrit kalon nëpër zgavrën e hundës, tingulli fiton një ngjyrim karakteristik, hundorësinë. Si p.sh: m, n, nj. ZGAVRA E MBILARINGUT
 • 17. Gjuha është organi më i lëvizshëm që merr pjesë në nyjëtimin e tingujve. • Në mënyrë konvencionale gjuha ndahet në disa pjesë: 1. Maja e gjuhës 2. Shpina e gjuhës (ana në drejtim të qiellzës) 3. Rrënja e gjuhës (pjesa ku ajo bashkohet me kockën e nëngjuhës dhe me epiglotën). GJUHA
 • 18. • Ajo ndahet në: Pjesën e përparme, të mesme, dhe të prapme. • Nga pjesa e përparme e saj dallohet veças maja e gjuhës. • Kufirin e përparmë të zgavrës së gojës e përbëjnë buzët dhe dhëmbët. Buzët, që mund të zgjatën dhe të mblidhen, shërbejnë gjithashtu si rezonator dhe ndikojnë në rezonancën e zgavrës së gojës (buzorëzimi ose labializimi). Dhëmbët janë futur në mishrat e dhëmbëve, që quhen dhe alveola ose trysa. • Kufirin e sipër të zgavrës së gojës e përbën qiellza, e cila ndahet në dy pjesë : qiellza e fortë dhe qiellza e butë. E forta fillon pas alveolave dhe mbaron në kufirin e dhëmbëve të fundit. Qiellza e butë është formuar prej muskujsh dhe është e lëvizshme, sepse mbështetet në një mbajtëse kocke. SHPINA E GJUHËS
 • 19. Organet që marrin pjesë në nyjëtimin e tingujve, mund të jenë të lëvizshme dhe të palëvizshme, ose siç quhen ndryshe, aktive dhe pasive. • Në organet aktive përfshihen tejzat e zërit, gjuha, qiellza e butë me njerithin dhe buzët. Në organin pasive futen qiellza e fortë (së bashku me alveolat) dhe dhëmbët. ORGANET AKTIVE DHE PASIVE
 • 20. Studion rolin që luajnë tingujt në funksionin e gjuhës si mjet komunikimi në shoqëri. D.m.th studimi i tingujve nga pikëpamja e rolit që luajnë për ndërtimin dhe për dallimin e njësive të kuptueshme të gjuhës, d.m.th të fjalëve dhe të morfemave, përbën objektin kryesor të teorisë së fonemave dh të fonologjisë, ku fonemat zënë rolin kryesor. Fonetika i studion njësitë tingullore të ligjërimit në aspektin nyjëtimore e fizik dhe fonologjia, që i studion këto njësi nga ana funksionale, përbëjnë dy aspekte studimi të një disipline të vetme gjuhësore, prandaj fonologjinë e quajnë edhe fonetikë funksionale. ASPEKTI FUNKSIONAL OSE FONOLOGJIK I TINGUJVE