Mongol helnii tosoo uge sudlal

National University Of Mongolia
National University Of MongoliaExecutive director em National University Of Mongolia
МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТӨСӨӨТ ҮГ
Д-р Ж.Бат-Ирээдүй
ШУС-ийн ХУСалбарын МХХШТ
2014.04.10-11
Үг/лэвэрийн харьцааны тухай
• “Монгол хэлний үглэвэр нь утгаараа ойр байхын
зэрэгцээ эсрэг байдаг. Энэ бол үглэврийн утгын гол
эсрэгцэл болдог. Харин нэг үглэвэр хэд хэдэн салаа
утгатай байхын хамт өөр өөр утга бүхий үглэвэр
хэлбэрээрээ ижил байх нь бий. Эдгээрийн эхнийх нь
үглэврийн салаа утга, сүүлийнх нь ижил нэр болно.
Үүнийг үглэврийн гол бус эсрэгцэл гэнэ. Ингэж
үгэлбэрүүд нь өөр хоорондоо утга, хэлбэр авианы
хувьд гол ба гол бус харьцаанд оршино. ... Утгын гол
бус эсрэгцэл нь хэлбэр авиаг голлодог бол утгын гол
эсрэгцэл нь агуулга буюу утгыг голлодог.” БИБ:3
ТӨСӨӨ, ТӨСӨӨТ & ТӨСӨӨ
УТГАТ?
• Төсөө үг?
• Төсөөт үг? БИБ, БМЦ, ЖБИ
• Төсөө утгат үг? ДБД
• Төсөө гэдэг маань өнгөн бүтцийн талаас өгсөн
нэр томьёо бөгөөд төсөөт үг маань хэлбэрийн
талаас төсөөтэй боловч утгын хувьд ойролцоо
ч байж болох эсрэг ч байж болох учир төсөө
утгат гэх нь буруу харин төсөөт үг буюу
pharonym гэдэг нэр нь зөв юм.
Төсөөт нэгж гэж байх уу?
• Төсөөт бүтээвэр: -рхаг, -рхуу,
• Төсөөт үглэвэр буюу үг: ачих – ачаалах, тээх
– тээвэрлэх, таах - тааварлах, хувцаслах -
хувцлах, өших - өсөөрхөх, умбах - шумбах,
мэлрэх - элмэрэх, мэнэрэх - мэлийх.
• Төсөөт өгүүлбэр – энэ бол цогцолбор.
• “Хэлбэр утга, дуудлагын аль нэг шинжээрээ
төстэй үгс цөөнгүй байдаг. Үүнийг төсөө үг
буюу пароним гэнэ. ОЦМХ:333
Төсөөт үг гэж юу вэ?
• 1.Утгаараа ойрхон нэгэн язгууртай үгсийг төсөө утгат үгс
буюу пароним гэнэ. Д.Н.Шмелёв
• 2. Ерөөс үгийн дуудлагаараа ойрхон үгсийг пароним
гэнэ.
• 3. “Дуудлага нь төсөөтэй, утга нь ондоо үгсийг төсөөтэй
нэр, төсөөт үг гэдэг.” Жишээ нь: эр –ир, хайртай –
найртай, цэлгэр –дэлгэр.
• 4. “Үгсийн нэг аймагт багтах, нэг язгууртай, ойролцоо
дуудлагатай боловч, утгаараа ондоо үгсийг пароним
гэдэг.” М.И.Фомина
• 5. “Төсөө утгат үг бол утгазүйн талаасаа өвөрмөц утга-
харьцаатай үгсийн сан, утгазүй, найруулга зүйн уялдаат
судлагдахуунтай ай юм.”
Төсөөт үг яаж үүсдэг вэ?
• 1. Үгийн амь буюу эгшиг авиалбарын сэлгэлт, түүний утга ялгах
хүчин зүйлээс: гатлах гэтлэх, андуу эндүү, загсах зогсох, шамдах
шимтэх
• 2. Үгийн язгуур дараагийн үетэйгээ сэлгэх. Ноцох цонох, шахах
хаших, шүтэх түших, тэмцэх мэтгэх, сэт тэс гм.
• 3. Үг бүтээх дагаврын үүргээс : махсаг махсуу, ихэмсэг –
ихэрхэг, гоёрхог гоёмсог.
• 4. Авиалбар нэмэгдэх ба гээгдэх буюу хасагдсанаас: хөвч
өвч, ангах цангах, өчнөөн төчнөөн, тоодон оодон, хэлтрэх
элтрэх, төдий өдий, эрвийх дэрвийх, сод – од, цэнхэр цэхэр, ялз
яз, хутгах утгах, хурай урай, эсрэг тэсрэг, эрх бэрх гм. Ийм төсөө
үг нь ихэнхидээ эсрэг утга бүхий төсөөт үгс байдаг.
• Дүрслэх үгийн эхний гийгүүлэгч өөр хоорондоо эсвэл хоосонтой
сэлгэснээр ойролцоо утга бүхий төсөө үг үүснэ. Арзгар
барзгар, ажгар бажгар, иржгэр биржгэр, хөрзийх бүрзий
бөрзийх гм.
Төсөөт үгийн онцлог
• Утгын хоёр төвтэй байна.
• Үгийн гарлын хувьд ямар нэг ижил иштэй
байна. Жнь: цагаан – цэгээн, давших –
дэвших.
• Үүр үүсгэж болно. Жнь: Цагаан цэгээн
цагаавтар, цэгээвтэр, цагаахан, цагаан
шарилж, цэгээн шарилж гм.
• Төсөө утгат гэдэг нэр томьёо таарамжгүй
юм. Тийм учраас төсөө үг гэж авлаа.
Б.Идэрбаяр ба Д.Бадамдорж
• “... Монгол хэлний төсөөт үгийг хэлбэр ба
утгаараа нэгэн зэрэг хагас буюу бүрэн бус
тохирох нэгж гэж тодорхойлж болно. Үүнийг
төсөөт үг параномия гэж хэлж болно.” БИБ:9
• “Үнэмлэхүй төсөө утгат үг буюу утгаараа
ойрхон, дуудлага төсөөтэй, адил язгуур бүхий
хэлзүйн нэгэн айд багтах монгол хэлний үгс.
Цагаан – цэгээн, махсаг – махсуу, гатлах –
гэтлэх, давших – дэвших, загсах – зогсох,
шимтэх – шамдах, цагаа – цэгээ, бандгар –
бондгор, ноцох – цонох.” ДБД:217
Төсөөт үгийн утгын ангилал
• Б.Идэрбаяр: “Ойролцоо утга бүхий төсөөт үг :
сөөх – сөөнгөтөх – сөөнгөрөх. Салаа утга
бүхий ойролцоо үг: Эсрэг утга бүхий төсөөт
үгс: энд тэнд, эсрэг тэсрэг. Зүйлчилсэн утга
бүхий төсөөт үгс алаг, элэг доог, сэжиг сүжиг
БИБ:18
• Эгшиг үсгийн сэлгээн дээр нь үндэслэж хос
хэлбэрт, олон хэлбэрт гэж 2 ангилж болно.
Дэвших давших хос
хэлбэрт, бандгар, бондгор, бундгур, бэндгэр, б
индгир, бөндгөр, бүндгүр гм.
Ойролцоо үг төсөөт үг хоёрын ялгаа
• “Төсөөт үг нь нэг талаас ижил үг ба салаа утга хоёрын хооронд
нөгөө талаас ижил үг ба ойролцоо үгсийн хооронд савлаж
байдаг үзэгдэл юм.” О.Д.Прокопчик:2005:47
• “Төсөөт үгс нь ижил үгтэй хэлбэрээрээ адил боловч утгаараа
ялгаатай бол үгийн олон утгатай хэлбэрээрээ адил, утгаараа
холбоотой юм. Тэгвэл ойролцоо үгтэй хэлбэр-ээрээ ялгарч,
ерөнхий утгаараа ижил байдаг. Иймд төсөөт үгс нь дээр утгын
бүх харьцааг агуулдаг.” БМЦ:75
• Ойролцоо утгаттай төсөөт үг: итгэх – итгэмжлэх
• Эсрэг утгатай төсөөт үг: энд – тэнд, ийм – тийм
• Салаа утгатай төсөөт үг: шавайх шовойх шөвийх
• Зүйлийн ба гарлын утгатай төсөөт үг: балаг булаг бэлэг бүлэг
Д-р Б.Мөнгөнцэцэг:
• “Төсөөт үгс нь тэмдэглэхүүний хувьд ижил үгстэй,
тэмдэглэгдэхүүнийхээ хувьд ойролцоо үгстэй тус тус ойр
дөт байдаг учир энэ хоёрын дундын шинжтэй юм.
Иймээс ижил язгуурт үгс нь ойролцоо ба төсөөт үгийн
аль алинд байх үзэгдэл болно. ... Монгол хэлний
ойролцоо үг, төсөөт үг нь нэгэн адил ижилсэх харьцаанд
байдаг хэдий ч тэмдэглэхүүн, тэмдэглэгдэхүүний хувьд
эсрэг шинжтэй болох нь харагдаж байна.” БМЦ:81
• Жишээ нь: ондоо тал: ойролцоо үг: инээх мишээх хөхрөх
төсөөт үг: тэнд энд, энэтээ тэнтээ, бүстэй бүсгүй, өвөр
өмнө, цардайх цордойх, цурдайх чардайх, цэрдийх
цүрдийх, ижил тал: хэлэхийн цуваанд сольж болно. Нэг
язгуураас үүсэлтэй үг байж болно. Нэг үгсийн аймагт
багтана.
Ойролцоо, ижил бас төсөөт
агуулга гаргалга
Ижил үг Утгын ялгаатай ижил
Олон утга Олон ухагдахууны утгын
холбоотой
адил
Ойролцоо утга Ерөнхий утгаараа ижил Ялгаатай ижил бус
Төсөөт утга Дээрх гурван харьцааг өөртөө багтаана.
Утгын хамааралтай төсөөтэй
Төсөө үгийн хэрэглээ
• Уран зохиол, шүлэг яруу найраг: “Орчин тойрон
зэргэлсэн уулс бэрх өндөр, сэрвэн хад сээхийлцэн
саахайлцан сүр жавхлан хэтэрхий, ой шугуй нягт
зузаан, ус булаг хоржигнон хуржигнана.” “Зам дах
уул давааг ч андахгүй, энхэл донхолыг ч эндэхгүй.”
ДН.
• Аман зохиолын төрөл зүйлд: Сэжгээр өвдөж,
сүжгээр эдгэх. Уул морийг зовооно, уур биеийг
зовооно. Хүн ёс дагана, нохой яс дагана. Манай
хааны мянган мөнгөн бөмбөлгийг манай хааны
мянган мөнгөн бөмбөг гэхгүй юм бол ... Янхир
өвгөн, яхир эмгэн, цэнхэр өнгө, цэхэр цай, цанхир
хонь, цахир чулуу, бүрэг хараас бүр хар дээр.
Монгол ардын зүйр үгэнд
• Багадаа тэвнэ хулгайлж сурвал, ихдээ тэмээ
хулгайлж сурна.
• Багад нь бяцлах, нарийнд нь няцлах.
• Балгадгийн зүрх эрүүлгүй, балбадгийн бие
зовлогогүй.
• Гол нь тасравч горь нь тасрахгүй.
• Гулиа гишгэж, голио хагалах.
• Мах гэхээр малис гэх, мал гэхээр манас гэх.
НОМЗҮЙ
• Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэлний үгийн
сангийн үндэс”, Уб.,
• Б.Идэрбаяр, 2005, “Монгол хэлний төсөөт үг”,
Уб., 87 тал
• Д.Бадамдорж, 2006, “Монгол хэлний үгийн
сангийн утгазүй”, Уб., 217-20 дах тал.
• Б.Мөнгөнцэцэг, 2012, “Монгол хэлний
ойролцоо зэргэд”, Уб., 74-81 дэх тал.
• Хамтын, 2012, “Орчин цагийн монгол хэл”, Уб.,
1 de 15

Recomendados

холбоо үг por
холбоо үг холбоо үг
холбоо үг jiguurten
52.1K visualizações48 slides
Chimeg por
ChimegChimeg
Chimegzayachimeg
16.9K visualizações15 slides
Ugzuin zadlal por
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28.2K visualizações12 slides
хэлц por
 хэлц хэлц
хэлцБи Бол Эрдэнэсүх
16.6K visualizações4 slides
найруулгын эхийг ангилах нь por
найруулгын эхийг ангилах ньнайруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах ньNational University Of Mongolia
17.1K visualizações22 slides
Жинхэнэ нэр por
Жинхэнэ нэрЖинхэнэ нэр
Жинхэнэ нэрGe Go
12.8K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilaltelmenten
27.4K visualizações52 slides
эхийн тухай por
эхийн тухайэхийн тухай
эхийн тухайNational University Of Mongolia
11.6K visualizações32 slides
Uran zohiolin dur por
Uran zohiolin durUran zohiolin dur
Uran zohiolin durDer Lehrer Studenten
17.9K visualizações32 slides
өгүүлбэрийн гишүүд por
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүдTsengelmaa Dovchindorj
49.8K visualizações23 slides
найруулгын төрөл por
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөлsainaa88
40.4K visualizações15 slides
баймж бүтээврийн утга por
баймж бүтээврийн утгабаймж бүтээврийн утга
баймж бүтээврийн утгаmuuduu
15.5K visualizações1 slide

Mais procurados(20)

18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por telmenten
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
telmenten27.4K visualizações
өгүүлбэрийн гишүүд por Tsengelmaa Dovchindorj
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
Tsengelmaa Dovchindorj49.8K visualizações
найруулгын төрөл por sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.4K visualizações
баймж бүтээврийн утга por muuduu
баймж бүтээврийн утгабаймж бүтээврийн утга
баймж бүтээврийн утга
muuduu15.5K visualizações
4. buteewerzui por telmenten
4. buteewerzui4. buteewerzui
4. buteewerzui
telmenten781 visualizações
авиа хувьсах ёс por sanjaamongol
авиа хувьсах ёсавиа хувьсах ёс
авиа хувьсах ёс
sanjaamongol7.3K visualizações
өгүүлбэрзүй por gantsengel
өгүүлбэрзүйөгүүлбэрзүй
өгүүлбэрзүй
gantsengel23.3K visualizações
Aldaa 2.3 por oyunaadorj
Aldaa 2.3Aldaa 2.3
Aldaa 2.3
oyunaadorj19.5K visualizações
9. хүүрнэмж эх por oogii553
9. хүүрнэмж эх9. хүүрнэмж эх
9. хүүрнэмж эх
oogii55313.9K visualizações
хичээл 5 por shand1_Bondok
хичээл 5хичээл 5
хичээл 5
shand1_Bondok12K visualizações
тийн ялгал por ulziimanlai
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai78.6K visualizações
10. toonii ner por telmenten
10. toonii ner10. toonii ner
10. toonii ner
telmenten3.5K visualizações
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд por National University Of Mongolia
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалдМонгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
National University Of Mongolia19.1K visualizações
Oguulberiin baimj por saixana
Oguulberiin baimjOguulberiin baimj
Oguulberiin baimj
saixana4.4K visualizações
монгол хэлний хичээлийн лавлах por Nyamzaya Gerelzaya
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
Nyamzaya Gerelzaya51.5K visualizações

Destaque

Mongol angli helnii ugtvar uge shine por
Mongol angli helnii ugtvar uge shineMongol angli helnii ugtvar uge shine
Mongol angli helnii ugtvar uge shineNational University Of Mongolia
7.1K visualizações47 slides
Mongolian studies in mongolia por
Mongolian studies in mongoliaMongolian studies in mongolia
Mongolian studies in mongoliaNational University Of Mongolia
2.5K visualizações46 slides
Лекц 3 (Давталт) por
Лекц 3 (Давталт)Лекц 3 (Давталт)
Лекц 3 (Давталт)Мөнхбаярын Цэцэнцэнгэл
3.7K visualizações30 slides
Монгол хэлний найруулгазүй por
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүйGe Go
4.2K visualizações12 slides
Mongol helnii horshih yos por
Mongol helnii horshih yosMongol helnii horshih yos
Mongol helnii horshih yosNational University Of Mongolia
5.6K visualizações53 slides
монгол хэл por
монгол хэлмонгол хэл
монгол хэлuugiitseegii87
1.4K visualizações21 slides

Destaque(20)

Монгол хэлний найруулгазүй por Ge Go
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүй
Ge Go4.2K visualizações
монгол хэл por uugiitseegii87
монгол хэлмонгол хэл
монгол хэл
uugiitseegii871.4K visualizações
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ por National University Of Mongolia
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
National University Of Mongolia10.2K visualizações
лекц 3, por Ge Go
лекц 3,лекц 3,
лекц 3,
Ge Go7.4K visualizações

Similar a Mongol helnii tosoo uge sudlal

Mongol angli helnii temdeg uge por
Mongol angli helnii temdeg ugeMongol angli helnii temdeg uge
Mongol angli helnii temdeg ugeNational University Of Mongolia
6.6K visualizações24 slides
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel por
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
6.9K visualizações34 slides
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel por
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
1.2K visualizações34 slides
Mongol helnii torol uge sudlal por
Mongol helnii torol uge sudlalMongol helnii torol uge sudlal
Mongol helnii torol uge sudlalNational University Of Mongolia
5K visualizações8 slides
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо por
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоомонгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцооNational University Of Mongolia
6K visualizações27 slides
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulel por
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulelMongol angli toloonii uge zeregtsuulel
Mongol angli toloonii uge zeregtsuulelNational University Of Mongolia
6.3K visualizações40 slides

Similar a Mongol helnii tosoo uge sudlal(20)

монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо por National University Of Mongolia
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоомонгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо
монгол англи хэлний тооны айн тогтолцоо
National University Of Mongolia6K visualizações
Altnaa222 por altantuya2012
Altnaa222Altnaa222
Altnaa222
altantuya20125.1K visualizações
Lecture 9. por Ge Go
Lecture 9.Lecture 9.
Lecture 9.
Ge Go1.9K visualizações
хичээл 3 por shand1_Bondok
хичээл 3хичээл 3
хичээл 3
shand1_Bondok2.6K visualizações
монгол бичиг por Dorjderem Zolboo
монгол бичиг монгол бичиг
монгол бичиг
Dorjderem Zolboo5.9K visualizações
Тэмдэг нэр үгийн аймаг por Ge Go
Тэмдэг нэр үгийн аймагТэмдэг нэр үгийн аймаг
Тэмдэг нэр үгийн аймаг
Ge Go15.7K visualizações
Mongol helnii standart por NNaraa
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
NNaraa2.2K visualizações
Mongol helnii standart por Dogooo
Mongol helnii standartMongol helnii standart
Mongol helnii standart
Dogooo1.8K visualizações
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга por otgonerdeneotgonerdene
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
otgonerdeneotgonerdene6.7K visualizações
хичээл 21 por nayna-1
хичээл 21хичээл 21
хичээл 21
nayna-1508 visualizações
сэдэв por fruit_2011
сэдэвсэдэв
сэдэв
fruit_20111.6K visualizações
хэлц өгүүлбэр por Enheee2
хэлц өгүүлбэрхэлц өгүүлбэр
хэлц өгүүлбэр
Enheee25.3K visualizações

Mais de National University Of Mongolia

Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал por
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалNational University Of Mongolia
12.7K visualizações31 slides
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл por
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлСэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлNational University Of Mongolia
2.5K visualizações12 slides
найруулгын алдаа түүний үндэс por
найруулгын алдаа түүний үндэснайруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэсNational University Of Mongolia
24.2K visualizações16 slides
эрдэм шинжилгээний найруулга por
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаNational University Of Mongolia
18.3K visualizações41 slides
Монголч эрдэмтэн НИКОЛАЙ ПОППЕ por
Монголч эрдэмтэн НИКОЛАЙ ПОППЕМонголч эрдэмтэн НИКОЛАЙ ПОППЕ
Монголч эрдэмтэн НИКОЛАЙ ПОППЕNational University Of Mongolia
841 visualizações21 slides
Mongol helnii uge san sudlagch jodovjav tumurtseren por
Mongol helnii uge san sudlagch jodovjav tumurtserenMongol helnii uge san sudlagch jodovjav tumurtseren
Mongol helnii uge san sudlagch jodovjav tumurtserenNational University Of Mongolia
1.2K visualizações11 slides

Mais de National University Of Mongolia(8)

Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал por National University Of Mongolia
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
National University Of Mongolia12.7K visualizações
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл por National University Of Mongolia
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлСэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
National University Of Mongolia2.5K visualizações

Mongol helnii tosoo uge sudlal

 • 1. МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТӨСӨӨТ ҮГ Д-р Ж.Бат-Ирээдүй ШУС-ийн ХУСалбарын МХХШТ 2014.04.10-11
 • 2. Үг/лэвэрийн харьцааны тухай • “Монгол хэлний үглэвэр нь утгаараа ойр байхын зэрэгцээ эсрэг байдаг. Энэ бол үглэврийн утгын гол эсрэгцэл болдог. Харин нэг үглэвэр хэд хэдэн салаа утгатай байхын хамт өөр өөр утга бүхий үглэвэр хэлбэрээрээ ижил байх нь бий. Эдгээрийн эхнийх нь үглэврийн салаа утга, сүүлийнх нь ижил нэр болно. Үүнийг үглэврийн гол бус эсрэгцэл гэнэ. Ингэж үгэлбэрүүд нь өөр хоорондоо утга, хэлбэр авианы хувьд гол ба гол бус харьцаанд оршино. ... Утгын гол бус эсрэгцэл нь хэлбэр авиаг голлодог бол утгын гол эсрэгцэл нь агуулга буюу утгыг голлодог.” БИБ:3
 • 3. ТӨСӨӨ, ТӨСӨӨТ & ТӨСӨӨ УТГАТ? • Төсөө үг? • Төсөөт үг? БИБ, БМЦ, ЖБИ • Төсөө утгат үг? ДБД • Төсөө гэдэг маань өнгөн бүтцийн талаас өгсөн нэр томьёо бөгөөд төсөөт үг маань хэлбэрийн талаас төсөөтэй боловч утгын хувьд ойролцоо ч байж болох эсрэг ч байж болох учир төсөө утгат гэх нь буруу харин төсөөт үг буюу pharonym гэдэг нэр нь зөв юм.
 • 4. Төсөөт нэгж гэж байх уу? • Төсөөт бүтээвэр: -рхаг, -рхуу, • Төсөөт үглэвэр буюу үг: ачих – ачаалах, тээх – тээвэрлэх, таах - тааварлах, хувцаслах - хувцлах, өших - өсөөрхөх, умбах - шумбах, мэлрэх - элмэрэх, мэнэрэх - мэлийх. • Төсөөт өгүүлбэр – энэ бол цогцолбор. • “Хэлбэр утга, дуудлагын аль нэг шинжээрээ төстэй үгс цөөнгүй байдаг. Үүнийг төсөө үг буюу пароним гэнэ. ОЦМХ:333
 • 5. Төсөөт үг гэж юу вэ? • 1.Утгаараа ойрхон нэгэн язгууртай үгсийг төсөө утгат үгс буюу пароним гэнэ. Д.Н.Шмелёв • 2. Ерөөс үгийн дуудлагаараа ойрхон үгсийг пароним гэнэ. • 3. “Дуудлага нь төсөөтэй, утга нь ондоо үгсийг төсөөтэй нэр, төсөөт үг гэдэг.” Жишээ нь: эр –ир, хайртай – найртай, цэлгэр –дэлгэр. • 4. “Үгсийн нэг аймагт багтах, нэг язгууртай, ойролцоо дуудлагатай боловч, утгаараа ондоо үгсийг пароним гэдэг.” М.И.Фомина • 5. “Төсөө утгат үг бол утгазүйн талаасаа өвөрмөц утга- харьцаатай үгсийн сан, утгазүй, найруулга зүйн уялдаат судлагдахуунтай ай юм.”
 • 6. Төсөөт үг яаж үүсдэг вэ? • 1. Үгийн амь буюу эгшиг авиалбарын сэлгэлт, түүний утга ялгах хүчин зүйлээс: гатлах гэтлэх, андуу эндүү, загсах зогсох, шамдах шимтэх • 2. Үгийн язгуур дараагийн үетэйгээ сэлгэх. Ноцох цонох, шахах хаших, шүтэх түших, тэмцэх мэтгэх, сэт тэс гм. • 3. Үг бүтээх дагаврын үүргээс : махсаг махсуу, ихэмсэг – ихэрхэг, гоёрхог гоёмсог. • 4. Авиалбар нэмэгдэх ба гээгдэх буюу хасагдсанаас: хөвч өвч, ангах цангах, өчнөөн төчнөөн, тоодон оодон, хэлтрэх элтрэх, төдий өдий, эрвийх дэрвийх, сод – од, цэнхэр цэхэр, ялз яз, хутгах утгах, хурай урай, эсрэг тэсрэг, эрх бэрх гм. Ийм төсөө үг нь ихэнхидээ эсрэг утга бүхий төсөөт үгс байдаг. • Дүрслэх үгийн эхний гийгүүлэгч өөр хоорондоо эсвэл хоосонтой сэлгэснээр ойролцоо утга бүхий төсөө үг үүснэ. Арзгар барзгар, ажгар бажгар, иржгэр биржгэр, хөрзийх бүрзий бөрзийх гм.
 • 7. Төсөөт үгийн онцлог • Утгын хоёр төвтэй байна. • Үгийн гарлын хувьд ямар нэг ижил иштэй байна. Жнь: цагаан – цэгээн, давших – дэвших. • Үүр үүсгэж болно. Жнь: Цагаан цэгээн цагаавтар, цэгээвтэр, цагаахан, цагаан шарилж, цэгээн шарилж гм. • Төсөө утгат гэдэг нэр томьёо таарамжгүй юм. Тийм учраас төсөө үг гэж авлаа.
 • 8. Б.Идэрбаяр ба Д.Бадамдорж • “... Монгол хэлний төсөөт үгийг хэлбэр ба утгаараа нэгэн зэрэг хагас буюу бүрэн бус тохирох нэгж гэж тодорхойлж болно. Үүнийг төсөөт үг параномия гэж хэлж болно.” БИБ:9 • “Үнэмлэхүй төсөө утгат үг буюу утгаараа ойрхон, дуудлага төсөөтэй, адил язгуур бүхий хэлзүйн нэгэн айд багтах монгол хэлний үгс. Цагаан – цэгээн, махсаг – махсуу, гатлах – гэтлэх, давших – дэвших, загсах – зогсох, шимтэх – шамдах, цагаа – цэгээ, бандгар – бондгор, ноцох – цонох.” ДБД:217
 • 9. Төсөөт үгийн утгын ангилал • Б.Идэрбаяр: “Ойролцоо утга бүхий төсөөт үг : сөөх – сөөнгөтөх – сөөнгөрөх. Салаа утга бүхий ойролцоо үг: Эсрэг утга бүхий төсөөт үгс: энд тэнд, эсрэг тэсрэг. Зүйлчилсэн утга бүхий төсөөт үгс алаг, элэг доог, сэжиг сүжиг БИБ:18 • Эгшиг үсгийн сэлгээн дээр нь үндэслэж хос хэлбэрт, олон хэлбэрт гэж 2 ангилж болно. Дэвших давших хос хэлбэрт, бандгар, бондгор, бундгур, бэндгэр, б индгир, бөндгөр, бүндгүр гм.
 • 10. Ойролцоо үг төсөөт үг хоёрын ялгаа • “Төсөөт үг нь нэг талаас ижил үг ба салаа утга хоёрын хооронд нөгөө талаас ижил үг ба ойролцоо үгсийн хооронд савлаж байдаг үзэгдэл юм.” О.Д.Прокопчик:2005:47 • “Төсөөт үгс нь ижил үгтэй хэлбэрээрээ адил боловч утгаараа ялгаатай бол үгийн олон утгатай хэлбэрээрээ адил, утгаараа холбоотой юм. Тэгвэл ойролцоо үгтэй хэлбэр-ээрээ ялгарч, ерөнхий утгаараа ижил байдаг. Иймд төсөөт үгс нь дээр утгын бүх харьцааг агуулдаг.” БМЦ:75 • Ойролцоо утгаттай төсөөт үг: итгэх – итгэмжлэх • Эсрэг утгатай төсөөт үг: энд – тэнд, ийм – тийм • Салаа утгатай төсөөт үг: шавайх шовойх шөвийх • Зүйлийн ба гарлын утгатай төсөөт үг: балаг булаг бэлэг бүлэг
 • 11. Д-р Б.Мөнгөнцэцэг: • “Төсөөт үгс нь тэмдэглэхүүний хувьд ижил үгстэй, тэмдэглэгдэхүүнийхээ хувьд ойролцоо үгстэй тус тус ойр дөт байдаг учир энэ хоёрын дундын шинжтэй юм. Иймээс ижил язгуурт үгс нь ойролцоо ба төсөөт үгийн аль алинд байх үзэгдэл болно. ... Монгол хэлний ойролцоо үг, төсөөт үг нь нэгэн адил ижилсэх харьцаанд байдаг хэдий ч тэмдэглэхүүн, тэмдэглэгдэхүүний хувьд эсрэг шинжтэй болох нь харагдаж байна.” БМЦ:81 • Жишээ нь: ондоо тал: ойролцоо үг: инээх мишээх хөхрөх төсөөт үг: тэнд энд, энэтээ тэнтээ, бүстэй бүсгүй, өвөр өмнө, цардайх цордойх, цурдайх чардайх, цэрдийх цүрдийх, ижил тал: хэлэхийн цуваанд сольж болно. Нэг язгуураас үүсэлтэй үг байж болно. Нэг үгсийн аймагт багтана.
 • 12. Ойролцоо, ижил бас төсөөт агуулга гаргалга Ижил үг Утгын ялгаатай ижил Олон утга Олон ухагдахууны утгын холбоотой адил Ойролцоо утга Ерөнхий утгаараа ижил Ялгаатай ижил бус Төсөөт утга Дээрх гурван харьцааг өөртөө багтаана. Утгын хамааралтай төсөөтэй
 • 13. Төсөө үгийн хэрэглээ • Уран зохиол, шүлэг яруу найраг: “Орчин тойрон зэргэлсэн уулс бэрх өндөр, сэрвэн хад сээхийлцэн саахайлцан сүр жавхлан хэтэрхий, ой шугуй нягт зузаан, ус булаг хоржигнон хуржигнана.” “Зам дах уул давааг ч андахгүй, энхэл донхолыг ч эндэхгүй.” ДН. • Аман зохиолын төрөл зүйлд: Сэжгээр өвдөж, сүжгээр эдгэх. Уул морийг зовооно, уур биеийг зовооно. Хүн ёс дагана, нохой яс дагана. Манай хааны мянган мөнгөн бөмбөлгийг манай хааны мянган мөнгөн бөмбөг гэхгүй юм бол ... Янхир өвгөн, яхир эмгэн, цэнхэр өнгө, цэхэр цай, цанхир хонь, цахир чулуу, бүрэг хараас бүр хар дээр.
 • 14. Монгол ардын зүйр үгэнд • Багадаа тэвнэ хулгайлж сурвал, ихдээ тэмээ хулгайлж сурна. • Багад нь бяцлах, нарийнд нь няцлах. • Балгадгийн зүрх эрүүлгүй, балбадгийн бие зовлогогүй. • Гол нь тасравч горь нь тасрахгүй. • Гулиа гишгэж, голио хагалах. • Мах гэхээр малис гэх, мал гэхээр манас гэх.
 • 15. НОМЗҮЙ • Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэлний үгийн сангийн үндэс”, Уб., • Б.Идэрбаяр, 2005, “Монгол хэлний төсөөт үг”, Уб., 87 тал • Д.Бадамдорж, 2006, “Монгол хэлний үгийн сангийн утгазүй”, Уб., 217-20 дах тал. • Б.Мөнгөнцэцэг, 2012, “Монгол хэлний ойролцоо зэргэд”, Уб., 74-81 дэх тал. • Хамтын, 2012, “Орчин цагийн монгол хэл”, Уб.,