Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel

National University Of Mongolia
National University Of MongoliaExecutive director em National University Of Mongolia
МОНГОЛ АНГЛИ ХЭЛНИЙ
НИЙЛМЭЛ ӨГҮҮЛБЭРИЙН
ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ
Ж.Бат-Ирээдүй
МУИС-ийн ШУС-ийн ХУСалбар
2014.04.21
Өгүүлбэр нийлмэл дохио болох нь
• Өгүүлбэр бол хэлний төгс дохио билээ.
• Хүний хэл ярианд өгүүлбэрүүд дан дангаараа байхаас
гадна хоёр эсвэл хэд хэдээрээ нийлэн нэгдэж, тодорхой
нэг аялгад захирагдан, өгүүлбэрзүйн аль нэг холбоогоор
холбогдон, утга, үүргийн хувьд нэгэн нэгдмэл болж,
нийлмэл дохио болон хэрэглэгдэж байдаг.
• Нийлмэл өгүүлбэр бол аливаа хэлний өгүүлбэрзүйн нэг
үндсэн нэгж бөгөөд нийлмэл өгүүлбэр, түүний бүтэц,
утга, үүрэг, хэсгүүдийнх нь хоорондын холбоо, харьцаа,
холбох арга хэрэглүүр, ангилал хэвшинжийн тухай
асуудал бол өгүүлбэрзүйн үндсэн асуудлын нэг мөн.
Жишээ нь: Хонх дуугарав. Хичээл эхлэв. Хонх дуугарч,
хичээл эхэллээ. Хонх дуугарсан ба хичээл эхлэсэн.
Хичээл эхлэмэгц чимээ намдав. Хичээл тараад кино үз.
Нийлмэл өгүүлбэр гэж юу вэ?
• “Энгийн өгүүлбэрүүдийг нэг аялгад захируулан
хэлхэж, өгүүлбэрзүйн ямар нэг холбоогоор
холбосныг нийлмэл өгүүлбэр гэж үзэх үндэс мөн
буй.” БПО:281
• “Энгийн үгүүлбэр, нийлмэл үгүүлбэр нь үгийн олон
цөөний ялгаа биш юм. Харин бүтцийн ялгаа гэдэг нь
маргаагүй. Энгийн ба нийлмэл гэснийг богино
үгүүлбэр, урт үгүүлбэр гэж ойлгож болохгүй,
нийлмэл үгүүлбэрээсч урт энгийн өгүүлбэр байж
болно. Энгийн нийлмэл гэдэг нь бүтцийн ялгавар
бөгөөд богино, урт гэдэг нь найруулгын ялгавар
юм.” ШЛ:35
Гол ялгаа нь юундаа байна вэ?
• ЭӨ-ийн хувьд бүрэлдэхүүн хэсэг нь гол нь холбоо үг,
түүний түүний бүтцэд орсон хэлбэржсэн үг –
гишүүлбэрүүд байдаг. Ө.х өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн гол
гишүүдээр нь загварчилж гол ба дэлгэрүүлэгч дэд
гишүүдийн оролцоогоор тодорхойлдог. Ө.х өгүүлэхүүний
нэг төвтэй байдаг гэсэн үг юм.
• Тэгвэл нийлмэл өгүүлбэр бол хэд хэдэн энгийн өгүүлбэр
буюу хэд хэдэн өгүүлэх чанартай нэгжийг өөртөө
багтаасан байна гэж ойлгож болно. Ө.х. нийлмэл
өгүүлбэр гэдэг бол хэд хэдэн өгүүлэхүүн төвийн нэгдсэн
бүтэц, өгүүлэхүүний олон төв юм.
• Мөн ЭӨ-ийг бүтээх нь холбоо үг, НӨ-ийг бүтээх нь ЭӨ гэж
тодорхойлж ч болно.
Нийлмэл өгүүлбэрийн бүтэц
• А. А/B загвартай зэрэгцсэн буюу цуварсан нийлмэл
өгүүлбэр: Жнь: Алтан нар цонхны нүхээр өдөр бүр
шагайж, ариун агаар салхивчны дундуур цаг бүр үлээнэ.
ДЦ. Залхуугийн гэрт түлээгүй, залгидгийн гэрт хоолгүй.
• Б. АВ загвартай угсарсан нийлмэл өгүүлбэр. Жнь:
Цэвэлмааг гэртээ ирэхэд саалийн хэд хэдэн үнээ нь
тугалчихаад байжээ. ЛТ.
• В. АВ загварт, харилцан бие биеэ захирсан НӨ. Жнь:
Сан бээсийн морины сайхан нь миний дурыг
хөвсөлзүүлэн татна. Мал турсан нь тэжээл ус дутсаных.
• Г. А гэж В загварт, оруулбар өгүүлбэртэй хөндлөнгийн
нийлмэл өгүүлбэр. Ламбугай бяцхан байзнаарай гэж
хүүхэн дуу алдав. Ёо ёо гээд Гонгор гараа суга татан авав.
НӨ-ийн бүтэц ба бусад
• Нийлмэл өгүүлбэр нь гурав ба түүнээс дээш
хэсэгтэй байвал ерөнхий шинжээр нь олон
төвтэй гэж үзэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд
дээр дурдсан үндсэн 4 төрлийн нийлмэл
өгүүлбэрүүд, янз янзын байрлал, холбоогоор
хосолж, холимог буюу дэлгэрэнгүй бүтцийнг
үүсгэдэг. Эндээс олон гишүүн өгүүлбэртэй
угсарсан нийлмэл, холимог нийлмэл өгүүлбэр,
оруулбар өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр зэрэг
завсрын хам бүтцүүд үүсдэг.
Нийлмэл өгүүлбэрийг ангилах нь
• МХ-ний нийлмэл өгүүлбэр – өгүүлэхүүний 2
төвийн байдлаар үндсэн бүтэц
• Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр: Холбоосгүй
болон холбоост
• Харилцан захирсан буюу зэрэгцсэн НӨ
• Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр: тодотгол гишүүн
өгүүлбэр, тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр, байц
гишүүн өгүүлбэр, олон гишүүн өгүүлбэртэй
нийлмэл өгүүлбэр, холимог нийлмэл өгүүлбэр,
хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэртэй нийлмэл
өгүүлбэр.
Өгүүлбэрийн гол холбоо ба хэв маяг
• МХ-нд өгүүлбэрзүйн гол тэнхлэг нь зэрэгцүүлэх
холбоо, угсруулах холбоо гэсэн хоёр үндсэн хэв маяг
үйлчилж байдаг.
• Зэрэгцүүлэх холбоонд: зэрэгцүүлэх, чөлөөтэй,
харилцан, хоршин, зэрэгцүүлэх нөхцлүүд, зэрэгцсэн
харьцаатай холбоо үг, зэрэгцсэн нийлмэл үг,
өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүд, бүгд багтана.
• Угсруулах холбоонд: үгийг угсруулан холбох,
хамжуулж, найруулж, угсарсан харьцаатай нийлц,
угсарсан нийлмэл үг, угсруулан холбох хэрэгслүүд,
бүгд багтана.
Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр
• ЗНӨ бол монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн нэг үндсэн хэв
маяг мөн.
• ЗНӨ бүтэцөгүүлбэр бүтэц + өгүүлбэр гэсэн хэв маягтай. Май, энэ
цулбуурыг барьж бай.
• ЗНӨ аялга, зэрэгцүүлэн холбох үг, зэрэгцүүлэн холбох нөхцөл,
ерөнхийлөн товчилж хаах үгс зэргээр холбоно. Цагаан туурганы
хажууд улаан малгай туяарах бөгөөд улаан малгайн доогуур
хасын царайг гэрэлтүүлэгч цэвэрхэн төрсөн залуу охин миний
сэтгэлийг булаана.
• ЗНӨ-ийн хэсгүүд нь байрлал, үүргийн хувьд захирагдах, захирах,
гишүүн өгүүлбэр – гол өгүүлбэр гэсэн харьцаанд дараалалд
ордоггүй. Хоёр төвийн байдлаараа МХЗНӨ нь эцсийн бус
өгүүлбэр + эцсийн өгүүлбэр гэсэн хоёр хэсэгтэй. Жнь: Саваа нь
шандас, унгас нь мяндас.
ЗНӨ-ийн онцлог
• ЗНӨ-ийн хэсгүүдийн зааг тодорхой, харьцангуй бие даасан
өгүүлбэрүүд хэлэхүйн цуваанд хойно хойноосоо цуварч
байрладаг. Иймээс хялбар салгаж, бас нийлүүлж болно. Жнь:
Үдийн наран шарж, хоньд хотлов.
• Мөн учир шалтгаан, орон, цагийн холбоо төдий л байхгүй. Жнь:
“Монголын тул хэмээх сэтгэл манай зүрхэнд холбоотой, монгол
хэмээх нэг нэр ертөнцийн чихнээ дуурсхалтай.”
• Харьцааны утгын хувьд ЗНӨ-ийн хэсгүүд нь бие биеэсээ
нөхцөлдөн шалтгаацах тодорхой холбоо байхгүй. Ө.х захирагдах
захирах хамааралгүй, өгүүлбэрзүйн сул холбоонд байдаг. Жнь:
Хааны алба халаатай, эзний алба ээлтэй.
• Дундын нэг ерөнхий ижил гишүүнтэй байдаг. Жнь:
Нарийвчилбал, хоёр цагаан юмны нэг нь дүгрэг, нөгөө нь
гонзгой юм. Түүний эхнэр Дэжидийн нас нь 40 орчим, зан ааш
нь хурдан, үг хэл ширүүн, сэтгэл санаа сайнгүй.
ЗНӨ-ийн бүрэлдэхүүн
• 1. Хоёр бүрэлдэхүүнт + хоёр бүрэлдэхүүнт: Дорж
явж, Сүрэн ирэв.
• 2. Нэг бүрэлдэхүүнт + нэг бүрэлдэхүүнт: Байдал
зохист намар цаг, сэтгэлд зохист яруу газар.
• 3. Хоёр бүрэлдэхүүнт + нэг бүрэлдэхүүнт: Үг хатуу ч
явдалд тустай.
• 4. Нэг бүрэлдэхүүнт + хоёр бүрэлдэхүүнт: Манай
үүгээр эрт зуншиж, мал сүрэг тарган тавтай байна.
• ЗНӨ-ийг холбох арга хэрэглүүрээр нь холбоосгүй
болон холбоост ЗНӨ гэж хоёр хэв маяг хуваана.
Холбоосгүй ЗНӨ
• Бие даасан холбох үг, холбоос харьцангуй
цөөн.
• А. аялгаар холбогдох: Арслангийн омог баатар
нь арсландаа тохирно, үнэгний уран арга
үнэгэндээ таарна. Баян Болдын нас нь дөчөөд,
толгой нь халзан, сахал нь битүү, нүд нь улбар,
зан нь төв боловч заль нь их бололтой.
• Б. зэрэгцүүлэх нөхцлөөр холбогдох: (-ж,-ч, -
аад, -н, -саар, ) Тэртээ дор Хөвсгөл далай гүн
хөх өнгөөр туналзан мяралзаж, сарьдаг уулсын
дээгүүр тэнгэр хязгааргүй цэлийн байлаа. СЭ.
Холбоост ЗНӨ
• Үндсэн хэв маяг нь мөн боловч холбоос
цөөтэй.
• Холбоос: Ба, агаад, хийгээд, бөгөөд, харин,
эсвэл, бол, байтугай гм. Жнь: Тасалгааны
дотор зул ба дэнгүй. Хөлдүү хүйдсийг
хүүхэн Ханд ноцоон ядах бөгөөд түүний
утаа нь гэрийн дотор бүгшин нүд хорсоно.
Харилцан захирсан нийлмэл өгүүлбэр
• Энэ бол зэрэгцүүлэх холбоо дагнасан хэв маяг буюу
зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, харилцан зэрэгцүүлэх
холбоо дагнасан хэв маяг буюу өгүүлэгдэхүүн,
өгүүлэхүүн өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр гэж ангилах
үндэстэй юм.
• Өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн хоёр нь нэг нь нөгөөгөө
дэлгэрүүлж, дагалдах шинжгүй, харилцан бие биеэ
нөхөж, захирсан, хоёулаа цөм шинжтэй, өгүүлбэрийн эх
бие болсон гол гишүүн юм.
• Өг-дэхүүн, өг-хүүн 2 нь үгээр, бүлэг үгээр, тогтвортой
холбоо үгээр, бас бүхэл бүтэн өгүүлбэрийн хэсгээр ч
байж болох бөгөөд энэ шинж дээр нь үүдэж ӨӨНӨ-ийн
тухай ярьж байгаа юм. Жнь: Мал турсан нь + тэжээл ус
дутсаных.
ХЗНӨ-ийн шинж
• Өгүүлбэр бүтнээрээ үүрэг гүйцэтгэнэ.
• Нэршсэн нэрийн зүйлээр илрэнэ. Жнь:
Нөхрийн сайн нь зовох цагт мэдэгдэнэ.
• Ө-дэхүүн өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь нэрлэх
тийн ялгалд байна. Жнь: Чиний ирсэн чинь
сайн болов.
• Өгүүлэхүүн ГӨ нь бас хоёр бүрэлдэхүүнт байж
болно. Жнь: Энэ жил манай сургуулийн ногоо
сайн ургасан нь хавар та нарын газраа сайн
бордсоных.
Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр
• Энэ шинжийн өгүүлбэр хамгийн олон буй.
• Ялангуяа нөхцлөөр холбогдсон өгүүлбэр их.
• Угсруулах буюу захируулах холбоонд суурилна. Энэ
нь дагуул үг – цөм үг гэсэн загвар юм.
• Нэг өгүүлбэр нь нөгөө өгүүлбэрийнхээ утгыг нэмэн
дэлгэрүүлж, дагаж байрлан, захирагдсан эрхшээлт
харьцаанд байдаг өгүүлбэрийг гишүүн өгүүлбэр
гэнэ.
• Гишүүн өгүүлбэрээрээ утга нь дэлгэрч, дагуулж
захирсан, харьцангуй бие даасан өгүүлбэр нь гол
өгүүлбэр болдог.
• УНӨ нь гишүүн өгүүлбэр гол өгүүлбэр гэсэн бүтэцтэй
УНӨ гэж юу вэ?
• ... Утга ба хэлзүйн хувьд нэг өгүүлбэр нь голлон
захирч_ нөгөө нь түүнд ямар нэг гишүүний үүрэг
гүйцэтгэж, дагалдан захирагдаж өгүүлбэрийн
хэсгүүд нь өөр хоорондоо өгүүлбэрзүйн захируулах
буюу угсруулах холбоогоор холбогдсон нийлмэл
өгүүлбэрийг угсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэнэ.”
ПО:321
• Жнь: “Хишигийн инээмсэглэхэд түүний тэгш цагаан
шүд нь яралзан харагдана.”, Тэр байшин олон
давхар тул хүмүүс цахилгаан шатаар өгсөж уруудна.
Болормааг сүүлийн үед усан дээр цөөн үзэгддэг
болсонд баян Донхор гайхах болов.
Тодотгол гишүүн өгүүлбэр
• Тодотгогч – тодотгуулагчийн харьцаанд суурилна.
• Агуулга нь: Шинж – юм,
• Хэлбэр нь: харьцааны нэр – нэр үг, холбоос
• Угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүрэлдэхүүнд
багтаж, гол өгүүлбэрийнхээ аль нэг нэр үгээр
илэрсэн гишүүний утгыг тодотгож, угсруулах
холбоогоор бүтсэн гишүүн өгүүлбэрийг ТГӨ гэнэ.
Жнь: “Үүнийг үзвэл цөм Цэрмаагийн хийсэн ба
болгосон идээ мөн.”, “Ажил сайтын амьдрал сайн.”,
Мэлмий нь хурц явсан ухаантай хүний намтар.
Тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр
• Нэг талаас тусагдахуун харьцаа, нөгөө талаас
үйлийн найрагч холбоо үгэнд нөхцөлдөнө.
• Агуулга нь: юм буюу объект – үйл, байдал болц
• Хэлбэр нь: Нэр үг – үйл үг
• Гол өгүүлбэрийнхээ өгүүлэхүүний утгыг нэмэн
дэлгэрүүлж, өгүүлбэрзүйн угсруулах
холбоогоор бүтсэн өгүүлбэрийг тусагдахуун
гишүүн өгүүлбэр гэнэ. Монгол хүн моринд
гарамгайг гадаадын хүмүүс гайхдаг. Хөгшин
хүний аан уун гэхийг дахин дахин хүлээж ...
ТГӨ-ийн онцлог
• Шууд тус. шууд бус тус. ГӨ гэж хоёр хуваана.
• Нэр үг ба нэршсэн нэрийн зүйлээр илэрч,
гол өгүүлбэрийнхээ тусах үйл үгээр илэрсэн
өгүүлэхүүнд заах тийн ялгалаар
хэлбэржинэ. Хүний сайныг ханилж мэднэ.
• Ерөнхийдөө бүх тийн ялгалын
нөхцөлүүдээр найруулан хэлбэрждэг.
• Мөн гэ- холбоосоор дамжуулан холбодог.
Байц гишүүн өгүүлбэр
• Үйлийн найрагч, хамжигч холбоо үг, байц харьцаанд
суурилна.
• Байц гишүүн өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь үйлт нэр, жич,
хам, зэрэгцэх, урьдчилахаас бусад нөхцөл үйл үгээр
илэрнэ.
• Байц Г нь тухайн өгүүлбэрийн үйл, байдал, болц, явцад
холбогдох ерөнхийдөө үйлийг тойрсон гэж болох орон
цаг, шалтгаан, зорилго, дүр байдал, зэрэг харьцааны
хийсвэр утгуудыг зааж, холбогдох өгүүлбэрийнхээ
өгүүлэхүүнд эсвэл тухайн өгүүлбэрийн нэг хэсэгт нь бүр
заримдаа бүхэл бүтэн өгүүлбэрт нь харьцааны
утгатайгаар нөхцөлдөж байдаг. ПО:339
БГӨ-ийн онцлог
• -ж, -ч, -аад, -н нөхцөлөөс бусад хоёр үйлийг
нөхцөлдүүлэн холбох –саар, -тал, -магц, -вч, -
хлаар, -нгуут, -нгаа, -лгүй, -вал, -маажин зэрэг
нөхцлөөр хэлбэржсэн үйл үгээр илэрч, гол
өгүүлбэртээ холбогдоно. Жнь: Сэмжин үүл
хөвөрсөөр удалгүй мөст үүл цогцлов.
• Заримдаа –холбох үг, зарим туслах үгээр
холбогдоно. Намайг дохио өгөхтэй зэрэг та нар
гал нээгээрэй. Хасаг тэрэг хяхнах тутам ...
• Гэ- гээр холбож болно. Манай намаас байлд
гэвэл би бас байлдана.
Олон гишүүн өгүүлбэртэй УНӨ
• Монгол хэлний цөм дагуул, захирагдсан
захирсан харьцаанаас нь үүтгэж олон ГӨУНӨ,
холимог нийлмэл өгүүлбэр гэж хоёр хэв
шинжээр хуваана.
• Бүтцийн үүднээс дагуул өг – цөм өг – цөм өг –
цөм өгүүлбэр буюу үүрэг хамаарлын үүднээс
захирагдсан – захирсан – захирсан – захирсан
гэсэн бүтэцтэй байна.
• Дараалал нь 1 2 3 гэсэн байдлаар угсарч
холбогдоно. Доржийн хүүдээ өгсөн номыг хүү
нь Батад өгснийг би авч уншив.
ОГӨУНӨ-ийн онцлог
• Ижил хэлбэрээр гол өгүүлбэртээ холбогдож,
өөр хоорондоо өгүүлбэрзүйн зэрэгцсэн
холбоонд байж болно.
• Гишүүн өгүүлбэрийн хэсгүүд нь зэрэгцсэн
холбоонд байх учраас зэрэгцсэн олон тодотгол
гишүүн өгүүлбэр болно. Жнь: Амьсгал уур
тэгширсэн, цэцэг навч дэлгэрсэн, аливаа зүйл
бүрэлдсэн аятай сайхан цаг байна.
• Зэрэгцсэн олон байц: Цаг улирлын дулаарахад
цас мөсний хайлахад харьсан шувуу ирдэг.
Холимог нийлмэл өгүүлбэр
• Дараах 4 хэв маягтай.
• Энгийн зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй харицлан
зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг. Гэтэл гадаа
морин төвөргөөн сонсогдож, нохой боорлосоор, нэг хүн ирсэн нь
ахлах ухуулагч байлаа.
• Зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй угсруулах холбоонд байгаа
өгүүлбэр холилдсон хэв маяг. Нар жаргаж байсан бөгөөд тэр маань
нарийн зөрөг зам буюу эсвэл чарганы явсан мөрөөр явж байлаа.
• Харилцан зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй угсруулах
холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг: Харанхуй болмогц,
манай цонхон доогуур зэвсэг тээсэн машин цэргүүд өнгөрөх нь
үргэлжлэн сонсогдоно.
• Зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэр харилцан зэрэгцүүлэх холбоонд
байгаа өгүүлбэр, угсруулах холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв
маяг. Энэ айлын баруун талд том эсгий гэр, ар биеийг саяхан шинэлсэн
тул хойноос нь харвал дун цагаан бөгөөд хар хялгасан оосор бүслүүр
татсан нь зураг мэт зурайна.
Энгийн нийлмэл/зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр
Compound sentence
• Хоёр ба түүнээс дээш энгийн өгүүлбэр бие
биеэсээ үл хамаарах энгийн өгүүлбэрүүдээс
бүтсэн зэрэгцүүлэх холбоосоор холбогдсоныг
ЭНӨ гэнэ. Her father was mostly absent and her
mother arrived at night. The signal was given, and
the steamer moved slowly from the dock.
• Энгийн нийлмэл өгүүлбэрийн гишүүн
өгүүлбэрүүд нь хоорондоо аялгаар холбогдож
болно. His brother arrived in the afternoon, his
sister arrived later than he did.
Хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр
Complex sentence
• Нэг өгүүлбэр нөгөөгөөсөө хамааралтай, гол
өгүүлбэр (main clause), болон гишүүн өгүүлбэрээс
(subordinate clause) бүтэх өгүүлбэрийг хавсарсан
нийлмэл өгүүлбэр гэнэ. When she recovered, Eric
took her to his place.
• Гол өгүүлбэр нь утга төгс, холбоосгүй, харин гишүүн
өгүүлбэр нь утга төгс биш, голдуу холбоостой,
байна. If you come early, I go with you.
• Гишүүн өгүүлбэрээр тодотгогдож байгаа
өгүүлбэрийг the principal clause буюу үндсэн
өгүүлбэр гэнэ. He thought that bus arrived at 9:30.
Гишүүн өгүүлбэрийн төрөл
Types of subordinate clauses
• Англи хэлэнд 5 төрлийн гишүүн өгүүлбэр бий.
• 1. Өгүүлэгдэхүүн (subject clause) гишүүн өгүүлбэр: What is
interesting? This book is interesting. What you say is interesting.
• 2. Өгүүлэхүүн (predicative clause) гишүүн өгүүлбэр: What is the
difficulty? The difficult is how to get the documents in time.
• 3. Тодотгол (relative clause) гишүүн өгүүлбэр: What magazine
have you bought? I have bought an illustrated magazine. I have
bought a magazine, which is illustrated with beautiful pictures of
Ulaanbaatar.
• 4. Тусагдахуун (object clause) гишүүн өгүүлбэр: What did he tell
them? He told them a story. He told them what he had seen there.
• 5. Байц (adverbial clause) гишүүн өгүүлбэр: When did you see
him? I saw him yesterday. I saw him when I was at the club.
The subject clause
• Монгол хэлнийх үйлт нэр, нэр үгээр илэрдэг
бол англи хэлнийх бол голдуу what, whether, if,
who, whom, whose, what, which, when, where,
how, why зэрэг холбоос үгээр холбогдоно. That
he has made a mistake is strange. Whether they
will come today is not known yet.
• Өгүүлэгдэхүүн г ө нь өгүүлэхүүни дараа
байрлаж болно. It is strange, that he has made a
mistake. It is not known yet whether they will
come today.
The Predicative clause
• Англи, монгол хэлний өгүүлэхүүн гишүүн
өгүүлбэр төстэй.
• What is хэмээх асуултанд хариулагдана.
• The trouble is that I have lost his address.
• The question is whether they will be able to
help us. The weather is not what it was
yesterday.
• Хоорондоо өгүүлбэрийн холбоосоор
холбогдоно.
The object clause
• Монгол хэлний тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр
үйлт нэр, ерийн нэрээр бүтэхээс гадна заах,
харь тийн ялгалаар хэлбэрждэг. Жнь: Чиний
ирэхийг бид хүлээе. Хүний сайныг ханилан
байж танина. Хүлгийн сайныг унан байж
мэднэ.
• Англи хэлнийх холбоос үгээр голдуу
хэлбэрждэг. Жнь: Tuul told us that she felt tired.
He asked us what we thought of it. They laughed
at what he said. He has just gone away saying
that he will return in an hour.
Direct and indirect speech
• Хэн нэгний хэлснийг тэр чигээр нь
уламжлан дамжуулсныг шууд үг буюу (John
has said The bus will arrive at the end of the
week) direct speech, харин үг үсэг бүрийг
биш утгачлан дамжуулсныг хөндлөнгийн үг
буюу inderict speech (John has said that the
bus will arrive at the end of the week) гэнэ.
• Шууд үгийг бичихэд that холбоос гээгдэнэ.
He says or He says thah болно гэсэн үг.
Attributive clauses
• Монгол англи хэлний тодотгол өгүүлбэрийн
утга үүрэг ав адилхан.
• Англи хэлний тод гиш өгүүлбэр what, which
гэсэн асуултад хариулагдаж, гишүүн өгүүлбэр
нь who, whom, whose, which, that зэрэг
төлөөний үгс, мөн when, where, why гэсэн
дайвар үгсээр холбогдоно. The man who has
here yesterday is a painter. I know the man whom
you mean. I have found the book that I was
looking for.
Adverbial clauses
• Хоёр хэлэнд байц гишүүн өгүүлбэрийн үүрэг нь
ч адил, ангилал нь ч бараг адил.
• Дотор нь цаг хугацаа заах, байршил заах,
шалтгаан заах, үр дагавар заах, төлөв байдал
заах, сөрөл заах, зорил заах, болзол заах гэж
хэд ангилна.
• AcofTime: Асуулт: when, since when, how long,
• Холбоос: when, whenever, while, as, after,
before, till, until, as soon as, as long as, by the
time (that), directly,
Adverbial clauses of place
• Question: where, from, where,
• Conjunctions: where, wherever
• FE: I like to spend my leave where I can shoot.
• He went where the doctor sent him.
• Wherever he went, he was welcome.
Adverbial clauses of cause
• Why?
• Because, as, since, for, now that
• I went away because there was no one there.
• As there were no porters, we had to carry the
luggage ourselves.
• Since you have finished your work, you may go
home.
• Now that he is here, he can help you.
• He walked quickly for he was in a great hurry.
Adverbial clauses of Manner
• Үр дагавар заах байц гишүүн өгүүлбэр
• Асуулт: How?
• Холбоос: As, as if, (as though), that
• Жишээ нь: You ought to write as he does.
• You answer as if you did not know this rule.
• He played so well that everybody admired
him.
Adverbial clauses of result
• Өгүүлбэрээс урган гарах үр дагаврыг илтгэх
үүрэгтэй.
• Холбоос: so that, so
• For examples: He went to the lecture early so
that (so) he got a good seat.
• She sat behind me so that (so) I could not see
the expression on her face.
Adverbial clauses of concession
• Өгүүлбэрийн үйл хөдлөлийн эсрэг болж буй
нөхцөл байдлыг, ө х. сөрж болж буй үйл
хөдлөлийг илтгэх үүрэгтэй.
• Холбоос: though (although), = bolovch, ch;
• in spite of the fact that = ule haihran;
• Thought (although) it was only nine o’clock,
there were few people in the streets.
• He went out in spite of the fact that he had a
bad cold.
Adverbial clause of purpose
• Өгүүлбэрийн үйл хөдлөл ямар зорилгоор
үйлдэгдэж байгааг илтгэнэ.
• Асуулт: what for? what purpose?
• Холбоос: so that, so, in order that,
• Жишээ нь: The teacher speaks slowly so that
(in order that) his pupils may understand him.
• I gave him the textbook so that (in order that)
he might learn his lesson.
Punctuation marks
• The comma - .
• The semicolon - . ,
• The colon - :
• The full stop or period - .
• The note of interrogation - ?
• The Note of Exclamation - !
• The inverted commas – “… ”
• The apostrophe – ‘ or it’s
• The hyphen - -;
Холимог нийлмэл өгүүлбэр
Compound-complex sentence
• Зэрэгцсэн гишүүн өгүүлбэрүүд нь тус тус
гишүүн өгүүлбэртэй тийм өгүүлбэрийг
холимог нийлмэл өгүүлбэр гэнэ.
Bibliography
• Б.Пүрэв-Очир, 2001, “Орчин цагийн монгол
хэлний өгүүлбэрзүй”, Уб., 127-261 дэх тал
• Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэл”, МУБИС,
2012, 226-257 дах тал.
• Д.Гүн-Үйлс, 2007, “Монгол-англи зэрэгцүүлсэн
хэлзүй”, Уб., 312-59 дэх тал.
• Ж.Оюунцэцэг, 1998, “Англи хэлний зүй”, Уб,
498-502
• Randolph Quirk, 1973, “A University Grammar of
English”, 166-206 pp.
1 de 43

Recomendados

знө por
знөзнө
знөDoodoiigo
20.3K visualizações12 slides
монгол хэлний хичээлийн лавлах por
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахNyamzaya Gerelzaya
51.4K visualizações20 slides
өгүүлбэрийн гол гишүүд por
өгүүлбэрийн гол гишүүдөгүүлбэрийн гол гишүүд
өгүүлбэрийн гол гишүүдBaterdene Solongo
26K visualizações12 slides
Ugzuin zadlal por
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28K visualizações12 slides
өгүүлбэрзүй por
өгүүлбэрзүйөгүүлбэрзүй
өгүүлбэрзүйgantsengel
23.3K visualizações14 slides
өгүүлбэрийн гишүүд por
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүдTsengelmaa Dovchindorj
49.7K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

тийн ялгал por
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгалulziimanlai
78.2K visualizações2 slides
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilaltelmenten
27.4K visualizações52 slides
монгол хэлний тест 11 анги por
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 ангиOyuhai1127
17.4K visualizações7 slides
хичээл 6 por
хичээл 6хичээл 6
хичээл 6shand1_Bondok
7.3K visualizações18 slides
Chimeg por
ChimegChimeg
Chimegzayachimeg
16.8K visualizações15 slides
хэлний дүрслэх хэрэглүүр por
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.1K visualizações29 slides

Mais procurados(20)

тийн ялгал por ulziimanlai
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai78.2K visualizações
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por telmenten
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
telmenten27.4K visualizações
монгол хэлний тест 11 анги por Oyuhai1127
монгол хэлний тест 11 ангимонгол хэлний тест 11 анги
монгол хэлний тест 11 анги
Oyuhai112717.4K visualizações
хичээл 6 por shand1_Bondok
хичээл 6хичээл 6
хичээл 6
shand1_Bondok7.3K visualizações
Chimeg por zayachimeg
ChimegChimeg
Chimeg
zayachimeg16.8K visualizações
лабугайн нулимс por Otgontungalag Moodoi
лабугайн нулимслабугайн нулимс
лабугайн нулимс
Otgontungalag Moodoi25.2K visualizações
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг por BaigalBaigalmaa
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг
10 анги уран зохиолын хичээл 4 цаг шүлэг
BaigalBaigalmaa16.2K visualizações
Үйл үг por Ge Go
Үйл үгҮйл үг
Үйл үг
Ge Go21.3K visualizações
9. хүүрнэмж эх por oogii553
9. хүүрнэмж эх9. хүүрнэмж эх
9. хүүрнэмж эх
oogii55313.9K visualizações
хичээл 8 por shand1_Bondok
хичээл 8хичээл 8
хичээл 8
shand1_Bondok13.4K visualizações
баймж бүтээврийн утга por muuduu
баймж бүтээврийн утгабаймж бүтээврийн утга
баймж бүтээврийн утга
muuduu15.4K visualizações
12. uiliin holboh nohtsol por telmenten
12. uiliin holboh nohtsol12. uiliin holboh nohtsol
12. uiliin holboh nohtsol
telmenten7.5K visualizações
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд por National University Of Mongolia
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалдМонгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
National University Of Mongolia19.1K visualizações
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... por Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.2K visualizações
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай por National University Of Mongolia
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухайМонгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
Монгол хэлний үгийн сангийн судалгааны тухай
National University Of Mongolia23.7K visualizações

Destaque

Уран зохиол-үр могой хичээл por
Уран зохиол-үр могой хичээлУран зохиол-үр могой хичээл
Уран зохиол-үр могой хичээлSukhee Sukh-Ochir
9K visualizações19 slides
аян замын тэмдэглэл por
аян замын тэмдэглэлаян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэлCh Moonoo
15.8K visualizações16 slides
хичээл 2 por
хичээл 2хичээл 2
хичээл 2shand1_Bondok
8K visualizações14 slides
Mон хэл тэмдэглэл por
Mон хэл тэмдэглэлMон хэл тэмдэглэл
Mон хэл тэмдэглэлBama740517
9.7K visualizações23 slides
Үг бүтэх арга por
Үг бүтэх аргаҮг бүтэх арга
Үг бүтэх аргаOtgontungalag Moodoi
13.5K visualizações11 slides
хичээл 7 por
хичээл 7хичээл 7
хичээл 7shand1_Bondok
8.8K visualizações15 slides

Destaque(10)

Уран зохиол-үр могой хичээл por Sukhee Sukh-Ochir
Уран зохиол-үр могой хичээлУран зохиол-үр могой хичээл
Уран зохиол-үр могой хичээл
Sukhee Sukh-Ochir9K visualizações
аян замын тэмдэглэл por Ch Moonoo
аян замын тэмдэглэлаян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэл
Ch Moonoo15.8K visualizações
хичээл 2 por shand1_Bondok
хичээл 2хичээл 2
хичээл 2
shand1_Bondok8K visualizações
Mон хэл тэмдэглэл por Bama740517
Mон хэл тэмдэглэлMон хэл тэмдэглэл
Mон хэл тэмдэглэл
Bama7405179.7K visualizações
Үг бүтэх арга por Otgontungalag Moodoi
Үг бүтэх аргаҮг бүтэх арга
Үг бүтэх арга
Otgontungalag Moodoi13.5K visualizações
хичээл 7 por shand1_Bondok
хичээл 7хичээл 7
хичээл 7
shand1_Bondok8.8K visualizações
багш оюутнуудын харилцаа por Г. Чимэдээ
багш оюутнуудын харилцаа багш оюутнуудын харилцаа
багш оюутнуудын харилцаа
Г. Чимэдээ4K visualizações
Эх, түүний үндсэн шинж por Sukhee Sukh-Ochir
Эх, түүний үндсэн шинжЭх, түүний үндсэн шинж
Эх, түүний үндсэн шинж
Sukhee Sukh-Ochir18.6K visualizações
социологийн судалгааны үндсэн аргууд por Nandia Nandia Ganbold
социологийн судалгааны үндсэн аргуудсоциологийн судалгааны үндсэн аргууд
социологийн судалгааны үндсэн аргууд
Nandia Nandia Ganbold49.1K visualizações
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй por Naraa_06
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
Naraa_06252K visualizações

Similar a Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel

18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilaltelmenten
2.4K visualizações52 slides
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel por
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
6.9K visualizações34 slides
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel por
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelMongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulel
Mongol angli helnii engiin uguulberiin zeregtsuulelNational University Of Mongolia
1.2K visualizações34 slides
хичээл 10 por
хичээл 10хичээл 10
хичээл 10shand1_Bondok
1.6K visualizações15 slides
Mongol angli helnii temdeg uge por
Mongol angli helnii temdeg ugeMongol angli helnii temdeg uge
Mongol angli helnii temdeg ugeNational University Of Mongolia
6.6K visualizações24 slides
Mongol helnii tosoo uge sudlal por
Mongol helnii tosoo uge sudlalMongol helnii tosoo uge sudlal
Mongol helnii tosoo uge sudlalNational University Of Mongolia
7.2K visualizações15 slides

Similar a Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel(20)

18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal por telmenten
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
18. engiin ba niilmel oguulberiin angilal
telmenten2.4K visualizações
хичээл 10 por shand1_Bondok
хичээл 10хичээл 10
хичээл 10
shand1_Bondok1.6K visualizações
8 р анги м.х por Enheee2
8 р анги м.х8 р анги м.х
8 р анги м.х
Enheee2804 visualizações
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга por otgonerdeneotgonerdene
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
6-р ангийн монгол хэлний хичээл өгүүлбэрийн найруулга
otgonerdeneotgonerdene6.7K visualizações
Altnaa222 por altantuya2012
Altnaa222Altnaa222
Altnaa222
altantuya20125.1K visualizações
монгол бичиг por Dorjderem Zolboo
монгол бичиг монгол бичиг
монгол бичиг
Dorjderem Zolboo5.9K visualizações
авиа хувьсах ёс por sanjaamongol
авиа хувьсах ёсавиа хувьсах ёс
авиа хувьсах ёс
sanjaamongol7.3K visualizações
хичээл 3 por shand1_Bondok
хичээл 3хичээл 3
хичээл 3
shand1_Bondok2.6K visualizações
монгол хэл 5555 por uugiitseegii87
монгол хэл 5555монгол хэл 5555
монгол хэл 5555
uugiitseegii872.3K visualizações
Gerlee tungaa por gerlee_7536
Gerlee tungaaGerlee tungaa
Gerlee tungaa
gerlee_7536865 visualizações

Mais de National University Of Mongolia

Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал por
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалNational University Of Mongolia
12.7K visualizações31 slides
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл por
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлСэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлNational University Of Mongolia
2.5K visualizações12 slides
найруулгын байр ба утга por
найруулгын байр ба утганайруулгын байр ба утга
найруулгын байр ба утгаNational University Of Mongolia
1.9K visualizações32 slides
монгол хэлний тухай хууль por
монгол хэлний тухай хуульмонгол хэлний тухай хууль
монгол хэлний тухай хуульNational University Of Mongolia
3.8K visualizações24 slides
найруулгын алдаа түүний үндэс por
найруулгын алдаа түүний үндэснайруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэсNational University Of Mongolia
24.2K visualizações16 slides
эрдэм шинжилгээний найруулга por
эрдэм шинжилгээний найруулгаэрдэм шинжилгээний найруулга
эрдэм шинжилгээний найруулгаNational University Of Mongolia
18.2K visualizações41 slides

Mais de National University Of Mongolia(20)

Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал por National University Of Mongolia
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгалМонгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
Монгол хэлний найруулга зүйн удиртгал
National University Of Mongolia12.7K visualizações
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл por National University Of Mongolia
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйлСэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл
National University Of Mongolia2.5K visualizações
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ por National University Of Mongolia
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
National University Of Mongolia10.2K visualizações

Mongol angli helnii niilmel uguulberiin zeregtsuulel

 • 1. МОНГОЛ АНГЛИ ХЭЛНИЙ НИЙЛМЭЛ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ЗЭРЭГЦҮҮЛЭЛ Ж.Бат-Ирээдүй МУИС-ийн ШУС-ийн ХУСалбар 2014.04.21
 • 2. Өгүүлбэр нийлмэл дохио болох нь • Өгүүлбэр бол хэлний төгс дохио билээ. • Хүний хэл ярианд өгүүлбэрүүд дан дангаараа байхаас гадна хоёр эсвэл хэд хэдээрээ нийлэн нэгдэж, тодорхой нэг аялгад захирагдан, өгүүлбэрзүйн аль нэг холбоогоор холбогдон, утга, үүргийн хувьд нэгэн нэгдмэл болж, нийлмэл дохио болон хэрэглэгдэж байдаг. • Нийлмэл өгүүлбэр бол аливаа хэлний өгүүлбэрзүйн нэг үндсэн нэгж бөгөөд нийлмэл өгүүлбэр, түүний бүтэц, утга, үүрэг, хэсгүүдийнх нь хоорондын холбоо, харьцаа, холбох арга хэрэглүүр, ангилал хэвшинжийн тухай асуудал бол өгүүлбэрзүйн үндсэн асуудлын нэг мөн. Жишээ нь: Хонх дуугарав. Хичээл эхлэв. Хонх дуугарч, хичээл эхэллээ. Хонх дуугарсан ба хичээл эхлэсэн. Хичээл эхлэмэгц чимээ намдав. Хичээл тараад кино үз.
 • 3. Нийлмэл өгүүлбэр гэж юу вэ? • “Энгийн өгүүлбэрүүдийг нэг аялгад захируулан хэлхэж, өгүүлбэрзүйн ямар нэг холбоогоор холбосныг нийлмэл өгүүлбэр гэж үзэх үндэс мөн буй.” БПО:281 • “Энгийн үгүүлбэр, нийлмэл үгүүлбэр нь үгийн олон цөөний ялгаа биш юм. Харин бүтцийн ялгаа гэдэг нь маргаагүй. Энгийн ба нийлмэл гэснийг богино үгүүлбэр, урт үгүүлбэр гэж ойлгож болохгүй, нийлмэл үгүүлбэрээсч урт энгийн өгүүлбэр байж болно. Энгийн нийлмэл гэдэг нь бүтцийн ялгавар бөгөөд богино, урт гэдэг нь найруулгын ялгавар юм.” ШЛ:35
 • 4. Гол ялгаа нь юундаа байна вэ? • ЭӨ-ийн хувьд бүрэлдэхүүн хэсэг нь гол нь холбоо үг, түүний түүний бүтцэд орсон хэлбэржсэн үг – гишүүлбэрүүд байдаг. Ө.х өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн гол гишүүдээр нь загварчилж гол ба дэлгэрүүлэгч дэд гишүүдийн оролцоогоор тодорхойлдог. Ө.х өгүүлэхүүний нэг төвтэй байдаг гэсэн үг юм. • Тэгвэл нийлмэл өгүүлбэр бол хэд хэдэн энгийн өгүүлбэр буюу хэд хэдэн өгүүлэх чанартай нэгжийг өөртөө багтаасан байна гэж ойлгож болно. Ө.х. нийлмэл өгүүлбэр гэдэг бол хэд хэдэн өгүүлэхүүн төвийн нэгдсэн бүтэц, өгүүлэхүүний олон төв юм. • Мөн ЭӨ-ийг бүтээх нь холбоо үг, НӨ-ийг бүтээх нь ЭӨ гэж тодорхойлж ч болно.
 • 5. Нийлмэл өгүүлбэрийн бүтэц • А. А/B загвартай зэрэгцсэн буюу цуварсан нийлмэл өгүүлбэр: Жнь: Алтан нар цонхны нүхээр өдөр бүр шагайж, ариун агаар салхивчны дундуур цаг бүр үлээнэ. ДЦ. Залхуугийн гэрт түлээгүй, залгидгийн гэрт хоолгүй. • Б. АВ загвартай угсарсан нийлмэл өгүүлбэр. Жнь: Цэвэлмааг гэртээ ирэхэд саалийн хэд хэдэн үнээ нь тугалчихаад байжээ. ЛТ. • В. АВ загварт, харилцан бие биеэ захирсан НӨ. Жнь: Сан бээсийн морины сайхан нь миний дурыг хөвсөлзүүлэн татна. Мал турсан нь тэжээл ус дутсаных. • Г. А гэж В загварт, оруулбар өгүүлбэртэй хөндлөнгийн нийлмэл өгүүлбэр. Ламбугай бяцхан байзнаарай гэж хүүхэн дуу алдав. Ёо ёо гээд Гонгор гараа суга татан авав.
 • 6. НӨ-ийн бүтэц ба бусад • Нийлмэл өгүүлбэр нь гурав ба түүнээс дээш хэсэгтэй байвал ерөнхий шинжээр нь олон төвтэй гэж үзэж болох бөгөөд энэ тохиолдолд дээр дурдсан үндсэн 4 төрлийн нийлмэл өгүүлбэрүүд, янз янзын байрлал, холбоогоор хосолж, холимог буюу дэлгэрэнгүй бүтцийнг үүсгэдэг. Эндээс олон гишүүн өгүүлбэртэй угсарсан нийлмэл, холимог нийлмэл өгүүлбэр, оруулбар өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр зэрэг завсрын хам бүтцүүд үүсдэг.
 • 7. Нийлмэл өгүүлбэрийг ангилах нь • МХ-ний нийлмэл өгүүлбэр – өгүүлэхүүний 2 төвийн байдлаар үндсэн бүтэц • Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр: Холбоосгүй болон холбоост • Харилцан захирсан буюу зэрэгцсэн НӨ • Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр: тодотгол гишүүн өгүүлбэр, тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр, байц гишүүн өгүүлбэр, олон гишүүн өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр, холимог нийлмэл өгүүлбэр, хөндлөнгийн оруулбар өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр.
 • 8. Өгүүлбэрийн гол холбоо ба хэв маяг • МХ-нд өгүүлбэрзүйн гол тэнхлэг нь зэрэгцүүлэх холбоо, угсруулах холбоо гэсэн хоёр үндсэн хэв маяг үйлчилж байдаг. • Зэрэгцүүлэх холбоонд: зэрэгцүүлэх, чөлөөтэй, харилцан, хоршин, зэрэгцүүлэх нөхцлүүд, зэрэгцсэн харьцаатай холбоо үг, зэрэгцсэн нийлмэл үг, өгүүлбэрийн зэрэгцсэн гишүүд, бүгд багтана. • Угсруулах холбоонд: үгийг угсруулан холбох, хамжуулж, найруулж, угсарсан харьцаатай нийлц, угсарсан нийлмэл үг, угсруулан холбох хэрэгслүүд, бүгд багтана.
 • 9. Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр • ЗНӨ бол монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн нэг үндсэн хэв маяг мөн. • ЗНӨ бүтэцөгүүлбэр бүтэц + өгүүлбэр гэсэн хэв маягтай. Май, энэ цулбуурыг барьж бай. • ЗНӨ аялга, зэрэгцүүлэн холбох үг, зэрэгцүүлэн холбох нөхцөл, ерөнхийлөн товчилж хаах үгс зэргээр холбоно. Цагаан туурганы хажууд улаан малгай туяарах бөгөөд улаан малгайн доогуур хасын царайг гэрэлтүүлэгч цэвэрхэн төрсөн залуу охин миний сэтгэлийг булаана. • ЗНӨ-ийн хэсгүүд нь байрлал, үүргийн хувьд захирагдах, захирах, гишүүн өгүүлбэр – гол өгүүлбэр гэсэн харьцаанд дараалалд ордоггүй. Хоёр төвийн байдлаараа МХЗНӨ нь эцсийн бус өгүүлбэр + эцсийн өгүүлбэр гэсэн хоёр хэсэгтэй. Жнь: Саваа нь шандас, унгас нь мяндас.
 • 10. ЗНӨ-ийн онцлог • ЗНӨ-ийн хэсгүүдийн зааг тодорхой, харьцангуй бие даасан өгүүлбэрүүд хэлэхүйн цуваанд хойно хойноосоо цуварч байрладаг. Иймээс хялбар салгаж, бас нийлүүлж болно. Жнь: Үдийн наран шарж, хоньд хотлов. • Мөн учир шалтгаан, орон, цагийн холбоо төдий л байхгүй. Жнь: “Монголын тул хэмээх сэтгэл манай зүрхэнд холбоотой, монгол хэмээх нэг нэр ертөнцийн чихнээ дуурсхалтай.” • Харьцааны утгын хувьд ЗНӨ-ийн хэсгүүд нь бие биеэсээ нөхцөлдөн шалтгаацах тодорхой холбоо байхгүй. Ө.х захирагдах захирах хамааралгүй, өгүүлбэрзүйн сул холбоонд байдаг. Жнь: Хааны алба халаатай, эзний алба ээлтэй. • Дундын нэг ерөнхий ижил гишүүнтэй байдаг. Жнь: Нарийвчилбал, хоёр цагаан юмны нэг нь дүгрэг, нөгөө нь гонзгой юм. Түүний эхнэр Дэжидийн нас нь 40 орчим, зан ааш нь хурдан, үг хэл ширүүн, сэтгэл санаа сайнгүй.
 • 11. ЗНӨ-ийн бүрэлдэхүүн • 1. Хоёр бүрэлдэхүүнт + хоёр бүрэлдэхүүнт: Дорж явж, Сүрэн ирэв. • 2. Нэг бүрэлдэхүүнт + нэг бүрэлдэхүүнт: Байдал зохист намар цаг, сэтгэлд зохист яруу газар. • 3. Хоёр бүрэлдэхүүнт + нэг бүрэлдэхүүнт: Үг хатуу ч явдалд тустай. • 4. Нэг бүрэлдэхүүнт + хоёр бүрэлдэхүүнт: Манай үүгээр эрт зуншиж, мал сүрэг тарган тавтай байна. • ЗНӨ-ийг холбох арга хэрэглүүрээр нь холбоосгүй болон холбоост ЗНӨ гэж хоёр хэв маяг хуваана.
 • 12. Холбоосгүй ЗНӨ • Бие даасан холбох үг, холбоос харьцангуй цөөн. • А. аялгаар холбогдох: Арслангийн омог баатар нь арсландаа тохирно, үнэгний уран арга үнэгэндээ таарна. Баян Болдын нас нь дөчөөд, толгой нь халзан, сахал нь битүү, нүд нь улбар, зан нь төв боловч заль нь их бололтой. • Б. зэрэгцүүлэх нөхцлөөр холбогдох: (-ж,-ч, - аад, -н, -саар, ) Тэртээ дор Хөвсгөл далай гүн хөх өнгөөр туналзан мяралзаж, сарьдаг уулсын дээгүүр тэнгэр хязгааргүй цэлийн байлаа. СЭ.
 • 13. Холбоост ЗНӨ • Үндсэн хэв маяг нь мөн боловч холбоос цөөтэй. • Холбоос: Ба, агаад, хийгээд, бөгөөд, харин, эсвэл, бол, байтугай гм. Жнь: Тасалгааны дотор зул ба дэнгүй. Хөлдүү хүйдсийг хүүхэн Ханд ноцоон ядах бөгөөд түүний утаа нь гэрийн дотор бүгшин нүд хорсоно.
 • 14. Харилцан захирсан нийлмэл өгүүлбэр • Энэ бол зэрэгцүүлэх холбоо дагнасан хэв маяг буюу зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр, харилцан зэрэгцүүлэх холбоо дагнасан хэв маяг буюу өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн өгүүлбэртэй нийлмэл өгүүлбэр гэж ангилах үндэстэй юм. • Өгүүлэгдэхүүн, өгүүлэхүүн хоёр нь нэг нь нөгөөгөө дэлгэрүүлж, дагалдах шинжгүй, харилцан бие биеэ нөхөж, захирсан, хоёулаа цөм шинжтэй, өгүүлбэрийн эх бие болсон гол гишүүн юм. • Өг-дэхүүн, өг-хүүн 2 нь үгээр, бүлэг үгээр, тогтвортой холбоо үгээр, бас бүхэл бүтэн өгүүлбэрийн хэсгээр ч байж болох бөгөөд энэ шинж дээр нь үүдэж ӨӨНӨ-ийн тухай ярьж байгаа юм. Жнь: Мал турсан нь + тэжээл ус дутсаных.
 • 15. ХЗНӨ-ийн шинж • Өгүүлбэр бүтнээрээ үүрэг гүйцэтгэнэ. • Нэршсэн нэрийн зүйлээр илрэнэ. Жнь: Нөхрийн сайн нь зовох цагт мэдэгдэнэ. • Ө-дэхүүн өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь нэрлэх тийн ялгалд байна. Жнь: Чиний ирсэн чинь сайн болов. • Өгүүлэхүүн ГӨ нь бас хоёр бүрэлдэхүүнт байж болно. Жнь: Энэ жил манай сургуулийн ногоо сайн ургасан нь хавар та нарын газраа сайн бордсоных.
 • 16. Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр • Энэ шинжийн өгүүлбэр хамгийн олон буй. • Ялангуяа нөхцлөөр холбогдсон өгүүлбэр их. • Угсруулах буюу захируулах холбоонд суурилна. Энэ нь дагуул үг – цөм үг гэсэн загвар юм. • Нэг өгүүлбэр нь нөгөө өгүүлбэрийнхээ утгыг нэмэн дэлгэрүүлж, дагаж байрлан, захирагдсан эрхшээлт харьцаанд байдаг өгүүлбэрийг гишүүн өгүүлбэр гэнэ. • Гишүүн өгүүлбэрээрээ утга нь дэлгэрч, дагуулж захирсан, харьцангуй бие даасан өгүүлбэр нь гол өгүүлбэр болдог. • УНӨ нь гишүүн өгүүлбэр гол өгүүлбэр гэсэн бүтэцтэй
 • 17. УНӨ гэж юу вэ? • ... Утга ба хэлзүйн хувьд нэг өгүүлбэр нь голлон захирч_ нөгөө нь түүнд ямар нэг гишүүний үүрэг гүйцэтгэж, дагалдан захирагдаж өгүүлбэрийн хэсгүүд нь өөр хоорондоо өгүүлбэрзүйн захируулах буюу угсруулах холбоогоор холбогдсон нийлмэл өгүүлбэрийг угсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэнэ.” ПО:321 • Жнь: “Хишигийн инээмсэглэхэд түүний тэгш цагаан шүд нь яралзан харагдана.”, Тэр байшин олон давхар тул хүмүүс цахилгаан шатаар өгсөж уруудна. Болормааг сүүлийн үед усан дээр цөөн үзэгддэг болсонд баян Донхор гайхах болов.
 • 18. Тодотгол гишүүн өгүүлбэр • Тодотгогч – тодотгуулагчийн харьцаанд суурилна. • Агуулга нь: Шинж – юм, • Хэлбэр нь: харьцааны нэр – нэр үг, холбоос • Угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүрэлдэхүүнд багтаж, гол өгүүлбэрийнхээ аль нэг нэр үгээр илэрсэн гишүүний утгыг тодотгож, угсруулах холбоогоор бүтсэн гишүүн өгүүлбэрийг ТГӨ гэнэ. Жнь: “Үүнийг үзвэл цөм Цэрмаагийн хийсэн ба болгосон идээ мөн.”, “Ажил сайтын амьдрал сайн.”, Мэлмий нь хурц явсан ухаантай хүний намтар.
 • 19. Тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр • Нэг талаас тусагдахуун харьцаа, нөгөө талаас үйлийн найрагч холбоо үгэнд нөхцөлдөнө. • Агуулга нь: юм буюу объект – үйл, байдал болц • Хэлбэр нь: Нэр үг – үйл үг • Гол өгүүлбэрийнхээ өгүүлэхүүний утгыг нэмэн дэлгэрүүлж, өгүүлбэрзүйн угсруулах холбоогоор бүтсэн өгүүлбэрийг тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр гэнэ. Монгол хүн моринд гарамгайг гадаадын хүмүүс гайхдаг. Хөгшин хүний аан уун гэхийг дахин дахин хүлээж ...
 • 20. ТГӨ-ийн онцлог • Шууд тус. шууд бус тус. ГӨ гэж хоёр хуваана. • Нэр үг ба нэршсэн нэрийн зүйлээр илэрч, гол өгүүлбэрийнхээ тусах үйл үгээр илэрсэн өгүүлэхүүнд заах тийн ялгалаар хэлбэржинэ. Хүний сайныг ханилж мэднэ. • Ерөнхийдөө бүх тийн ялгалын нөхцөлүүдээр найруулан хэлбэрждэг. • Мөн гэ- холбоосоор дамжуулан холбодог.
 • 21. Байц гишүүн өгүүлбэр • Үйлийн найрагч, хамжигч холбоо үг, байц харьцаанд суурилна. • Байц гишүүн өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь үйлт нэр, жич, хам, зэрэгцэх, урьдчилахаас бусад нөхцөл үйл үгээр илэрнэ. • Байц Г нь тухайн өгүүлбэрийн үйл, байдал, болц, явцад холбогдох ерөнхийдөө үйлийг тойрсон гэж болох орон цаг, шалтгаан, зорилго, дүр байдал, зэрэг харьцааны хийсвэр утгуудыг зааж, холбогдох өгүүлбэрийнхээ өгүүлэхүүнд эсвэл тухайн өгүүлбэрийн нэг хэсэгт нь бүр заримдаа бүхэл бүтэн өгүүлбэрт нь харьцааны утгатайгаар нөхцөлдөж байдаг. ПО:339
 • 22. БГӨ-ийн онцлог • -ж, -ч, -аад, -н нөхцөлөөс бусад хоёр үйлийг нөхцөлдүүлэн холбох –саар, -тал, -магц, -вч, - хлаар, -нгуут, -нгаа, -лгүй, -вал, -маажин зэрэг нөхцлөөр хэлбэржсэн үйл үгээр илэрч, гол өгүүлбэртээ холбогдоно. Жнь: Сэмжин үүл хөвөрсөөр удалгүй мөст үүл цогцлов. • Заримдаа –холбох үг, зарим туслах үгээр холбогдоно. Намайг дохио өгөхтэй зэрэг та нар гал нээгээрэй. Хасаг тэрэг хяхнах тутам ... • Гэ- гээр холбож болно. Манай намаас байлд гэвэл би бас байлдана.
 • 23. Олон гишүүн өгүүлбэртэй УНӨ • Монгол хэлний цөм дагуул, захирагдсан захирсан харьцаанаас нь үүтгэж олон ГӨУНӨ, холимог нийлмэл өгүүлбэр гэж хоёр хэв шинжээр хуваана. • Бүтцийн үүднээс дагуул өг – цөм өг – цөм өг – цөм өгүүлбэр буюу үүрэг хамаарлын үүднээс захирагдсан – захирсан – захирсан – захирсан гэсэн бүтэцтэй байна. • Дараалал нь 1 2 3 гэсэн байдлаар угсарч холбогдоно. Доржийн хүүдээ өгсөн номыг хүү нь Батад өгснийг би авч уншив.
 • 24. ОГӨУНӨ-ийн онцлог • Ижил хэлбэрээр гол өгүүлбэртээ холбогдож, өөр хоорондоо өгүүлбэрзүйн зэрэгцсэн холбоонд байж болно. • Гишүүн өгүүлбэрийн хэсгүүд нь зэрэгцсэн холбоонд байх учраас зэрэгцсэн олон тодотгол гишүүн өгүүлбэр болно. Жнь: Амьсгал уур тэгширсэн, цэцэг навч дэлгэрсэн, аливаа зүйл бүрэлдсэн аятай сайхан цаг байна. • Зэрэгцсэн олон байц: Цаг улирлын дулаарахад цас мөсний хайлахад харьсан шувуу ирдэг.
 • 25. Холимог нийлмэл өгүүлбэр • Дараах 4 хэв маягтай. • Энгийн зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй харицлан зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг. Гэтэл гадаа морин төвөргөөн сонсогдож, нохой боорлосоор, нэг хүн ирсэн нь ахлах ухуулагч байлаа. • Зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй угсруулах холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг. Нар жаргаж байсан бөгөөд тэр маань нарийн зөрөг зам буюу эсвэл чарганы явсан мөрөөр явж байлаа. • Харилцан зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэртэй угсруулах холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг: Харанхуй болмогц, манай цонхон доогуур зэвсэг тээсэн машин цэргүүд өнгөрөх нь үргэлжлэн сонсогдоно. • Зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэр харилцан зэрэгцүүлэх холбоонд байгаа өгүүлбэр, угсруулах холбоонд байгаа өгүүлбэр холилдсон хэв маяг. Энэ айлын баруун талд том эсгий гэр, ар биеийг саяхан шинэлсэн тул хойноос нь харвал дун цагаан бөгөөд хар хялгасан оосор бүслүүр татсан нь зураг мэт зурайна.
 • 26. Энгийн нийлмэл/зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр Compound sentence • Хоёр ба түүнээс дээш энгийн өгүүлбэр бие биеэсээ үл хамаарах энгийн өгүүлбэрүүдээс бүтсэн зэрэгцүүлэх холбоосоор холбогдсоныг ЭНӨ гэнэ. Her father was mostly absent and her mother arrived at night. The signal was given, and the steamer moved slowly from the dock. • Энгийн нийлмэл өгүүлбэрийн гишүүн өгүүлбэрүүд нь хоорондоо аялгаар холбогдож болно. His brother arrived in the afternoon, his sister arrived later than he did.
 • 27. Хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр Complex sentence • Нэг өгүүлбэр нөгөөгөөсөө хамааралтай, гол өгүүлбэр (main clause), болон гишүүн өгүүлбэрээс (subordinate clause) бүтэх өгүүлбэрийг хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэнэ. When she recovered, Eric took her to his place. • Гол өгүүлбэр нь утга төгс, холбоосгүй, харин гишүүн өгүүлбэр нь утга төгс биш, голдуу холбоостой, байна. If you come early, I go with you. • Гишүүн өгүүлбэрээр тодотгогдож байгаа өгүүлбэрийг the principal clause буюу үндсэн өгүүлбэр гэнэ. He thought that bus arrived at 9:30.
 • 28. Гишүүн өгүүлбэрийн төрөл Types of subordinate clauses • Англи хэлэнд 5 төрлийн гишүүн өгүүлбэр бий. • 1. Өгүүлэгдэхүүн (subject clause) гишүүн өгүүлбэр: What is interesting? This book is interesting. What you say is interesting. • 2. Өгүүлэхүүн (predicative clause) гишүүн өгүүлбэр: What is the difficulty? The difficult is how to get the documents in time. • 3. Тодотгол (relative clause) гишүүн өгүүлбэр: What magazine have you bought? I have bought an illustrated magazine. I have bought a magazine, which is illustrated with beautiful pictures of Ulaanbaatar. • 4. Тусагдахуун (object clause) гишүүн өгүүлбэр: What did he tell them? He told them a story. He told them what he had seen there. • 5. Байц (adverbial clause) гишүүн өгүүлбэр: When did you see him? I saw him yesterday. I saw him when I was at the club.
 • 29. The subject clause • Монгол хэлнийх үйлт нэр, нэр үгээр илэрдэг бол англи хэлнийх бол голдуу what, whether, if, who, whom, whose, what, which, when, where, how, why зэрэг холбоос үгээр холбогдоно. That he has made a mistake is strange. Whether they will come today is not known yet. • Өгүүлэгдэхүүн г ө нь өгүүлэхүүни дараа байрлаж болно. It is strange, that he has made a mistake. It is not known yet whether they will come today.
 • 30. The Predicative clause • Англи, монгол хэлний өгүүлэхүүн гишүүн өгүүлбэр төстэй. • What is хэмээх асуултанд хариулагдана. • The trouble is that I have lost his address. • The question is whether they will be able to help us. The weather is not what it was yesterday. • Хоорондоо өгүүлбэрийн холбоосоор холбогдоно.
 • 31. The object clause • Монгол хэлний тусагдахуун гишүүн өгүүлбэр үйлт нэр, ерийн нэрээр бүтэхээс гадна заах, харь тийн ялгалаар хэлбэрждэг. Жнь: Чиний ирэхийг бид хүлээе. Хүний сайныг ханилан байж танина. Хүлгийн сайныг унан байж мэднэ. • Англи хэлнийх холбоос үгээр голдуу хэлбэрждэг. Жнь: Tuul told us that she felt tired. He asked us what we thought of it. They laughed at what he said. He has just gone away saying that he will return in an hour.
 • 32. Direct and indirect speech • Хэн нэгний хэлснийг тэр чигээр нь уламжлан дамжуулсныг шууд үг буюу (John has said The bus will arrive at the end of the week) direct speech, харин үг үсэг бүрийг биш утгачлан дамжуулсныг хөндлөнгийн үг буюу inderict speech (John has said that the bus will arrive at the end of the week) гэнэ. • Шууд үгийг бичихэд that холбоос гээгдэнэ. He says or He says thah болно гэсэн үг.
 • 33. Attributive clauses • Монгол англи хэлний тодотгол өгүүлбэрийн утга үүрэг ав адилхан. • Англи хэлний тод гиш өгүүлбэр what, which гэсэн асуултад хариулагдаж, гишүүн өгүүлбэр нь who, whom, whose, which, that зэрэг төлөөний үгс, мөн when, where, why гэсэн дайвар үгсээр холбогдоно. The man who has here yesterday is a painter. I know the man whom you mean. I have found the book that I was looking for.
 • 34. Adverbial clauses • Хоёр хэлэнд байц гишүүн өгүүлбэрийн үүрэг нь ч адил, ангилал нь ч бараг адил. • Дотор нь цаг хугацаа заах, байршил заах, шалтгаан заах, үр дагавар заах, төлөв байдал заах, сөрөл заах, зорил заах, болзол заах гэж хэд ангилна. • AcofTime: Асуулт: when, since when, how long, • Холбоос: when, whenever, while, as, after, before, till, until, as soon as, as long as, by the time (that), directly,
 • 35. Adverbial clauses of place • Question: where, from, where, • Conjunctions: where, wherever • FE: I like to spend my leave where I can shoot. • He went where the doctor sent him. • Wherever he went, he was welcome.
 • 36. Adverbial clauses of cause • Why? • Because, as, since, for, now that • I went away because there was no one there. • As there were no porters, we had to carry the luggage ourselves. • Since you have finished your work, you may go home. • Now that he is here, he can help you. • He walked quickly for he was in a great hurry.
 • 37. Adverbial clauses of Manner • Үр дагавар заах байц гишүүн өгүүлбэр • Асуулт: How? • Холбоос: As, as if, (as though), that • Жишээ нь: You ought to write as he does. • You answer as if you did not know this rule. • He played so well that everybody admired him.
 • 38. Adverbial clauses of result • Өгүүлбэрээс урган гарах үр дагаврыг илтгэх үүрэгтэй. • Холбоос: so that, so • For examples: He went to the lecture early so that (so) he got a good seat. • She sat behind me so that (so) I could not see the expression on her face.
 • 39. Adverbial clauses of concession • Өгүүлбэрийн үйл хөдлөлийн эсрэг болж буй нөхцөл байдлыг, ө х. сөрж болж буй үйл хөдлөлийг илтгэх үүрэгтэй. • Холбоос: though (although), = bolovch, ch; • in spite of the fact that = ule haihran; • Thought (although) it was only nine o’clock, there were few people in the streets. • He went out in spite of the fact that he had a bad cold.
 • 40. Adverbial clause of purpose • Өгүүлбэрийн үйл хөдлөл ямар зорилгоор үйлдэгдэж байгааг илтгэнэ. • Асуулт: what for? what purpose? • Холбоос: so that, so, in order that, • Жишээ нь: The teacher speaks slowly so that (in order that) his pupils may understand him. • I gave him the textbook so that (in order that) he might learn his lesson.
 • 41. Punctuation marks • The comma - . • The semicolon - . , • The colon - : • The full stop or period - . • The note of interrogation - ? • The Note of Exclamation - ! • The inverted commas – “… ” • The apostrophe – ‘ or it’s • The hyphen - -;
 • 42. Холимог нийлмэл өгүүлбэр Compound-complex sentence • Зэрэгцсэн гишүүн өгүүлбэрүүд нь тус тус гишүүн өгүүлбэртэй тийм өгүүлбэрийг холимог нийлмэл өгүүлбэр гэнэ.
 • 43. Bibliography • Б.Пүрэв-Очир, 2001, “Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрзүй”, Уб., 127-261 дэх тал • Хамтын, “Орчин цагийн монгол хэл”, МУБИС, 2012, 226-257 дах тал. • Д.Гүн-Үйлс, 2007, “Монгол-англи зэрэгцүүлсэн хэлзүй”, Уб., 312-59 дэх тал. • Ж.Оюунцэцэг, 1998, “Англи хэлний зүй”, Уб, 498-502 • Randolph Quirk, 1973, “A University Grammar of English”, 166-206 pp.