O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Exemple de buna practica logopedie
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

6

Compartilhar

Baixar para ler offline

Exercitii pentru dezv.auzului_fonematic_aurelia_nica

Baixar para ler offline

Exercitii pentru dezv.auzului_fonematic_aurelia_nica

 1. 1. TERAPIA TULBURTERAPIA TULBURĂRILORĂRILORDE LIMBAJDE LIMBAJ PROF.PROF. NICA AURELIANICA AURELIAA.TERAPIEGENERALĂI.EDUCAREAAUZULUIFONEMATICII.DEZVOLTAREARESPIRAŢIEICORECTEIII.DEZVOLTAREAMOBILITĂŢIIAPARATULUIARTICULATOR
 2. 2. I. DEZVOLTAREA AUZULUII. DEZVOLTAREA AUZULUIFONEMATICFONEMATIC1. DEFINITIE1. DEFINITIEAuzul fonematic este o particularitate a auzului uman prinAuzul fonematic este o particularitate a auzului uman princare sunetele vorbirii sunt percepute ca elementecare sunetele vorbirii sunt percepute ca elementesemantice sau fonetice.semantice sau fonetice.Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa deTulburarea auzului fonematic se refera la lipsa dematurizare a acestei particularitati si la lipsa de exersarematurizare a acestei particularitati si la lipsa de exersarea laturii expresive a limbajului verbal.a laturii expresive a limbajului verbal.
 3. 3. 2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUIFONEMATICFONEMATIC Formarea capacitatii de diferentiereFormarea capacitatii de diferentierefonematica, prin distingerea sifonematica, prin distingerea sidiscriminarea sunetelor si adiscriminarea sunetelor si acuvintelor.cuvintelor. Formarea perceptiei fonematiceFormarea perceptiei fonematicecorecte.corecte. Analiza fonematica acustica.Analiza fonematica acustica. Educarea pronuntiei ritmice.Educarea pronuntiei ritmice. Educarea pronuntiei melodice.Educarea pronuntiei melodice.
 4. 4. 3.EXERCITII3.EXERCITIIa.a. Imitarea sunetelor din natura siImitarea sunetelor din natura sipronuntie de onomatopee,inpronuntie de onomatopee,insoapta,tare,in ritm stacato sisoapta,tare,in ritm stacato siprelungit,dupa indicatiiprelungit,dupa indicatiiExemple:Exemple:ş – ş – ş – şş – ş – ş – ş(ritm stacatto,(ritm stacatto,prelungit, şoptit)prelungit, şoptit)
 5. 5. s – s – s – ss – s – s – s(prelungit)(prelungit)bâzzz – bâzzzbâzzz – bâzzz(“b” accentuat şi(“b” accentuat şi“z” prelungit“z” prelungit
 6. 6. chiţ – chiţ – chiţchiţ – chiţ – chiţ(executarea in ritm(executarea in ritmrapid a grupelor derapid a grupelor decate trei silabe)cate trei silabe)cirip/cip – cirip/cipcirip/cip – cirip/cip
 7. 7. zurr – zurr - zurrzurr – zurr - zurrcucuriguuuuuuucucuriguuuuuuu
 8. 8. cot-cot-cot-codaaccot-cot-cot-codaac(pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată)ga-ga-gaaaga-ga-gaaa(pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată)
 9. 9. glu – glu – gluglu – glu – gluoac – oac; oac - oacoac – oac; oac - oac
 10. 10. tic-tac, tic-tactic-tac, tic-tac(alternante de tonalitati)(alternante de tonalitati)muu – muu - muuuumuu – muu - muuuu(se accentueaza pe “u”)(se accentueaza pe “u”)
 11. 11. morrr – morrr – morrmorrr – morrr – morr( “r”( “r” prelungitprelungit))bârrr – bârrr - bârrrbârrr – bârrr - bârrr(repetarea tonalitatii(repetarea tonalitatiilui “r”)lui “r”)
 12. 12. ham – ham – hamham – ham – ham(cu inspir si expir(cu inspir si expirputernic)puternic)i-ha, i-ha, i-hai-ha, i-ha, i-ha(sunetul “i” se pronunta(sunetul “i” se pronuntacu aspirarea fortata acu aspirarea fortata aaerului)aerului)
 13. 13. mmiauiauuuuu – miau– miauuuuu– miau– miauuuuu(( pronunţiepronunţieritmată)ritmată)crrrrr – crrrrrrcrrrrr – crrrrrr(repetarea(repetareatonalităţii lui “r”)tonalităţii lui “r”)
 14. 14. mac – mac – macmac – mac – mac(pronunţie(pronunţieritmată)ritmată)beeee – beeeebeeee – beeee(prelungirea(prelungireatonalităţii lui “e”tonalităţii lui “e”pe expirpe expirputernic)puternic)
 15. 15. piu – piu - piupiu – piu - piu(pronunţie(pronunţieritmică)ritmică)cu – cu, cu – cucu – cu, cu – cu(cu alternarea(cu alternareatonalităţii)tonalităţii)
 16. 16. bb))..Pronuntarea unor serii de silabe opusePronuntarea unor serii de silabe opuseluate din cuvinte paronime.luate din cuvinte paronime.pa-pe-pi-po-pu-pă-pîpa-pe-pi-po-pu-pă-pîba-be-bi-bo-bu-bă-bîba-be-bi-bo-bu-bă-bîta-te-ti-to-tu-tă-tîta-te-ti-to-tu-tă-tîda-de-di-do-du-dă-dîda-de-di-do-du-dă-dîsa-se-si-so-su-să-sîsa-se-si-so-su-să-sîza-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî
 17. 17. şa-şe-şi-şo-şu-şă-şîşa-şe-şi-şo-şu-şă-şîja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jîfa-fe-fi-fo-fu-fă-fîfa-fe-fi-fo-fu-fă-fîva-ve-vi-vo-vu-vă-vîva-ve-vi-vo-vu-vă-vîla-le-li-lo-lu-lă-lîla-le-li-lo-lu-lă-lîra-re-ri-ro-ru-ră-rîra-re-ri-ro-ru-ră-rîza-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zîja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jî
 18. 18. c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvintec). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinteparonime)paronime)CC -- GGccooccoşioşi ggooggoşioşiccară –ară – ggarăară ccrai -rai - ggrairaiccaz –az – ggaz lunaz lunccă - lună - lunggăăccoală –oală – ggoală stânoală stânccă – stână – stânggăăccât –ât – ggâtât ccreier –reier – ggreierreier
 19. 19. TT -- DDttunăună ddunăunăttaatta –a – ddataata ttuş –uş – dduşuşttare –are – ddare laare lattă – laă – laddăăttura –ura – ddura poura pott – po– poddttac –ac – ddac roaac roattă – roaă – roaddăăttrepte –repte – ddrepte sparepte spatte – spae – spaddeettopor –opor – ddobor clătiobor clătitte - clăe - clădditeite
 20. 20. PP -- BBpparăară bbarăarăppaie –aie – bbaieaie ppile –ile – bbileileppaappa –a – bbaabbaa ppun –un – bbununppat –at – bbatat ppomomppă –ă – bbomombbăăppoală –oală – bboalăoală pprună –rună – bbrunărunăppere –ere – bbere alere alppine - aline - albbineineppot –ot – bbotot pprici -rici - bbricirici
 21. 21. FF -- VVffileile vvileileffată –ată – vvatăată ffoi –oi – vvoioiffin –in – vvinin ffar –ar – vvararffiu –iu – vviuiu ffază –ază – vvazăazăffacă –acă – vvacăacă ffals -als - vvalsals
 22. 22. SS –– ZZssareare zzarearessac –ac – zzacac ssar –ar – zzararsseu –eu – zzeueu sseamă –eamă – zzeamăeamăvavasse – vae – vazze oae oasse – oae – oazzeevarvarssă – vară – varzză groaă groassă - groaă - groazzăă
 23. 23. ŞŞ -- JJşşococ jjococşşale –ale – jjaleale şşir –ir – jjirirşşapcă –apcă – jjapcăapcă şşură –ură – jjurăurăprăprăşişit – prăt – prăjjit prăit prăşşitură - prăitură - prăjjiturăitură
 24. 24. d). Diferentierea sunetelor cu punct ded). Diferentierea sunetelor cu punct dearticulare apropiat:articulare apropiat:ŢŢ –– CeCe –– CiCiaaţţe – ae – aceceţţine –ine – cicineneţţel –el – cecellînînţţeapă – îneapă – înceceapăapăplăplăţţi – plăi – plăciciţţeapă -eapă - ceceapăapă
 25. 25. RR –– LLrracac llacacrramă –amă – llamăamă rrup –up – llupuprradă –adă – lladăadă rrob –ob – llobobrrege –ege – llegeege rroz –oz – llozozcacarre – cae – callee rrupă –upă – llupăupărrampă –ampă – llampă campă crremă – cemă – cllemăemăcacarr – ca– call paparr - pa- pall
 26. 26. ŞŞ –– SSmuşcă muscăşoc – soc laş – lasşine – sine peşte – pesteşold – sold paşte – pasteşură – sură pişc – pisccoş – cos naş - nas
 27. 27. JJ -- ZZjar zarcoji – cozijoi – zoijale – zalegaj - gaz
 • DorinaGaidenic

  Sep. 23, 2021
 • MihaelaNastase5

  Dec. 8, 2020
 • LiliNitu

  Nov. 14, 2019
 • Natshady

  Oct. 16, 2019
 • EduardArthurBERGERPh

  Mar. 29, 2017
 • Ionesco

  Oct. 16, 2013

Vistos

Vistos totais

4.490

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7

Ações

Baixados

231

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

6

×