O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

στον κόσμο των κόμικς επαναληψη

  • Entre para ver os comentários

στον κόσμο των κόμικς επαναληψη

  1. 1. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ clipart http://www.mycutegraphics.com/ Όνομα:_______________________ Αφριο κα ετοιμάςουμε και πάλι τοςτάκι, αφοφ τελειϊςαμε και τθν 3θ ενότθτα. Για να πετφχεισ τζλεια τθ ςυνταγι κα πρζπει να προετοιμαςτείσ πολφ καλά! Οι παρακάτω δραςτθριότθτεσ κα ςε βοθκιςουν! 1. Διάβαςε το κείμενο και ςυμπλιρωςε τα ςυννεφάκια με τα λόγια που είπαν. Μθν ξεχνάσ να εφαρμόηεισ τουσ κανόνεσ που ζχουμε μάκει. Α.Ο κφριοσ Ριγωτόσ ρϊτθςε τθν κυρία Μελιςςάνκθ τι κάνει. Η κυρία Μελιςςάνκθ του απάντθςε πωσ πάει να δοκιμάςει τα νζα λουλοφδια του κυρ Πζτρου. Β.Ο κφριοσ Ριγωτόσ τθ ρϊτθςε ποφ βρίςκονταν αυτά τα λουλοφδια και αυτι του απάντθςε πωσ βρίςκονταν δίπλα ςτθ λεμονιά. 2. Στο παρακάτω κείμενο βάψε κόκκινα τα δίψθφα φωνιεντα (αι,ει,οι,ου)και πράςινα τα δίψθφα ςφμφωνα (μπ,ντ,τς,τη, γκ,γγ)(με ξυλομπογιά). Κάποτε ςε ζνα χωριό ςτθν Αφρικι ηοφςε ζνασ εργατικόσ χωρικόσ που τον ζλεγαν Μαχμαντοφ. Μια μζρα ο Μαχμαντοφ πιγε να δει το χωράφι του , που είχε φυτζψει φιςτίκια. Έκπλθκτόσ ανακάλυψε πωσ ζλειπε ζνα μεγάλο μζροσ από τθ ςοδειά του. Σθν επόμενθ μζρα είδε πωσ ζλειπαν κι άλλα φιςτίκια. Κατάλαβε πωσ κάποιοσ ζμπαινε κρυφά τα βράδια ςτο χωράφι και τα ζκλεβε. Γφριςε τςαντιςμζνοσ ςτθν παράγκα του και διθγικθκε τθν ιςτορία ςτθν οικογζνειά του. «Νόμιηα πωσ ςτο χωριό μασ ηοφςαν μόνο τίμιοι άνκρωποι. Μα απ' ότι φαίνεται υπάρχει ζνασ κλζφτθσ. Και δεν μποροφμε να τον αφιςουμε ζτςι!» «Μθ ςτενοχωριζςαι πατζρα» είπε ο γιοσ του, ο Φαχίμ. «Θα πιάςω εγϊ τον κλζφτθ. Σο βράδυ κα κάτςω ςτο χωράφι μασ, κι αν τολμιςει και ζρκει κα τον πιάςω! Θα πάρω κι ζνα ατςάλινο ςπακί μαηί μου για να τον πολεμιςω αν χρειαςτεί.» Μόλισ βγικε το φεγγάρι , ο Φαχίμ ξεκίνθςε. Απόςπαςμα από παραδοςιακό αφρικανικό παραμύθι _______________ _______________ _______________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _______________ _______________ _______________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________
  2. 2. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ clipart http://www.mycutegraphics.com/ Η βαςίλιςςα Γραμματικι ξζχαςε το βιβλίο με τουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ ζξω ςτθ βεράντα. Η βροχι μουντηοφρωςε κάποιουσ κανόνεσ. Μπορείσ να τθ βοθκιςεισ να τουσ ςυμπλθρϊςει; Βάλε τόνουσ ςτισ λζξεισ με κόκκινθ ξυλομπογιά. Ζουςε καποτε ς’ζνα εξοχικο ςπιτι ςτθν οδο Μονοκοντυλιάσ, ςτον αρικμο 33, ζνα κοριτςι με φακιδεσ και κοκκινεσ κοτςιδεσ που το λεγανε Εμμα. Η Εμμα ειχε μια μαμα, δωδεκα κειεσ και ζνα ροη ομορφο χρυςοψαρο. Ένα πρωι που θ Εμμα θταν μονθ τθσ ςτο ςπιτι και ταιηε το χρυςοψαρο , ντριν ντριν χτυπαει το τθλεφωνο. Απόςπαςμα από «Τα 88 ντολμαδάκια», εκδ. Καλζντησ Βάλε που ι ποφ , πωσ ι πϊσ και θ ι ι. _________κα πάτε φζτοσ διακοπζσ; Θα διαβάςεισ τθ Γλϊςςα ____ τα Μακθματικά πρϊτα; Μου είπε _________ιταν άρρωςτθ όλο το ΢αββατοκφριακο. Σο αγαπθμζνο μου μάκθμα είναι ____γυμναςτικι. ________ ςε λζνε; Σον είδα _________ ζφυγε τρζχοντασ. Οι μονοςφλλαβεσ λζξεισ ________ _____________τόνο. Σο που και το πωσ παίρνουν τόνο όταν _____________. Σο θ , όταν παίρνει τόνο , _____________ .

×