O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

με το σεις και με το σας (4)

  • Entre para ver os comentários

με το σεις και με το σας (4)

  1. 1. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ clipart : http://www.mycutegraphics.com/ Όνομα:_________________________ Τθ Δευτζρα κα φτιάξουμε «τοςτ»! Τοςτ με όςα μάκαμε ςτθν ενότθτα «Με το ςεισ και με το ςασ». Με τισ παρακάτω αςκθςοφλεσ κα κυμθκείσ όςα μάκαμε και κα είςαι ςίγουροσ και ςίγουρθ ότι το τοςτ ςου κα είναι πεντανόςτιμο! Βάψε κόκκινεσ όςεσ από τισ προτάςεισ δε κα ζλεγεσ ποτζ ςτο διευκυντι. Τισ προτάςεισ που ζβαψεσ κόκκινεσ , γράψε τισ εδϊ όπωσ κα τισ ζλεγεσ ευγενικά ςτο διευκυντι. Πϊσ κα ηθτοφςεσ από ζνα φίλο ςου να ςου δϊςει το τετράδιο; Πϊσ κα ρωτοφςεσ μια φίλθ ςου αν κα ζρκει ςτθν παιδικι χαρά το απόγευμα; Ποιο από τα δυο ταιριάηει; Η Ακθνά ιταν θ ____________ τθσ ςοφίασ. Ένασ ____________ και μια γριά περπατοφν ςτο πάρκο. Ανικουμε ςτο ___________ Χαλκιδικισ. Για το γλυκό χρειαηόμαςτε δφο _________________. Δώςε μου τισ μπογιζσ. Θα με βοθκιςετε λίγο; Σασ παρακαλώ, ξζρετε ποφ είναι θ κυρία μου; Έλα ςτθν τάξθ να δεισ τι ζφτιαξα. κεά κζα γερόσ γζροσ νόμο νομό λεμόνια λεμονιά
  2. 2. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ clipart : http://www.mycutegraphics.com/ Βάλε ςτο ςωςτό αερόςτατο τισ λζξεισ ανάλογα με το πόςεσ ςυλλαβζσ ζχουν. Χϊριςε πρϊτα με μαξιλαράκια τισ ςυλλαβζσ αν δυςκολεφεςαι. Βάλε τόνο ςτισ λζξεισ και κφκλωςε τθ ςυλλαβι που τον ζχει. Μπορείσ μετά να βάψεισ τισ ςυλλαβζσ που κφκλωςεσ με όποιο χρϊμα κζλεισ. Βάλε τϊρα τισ ςυλλαβζσ που κφκλωςεσ ςτθ ςειρά. Ποια λζξθ φτιάχνεισ; ζνα , ςακαράκα , φωσ , όνειρο , γράμμα , γραμματόςθμο , λεσ , κάλαςςα, νουσ , ταχυδρομείο , δζμα , ξαφνικά

×