O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Στο δρόμο για το σχολείο (1) σελ.10-13

30.368 visualizações

Publicada em

παρουσίαση για το 1ο κομμάτι της 1ης ενότητας της γλώσσας β ΄δημοτικού

Στο δρόμο για το σχολείο (1) σελ.10-13

 1. 1. Στο δρόμο για το ςχολείο (1) Σελ.10-13 Χατςίκου Ιωάννα
 2. 2. Κοιτάμε για ζνα λεπτό πολφ προςεκτικά τθν εικόνα και προςπακοφμε να κυμόμαςτε όςα περιςςότερα μποροφμε!
 3. 3. Κλείνουμε τϊρα το βιβλίο και απαντάμε ςτισ ερωτιςεισ (ςθκϊνοντασ το χεράκι μασ φυςικά!)
 4. 4. Τι κάνει θ κυρία ςτο παράκυρο; Τι κρατάει ςτα χζρια του ο κφριοσ που μπαίνει ςτο ταξί; Πόςα άτομα ςτζκονται ςτθ ςτάςθ του λεωφορείου; Υπάρχουν κάποια πρόςωπα που ξζρετε;
 5. 5. Κάποιο Ποφ νομίηεισ ότι πθγαίνουν όλοι αυτοί οι άνκρωποι;
 6. 6. Λζω τθ γνϊμθ μου
 7. 7. Κάποιο Ποφ νομίηεισ ότι πθγαίνουν όλοι αυτοί οι άνκρωποι;
 8. 8. Κάποιο Αν ιςουν κάποιο πρόςωπο μεσ ςτθν εικόνα ποιο κα ικελεσ να ιςουν; Γιατί; Σε ποιον κα μιλοφςεσ και τι κα του ζλεγεσ; Περίγραψε το άτομο για να καταλάβουμε για ποιον μιλάσ.
 9. 9. • 1.Περιγράφω ζνα άτομο από τθν εικόνα τθσ ςελίδασ 10, όπωσ ςτο παράδειγμα. • Βλέπω μια κυρία με ξανθά μαλλιά , μοβ παλτό και μπλε παντελόνι. • _____________________________________ _____________________________________
 10. 10. Μαηί με το διπλανό ςου φανταςτείτε ότι ηείτε μζςα ςτθν εικόνα. Φτιάξτε ζνα διάλογο. Τι κα λζγατε ο ζνασ ςτον άλλο; Παίξτε μασ το διάλογο.
 11. 11. Κάποιο Γίνεται κάτι ςτθν εικόνα που δεν είναι ςωςτό; Τι; Μζτρθςε πόςα πράγματα μπορείσ να διαβάςεισ ςτθν εικόνα. Τι είναι όλα αυτά;
 12. 12. • 2.Αντιγράφω μια πινακίδα τθσ εικόνασ.
 13. 13. Ποιοι ςυμμετζχουν ςτο διάλογο;
 14. 14. Ποια επικυμία εξζφραςε ο Λουκάσ;
 15. 15. Μπορεί κάποιοσ να εξθγιςει πϊσ παίηεται το παιχνίδι;
 16. 16. Ποφ αλλοφ κα μποροφςαν να ταξιδζψουν τα φφλλα;
 17. 17. Ακοφμε το φκινόπωρο του Vivaldi και μεταμορφωνόμαςτε ςε φφλλα που ταξιδεφουν (εναλλακτικά :ηωγραφίηουμε το ταξίδι των φφλλων του δζντρου).

×