Anúncio

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

24 de Jun de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

 1. PUNOI: KETI KUME
 2. PËRMBAJTJA Auditimi i energjisë në banesa Efiçenca e energjisë në banesa Masat e rekomanduara për implementim Përfitimet në kosto Legjislacioni Konkluzione
 3. AUDITIMI I ENERGJISË Verfikimi, monitorimi dhe analiza e përdorimit të energjisë duke përfshirë dërgimin e një raporti që përmban rekomandimet për përmirësimin e efiçencës së energjisë me analizën e kostos përftim, si dhe një plan masash për reduktimin e konsumit të energjisë.
 4. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA Auditmi i energjisë në banesa është një shërbim i cili realizon vlerësimin e efiçencës së energjisë në banesa nëpërmjet një personi të liçencuar për kryerjen e këtij proçesi me qëllim sugjerimin e
 5. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA  Të dhënat e projektit  Gjeometria e ndërtesës  Sistemet teknike të ndërtesës  Uji i ngrohtë sanitar  Rezultatet mbi konsumin energjitik  Çertifikata e performancës energjitike
 6. “AUDITIMI” INDIVIDUAL I ENERGJISË NË BANESA  Lokalizimi i infitrimeve të ajrit  Izolimi i infiltrimeve të ajrit  Inspektimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ftohjes  Ndriçimi  Pajisjet elektroshtëpiake
 7. EFIÇENCA E ENERGJISË EFIÇENCA E PËRDORIMIT TË ENERGJISË Raporti në përqindje i energjisë në dalje me energjinë në hyrje, në të njëjtin sistem energjitik. EFIÇENCË ENERGJIE Kur në një proçes energjitik arrijmë rezultate të njëjta duke përdorur më pak energji.
 8.  TEPRICA E ENERGJISË Në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të ulur sasinë e energjisë së përdorur në këtë proçes. PARA PËRMIRËSIMIT PAS PËRMIRËSIMIT KOSTO E ENERGJISE KOSTO E MIREMBAJ TJES KOSTO E ENERGJISE KURSIMET KOSTO E MIREMBAJ TJES
 9. ÇFARË PËRFITOJMË  Kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë elektrike  Përmirësim të cilësisë së shërbimeve  Ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit
 10. PËRQINDJA E KONSUMIT TË ENERGJISË NË BANESA 37% 5% 3% 17% 21% 2% 8% 7% Ngrohje Ftohje Ventilim Ngrohje e ujit Ndricim Gatim Pajisje elektroshtepiake Te ndryshme
 11. KËSHILLA PËR NJË BANESË EFIÇENTE
 12. RAST STUDIMOR Studimi i ndryshimit të IMPLEMENTIMI I METODAVE TË PËRMIRËSIMIT TË EFIÇENCËS SË ENERGJISË
 13. FORMULA BAZË PËR LLOGARITJEN E KOSTOS SË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE KOSTO=konsumi i energjisë kWh x cmimi lekë/kwh
 14. INSTALIMI I SISTEMEVE TË TERMOIZOLIMIT PA TERMOIZOLIM • QV=2196,9 kWh • KOSTO=25044,66 lekë në vit ME TERMOIZOLIM • QV=1430,69 kWh • KOSTO=16309,886 lekë në vit
 15. INSTALIMI I SISTEMEVE TË NGROHJES QENDRORE • Kosto= 22389 lekë NGROHJE QENDRORE ME LPG • Kosto=43639,2 lekë NGROHJE ME HVAC Krahasimi i konsumit të dy sistemeve për të njejtën periudhë kohe në vit.
 16. NDRICIM EFIÇENT  13 W x 15 = 195 W në total  195 W x (6 x 365) orë = 711,75 kWh  Kosto vjetore = 8797,95 lekë në vit  60 W x 15 = 900 W në total  900 W x (6 x 365) orë = 1971 kWh  Kosto vjetore = 22469,4 lekë në vit
 17. PËRDORIMI I ENERGJISË DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT Përdorimi i energjisë diellore Ulet konsumi i energjisë elektrike 17784 lekë të kursyera në vit
 18. PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE EFIÇENTE Përdorimi i pajisjeve elektoshtepiake efiçente (klasi A , A+, A++), redukton kostot e konsumit të energjisë elektrike me 3000 lekë në vit.
 19. LEGJISLACIONI  Draft ligji për efiçencën e energjisë  Ligji për efiçencën e energjisë  Plani kombëtar i veprimit për efiçencën e energjisë (PKVEE)  Ligji për ruajtjen e energjisë në ndërtesa  Kodi energjitik për ndërtesat
 20. KONKLUZIONE  Auditimi i energjisë në banesa është një hallkë e rëndësishme e menaxhimit të energjisë dhe në zhvillimin e qëndrueshëm  Ai shërben për të evidentuar disa nga problematikat kryesore që shoqërojnë operacionet energjitike në banesa duke dhënë rekomandime për përmirësime aty ku është e mundur  Auditimi i energjisë ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e eficencës së energjisë në banesa  Duhen marrë në konsideratë në mënyre serioze rekomandimet për përmirësimin e eficencës së energjisë nëqoftëse synojmë të këmi një jëtesë sa më komode në banesat ku jetojmë dhe të ruajmë njëkohësisht dhe mjedisin që na rrethon  Hapat për përmirësimin e eficences mund të kenë një kosto të lartë fillestare, por përfitimet në të ardhmen i bëjnë këto kosto krejtësisht të justifikueshme
 21. KONKLUZIONE  Nga implementimi i metodave për përmirësimin e eficencës në banesa në termoizolim, sisteme qëndrore të ngrohjes, ndricim eficent ,është i dukshëem perfitimi ne kosto pasi shembujt e mësipërm e demostrojnë qartë këtë fakt
 22. REKOMANDIME Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmëndje e vecantë kuadrit ligjor që mbështet procedurën e auditimit të energjisë në banesa Duhet të forcohen politikat që mbështesin masat për përmirësimin e eficences në banesa. Duhet të sensibilizohet publiku për përfitimet nga kryerja e këtij procesi dhe avantazhet e zbatimit të rekomandimeve
 23. FALEMINDRIT PËR VËMËNDJEN!
Anúncio