O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PUNOI: KETI KUME
PËRMBAJTJA
Auditimi i energjisë në banesa
Efiçenca e energjisë në banesa
Masat e rekomanduara
për implementim
Përfitim...
AUDITIMI I ENERGJISË
Verfikimi, monitorimi dhe analiza
e përdorimit të energjisë duke përfshirë
dërgimin e një raporti që ...
AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA
Auditmi i energjisë në
banesa është një
shërbim
i cili realizon vlerësimin
e efiçencës së
e...
AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA
 Të dhënat e projektit
 Gjeometria e ndërtesës
 Sistemet teknike të ndërtesës
 Uji i ng...
“AUDITIMI” INDIVIDUAL I
ENERGJISË NË BANESA
 Lokalizimi i infitrimeve të ajrit
 Izolimi i infiltrimeve të ajrit
 Inspek...
EFIÇENCA E ENERGJISË
EFIÇENCA E PËRDORIMIT TË ENERGJISË
Raporti në përqindje i energjisë në dalje me
energjinë në hyrje, n...
 TEPRICA E ENERGJISË
Në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e
masave për të ulur sasinë e energjisë së
përdorur...
ÇFARË PËRFITOJMË
 Kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm
 Reduktim të kostove të konsumit të energjisë
 Reduktim të kost...
PËRQINDJA E KONSUMIT TË
ENERGJISË NË BANESA
37%
5%
3%
17%
21%
2%
8% 7%
Ngrohje Ftohje
Ventilim Ngrohje e ujit
Ndricim Gati...
KËSHILLA PËR NJË BANESË
EFIÇENTE
RAST STUDIMOR
Studimi i ndryshimit të
IMPLEMENTIMI I METODAVE TË
PËRMIRËSIMIT TË EFIÇENCËS SË
ENERGJISË
FORMULA BAZË PËR LLOGARITJEN E
KOSTOS SË KONSUMIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE
KOSTO=konsumi i energjisë kWh x cmimi lekë/kwh
INSTALIMI I SISTEMEVE TË
TERMOIZOLIMIT
PA TERMOIZOLIM
• QV=2196,9 kWh
• KOSTO=25044,66 lekë
në vit
ME TERMOIZOLIM
• QV=143...
INSTALIMI I SISTEMEVE TË
NGROHJES QENDRORE
• Kosto= 22389
lekë
NGROHJE
QENDRORE
ME LPG
• Kosto=43639,2
lekë
NGROHJE
ME HVA...
NDRICIM EFIÇENT
 13 W x 15 = 195 W në total
 195 W x (6 x 365) orë =
711,75 kWh
 Kosto vjetore =
8797,95 lekë në vit
 ...
PËRDORIMI I ENERGJISË DIELLORE
PËR NGROHJEN E UJIT
Përdorimi i
energjisë
diellore
Ulet konsumi
i energjisë
elektrike
17784...
PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE
EFIÇENTE
Përdorimi i pajisjeve elektoshtepiake efiçente
(klasi A , A+, A++), redukton kostot e ko...
LEGJISLACIONI
 Draft ligji për efiçencën e energjisë
 Ligji për efiçencën e energjisë
 Plani kombëtar i veprimit për
ef...
KONKLUZIONE
 Auditimi i energjisë në banesa është një hallkë e rëndësishme e
menaxhimit të energjisë dhe në zhvillimin e ...
KONKLUZIONE
 Nga implementimi i metodave për përmirësimin e eficencës
në banesa në termoizolim, sisteme qëndrore të ngroh...
REKOMANDIME
Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmëndje e
vecantë kuadrit ligjor që mbështet procedurën
e auditimit të ener...
FALEMINDRIT PËR VËMËNDJEN!
Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

1.791 visualizações

Publicada em

Detyre Kursi

Publicada em: Meio ambiente
 • Login to see the comments

Auditimi i Energjise ne Banesa. KETI KUME Msc Energjitike/FIN

 1. 1. PUNOI: KETI KUME
 2. 2. PËRMBAJTJA Auditimi i energjisë në banesa Efiçenca e energjisë në banesa Masat e rekomanduara për implementim Përfitimet në kosto Legjislacioni Konkluzione
 3. 3. AUDITIMI I ENERGJISË Verfikimi, monitorimi dhe analiza e përdorimit të energjisë duke përfshirë dërgimin e një raporti që përmban rekomandimet për përmirësimin e efiçencës së energjisë me analizën e kostos përftim, si dhe një plan masash për reduktimin e konsumit të energjisë.
 4. 4. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA Auditmi i energjisë në banesa është një shërbim i cili realizon vlerësimin e efiçencës së energjisë në banesa nëpërmjet një personi të liçencuar për kryerjen e këtij proçesi me qëllim sugjerimin e
 5. 5. AUDITIMI I ENERGJISË NË BANESA  Të dhënat e projektit  Gjeometria e ndërtesës  Sistemet teknike të ndërtesës  Uji i ngrohtë sanitar  Rezultatet mbi konsumin energjitik  Çertifikata e performancës energjitike
 6. 6. “AUDITIMI” INDIVIDUAL I ENERGJISË NË BANESA  Lokalizimi i infitrimeve të ajrit  Izolimi i infiltrimeve të ajrit  Inspektimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ftohjes  Ndriçimi  Pajisjet elektroshtëpiake
 7. 7. EFIÇENCA E ENERGJISË EFIÇENCA E PËRDORIMIT TË ENERGJISË Raporti në përqindje i energjisë në dalje me energjinë në hyrje, në të njëjtin sistem energjitik. EFIÇENCË ENERGJIE Kur në një proçes energjitik arrijmë rezultate të njëjta duke përdorur më pak energji.
 8. 8.  TEPRICA E ENERGJISË Në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të ulur sasinë e energjisë së përdorur në këtë proçes. PARA PËRMIRËSIMIT PAS PËRMIRËSIMIT KOSTO E ENERGJISE KOSTO E MIREMBAJ TJES KOSTO E ENERGJISE KURSIMET KOSTO E MIREMBAJ TJES
 9. 9. ÇFARË PËRFITOJMË  Kontribut në zhvillimin e qëndrueshëm  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë  Reduktim të kostove të konsumit të energjisë elektrike  Përmirësim të cilësisë së shërbimeve  Ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit
 10. 10. PËRQINDJA E KONSUMIT TË ENERGJISË NË BANESA 37% 5% 3% 17% 21% 2% 8% 7% Ngrohje Ftohje Ventilim Ngrohje e ujit Ndricim Gatim Pajisje elektroshtepiake Te ndryshme
 11. 11. KËSHILLA PËR NJË BANESË EFIÇENTE
 12. 12. RAST STUDIMOR Studimi i ndryshimit të IMPLEMENTIMI I METODAVE TË PËRMIRËSIMIT TË EFIÇENCËS SË ENERGJISË
 13. 13. FORMULA BAZË PËR LLOGARITJEN E KOSTOS SË KONSUMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE KOSTO=konsumi i energjisë kWh x cmimi lekë/kwh
 14. 14. INSTALIMI I SISTEMEVE TË TERMOIZOLIMIT PA TERMOIZOLIM • QV=2196,9 kWh • KOSTO=25044,66 lekë në vit ME TERMOIZOLIM • QV=1430,69 kWh • KOSTO=16309,886 lekë në vit
 15. 15. INSTALIMI I SISTEMEVE TË NGROHJES QENDRORE • Kosto= 22389 lekë NGROHJE QENDRORE ME LPG • Kosto=43639,2 lekë NGROHJE ME HVAC Krahasimi i konsumit të dy sistemeve për të njejtën periudhë kohe në vit.
 16. 16. NDRICIM EFIÇENT  13 W x 15 = 195 W në total  195 W x (6 x 365) orë = 711,75 kWh  Kosto vjetore = 8797,95 lekë në vit  60 W x 15 = 900 W në total  900 W x (6 x 365) orë = 1971 kWh  Kosto vjetore = 22469,4 lekë në vit
 17. 17. PËRDORIMI I ENERGJISË DIELLORE PËR NGROHJEN E UJIT Përdorimi i energjisë diellore Ulet konsumi i energjisë elektrike 17784 lekë të kursyera në vit
 18. 18. PAJISJE ELEKTROSHTEPIAKE EFIÇENTE Përdorimi i pajisjeve elektoshtepiake efiçente (klasi A , A+, A++), redukton kostot e konsumit të energjisë elektrike me 3000 lekë në vit.
 19. 19. LEGJISLACIONI  Draft ligji për efiçencën e energjisë  Ligji për efiçencën e energjisë  Plani kombëtar i veprimit për efiçencën e energjisë (PKVEE)  Ligji për ruajtjen e energjisë në ndërtesa  Kodi energjitik për ndërtesat
 20. 20. KONKLUZIONE  Auditimi i energjisë në banesa është një hallkë e rëndësishme e menaxhimit të energjisë dhe në zhvillimin e qëndrueshëm  Ai shërben për të evidentuar disa nga problematikat kryesore që shoqërojnë operacionet energjitike në banesa duke dhënë rekomandime për përmirësime aty ku është e mundur  Auditimi i energjisë ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e eficencës së energjisë në banesa  Duhen marrë në konsideratë në mënyre serioze rekomandimet për përmirësimin e eficencës së energjisë nëqoftëse synojmë të këmi një jëtesë sa më komode në banesat ku jetojmë dhe të ruajmë njëkohësisht dhe mjedisin që na rrethon  Hapat për përmirësimin e eficences mund të kenë një kosto të lartë fillestare, por përfitimet në të ardhmen i bëjnë këto kosto krejtësisht të justifikueshme
 21. 21. KONKLUZIONE  Nga implementimi i metodave për përmirësimin e eficencës në banesa në termoizolim, sisteme qëndrore të ngrohjes, ndricim eficent ,është i dukshëem perfitimi ne kosto pasi shembujt e mësipërm e demostrojnë qartë këtë fakt
 22. 22. REKOMANDIME Është e rëndësishme t’i kushtohet vëmëndje e vecantë kuadrit ligjor që mbështet procedurën e auditimit të energjisë në banesa Duhet të forcohen politikat që mbështesin masat për përmirësimin e eficences në banesa. Duhet të sensibilizohet publiku për përfitimet nga kryerja e këtij procesi dhe avantazhet e zbatimit të rekomandimeve
 23. 23. FALEMINDRIT PËR VËMËNDJEN!

×