O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kurumsal Performans Yönetimi (Kurumsal Karneleme - Balanced Scorecard)

2.082 visualizações

Publicada em

IBM Cognos TM1, hedef belirleme ve bütçeleme aşamasından, raporlamaya, puan kartı oluşturmaya, analize ve tahminlere kadar tüm planlama çevriminizi değiştirebilecek bir kurumsal planlama yazılımı platformudur. Müşterinin tesislerinde ya da bulut üzerinden sağlanabilen bir çözüm olan Cognos TM1, sahip olduğu kapsamlı mobil yetenekleriyle planlara, bütçelere ve tahminlere ilişkin işbirliği yapabilmenizi sağlar. Sürekli gelişen iş ortamınızı yansıtmak için verileri analiz edebilir ve kârlılık modelleri de dahil olmak üzere modeller oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu ürünün sağladığı bütünleştirilmiş puan kartları ve strateji yönetimi yetenekleri performans ölçümlerini izlemenize ve kaynaklar ile girişimleri kurumsal hedefler ve pazar etkinlikleriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

Kurumsal Performans Yönetimi (Kurumsal Karneleme - Balanced Scorecard)

 1. 1. © 2015 Intellium Co Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamaları
 2. 2. © 2015 Intellium Co. Your Solution Partner 2 Intelligent & Innovative Solutions
 3. 3. © 2015 Intellium Co. Çözümlerimiz 3
 4. 4. © 2015 Intellium Co. Müşterilerimiz 4
 5. 5. © 2015 Intellium Co. Strateji Yönetimi 5 IV. STRATEJĠYĠ HERKESĠN ĠġĠ YAPMA KONUSUNDA MOTĠVASYON SAĞLAMAK I. ÜST YÖNETĠM LĠDERLĠĞĠ V. STRATEJĠ UYGULAMA YÖNETĠġĠMĠ II. STRATEJĠNĠN OPERASYONA AKTARIMI
 6. 6. © 2015 Intellium Co. BSC: Gelecek ile Geçmiş Arasındaki Farkın Kapanması 6  Balanced Scorecard, stratejiyi uygulama problemini çözümlemiĢtir: Strateji ile personelin günlük aksiyonları, süreçler ve önemli insiyatifler bağlantısı sağlanmıĢtır. MĠSYON Niçin Varız? DEĞERLER Bizim için önemli şeyler nelerdir? VĠZYON Ne olmak istiyoruz? GELENEKSEL BÜTÇELEME Öncelikleri, başarılı olmak için gerekli aksiyonlara göre belirleyerek, kaynakların dağıtımı YETKĠLENDĠRME / KĠġĠSEL HEDEFLER Çalışanların motivasyonu FAALĠYETLER Lokal süreçlerin geliştirilmesi Stratejik düĢünce hipotezlere dayanır Bütçe ve faaliyetler, geçmiĢ verilerin analizlerine dayanır ? STRATEJĠK SONUÇLAR Daha iyi kaynak kullanımı MÜKEMMEL SONUÇLAR Daha iyi hizmet alan MÜġTERĠLER Etkin ve Verimli SÜREÇLER Yüksek Motivasyonlu Ġġ GÜCÜ BALANCED SCORECARD Aktarım, Odak ve Uyum PERFORMANS BAZLI BÜTÇE Öncelikleri, başarılı olmak için gerekli aksiyonlara göre belirleyerek, kaynakların dağıtımı STRATEJĠ Oyun Planı
 7. 7. © 2015 Intellium Co. Strateji Yönetim Süreci 7 4. Stratejinin Uygulanması 3. Stratejinin Yönetimi 2. Stratejinin Aktarımı 1. Stratejinin AnlaĢılması ... Hangi seviyede performans ve geliĢim gösterilmesi gerekir?... ...ġu andan itibaren amaçlarımıza ulaĢmak için, nelere odaklanmalıyız? ... ... Bizi stratejik temalara götürecek öncelikler nelerdir?... ...Hedeflere ulaĢma baĢarısı nasıl ölçülüp, takip edilecek?... ... Amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaĢmak için, hangi kritik aksiyonlar alınmalıdır? ... Misyonumuzu nasıl baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirebiliriz? Bir Ģirket olarak temel hedefimiz nedir?... ...Üç ile altı yıl arasında organizasyonumuz nasıl olacak? Neleri baĢarmalıyız?... Misyon Stratejik Temalar Strateji Haritası Kritik Performans Göstergeleri Hedefler Stratejik Aksiyonlar Değerler Vizyon Amaç Niçin varız? PaydaĢlarımıza ne öneriyoruz?... ...Hareketlerimizi yönlendiren prensipler nelerdir?...
 8. 8. © 2015 Intellium Co. Stratejinin Uygulanmasındaki 4 Engel 8 ÇalıĢanların sadece %5’i stratejiyi anlayabilmektedir. Yöneticilerin sadece %25’i strateji ile ilgili teĢviğe sahiptir. ÇalıĢan Engeli Vizyon Engeli Üst düzey yönetim takımlarının %85’i, strateji ile ilgili konuları ayda bir saatten daha az görüĢmektedir. Yönetici Engeli Günümüz yönetim sistemleri, durağan endüstriyel organizasyonların artan ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde tasarlanmıĢtı. Strateji, taktiksel kararlar için hazırlanmış bir sistemle yönetilemez. 10 Ģirketten 9’u stratejilerini gerçekleĢtirmekte baĢarısız olmaktadır. Organizasyonların %60’ı bütçe ve stratejilerini bağdaĢtırmamaktadır. Kaynak Engeli
 9. 9. © 2015 Intellium Co. Balanced Scorecard; Kurumsal Performans Yönetimi metodolojisidir... 9 Yukarıdan aĢağıya net hedefler AĢağıdan yukarıya uyumlu çalıĢmalar Kurumsal Karne İş Birimi Karneleri Bölüm Karneleri Takım ve Bireylerin Karneleri Vizyon / Misyon
 10. 10. © 2015 Intellium Co. Balanced Scorecard Perspektifleri 10 10 Finans “Finansal başarımızı hissedarlarımıza nasıl gösterebiliriz?” Öğrenme ve Ġnsan Kaynakları “Stratejimizi gerçekleştirmek için değişimi ve yenilikçi gücümüzü nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz ? Amaç Ölçüm Hedef MüĢteri Amaç Ölçüm Hedef Süreçler “Hissedarlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti için iş süreçlerimiz nasıl olmalı?” Amaç Ölçüm Hedef Vizyon & Strateji KARLILIK SERMAYE MALĠYETĠ EVA® RORAC NOPAT - Cost Of CAPITAL “Stratejimizi gerçekleştirmek için müşterilerimizle ilişkimiz nasıl olmalı?”
 11. 11. © 2015 Intellium Co. Örnek Ölçütler - 1 11 MüĢteri “Stratejimizi gerçekleştirmek için müşterilerimizle ilişkimiz nasıl olmalı?” Amaç Ölçüm Hedef MüĢterilere Üstün Hizmet Sunulması MüĢteri Sadakatinin Arttırılması MüĢteri ġikayet Sayısı
 12. 12. © 2015 Intellium Co. Örnek Ölçütler - 2 12 MüĢteri Odaklı Ġnsan Kaynağının GeliĢtirilmesi ÇalıĢan Sadakatinin Arttırılması Ġstifa Oranı 12 Öğrenme ve Ġnsan Kaynakları “Stratejimizi gerçekleştirmek için değişimi ve yenilikçi gücümüzü nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz ? Amaç Ölçüm Hedef ÇalıĢan Memnuniyet Düzeyi
 13. 13. © 2015 Intellium Co. Çözüm Önerimiz: IBM Cognos 13  KPI ve Stratejik hedeflere ilişkin "neden - sonuç" ilişkileri "etki diyagramları" yardımıyla izlenebilir.  En iyi, en kötü, iyiye giden, kötüye giden KPI'lar listelenebilir.  Her bir KPI stratejik hedeflere ya da farklı durumlara göre gruplanabilir.  Stratejik hedefler projelendirilebilir ve bu projelere ilişkin alt işlevler tanımlanabilir.  Stratejik hedefler ve kritik performans göstergeleri (KPI / Metrik) farklı ölçütlerle (gerçekleşen/hedef/sektör ortalaması..) izlenebilir .  Performans dereceli olarak izlenebilir  Kısa ve uzun dönemli periyotlarda her bir KPI'ın trendi izlenebilir .  Hazır şablon ve diyagramlar yardımı ile Strateji Haritaları oluşturulabilir.
 14. 14. © 2015 Intellium Co. 14
 15. 15. © 2015 Intellium Co. 15
 16. 16. © 2015 Intellium Co. 16
 17. 17. © 2015 Intellium Co. 17
 18. 18. © 2015 Intellium Co. TM1 Metrik Kübü ve Özellikleri 18
 19. 19. © 2015 Intellium Co. Etki – Sonuç Diyagramları ve Özellikleri 19
 20. 20. © 2015 Intellium Co. Strateji Haritaları ve Özellikleri 20
 21. 21. © 2015 Intellium Co Ürün Sunumu
 22. 22. © 2015 Intellium Co Teşekkürler. Contact Details e-mail: info@intellium.com.tr T:+90 216 388 40 33 Web: www.intellium.com.tr

×