Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?

Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
Institute for Corporate Sustainability and ResponsibilityInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
“Mikroindeksa” atklāšana
KSA - kāda ir tās loma uzņēmumu un
sabiedrības skatījumā?
2013.gada 12.decembris

©TNS 2013
Ko domā uzņēmumu vadītāji?

©TNS 2013
Uzņēmumu vadītājiem būtiskākās lietas, kas saistīti
ar ilgtspēju, ir ekonomikas jautājumi
Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas
attīstību ilgtermiņā?
%
Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem
darbiniekiem

49
45

Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija

43

Uzņēmums strādā ar peļņu
Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem

20

Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses

20

Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus

17

Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus,
piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt.
Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem,
piemēram, ISO utt.

Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas
normas
Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu
darbību
Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100).
Bāze: Biznesa vide: 2013: n=200; 2012: n=369.
Dati: TNS, 2013 - 2012

©TNS 2013

Cits

54

45
49

Uzņēmums godīgi maksā nodokļus

Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi

62

4

51

30
27

24

7

6
9
4
6
3
3
1

4

1
2

2013
2012

3
Latvijā uzņēmēji ieguldījumu uzņēmuma reputācija
un zīmolvedība vērtē kā ilgtermiņa ieguldījumu
Vidēji, kad jūsu uzņēmums plāno gūt atdevi no savām investīcijām šādās aktivitātēs?

Uzņēmuma
reputācija un
zīmolvedība

30%

40%

33%

39%

Mazāk nekā
2 gados

2 - 5 gados

15%

20%

Vairāk nekā
6 gados

15%

8%

Nezina/ nav
atbildes

Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n=8 715.
Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013.

©TNS 2013

4
Liela daļa Latvijas uzņēmumu praktiski neveic
nekādas investīcijas uzņēmuma reputācijā vai
zīmola vadībā
Cik % no kopējā apgrozījuma 2011. gadā jūsu uzņēmums investēja šādās aktivitātēs,
izmantojot iekšējos resursus un cik %, - izmantojot ārējo pakalpojumu sniedzēju, par kuru uzņēmums samaksāja?

Uzņēmuma reputācija
un zīmolvedība,
izmantojot IEKŠĒJOS
RESURSUS

54%

37%

45%

Uzņēmuma reputācija
un zīmolvedība,
izmantojot ĀRĒJO
PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJU

37%

78%
67%

Nav
investīciju

7%

18%
24%

Mazāk par
5%

15%

3%
6%

2%
3%

1%
3%

Vairāk nekā Nezina/ nav
atbildes
5%

Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n= 8 715.
Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013.

©TNS 2013

5
Ko domā sabiedrība?

©TNS 2013
Uzņēmumu vadītāju un sabiedrības viedokļi par
aspektiem, kas ietekmē uzņēmumu ilgtspēju, sakrīt
Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā,
lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā?
Biznesa vide, n=200

Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem
darbiniekiem

49%

Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija

61%

45%

Uzņēmums godīgi maksā nodokļus

45%

24%

Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus

22%
26%
15%

7%

5%

6%

8%

Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi

4%

Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas
normas

3%

Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību

1%

Cits

1%

Grūti pateikt

45%

27%

Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses

Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100).
Bāze: “n” sk. grafikā
Dati: TNS, 2013 (biznesa vide), 2013 (iedzīvotāji)

39%

30%

Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem

Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram,
labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt.
Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem,
piemēram, ISO utt.

46%

43%

Uzņēmums strādā ar peļņu

©TNS 2013

Ekonomiski aktīvie Latvijas
iedzīvotāji, n=700

11%
4%
6%
12%
0,3%

7
Iedzīvotājiem arvien svarīgāk ir, lai uzņēmumi būtu
godīgi un ņemtu vērā savu klientu intereses
Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā,
lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā?
61%
61%

Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem

46%

Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija

45%
47%
39%
42%

Uzņēmums strādā ar peļņu
Uzņēmums godīgi maksā nodokļus
Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses
Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem
Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus
Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi
Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO
utt.
Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību
Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība,
talkas, atbalsts izglītībai utt.
Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas
Cits
Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100).
Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700
Dati: TNS, 2013

©TNS 2013

Grūti pateikt

57%

26%
21%
22%
16%
15%
16%
11%
6%
8%
10%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
12%
2%
0,3%

2013
2011

8
Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju ir būtiski, lai
uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem
Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem"?

Nav atbildes
2%
Pilnībā nepiekrītu
2%
Daļēji nepiekrītu
1%

Ne piekrītu, ne
nepiekrītu
11%

Pilnībā piekrītu
58%

Daļēji piekrītu
26%

Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1748
Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012.

©TNS 2013

9
Iedzīvotāji ir lielā mērā gatavi atteikties izmantot
uzņēmuma preces/ pakalpojumus, ja tas darbojas
pretim sabiedrības interesēm
Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu pārtraucis (pārtraukusi) iegādāties to uzņēmumu ražojumus,
kuru rīcību es neatbalstu"?

Nav atbildes
1%

Pilnībā piekrītu
21%

Pilnībā nepiekrītu
14%

Daļēji piekrītu
18%

Daļēji nepiekrītu
12%
Ne piekrītu, ne
nepiekrītu
34%
Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1630
Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013.

©TNS 2013

10
Ko domā strādājošie?

©TNS 2013
Augsts

Uzņēmuma tēlam un reputācijai būtiska loma gan
darbinieku piesaistīšanā, gan noturēšanā
UZŅĒMUMA TĒLS, DARBĪBA UN VADĪBA

„Higiēnas” faktori

Motivatori

G01. Uzņēmuma vadība savā komunikācijā ir atklāta un godīga

G02.Uzņēmuma vadība ir uzticama
Definētais svarīgums

G05

G03. Jūs lepojaties ar darbu, ko veicat
G04. Jūs jūtaties droši un stabili uzņēmumā, kurā strādājat
G05.Uzņēmums ir sociāli atbildīgs

G04
G02
G06

G03

Zems

G06.Uzņēmumam ir laba reputācija

G01

Iespējas?/ Ekonomētāji?
Zems

Slēptās iespējas

Ietekme uz darbinieku piesaistību

Bāze: Darba ņēmēji, n=459
Dati: TNS / TRI*M™ darbinieku piesaistības pētījums Latvijā, 2013

Ievērojami zem vidējā
©TNS 2013

Zem vidējā

Stiprā puse

Vidēji

Virs vidējā

Vājā puse

Ievērojami virs vidējā

Augsts
Uzņēmuma ilgtspēja un korporatīvā reputācija ir
pamata balsti, kas ļauj būt tam Pievilcīgam darba
devējam Latvijā
Kritēriji, kas ir svarīgi un raksturo pievilcīgākos darba devējus
Latvijā darba ņēmēju vērtējumā
1. Drošs un stabils darbs
2. Uzņēmums ir veiksmīgs savā jomā

3. Uzņēmums darbojas jomā, kas attīstās
4. Nepārtraukta darbinieku izaugsme un apmācības
5. Brīva, draudzīga darba atmosfēra
6. Interesants un daudzveidīgs darbs
7. Laba uzņēmuma reputācija

8. Sociāli atbildīgs uzņēmums

Bāze: Darba ņēmēji, n=446
Dati: TNS/Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums, 2012

© TNS

2012.gads

13
Ko darīt tālāk? Kādas aktivitātes īstenot?

 Godīga uzņēmumu attieksme gan pret valsti, gan saviem klientiem un
sabiedrību kopumā ir būtiski ilgtspējas nosacījumi
Ja uzņēmums vēlas darboties ilgtermiņā, tad ar to ir jārēķinās un arī
jāveic attiecīgi ieguldījumi!

 Būtiska loma uzņēmuma darbībā un tā mērķu sasniegšanā ir uzņēmumu
darbiniekiem un potenciālajiem darba ņēmējiem
Tāpēc, pirmkārt, jāveicina uzticama, stabila, droša, veiksmīga un sociāli
atbildīga uzņēmuma tēls!

 Korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošana ne tikai uzlabo
uzņēmuma attiecības ar iesaistītajām/ ieintersētajām pusēm (klienti,
darbinieki, piegādātāji, sabiedrība), bet arī sniedz biznesa izaugsmi
(peļņu)!

©TNS 2013
Paldies!
Jautājumi?
Inta Priedola
TNS Latvia
Vecākā klientu vadītāja
Tel:
E-pasts:
Web:
Adrese:

67 096 300
inta.priedola@tns.lv
www.tns.lv
Kronvalda bulvāris 3-2
Rīga, LV-1010

©TNS 2013
1 de 15

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(9)

Ilgtspējas indeksa pārskats 2012Ilgtspējas indeksa pārskats 2012
Ilgtspējas indeksa pārskats 2012
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility2K visualizações
Atbildīgu ideju katalogs 2015Atbildīgu ideju katalogs 2015
Atbildīgu ideju katalogs 2015
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility1.5K visualizações
Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.
Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility2.5K visualizações
Ilgtspējas indekss 2013Ilgtspējas indekss 2013
Ilgtspējas indekss 2013
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility5K visualizações
TNS pētījumu rezultāti par Ilgtspējas jautājumiem 2014TNS pētījumu rezultāti par Ilgtspējas jautājumiem 2014
TNS pētījumu rezultāti par Ilgtspējas jautājumiem 2014
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility474 visualizações
OECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībaiOECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai
OECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility660 visualizações
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility457 visualizações

Similar a Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?(20)

Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility320 visualizações
Atbildīgu ideju katalogs 2017Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility829 visualizações
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility481 visualizações
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility1.3K visualizações
Ksa meža nozare 2014 lvKsa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lv
Dace Helmane387 visualizações
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumosKorporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility582 visualizações
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility702 visualizações
Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.
Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility808 visualizações
Ilgtspējas indeksa noriseIlgtspējas indeksa norise
Ilgtspējas indeksa norise
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility424 visualizações
Laura Pļavniece. Paaudžu dažādība. Ko ar to darītLaura Pļavniece. Paaudžu dažādība. Ko ar to darīt
Laura Pļavniece. Paaudžu dažādība. Ko ar to darīt
Latvijas Darba devēju konfederācija60 visualizações
Infografika: Kāds ir atbildīgs uzņēmējs? Infografika: Kāds ir atbildīgs uzņēmējs?
Infografika: Kāds ir atbildīgs uzņēmējs?
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility441 visualizações
Ilgtspējas indeksa 2013 atklāšanaIlgtspējas indeksa 2013 atklāšana
Ilgtspējas indeksa 2013 atklāšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility407 visualizações
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility474 visualizações
Ilgtspējas indekss. Novērtējums -> IzaugsmeIlgtspējas indekss. Novērtējums -> Izaugsme
Ilgtspējas indekss. Novērtējums -> Izaugsme
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility395 visualizações
Ilgtspējas indekss 2011Ilgtspējas indekss 2011
Ilgtspējas indekss 2011
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility1.4K visualizações
Atbildīga biznesa novērtējums. Solis ceļā uz ilgtspēju.Atbildīga biznesa novērtējums. Solis ceļā uz ilgtspēju.
Atbildīga biznesa novērtējums. Solis ceļā uz ilgtspēju.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility297 visualizações
Ģimenei draudzīga komersanta principiĢimenei draudzīga komersanta principi
Ģimenei draudzīga komersanta principi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility550 visualizações
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility649 visualizações

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility830 visualizações
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility441 visualizações
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility488 visualizações
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility316 visualizações
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility207 visualizações
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility195 visualizações
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility241 visualizações
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility170 visualizações
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility156 visualizações
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility546 visualizações
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility241 visualizações
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility930 visualizações
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility158 visualizações
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility309 visualizações
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility151 visualizações
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility114 visualizações
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility251 visualizações
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility461 visualizações
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility108 visualizações
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility113 visualizações

Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?

 • 1. “Mikroindeksa” atklāšana KSA - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā? 2013.gada 12.decembris ©TNS 2013
 • 2. Ko domā uzņēmumu vadītāji? ©TNS 2013
 • 3. Uzņēmumu vadītājiem būtiskākās lietas, kas saistīti ar ilgtspēju, ir ekonomikas jautājumi Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? % Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 49 45 Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 43 Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem 20 Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses 20 Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 17 Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: Biznesa vide: 2013: n=200; 2012: n=369. Dati: TNS, 2013 - 2012 ©TNS 2013 Cits 54 45 49 Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 62 4 51 30 27 24 7 6 9 4 6 3 3 1 4 1 2 2013 2012 3
 • 4. Latvijā uzņēmēji ieguldījumu uzņēmuma reputācija un zīmolvedība vērtē kā ilgtermiņa ieguldījumu Vidēji, kad jūsu uzņēmums plāno gūt atdevi no savām investīcijām šādās aktivitātēs? Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība 30% 40% 33% 39% Mazāk nekā 2 gados 2 - 5 gados 15% 20% Vairāk nekā 6 gados 15% 8% Nezina/ nav atbildes Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n=8 715. Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013. ©TNS 2013 4
 • 5. Liela daļa Latvijas uzņēmumu praktiski neveic nekādas investīcijas uzņēmuma reputācijā vai zīmola vadībā Cik % no kopējā apgrozījuma 2011. gadā jūsu uzņēmums investēja šādās aktivitātēs, izmantojot iekšējos resursus un cik %, - izmantojot ārējo pakalpojumu sniedzēju, par kuru uzņēmums samaksāja? Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība, izmantojot IEKŠĒJOS RESURSUS 54% 37% 45% Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība, izmantojot ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU 37% 78% 67% Nav investīciju 7% 18% 24% Mazāk par 5% 15% 3% 6% 2% 3% 1% 3% Vairāk nekā Nezina/ nav atbildes 5% Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n= 8 715. Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013. ©TNS 2013 5
 • 7. Uzņēmumu vadītāju un sabiedrības viedokļi par aspektiem, kas ietekmē uzņēmumu ilgtspēju, sakrīt Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? Biznesa vide, n=200 Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 49% Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 61% 45% Uzņēmums godīgi maksā nodokļus 45% 24% Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 22% 26% 15% 7% 5% 6% 8% Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 4% Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas 3% Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību 1% Cits 1% Grūti pateikt 45% 27% Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: “n” sk. grafikā Dati: TNS, 2013 (biznesa vide), 2013 (iedzīvotāji) 39% 30% Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. 46% 43% Uzņēmums strādā ar peļņu ©TNS 2013 Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700 11% 4% 6% 12% 0,3% 7
 • 8. Iedzīvotājiem arvien svarīgāk ir, lai uzņēmumi būtu godīgi un ņemtu vērā savu klientu intereses Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? 61% 61% Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 46% Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 45% 47% 39% 42% Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Cits Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700 Dati: TNS, 2013 ©TNS 2013 Grūti pateikt 57% 26% 21% 22% 16% 15% 16% 11% 6% 8% 10% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 12% 2% 0,3% 2013 2011 8
 • 9. Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju ir būtiski, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem"? Nav atbildes 2% Pilnībā nepiekrītu 2% Daļēji nepiekrītu 1% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 11% Pilnībā piekrītu 58% Daļēji piekrītu 26% Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1748 Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012. ©TNS 2013 9
 • 10. Iedzīvotāji ir lielā mērā gatavi atteikties izmantot uzņēmuma preces/ pakalpojumus, ja tas darbojas pretim sabiedrības interesēm Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu pārtraucis (pārtraukusi) iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību es neatbalstu"? Nav atbildes 1% Pilnībā piekrītu 21% Pilnībā nepiekrītu 14% Daļēji piekrītu 18% Daļēji nepiekrītu 12% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 34% Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1630 Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013. ©TNS 2013 10
 • 12. Augsts Uzņēmuma tēlam un reputācijai būtiska loma gan darbinieku piesaistīšanā, gan noturēšanā UZŅĒMUMA TĒLS, DARBĪBA UN VADĪBA „Higiēnas” faktori Motivatori G01. Uzņēmuma vadība savā komunikācijā ir atklāta un godīga G02.Uzņēmuma vadība ir uzticama Definētais svarīgums G05 G03. Jūs lepojaties ar darbu, ko veicat G04. Jūs jūtaties droši un stabili uzņēmumā, kurā strādājat G05.Uzņēmums ir sociāli atbildīgs G04 G02 G06 G03 Zems G06.Uzņēmumam ir laba reputācija G01 Iespējas?/ Ekonomētāji? Zems Slēptās iespējas Ietekme uz darbinieku piesaistību Bāze: Darba ņēmēji, n=459 Dati: TNS / TRI*M™ darbinieku piesaistības pētījums Latvijā, 2013 Ievērojami zem vidējā ©TNS 2013 Zem vidējā Stiprā puse Vidēji Virs vidējā Vājā puse Ievērojami virs vidējā Augsts
 • 13. Uzņēmuma ilgtspēja un korporatīvā reputācija ir pamata balsti, kas ļauj būt tam Pievilcīgam darba devējam Latvijā Kritēriji, kas ir svarīgi un raksturo pievilcīgākos darba devējus Latvijā darba ņēmēju vērtējumā 1. Drošs un stabils darbs 2. Uzņēmums ir veiksmīgs savā jomā 3. Uzņēmums darbojas jomā, kas attīstās 4. Nepārtraukta darbinieku izaugsme un apmācības 5. Brīva, draudzīga darba atmosfēra 6. Interesants un daudzveidīgs darbs 7. Laba uzņēmuma reputācija 8. Sociāli atbildīgs uzņēmums Bāze: Darba ņēmēji, n=446 Dati: TNS/Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums, 2012 © TNS 2012.gads 13
 • 14. Ko darīt tālāk? Kādas aktivitātes īstenot?  Godīga uzņēmumu attieksme gan pret valsti, gan saviem klientiem un sabiedrību kopumā ir būtiski ilgtspējas nosacījumi Ja uzņēmums vēlas darboties ilgtermiņā, tad ar to ir jārēķinās un arī jāveic attiecīgi ieguldījumi!  Būtiska loma uzņēmuma darbībā un tā mērķu sasniegšanā ir uzņēmumu darbiniekiem un potenciālajiem darba ņēmējiem Tāpēc, pirmkārt, jāveicina uzticama, stabila, droša, veiksmīga un sociāli atbildīga uzņēmuma tēls!  Korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošana ne tikai uzlabo uzņēmuma attiecības ar iesaistītajām/ ieintersētajām pusēm (klienti, darbinieki, piegādātāji, sabiedrība), bet arī sniedz biznesa izaugsmi (peļņu)! ©TNS 2013
 • 15. Paldies! Jautājumi? Inta Priedola TNS Latvia Vecākā klientu vadītāja Tel: E-pasts: Web: Adrese: 67 096 300 inta.priedola@tns.lv www.tns.lv Kronvalda bulvāris 3-2 Rīga, LV-1010 ©TNS 2013