Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.

Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
Institute for Corporate Sustainability and ResponsibilityInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
Ilgtspējas indeksa rezultātu
analīze
Ekspertu prezentācija
Stratēģija
TNS, McCann, Consulting,
Hauska & Partner, Spring Valley
3
68,8
Vidējais sniegums
stratēģijas sadaļā:
Augstākais vērtējums: 95,25
35% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir 70-80%
24% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 80%
87% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 50%
Uzņēmumiem, kuriem ir sistematizēta pieeja ilgtspējas jautājumu vadībā, kā arī
ilgtspējas jautājumi ir ikdienas biznesa prakse, izdodas sasniegt augstākus
rezultātus
 Ir iekšējie dokumenti, materiāli, kuri skaidri un nepārprotami kalpo kā
atsauce kritērijiem
 Domājot par ilgtspējas jautājumiem stratēģiskajā līmenī, vienlaikus tiek
atrisināti arī virkne citu sadaļu jautājumi
Augsta korelācija
ar citu sadaļu
vērtējumiem un
kopējo indeksa
vērtējumu
Dalībnieku sniegums
Pozitīvās tendences
4
 arvien vairāk uzņēmumu ir sākuši mērīt savu sniegumu un
noteikt savu sasniegumu veiksmes indikatorus korporatīvās
atbildības jomā (KPI)
 ne tikai lielie uzņēmumi, bet arī mazie un vidējie arvien lielāku
uzmanību sāk pievērst savas darbības ietekmes vērtēšanai
Izaugsmes iespējas
 Ne tik pozitīvi:
 ietekmes analīzes plašums – ne tikai alga, bet arī darba vide
(360, WAS)
 misija, vīzija, vērtības – lielākajā daļā gadījumā deklaratīvi
 ziņošana – globālās vadlīnijas tiek izmantotas “iedvesmai”
 apzināmies atbildību, definējam mērķus, bet ir problēmas
praktiskajā īstenošanas līmenī
 Kas kavē sasniegt augstākus rādītājus:
 neatbilstošas atsauces – nepilnīgas, neprecīzas atsauces
(neatbilst kritērija būtībai)
Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4)
6
 Galējības –visas ietekmes puses ir prioritāras vai arī
tikai darbinieki un klienti
 Ietekmes pušu viedokļa izzināšana nav to iesaiste
lēmumu pieņemšanā
 Nereti viedokļa izzināšana ir pastarpināta un netieša
(mediji u.c.)
 Masu mediju informēšana nav iesaiste lēmumu
pieņemšanā
 Iesaistes līmenis – starp pārrunām un iesaisti
Kā prioritizēt?
7
Iesaistes līmeņi
8
Konsultēšanās
Pārrunas
Iesaistīšana
Sadarbība
Deleģēšana
9
Konsultēšanās
Aptaujas
Fokusgrupas
Tikšanās
Darba
semināri
Komentāri
(internets)
Padomes
10
Pārrunu
vešana
Aktīvistu
sarunas
Sadarbības
memorandi
Darba
koplīgumi
11
Iesaistīšana
Konsultatīvie
paneļi
Consensus
veidošana
Kopēji forumi
Iesaiste lēmumu
pieņemšanā
12
Kopīgas
organizācijas
Partnerības
Kopīgi projekti
Kopējas
iniciatīvas
Sadarbība
13
Pilnvarošana
Iekļaušana
pārvaldē
Deleģēšana
Kādēļ iesaistīt?
14
• Biznesa risku un iespēju monitorings
• Atvērtā procesā mazinās “opozīcija”
• Tiem uz kuriem attiecas “politika”, būtu jābūt iespējai to
ietekmēt
Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4)
15
Prioritizēt
Fokusēties
Iesaistīt regulāri
 Ko darīt?
Izpēte (ST5, ST6)
16
 Cita uzņēmuma izsniegts apliecinājums
par sasniegumiem, bez komentārā, kā
tas tiek integrēts uzņēmuma biznesa
vadībā
(Lursoft Top500; Mediju Monitorings; Letas tops,
u.tml.)
 Pārrunas ar novada domes pārstāvjiem,
lai precizētu kopienas vajadzības un
definētu tās nākamā projektu konkursa
nolikumā
 Sabiedriskās apspriešanas
 Reputācijas izvērtēšanā atsauces uz
citiem pētījumiem, piemēram darbinieku
apmierinātības pētījumiem, zīmola tēla
pētījumiem, neidentificējot, kuri izpētes
aspekti un kā tiek izmantoti reputācijas
novērtēšanā un vadībā
Ir skaidri definēts, norādīts
 Izpētes mērķis
 Kā tas tiek integrēts biznesa vadība
ikdienā
 Izpētes jautājums nav citā pētījumā
nejaušs, ir skaidri redzams, kā tas
tiek izmantots slēdzienos
Labas prakses piemēri Nepilnības/ Uzlabojamās lietas
Ietekmes pušu izpēte –
ceļš uz ietekmes pušu
pārvaldību
17
Kā veicināt uzņēmuma biznesa mērķu
sasniegšanu?
Veidot ciešas attiecības ar
būtiskākajām ietekmes
pusēm
Veidot spēcīgu zīmola
pozicionējumu un konkurēt
spējīgu produktu
piedāvājumu
Meklēt efektīvākos veidus
zīmola komunikācijai ar
patērētājiem/ klientiem
Būt radošiem, inovatīviem
produktu piedāvājumos un
komunikācijā
18
Ilgtermiņa izaugsmei nepieciešama izcila
un pilnvērtīga ietekmes pušu pārvaldības
stratēģija
High performance
organisation
Korporatīvā
reputācija
Customer
experience
Augstas
efektivitātes
organizācija
Klientu
pieredze Lojalitāte &
noturība
1
Jauni klienti
2
Jauni produkti
& pakalpojumi
3
Jauni tirgi
4
Kompānijas
izaugsme
19
Zīmola
vadība
Piegādātāji Izplatītāji
Produktu
piedāvājums
Ietekmes pušu attiecību un vienotās
izpētes shēma
Patērētāji / Klienti
20
Izplatītāju apmierinātība
Partnerattiecības ar
piegādātājiem
Zīmola tēls/
Korporatīvā reputācija
Klientu pieredze
Produktu
lietošanas
pieredze/
apmierinātība
Piemērs
Kad tiek izlemts par ietekmes pušu
izpēti
 Kādas kopumā ir nozares
tendences
 Kāda ir uzņēmuma tirgus
daļa
 Kas ir nozīmīgākie
konkurenti
 Kā nozarē tiek vērtētas
konkurentu aktivitātes,
piedāvājumi
 Cik spēcīgi ir konkurenti? Kā
viņi “apdraud” uzņēmuma
biznesa attīstību
 Kāda ir uzņēmuma
atpazīstamība
 Kāds ir uzņēmuma tēls,
reputācija
 Kas ir uzņēmuma klienti
 Ko klienti sagaida no
uzņēmuma
 Kas ir uzņēmuma potenciālie
klienti un kā viņus uzrunāt
 Kāda ir darbinieku
piesaistība
 Kā tiek apkalpoti uzņēmuma
klienti
 Vai darbinieki izprot biznesa
mērķus
 Kā sabiedrība kopumā vērtē
uzņēmuma darbību
 Kāds ir sabiedrības WOM
(word of mouth)
 Kā veidot attiecības ar
ietekmes pusēm, lai
sasniegtu biznesa mērķus
 Kā uzrunāt esošos un
potenciālos klientus
 Kā veidot ciešas attiecības un
skaidru uzņēmuma iekšējo
komunikāciju
 Kāds ir labākais vai
efektīvākais veids, lai
sasniegtu vēlamo
mērķauditoriju
 Vai uzņēmuma komunikācija
ir veiksmīga
 Kā noturēt, kāpināt
uzņēmuma reputāciju
Tirgus situācijas analīze
Novērtēt būtiskāko ietekmes
pušu viedokli un vajadzības
Izstrādāt mārketinga stratēģijas
plānu
21
Katram biznesa mērķim savs
piemērotākais izpētes veids
 Produktu testi
 R&D pētījumi
PRODUKTA
PĒTĪJUMI
KLIENTU
PĒTĪJUMI
 Klientu apmierinātības un noturības pētījumi
 Noslēpumainā klienta pētījumi (MS)
 Segmentācijas (piem., pēc vajadzībām gan
racionālā, gan emocionālā līmenī)
 Zīmolu tēla un reputācijas pētījumi
 Patēriņa un attieksmes pētījumi (U&A)
 Šī brīža un nākotnes potenciāla pētījumi
 Reklāmu kampaņu efektivitātes pētījumi
 Komunikācijas efektivitātes pētījumi
ZĪMOLA
PĒTĪJUMI
DARBINIEKU
PĒTĪJUMI
 Darbinieku apmierinātības un noturības
pētījumi
 Darba devēja tēls potenciālo darbinieku
skatījumā
Var veikt
vienreizēji vai kā
monitorējošus
pētījumus
22
Galvenie soļi integrētajai pieejai
iesaistīto pušu izpētei
Skaidri nodefinēts mērķu
sasniegšanas plāns
 Noteikt prioritārās
ietekmes puses
biznesa mērķu
sasniegšanai
 Noteikt galvenos
darbības rādītājus,
kuriem nepieciešams
sekot līdzi
 Saprast, kā izpētes
jautājumi tiks
izmantoti biznesa
stratēģijas veidošanā
Biznesa izaugsmes plāns
 Veikt iegūto rezultātu
savstarpējo analīzi,
kas ļaus nospraust
vienotus primāros
mērķu, kā arī
identificēt
sekundārās
prioritātes dažādās
ietekmes pusēs
Vienota un pilnvērtīga
pētījumu plāna izstrāde
 Galvenajiem
uzstādītajiem
mērķiem jābūt
aptvertiem visās
ietekmes pušu
izpētēs – gan zīmola,
gan klientu attiecību
vadības izpētē, gan
darbinieku
piesaistības
novērtēšanā u.c.
Izvirzīt vienotus
mērķus
2
Veikt Linkage analīzi
būtiskāko
jautājumu starpā
4
Nodefinēt izpētes
prioritātes
1
Bāze integrētas pieejas
analīzei
 Lai novērtētu
sniegumu primārajos
biznesa un izpētes
mērķos, atsevišķos
pētījumos pamata
jautājumiem jābūt
vienotiem un
saskaņotiem
 Pārdomāt un
saskaņot dažādo
ietekmes pušu
izpētes periodus
Sinhronizēt
būtiskākos
jautājumus un izpētes
periodus
3
23
Tirgus attiecības
BORENIUS, McCANN Consulting,
Hauska & Partner
Vidējie rezultāti pa gadiem
37,30%
44%
63,50%
66,70%
2010 2011 2012 2013
Šogad:
Zemākais
vērtējums: 27%
Augstākais
vērtējums: 93,73%
Galvenie secinājumi (1)
Indeksa dalībnieki: caurspīdīgi & atvērti,
dažādoti komunikācijas kanāli;
Būtisks “klupšanas akmens” – rakstiski
formulēti darbības principi;
Joprojām katrs piektais uzņēmums uzskata, ka
tā produkti vai pakalpojumi neatstāj ietekmi
(kaitējumu) uz sabiedrību;
Ietekme uz sabiedrību 2012 / 2013
60,7%
41,1%
46,4%
3,6%
21,4%
58,9%
33,9%
60,7%
3,6%
23,2%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Jā, veicam analīzi Jā, esam publiski definējuši
savu pozīciju
Jā, veicam pasākumus, lai
mazinātu negatīvo ietekmi
Nē, neanalizējam Nē, jo sniegtais
pakalpojums/pārdotās preces
nerada potenciālu kaitējumu
sabiedrībai
2012
2013
Vai Jūsu uzņēmums analizē potenciālo kaitējumu
sabiedrībai, kas varētu rasties Jūsu nozares uzņēmumu
produktu/ pakalpojumu dēļ?
Ietekmes analīze
Visbiežāk uzņēmuma (kaitīgā) ietekme tiek analizēta
būtiskuma (materiality) analīzes ietvaros. Tā palīdz
noskaidrot indikatorus un tēmas, kas atspoguļo uzņēmuma
ietekmi uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu un kas var būtiski
ietekmēt ietekmes pušu viedokli.
• Ietekmes puses interesējošie jautājumi, bažas
• Uzņēmuma ietekme uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu;
uzņēmumu ietekmējošie problēmjautājumi (issues)
• Prioritārie problēmjautājumi (issues)
• Indikatori ziņošanai
Galvenie secinājumi (2)
Pietrūkst paškritikas jautājumā par ieguldījumu
nozares attīstībā;
Atsevišķi labi piemēri par publisku pozīciju
definēšanu saistībā ar izmaiņām tiesību aktos,
kuros uzņēmums ir ieinteresēts;
Ieguldījumu piegādātāju attīstībā pamatā veic
lielie uzņēmumi;
Ieguldījums
piegādātāju attīstībā 2013
33,9%
58,9%
23,2%
3,6%
30,4%
Īsteno izglītojošus pasākumus
Veic novērtēšanu
Palīdz biznesa procesu uzlabošanā
Cits variants (lūdzu, norādiet)
Neveicam ieguldījumus
piegādātāju attīstībā
Ieguldījums nozares attīstībā 2013
41,1%
42,9%
32,1%
44,6%
51,8%
28,6%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Stipendijas studentiem ar
nozari saistītās studiju
programmās
Nozares produktu
attīstībai noderīgi
pētījumi
Tirgus un līdzīgi pētījumi,
kas padarīti publiski
Atbalsts zinātniskai
darbībai / izpētei
Diskusiju / konferenču
organizēšana par nozares
attīstību
Cits variants
Vide
ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment)
Latvijas Zaļais punkts,
Pasaules dabas fonds Latvijā
Ietekmi uz vidi samazinošie pasākumi
87,5
75,0
67,9
85,7
80,4
69,6
48,2
60,7
46,4
50,0
5,4
12,5
25,0
32,1
14,3
19,6
30,4
51,8
39,3
53,6
50,0
94,6
0 50 100
Elektroenerģijas taupības pasākumi
Siltumenerģijas taupības pasākumi
Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi
Dalīta atkritumu savākšana
Videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošana
Pasākumi, lai mazinātu piesārņojošo vielu izmešus
gaisā
Ūdens taupības pasākumi
Riska pārvalde
Izejvielu patēriņa samazināšana
Produktu/ pakalpojumu ietekmes uz vidi
samazināšana
Uzņēmums neveic nevienu no šiem pasākumiem
Jā Nē
Dzīves cikla izvērtējums
 Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/ pakalpojumu
ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā?
Dzīves cikla izvērtējums
 Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla posmos Jūsu uzņēmums
novērtē produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Resursu ieguves Produkcijas ražošanas/
pakalpojuma sniegšanas
Produkta /pakalpojuma
izmantošanas (lietošanas)
Nolietotu produktu
apsaimniekošana pēc dzīves cikla
beigām
Nē
Jā
Bāze: Ilgtspējas indeksa dalībnieki, kuri novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā vai daļā no to dzīves cikla laika, n=3
Dzīves cikla izvērtējums
Gatis Bažbauers (2013)
Dzīves cikls –
produkta/pakalpojuma
sistēmas secīgi un cieši saistīti
posmi, no jēlmateriālu ieguves
līdz atbrīvošanās posmam (LVS
EN ISO 14044)
Dzīves cikla analīze –
produkta/pakalpojuma
izmantoto vielu (resursu), radīto
vielu (atkritumi, emisijas) un
potenciālās ietekmes uz vidi
raksturojums visam dzīves
ciklam (LVS EN ISO 14044)
Dzīves cikla izvērtējums
Pakalpojumu sektors var radīt ietekmi uz vidi visās dzīves cikla
sistēmas posmos, tajā skaitā:
 Izvēlējoties piegādātājus, kas piedāvā videi draudzīgus
produktus un pakalpojumus;
 Samazinot resursu patēriņu, piemēram, ieviešot
energoefektivitātes programmas un samazinot darbu
braucienu skaitu;
 Izglītojot patērētājus par dažādu produktu un pakalpojumu
ietekmi uz vidi (īpaši mazumtirdzniecības nozarē);
 Samazinot patērētāju izmantotus resursus, piedāvājot videi
draudzīgākus pakalpojumus (piemēram, aizvietojot darba
braucienus ar telekonferencēm);
 Izglītojot, stimulējot, vai piespiežot patērētājus vai klientus
rīkoties atbildīgi pret vidi.
Sabiedrība
Hauska & Partner,
McCann Consulting
TNS
Piecas ekspertu piezīmes
 Stratēģiska ilgtermiņa darbība vai neregulāras,
gadījuma rakstura atbalsta aktivitātes
 Labdarība un sponsorēšana vai stratēģiska
atbalsta sniegšana
 Globālais vai lokālais
 Reaktīvs atbalsts vai proaktīvs atbalsts
 Ziņošana kā labā prakse vai atgriezeniskās
saites trūkums
Kālab jāpublisko atbalsta principi?
 Caurspīdīguma laikmets un tā diktēta uzvedība
 Stratēģiska pieeja atbalsta principu noteikšanā un prioritāšu
izvirzīšanā
 Vienlīdzīga un godīga pieeja procedūrai
 Efektīvāka darba organizācija
 Konkrēts un skaidrs mehānisms
 Lomu sadalījums un atbildības noteikšana
 Izvairīšanās no nenoteiktības un interpretācijām
 Konkrēts atbilžu sniegšanas laiks
 Sadarbības un partnerības veidošana un ietekmes pušu
iesaiste
 Dienaskārtības jautājums, kas nepazūd citās aktualitātēs
Izaugsmes iespējas
 Sabiedrības investīciju politikai nav sasaistes ar
biznesa mērķiem, stratēģiju
 Nav konkrētu mērķu, indikatoru (laiks, nauda,
atbalstu saņēmušo skaits u.tml.) līdz ar to nevar
novērtēt rezultātu
Plānošanas process
Vietējās
kopienas
aktuāla
problēma
Biznesa
risks
Biznesa
iespēja
Atbalsta
projekts
Iespējamie indikatori
 Brīvprātīgajā darbā ieguldītais laiks (stundas,
dienas), darbinieku skaits
 Ietekmes pušu novērtējums
 Atbalsta saņēmēju vērtējums
 Statistikas rādītāji par kopienas problēmām
Darba vide
Spring Valley,
Hauska & Partner,
BORENIUS
Vidējie rezultāti pa gadiem
Darba vide līdztekus darba algai ir viens no
nozīmīgākajiem darbiniekus motivējošajiem
faktoriem. Savukārt labs darbinieks ir
apmierināts, motivēts darbinieks.
Ar profesionālu, apmierinātu (motivētu)
darbinieku komandu biznesa mērķus
sasniegt ir vieglāk, tāpēc darba vide ir jāveido
kvalitatīva, ilgtspējīga, darbiniekiem
draudzīga.
Darbinieku novērtējums I
 Darbinieku snieguma novērtējums prēmiju
formā ir ļoti pozitīvi vērtējams darba devēja
labās gribas žests. Tomēr visiem darbiniekiem
ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt šīs
piemaksas pie algas, primāri ņemot vērā
individuālo sniegumu, uzņēmuma mērķu
izpildi, nevis nostrādāto dienu skaitu mēnesī.
Proti, ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka ceturkšņa
prēmija darbiniekam pienākas vien tad, ja viņš ir uzrādījis
augstus darba rezultātus un nav kavējis darbu vairāk par 5
dienām ceturksnī, tas netieši ierobežo darbinieka tiesības,
piem., tiesības slimot.
Darbinieku novērtējums II
 Līdzīgi kā prēmijas, arī papildu mācības
darbiniekiem ir uzskatāmas par darba devēja
labās gribas žestu. Tomēr, ņemot vērā, cik
strauji mūsdienās mainās darba vide un
metodes, ikviens uzņēmums ir ieinteresēts
darbinieku kvalifikācijas celšanā, jo tā ir iespēja
būtiski palielināt uzņēmuma konkurētspēju.
Šeit gan svarīgi ņemt vērā, ka uzņēmums neaprobežojas tikai ar
tā vadību. Ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka apmācību
iespējas tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, tās iespēju
robežās ir jānodrošina visiem darbiniekiem, nevis tikai un
vienīgi augstākajai vadībai.
Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos I
 Lasām jautājumus, meklējam pierādījumus,
kas apliecina atbildes uz jautājumu.
Piemēram, ja jautājums ir - kas piedalījās riska novērtējumā,
tad pierādījumi ir jāliek par darba vides riska novērtējumu nevis
līgums ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu sniegšanu
darba aizsardzības jomā.
 Ja pievienojam fotogrāfijas, tad bezkaislīgi
skatāmies uz fotogrāfiju, vai tā kaut ko
pierāda.
Piemēram, vai fotogrāfija sanāksmju zālē bez prezentācijas un
kādas mapes pierāda, ka darbinieki tiek iesaistīti darba
aizsardzības jautājumu risināšanā.
Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos II
 Pievēršam uzmanību darba vides indikatoru
analīzei - tiem indikatoriem, kas ir vairāk nekā
normatīvo aktu prasības (piemēram, zaudētās
darba dienas slimības dēļ).
 Domājam par interaktīviem un
netradicionāliem risinājumiem stresa
novēršanai darba vietā.
2014.gadā notiks labās prakses balva «Zelta ķivere»
Eiropas kampaņas ietvaros "Veselīgas darba vietas
uzvar stresu"!
Papildu informācija
@ilgtspeja
Slideshare.net/ilgtspeja
Youtube.com/ilgtspeja
1 de 51

Recomendados

Ilgtspējas indekss - Stratēģija por
Ilgtspējas indekss - StratēģijaIlgtspējas indekss - Stratēģija
Ilgtspējas indekss - StratēģijaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
2.4K visualizações38 slides
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmi por
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmiKā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmi
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmiInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
802 visualizações28 slides
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem por
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiemEkspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiemInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
802 visualizações82 slides
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums? por
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?FranklinCovey Latvia
583 visualizações2 slides
Ilgtspējas indeksa 2013 atklāšana por
Ilgtspējas indeksa 2013 atklāšanaIlgtspējas indeksa 2013 atklāšana
Ilgtspējas indeksa 2013 atklāšanaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
407 visualizações23 slides
Elastīga darba laika un formu ieviešana uzņēmumā por
Elastīga darba laika un formu ieviešana uzņēmumāElastīga darba laika un formu ieviešana uzņēmumā
Elastīga darba laika un formu ieviešana uzņēmumāInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
1.5K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.

12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā por
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanāInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
475 visualizações16 slides
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat... por
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
931 visualizações15 slides
Inta Priedola, TNS por
Inta Priedola, TNSInta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNSJulija Vasiljeva
559 visualizações15 slides
Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums. por
Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.
Atbildīgs bizness 2013. Žurnāla IR pielikums.Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
2.5K visualizações32 slides
Biznesa analīze Ventspils03122015 por
Biznesa analīze Ventspils03122015 Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015 IIBA_Latvia_Chapter
828 visualizações30 slides
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ... por
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...Irēna Zeiza
1.5K visualizações43 slides

Similar a Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.(20)

Inta Priedola, TNS por Julija Vasiljeva
Inta Priedola, TNSInta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNS
Julija Vasiljeva559 visualizações
Biznesa analīze Ventspils03122015 por IIBA_Latvia_Chapter
Biznesa analīze Ventspils03122015 Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015
IIBA_Latvia_Chapter828 visualizações
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ... por Irēna Zeiza
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Irēna Zeiza1.5K visualizações
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0. por FranklinCovey Latvia
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.
FranklinCovey Latvia339 visualizações
6. modulis – Mārketinga menedžments por ToTCOOPiTech
6. modulis – Mārketinga menedžments6. modulis – Mārketinga menedžments
6. modulis – Mārketinga menedžments
ToTCOOPiTech71 visualizações
8. modulis – Finanšu un investīciju vadība por ToTCOOPiTech
8. modulis – Finanšu un investīciju vadība8. modulis – Finanšu un investīciju vadība
8. modulis – Finanšu un investīciju vadība
ToTCOOPiTech29 visualizações
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā por FranklinCovey Latvia
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā
FranklinCovey Latvia2.6K visualizações
5. modulis – Stratēģiskā plānošana por ToTCOOPiTech
5. modulis – Stratēģiskā plānošana5. modulis – Stratēģiskā plānošana
5. modulis – Stratēģiskā plānošana
ToTCOOPiTech356 visualizações
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? por Swedbank Latvia
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Swedbank Latvia338 visualizações

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana por
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
830 visualizações13 slides
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga por
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
441 visualizações38 slides
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa... por
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
489 visualizações6 slides
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām por
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
316 visualizações16 slides
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi por
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
195 visualizações21 slides

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility(20)

Último

Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 visualizações13 slides
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 visualizações13 slides
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 visualizações11 slides
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 visualizações15 slides
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 visualizações25 slides
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 visualizações21 slides

Ilgtspējas indekss 2013. Rezultātu analīze, ekspertu komentāri.

 • 3. 3 68,8 Vidējais sniegums stratēģijas sadaļā: Augstākais vērtējums: 95,25 35% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir 70-80% 24% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 80% 87% dalībnieku vērtējums Stratēģijas sadaļā ir virs 50% Uzņēmumiem, kuriem ir sistematizēta pieeja ilgtspējas jautājumu vadībā, kā arī ilgtspējas jautājumi ir ikdienas biznesa prakse, izdodas sasniegt augstākus rezultātus  Ir iekšējie dokumenti, materiāli, kuri skaidri un nepārprotami kalpo kā atsauce kritērijiem  Domājot par ilgtspējas jautājumiem stratēģiskajā līmenī, vienlaikus tiek atrisināti arī virkne citu sadaļu jautājumi Augsta korelācija ar citu sadaļu vērtējumiem un kopējo indeksa vērtējumu Dalībnieku sniegums
 • 4. Pozitīvās tendences 4  arvien vairāk uzņēmumu ir sākuši mērīt savu sniegumu un noteikt savu sasniegumu veiksmes indikatorus korporatīvās atbildības jomā (KPI)  ne tikai lielie uzņēmumi, bet arī mazie un vidējie arvien lielāku uzmanību sāk pievērst savas darbības ietekmes vērtēšanai
 • 5. Izaugsmes iespējas  Ne tik pozitīvi:  ietekmes analīzes plašums – ne tikai alga, bet arī darba vide (360, WAS)  misija, vīzija, vērtības – lielākajā daļā gadījumā deklaratīvi  ziņošana – globālās vadlīnijas tiek izmantotas “iedvesmai”  apzināmies atbildību, definējam mērķus, bet ir problēmas praktiskajā īstenošanas līmenī  Kas kavē sasniegt augstākus rādītājus:  neatbilstošas atsauces – nepilnīgas, neprecīzas atsauces (neatbilst kritērija būtībai)
 • 6. Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4) 6  Galējības –visas ietekmes puses ir prioritāras vai arī tikai darbinieki un klienti  Ietekmes pušu viedokļa izzināšana nav to iesaiste lēmumu pieņemšanā  Nereti viedokļa izzināšana ir pastarpināta un netieša (mediji u.c.)  Masu mediju informēšana nav iesaiste lēmumu pieņemšanā  Iesaistes līmenis – starp pārrunām un iesaisti
 • 14. Kādēļ iesaistīt? 14 • Biznesa risku un iespēju monitorings • Atvērtā procesā mazinās “opozīcija” • Tiem uz kuriem attiecas “politika”, būtu jābūt iespējai to ietekmēt
 • 15. Ietekmes pušu vadība (ST1 – ST4) 15 Prioritizēt Fokusēties Iesaistīt regulāri  Ko darīt?
 • 16. Izpēte (ST5, ST6) 16  Cita uzņēmuma izsniegts apliecinājums par sasniegumiem, bez komentārā, kā tas tiek integrēts uzņēmuma biznesa vadībā (Lursoft Top500; Mediju Monitorings; Letas tops, u.tml.)  Pārrunas ar novada domes pārstāvjiem, lai precizētu kopienas vajadzības un definētu tās nākamā projektu konkursa nolikumā  Sabiedriskās apspriešanas  Reputācijas izvērtēšanā atsauces uz citiem pētījumiem, piemēram darbinieku apmierinātības pētījumiem, zīmola tēla pētījumiem, neidentificējot, kuri izpētes aspekti un kā tiek izmantoti reputācijas novērtēšanā un vadībā Ir skaidri definēts, norādīts  Izpētes mērķis  Kā tas tiek integrēts biznesa vadība ikdienā  Izpētes jautājums nav citā pētījumā nejaušs, ir skaidri redzams, kā tas tiek izmantots slēdzienos Labas prakses piemēri Nepilnības/ Uzlabojamās lietas
 • 17. Ietekmes pušu izpēte – ceļš uz ietekmes pušu pārvaldību 17
 • 18. Kā veicināt uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu? Veidot ciešas attiecības ar būtiskākajām ietekmes pusēm Veidot spēcīgu zīmola pozicionējumu un konkurēt spējīgu produktu piedāvājumu Meklēt efektīvākos veidus zīmola komunikācijai ar patērētājiem/ klientiem Būt radošiem, inovatīviem produktu piedāvājumos un komunikācijā 18
 • 19. Ilgtermiņa izaugsmei nepieciešama izcila un pilnvērtīga ietekmes pušu pārvaldības stratēģija High performance organisation Korporatīvā reputācija Customer experience Augstas efektivitātes organizācija Klientu pieredze Lojalitāte & noturība 1 Jauni klienti 2 Jauni produkti & pakalpojumi 3 Jauni tirgi 4 Kompānijas izaugsme 19
 • 20. Zīmola vadība Piegādātāji Izplatītāji Produktu piedāvājums Ietekmes pušu attiecību un vienotās izpētes shēma Patērētāji / Klienti 20 Izplatītāju apmierinātība Partnerattiecības ar piegādātājiem Zīmola tēls/ Korporatīvā reputācija Klientu pieredze Produktu lietošanas pieredze/ apmierinātība Piemērs
 • 21. Kad tiek izlemts par ietekmes pušu izpēti  Kādas kopumā ir nozares tendences  Kāda ir uzņēmuma tirgus daļa  Kas ir nozīmīgākie konkurenti  Kā nozarē tiek vērtētas konkurentu aktivitātes, piedāvājumi  Cik spēcīgi ir konkurenti? Kā viņi “apdraud” uzņēmuma biznesa attīstību  Kāda ir uzņēmuma atpazīstamība  Kāds ir uzņēmuma tēls, reputācija  Kas ir uzņēmuma klienti  Ko klienti sagaida no uzņēmuma  Kas ir uzņēmuma potenciālie klienti un kā viņus uzrunāt  Kāda ir darbinieku piesaistība  Kā tiek apkalpoti uzņēmuma klienti  Vai darbinieki izprot biznesa mērķus  Kā sabiedrība kopumā vērtē uzņēmuma darbību  Kāds ir sabiedrības WOM (word of mouth)  Kā veidot attiecības ar ietekmes pusēm, lai sasniegtu biznesa mērķus  Kā uzrunāt esošos un potenciālos klientus  Kā veidot ciešas attiecības un skaidru uzņēmuma iekšējo komunikāciju  Kāds ir labākais vai efektīvākais veids, lai sasniegtu vēlamo mērķauditoriju  Vai uzņēmuma komunikācija ir veiksmīga  Kā noturēt, kāpināt uzņēmuma reputāciju Tirgus situācijas analīze Novērtēt būtiskāko ietekmes pušu viedokli un vajadzības Izstrādāt mārketinga stratēģijas plānu 21
 • 22. Katram biznesa mērķim savs piemērotākais izpētes veids  Produktu testi  R&D pētījumi PRODUKTA PĒTĪJUMI KLIENTU PĒTĪJUMI  Klientu apmierinātības un noturības pētījumi  Noslēpumainā klienta pētījumi (MS)  Segmentācijas (piem., pēc vajadzībām gan racionālā, gan emocionālā līmenī)  Zīmolu tēla un reputācijas pētījumi  Patēriņa un attieksmes pētījumi (U&A)  Šī brīža un nākotnes potenciāla pētījumi  Reklāmu kampaņu efektivitātes pētījumi  Komunikācijas efektivitātes pētījumi ZĪMOLA PĒTĪJUMI DARBINIEKU PĒTĪJUMI  Darbinieku apmierinātības un noturības pētījumi  Darba devēja tēls potenciālo darbinieku skatījumā Var veikt vienreizēji vai kā monitorējošus pētījumus 22
 • 23. Galvenie soļi integrētajai pieejai iesaistīto pušu izpētei Skaidri nodefinēts mērķu sasniegšanas plāns  Noteikt prioritārās ietekmes puses biznesa mērķu sasniegšanai  Noteikt galvenos darbības rādītājus, kuriem nepieciešams sekot līdzi  Saprast, kā izpētes jautājumi tiks izmantoti biznesa stratēģijas veidošanā Biznesa izaugsmes plāns  Veikt iegūto rezultātu savstarpējo analīzi, kas ļaus nospraust vienotus primāros mērķu, kā arī identificēt sekundārās prioritātes dažādās ietekmes pusēs Vienota un pilnvērtīga pētījumu plāna izstrāde  Galvenajiem uzstādītajiem mērķiem jābūt aptvertiem visās ietekmes pušu izpētēs – gan zīmola, gan klientu attiecību vadības izpētē, gan darbinieku piesaistības novērtēšanā u.c. Izvirzīt vienotus mērķus 2 Veikt Linkage analīzi būtiskāko jautājumu starpā 4 Nodefinēt izpētes prioritātes 1 Bāze integrētas pieejas analīzei  Lai novērtētu sniegumu primārajos biznesa un izpētes mērķos, atsevišķos pētījumos pamata jautājumiem jābūt vienotiem un saskaņotiem  Pārdomāt un saskaņot dažādo ietekmes pušu izpētes periodus Sinhronizēt būtiskākos jautājumus un izpētes periodus 3 23
 • 24. Tirgus attiecības BORENIUS, McCANN Consulting, Hauska & Partner
 • 25. Vidējie rezultāti pa gadiem 37,30% 44% 63,50% 66,70% 2010 2011 2012 2013 Šogad: Zemākais vērtējums: 27% Augstākais vērtējums: 93,73%
 • 26. Galvenie secinājumi (1) Indeksa dalībnieki: caurspīdīgi & atvērti, dažādoti komunikācijas kanāli; Būtisks “klupšanas akmens” – rakstiski formulēti darbības principi; Joprojām katrs piektais uzņēmums uzskata, ka tā produkti vai pakalpojumi neatstāj ietekmi (kaitējumu) uz sabiedrību;
 • 27. Ietekme uz sabiedrību 2012 / 2013 60,7% 41,1% 46,4% 3,6% 21,4% 58,9% 33,9% 60,7% 3,6% 23,2% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Jā, veicam analīzi Jā, esam publiski definējuši savu pozīciju Jā, veicam pasākumus, lai mazinātu negatīvo ietekmi Nē, neanalizējam Nē, jo sniegtais pakalpojums/pārdotās preces nerada potenciālu kaitējumu sabiedrībai 2012 2013 Vai Jūsu uzņēmums analizē potenciālo kaitējumu sabiedrībai, kas varētu rasties Jūsu nozares uzņēmumu produktu/ pakalpojumu dēļ?
 • 28. Ietekmes analīze Visbiežāk uzņēmuma (kaitīgā) ietekme tiek analizēta būtiskuma (materiality) analīzes ietvaros. Tā palīdz noskaidrot indikatorus un tēmas, kas atspoguļo uzņēmuma ietekmi uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu un kas var būtiski ietekmēt ietekmes pušu viedokli. • Ietekmes puses interesējošie jautājumi, bažas • Uzņēmuma ietekme uz vidi, ekonomiku, sociālo jomu; uzņēmumu ietekmējošie problēmjautājumi (issues) • Prioritārie problēmjautājumi (issues) • Indikatori ziņošanai
 • 29. Galvenie secinājumi (2) Pietrūkst paškritikas jautājumā par ieguldījumu nozares attīstībā; Atsevišķi labi piemēri par publisku pozīciju definēšanu saistībā ar izmaiņām tiesību aktos, kuros uzņēmums ir ieinteresēts; Ieguldījumu piegādātāju attīstībā pamatā veic lielie uzņēmumi;
 • 30. Ieguldījums piegādātāju attīstībā 2013 33,9% 58,9% 23,2% 3,6% 30,4% Īsteno izglītojošus pasākumus Veic novērtēšanu Palīdz biznesa procesu uzlabošanā Cits variants (lūdzu, norādiet) Neveicam ieguldījumus piegādātāju attīstībā
 • 31. Ieguldījums nozares attīstībā 2013 41,1% 42,9% 32,1% 44,6% 51,8% 28,6% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Stipendijas studentiem ar nozari saistītās studiju programmās Nozares produktu attīstībai noderīgi pētījumi Tirgus un līdzīgi pētījumi, kas padarīti publiski Atbalsts zinātniskai darbībai / izpētei Diskusiju / konferenču organizēšana par nozares attīstību Cits variants
 • 32. Vide ELLE (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment) Latvijas Zaļais punkts, Pasaules dabas fonds Latvijā
 • 33. Ietekmi uz vidi samazinošie pasākumi 87,5 75,0 67,9 85,7 80,4 69,6 48,2 60,7 46,4 50,0 5,4 12,5 25,0 32,1 14,3 19,6 30,4 51,8 39,3 53,6 50,0 94,6 0 50 100 Elektroenerģijas taupības pasākumi Siltumenerģijas taupības pasākumi Atkritumu apjoma samazināšanas pasākumi Dalīta atkritumu savākšana Videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošana Pasākumi, lai mazinātu piesārņojošo vielu izmešus gaisā Ūdens taupības pasākumi Riska pārvalde Izejvielu patēriņa samazināšana Produktu/ pakalpojumu ietekmes uz vidi samazināšana Uzņēmums neveic nevienu no šiem pasākumiem Jā Nē
 • 34. Dzīves cikla izvērtējums  Vai Jūsu uzņēmums novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā to dzīves cikla laikā?
 • 35. Dzīves cikla izvērtējums  Kuros produkta/pakalpojuma dzīves cikla posmos Jūsu uzņēmums novērtē produkcijas/ pakalpojumu ietekmi uz vidi? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Resursu ieguves Produkcijas ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas Produkta /pakalpojuma izmantošanas (lietošanas) Nolietotu produktu apsaimniekošana pēc dzīves cikla beigām Nē Jā Bāze: Ilgtspējas indeksa dalībnieki, kuri novērtē produktu/ pakalpojumu ietekmi uz vidi visā vai daļā no to dzīves cikla laika, n=3
 • 36. Dzīves cikla izvērtējums Gatis Bažbauers (2013) Dzīves cikls – produkta/pakalpojuma sistēmas secīgi un cieši saistīti posmi, no jēlmateriālu ieguves līdz atbrīvošanās posmam (LVS EN ISO 14044) Dzīves cikla analīze – produkta/pakalpojuma izmantoto vielu (resursu), radīto vielu (atkritumi, emisijas) un potenciālās ietekmes uz vidi raksturojums visam dzīves ciklam (LVS EN ISO 14044)
 • 37. Dzīves cikla izvērtējums Pakalpojumu sektors var radīt ietekmi uz vidi visās dzīves cikla sistēmas posmos, tajā skaitā:  Izvēlējoties piegādātājus, kas piedāvā videi draudzīgus produktus un pakalpojumus;  Samazinot resursu patēriņu, piemēram, ieviešot energoefektivitātes programmas un samazinot darbu braucienu skaitu;  Izglītojot patērētājus par dažādu produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi (īpaši mazumtirdzniecības nozarē);  Samazinot patērētāju izmantotus resursus, piedāvājot videi draudzīgākus pakalpojumus (piemēram, aizvietojot darba braucienus ar telekonferencēm);  Izglītojot, stimulējot, vai piespiežot patērētājus vai klientus rīkoties atbildīgi pret vidi.
 • 39. Piecas ekspertu piezīmes  Stratēģiska ilgtermiņa darbība vai neregulāras, gadījuma rakstura atbalsta aktivitātes  Labdarība un sponsorēšana vai stratēģiska atbalsta sniegšana  Globālais vai lokālais  Reaktīvs atbalsts vai proaktīvs atbalsts  Ziņošana kā labā prakse vai atgriezeniskās saites trūkums
 • 40. Kālab jāpublisko atbalsta principi?  Caurspīdīguma laikmets un tā diktēta uzvedība  Stratēģiska pieeja atbalsta principu noteikšanā un prioritāšu izvirzīšanā  Vienlīdzīga un godīga pieeja procedūrai  Efektīvāka darba organizācija  Konkrēts un skaidrs mehānisms  Lomu sadalījums un atbildības noteikšana  Izvairīšanās no nenoteiktības un interpretācijām  Konkrēts atbilžu sniegšanas laiks  Sadarbības un partnerības veidošana un ietekmes pušu iesaiste  Dienaskārtības jautājums, kas nepazūd citās aktualitātēs
 • 41. Izaugsmes iespējas  Sabiedrības investīciju politikai nav sasaistes ar biznesa mērķiem, stratēģiju  Nav konkrētu mērķu, indikatoru (laiks, nauda, atbalstu saņēmušo skaits u.tml.) līdz ar to nevar novērtēt rezultātu
 • 43. Iespējamie indikatori  Brīvprātīgajā darbā ieguldītais laiks (stundas, dienas), darbinieku skaits  Ietekmes pušu novērtējums  Atbalsta saņēmēju vērtējums  Statistikas rādītāji par kopienas problēmām
 • 44. Darba vide Spring Valley, Hauska & Partner, BORENIUS
 • 46. Darba vide līdztekus darba algai ir viens no nozīmīgākajiem darbiniekus motivējošajiem faktoriem. Savukārt labs darbinieks ir apmierināts, motivēts darbinieks. Ar profesionālu, apmierinātu (motivētu) darbinieku komandu biznesa mērķus sasniegt ir vieglāk, tāpēc darba vide ir jāveido kvalitatīva, ilgtspējīga, darbiniekiem draudzīga.
 • 47. Darbinieku novērtējums I  Darbinieku snieguma novērtējums prēmiju formā ir ļoti pozitīvi vērtējams darba devēja labās gribas žests. Tomēr visiem darbiniekiem ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas saņemt šīs piemaksas pie algas, primāri ņemot vērā individuālo sniegumu, uzņēmuma mērķu izpildi, nevis nostrādāto dienu skaitu mēnesī. Proti, ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka ceturkšņa prēmija darbiniekam pienākas vien tad, ja viņš ir uzrādījis augstus darba rezultātus un nav kavējis darbu vairāk par 5 dienām ceturksnī, tas netieši ierobežo darbinieka tiesības, piem., tiesības slimot.
 • 48. Darbinieku novērtējums II  Līdzīgi kā prēmijas, arī papildu mācības darbiniekiem ir uzskatāmas par darba devēja labās gribas žestu. Tomēr, ņemot vērā, cik strauji mūsdienās mainās darba vide un metodes, ikviens uzņēmums ir ieinteresēts darbinieku kvalifikācijas celšanā, jo tā ir iespēja būtiski palielināt uzņēmuma konkurētspēju. Šeit gan svarīgi ņemt vērā, ka uzņēmums neaprobežojas tikai ar tā vadību. Ja uzņēmuma iekšējā politika paredz, ka apmācību iespējas tiek nodrošinātas visiem darbiniekiem, tās iespēju robežās ir jānodrošina visiem darbiniekiem, nevis tikai un vienīgi augstākajai vadībai.
 • 49. Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos I  Lasām jautājumus, meklējam pierādījumus, kas apliecina atbildes uz jautājumu. Piemēram, ja jautājums ir - kas piedalījās riska novērtējumā, tad pierādījumi ir jāliek par darba vides riska novērtējumu nevis līgums ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu sniegšanu darba aizsardzības jomā.  Ja pievienojam fotogrāfijas, tad bezkaislīgi skatāmies uz fotogrāfiju, vai tā kaut ko pierāda. Piemēram, vai fotogrāfija sanāksmju zālē bez prezentācijas un kādas mapes pierāda, ka darbinieki tiek iesaistīti darba aizsardzības jautājumu risināšanā.
 • 50. Ieteikumi darba aizsardzības kritērijos II  Pievēršam uzmanību darba vides indikatoru analīzei - tiem indikatoriem, kas ir vairāk nekā normatīvo aktu prasības (piemēram, zaudētās darba dienas slimības dēļ).  Domājam par interaktīviem un netradicionāliem risinājumiem stresa novēršanai darba vietā. 2014.gadā notiks labās prakses balva «Zelta ķivere» Eiropas kampaņas ietvaros "Veselīgas darba vietas uzvar stresu"!