SlideShare uma empresa Scribd logo
ATBILDĪGAS
PIEGĀDES ĶĒDES UN
GODĪGA TIRDZNIECĪBA
#EYD2015
Principi
un
piemēri
Šis materiāls ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumu speciālistiem:
izprast, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svarīga uzņēmumam
gūt priekšstatu par to, kā identificēt un novērst izplatītākos riskus un
problēmas piegādes ķēdēs
iepazīties ar citu uzņēmumu labo praksi attiecībā uz atbildīgu piegādātāju
izvēli un godīgas tirdzniecības principu ieviešanu
Atbildīga piegādes ķēde un godīga tirdzniecība ietver ne tikai ekonomisko, vides
un sociālo risku vadību visā piegādes ķēdē, bet arī savas ietekmes izmantošanu,
lai sekmētu pozitīvas izmaiņas biznesa vidē.
Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu
atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 nacionālās darba programmas ietvaros.
Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība
„Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS).
Par materiāla saturu pilnībā atbild Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tas nekādā veidā neatspoguļo
Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
Jebkura uzņēmuma primārais mērķis ir gūt peļņu, tomēr jau sen to vairs nav
iespējams sasniegt, ignorējot piegādātāju, klientu un vietējās kopienas intereses.
Turklāt, pateicoties transporta un komunikācijas līdzekļu attīstībai, pasaule kļūst
arvien mazāka un vietējos uzņēmumus arvien vairāk skar arī globālās norises, īpaši
attīstības valstīs.
Šim bukletam izvēlētie apakšuzņēmēji un piegādātāji spēj daudz pateikt par
uzņēmumu un tā vērtībām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atbildīgu piegādes
ķēžu nozīme pasaulē arvien pieaug.
Arī Latvijas uzņēmumi tam pievērš aizvien lielāku uzmanību, gan īstenojot
atklātus un rūpīgi pārdomātus iepirkumus, gan veicot esošo sadarbības partneru
izvērtēšanu. Turklāt prieks, ka jau šobrīd vairāki uzņēmumi ne tikai seko līdzi tam,
lai apakšuzņēmēji un piegādātāji ievērotu prasības, bet īsteno arī virkni daudz
ambiciozāku pasākumu.
Mēs patiesi ceram, ka šis buklets palīdzēs arī citiem gūt pirmo priekšstatu par
atbildīgām un ilgtspējīgām piegādes ķēdēm un iedvesmos to veidošanai.
Latvijas uzņēmēji jau vairākus gadus atrodas globālajā, nevis lokālajā tirgū.
Valstiski izvirzītie mērķi par eksporta potenciāla veicināšanu, kā arī vietējā patēriņa
samazināšanās ir stimuli, kas liek domāt pāri robežām un meklēt sadarbības
partnerus ne tikai mums zināmajos tirgos, bet arī jaunattīstības valstīs. Šajā
gadījumā biznesa stratēģiem jāatsakās no vēlmes gūt ātru peļņu un jāpierāda sevi
kā uzticamiem partneriem.
Šīs jaunattīstības valstis uzņēmējiem ir interesantas gan no izejvielu piegādes
viedokļa, gan kā jauni preču un pakalpojumu realizācijas tirgi. Tomēr ne vienmēr
sadarbība notiek uz līdzvērtīgiem principiem. Godīga tirdzniecība nozīmē
partnerattiecības starp ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem, kas dibinātas uz
abpusēju izdevīgumu un cieņu. Tieši šāda tālredzīga pieeja nodrošinās ne tikai
ieguvumus pašiem uzņēmumiem, bet arī sekmēs biznesa vides un kopienas
attīstību konkrētajās valstīs. Ražotājiem godīgā tirdzniecība nozīmē papildu peļņu
un stabilitāti, radot produkciju un ievērojot cilvēktiesības, vides prasības, bērnu
darbaspēka neizmantošanu un godprātīgi maksājot darbiniekiem pienācīgu algu.
Savukārt pircējiem šie izpildītie priekšnoteikumi sniedz izpratni, kā ētiski izvēlēties
kvalitatīvas patēriņa preces par pieņemamām cenām, neradot papildu slodzi videi
un sabiedrībai.
Mūsu valsts lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
un tās biedri uzskata, ka kopā jāturpina izglītot biznesa vides pārstāvji par atbildīgas
piegādes ķēdes nozīmi un godīgu tirdzniecību. Esmu pārliecināts, ka arī šis buklets
kalpos par pamatzināšanu un labās prakses avotu, ko izmantot ikdienā, lai sasniegtu
mērķus nākotnē.
Jānis Endziņš,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs
Dace Helmane,
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja
6 7
Ar konkrētu uzņēmumu piemēriem bukletā mēs sniegsim atbildes uz diviem
svarīgākajiem jautājumiem:
Kāpēc atbildīgas piegādes
ķēdes vadība ir svarīga
uzņēmumam?
Pasaulē ir identificēti pieci galvenie iemesli,
kāpēc uzņēmumiem būtu svarīgi izveidot
atbildīgu piegādes ķēdi:
Kā uzņēmumi rada
atbildīgas piegādes ķēdes?
Inovācijas un jaunas biznesa iespējas
Izmaksu ietaupījums
Sadarbība
Ilgtspējas vērtību iedzīvināšana
Reputācija
Iedziļināšanās piegādātāju darbībā un problēmās
Savstarpēja cieņa
Ilgtermiņa attiecības
Piegādātāji kā partneri
Kopīga problēmu risināšana
Ir nepieciešami 20 gadi, lai izveidotu reputāciju, un tikai piecas
minūtes, lai to sagrautu. Ja par to aizdomājas, ir vērts darīt lietas
savādāk.
Bendžamins Franklins
Labie piemēri par atbildīgu attiecību veidošanu
ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem ir saistīti ar
šādiem principiem:
9
Kā atbildīga attieksme pret
piegādātājiem ietekmē
uzņēmumu?
„Cadbury” kakao partnerības mērķis ir sekmēt
produktivitāti, lai kakao pupiņu audzēšanai piesaistītu
jaunos lauksaimniekus, kas savukārt ļautu nākotnē
nodrošināt pasauli ar šo svarīgo izejvielu.
Šobrīd programmas partneri vairāk nekā 100 kakao
kopienās Ganā organizē nepieciešamās apmācības,
palīdz apgūt tehniskās prasmes un sekmē vietējās
infrastruktūras attīstību, kā arī garantē zemniekiem
godīgas tirdzniecības principu ievērošanu. Sadarbojoties
ar Godīgas tirdzniecības fondu, lauksaimnieki savai
produkcijai iegūst godīgas tirdzniecības sertifikātu, kas
garantē taisnīgu samaksu par kakao pupiņām. Novērtējot
uzņēmumaieguldījumu,ražotājiapņemassavuprodukciju
nodot „Cadbury” šokolādes batoniņu ražošanai.
Atbildīga piegādes ķēdes vadība nav tikai jautājums par to, kā
darīt „pareizās lietas”. Tā ir iespēja samazināt riskus un izmantot
jaunas biznesa iespējas. Šāda pieeja palīdz veidot labas un stabilas
ilgtermiņa attiecības ar piegādātājiem, attiecīgi nodrošinot iepirkto
preču un pakalpojumu kvalitāti.
„Cadbury” kakao partnerība tika izveidota 2008. gadā, reaģējot uz Ganas Universitātes
un Saseksas Attīstības institūta pētījumu „Ilgtspējīga kakao ražošana Ganā”. Minētais
pētījums atklāja, ka uz katru kakao audzētāju vidējais produkcijas apjoms ir samazinājies
par 40% no iespējamās ražas un ka kakao audzēšana kļūst aizvien nepievilcīgāka jaunajai
lauksaimnieku paaudzei.
Risku mazināšana
REPUTĀCIJAS RISKI
TIESISKIE RISKI
Pasaulēirvirknegadījumu,kadpiegādātājabezatbildība,piemēram,
bērnu darba izmantošana, ir negatīvi ietekmējusi uzņēmumu
reputāciju un klientu uzticību, kas izvēršas arī finansiālos
zaudējumos. Tāpat daudzi uzņēmumi ir apzinājušies ieguvumus
reputācijai, iesaistoties tādās piegādes ķēžu iniciatīvās kā „Godīga
tirdzniecība”.
Nepareizi un bīstami produkti jūsu uzņēmuma piegādes ķēdē
var radīt nozīmīgas tiesiskās sekas un kompensācijas izmaksas.
Atbildīga piegādes ķēdes vadība, kā arī darbs ar piegādātājiem
un apakšuzņēmējiem samazina šādus biznesa tēriņus un veicina
klientu uzticību.
DARBĪBAS RISKI
Cieša sadarbība ar piegādātājiem ir sava veida garantija drošai
piegādei. Šobrīd visi uzņēmumi meklē veidus, kā samazināt
izmaksas, bet, piemēram, nosakot piegādātājiem nepamatoti
garu apmaksas termiņu, var rasties neparedzamas sekas.
Godīgas attiecības ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem palīdz
nodrošināt jūsu uzņēmuma ilgtspēju.
Absolūtajam vairākumam
Latvijas iedzīvotāju (84%)
ir svarīgi, lai uzņēmumi
darbotos atbilstoši ētikas
principiem.
TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012
39% Latvijas iedzīvotāju pēdējā
gada laikā ir pārtraukuši
iegādāties to uzņēmumu
ražojumus, kuru rīcību viņi
neatbalsta.
TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013
84%
39%
Šobrīd VNT pie darbuzņēmēju informēšanas
strādā jau konkursu vai cenu aptaujas procesā.
Tāpat VNT izstrādājis darbuzņēmēju drošības
rokasgrāmatu, kurai vēlāk plāno attīstīt
interaktīvās iepazīstināšanas risinājumus.
Ētiska uzņēmējdarbības
prakse un tās izpratnes
veicināšana
Domā! Ievēro! Zini!
Darbuzņēmēju drošības
uzlabošanas programma
VNT ir ieviesis uzlabojumu programmu ar mērķi iepazīstināt
darbuzņēmējus ar savām drošības prasībām un nodrošināt
pilnvērtīgu to ievērošanas uzraudzību. Katrs, kurš vēlas iekļūt VNT
teritorijā un strādāt tajā, iziet video instruktāžu un nokārto testu
pie speciāli ierīkotām darba stacijām. Veiksmīgas pārbaudes
rezultātā darbuzņēmējs uz
savas aizsargķiveres saņem
trīs uzlīmes jeb dzīvības. Pēc
pārkāpuma atbildīgie VNT
darbinieki ir tiesīgi noņemt
vienu uzlīmi. Pēc trešās
zaudēšanas strādnieks tiek
izraidīts no VNT teritorijas
līdz gada beigām.
Ikdienā uzņēmuma „Ventspils nafta termināls” (VNT) teritorijā strādā ap 80 apakšuzņēmēju
darbinieki no dažādiem uzņēmumiem ar atšķirīgu iekšējo kultūru un darba drošības izpratni.
Ņemot vērā VNT ambīcijas būt līderim darba drošības jomā, augstas prasības ir noteiktas ne
tikai saviem darbiniekiem, bet arī apakšuzņēmējiem.
Gadā apmācības tiek veiktas vidēji
1500 cilvēkiem. Jaunā programma
būtiski atvieglo instruktoru darbu, un
tests ļauj pārliecināties, ka zināšanas
ir apgūtas, nevis palaistas gar ausīm.
Darbuzņēmējiem ir jāievēro VNT prasības,
jo zaudēt darbinieku ir sāpīgāk, nekā
samaksāt kārtējo līgumsodu par fiksēto
pārkāpumu.
„CEMEX” darbību sāka Meksikā tālajā 1906. gadā. Laikam ritot, uzņēmums no vietēja
mēroga cementa ražotāja attīstījies līdz pat globālā tirgus līderim, piedāvājot saviem
klientiem augstākās kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus celtniecības materiālu
ražošanas jomā. Lai spētu dinamiski pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem
un veicinātu ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, mums ir būtiski stiprināt uzņēmuma
pamatvērtību – sadarbības, godīguma un līderības – izpratni iesaistīto pušu starpā.
Lielākie nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar ētiskas rīcības īstenošanu un veicināšanu ne
vien uzņēmuma iekšienē, bet arī sabiedrībā, kopā veidojot labāku pasauli.
„CEMEX” profesionālajā un ētikas ko-
deksā ir apkopoti ētiskas un godīgas
uzņēmējdarbības pamatprincipi, tai skaitā
cilvēktiesību ievērošana, diskriminācijas
aizliegums, kā arī apņemšanās tos ievērot.
Visas darbības, kas saistītas ar ētiskas
uzņēmējdarbības prakses īstenošanu,
mēs saucam par ETHOS iniciatīvām.
Tās sevī ietver ne vien profesionālo un
ētikas kodeksu kā pamatdokumentu,
kas tiek pastāvīgi papildināts, bet arī
ar to saistītās mācības, vietējo un
globālo ētikas komisiju, pārkāpumu
pieteikšanas un izmeklēšanas sis-
tēmu, politiku centra uzturēšanu,
darbinieku aptaujas un atvērtu
divpusēju komunikāciju.
Būtiskākais rezultāts ir visu
izvirzīto ētikas principu īstenošana,
tāpēc sasniegtais tiek izvērtēts,
nodrošinot anonīmu anketēšanu
un tādējādi saņemot atgriezenisko
saiti. Uzņēmumam tas palīdz mainīt
uzmanības fokusu, izstrādāt ikgadējas
informatīvas kampaņas un pievērsties
tiemfaktoriem,kaskonkrētajāperiodā
ir aktuāli iesaistītajām pusēm.
No 2012. gada jūlija liela daļa „LatRosTrans” iepirkumu
ir publiski. Tiem var pieteikties ikviens pretendents
gan no Latvijas, gan no ārzemēm un sekot līdzi atklātā
konkursa norisei. Visi aktuālie piedāvājumi un to
arhīvs ir atrodami „LatRosTrans” mājaslapā. Atklātais
konkurss tiek izsludināts trīs
valodās – latviešu, angļu un
krievu.
Ar publisko iepirkumu procedūru ir divi
ieguvumi. Pirmkārt, lielāks pretendentu
loks ļauj atrast izdevīgāko piedāvājumu,
ņemot vērā noteiktos kritērijus. Ja kritērijs
ir izdevīgākā cena, tad, izvēloties zemāko
cenu, iespējams resursu ietaupījums no
5 līdz pat 20%, atsevišķos gadījumos pat
vēl vairāk. Otrkārt, tas samazina risku,
ka uzvarētājam pasūtījuma izpildes laikā
radīsies neparedzētas situācijas. Jau
piesakoties pretendents var iepazīties ar
konkursa nolikumu vai tehnisko uzdevumu.
Lai nenoteiktību samazinātu vēl vairāk,
konkursā tiek atlasīti tie uzņēmumi,
kuru gada apgrozījums nav mazāks par
iepirkuma summu.
Ilgtspējas pielikumu ir apņēmusies parakstīt lielākā daļa „Rimi Baltic” piegādātāju visās
trijās Baltijas valstīs. Šajā gadījumā runa ir ne tikai par fizisko parakstu nodrošināšanu
uz dokumentiem, bet arī par piegādātāju zināšanu un izpratnes uzlabošanu
attiecībā uz dažādām globāli svarīgām problēmām, ar ko var būt saistīta produktu
ieguve. Piemēram, bērnu darba izmantošana, kaitīgu ķīmisko vielu un veselībai kaitīgu
sastāvdaļu iekļaušana produktos un pārmērīga dabas resursu izmantošana.
Uzņēmums „LatRosTrans” regulāri izsludina iepirkuma konkursus, kuru summas ir no
dažiemdesmitiemlīdzpatdažiemmiljoniemeiro.Laiizvēlētoskvalitatīvākounpiemērotāko
piedāvājumu, tika pieņemts lēmums paplašināt pretendentu loku.
„Rimi Baltic” stratēģiskā prioritāte ir izglītot savus patērētājus vides un sociālajos
jautājumos, tajā pašā laikā piedāvājot viņiem kvalitatīvus produktus par atbilstošām
cenām.
Lielāks pretendentu
loks – iespēja izvēlēties
kvalitatīvāko! Publisko
iepirkumu procedūra
“Rimi Baltic” piegādātājiem
ievieš īpašu ilgtspējas
pielikumu
2014. gada nogalē „Rimi
Baltic” ir sācis ilgtspējas
pielikumu ieviešanu preču
pirkuma līgumos visās trijās
Baltijas valstīs. Šis pielikums
ir veidots uz „Rimi Baltic”
ilgtspējas politikas pamata
un ietver prasības attiecībā
uz produktu, to ražotāju
un ražošanas metožu
veselības, sociālajiem, ēti-
skajiem, kvalitātes un vides
aspektiem. Šī ir pirmā tāda
veida iniciatīva Baltijas valstu
mazumtirdzniecības uzņēmu-
mu starpā.
17
Biznesa iespēju
paplašināšana
Augstāka
piegādātāju lojalitāte
Lielāka tirgus daļa,
jauni klienti
Investīciju
piesaiste
Piegādātājs, kas ar savām inovācijām vispirms vēršas pie jums,
nodrošina būtiskas konkurences priekšrocības. Izturēšanās
pret piegādātājiem kā pret partneriem un palīdzība viņu biznesa
procesu uzlabošanā sekmē ne tikai lojalitāti, bet arī paaugstina
piegādes drošību.
Pasaulē pieaug
atbildīgs patēriņš.
Izstrādāt ilgtspējīgus
un ētiskus produktus
iespējams, vienīgi
sadarbojoties ar saviem
piegādātājiem. Turklāt,
uzlabojot produktu un
pakalpojumu standartu,
kā arī to reputāciju, var
iegūt jaunus klientus.
Atbildīga risku vadība
apliecina veiksmīgu
kvalitātes vadību, un taspadara jūsu uzņēmumupievilcīgāku potenciālo
investoru acīs.
82% Latvijas iedzīvotāju pērk
videi draudzīgus produktus
(piemēram, bioloģiskus, bez ķimikālijām
vai vietējā ražojuma).
TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2013
37% Latvijas iedzīvotāju
ir gatavi maksāt vairāk
par ekoloģiski tīriem
produktiem.
TNS / patēriņa pētījums
TNS Atlas, 2013
Izmaksu
ietaupījums
Darbinieku piesaisteun noturēšana
Ietekmes
samazināšana uz vidi var
sniegt arī tiešus ieguvumus
uzņēmumam. Viens no
vienkāršākajiem veidiem,
kā samazināt izmaksas, ir
taupīt enerģiju, ierobežot
atkritumu apjomu un
transporta izmantošanu.
Potenciālie darbinieki arvienbiežāk norāda, ka vēlas strādātatbildīgā uzņēmumā.
37%82%
18 19
Atbildība atmaksājas
Lielbritānijas uzņēmums „Supreme Creations” ir pasaulē
lielākais ētiskais otrreiz izmantojamo maisiņu un ekoloģisko
prezentreklāmas priekšmetu ražotājs. Uzņēmums rada preces,
kuras iespējams atkārtoti izmantot pat 5000 reizes. Savulaik
tas paaugstināja savu apgrozījumu par 350%, ieviešot godīgas
tirdzniecības prasības un izveidojot videi draudzīgāku alternatīvu
plastikāta iepirkumu maisiņiem.
Uzņēmums ir publiski apliecinājis, ka īsteno godīgu darba
samaksas politiku, neizmanto bērnu darbu, atklāj savu piegādes
ķēdi un ievēro virkni citu ētiska biznesa principu. Uzņēmuma
izveidotā piegādes ķēde ļauj klientam nodrošināt gan 200,
gan 20 000 000 produkcijas vienību. „Supreme Creations” ražotne
atrodas Indijas dienvidos, bet uzņēmums lepojas, ka tam ir izdevies
izveidot 360 grādu piegādes ķēdi, un ikvienam tajā ir iespēja
piedāvāt savas idejas, kā arī piedalīties piegādē un ražošanā.
2007. gada janvārī mazumtirdzniecības tīkls „Marks&Spencer” atklāja
„Plānu A” – 100 punktu ilgtspējas programmu piecās uzņēmumam
būtiskās jomās: klimata pārmaiņas, atkritumi, ilgtspējīgi izejmateriāli,
godīga partnerība un veselība.
Uzņēmuma piegādes ķēdes 2000 rūpnīcās un 20 000 saimniecību katru
gadu top 35 000 dažādu produktu un preču, un patērētāji gadā nolieto
350 miljardus apģērba vienību un patērē 2 miljardus pārtikas produktu.
Rezultātā „Plāns A” nevarēja attiekties tikai uz pašu „Marks&Spencer” vien.
Lai patiesi panāktu izmaiņas, bija nepieciešams iesaistīt arī klientus un
piegādātājus.
Viens no mērķiem bija līdz 2015. gadam samazināt elektroenerģijas
patēriņu par 35%. Mērķa sasniegšana balstījās uz LED apgaismojuma
ieviešanu tirdzniecības vietās. Tā kā iecerēto izdevās sasniegt, gadā
ietaupot gandrīz 22 miljonus mārciņu, līdz 2020. gadam plānots samazināt
elektroenerģijas patēriņu vēl par 15%.
„Marks&Spencer” šobrīd ir viens no paraugiem attiecībā uz dažādības
ieviešanu un nodarbinātības veicināšanu problēmatisko iedzīvotāju grupu
vidū. Uzņēmums ar īpašu programmu starpniecību ir piesaistījis gan
vientuļosvecākus,gancilvēkus ar invaliditāti, gan bezpajumtniekus. Būtiski,
ka liela uzmanība tiek veltīta arī piegādātāju darbiniekiem. Piemēram,
7000 darbinieku no uzņēmuma ražotnēm Kenijā un Dienvidāfrikā ir
piedalījušies Jauno līderu apmācības programmā, kas izveidota ar mērķi
iedvesmot cilvēkus kļūt par līderiem savā darba, vietējās kopienas un
personīgajā dzīvē.
2014. gada janvārī uzņēmums publiskoja jauno „Plānu A 2020”, kas ietver
jaunus mērķus un izaicinājumus, lai ne tikai radītu ilgtspējīgākus produktus, bet
arī nodrošinātu ietaupījumus sev un saviem piegādātājiem.
„Supreme Creations” panākumus apliecina ne tikai klientu loks, kurā ietilpst tādi
pasaulē zināmi uzņēmumi kā „Google”, „L’Oreal”, „Nike” un citi, bet arī virkne
starptautisku apbalvojumu.
Plāns A labākai nākotnei
20 21
Atbilstoši godīgas tirdzniecības programmai
uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 120 pie-
gādātājiem, un katrs no tiem tiek regulāri apmeklēts.
Tas ne tikai dod iespēju novērtēt attieksmi pret
darbiniekiem, kuru skaits pārsniedz vairāk nekā
30 000, bet arī garantēt viņiem atbilstošu darba
samaksu.
Būtiski, ka ētiska pieeja savai piegādes ķēdei sniedz virkni ieguvumu arī
pašam uzņēmumam. „The Body Shop” aptaujas rāda, ka 70% klientu
lēmumu pozitīvi ietekmē tieši godīgās tirdzniecības programma. Turklāt
tieša saikne ar piegādātājiem palīdz labāk vadīt riskus un garantēt
stabilas cenas. Piemēram, no 2008. līdz 2013. gadam tirgus cenas
svārstības sojas eļļai bija vairāk nekā 30%, bet godīgas tirdzniecības
programmas dēļ cenu svārstības bija mazāk nekā 10%.
Godīga un ētiska tirdzniecība –
biznesa stratēģijas pamatā
„The Body Shop” ir godīgas tirdzniecības pionieri skaistumkopšanā. Godīgās
tirdzniecības programmu uzņēmums uzsāka 1987. gadā. Tā ir uzņēmuma
apņemšanās ievērot godīgas tirdzniecības principus attiecībā uz saviem
piegādātājiem. Šodien godīgās tirdzniecības programma nodrošina „The Body
Shop” ar augstākās kvalitātes sastāvdaļām un aksesuāriem, vienlaikus uzlabojot
simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi visā pasaulē.
„Patagonia” ražo apģērbus dažādām aktivitātēm dabā, piemēram,
pārgājieniem un alpīnismam. Jau sākotnēji uzņēmuma pieeja ir bijusi
videi draudzīga ar mērķi izskaust produktu radītu kaitējumu. Lai
izglītotu savus klientus un iedrošinātu viņus izdarīt ilgtspējīgākas izvēles,
uzņēmums izstrādāja rīku, kas ļauj izsekot visam produkta radīšanas
procesam.
„Nospiedumu hronikas” („Footprint Chronicles”) ir interaktīva karte
internetā, kurā atspoguļots produktu dzīves cikls. No dizaina, līdz
izejmateriālu ieguvei un ražotnei. Katram produktam rīks izceļ gan labos,
gan sliktos ilgtspējas aspektus. Tas klientam parāda katras preces
rašošanā izmantoto enerģijas patēriņu, kopējo veikto attālumu,
radīto CO² emisiju un atkritumu apjomu, tādējādi dodot iespēju
novērtēt produkta ietekmi uz vidi un pieņemt lēmumu par tā iegādi.
„Patagonia” izstrādātā interneta vietne arīdzan aicina klientu „rakt
dziļāk” un noskatīties video par globālo piegādes ķēžu sociālajiem un
vides aspektiem, kā arī kvalitāti. Būtiski, ka uzņēmums īsteno divvirzienu
komunikāciju, aicinot klientus pievienoties diskusijai un blogam par
ilgtspējas un atbildības jautājumiem.
Interaktīvie risinājumu nav vienīgais patērētāju iesaistes veids – mazinot
savu ietekmi uz vidi, uzņēmums ar saukli „Valkāts ir labāks nekā jauns”
aicina klientus vajadzības gadījumā veikt apģērba labošanu, nevis
izmest to un iegādāties jaunu. „Patagonia” piedāvā iespēju izmantot
viņu speciālistu pakalpojumus, kā arī ir izstrādājis padomus, lai ikviens
apģērba labošanu var veikt patstāvīgi.
23
Uzņēmumi bieži vien pat nenojauš, ka viņu piegādes ķēdē tiek
izmantots bērnu darbs. Lielbritānijas uzņēmuma „Marshalls” vadība
2007. gadā konstatēja, ka smilšakmens raktuvēs Indijā ir nodarbināti
bērni. Pētījums atklāja, ka aptuveni 15-20% no visiem raktuvju
darbiniekiem ir bērni, turklāt bieži vien šīs raktuves bija nelegālas un
neatbilstošas starptautiskiem standartiem.
Lai nodrošinātu piegādes ķēdes atklātību un izglītotu klientus,
uzņēmums nolēma izveidot īpašu produktu „Godīgi iegūts akmens”
(„Fairstone”). Aktivitātēs ietilpa ne tikai bērnu darba izskaušana piegādes
ķēdē, bet arī aktīvāka iesaiste vietējās kopienās, piemēram, atbalstot
izglītības nodrošināšanu strādnieku bērniem.
„Marshalls” īstenoja mediju atbalsta kampaņu, iegūsot publicitāti
visos nacionālajos laikrakstos un kopumā sasniedzot 15 miljonus lielu
auditoriju.
Neskatoties uz to, ka „Marshalls” jaunais produkts izrādījās par aptuveni 25%
dārgāks nekā iepriekš, uzņēmums spēja izskaidrot nozares problēmas, un
klienti pozitīvi reaģēja uz šiem centieniem. Rezultātā „Godīgi iegūta akmens”
pārdošanas apjoms būtiski pieauga.
1. Apzināt savu motivāciju
2. Veikt analīzi un risku novērtējumu
3. Izvirzīt prioritātes
4. Apkopot informāciju no piegādātājiem
par identificētajiem riskiem
5. Izstrādāt svarīgākos principus
6. Definēt mērķus uzlabojumiem
7. Paaugstināt savu darbinieku kapacitāti
8. Integrēt atbildību iepirkumu procesā
9. Ziņot par saviem rezultātiem
Rīcības plāna soļi
Pēc iepazīšanās ar citu uzņēmumu pieredzi Latvijā un pasaulē nākamais solis ir
apzināt iespējamās aktivitātes, lai mazinātu riskus savam uzņēmumam un
izmantotu iespējas uzlabot sniegumu.
Ceram, ka sekojošie soļi palīdzēs rosināt idejas, tomēr svarīgi atcerēties, ka katram
uzņēmumam jāatrod stratēģiski un individuālai situācijai atbilstoši risinājumi.
1. 5.
6.
7.
8.
9..
2.
3.
4.
Definējiet, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes izveide ir svarīga
uzņēmumam: reputācija, izmaksu samazinājums, konkurences
priekšrocības u.c. Aktivitātēm attiecībā uz piegādātājiem ir jābūt
saistītām ar biznesa stratēģiju.
Vispirms veiciet pilnu piegādes ķēdes analīzi, izvērtējot
tēriņus visām precēm un piegādātājiem. Lai apzinātu
iespējamās problēmas, ir vērts iesaistīt arī savas ietekmes
puses, piemēram, darbiniekus, vietējās kopienas, NVO. Pēc tam
ir būtiski veikt identificēto risku un iespēju novērtējumu, lai vēlāk
koncentrētos uz nozīmīgākajām problēmām.
Visu nav iespējams paveikt uzreiz, tāpēc jānosaka
prioritārās jomas. Īstenojot stratēģisku pieeju, jāizvēlas
tās jomas, kas novērtējumā parādījās kā augsts risks,
piemēram, cilvēktiesību neievērošana.
Lai izprastu piegādātāju rīcību attiecībā uz identificētajiem
riskiem, nepieciešams no piegādātājiem iegūt
informāciju par viņu principiem (piemēram, dažādības
vadības principi, vides politika), procesiem (piemēram, vides
vadības sistēma, personāla atlase) un sniegumu (piemēram,
ietekme uz vidi, nelaimes gadījumu skaits). Mērķis ir iegūt
priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem un mācīties no
labās prakses.
Kad ir skaidrs priekšstats par uzņēmumam būtiskām
problēmām un standartiem, kurus svarīgi sasniegt,
nepieciešams to skaidri noteikt uzņēmuma politikā.
Tas palīdzēs iepirkumu speciālistiem un piegādātājiem saprast,
kāda pieeja no viņiem tiek gaidīta.
Kas tiek mērīts, tiek arī izdarīts. Pat jomās, kur jau šobrīd
piegādātāji ievēro minimālās prasības, ir iespējas noteikt
augstākus mērķus, lai nodrošinātu nepārtrauktus
uzlabojumus.
Lai politikai un plāniem būtu jēga, tos nepieciešams iedzīvināt.
Atbildīgajiem par iepirkumiem jābūt zinošiem un motivētiem
iekļaut šos principus piegādātāju izvēles procesā. Tos iespējams
nodrošināt, piedāvājot darbiniekiem apmācības, veicot
nepieciešamās izmaiņas atalgojuma principos vai darbinieku
motivācijas sistēmā.
Ir būtiski atbildīga biznesa principus iestrādāt ne tikai iepirkumu
procedūrās, bet arī vēlāk sekot līdzi piegādātāju sniegumam un
pārkāpumu gadījumā veikt atbilstošus pasākumus.
Liela nozīme visos posmos ir komunikācijai! Saziņu ar
piegādātājiem iespējams īstenot gan klātienes sarunās, gan
semināros, izmantojot iekštīklu risinājumus, kā arī anketas un
ziņu lapas.
Kas ir
godīga tirdzniecība?
Godīga tirdzniecība jeb „Fair Trade” ir partnerība, kuras pamatā ir ilgtspējīga
attīstība, dialogs, procesu caurskatāmība, cieņa un līdztiesība, tā piedāvā labākus
tirdzniecības nosacījumus un ievēro marginalizēto mazo vietējo ražotāju un
strādnieku tiesības.*
• Saskaņā ar Pasaules Godīgas tirdzniecības organizācijas definīciju
http://www.wfto.com/index.php
Lai nodrošinātu sistēmas darbību, neatkarīga godīgas tirdzniecības sertifikācijas
institūcija FLO-CERT uzrauga ražotāju un tirgotāju atbilstību noteiktajiem standartiem.
Somijas Godīgas tirdzniecības organizācija ir atbildīga par to uzņēmumu licencēšanu,
kuri izmanto godīgas tirdzniecības zīmi saviem produktiem Somijā, kā arī Baltijas
valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Arī Latvijā pēdējos gados nozīmīgi pieaugusi godīgas tirdzniecības produktu
pieejamība – kafija, tēja un šokolāde nopērkami gandrīz visos lielveikalos, savukārt
specializētajos bioloģiskās pārtikas un veselības veikalos pieejams plašs godīgas
tirdzniecības produktu klāsts, tai skaitā saldumi, atspirdzinoši dzērieni, graudaugi,
rums un vīns. 2011. gadā vides organizācija „Zaļā brīvība” ieviesa marķējumu „Godīgai
tirdzniecībai draudzīgs”, ko piešķir kafejnīcām, restorāniem, veikaliem un citām
mazumtirdzniecības vietām, kurās nopērkami godīgas tirdzniecības produkti, kā arī
uzņēmumiem, kuri šādus produktus izmanto iekšējām vajadzībām.
Plašāku informāciju par godīgu tirdzniecību Latvijā un virkni informatīvo materiālu
iespējams iegūt www.zalabriviba.lv.
Godīgas tirdzniecības
principi ietver:
• Ražotāji saņem taisnīgas cenas
• Strādājošie saņem taisnīgu samaksu par darbu
• Netiek pieļauts bērnu darbs
• Ievēroti droši un veselīgi darba apstākļi
• Ievērota dabas aizsardzība un vides ilgtspēja
• Līdzekļi tiek ieguldīti vietējo kopienu attīstībā
Lai atšķirtu godīgas tirdzniecības
produktus no citiem, ir izveidots
speciāls marķējums, ko kopš
2002. gada izmanto visā pasaulē.
Godīgas
tirdzniecības balva
Godīgas tirdzniecības balvas pasniegšana
būs ikgadēja tradīcija, un uz to var pretendēt
jebkurš Latvijas uzņēmums, piedaloties
Ilgtspējas indeksā.
Plašāka informācija: http://www.ilgtspeja.lv/lv/novertejums/.
Godīgas tirdzniecības balva ir Ārlietu ministrijas iniciatīva, lai apbalvotu uzņēmumus,
kas ārējā tirdzniecībā un ražošanā ievēro OECD, kā arī korporatīvās sociālās
atbildības principus – ekonomiskos, sociālos un vides standartus –, strādājot ar
mazāk attīstītām valstīm. Tā ir viena no Ārlietu ministrijas, Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūta un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi
īstenotajām aktivitātēm saistībā ar Eiropas gadu attīstībai.
2015. gada 11. jūnijā Rīgā Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs
pasniedza pirmo Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam „CEMEX” par cieņā,
godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem,
sadarbības partneriem un vietējo kopienu. Tā tika pasniegta Ilgtspējas indeksa
apbalvošanas ceremonijas laikā.
Pasniedzot balvu, valsts sekretārs uzsvēra, ka uzņēmēji spēlē ļoti nozīmīgu
lomu, attīstot atbildīgu tirdzniecību un ražošanu attīstības valstīs, tieši sniedzot
ieguldījumu šo valstu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā, klimata pārmaiņu
mazināšanā un ilgtspējīgā vietējo ekonomiku attīstībā.
Tāpat Andrejs Pildegovičs uzsvēra, ka atbildīga uzņēmējdarbības vide ir Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) valstu neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpēc, skatoties jauno
ekonomiku jeb tā saukto attīstības valstu virzienā, arvien svarīgāk būs izvērtēt mūsu
pašu atbildību un rīcības sekas.
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs
pirmo Godīgas tirdzniecības balvu pasniedza
uzņēmumam „CEMEX”. Foto: Toms Norde
Atbildīga biznesa
novērtējums
Eiropas gads attīstībai:
gads ikvienam
• Bezmaksas pašvērtējums saskaņā ar
starptautiskiem principiem
• Iespēja salīdzināt savu sniegumu ar citiem
Latvijas uzņēmumiem
• Izglītības iespējas un ieteikumi rezultātu
uzlabošanai
• Iespēja izmantot ekspertu izsniegto
apliecinājumu uzņēmuma komunikācijā
Veiciet novērtējumu: http://incsr.eu/lv/novertejums/atbildiga-biznesa-novertejums/
• Jūs varat paust savas idejas un domas valsts un starptautiskā
līmeņa diskusijās par attīstību.
• Jūs varat iestāties kādā attīstības organizācijā.
• Jūs varat pieteikties brīvprātīgajam darbam kādā attīstības
projektā.
Jūs varat iesaistīties!
Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem
ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem
uzlabojumiem, sadarbībā ar „Swedbank Business Network” Korporatīvās ilgtspējas
un atbildības institūts piedāvā tiem jaunu iespēju – atbildīga biznesa novērtējumu.
Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens
Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru
darbinieku skaits nepārsniedz 50.
2015. gads ir īpaši attīstībai veltīts gads. Tas ir visu laiku pirmais Eiropas gads, kura
fokusā ir Eiropas Savienības ārējā darbība un Eiropas loma pasaulē. Attīstības
organizācijām visā Eiropā ir vēl nebijusi iespēja pievērst uzmanību Eiropas
apņēmībai izskaust nabadzību visā pasaulē un iedvesmot iedzīvotājus iesaistīties
un piedalīties attīstības darbā.
Eiropas gads attīstībai ir domāts ne tikvien starptautiskā attīstības darba darītājiem,
bet arī ikvienam no mums! Kopā mēs varam atvieglot nabadzības nastu un palīdzēt
tiem, kam klājas visgrūtāk.
www.mfa.gov.lv
www.europa.eu/eyd2015/lv
Galvenie ieguvumi no
atbildīga biznesa novērtējuma:
@arlietas
EuropeanYearForDevelopment2015
@attist_sadarb
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumiLatvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

Mais procurados (6)

Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
 
Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
Biznesa ētika loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.
 
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
Uzņēmēja Diena. Atbildīga biznesa nedēļa 2016
 
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīzeKorupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
 
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumiLatvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi
 

Destaque

Kas ir saulessūknis?
Kas ir saulessūknis?Kas ir saulessūknis?
Kas ir saulessūknis?
PR Holding
 
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Irēna Zeiza
 
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEXDrošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašumsIntelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums
Addiction SIA
 
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanaiBiznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
Addiction SIA
 
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
ZEAL Creative
 
Komunikāciju Vadība
Komunikāciju VadībaKomunikāciju Vadība
Komunikāciju Vadība
Mārtiņš Kirma
 
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
nacionalaidentitate
 
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
nacionalaidentitate
 
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumāMārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
ENTERBANK
 
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadība
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadībaSabiedriskās attiecības un krīzes vadība
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadība
Gundars Strazdins
 
Integrētā mārketinga komunikācija
Integrētā mārketinga komunikācijaIntegrētā mārketinga komunikācija
Integrētā mārketinga komunikācija
Gundars Strazdins
 
Biznesa modeļu veidošana
Biznesa modeļu veidošanaBiznesa modeļu veidošana
Biznesa modeļu veidošana
Addiction SIA
 

Destaque (13)

Kas ir saulessūknis?
Kas ir saulessūknis?Kas ir saulessūknis?
Kas ir saulessūknis?
 
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
Izpratne par sabiedriskajām attiecībām un to lomu uzņēmējdarbībā Latvijas uzņ...
 
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEXDrošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX
 
Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašumsIntelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums
 
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanaiBiznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
Biznesa attīstības modelis –no idejas līdz pārdošanai
 
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
Sociālie mediji un to izmantojums sabiedriskajās attiecībās, reklāmā un mārke...
 
Komunikāciju Vadība
Komunikāciju VadībaKomunikāciju Vadība
Komunikāciju Vadība
 
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
Dažādas žurnālistikas kultūras kā nacionālās identitātes veidošanās faktors L...
 
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
Sabiedrisko mediju loma nacionālās identitātes un kultūras telpas veidošanā d...
 
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumāMārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
Mārketinga un komunikāciju stratēģija uzņēmumā
 
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadība
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadībaSabiedriskās attiecības un krīzes vadība
Sabiedriskās attiecības un krīzes vadība
 
Integrētā mārketinga komunikācija
Integrētā mārketinga komunikācijaIntegrētā mārketinga komunikācija
Integrētā mārketinga komunikācija
 
Biznesa modeļu veidošana
Biznesa modeļu veidošanaBiznesa modeļu veidošana
Biznesa modeļu veidošana
 

Semelhante a Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.

Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017Atbildīgu ideju katalogs 2017
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019Uzņēmēja Diena 2019
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
AIESEC - Lotus project
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
AIESEC - Lotus project
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Swedbank Latvia
 
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Swedbank Latvia
 
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumosKorporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ksa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lvKsa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lv
Dace Helmane
 
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm ProjectIlgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
SCDF-AN
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Ekonomikas ministrija
 

Semelhante a Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri. (20)

Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018
 
Inta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNSInta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNS
 
Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019Atbildīgu ideju katalogs 2019
Atbildīgu ideju katalogs 2019
 
Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017
 
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
 
Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019Uzņēmēja Diena 2019
Uzņēmēja Diena 2019
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
 
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10
 
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
 
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
 
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
Ilgtspējas indekss. Exigen Services Latvia pieredze.
 
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
 
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
Ko ilgtspējīga attīstība nozīmē Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?
 
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumosKorporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
Korporatīvā sociālā atbildība mežu nozares uzņēmumos
 
Ksa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lvKsa meža nozare 2014 lv
Ksa meža nozare 2014 lv
 
CSR ideju tirgus katalogs
CSR ideju tirgus katalogsCSR ideju tirgus katalogs
CSR ideju tirgus katalogs
 
Ilgtspējas indekss 2011
Ilgtspējas indekss 2011Ilgtspējas indekss 2011
Ilgtspējas indekss 2011
 
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm ProjectIlgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
 
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
 

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Institute for Corporate Sustainability and Responsibility
 

Mais de Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
 
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiemBuklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
Buklets par OECD vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem
 
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018
 

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.

 • 1. ATBILDĪGAS PIEGĀDES ĶĒDES UN GODĪGA TIRDZNIECĪBA #EYD2015 Principi un piemēri
 • 2. Šis materiāls ir izstrādāts, lai palīdzētu uzņēmumu speciālistiem: izprast, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svarīga uzņēmumam gūt priekšstatu par to, kā identificēt un novērst izplatītākos riskus un problēmas piegādes ķēdēs iepazīties ar citu uzņēmumu labo praksi attiecībā uz atbildīgu piegādātāju izvēli un godīgas tirdzniecības principu ieviešanu Atbildīga piegādes ķēde un godīga tirdzniecība ietver ne tikai ekonomisko, vides un sociālo risku vadību visā piegādes ķēdē, bet arī savas ietekmes izmantošanu, lai sekmētu pozitīvas izmaiņas biznesa vidē. Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 • 3. Jebkura uzņēmuma primārais mērķis ir gūt peļņu, tomēr jau sen to vairs nav iespējams sasniegt, ignorējot piegādātāju, klientu un vietējās kopienas intereses. Turklāt, pateicoties transporta un komunikācijas līdzekļu attīstībai, pasaule kļūst arvien mazāka un vietējos uzņēmumus arvien vairāk skar arī globālās norises, īpaši attīstības valstīs. Šim bukletam izvēlētie apakšuzņēmēji un piegādātāji spēj daudz pateikt par uzņēmumu un tā vērtībām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atbildīgu piegādes ķēžu nozīme pasaulē arvien pieaug. Arī Latvijas uzņēmumi tam pievērš aizvien lielāku uzmanību, gan īstenojot atklātus un rūpīgi pārdomātus iepirkumus, gan veicot esošo sadarbības partneru izvērtēšanu. Turklāt prieks, ka jau šobrīd vairāki uzņēmumi ne tikai seko līdzi tam, lai apakšuzņēmēji un piegādātāji ievērotu prasības, bet īsteno arī virkni daudz ambiciozāku pasākumu. Mēs patiesi ceram, ka šis buklets palīdzēs arī citiem gūt pirmo priekšstatu par atbildīgām un ilgtspējīgām piegādes ķēdēm un iedvesmos to veidošanai. Latvijas uzņēmēji jau vairākus gadus atrodas globālajā, nevis lokālajā tirgū. Valstiski izvirzītie mērķi par eksporta potenciāla veicināšanu, kā arī vietējā patēriņa samazināšanās ir stimuli, kas liek domāt pāri robežām un meklēt sadarbības partnerus ne tikai mums zināmajos tirgos, bet arī jaunattīstības valstīs. Šajā gadījumā biznesa stratēģiem jāatsakās no vēlmes gūt ātru peļņu un jāpierāda sevi kā uzticamiem partneriem. Šīs jaunattīstības valstis uzņēmējiem ir interesantas gan no izejvielu piegādes viedokļa, gan kā jauni preču un pakalpojumu realizācijas tirgi. Tomēr ne vienmēr sadarbība notiek uz līdzvērtīgiem principiem. Godīga tirdzniecība nozīmē partnerattiecības starp ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem, kas dibinātas uz abpusēju izdevīgumu un cieņu. Tieši šāda tālredzīga pieeja nodrošinās ne tikai ieguvumus pašiem uzņēmumiem, bet arī sekmēs biznesa vides un kopienas attīstību konkrētajās valstīs. Ražotājiem godīgā tirdzniecība nozīmē papildu peļņu un stabilitāti, radot produkciju un ievērojot cilvēktiesības, vides prasības, bērnu darbaspēka neizmantošanu un godprātīgi maksājot darbiniekiem pienācīgu algu. Savukārt pircējiem šie izpildītie priekšnoteikumi sniedz izpratni, kā ētiski izvēlēties kvalitatīvas patēriņa preces par pieņemamām cenām, neradot papildu slodzi videi un sabiedrībai. Mūsu valsts lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un tās biedri uzskata, ka kopā jāturpina izglītot biznesa vides pārstāvji par atbildīgas piegādes ķēdes nozīmi un godīgu tirdzniecību. Esmu pārliecināts, ka arī šis buklets kalpos par pamatzināšanu un labās prakses avotu, ko izmantot ikdienā, lai sasniegtu mērķus nākotnē. Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja
 • 4. 6 7 Ar konkrētu uzņēmumu piemēriem bukletā mēs sniegsim atbildes uz diviem svarīgākajiem jautājumiem: Kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes vadība ir svarīga uzņēmumam? Pasaulē ir identificēti pieci galvenie iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu svarīgi izveidot atbildīgu piegādes ķēdi: Kā uzņēmumi rada atbildīgas piegādes ķēdes? Inovācijas un jaunas biznesa iespējas Izmaksu ietaupījums Sadarbība Ilgtspējas vērtību iedzīvināšana Reputācija Iedziļināšanās piegādātāju darbībā un problēmās Savstarpēja cieņa Ilgtermiņa attiecības Piegādātāji kā partneri Kopīga problēmu risināšana Ir nepieciešami 20 gadi, lai izveidotu reputāciju, un tikai piecas minūtes, lai to sagrautu. Ja par to aizdomājas, ir vērts darīt lietas savādāk. Bendžamins Franklins Labie piemēri par atbildīgu attiecību veidošanu ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem ir saistīti ar šādiem principiem:
 • 5. 9 Kā atbildīga attieksme pret piegādātājiem ietekmē uzņēmumu? „Cadbury” kakao partnerības mērķis ir sekmēt produktivitāti, lai kakao pupiņu audzēšanai piesaistītu jaunos lauksaimniekus, kas savukārt ļautu nākotnē nodrošināt pasauli ar šo svarīgo izejvielu. Šobrīd programmas partneri vairāk nekā 100 kakao kopienās Ganā organizē nepieciešamās apmācības, palīdz apgūt tehniskās prasmes un sekmē vietējās infrastruktūras attīstību, kā arī garantē zemniekiem godīgas tirdzniecības principu ievērošanu. Sadarbojoties ar Godīgas tirdzniecības fondu, lauksaimnieki savai produkcijai iegūst godīgas tirdzniecības sertifikātu, kas garantē taisnīgu samaksu par kakao pupiņām. Novērtējot uzņēmumaieguldījumu,ražotājiapņemassavuprodukciju nodot „Cadbury” šokolādes batoniņu ražošanai. Atbildīga piegādes ķēdes vadība nav tikai jautājums par to, kā darīt „pareizās lietas”. Tā ir iespēja samazināt riskus un izmantot jaunas biznesa iespējas. Šāda pieeja palīdz veidot labas un stabilas ilgtermiņa attiecības ar piegādātājiem, attiecīgi nodrošinot iepirkto preču un pakalpojumu kvalitāti. „Cadbury” kakao partnerība tika izveidota 2008. gadā, reaģējot uz Ganas Universitātes un Saseksas Attīstības institūta pētījumu „Ilgtspējīga kakao ražošana Ganā”. Minētais pētījums atklāja, ka uz katru kakao audzētāju vidējais produkcijas apjoms ir samazinājies par 40% no iespējamās ražas un ka kakao audzēšana kļūst aizvien nepievilcīgāka jaunajai lauksaimnieku paaudzei.
 • 6. Risku mazināšana REPUTĀCIJAS RISKI TIESISKIE RISKI Pasaulēirvirknegadījumu,kadpiegādātājabezatbildība,piemēram, bērnu darba izmantošana, ir negatīvi ietekmējusi uzņēmumu reputāciju un klientu uzticību, kas izvēršas arī finansiālos zaudējumos. Tāpat daudzi uzņēmumi ir apzinājušies ieguvumus reputācijai, iesaistoties tādās piegādes ķēžu iniciatīvās kā „Godīga tirdzniecība”. Nepareizi un bīstami produkti jūsu uzņēmuma piegādes ķēdē var radīt nozīmīgas tiesiskās sekas un kompensācijas izmaksas. Atbildīga piegādes ķēdes vadība, kā arī darbs ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem samazina šādus biznesa tēriņus un veicina klientu uzticību. DARBĪBAS RISKI Cieša sadarbība ar piegādātājiem ir sava veida garantija drošai piegādei. Šobrīd visi uzņēmumi meklē veidus, kā samazināt izmaksas, bet, piemēram, nosakot piegādātājiem nepamatoti garu apmaksas termiņu, var rasties neparedzamas sekas. Godīgas attiecības ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem palīdz nodrošināt jūsu uzņēmuma ilgtspēju. Absolūtajam vairākumam Latvijas iedzīvotāju (84%) ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012 39% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir pārtraukuši iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību viņi neatbalsta. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013 84% 39%
 • 7. Šobrīd VNT pie darbuzņēmēju informēšanas strādā jau konkursu vai cenu aptaujas procesā. Tāpat VNT izstrādājis darbuzņēmēju drošības rokasgrāmatu, kurai vēlāk plāno attīstīt interaktīvās iepazīstināšanas risinājumus. Ētiska uzņēmējdarbības prakse un tās izpratnes veicināšana Domā! Ievēro! Zini! Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma VNT ir ieviesis uzlabojumu programmu ar mērķi iepazīstināt darbuzņēmējus ar savām drošības prasībām un nodrošināt pilnvērtīgu to ievērošanas uzraudzību. Katrs, kurš vēlas iekļūt VNT teritorijā un strādāt tajā, iziet video instruktāžu un nokārto testu pie speciāli ierīkotām darba stacijām. Veiksmīgas pārbaudes rezultātā darbuzņēmējs uz savas aizsargķiveres saņem trīs uzlīmes jeb dzīvības. Pēc pārkāpuma atbildīgie VNT darbinieki ir tiesīgi noņemt vienu uzlīmi. Pēc trešās zaudēšanas strādnieks tiek izraidīts no VNT teritorijas līdz gada beigām. Ikdienā uzņēmuma „Ventspils nafta termināls” (VNT) teritorijā strādā ap 80 apakšuzņēmēju darbinieki no dažādiem uzņēmumiem ar atšķirīgu iekšējo kultūru un darba drošības izpratni. Ņemot vērā VNT ambīcijas būt līderim darba drošības jomā, augstas prasības ir noteiktas ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī apakšuzņēmējiem. Gadā apmācības tiek veiktas vidēji 1500 cilvēkiem. Jaunā programma būtiski atvieglo instruktoru darbu, un tests ļauj pārliecināties, ka zināšanas ir apgūtas, nevis palaistas gar ausīm. Darbuzņēmējiem ir jāievēro VNT prasības, jo zaudēt darbinieku ir sāpīgāk, nekā samaksāt kārtējo līgumsodu par fiksēto pārkāpumu. „CEMEX” darbību sāka Meksikā tālajā 1906. gadā. Laikam ritot, uzņēmums no vietēja mēroga cementa ražotāja attīstījies līdz pat globālā tirgus līderim, piedāvājot saviem klientiem augstākās kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus celtniecības materiālu ražošanas jomā. Lai spētu dinamiski pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem un veicinātu ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību, mums ir būtiski stiprināt uzņēmuma pamatvērtību – sadarbības, godīguma un līderības – izpratni iesaistīto pušu starpā. Lielākie nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar ētiskas rīcības īstenošanu un veicināšanu ne vien uzņēmuma iekšienē, bet arī sabiedrībā, kopā veidojot labāku pasauli. „CEMEX” profesionālajā un ētikas ko- deksā ir apkopoti ētiskas un godīgas uzņēmējdarbības pamatprincipi, tai skaitā cilvēktiesību ievērošana, diskriminācijas aizliegums, kā arī apņemšanās tos ievērot. Visas darbības, kas saistītas ar ētiskas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu, mēs saucam par ETHOS iniciatīvām. Tās sevī ietver ne vien profesionālo un ētikas kodeksu kā pamatdokumentu, kas tiek pastāvīgi papildināts, bet arī ar to saistītās mācības, vietējo un globālo ētikas komisiju, pārkāpumu pieteikšanas un izmeklēšanas sis- tēmu, politiku centra uzturēšanu, darbinieku aptaujas un atvērtu divpusēju komunikāciju. Būtiskākais rezultāts ir visu izvirzīto ētikas principu īstenošana, tāpēc sasniegtais tiek izvērtēts, nodrošinot anonīmu anketēšanu un tādējādi saņemot atgriezenisko saiti. Uzņēmumam tas palīdz mainīt uzmanības fokusu, izstrādāt ikgadējas informatīvas kampaņas un pievērsties tiemfaktoriem,kaskonkrētajāperiodā ir aktuāli iesaistītajām pusēm.
 • 8. No 2012. gada jūlija liela daļa „LatRosTrans” iepirkumu ir publiski. Tiem var pieteikties ikviens pretendents gan no Latvijas, gan no ārzemēm un sekot līdzi atklātā konkursa norisei. Visi aktuālie piedāvājumi un to arhīvs ir atrodami „LatRosTrans” mājaslapā. Atklātais konkurss tiek izsludināts trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Ar publisko iepirkumu procedūru ir divi ieguvumi. Pirmkārt, lielāks pretendentu loks ļauj atrast izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā noteiktos kritērijus. Ja kritērijs ir izdevīgākā cena, tad, izvēloties zemāko cenu, iespējams resursu ietaupījums no 5 līdz pat 20%, atsevišķos gadījumos pat vēl vairāk. Otrkārt, tas samazina risku, ka uzvarētājam pasūtījuma izpildes laikā radīsies neparedzētas situācijas. Jau piesakoties pretendents var iepazīties ar konkursa nolikumu vai tehnisko uzdevumu. Lai nenoteiktību samazinātu vēl vairāk, konkursā tiek atlasīti tie uzņēmumi, kuru gada apgrozījums nav mazāks par iepirkuma summu. Ilgtspējas pielikumu ir apņēmusies parakstīt lielākā daļa „Rimi Baltic” piegādātāju visās trijās Baltijas valstīs. Šajā gadījumā runa ir ne tikai par fizisko parakstu nodrošināšanu uz dokumentiem, bet arī par piegādātāju zināšanu un izpratnes uzlabošanu attiecībā uz dažādām globāli svarīgām problēmām, ar ko var būt saistīta produktu ieguve. Piemēram, bērnu darba izmantošana, kaitīgu ķīmisko vielu un veselībai kaitīgu sastāvdaļu iekļaušana produktos un pārmērīga dabas resursu izmantošana. Uzņēmums „LatRosTrans” regulāri izsludina iepirkuma konkursus, kuru summas ir no dažiemdesmitiemlīdzpatdažiemmiljoniemeiro.Laiizvēlētoskvalitatīvākounpiemērotāko piedāvājumu, tika pieņemts lēmums paplašināt pretendentu loku. „Rimi Baltic” stratēģiskā prioritāte ir izglītot savus patērētājus vides un sociālajos jautājumos, tajā pašā laikā piedāvājot viņiem kvalitatīvus produktus par atbilstošām cenām. Lielāks pretendentu loks – iespēja izvēlēties kvalitatīvāko! Publisko iepirkumu procedūra “Rimi Baltic” piegādātājiem ievieš īpašu ilgtspējas pielikumu 2014. gada nogalē „Rimi Baltic” ir sācis ilgtspējas pielikumu ieviešanu preču pirkuma līgumos visās trijās Baltijas valstīs. Šis pielikums ir veidots uz „Rimi Baltic” ilgtspējas politikas pamata un ietver prasības attiecībā uz produktu, to ražotāju un ražošanas metožu veselības, sociālajiem, ēti- skajiem, kvalitātes un vides aspektiem. Šī ir pirmā tāda veida iniciatīva Baltijas valstu mazumtirdzniecības uzņēmu- mu starpā.
 • 9. 17 Biznesa iespēju paplašināšana Augstāka piegādātāju lojalitāte Lielāka tirgus daļa, jauni klienti Investīciju piesaiste Piegādātājs, kas ar savām inovācijām vispirms vēršas pie jums, nodrošina būtiskas konkurences priekšrocības. Izturēšanās pret piegādātājiem kā pret partneriem un palīdzība viņu biznesa procesu uzlabošanā sekmē ne tikai lojalitāti, bet arī paaugstina piegādes drošību. Pasaulē pieaug atbildīgs patēriņš. Izstrādāt ilgtspējīgus un ētiskus produktus iespējams, vienīgi sadarbojoties ar saviem piegādātājiem. Turklāt, uzlabojot produktu un pakalpojumu standartu, kā arī to reputāciju, var iegūt jaunus klientus. Atbildīga risku vadība apliecina veiksmīgu kvalitātes vadību, un taspadara jūsu uzņēmumupievilcīgāku potenciālo investoru acīs. 82% Latvijas iedzīvotāju pērk videi draudzīgus produktus (piemēram, bioloģiskus, bez ķimikālijām vai vietējā ražojuma). TNS / Flash Eirobarometra pētījums, 2013 37% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi maksāt vairāk par ekoloģiski tīriem produktiem. TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013 Izmaksu ietaupījums Darbinieku piesaisteun noturēšana Ietekmes samazināšana uz vidi var sniegt arī tiešus ieguvumus uzņēmumam. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt izmaksas, ir taupīt enerģiju, ierobežot atkritumu apjomu un transporta izmantošanu. Potenciālie darbinieki arvienbiežāk norāda, ka vēlas strādātatbildīgā uzņēmumā. 37%82%
 • 10. 18 19 Atbildība atmaksājas Lielbritānijas uzņēmums „Supreme Creations” ir pasaulē lielākais ētiskais otrreiz izmantojamo maisiņu un ekoloģisko prezentreklāmas priekšmetu ražotājs. Uzņēmums rada preces, kuras iespējams atkārtoti izmantot pat 5000 reizes. Savulaik tas paaugstināja savu apgrozījumu par 350%, ieviešot godīgas tirdzniecības prasības un izveidojot videi draudzīgāku alternatīvu plastikāta iepirkumu maisiņiem. Uzņēmums ir publiski apliecinājis, ka īsteno godīgu darba samaksas politiku, neizmanto bērnu darbu, atklāj savu piegādes ķēdi un ievēro virkni citu ētiska biznesa principu. Uzņēmuma izveidotā piegādes ķēde ļauj klientam nodrošināt gan 200, gan 20 000 000 produkcijas vienību. „Supreme Creations” ražotne atrodas Indijas dienvidos, bet uzņēmums lepojas, ka tam ir izdevies izveidot 360 grādu piegādes ķēdi, un ikvienam tajā ir iespēja piedāvāt savas idejas, kā arī piedalīties piegādē un ražošanā. 2007. gada janvārī mazumtirdzniecības tīkls „Marks&Spencer” atklāja „Plānu A” – 100 punktu ilgtspējas programmu piecās uzņēmumam būtiskās jomās: klimata pārmaiņas, atkritumi, ilgtspējīgi izejmateriāli, godīga partnerība un veselība. Uzņēmuma piegādes ķēdes 2000 rūpnīcās un 20 000 saimniecību katru gadu top 35 000 dažādu produktu un preču, un patērētāji gadā nolieto 350 miljardus apģērba vienību un patērē 2 miljardus pārtikas produktu. Rezultātā „Plāns A” nevarēja attiekties tikai uz pašu „Marks&Spencer” vien. Lai patiesi panāktu izmaiņas, bija nepieciešams iesaistīt arī klientus un piegādātājus. Viens no mērķiem bija līdz 2015. gadam samazināt elektroenerģijas patēriņu par 35%. Mērķa sasniegšana balstījās uz LED apgaismojuma ieviešanu tirdzniecības vietās. Tā kā iecerēto izdevās sasniegt, gadā ietaupot gandrīz 22 miljonus mārciņu, līdz 2020. gadam plānots samazināt elektroenerģijas patēriņu vēl par 15%. „Marks&Spencer” šobrīd ir viens no paraugiem attiecībā uz dažādības ieviešanu un nodarbinātības veicināšanu problēmatisko iedzīvotāju grupu vidū. Uzņēmums ar īpašu programmu starpniecību ir piesaistījis gan vientuļosvecākus,gancilvēkus ar invaliditāti, gan bezpajumtniekus. Būtiski, ka liela uzmanība tiek veltīta arī piegādātāju darbiniekiem. Piemēram, 7000 darbinieku no uzņēmuma ražotnēm Kenijā un Dienvidāfrikā ir piedalījušies Jauno līderu apmācības programmā, kas izveidota ar mērķi iedvesmot cilvēkus kļūt par līderiem savā darba, vietējās kopienas un personīgajā dzīvē. 2014. gada janvārī uzņēmums publiskoja jauno „Plānu A 2020”, kas ietver jaunus mērķus un izaicinājumus, lai ne tikai radītu ilgtspējīgākus produktus, bet arī nodrošinātu ietaupījumus sev un saviem piegādātājiem. „Supreme Creations” panākumus apliecina ne tikai klientu loks, kurā ietilpst tādi pasaulē zināmi uzņēmumi kā „Google”, „L’Oreal”, „Nike” un citi, bet arī virkne starptautisku apbalvojumu. Plāns A labākai nākotnei
 • 11. 20 21 Atbilstoši godīgas tirdzniecības programmai uzņēmums sadarbojas ar vairāk nekā 120 pie- gādātājiem, un katrs no tiem tiek regulāri apmeklēts. Tas ne tikai dod iespēju novērtēt attieksmi pret darbiniekiem, kuru skaits pārsniedz vairāk nekā 30 000, bet arī garantēt viņiem atbilstošu darba samaksu. Būtiski, ka ētiska pieeja savai piegādes ķēdei sniedz virkni ieguvumu arī pašam uzņēmumam. „The Body Shop” aptaujas rāda, ka 70% klientu lēmumu pozitīvi ietekmē tieši godīgās tirdzniecības programma. Turklāt tieša saikne ar piegādātājiem palīdz labāk vadīt riskus un garantēt stabilas cenas. Piemēram, no 2008. līdz 2013. gadam tirgus cenas svārstības sojas eļļai bija vairāk nekā 30%, bet godīgas tirdzniecības programmas dēļ cenu svārstības bija mazāk nekā 10%. Godīga un ētiska tirdzniecība – biznesa stratēģijas pamatā „The Body Shop” ir godīgas tirdzniecības pionieri skaistumkopšanā. Godīgās tirdzniecības programmu uzņēmums uzsāka 1987. gadā. Tā ir uzņēmuma apņemšanās ievērot godīgas tirdzniecības principus attiecībā uz saviem piegādātājiem. Šodien godīgās tirdzniecības programma nodrošina „The Body Shop” ar augstākās kvalitātes sastāvdaļām un aksesuāriem, vienlaikus uzlabojot simtiem tūkstošu cilvēku dzīvi visā pasaulē. „Patagonia” ražo apģērbus dažādām aktivitātēm dabā, piemēram, pārgājieniem un alpīnismam. Jau sākotnēji uzņēmuma pieeja ir bijusi videi draudzīga ar mērķi izskaust produktu radītu kaitējumu. Lai izglītotu savus klientus un iedrošinātu viņus izdarīt ilgtspējīgākas izvēles, uzņēmums izstrādāja rīku, kas ļauj izsekot visam produkta radīšanas procesam. „Nospiedumu hronikas” („Footprint Chronicles”) ir interaktīva karte internetā, kurā atspoguļots produktu dzīves cikls. No dizaina, līdz izejmateriālu ieguvei un ražotnei. Katram produktam rīks izceļ gan labos, gan sliktos ilgtspējas aspektus. Tas klientam parāda katras preces rašošanā izmantoto enerģijas patēriņu, kopējo veikto attālumu, radīto CO² emisiju un atkritumu apjomu, tādējādi dodot iespēju novērtēt produkta ietekmi uz vidi un pieņemt lēmumu par tā iegādi. „Patagonia” izstrādātā interneta vietne arīdzan aicina klientu „rakt dziļāk” un noskatīties video par globālo piegādes ķēžu sociālajiem un vides aspektiem, kā arī kvalitāti. Būtiski, ka uzņēmums īsteno divvirzienu komunikāciju, aicinot klientus pievienoties diskusijai un blogam par ilgtspējas un atbildības jautājumiem. Interaktīvie risinājumu nav vienīgais patērētāju iesaistes veids – mazinot savu ietekmi uz vidi, uzņēmums ar saukli „Valkāts ir labāks nekā jauns” aicina klientus vajadzības gadījumā veikt apģērba labošanu, nevis izmest to un iegādāties jaunu. „Patagonia” piedāvā iespēju izmantot viņu speciālistu pakalpojumus, kā arī ir izstrādājis padomus, lai ikviens apģērba labošanu var veikt patstāvīgi.
 • 12. 23 Uzņēmumi bieži vien pat nenojauš, ka viņu piegādes ķēdē tiek izmantots bērnu darbs. Lielbritānijas uzņēmuma „Marshalls” vadība 2007. gadā konstatēja, ka smilšakmens raktuvēs Indijā ir nodarbināti bērni. Pētījums atklāja, ka aptuveni 15-20% no visiem raktuvju darbiniekiem ir bērni, turklāt bieži vien šīs raktuves bija nelegālas un neatbilstošas starptautiskiem standartiem. Lai nodrošinātu piegādes ķēdes atklātību un izglītotu klientus, uzņēmums nolēma izveidot īpašu produktu „Godīgi iegūts akmens” („Fairstone”). Aktivitātēs ietilpa ne tikai bērnu darba izskaušana piegādes ķēdē, bet arī aktīvāka iesaiste vietējās kopienās, piemēram, atbalstot izglītības nodrošināšanu strādnieku bērniem. „Marshalls” īstenoja mediju atbalsta kampaņu, iegūsot publicitāti visos nacionālajos laikrakstos un kopumā sasniedzot 15 miljonus lielu auditoriju. Neskatoties uz to, ka „Marshalls” jaunais produkts izrādījās par aptuveni 25% dārgāks nekā iepriekš, uzņēmums spēja izskaidrot nozares problēmas, un klienti pozitīvi reaģēja uz šiem centieniem. Rezultātā „Godīgi iegūta akmens” pārdošanas apjoms būtiski pieauga. 1. Apzināt savu motivāciju 2. Veikt analīzi un risku novērtējumu 3. Izvirzīt prioritātes 4. Apkopot informāciju no piegādātājiem par identificētajiem riskiem 5. Izstrādāt svarīgākos principus 6. Definēt mērķus uzlabojumiem 7. Paaugstināt savu darbinieku kapacitāti 8. Integrēt atbildību iepirkumu procesā 9. Ziņot par saviem rezultātiem Rīcības plāna soļi Pēc iepazīšanās ar citu uzņēmumu pieredzi Latvijā un pasaulē nākamais solis ir apzināt iespējamās aktivitātes, lai mazinātu riskus savam uzņēmumam un izmantotu iespējas uzlabot sniegumu. Ceram, ka sekojošie soļi palīdzēs rosināt idejas, tomēr svarīgi atcerēties, ka katram uzņēmumam jāatrod stratēģiski un individuālai situācijai atbilstoši risinājumi.
 • 13. 1. 5. 6. 7. 8. 9.. 2. 3. 4. Definējiet, kāpēc atbildīgas piegādes ķēdes izveide ir svarīga uzņēmumam: reputācija, izmaksu samazinājums, konkurences priekšrocības u.c. Aktivitātēm attiecībā uz piegādātājiem ir jābūt saistītām ar biznesa stratēģiju. Vispirms veiciet pilnu piegādes ķēdes analīzi, izvērtējot tēriņus visām precēm un piegādātājiem. Lai apzinātu iespējamās problēmas, ir vērts iesaistīt arī savas ietekmes puses, piemēram, darbiniekus, vietējās kopienas, NVO. Pēc tam ir būtiski veikt identificēto risku un iespēju novērtējumu, lai vēlāk koncentrētos uz nozīmīgākajām problēmām. Visu nav iespējams paveikt uzreiz, tāpēc jānosaka prioritārās jomas. Īstenojot stratēģisku pieeju, jāizvēlas tās jomas, kas novērtējumā parādījās kā augsts risks, piemēram, cilvēktiesību neievērošana. Lai izprastu piegādātāju rīcību attiecībā uz identificētajiem riskiem, nepieciešams no piegādātājiem iegūt informāciju par viņu principiem (piemēram, dažādības vadības principi, vides politika), procesiem (piemēram, vides vadības sistēma, personāla atlase) un sniegumu (piemēram, ietekme uz vidi, nelaimes gadījumu skaits). Mērķis ir iegūt priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem un mācīties no labās prakses. Kad ir skaidrs priekšstats par uzņēmumam būtiskām problēmām un standartiem, kurus svarīgi sasniegt, nepieciešams to skaidri noteikt uzņēmuma politikā. Tas palīdzēs iepirkumu speciālistiem un piegādātājiem saprast, kāda pieeja no viņiem tiek gaidīta. Kas tiek mērīts, tiek arī izdarīts. Pat jomās, kur jau šobrīd piegādātāji ievēro minimālās prasības, ir iespējas noteikt augstākus mērķus, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus. Lai politikai un plāniem būtu jēga, tos nepieciešams iedzīvināt. Atbildīgajiem par iepirkumiem jābūt zinošiem un motivētiem iekļaut šos principus piegādātāju izvēles procesā. Tos iespējams nodrošināt, piedāvājot darbiniekiem apmācības, veicot nepieciešamās izmaiņas atalgojuma principos vai darbinieku motivācijas sistēmā. Ir būtiski atbildīga biznesa principus iestrādāt ne tikai iepirkumu procedūrās, bet arī vēlāk sekot līdzi piegādātāju sniegumam un pārkāpumu gadījumā veikt atbilstošus pasākumus. Liela nozīme visos posmos ir komunikācijai! Saziņu ar piegādātājiem iespējams īstenot gan klātienes sarunās, gan semināros, izmantojot iekštīklu risinājumus, kā arī anketas un ziņu lapas.
 • 14. Kas ir godīga tirdzniecība? Godīga tirdzniecība jeb „Fair Trade” ir partnerība, kuras pamatā ir ilgtspējīga attīstība, dialogs, procesu caurskatāmība, cieņa un līdztiesība, tā piedāvā labākus tirdzniecības nosacījumus un ievēro marginalizēto mazo vietējo ražotāju un strādnieku tiesības.* • Saskaņā ar Pasaules Godīgas tirdzniecības organizācijas definīciju http://www.wfto.com/index.php Lai nodrošinātu sistēmas darbību, neatkarīga godīgas tirdzniecības sertifikācijas institūcija FLO-CERT uzrauga ražotāju un tirgotāju atbilstību noteiktajiem standartiem. Somijas Godīgas tirdzniecības organizācija ir atbildīga par to uzņēmumu licencēšanu, kuri izmanto godīgas tirdzniecības zīmi saviem produktiem Somijā, kā arī Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Arī Latvijā pēdējos gados nozīmīgi pieaugusi godīgas tirdzniecības produktu pieejamība – kafija, tēja un šokolāde nopērkami gandrīz visos lielveikalos, savukārt specializētajos bioloģiskās pārtikas un veselības veikalos pieejams plašs godīgas tirdzniecības produktu klāsts, tai skaitā saldumi, atspirdzinoši dzērieni, graudaugi, rums un vīns. 2011. gadā vides organizācija „Zaļā brīvība” ieviesa marķējumu „Godīgai tirdzniecībai draudzīgs”, ko piešķir kafejnīcām, restorāniem, veikaliem un citām mazumtirdzniecības vietām, kurās nopērkami godīgas tirdzniecības produkti, kā arī uzņēmumiem, kuri šādus produktus izmanto iekšējām vajadzībām. Plašāku informāciju par godīgu tirdzniecību Latvijā un virkni informatīvo materiālu iespējams iegūt www.zalabriviba.lv. Godīgas tirdzniecības principi ietver: • Ražotāji saņem taisnīgas cenas • Strādājošie saņem taisnīgu samaksu par darbu • Netiek pieļauts bērnu darbs • Ievēroti droši un veselīgi darba apstākļi • Ievērota dabas aizsardzība un vides ilgtspēja • Līdzekļi tiek ieguldīti vietējo kopienu attīstībā Lai atšķirtu godīgas tirdzniecības produktus no citiem, ir izveidots speciāls marķējums, ko kopš 2002. gada izmanto visā pasaulē.
 • 15. Godīgas tirdzniecības balva Godīgas tirdzniecības balvas pasniegšana būs ikgadēja tradīcija, un uz to var pretendēt jebkurš Latvijas uzņēmums, piedaloties Ilgtspējas indeksā. Plašāka informācija: http://www.ilgtspeja.lv/lv/novertejums/. Godīgas tirdzniecības balva ir Ārlietu ministrijas iniciatīva, lai apbalvotu uzņēmumus, kas ārējā tirdzniecībā un ražošanā ievēro OECD, kā arī korporatīvās sociālās atbildības principus – ekonomiskos, sociālos un vides standartus –, strādājot ar mazāk attīstītām valstīm. Tā ir viena no Ārlietu ministrijas, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi īstenotajām aktivitātēm saistībā ar Eiropas gadu attīstībai. 2015. gada 11. jūnijā Rīgā Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs pasniedza pirmo Godīgas tirdzniecības balvu uzņēmumam „CEMEX” par cieņā, godīgumā un atklātībā balstītu attiecību veidošanu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu. Tā tika pasniegta Ilgtspējas indeksa apbalvošanas ceremonijas laikā. Pasniedzot balvu, valsts sekretārs uzsvēra, ka uzņēmēji spēlē ļoti nozīmīgu lomu, attīstot atbildīgu tirdzniecību un ražošanu attīstības valstīs, tieši sniedzot ieguldījumu šo valstu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā, klimata pārmaiņu mazināšanā un ilgtspējīgā vietējo ekonomiku attīstībā. Tāpat Andrejs Pildegovičs uzsvēra, ka atbildīga uzņēmējdarbības vide ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) valstu neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpēc, skatoties jauno ekonomiku jeb tā saukto attīstības valstu virzienā, arvien svarīgāk būs izvērtēt mūsu pašu atbildību un rīcības sekas. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs pirmo Godīgas tirdzniecības balvu pasniedza uzņēmumam „CEMEX”. Foto: Toms Norde
 • 16. Atbildīga biznesa novērtējums Eiropas gads attīstībai: gads ikvienam • Bezmaksas pašvērtējums saskaņā ar starptautiskiem principiem • Iespēja salīdzināt savu sniegumu ar citiem Latvijas uzņēmumiem • Izglītības iespējas un ieteikumi rezultātu uzlabošanai • Iespēja izmantot ekspertu izsniegto apliecinājumu uzņēmuma komunikācijā Veiciet novērtējumu: http://incsr.eu/lv/novertejums/atbildiga-biznesa-novertejums/ • Jūs varat paust savas idejas un domas valsts un starptautiskā līmeņa diskusijās par attīstību. • Jūs varat iestāties kādā attīstības organizācijā. • Jūs varat pieteikties brīvprātīgajam darbam kādā attīstības projektā. Jūs varat iesaistīties! Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, sadarbībā ar „Swedbank Business Network” Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts piedāvā tiem jaunu iespēju – atbildīga biznesa novērtējumu. Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā var izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50. 2015. gads ir īpaši attīstībai veltīts gads. Tas ir visu laiku pirmais Eiropas gads, kura fokusā ir Eiropas Savienības ārējā darbība un Eiropas loma pasaulē. Attīstības organizācijām visā Eiropā ir vēl nebijusi iespēja pievērst uzmanību Eiropas apņēmībai izskaust nabadzību visā pasaulē un iedvesmot iedzīvotājus iesaistīties un piedalīties attīstības darbā. Eiropas gads attīstībai ir domāts ne tikvien starptautiskā attīstības darba darītājiem, bet arī ikvienam no mums! Kopā mēs varam atvieglot nabadzības nastu un palīdzēt tiem, kam klājas visgrūtāk. www.mfa.gov.lv www.europa.eu/eyd2015/lv Galvenie ieguvumi no atbildīga biznesa novērtējuma: @arlietas EuropeanYearForDevelopment2015 @attist_sadarb