UPSR: Matematik Kertas 1

Masa: 1 jam Jawapan di halaman akhir. Tahap kesukaran: 3.5

SULIT
015/1
2
1 Rajah1 menunjukkan empat kad nombor.
Rajah 1
Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu .
A 30 333
B 33 033
C 33 303
D 33 330
2 Nombor 0.701 juta =
A 700 000 + 1
B 700 000 + 100 000
C 700 000 + 10 000
D 700 000 + 1000
823 640 630 762548 073 126 305
SULIT
015/1
3
3 Antara rajah berikut, yang manakah kawasan berloreknya mewakili 1
4
3 daripada
seluruh rajah?
A
B
C
D
SULIT
015/1
4
4 Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat selari.
Apakah nama sudut b yang ditunjukkan pada rajah itu ?
A Sudut Tirus
B Sudut Tegak
C Sudut Cakah
D Sudut Petak
5 Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A 3 abad = 300 tahun
B 7 abad = 70 dekad
C 480 tahun = 48 abad
D 900 dekad = 90 abad
Rajah 2
SULIT
015/1
5
6 Rajah 3 menunjukkan dua laluan dari S ke V.
Rajah 3
Cari beza jarak, dalam m, antara kedua-dua laluan itu.
A 200
B 450
C 1 200
D 1 450
7 28.6 + 7.24 =
A 35.84
B 36.74
C 37.64
D 38.54
S
T
U
V
W
2·3 km 3·4 km
2·1 km
1
3
5
km
1km 800 m
SULIT
015/1
6
8 Rajah 4 di bawah menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 4
Nilai X + Y ialah
A
9
13
B 1
3
1
C 1
9
2
D 1
3
2
9 0.305 x 4 =
A 1.11
B 1.22
C 1.33
D 1.44
9
6X Y
9
7
SULIT
015/1
7
10 Pak Li menanam 64 baris pokok betik dikebunnya. Terdapat 48 batang pokok betik
pada setiap baris. Tetapi 678 batang pokok betik telah rosak.
Antara berikut, yang manakah memberi anggaran terbaik bagi jumlah sebenar
pokok betik Pak Li yang masih ada di kebunnya?
A 64 × 48 + 678
B 64 + 48 - 678
C 64 × 48 - 678
D 64 + 48 + 678
11 Jadual 1 menunjukkan umur dua orang , Anita dan Lela.
Nama Umur
Anita 15 tahun 7 bulan
Lela 2 tahun 8 bulan lebih tua daripada Anita
Jadual 1
Hitung jumlah umur mereka.
A 32 tahun 8 bulan
B 33 tahun 8 bulan
C 33 tahun 10 bulan
D 34 tahun 1 bulan
SULIT
015/1
8
12 32.5 - 7.52 - 5 =
A 24.48
B 20.02
C 19.98
D 19.88
13 RM183.00 ÷ 6 =
A 3 keping RM5 dan 3 keping 10 sen
B 3 keping RM5 dan 5 keping 10 sen
C 6 keping RM5 dan 5 keping 10 sen
D 7 keping RM5 dan 1 keping 10 sen
14 Rajah 5 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.
2 cm
Rajah 5
2 cm
SULIT
015/1
9
Berapakah luas dalam , kawasan yang berlorek ?
A 14
B 17
C 21
D 28
15 Diberi 4 x 4.263 = 17.052
Berapakah nilai bagi 16 x 4.263
A 66.208
B 68.208
C 66.802
D 68.802
16 Berapakah mod bagi senarai nombor di bawah?
A 7
B 4
C 3
D 0
17 Kirakan min bagi skor 22, 22, 36 dan 42.
A 22
B 30.5
C 78.5
D 122
3, 7, 1, 0, 7, 3, 2, 3, 4
SULIT
015/1
10
18 Apabila 9 205 dibahagi dengan 16 , terdapat baki 5. Satu nombor yang boleh
dibahagi tepat dengan 16 ialah …
A 9 552
B 9 500
C 9 225
D 9 200
19 Cikgu Siti mempunyai wang sebanyak RM110. Dia membeli alat tulis seperti yang
ditunjukkan dalam Jadual 2.
Kuantiti alat tulis Harga seunit
5 batang pembaris
4 batang pen
3 botol dakwat
60 sen
RM20
RM7
Jadual 2
Kesemua baki wang yang ada padanya digunakan untuk membeli 5 tin minuman
yang sama harga. Berapa harga satu tin minuman itu?
A 60 sen
B 80 sen
C RM1.20
D RM1.50
20 Encik Hassan membahagikan beberapa buah bakul kepada 5 orang peraih. Setiap
bakul ada 100 biji manggis tetapi setiap peraih mendapat 280 biji manggis setelah
dibahagikan sama rata.
Berapakah jumlah bakul yang diterima oleh semua peraih itu ?
A 13 buah bakul
B 14 buah bakul
C 15 buah bakul
D 16 buah bakul
SULIT
015/1
11
21 Purata markah bagi Devi, Sofi, Shahrul, Chong dan Wan ialah 75. Shahrul, Devi
dan Chong masing-masing memperoleh 65 markah.
Berapakah purata markah bagi Sofi dan Wan?
A 65
B 75
C 80
D 90
22 Rajah 6 menunjukkan harga sepasang kasut dan sehelai jaket sebelum diskaun.
RM270 RM230
Rajah 6
Arif ada RM300 dan Musa ada RM250. Arif membeli sepasang kasut manakala
Musa membeli jaket dengan diskaun 10%.
Berapakah beza antara baki wang Arif dengan baki wang Musa?
A RM 10
B RM 13
C RM 31
D RM 41
SULIT
015/1
12
223 Rajah 7 menunjukkan berat sebungkus tepung setelah 600 g daripadanya digunakan
untuk membuat kek.
Rajah 7
Berapakah berat tepung, dalam g sebelum ia digunakan untuk membuat kek?
A 2500
B 2800
C 3600
D 4200
24 Rajah 8 menunjukkan graf Cartes
Rajah 8
M
N
0 1 2 3 4 5
6 7 x
6
7
y
	 P	
5
4
3
2
1
SULIT
015/1
13
Nyatakan koordinat bagi N
A (1,1)
B (3,4)
C (2,1)
D (4,5)
25 Rajah 9 menunjukkan garis lurus PQR.
Rajah 9
Panjang PQ adalah 2 kali panjang QR.
Berapakah panjang, dalam m, PR?
A 54
B 60
C 74
D 80
26 Pak Ismail memelihara 10 ekor lembu . Nisbah bilangan kambing kepada
bilangan lembu ialah 1 : 2 . Kira bilangan kambing Pak Ismail.
A 20
B 15
C 10
D 5
P Q R
20m
SULIT
015/1
14
27 Umur Suhaila ialah 5 dekad 3 tahun manakala umur abangnya ialah 18 tahun lebih
tua daripadanya. Berapakah jumlah umur kedua-dua mereka?
A 9 dekad 5 tahun
B 6 dekad 10 tahun
C 7 dekad 1 tahun
D 12 dekad 4 tahun
28 Rajah 10 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas.
Rajah 10
Isi padu air dalam bekas adalah
8
5
daripada isipadu penuh bekas itu. Berapakah isi
padu, dalam ℓ air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh?
A 400
B 150
C 0.40
D 0.15
29 95% daripada jumlah murid di sebuah sekolah telah menyertai suatu kem motivasi.
Bilangan murid tidak menyertai kem itu seramai 15 orang.
Cari jumlah bilangan murid di sekolah itu.
A 300
B 250
C 200
D 150
250 mℓ
SULIT
015/1
15
30 Rajah 11 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah
Leong dan Sofea tidak ditunjukkan.
Markah
Rajah 11
Jumlah markah Suzy, Anita dan Muthu adalah sama dengan jumlah markah Leong
dan Sofea. Markah Leong dan Sofea juga sama. Berapakah markah Sofea?
A 58
B 70
C 85
D 95
31 Sebuah sekolah mengutip sebanyak RM871.50 bagi mengisi tabung kebajikannya.
3
1
daripada wang tersebut dibahagikan sama rata kepada 7 orang murid yatim di
sekolah itu. Berapakah wang yang diterima oleh setiap orang murid itu?
A RM41.50
B RM83.00
C RM124.50
D RM290.50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Suzy Anita Leong Muthu Sofea Murid
SULIT
015/1
16
32 Rajah 12 menunjukkan panjang tiga batang kayu W, X dan Y.
W X Y
Rajah 12
Pernyataan manakah yang betul tentang panjang kayu-kayu itu?
A Jumlah panjang W dan Y ialah 6·7 m
B Panjang Y lebih 0·5 m daripada W
C Jumlah panjang tiga kayu itu ialah 9·35 m
D Purata panjang setiap kayu ialah 3·2 m
33 Jisim Yahya adalah 10 % lebih berat daripada adiknya. Jika jisim adik Yahya ialah
40 kg, berapakah jisim Yahya ?
A 44 kg
B 45 kg
C 50kg
D 51kg
2·9 m 3.20 m 3
1
2
m
SULIT
015/1
17
34 Rajah 13 menunjukkan sebuah kotak minuman .
Rajah 13
Mohan membeli 5 kotak minuman itu dengan harga RM62. Kemudian, Mohan
menjual semua minuman botol itu dengan harga 65 sen sebotol. Berapakah jumlah
keuntungan yang Mohan dapat?
A RM 15.60
B RM16.00
C RM26.30
D RM36.00
SULIT
015/1
18
35 Rajah 14 menunjukkan jisim tiga buah kotak, Q, R dan S.
Q R S
1860 g 409 g
Rajah 14
Jisim kotak S adalah 645 g kurang daripada jisim kotak Q dan kotak R.
Cari jisim kotak S.
A 1 kg 624 g
B 1 kg 860 g
C 2 kg 269 g
D 2 kg 914 g
36 Rajah 15 menunjukkan sebuah kubus.
Diberi luas bagi satah yang berlorek pada kubus ialah 25 .
Rajah 15
SULIT
015/1
19
Berapakah isipadu dalam , kubus itu ?
A 30
B 50
C 60
D 125
37 Rajah 16 menunjukkan sebuah bongkah yang terdiri daripada lapan kubus yang
sama.
Jika tinggi bongkah adalah 20 cm.
Hitung isipadu bongkah tersebut.
A 125
B 160
C 500
D 1000
Rajah 16
20 cm
SULIT
015/1
20
38 Rajah 17 menujukkan isipadu air dalam 4 buah bekas.
P Q R S
Rajah 17
Isipadu air dalam bekas S adalah 400 ml kurang daripada isipadu air dalam bekas
R.
Carikan purata isipadu, dalam ml, dalam setiap bekas ?
A 1 140
B 1 240
C 4 560
D 5 360
39 Encik Farid menyimpan RM 40,000.00 dalam akaun simpanan tetap. Kadar faedah
setahun ialah 2.5%.
Berapakah faedah yang akan di perolehinya selepas 1 tahun.
A RM 1 000
B RM 10 000
C RM 12 000
D RM 100 000
960 ml
400 ml
1800 ml
SULIT
015/1
21
40 Rajah 18 menunjukkan carta palang bagi bilangan buku yang dijual dalam tempoh
empat bulan.
0
Mei Jun Julai Ogos
Rajah 18
Cari purata bilangan buku yang dijual dalam tempoh empat bulan.
A 287
B 287.5
C 1 100
D 1 150
400
300
200
100
SULIT
015/1
22
1. C	
2. D	
3. D	
4. A	
5. C	
6. A	
7. A	
8. B	
9. B	
10. C	
11. C	
12. C	
13. C	
14. D	
15. B	
16. C	
17. B	
18. A	
19. C	
20. B	
21. D	
22. B	
23. D	
24. B	
25. B	
26. D	
27. D	
28. C	
29. A	
30. C	
31. A	
32. D	
33. A	
34. B	
35. A	
36. D	
37. D	
38. A	
39. A	
40. B

Recomendados

UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
157 visualizações14 slides
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2 por
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2UPSR 2017 - Matematik Kertas 2
UPSR 2017 - Matematik Kertas 2IMSHA LEARNING
2.2K visualizações14 slides
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)IMSHA LEARNING
578 visualizações12 slides
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K visualizações16 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
221 visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)IMSHA LEARNING
811 visualizações17 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
Set 2 por
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides
Set 3 por
Set 3Set 3
Set 3share with me
423 visualizações25 slides
Set4 por
Set4Set4
Set4share with me
308 visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Set 3 por share with me
Set 3Set 3
Set 3
share with me423 visualizações
Set4 por share with me
Set4Set4
Set4
share with me308 visualizações
Set 2 por share with me
Set 2Set 2
Set 2
share with me1.7K visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob77 visualizações
Kertas math thn 5(k1) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu61 visualizações
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor por IMSHA LEARNING
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - SelangorPercubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor
Percubaan Matematik Kertas 2 UPSR 2016 - Selangor
IMSHA LEARNING561 visualizações
Pecahan 2 por share with me
Pecahan 2Pecahan 2
Pecahan 2
share with me516 visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
soalan math tahun 6 2020 por aishahdorayacob1
soalan math tahun 6 2020soalan math tahun 6 2020
soalan math tahun 6 2020
aishahdorayacob1307 visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Soalan aras tinggi 3 por share with me
Soalan aras tinggi 3Soalan aras tinggi 3
Soalan aras tinggi 3
share with me63.5K visualizações

Similar a UPSR: Matematik Kertas 1

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Mt k1 t6 2017 por
Mt k1 t6 2017Mt k1 t6 2017
Mt k1 t6 2017hajaruzi
25 visualizações13 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Wan Fairuz
130 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 por
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Nor Ashraf
323 visualizações11 slides
Mt thn 4 kertas 1 (3) por
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Sarinah Salleh
44 visualizações11 slides
K1 julai2014 por
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014amierulkaramah
253 visualizações19 slides

Similar a UPSR: Matematik Kertas 1(20)

Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Mt k1 t6 2017 por hajaruzi
Mt k1 t6 2017Mt k1 t6 2017
Mt k1 t6 2017
hajaruzi25 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Gempur kertas 1 set 2 2014 por Ahmad'Fauzi Samsudin
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
Ahmad'Fauzi Samsudin266 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 8K visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Kertas ramalan upsr 1 por Syahmi Zakaria
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
Soalan mt k1 por Syahmi Zakaria
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin47 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações

Mais de IMSHA LEARNING

Haidh and Related Issues por
Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues IMSHA LEARNING
1.1K visualizações57 slides
Nombor dan operasi tahun 6 por
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6IMSHA LEARNING
798 visualizações6 slides
The Most Basic Verbs & Adjectives por
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & AdjectivesIMSHA LEARNING
451 visualizações8 slides
Subject-Verb Agreement por
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb AgreementIMSHA LEARNING
674 visualizações6 slides
Action Verbs and Original word por
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word IMSHA LEARNING
485 visualizações5 slides
Verbs por
VerbsVerbs
VerbsIMSHA LEARNING
265 visualizações1 slide

Mais de IMSHA LEARNING(20)

Haidh and Related Issues por IMSHA LEARNING
Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues
IMSHA LEARNING1.1K visualizações
Nombor dan operasi tahun 6 por IMSHA LEARNING
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6
IMSHA LEARNING798 visualizações
The Most Basic Verbs & Adjectives por IMSHA LEARNING
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & Adjectives
IMSHA LEARNING451 visualizações
Subject-Verb Agreement por IMSHA LEARNING
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement
IMSHA LEARNING674 visualizações
Action Verbs and Original word por IMSHA LEARNING
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word
IMSHA LEARNING485 visualizações
Verbs por IMSHA LEARNING
VerbsVerbs
Verbs
IMSHA LEARNING265 visualizações
Basic Verbs (past tense) por IMSHA LEARNING
Basic Verbs (past tense)Basic Verbs (past tense)
Basic Verbs (past tense)
IMSHA LEARNING299 visualizações
Subject Verb Agreement por IMSHA LEARNING
Subject Verb AgreementSubject Verb Agreement
Subject Verb Agreement
IMSHA LEARNING464 visualizações
English Stories & Activities (Medium) por IMSHA LEARNING
English Stories & Activities (Medium)English Stories & Activities (Medium)
English Stories & Activities (Medium)
IMSHA LEARNING3.1K visualizações
English Stories & Activities (Beginner) por IMSHA LEARNING
English Stories & Activities (Beginner)English Stories & Activities (Beginner)
English Stories & Activities (Beginner)
IMSHA LEARNING3.2K visualizações
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4 por IMSHA LEARNING
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
IMSHA LEARNING2K visualizações
Kebolehjadian tahun 6 por IMSHA LEARNING
Kebolehjadian tahun 6Kebolehjadian tahun 6
Kebolehjadian tahun 6
IMSHA LEARNING14.7K visualizações
Statistik Tahun 5 por IMSHA LEARNING
Statistik Tahun 5Statistik Tahun 5
Statistik Tahun 5
IMSHA LEARNING2.1K visualizações
Teaching Approaches por IMSHA LEARNING
Teaching ApproachesTeaching Approaches
Teaching Approaches
IMSHA LEARNING259 visualizações
Question tag por IMSHA LEARNING
Question tagQuestion tag
Question tag
IMSHA LEARNING1.4K visualizações
Article - Exercises por IMSHA LEARNING
Article - ExercisesArticle - Exercises
Article - Exercises
IMSHA LEARNING14.7K visualizações
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak por IMSHA LEARNING
Latih tubi - Operasi Tambah & TolakLatih tubi - Operasi Tambah & Tolak
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak
IMSHA LEARNING4.6K visualizações
Worksheet - Steve Jobs por IMSHA LEARNING
Worksheet - Steve Jobs Worksheet - Steve Jobs
Worksheet - Steve Jobs
IMSHA LEARNING680 visualizações
Worksheet - Albert Einstein por IMSHA LEARNING
Worksheet - Albert EinsteinWorksheet - Albert Einstein
Worksheet - Albert Einstein
IMSHA LEARNING2.7K visualizações
Race to Space por IMSHA LEARNING
Race to SpaceRace to Space
Race to Space
IMSHA LEARNING191 visualizações

UPSR: Matematik Kertas 1

 • 1. SULIT 015/1 2 1 Rajah1 menunjukkan empat kad nombor. Rajah 1 Bentuk satu nombor menggunakan nilai digit bagi digit 3 daripada setiap kad itu . A 30 333 B 33 033 C 33 303 D 33 330 2 Nombor 0.701 juta = A 700 000 + 1 B 700 000 + 100 000 C 700 000 + 10 000 D 700 000 + 1000 823 640 630 762548 073 126 305
 • 2. SULIT 015/1 3 3 Antara rajah berikut, yang manakah kawasan berloreknya mewakili 1 4 3 daripada seluruh rajah? A B C D
 • 3. SULIT 015/1 4 4 Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat selari. Apakah nama sudut b yang ditunjukkan pada rajah itu ? A Sudut Tirus B Sudut Tegak C Sudut Cakah D Sudut Petak 5 Antara berikut, yang manakah tidak benar? A 3 abad = 300 tahun B 7 abad = 70 dekad C 480 tahun = 48 abad D 900 dekad = 90 abad Rajah 2
 • 4. SULIT 015/1 5 6 Rajah 3 menunjukkan dua laluan dari S ke V. Rajah 3 Cari beza jarak, dalam m, antara kedua-dua laluan itu. A 200 B 450 C 1 200 D 1 450 7 28.6 + 7.24 = A 35.84 B 36.74 C 37.64 D 38.54 S T U V W 2·3 km 3·4 km 2·1 km 1 3 5 km 1km 800 m
 • 5. SULIT 015/1 6 8 Rajah 4 di bawah menunjukkan satu garis nombor. Rajah 4 Nilai X + Y ialah A 9 13 B 1 3 1 C 1 9 2 D 1 3 2 9 0.305 x 4 = A 1.11 B 1.22 C 1.33 D 1.44 9 6X Y 9 7
 • 6. SULIT 015/1 7 10 Pak Li menanam 64 baris pokok betik dikebunnya. Terdapat 48 batang pokok betik pada setiap baris. Tetapi 678 batang pokok betik telah rosak. Antara berikut, yang manakah memberi anggaran terbaik bagi jumlah sebenar pokok betik Pak Li yang masih ada di kebunnya? A 64 × 48 + 678 B 64 + 48 - 678 C 64 × 48 - 678 D 64 + 48 + 678 11 Jadual 1 menunjukkan umur dua orang , Anita dan Lela. Nama Umur Anita 15 tahun 7 bulan Lela 2 tahun 8 bulan lebih tua daripada Anita Jadual 1 Hitung jumlah umur mereka. A 32 tahun 8 bulan B 33 tahun 8 bulan C 33 tahun 10 bulan D 34 tahun 1 bulan
 • 7. SULIT 015/1 8 12 32.5 - 7.52 - 5 = A 24.48 B 20.02 C 19.98 D 19.88 13 RM183.00 ÷ 6 = A 3 keping RM5 dan 3 keping 10 sen B 3 keping RM5 dan 5 keping 10 sen C 6 keping RM5 dan 5 keping 10 sen D 7 keping RM5 dan 1 keping 10 sen 14 Rajah 5 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. 2 cm Rajah 5 2 cm
 • 8. SULIT 015/1 9 Berapakah luas dalam , kawasan yang berlorek ? A 14 B 17 C 21 D 28 15 Diberi 4 x 4.263 = 17.052 Berapakah nilai bagi 16 x 4.263 A 66.208 B 68.208 C 66.802 D 68.802 16 Berapakah mod bagi senarai nombor di bawah? A 7 B 4 C 3 D 0 17 Kirakan min bagi skor 22, 22, 36 dan 42. A 22 B 30.5 C 78.5 D 122 3, 7, 1, 0, 7, 3, 2, 3, 4
 • 9. SULIT 015/1 10 18 Apabila 9 205 dibahagi dengan 16 , terdapat baki 5. Satu nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 16 ialah … A 9 552 B 9 500 C 9 225 D 9 200 19 Cikgu Siti mempunyai wang sebanyak RM110. Dia membeli alat tulis seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2. Kuantiti alat tulis Harga seunit 5 batang pembaris 4 batang pen 3 botol dakwat 60 sen RM20 RM7 Jadual 2 Kesemua baki wang yang ada padanya digunakan untuk membeli 5 tin minuman yang sama harga. Berapa harga satu tin minuman itu? A 60 sen B 80 sen C RM1.20 D RM1.50 20 Encik Hassan membahagikan beberapa buah bakul kepada 5 orang peraih. Setiap bakul ada 100 biji manggis tetapi setiap peraih mendapat 280 biji manggis setelah dibahagikan sama rata. Berapakah jumlah bakul yang diterima oleh semua peraih itu ? A 13 buah bakul B 14 buah bakul C 15 buah bakul D 16 buah bakul
 • 10. SULIT 015/1 11 21 Purata markah bagi Devi, Sofi, Shahrul, Chong dan Wan ialah 75. Shahrul, Devi dan Chong masing-masing memperoleh 65 markah. Berapakah purata markah bagi Sofi dan Wan? A 65 B 75 C 80 D 90 22 Rajah 6 menunjukkan harga sepasang kasut dan sehelai jaket sebelum diskaun. RM270 RM230 Rajah 6 Arif ada RM300 dan Musa ada RM250. Arif membeli sepasang kasut manakala Musa membeli jaket dengan diskaun 10%. Berapakah beza antara baki wang Arif dengan baki wang Musa? A RM 10 B RM 13 C RM 31 D RM 41
 • 11. SULIT 015/1 12 223 Rajah 7 menunjukkan berat sebungkus tepung setelah 600 g daripadanya digunakan untuk membuat kek. Rajah 7 Berapakah berat tepung, dalam g sebelum ia digunakan untuk membuat kek? A 2500 B 2800 C 3600 D 4200 24 Rajah 8 menunjukkan graf Cartes Rajah 8 M N 0 1 2 3 4 5 6 7 x 6 7 y P 5 4 3 2 1
 • 12. SULIT 015/1 13 Nyatakan koordinat bagi N A (1,1) B (3,4) C (2,1) D (4,5) 25 Rajah 9 menunjukkan garis lurus PQR. Rajah 9 Panjang PQ adalah 2 kali panjang QR. Berapakah panjang, dalam m, PR? A 54 B 60 C 74 D 80 26 Pak Ismail memelihara 10 ekor lembu . Nisbah bilangan kambing kepada bilangan lembu ialah 1 : 2 . Kira bilangan kambing Pak Ismail. A 20 B 15 C 10 D 5 P Q R 20m
 • 13. SULIT 015/1 14 27 Umur Suhaila ialah 5 dekad 3 tahun manakala umur abangnya ialah 18 tahun lebih tua daripadanya. Berapakah jumlah umur kedua-dua mereka? A 9 dekad 5 tahun B 6 dekad 10 tahun C 7 dekad 1 tahun D 12 dekad 4 tahun 28 Rajah 10 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas. Rajah 10 Isi padu air dalam bekas adalah 8 5 daripada isipadu penuh bekas itu. Berapakah isi padu, dalam ℓ air yang perlu diisi lagi supaya bekas itu penuh? A 400 B 150 C 0.40 D 0.15 29 95% daripada jumlah murid di sebuah sekolah telah menyertai suatu kem motivasi. Bilangan murid tidak menyertai kem itu seramai 15 orang. Cari jumlah bilangan murid di sekolah itu. A 300 B 250 C 200 D 150 250 mℓ
 • 14. SULIT 015/1 15 30 Rajah 11 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah Leong dan Sofea tidak ditunjukkan. Markah Rajah 11 Jumlah markah Suzy, Anita dan Muthu adalah sama dengan jumlah markah Leong dan Sofea. Markah Leong dan Sofea juga sama. Berapakah markah Sofea? A 58 B 70 C 85 D 95 31 Sebuah sekolah mengutip sebanyak RM871.50 bagi mengisi tabung kebajikannya. 3 1 daripada wang tersebut dibahagikan sama rata kepada 7 orang murid yatim di sekolah itu. Berapakah wang yang diterima oleh setiap orang murid itu? A RM41.50 B RM83.00 C RM124.50 D RM290.50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Suzy Anita Leong Muthu Sofea Murid
 • 15. SULIT 015/1 16 32 Rajah 12 menunjukkan panjang tiga batang kayu W, X dan Y. W X Y Rajah 12 Pernyataan manakah yang betul tentang panjang kayu-kayu itu? A Jumlah panjang W dan Y ialah 6·7 m B Panjang Y lebih 0·5 m daripada W C Jumlah panjang tiga kayu itu ialah 9·35 m D Purata panjang setiap kayu ialah 3·2 m 33 Jisim Yahya adalah 10 % lebih berat daripada adiknya. Jika jisim adik Yahya ialah 40 kg, berapakah jisim Yahya ? A 44 kg B 45 kg C 50kg D 51kg 2·9 m 3.20 m 3 1 2 m
 • 16. SULIT 015/1 17 34 Rajah 13 menunjukkan sebuah kotak minuman . Rajah 13 Mohan membeli 5 kotak minuman itu dengan harga RM62. Kemudian, Mohan menjual semua minuman botol itu dengan harga 65 sen sebotol. Berapakah jumlah keuntungan yang Mohan dapat? A RM 15.60 B RM16.00 C RM26.30 D RM36.00
 • 17. SULIT 015/1 18 35 Rajah 14 menunjukkan jisim tiga buah kotak, Q, R dan S. Q R S 1860 g 409 g Rajah 14 Jisim kotak S adalah 645 g kurang daripada jisim kotak Q dan kotak R. Cari jisim kotak S. A 1 kg 624 g B 1 kg 860 g C 2 kg 269 g D 2 kg 914 g 36 Rajah 15 menunjukkan sebuah kubus. Diberi luas bagi satah yang berlorek pada kubus ialah 25 . Rajah 15
 • 18. SULIT 015/1 19 Berapakah isipadu dalam , kubus itu ? A 30 B 50 C 60 D 125 37 Rajah 16 menunjukkan sebuah bongkah yang terdiri daripada lapan kubus yang sama. Jika tinggi bongkah adalah 20 cm. Hitung isipadu bongkah tersebut. A 125 B 160 C 500 D 1000 Rajah 16 20 cm
 • 19. SULIT 015/1 20 38 Rajah 17 menujukkan isipadu air dalam 4 buah bekas. P Q R S Rajah 17 Isipadu air dalam bekas S adalah 400 ml kurang daripada isipadu air dalam bekas R. Carikan purata isipadu, dalam ml, dalam setiap bekas ? A 1 140 B 1 240 C 4 560 D 5 360 39 Encik Farid menyimpan RM 40,000.00 dalam akaun simpanan tetap. Kadar faedah setahun ialah 2.5%. Berapakah faedah yang akan di perolehinya selepas 1 tahun. A RM 1 000 B RM 10 000 C RM 12 000 D RM 100 000 960 ml 400 ml 1800 ml
 • 20. SULIT 015/1 21 40 Rajah 18 menunjukkan carta palang bagi bilangan buku yang dijual dalam tempoh empat bulan. 0 Mei Jun Julai Ogos Rajah 18 Cari purata bilangan buku yang dijual dalam tempoh empat bulan. A 287 B 287.5 C 1 100 D 1 150 400 300 200 100
 • 21. SULIT 015/1 22 1. C 2. D 3. D 4. A 5. C 6. A 7. A 8. B 9. B 10. C 11. C 12. C 13. C 14. D 15. B 16. C 17. B 18. A 19. C 20. B 21. D 22. B 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. C 29. A 30. C 31. A 32. D 33. A 34. B 35. A 36. D 37. D 38. A 39. A 40. B