UPSR 2017 - Matematik - Perak

UPSR 2017 - Matematik - Perak. Kerta 1 & Kertas 2. Masa 1 jam.

MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
2
PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR
TAHUN 2017
“MOCK TEST”
SET DUA
MATEMATIK 015/1
1 JAM Satu Jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D bagi bahagian A.
Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang telahdisediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baharu.
Kertas soalan ini mengandungi hanya 16 halaman bercetak.
[Lihat halaman sebelah]
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
3
1 Antara berikut, yang manakah benar?
A 3
1
kg = 3 050 g
2
B 4.45 kg = 4 045 g
C 5.02 kg = 5 200 g
D 6
3
kg = 6 750 g
4
2 Bundarkan tujuh ratus lapan puluh enam ringgit lima puluh lima sen kepada ringgit
yang terdekat.
A RM785
B RM786
C RM787
D RM788
3 Nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 8∙04 ialah
A sa
B puluh
C persepuluh
D perseratus
4 Tukarkan 0∙15 kepada peratus.
A 0∙15%
B 1∙5%
C 15%
D 150%
5 Sebuah pentagon mempunyai 5 sisi.
Nyatakan kebolehjadian peristiwa tersebut.
A Pasti
B Kecil kemungkinan
C Besar kemungkinan
D Mustahil
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
4
K1
6 Antara berikut, yang manakah penukaran unit yang betul?
A 201 m = 2.01 km
B 5 600 m = 5.6 km
C 6
3
km = 6 250 g
4
D 32 km 80 m = 3 280 m
7 16∙549 =
A 10 + 6 +
B 10 + 6 +
C 10 + 6 +
D 10 + 6 +
9
+
4
+
10 100
5
+
4
+
10 100
4
+
9
+
10 100
5
+
9
+
10 100
5
1000
9
1000
5
1000
4
1000
8 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap.
Rajah 1
Apakah nilai K?
1
A
5
1
B
6
3
C
4
3
D
8
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
5
9 20 jam - 5 jam 45 minit =
A 15 jam 45 minit
B 15 jam 05 minit
C 14 jam 15 minit
D 14 jam 10 minit
10 23 x ( 8 952 - 386 ) =
A 205 510
B 197 018
C 8 878
D 8 566
11 Jadual 1 menunjukkan ketinggian empat orang murid.
Murid Tinggi
Zamir 125 cm
Aidil 5 cm kurang daripada Zamir
Kenny
1
m lebih daripada Aidil
4
Chandran lebih tinggi daripada Kenny
Jadual 1
Siapakah yang paling tinggi?
A Chandran
B Aidil
C Kenny
D Zamir
12 3.5% x RM6 000 =
A RM21
B RM210
C RM2 100
D RM21 000
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
6
13 2 500 000 ÷ 25 =
A
1
juta
2
B
1
juta
4
C
1
juta
8
D
1
juta
10
14 30% x 150 =
A 120
B 80
C 55
D 45
15 Rajah 2 terdiri daripada dua buah segi empat tepat yang sama saiz. Setiap segi
empat tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.
Hitung jumlah peratusan kawasan yang tidak berlorek daripada kedua-dua segi
empat tepat.
A 90%
B 100%
C 120%
D 150%
1
16 1
6
hari +
1
jam =
4
A 14 jam 6 minit
B 16 jam 14 minit
C 28 jam 10 minit
D 28 jam 15 minit
Rajah 2
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
7
17 Berikut adalah perbualan di antara dua orang rakan yang mempunyai hobi
mengumpul setem.
Berapakah bilangan setem yang Mira ada bulan lepas?
A 14 672
B 14 917
C 16 843
D 16 973
18 6.83 ℓ + = 9 ℓ 80 mℓ
A 3
1
ℓ
4
B 2
3
ℓ
4
C 2
1
ℓ
4
1
D 1 ℓ
2
19
3
x 63 kg =
7
A 270 g
B 2700 g
C 27 000 g
D 270 000 g
Azmi : Berapakah jumlah setem yang telah awak kumpul Mira? Mira
: Saya telah mengumpul 15 700 keping setem. Sebanyak
1 028 keping setem telah rosak akibat banjir bulan lepas.
Semalam saya telah menerima lagi 245 keping setem yang
dibeli melalui internet.
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
8
20 Antara berikut, yang manakah hasil tambahnya 9
1
?
2
A 3
1
2
B 3
1
2
C 4
1
2
D 4
1
4
+ 6
1
2
+ 6
1
4
+ 5
1
4
+ 5
1
4
21 Jadual 2 menunjukkan bilangan ayam yang diternak di tiga buah ladang ternakan.
Ladang R S T
Bilangan ayam 221 405 182 262 21 627 kurang daripada R
Jadual 2
Berapakah beza bilangan ayam yang diternak di ladang S dan T?
A 17 516
B 19 978
C 60 770
D 160 635
22 Selepas menyimpan selama satu tahun, wang di dalam akaun simpanan Azri
bertambah daripada RM8 200 menjadi RM8 298.40.
Berapakah peratusan faedah bagi simpanan Azri itu?
A 1.2%
B 1.5%
C 2.0%
D 2.3%
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
9
23 Rajah 3 menunjukkan petak segi empat sama yang sama besar.
Rajah 3
Hitung peratus bahagian yang tidak berlorek.
A 18%
B 32%
C 36%
D 64%
24 Rajah 4 menunjukkan waktu Encik Zuhaidi tiba di Kota Bharu pada suatu pagi.
Rajah 4
Tempoh perjalanan yang diambil oleh Encik Zuhaidi dari Kuala Terengganu ke Kota
3
Bharu ialah 2 jam.
4
Pukul berapakah Encik Zuhaidi bertolak dari Kuala Terengganu?
A 7.35 a.m.
B 7.55 a.m.
C 8.35 a.m.
D 8.55 a.m
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
10
25 Nurul membeli sebiji kek. Dia memberikan
lagi kepada Minah.
Hitungkan pecahan kek yang tinggal.
1
daripada kek itu kepada Lim dan
2
5 3
A
2
5
B
3
5
C
2
15
D
4
15
26 Jadual 3 menunjukkan panjang segulung reben yang dibahagikan kepada tiga orang
murid mengikut ukuran tertentu.
Nama Murid Panjang Reben
Aleya 240 cm
Izwani 0.6 m
Salina 2
1
m
4
Jadual 3
Hitung jumlah panjang, dalam cm, reben itu.
A 514
B 525
C 1 774
D 1 785
27 Shahrol mengutip 3 biji durian, 4 biji manggis dan 5 biji kelapa dari dusun.
Nyatakan nisbah bilangan manggis kepada jumlah buah-buahan.
A 1 : 3
B 2 : 5
C 3 : 4
D 2 : 3
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
11
350 mℓ
28 Rajah 5 menunjukkan isi padu tiga bekas minyak petrol.
Rajah 5
Hitung purata isi padu minyak petrol, dalam mℓ, yang dibeli oleh Lukman.
A 4 150
B 4 200
C 5 050
D 5 200
29 Jadual 4 menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh 24 orang murid dari Pusat
Sumber SK Seri Impian.
Bilangan Buku Bilangan Murid
1 10
2 7
3 4
4 3
Jadual 4
Hitung min bagi bilangan buku yang dipinjam.
A 2
B 3
C 4
D 5
4∙5 ℓ 3.05 ℓ 5.05 ℓ
12
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
30 Rajah 6 menunjukkan jisim kuih raya di dalam sebuah tin.
Rajah 6
Shamsida membeli 4 tin kuih raya yang sama. Dia membungkus semula kuih raya
tersebut kepada 9 paket. Setiap paket mengandungi jisim yang sama.
Hitung jisim, dalam kg, kuih raya di dalam setiap paket.
A 0∙8
B 0.9
C 1.2
D 1∙4
31 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama.
Rajah 7
Hitung luas, dalam cm2
, kawasan yang berlorek.
A 225
B 210
C 207
D 195
KUIH RAYA
CIK MURNI
2∙7 kg
6 cm
15 cm
5 cm
13
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
32 Rajah 8 menunjukkan harga sepasang kasut dan sehelai jaket.
RM270
Mikail ada RM300 dan Helmi ada RM250. Mikail membeli sepasang kasut manakala
Helmi membeli sehelai jaket.
HItung beza di antara baki wang Mikail dengan baki wang Helmi.
A RM24
B RM54
C RM64
D RM84
1
33 Husna membeli 7 kotak limau. Setiap kotak mengandungi 32 biji limau.
4
daripada
buah limau itu disimpan. Bakinya dimasukkan sama banyak ke dalam 8 buah bakul.
Kira buah limau yang terdapat di dalam sebuah bakul.
A 8
B 21
C 28
D 42
34 Encik Amri menjual motorsikalnya dengan kadar 20% lebih daripada harga asal.
Dia mendapat keuntungan sebanyak RM900.
Kirakan harga jualan motorsikal itu.
A RM3 600
B RM4 400
C RM4 500
D RM5 400
35 Rajah 9 menunjukkan beberapa buah pepejal berbentuk kubus yang sama saiz.
Diskaun 20%
Rajah 8
RM230
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
35. Rajah 9 menunjukkan beberapa buah pepejal berbentuk kubus yang sama saiz.
Rajah 9
Isipadu bahagian berlorek ialah 24 m³.
Hitungkan isi padu, dalam m³, seluruh kubus itu.
A 48
B 96
C 144
D 192
36 Rajah 10 menunjukkan kedudukan dua titik J dan K, pada suatu Satah Cartes.
Rajah 10
Cari jarak mencancang dari titik J ke titik K.
A 1 unit
B 2 unit
C 3 unit
D 4 unit
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
37 Rajah 11 menunjukkan bilangan betik dan epal yang dibeli oleh Naim.
6 biji betik
Rajah 11
Naim mendapati 2 biji betik telah busuk. Dia menggantikannya dengan menambah
4 biji epal lagi.
Nyatakan nisbah bilangan epal kepada bilangan betik sekarang.
A 1 : 2
B 1 : 5
C 5 : 1
D 5 : 4
38 Rajah 12 menunjukkan kedudukan empat buah bandar P, Q, R dan S.
Rajah 12
Jarak dari P ke S melalui Q dan R ialah 18 km. Jarak dari P ke Q ialah dua kali jarak
dari Q ke R.
Hitung jarak, dalam km, dari Q ke R.
A 3.2
B 3.4
C 6.4
D 6.8
P Q R 7.8 km S
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2
39 Rajah 13 menunjukkan waktu di dua buah negara yang berbeza pada satu hari yang
sama.
Turki Malaysia
Rajah 13
Jika waktu di Malaysia menunjukkan jam 2100, nyatakan waktu di Turki.
A Jam 1600
B Jam 1700
C Jam 1800
D Jam 1900
40 Rajah 14 menunjukkan populasi penduduk mengikut kaum di sebuah kampung.
Bilangan populasi penduduk Cina tidak ditunjukkan.
Rajah 14
Kampung itu mempunyai 260 orang penduduk.
Hitung peratus penduduk Cina di kampung itu.
A 80
B 60
C 40
D 20
16
Melayu : 156 orang
Populasi India : 52 orang
Cina :
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 2 SULIT
A
B
1 Rajah 1 menunjukkan salah satu daripada instrumen pembayaran yang
digunakan di dalam kehidupan seharian.
(a) Tandakan (√) pada pernyataan yang paling sesuai.
Membayar bil elektrik di pejabat pos
Mengisi minyak di stesen minyak
Membayar gaji pekerja swasta
Membayar tol di lebuh raya
(b) Namakan mata wang negara Filipina.
2 Rajah 2 menunjukkan panjang dua batang pensel A dan B.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(a) Nyatakan panjang, dalam mm, pensel B.
(b) Hitung jumlah panjang pensel A dan B.
2
2
[ 1 markah ]
[ 1 markah ]
Rajah 1
[ 1 markah ]
Rajah 2
[1 markah ]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
cm
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 3 SULIT
3 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. Nilai V dan nilai W tidak ditunjukkan.
(a) Nyatakan nilai V.
(b) Darab V dan W. Hasil darabnya dibahagi dengan 4.
Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan.
4 Rajah 4 menunjukkan kedudukan tiga orang murid pada Satah Cartes.
(a) Alia bergerak dari kedudukannya 4 unit mengufuk dan 2 unit
mencancang ke pejabat pos.
Plotkan kedudukan pejabat pos pada Satah Cartes.
(b) Azura juga hendak ke pejabat pos dengan pergerakan 2 unit mengufuk
dan 3 unit mencancang.
Hitungkan perbezaan pergerakan, dalam km, antara Alia dan Azura.
3
Rajah 3
4
6.6 7 V 7.8
Alia
1
Haikal
Azura
1 2 3
[ 2 markah ]
[ 3 markah ]
2
4
5
4
3
10
[Lihat halaman sebelah
8
7
96 7
[ 1 markah ]
Rajah 4
5
[ 1 markah ]
8
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
W
1 unit bersamaan 500 m
6
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 4 SULIT
5 Rajah 5 menunjukkan jisim 3 orang murid Tahun 6.
Hitungkan jumlah jisim mereka berempat, dalam kg, apabila guru kelas
mereka, Encik Azran yang jisimnya dua kali ganda jisim Aimin menyertai
kumpulan mereka.
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
3
Rajah 5
[ 3 markah ]
Berat saya 38 kg
Berat saya pula
adalah hasil darab
23 kg dan 2
Ye ke? Kalau
begitu min berat
kita bertiga ialah
42 kg
Alif
Aimin
Razali
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 5 SULIT
6 Rajah 6 menunjukkan sekeping slip nombor giliran Encik Lim ketika berada di
sebuah bank untuk satu urusan perbankan.
(a) Nyatakan kebolehjadian Encik Lim mendapat gilirannya dalam tempoh
5 minit daripada nombor giliran semasa.
(b) Secara purata setiap pelanggan mengambil masa selama 10 minit
untuk setiap urusan.
Hitungkan tempoh masa menunggu Encik Lim untuk mendapatkan
gilirannya.
3
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
[ 1 markah ]
[ 2 markah ]
[Lihat halaman sebelah
Rajah 6
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 6 SULIT
7 Rajah 7 menunjukkan sebuah silinder penyukat yang berisi air.
(a) Nyatakan isi padu, dalam l, air itu.
(b) Amin menambah lagi air sebanyak 110 ml ke dalam bekas itu.
Hitung isi padu, dalam l, jumlah air di dalam bekas itu.
(c) Jumlah air di dalam bekas air itu dituang ke dalam 7 buah bekas air
yang sama besar .
Hitungkan isi padu, dalam l, air di dalam setiap bekas.
5
[ 1 markah ]
[ 2 markah ]
Rajah 7
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
[ 2 markah ]
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 7 SULIT
8 Rajah 8 menunjukkan jarak merentas desa di sekolah Amira.
(a) Hitungkan jumlah jarak, dalam m, laluan merentas desa itu.
(b) Amira berlari mengikut laluan tersebut dan berhenti pada jarak
5.97 km.
Nyatakan beza jarak larian, dalam km, antara larian Amira dan jarak
sebenar merentas desa itu.
4
[ 2 markah ]
[ 2 markah ]
[Lihat halaman sebelah
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
880 m
5.09 km
Mula Tamat
1
7
8 km
Rajah 8
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 8 SULIT
9 Rajah 9 menunjukkan sebuah balang berisi biskut.
(a) Setiap balang mengandungi 85 keping biskut. Ramlah telah
menyiapkan 4200 balang biskut yang ditempah oleh pelanggannya.
Hitungkan jumlah kesemua biskut yang disediakan oleh Ramlah.
(b) Zety membeli 3 balang biskut. Dia telah memakan 45 keping biskut
itu. Baki biskut itu telah dikongsi sama banyak antara Zety dan
4 orang rakannya.
Hitungkan bilangan biskut yang diterima oleh setiap orang.
Rajah 9
5
[ 2 markah ]
[ 3 markah ]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 9 SULIT
10 Rajah 10 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah jag.
(a) Isi padu penuh air di dalam jag ialah 4 l.
Hitungkan isi padu air yang perlu ditambah lagi untuk memenuhi jag itu.
Nyatakan jawapan dalam pecahan.
(b) Aida telah menuang 3
4
3
l air daripada jag itu ke dalam 15 biji gelas
secara sama banyak.
Nyatakan isi padu ,dalam ml, air bagi setiap gelas.
.
(c) Baki air tersebut masih dapat mengisi segelas air lagi.
Nyatakan jawapan itu betul atau salah.
Tandakan () pada jawapan.
[Lihat halaman sebelah
Rajah 10
5
[ 2 markah ]
[ 2 markah ]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
2
4
1
l
Betul Salah
[ 1 markah ]
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 10 SULIT
5
11 Rajah 11 (a) menunjukkan sebuah bentuk dua matra.
(a) Namakan rajah tersebut.
(b) Luas dapur sebuah rumah adalah 252 m². Rumah ini juga
mempunyai dua bilik dengan masing-masing berukuran 14 m lebar,
17 m panjang dan 11 m lebar serta 15 m panjang.
Hitungkan jumlah luas bagi dapur dan dua buah bilik itu.
(c) Sebuah lantai berbentuk segi empat tepat berkuran 27 m panjang dan
10 m lebar. Tiga helai permaidani berbentuk segi empat sama yang
sama besar diletakkan di atas lantai itu. Setiap permaidani itu bersisi
5 m.
Hitungkan luas, dalam m², kawasan yang tidak ditutupi oleh
permaidani itu.
Rajah 11 (a)
[ 2 markah ]
[ 1 markah ]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
[ 2 markah ]
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 11 SULIT
12 Rajah 12 menunjukkan beberapa biji buah strawberi dan buah ciku.
Haida makan sebiji strawberi dan 5 biji ciku.
(a) Berapakah nisbah bilangan strawberi dengan bilangan semua buah yang
tinggal?
(b) Musa ada 90 biji durian. Dia memberi
5
1 daripada jumlah durian itu
kepada jirannya. Dia menjual
2
1 daripada baki durian itu.
Berapakah peratusan buah durian yang masih ada pada Musa?
4
[ 2 markah ]
[ 2 markah ]
[Lihat halaman sebelah
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Rajah 12
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 12 SULIT
5
13 Rajah 13 menunjukkan harga kos bagi dua helai jersi yang berlainan.
(a) Syarikat Ehsan ingin mendapat untung sebanyak 20% bagi jersi A dan
25% bagi jersi B yang dijualnya.
Berapakah jumlah harga jual bagi kedua-dua jersi itu?
(b) Zakwan mempunyai wang sebanyak RM500. Dia ingin membeli sehelai
jersi A dan 2 helai jersi B.
Hitung baki wangnya.
[ 2 markah ]
[ 3 markah ]
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Rajah 13
RM75
RM100
Jersi A Jersi B
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 13 SULIT
14 Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dalam 3 buah kampung pada
tahun 2016.
KAMPUNG BILANGAN PENDUDUK (ORANG)
Bahagia 4 000
Aman 2 000 kurang daripada penduduk Kampung Sejahtera
Sejahtera Dua kali ganda penduduk Kampung Bahagia
(a) Selepas 4 tahun, dianggarkan kelahiran sebanyak 20% bagi
Kampung Bahagia, 15% bagi Kampung Aman dan
10
1
daripada
jumlah penduduk Kampung Sejahtera.
Hitung jumlah semua penduduk di kampung tersebut.
(b) Sebuah taman perumahan dengan sebanyak 150 unit rumah
telah dibangunkan berhampiran kawasan perkampungan tersebut.
Jumlah penduduk bagi kampung dan taman itu menjadi 21 345 orang.
Berapakah anggaran bilangan isi rumah bagi setiap unit
rumah di taman itu?
5
[ 2 markah ]
[ 3 markah ]
[Lihat halaman sebelah
Jadual 1
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA
SULIT 015/2
015/2 14 SULIT
5
Bilangankasut
15 Rajah 14 menunjukkan sebuah carta palang yang tidak lengkap berkaitan
bilangan dan jenis kasut P , Q , R dan S yang dijual di Kedai Kasut Heel Point
pada bulan Mac 2017.
(a) Bilangan kasut jenis S adalah 40 pasang kurang daripada jumlah
kasut jenis P, Q, dan R.
Hitungkan jumlah kasut yang telah dijual.
(b) Pada bulan April, berlaku peningkatan dan pengurangan jualan kasut
di kedai itu. Bilangan kasut jenis P dan Q bertambah sebanyak 20,
bilangan kasut jenis R berkurang sebanyak 25 dan bilangan kasut
jenis S berkurang sebanyak 15.
Pada petak grid yang disediakan, lukiskan carta palang yang
menunjukkan bilangan kasut yang telah dijual di kedai kasut itu
pada bulan April.
[ 2 markah ]
Rajah 14
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Jenis kasut
[ 3 markah ]
Jenis kasut
Bilangankasut
10
40
30
20
60
70
50
SRQP
SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2
MOCK TEST 2
PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 NEGERI PERAK
NO.SOALAN LANGKAH PENGIRAAN MARKAH
1 (a) Tandakan pada pada Membayar gaji pekerja swasta
(b) Peso
1
1
2 (a) 70
(b) 11.5 cm atau 115 mm
1
1
3 (a ) 7.4
( b ) 7.4 x 7.8 ÷ 4
14.43
1
1
1
4 (a ) (4, 4 )
( b ) 3000 / 2500 /
3000m – 2500m atau setara
0.5 km
1
1
1
1
5
23 x 2 / 46 / 42 x 3
42 x 3 + 92 / 126 + 92
218
1
1
1
6 (a ) mustahil
(b )( 1062 – 1059 ) x 10 / 3 x 10
30
1
1
1
7 (a) 0.8
( b) 0.8 + 0.11atau setara
0.91
( c ) 0.91 ÷ 7 atau setara
0.13
1
1
1
1
1
8 (a ) 880 + 5090 + 1875
7845
( b ) 7.845 – 5.97 atau setara
1.875
1
1
1
1
9 (a) 85 x 4200
33 600
( b ) 85 x 3 / 255
( 255 – 45 ) ÷ 5 / 210 ÷ 5
42
1
1
1
1
1
10 ( a ) 4 - 2
1
( b ) 3750 ÷ 15
250
(c ) Tandakan pada ruang Betul
1
1
1
1
1
11 ( a ) segi tiga bersudut tepat / segi tiga bersudut tepat
(b ) (14 x 17 ) + ( 11 x 15 ) + 252 / 403 + 252
655
(c ) 270 – 75
195
1
1
1
1
1
12 ( a ) 4 : 11
Nota : Beri 1 markah untuk 5- 1 / 12 – 5
(b ) x 100 %
40 %
Nota : Beri 1 markah 90 x / 72 x
2
1
1
13 ( a ) RM 90 + RM 125
RM 215
( b ) RM 125 x 2 / RM 250 + RM 90
RM500 – RM 340
RM 160
1
1
1
1
1
14 (a ) 4800 + 6900 + 8800
20500
(b ) 21 345 – 20500 / 845
845 ÷ 150
6 orang
1
1
1
1
1
15 (a ) 110 + 70
180
( b ) Pengiraan betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4
jenis
Melukis dengan betul 2 daripada 4 kedai dengan betul
1
1
1
2
UPSR 2017 - Matematik - Perak

Recomendados

UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBMIMSHA LEARNING
324 visualizações25 slides
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides
Set 1Set 1
Set 1Syuk Mohd
222 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02IMSHA LEARNING
4.2K visualizações6 slides
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
3.8K visualizações100 slides
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides

Mais procurados(20)

UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02
IMSHA LEARNING4.2K visualizações
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
UPSR 2016: Matematik Kertas 2UPSR 2016: Matematik Kertas 2
UPSR 2016: Matematik Kertas 2
IMSHA LEARNING3.3K visualizações
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza14.1K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Kertas dua perwakilan data 2Kertas dua perwakilan data 2
Kertas dua perwakilan data 2
SK Seri Tawai4.3K visualizações
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy305 visualizações
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
Perwakilan data(2)Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)
share with me3.7K visualizações
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan data
asyoe24 jaf472 visualizações
Pecahan 2Pecahan 2
Pecahan 2
share with me516 visualizações
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
nora fizah238 visualizações
Klon upsr kertas 2-upsrKlon upsr kertas 2-upsr
Klon upsr kertas 2-upsr
dadihmarissa876 visualizações
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
Ministry of Education Malaysia104 visualizações

Similar a UPSR 2017 - Matematik - Perak

Kertas 1 pksr 1 2014Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014Ibnu Khad
585 visualizações16 slides
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18Rosliza Yacob
74 visualizações14 slides

Similar a UPSR 2017 - Matematik - Perak(20)

234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Kertas 1 pksr 1 2014Kertas 1 pksr 1 2014
Kertas 1 pksr 1 2014
Ibnu Khad585 visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob74 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 1.pdfSoalan Matematik Tahun 6 Kertas 1.pdf
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 1.pdf
FuzailNaufal19 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir881 visualizações
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3
Khairiah Abdul Kadir844 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
latha81304 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações

Mais de IMSHA LEARNING

Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues IMSHA LEARNING
1.1K visualizações57 slides
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6IMSHA LEARNING
784 visualizações6 slides
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb AgreementIMSHA LEARNING
669 visualizações6 slides
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word IMSHA LEARNING
484 visualizações5 slides
VerbsVerbs
VerbsIMSHA LEARNING
263 visualizações1 slide

Mais de IMSHA LEARNING(20)

Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues
IMSHA LEARNING1.1K visualizações
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6
IMSHA LEARNING784 visualizações
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & Adjectives
IMSHA LEARNING451 visualizações
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement
IMSHA LEARNING669 visualizações
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word
IMSHA LEARNING484 visualizações
VerbsVerbs
Verbs
IMSHA LEARNING263 visualizações
Basic Verbs (past tense)Basic Verbs (past tense)
Basic Verbs (past tense)
IMSHA LEARNING299 visualizações
Subject Verb AgreementSubject Verb Agreement
Subject Verb Agreement
IMSHA LEARNING462 visualizações
English Stories & Activities (Medium)English Stories & Activities (Medium)
English Stories & Activities (Medium)
IMSHA LEARNING3.1K visualizações
English Stories & Activities (Beginner)English Stories & Activities (Beginner)
English Stories & Activities (Beginner)
IMSHA LEARNING3.2K visualizações
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
IMSHA LEARNING2K visualizações
Kebolehjadian tahun 6Kebolehjadian tahun 6
Kebolehjadian tahun 6
IMSHA LEARNING14.6K visualizações
Statistik Tahun 5Statistik Tahun 5
Statistik Tahun 5
IMSHA LEARNING2.1K visualizações
Teaching ApproachesTeaching Approaches
Teaching Approaches
IMSHA LEARNING259 visualizações
Question tagQuestion tag
Question tag
IMSHA LEARNING1.4K visualizações
Article - ExercisesArticle - Exercises
Article - Exercises
IMSHA LEARNING14.6K visualizações
Latih tubi - Operasi Tambah & TolakLatih tubi - Operasi Tambah & Tolak
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak
IMSHA LEARNING4.5K visualizações
Worksheet - Steve Jobs Worksheet - Steve Jobs
Worksheet - Steve Jobs
IMSHA LEARNING680 visualizações
Worksheet - Albert EinsteinWorksheet - Albert Einstein
Worksheet - Albert Einstein
IMSHA LEARNING2.7K visualizações
Race to SpaceRace to Space
Race to Space
IMSHA LEARNING191 visualizações

UPSR 2017 - Matematik - Perak

 • 1. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 2 PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 “MOCK TEST” SET DUA MATEMATIK 015/1 1 JAM Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D bagi bahagian A. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang telahdisediakan. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu. Kertas soalan ini mengandungi hanya 16 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah]
 • 2. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 3 1 Antara berikut, yang manakah benar? A 3 1 kg = 3 050 g 2 B 4.45 kg = 4 045 g C 5.02 kg = 5 200 g D 6 3 kg = 6 750 g 4 2 Bundarkan tujuh ratus lapan puluh enam ringgit lima puluh lima sen kepada ringgit yang terdekat. A RM785 B RM786 C RM787 D RM788 3 Nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 8∙04 ialah A sa B puluh C persepuluh D perseratus 4 Tukarkan 0∙15 kepada peratus. A 0∙15% B 1∙5% C 15% D 150% 5 Sebuah pentagon mempunyai 5 sisi. Nyatakan kebolehjadian peristiwa tersebut. A Pasti B Kecil kemungkinan C Besar kemungkinan D Mustahil
 • 3. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 4 K1 6 Antara berikut, yang manakah penukaran unit yang betul? A 201 m = 2.01 km B 5 600 m = 5.6 km C 6 3 km = 6 250 g 4 D 32 km 80 m = 3 280 m 7 16∙549 = A 10 + 6 + B 10 + 6 + C 10 + 6 + D 10 + 6 + 9 + 4 + 10 100 5 + 4 + 10 100 4 + 9 + 10 100 5 + 9 + 10 100 5 1000 9 1000 5 1000 4 1000 8 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap. Rajah 1 Apakah nilai K? 1 A 5 1 B 6 3 C 4 3 D 8
 • 4. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 5 9 20 jam - 5 jam 45 minit = A 15 jam 45 minit B 15 jam 05 minit C 14 jam 15 minit D 14 jam 10 minit 10 23 x ( 8 952 - 386 ) = A 205 510 B 197 018 C 8 878 D 8 566 11 Jadual 1 menunjukkan ketinggian empat orang murid. Murid Tinggi Zamir 125 cm Aidil 5 cm kurang daripada Zamir Kenny 1 m lebih daripada Aidil 4 Chandran lebih tinggi daripada Kenny Jadual 1 Siapakah yang paling tinggi? A Chandran B Aidil C Kenny D Zamir 12 3.5% x RM6 000 = A RM21 B RM210 C RM2 100 D RM21 000
 • 5. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 6 13 2 500 000 ÷ 25 = A 1 juta 2 B 1 juta 4 C 1 juta 8 D 1 juta 10 14 30% x 150 = A 120 B 80 C 55 D 45 15 Rajah 2 terdiri daripada dua buah segi empat tepat yang sama saiz. Setiap segi empat tepat dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Hitung jumlah peratusan kawasan yang tidak berlorek daripada kedua-dua segi empat tepat. A 90% B 100% C 120% D 150% 1 16 1 6 hari + 1 jam = 4 A 14 jam 6 minit B 16 jam 14 minit C 28 jam 10 minit D 28 jam 15 minit Rajah 2
 • 6. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 7 17 Berikut adalah perbualan di antara dua orang rakan yang mempunyai hobi mengumpul setem. Berapakah bilangan setem yang Mira ada bulan lepas? A 14 672 B 14 917 C 16 843 D 16 973 18 6.83 ℓ + = 9 ℓ 80 mℓ A 3 1 ℓ 4 B 2 3 ℓ 4 C 2 1 ℓ 4 1 D 1 ℓ 2 19 3 x 63 kg = 7 A 270 g B 2700 g C 27 000 g D 270 000 g Azmi : Berapakah jumlah setem yang telah awak kumpul Mira? Mira : Saya telah mengumpul 15 700 keping setem. Sebanyak 1 028 keping setem telah rosak akibat banjir bulan lepas. Semalam saya telah menerima lagi 245 keping setem yang dibeli melalui internet.
 • 7. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 8 20 Antara berikut, yang manakah hasil tambahnya 9 1 ? 2 A 3 1 2 B 3 1 2 C 4 1 2 D 4 1 4 + 6 1 2 + 6 1 4 + 5 1 4 + 5 1 4 21 Jadual 2 menunjukkan bilangan ayam yang diternak di tiga buah ladang ternakan. Ladang R S T Bilangan ayam 221 405 182 262 21 627 kurang daripada R Jadual 2 Berapakah beza bilangan ayam yang diternak di ladang S dan T? A 17 516 B 19 978 C 60 770 D 160 635 22 Selepas menyimpan selama satu tahun, wang di dalam akaun simpanan Azri bertambah daripada RM8 200 menjadi RM8 298.40. Berapakah peratusan faedah bagi simpanan Azri itu? A 1.2% B 1.5% C 2.0% D 2.3%
 • 8. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 9 23 Rajah 3 menunjukkan petak segi empat sama yang sama besar. Rajah 3 Hitung peratus bahagian yang tidak berlorek. A 18% B 32% C 36% D 64% 24 Rajah 4 menunjukkan waktu Encik Zuhaidi tiba di Kota Bharu pada suatu pagi. Rajah 4 Tempoh perjalanan yang diambil oleh Encik Zuhaidi dari Kuala Terengganu ke Kota 3 Bharu ialah 2 jam. 4 Pukul berapakah Encik Zuhaidi bertolak dari Kuala Terengganu? A 7.35 a.m. B 7.55 a.m. C 8.35 a.m. D 8.55 a.m
 • 9. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 10 25 Nurul membeli sebiji kek. Dia memberikan lagi kepada Minah. Hitungkan pecahan kek yang tinggal. 1 daripada kek itu kepada Lim dan 2 5 3 A 2 5 B 3 5 C 2 15 D 4 15 26 Jadual 3 menunjukkan panjang segulung reben yang dibahagikan kepada tiga orang murid mengikut ukuran tertentu. Nama Murid Panjang Reben Aleya 240 cm Izwani 0.6 m Salina 2 1 m 4 Jadual 3 Hitung jumlah panjang, dalam cm, reben itu. A 514 B 525 C 1 774 D 1 785 27 Shahrol mengutip 3 biji durian, 4 biji manggis dan 5 biji kelapa dari dusun. Nyatakan nisbah bilangan manggis kepada jumlah buah-buahan. A 1 : 3 B 2 : 5 C 3 : 4 D 2 : 3
 • 10. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 11 350 mℓ 28 Rajah 5 menunjukkan isi padu tiga bekas minyak petrol. Rajah 5 Hitung purata isi padu minyak petrol, dalam mℓ, yang dibeli oleh Lukman. A 4 150 B 4 200 C 5 050 D 5 200 29 Jadual 4 menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh 24 orang murid dari Pusat Sumber SK Seri Impian. Bilangan Buku Bilangan Murid 1 10 2 7 3 4 4 3 Jadual 4 Hitung min bagi bilangan buku yang dipinjam. A 2 B 3 C 4 D 5 4∙5 ℓ 3.05 ℓ 5.05 ℓ
 • 11. 12 MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 30 Rajah 6 menunjukkan jisim kuih raya di dalam sebuah tin. Rajah 6 Shamsida membeli 4 tin kuih raya yang sama. Dia membungkus semula kuih raya tersebut kepada 9 paket. Setiap paket mengandungi jisim yang sama. Hitung jisim, dalam kg, kuih raya di dalam setiap paket. A 0∙8 B 0.9 C 1.2 D 1∙4 31 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama. Rajah 7 Hitung luas, dalam cm2 , kawasan yang berlorek. A 225 B 210 C 207 D 195 KUIH RAYA CIK MURNI 2∙7 kg 6 cm 15 cm 5 cm
 • 12. 13 MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 32 Rajah 8 menunjukkan harga sepasang kasut dan sehelai jaket. RM270 Mikail ada RM300 dan Helmi ada RM250. Mikail membeli sepasang kasut manakala Helmi membeli sehelai jaket. HItung beza di antara baki wang Mikail dengan baki wang Helmi. A RM24 B RM54 C RM64 D RM84 1 33 Husna membeli 7 kotak limau. Setiap kotak mengandungi 32 biji limau. 4 daripada buah limau itu disimpan. Bakinya dimasukkan sama banyak ke dalam 8 buah bakul. Kira buah limau yang terdapat di dalam sebuah bakul. A 8 B 21 C 28 D 42 34 Encik Amri menjual motorsikalnya dengan kadar 20% lebih daripada harga asal. Dia mendapat keuntungan sebanyak RM900. Kirakan harga jualan motorsikal itu. A RM3 600 B RM4 400 C RM4 500 D RM5 400 35 Rajah 9 menunjukkan beberapa buah pepejal berbentuk kubus yang sama saiz. Diskaun 20% Rajah 8 RM230
 • 13. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 35. Rajah 9 menunjukkan beberapa buah pepejal berbentuk kubus yang sama saiz. Rajah 9 Isipadu bahagian berlorek ialah 24 m³. Hitungkan isi padu, dalam m³, seluruh kubus itu. A 48 B 96 C 144 D 192 36 Rajah 10 menunjukkan kedudukan dua titik J dan K, pada suatu Satah Cartes. Rajah 10 Cari jarak mencancang dari titik J ke titik K. A 1 unit B 2 unit C 3 unit D 4 unit
 • 14. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 37 Rajah 11 menunjukkan bilangan betik dan epal yang dibeli oleh Naim. 6 biji betik Rajah 11 Naim mendapati 2 biji betik telah busuk. Dia menggantikannya dengan menambah 4 biji epal lagi. Nyatakan nisbah bilangan epal kepada bilangan betik sekarang. A 1 : 2 B 1 : 5 C 5 : 1 D 5 : 4 38 Rajah 12 menunjukkan kedudukan empat buah bandar P, Q, R dan S. Rajah 12 Jarak dari P ke S melalui Q dan R ialah 18 km. Jarak dari P ke Q ialah dua kali jarak dari Q ke R. Hitung jarak, dalam km, dari Q ke R. A 3.2 B 3.4 C 6.4 D 6.8 P Q R 7.8 km S
 • 15. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR TAHUN 2017 MATEMATIK (015/1): SET 2 39 Rajah 13 menunjukkan waktu di dua buah negara yang berbeza pada satu hari yang sama. Turki Malaysia Rajah 13 Jika waktu di Malaysia menunjukkan jam 2100, nyatakan waktu di Turki. A Jam 1600 B Jam 1700 C Jam 1800 D Jam 1900 40 Rajah 14 menunjukkan populasi penduduk mengikut kaum di sebuah kampung. Bilangan populasi penduduk Cina tidak ditunjukkan. Rajah 14 Kampung itu mempunyai 260 orang penduduk. Hitung peratus penduduk Cina di kampung itu. A 80 B 60 C 40 D 20 16 Melayu : 156 orang Populasi India : 52 orang Cina :
 • 16. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 2 SULIT A B 1 Rajah 1 menunjukkan salah satu daripada instrumen pembayaran yang digunakan di dalam kehidupan seharian. (a) Tandakan (√) pada pernyataan yang paling sesuai. Membayar bil elektrik di pejabat pos Mengisi minyak di stesen minyak Membayar gaji pekerja swasta Membayar tol di lebuh raya (b) Namakan mata wang negara Filipina. 2 Rajah 2 menunjukkan panjang dua batang pensel A dan B. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (a) Nyatakan panjang, dalam mm, pensel B. (b) Hitung jumlah panjang pensel A dan B. 2 2 [ 1 markah ] [ 1 markah ] Rajah 1 [ 1 markah ] Rajah 2 [1 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa cm
 • 17. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 3 SULIT 3 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. Nilai V dan nilai W tidak ditunjukkan. (a) Nyatakan nilai V. (b) Darab V dan W. Hasil darabnya dibahagi dengan 4. Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. 4 Rajah 4 menunjukkan kedudukan tiga orang murid pada Satah Cartes. (a) Alia bergerak dari kedudukannya 4 unit mengufuk dan 2 unit mencancang ke pejabat pos. Plotkan kedudukan pejabat pos pada Satah Cartes. (b) Azura juga hendak ke pejabat pos dengan pergerakan 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Hitungkan perbezaan pergerakan, dalam km, antara Alia dan Azura. 3 Rajah 3 4 6.6 7 V 7.8 Alia 1 Haikal Azura 1 2 3 [ 2 markah ] [ 3 markah ] 2 4 5 4 3 10 [Lihat halaman sebelah 8 7 96 7 [ 1 markah ] Rajah 4 5 [ 1 markah ] 8 Untuk Kegunaan Pemeriksa W 1 unit bersamaan 500 m 6
 • 18. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 4 SULIT 5 Rajah 5 menunjukkan jisim 3 orang murid Tahun 6. Hitungkan jumlah jisim mereka berempat, dalam kg, apabila guru kelas mereka, Encik Azran yang jisimnya dua kali ganda jisim Aimin menyertai kumpulan mereka. Untuk Kegunaan Pemeriksa 3 Rajah 5 [ 3 markah ] Berat saya 38 kg Berat saya pula adalah hasil darab 23 kg dan 2 Ye ke? Kalau begitu min berat kita bertiga ialah 42 kg Alif Aimin Razali
 • 19. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 5 SULIT 6 Rajah 6 menunjukkan sekeping slip nombor giliran Encik Lim ketika berada di sebuah bank untuk satu urusan perbankan. (a) Nyatakan kebolehjadian Encik Lim mendapat gilirannya dalam tempoh 5 minit daripada nombor giliran semasa. (b) Secara purata setiap pelanggan mengambil masa selama 10 minit untuk setiap urusan. Hitungkan tempoh masa menunggu Encik Lim untuk mendapatkan gilirannya. 3 Untuk Kegunaan Pemeriksa [ 1 markah ] [ 2 markah ] [Lihat halaman sebelah Rajah 6
 • 20. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 6 SULIT 7 Rajah 7 menunjukkan sebuah silinder penyukat yang berisi air. (a) Nyatakan isi padu, dalam l, air itu. (b) Amin menambah lagi air sebanyak 110 ml ke dalam bekas itu. Hitung isi padu, dalam l, jumlah air di dalam bekas itu. (c) Jumlah air di dalam bekas air itu dituang ke dalam 7 buah bekas air yang sama besar . Hitungkan isi padu, dalam l, air di dalam setiap bekas. 5 [ 1 markah ] [ 2 markah ] Rajah 7 Untuk Kegunaan Pemeriksa [ 2 markah ]
 • 21. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 7 SULIT 8 Rajah 8 menunjukkan jarak merentas desa di sekolah Amira. (a) Hitungkan jumlah jarak, dalam m, laluan merentas desa itu. (b) Amira berlari mengikut laluan tersebut dan berhenti pada jarak 5.97 km. Nyatakan beza jarak larian, dalam km, antara larian Amira dan jarak sebenar merentas desa itu. 4 [ 2 markah ] [ 2 markah ] [Lihat halaman sebelah Untuk Kegunaan Pemeriksa 880 m 5.09 km Mula Tamat 1 7 8 km Rajah 8
 • 22. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 8 SULIT 9 Rajah 9 menunjukkan sebuah balang berisi biskut. (a) Setiap balang mengandungi 85 keping biskut. Ramlah telah menyiapkan 4200 balang biskut yang ditempah oleh pelanggannya. Hitungkan jumlah kesemua biskut yang disediakan oleh Ramlah. (b) Zety membeli 3 balang biskut. Dia telah memakan 45 keping biskut itu. Baki biskut itu telah dikongsi sama banyak antara Zety dan 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan biskut yang diterima oleh setiap orang. Rajah 9 5 [ 2 markah ] [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa
 • 23. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 9 SULIT 10 Rajah 10 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah jag. (a) Isi padu penuh air di dalam jag ialah 4 l. Hitungkan isi padu air yang perlu ditambah lagi untuk memenuhi jag itu. Nyatakan jawapan dalam pecahan. (b) Aida telah menuang 3 4 3 l air daripada jag itu ke dalam 15 biji gelas secara sama banyak. Nyatakan isi padu ,dalam ml, air bagi setiap gelas. . (c) Baki air tersebut masih dapat mengisi segelas air lagi. Nyatakan jawapan itu betul atau salah. Tandakan () pada jawapan. [Lihat halaman sebelah Rajah 10 5 [ 2 markah ] [ 2 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa 2 4 1 l Betul Salah [ 1 markah ]
 • 24. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 10 SULIT 5 11 Rajah 11 (a) menunjukkan sebuah bentuk dua matra. (a) Namakan rajah tersebut. (b) Luas dapur sebuah rumah adalah 252 m². Rumah ini juga mempunyai dua bilik dengan masing-masing berukuran 14 m lebar, 17 m panjang dan 11 m lebar serta 15 m panjang. Hitungkan jumlah luas bagi dapur dan dua buah bilik itu. (c) Sebuah lantai berbentuk segi empat tepat berkuran 27 m panjang dan 10 m lebar. Tiga helai permaidani berbentuk segi empat sama yang sama besar diletakkan di atas lantai itu. Setiap permaidani itu bersisi 5 m. Hitungkan luas, dalam m², kawasan yang tidak ditutupi oleh permaidani itu. Rajah 11 (a) [ 2 markah ] [ 1 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa [ 2 markah ]
 • 25. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 11 SULIT 12 Rajah 12 menunjukkan beberapa biji buah strawberi dan buah ciku. Haida makan sebiji strawberi dan 5 biji ciku. (a) Berapakah nisbah bilangan strawberi dengan bilangan semua buah yang tinggal? (b) Musa ada 90 biji durian. Dia memberi 5 1 daripada jumlah durian itu kepada jirannya. Dia menjual 2 1 daripada baki durian itu. Berapakah peratusan buah durian yang masih ada pada Musa? 4 [ 2 markah ] [ 2 markah ] [Lihat halaman sebelah Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 12
 • 26. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 12 SULIT 5 13 Rajah 13 menunjukkan harga kos bagi dua helai jersi yang berlainan. (a) Syarikat Ehsan ingin mendapat untung sebanyak 20% bagi jersi A dan 25% bagi jersi B yang dijualnya. Berapakah jumlah harga jual bagi kedua-dua jersi itu? (b) Zakwan mempunyai wang sebanyak RM500. Dia ingin membeli sehelai jersi A dan 2 helai jersi B. Hitung baki wangnya. [ 2 markah ] [ 3 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa Rajah 13 RM75 RM100 Jersi A Jersi B
 • 27. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 13 SULIT 14 Jadual menunjukkan bilangan penduduk di dalam 3 buah kampung pada tahun 2016. KAMPUNG BILANGAN PENDUDUK (ORANG) Bahagia 4 000 Aman 2 000 kurang daripada penduduk Kampung Sejahtera Sejahtera Dua kali ganda penduduk Kampung Bahagia (a) Selepas 4 tahun, dianggarkan kelahiran sebanyak 20% bagi Kampung Bahagia, 15% bagi Kampung Aman dan 10 1 daripada jumlah penduduk Kampung Sejahtera. Hitung jumlah semua penduduk di kampung tersebut. (b) Sebuah taman perumahan dengan sebanyak 150 unit rumah telah dibangunkan berhampiran kawasan perkampungan tersebut. Jumlah penduduk bagi kampung dan taman itu menjadi 21 345 orang. Berapakah anggaran bilangan isi rumah bagi setiap unit rumah di taman itu? 5 [ 2 markah ] [ 3 markah ] [Lihat halaman sebelah Jadual 1 Untuk Kegunaan Pemeriksa
 • 28. MOCK TEST PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 MATEMATIK (015/2) : SET DUA SULIT 015/2 015/2 14 SULIT 5 Bilangankasut 15 Rajah 14 menunjukkan sebuah carta palang yang tidak lengkap berkaitan bilangan dan jenis kasut P , Q , R dan S yang dijual di Kedai Kasut Heel Point pada bulan Mac 2017. (a) Bilangan kasut jenis S adalah 40 pasang kurang daripada jumlah kasut jenis P, Q, dan R. Hitungkan jumlah kasut yang telah dijual. (b) Pada bulan April, berlaku peningkatan dan pengurangan jualan kasut di kedai itu. Bilangan kasut jenis P dan Q bertambah sebanyak 20, bilangan kasut jenis R berkurang sebanyak 25 dan bilangan kasut jenis S berkurang sebanyak 15. Pada petak grid yang disediakan, lukiskan carta palang yang menunjukkan bilangan kasut yang telah dijual di kedai kasut itu pada bulan April. [ 2 markah ] Rajah 14 Untuk Kegunaan Pemeriksa Jenis kasut [ 3 markah ] Jenis kasut Bilangankasut 10 40 30 20 60 70 50 SRQP
 • 29. SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 2 MOCK TEST 2 PROGRAM AMANJAYA GEMILANG UPSR 2017 NEGERI PERAK NO.SOALAN LANGKAH PENGIRAAN MARKAH 1 (a) Tandakan pada pada Membayar gaji pekerja swasta (b) Peso 1 1 2 (a) 70 (b) 11.5 cm atau 115 mm 1 1 3 (a ) 7.4 ( b ) 7.4 x 7.8 ÷ 4 14.43 1 1 1 4 (a ) (4, 4 ) ( b ) 3000 / 2500 / 3000m – 2500m atau setara 0.5 km 1 1 1 1 5 23 x 2 / 46 / 42 x 3 42 x 3 + 92 / 126 + 92 218 1 1 1 6 (a ) mustahil (b )( 1062 – 1059 ) x 10 / 3 x 10 30 1 1 1 7 (a) 0.8 ( b) 0.8 + 0.11atau setara 0.91 ( c ) 0.91 ÷ 7 atau setara 0.13 1 1 1 1 1 8 (a ) 880 + 5090 + 1875 7845 ( b ) 7.845 – 5.97 atau setara 1.875 1 1 1 1
 • 30. 9 (a) 85 x 4200 33 600 ( b ) 85 x 3 / 255 ( 255 – 45 ) ÷ 5 / 210 ÷ 5 42 1 1 1 1 1 10 ( a ) 4 - 2 1 ( b ) 3750 ÷ 15 250 (c ) Tandakan pada ruang Betul 1 1 1 1 1 11 ( a ) segi tiga bersudut tepat / segi tiga bersudut tepat (b ) (14 x 17 ) + ( 11 x 15 ) + 252 / 403 + 252 655 (c ) 270 – 75 195 1 1 1 1 1 12 ( a ) 4 : 11 Nota : Beri 1 markah untuk 5- 1 / 12 – 5 (b ) x 100 % 40 % Nota : Beri 1 markah 90 x / 72 x 2 1 1 13 ( a ) RM 90 + RM 125 RM 215 ( b ) RM 125 x 2 / RM 250 + RM 90 RM500 – RM 340 RM 160 1 1 1 1 1 14 (a ) 4800 + 6900 + 8800 20500 (b ) 21 345 – 20500 / 845 845 ÷ 150 6 orang 1 1 1 1 1 15 (a ) 110 + 70 180 ( b ) Pengiraan betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis Melukis dengan betul 2 daripada 4 kedai dengan betul 1 1 1 2