Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)

Latihan untuk pelajar yang akan mengambil UPSR. Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1. Jawapan di akhir muka surat. http://riverofpuzzles.blogspot.my/2017/03/latihan-matematik-upsr-2017-ujian-bulan.html

UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
1 Manakah berikut yang merupakan nombor perdana
A 9
B 12
C 23
D 36
2 Nilai 0.08 juta ialah
A 800
B 8 000
C 80 000
D 800 000
3 1 x 3
3 5
A 1 B 3
5 8
C 9 D 7
15 8
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
4 Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC.
	
	
Rajah 1
Berapakah perimeter keseluruhan bagi Rajah 1 di atas.
A 42 cm B 54 cm
C 68 cm D 72 cm
5 Nyatakan jam 2105 dalam sistem 12 jam.
A 9.05 a.m B 9.55 a.m
C 9.05 p.m D 11.05 p.m
6 Jumlahkan 260 cm dan 80 cm.
A 2 m 40 cm B 3 m 20 cm
C 3 m 40 cm D 4 m 40 cm
7 Carikan hasil tambah 23.47, 4.72 dan 5
A 33.19 B 28.24
C 28.19 D 23.84
14 cm
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
8 Bahagikan 5 dengan 1
3
A 1 B 1
12 5
C 5 D 15
9 Apakah nilai yang sama bagi “ dua, tiga perseratus “.
A 2.3 B 2.03
C 2.003 D 2
300
10 Jadual 1 menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang
A dan B bagi tahun 2105.
Kilang A 678 438
Kilang B 431 291
Jadual 1
Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang
B bagi tahun tersebut .
A 1 109 729 B 876 667
C 247 147 D 169 729
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
11 Berapa abadkah dalam 900 tahun ?
A 1 B 9
C 19 D 90
12 5.48 x 9 =
A 14.48 B 49.32
C 50.48 D 50.93
13 Kad prabayar tol Ashrul masih berbaki RM 20.85. Ashrul menambah nilai
sebanyak RM 30.25 dalam kad prabayar tersebut. Berapakah nilai terkini
kad prabayar tol tersebut.
A RM 9.40 B RM 41.10
C RM 47.60 D RM 51.10
14 Rajah 2 menunjukkan gabungan dua buah segiempat sama yang serupa.
Rajah 2
Nyatakan perimeter bagi keseluruhan rajah di atas.
A 16 cm B 32 cm
C 48 cm D 56 cm
8 cm
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
15 Apakah beza di antara 650 000 dan 1 230 000.
A 0.48 juta B 0.52 juta
C 0.568 juta D 0.58 juta
16 Jadual 2 menunjukkan taburan markah ujian Matematik yang diperolehi
daripada ahli kumpulan Zamrud.
Jadual 2
Hitungkan min bagi taburan markah tersebut.
A 88 B 90
C 92 D 94
17 Tentukan julat daripada senarai markah 85, 23, 92, 26 dan 78.
A 23 B 52
C 58 D 69
18 Rosnita mempunyai wang sebanyak RM 71 992. Dia memberikan
RM 2 400 kepada Azrina. Bakinya disimpan sama banyak ke dalam 5
buah akaun.
Berapakah jumlah wang Rosnita dalam 5 buah akaun dirinya.
A RM 19 200 B RM 43 495
C RM 69 592 D RM 74 392
Ali Amran Ahmad Aminah Salina
90 88 92 92 78
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
19 Rajah 3 menunjukkan harga sebuah televisyen yang dijual di Pasaraya
Teskin.
Rajah 3
Sebuah syarikat hotel mempunyai cek bernilai RM 40 000 untuk
melengkapi bilik hotel mereka dengan televisyen tersebut.
Berapakah jumlah televisyen yang diperolehi oleh syarikat tersebut.
A 40 B 44
C 50 D 52
20 Kilang X menghasilkan 567 348 gula-gula sepanjang bulan Januari. Kilang
Y pula menghasilkan separuh daripada jumlah gula-gula yang dihasilkan
oleh kilang X. Kilang Z menghasilkan separuh daripada jumlah
pengeluaran oleh Kilang X dan Y.
Berapakah jumlah penghasilan gula-gula bagi ketiga-tiga kilang tersebut.
A 1 276 533 B 1 087 652
C 986 500 D 851 022
RM 800
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
21 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan buku yang
dibaca oleh empat orang murid.
	mewakili 8 buah buku
Rajah 4
Purata bilangan yang dibaca oleh keempat-empat orang murid tersebut ialah
28 buah buku.
Berapakah bilangan buku yang sepatutnya diletakkan pada ruang bilangan
buku yang dibaca oleh Aisyah.
A 2 B 3
C 4 D 5
22 Harga sebuah rumah ialah RM 192 000. Bahari membayar rumah secara
ansuran bulanan selama 20 tahun.
Berapakah jumlah yang dibayar oleh Bahari setiap bulan.
A RM 750 B RM 800
C RM 950 D RM 1 200
Farihan
Aishah
Akmar
	
Azura
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
23 Jisim Muhibbin pada mulanya ialah 70.5 kg. Dia Berjaya menurunkan
berat badannya sebanyak 2.2 kg pada bulan Mei dan 1 030 g pada bulan
Jun.
Berapakah jisim Muhibbin sekarang.
A 63.34 kg B 66.48 kg
C 67.27 kg D 71.67 kg
24 Rajah 5 menunjukkan 4 titik A,B,C dan D pada satah cartesan.
Rajah 5
Nyatakan koordinat bagi titik C.
A ( 2,4 ) B ( 5,7 )
C ( 1,0 ) D ( 5,8 )
25 Jarak dari rumah Noraini ke kedai ialah 2.76 km manakala jarak dari kedai
ke stesen minyak pula ialah 650 meter. Hitungkan jumlah jarak kedua-
duanya.
A 2.11km B 3.41 km
C 4.71 km D 6.95 km
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
26 Antara yang berikut, manakah dalam 1:10
A 2:24 B 3:9
C 6:60 D 8:16
27 Puan Norasikin berkhidmat di sekolah P selama 8 tahun. Kemudian dia
dipindahkan ke sekolah Q dan berkhidmat di sana selama 13 Tahun.
Berapakah jumlah tempoh perkhidmatan Puan Norasikin.
A 1 Dekad 2 Tahun B 1 Dekad 4 Tahun
C 1 Dekad 9 Tahun D 2 Dekad 1 Tahun
28 Zahidah menyediakan 5.6 l air tebu. Dia menuangkannya ke dalam 2 biji
gelas masing-masing dengan isipadu 1 200 ml dan 1.37 l. Hitung baki
air tebu itu dalam liter.
A 3.03 l B 3.8 l
C 4.2 l D 6.97 l
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
29 Jadual 3 menunjukkan jumlah pelaburan oleh dua individu dalam dua
buah bank yang berbeza pada tahun 2012.
Penama akaun Jumlah Pelaburan Kadar faedah
setahun
Laila RM 145 000 7 %
Hanapi RM 162 000 8%
Jadual 3
Kirakan beza jumlah kadar faedah yang diperolehi bagi kedua-duanya
selepas setahun.
A RM 1 910 B RM 2 810
C RM 10 150 D RM 12 920
30 Diberi suatu set markah ialah 80, 78, 90, 92, 88, 56 dan 83. Cari jawapan
apabila min set didarabkan dengan 2.
A 122 B 148
C 156 D 162
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
31 Rajah 6 menunjukkan sejumlah wang yang dibawa oleh Sulaiman untuk
membeli sebuah basikal.
.
Rajah 6
Sulaiman memperolehi baki sebanyak 1 daripada sejumlah wang di
4
atas setelah membeli basikal tersebut manakala harga basikal yang dibeli
oleh Khairudin pula ialah 20% lebih murah daripada harga basikal
Sulaiman.
Hitung harga basikal Khairudin.
A RM 125 B RM 300
C RM 525 D RM 720
32 Jarak rumah Azie ke sekolah ialah 2.48 km manakala jarak rumah
Kamarul ke sekolah ialah 2 1 kali ganda daripada jarak rumah Azie ke
sekolah.
Hitungkan beza jarak antara rumah kedua-duanya ke sekolah.
A 1 700 m B 2 400 m
C 3 100 m D 3 450 m
4
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
33 Rajah 7 menunjukkan harga sebuah meja, sebuah kerusi dan set sofa.
Rajah 7
Amalin ada RM 517. Dia membeli kerusi dengan diskaun sebanyak 10%.
Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli sebuah meja dan
beberapa buah sofa.
Berapakah jumlah bilangan sofa yang boleh dibeli oleh Amalin.
A 6 B 5
C 4 D 3
34 Rajah 8 menunjukkan beberapa keping wang kertas yang dimiliki oleh Haji
Zul .
Rajah 8
Setelah diamati, jumlah wang tersebut hanyalah 5% daripada jumlah wang
yang dimiliki oleh Shafuan.
Berapakah jumlah wang Shafuan.
A RM 800 B RM 1600
C RM 2150 D RM 2 200
RM	30	 RM	85	 RM	135
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
A B
D
2	
C
35 Puan Zabedah membeli 13 biji tembikai. Purata berat sebiji tembikai adalah
2.05 kg.
Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, 13 biji tembikai itu.
A 15.42 B 26.25
C 28.83 D 32.67
36 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat A, B, C dan D.
12 cm
Rajah 9
Panjang AB adalah dua kali ganda panjang AD. Hitung luas, dalam cm
bagi 8 buah segiempat tepat yang sama.
A 576 B 648
C 764 D 942
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
D E
G F
37 Rajah 10 menunjukkan luas lantai sebuah bilik air, D, E, F dan G
300 cm
400 cm
Rajah 10
Berapakah bilangan jubin berukuran 20 cm x 20 cm yang diperlukan
untuk memenuhi ruang lantai bilik air di atas.
A 250 B 280
C 300 D 320
38 Sebanyak 10 ml ubat klorin dicampurkan ke dalam sebuah baldi berisi
9 500 ml air bagi menghasilkan sebatian yang cukup untuk mengelap
lantai. Berapakah isipadu, dalam ml ubat klorin yang telah berada dalam
28.5 l sebatian tersebut.
	
	 	 		A 12 B 23
C 30 D 35
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
39 Kamal memperolehi sebanyak 40 markah dalam suatu ujian untuk
membolehkannya menghadiri kelas mengambil lesen memandu. Suhaili
pula memperolehi 25% markah lebih tinggi daripada markah Kamal
manakala Husna memperolehi 60% daripada jumlah markah Kamal dan
Suhaili.
Hitungkan jumlah markah ketiga-tiganya.
A 112 B 124
C 144 D 162
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
40 Rajah 11 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan murid yang
memakai cermin mata bagi kelas Tahun 5.
																																																																										 mewakili 3 orang murid
Rajah 11
Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz adalah 50%
melebihi murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Zamrud. Namun,
seramai 3 orang murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz
berpindah ke sekolah lain.
Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ?
A Bilangan murid memakai cermin mata kelas 5 Zamrud melebihi
murid yang memakai cermin mata kelas 5 Topaz.
B Beza murid yang memakai cermin mata di antara murid kelas 5
Delima dan 5 Topaz adalah seramai 6 orang.
C Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Nilam adalah
separuh daripada murid yang memakai cermin mata Tahun 5
Topaz.
D Jumlah bilangan murid memakai cermin mata 5 Topaz dan 5
Delima ialah 22 orang
5 Zamrud
			
5 Nilam
5 Topaz
5 Delima
UJIAN	MATEMATIK	KERTAS	1	–	BULAN	MAC	2017	
Jawapan:
1. C
2. C
3. A
4. A
5. C
6. C
7. A
8. D
9. B
10.A
11.B
12.B
13.D
14.B
15.D
16.A
17.D
18.C
19.A
20.A
21.D
22.B
23.C
24.B
25.B
26.C
27.D
28.A
29.B
30.D
31.B
32.C
33.D
34.D
35.B
36.A
37.C
38.C
39.C
40.B

Recomendados

Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016walnut tree
27.3K visualizações6 slides
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Ryno Hardie
634 visualizações11 slides
soalan matematik kssr - kertas 1 por
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
1.9K visualizações16 slides
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betulencikudang
682 visualizações12 slides
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1Nur Fadhleena
697 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

kertas 1 matematik tahun 4 por
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
22.1K visualizações5 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadNorhazlina Izam
6.8K visualizações7 slides
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017habibah yusoff
20K visualizações14 slides
Unit01 por
Unit01Unit01
Unit01mygaze
191 visualizações10 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Muhamad Azam Ismail
3.1K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Pat 2017-mt-t5-k1 por suni162702
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Unit01 por mygaze
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Muhamad Azam Ismail3.1K visualizações
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por parydave
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
parydave1.9K visualizações
Soalan mt k1 por Syahmi Zakaria
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por Syahmi Zakaria
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
Ujian mac tahun 5 por meriajau
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5
meriajau694 visualizações
Matematik tahun 4 kertas 1 por Fatimah Azzahra
Matematik tahun 4 kertas 1Matematik tahun 4 kertas 1
Matematik tahun 4 kertas 1
Fatimah Azzahra543 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail505 visualizações
Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Ujian matematik tahun 4 k1 por marshiza
Ujian matematik tahun 4 k1Ujian matematik tahun 4 k1
Ujian matematik tahun 4 k1
marshiza40.5K visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por Eja Jaafar
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Eja Jaafar12.5K visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações

Destaque

Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
44.2K visualizações5 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
108K visualizações6 slides
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2 por
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2Fiza Ali
2.1K visualizações10 slides
US1 16 MT T4 K2 por
US1 16 MT T4 K2US1 16 MT T4 K2
US1 16 MT T4 K2Bismi Ab Rahim
2K visualizações5 slides
Ujian Selaras Matematik Tahun 2 por
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2PAKLONG CIKGU
14.5K visualizações9 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1marshiza
200.2K visualizações9 slides

Destaque(20)

Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza44.2K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
marshiza108K visualizações
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2 por Fiza Ali
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2
Matematik thn 4 ujian 1 (mac) 2016 k2
Fiza Ali2.1K visualizações
US1 16 MT T4 K2 por Bismi Ab Rahim
US1 16 MT T4 K2US1 16 MT T4 K2
US1 16 MT T4 K2
Bismi Ab Rahim2K visualizações
Ujian Selaras Matematik Tahun 2 por PAKLONG CIKGU
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
PAKLONG CIKGU14.5K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.2K visualizações
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1 por ivanksasi
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-118375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
ivanksasi39.1K visualizações
Ujian matematik tahun2 kertas1 por marshiza
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
marshiza128.6K visualizações
Slide 2 (09.10 t) avalia+º+úo de estat+¡stica por ANA PAULA LOPES
Slide 2 (09.10 t) avalia+º+úo de estat+¡sticaSlide 2 (09.10 t) avalia+º+úo de estat+¡stica
Slide 2 (09.10 t) avalia+º+úo de estat+¡stica
ANA PAULA LOPES266 visualizações
Trabajo app ahorratin por fore13428
Trabajo app ahorratinTrabajo app ahorratin
Trabajo app ahorratin
fore13428204 visualizações
(Baru) kertas soalan bi tahun 1 por Izzaida Ibrahim
(Baru) kertas soalan bi tahun 1(Baru) kertas soalan bi tahun 1
(Baru) kertas soalan bi tahun 1
Izzaida Ibrahim190.5K visualizações
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1) por Amir Aiman Akashah
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Amir Aiman Akashah176.1K visualizações
Ujian math tahun 2 kertas 2 por marshiza
Ujian math tahun 2 kertas 2Ujian math tahun 2 kertas 2
Ujian math tahun 2 kertas 2
marshiza52.8K visualizações
Selaras 1 matematik tahun 2 2015 por Adila Aniza
Selaras 1 matematik tahun 2 2015Selaras 1 matematik tahun 2 2015
Selaras 1 matematik tahun 2 2015
Adila Aniza37.5K visualizações
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1 por 740126065162
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
Soalan peperiksaan-matematik-kssr-tahun-1-semester-1
74012606516229K visualizações
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1 por ar-rifke.com
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
Kertas Ujian Bahasa Inggeris Tahun 4 KSSR Kertas 1
ar-rifke.com58.7K visualizações
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3 por Mohd Zapri Hj Yusof
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-328437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
Mohd Zapri Hj Yusof104.2K visualizações
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012 por Norazlin Mohd Rusdin
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Ujian 1 Matematik Tahun 1 2012
Norazlin Mohd Rusdin247.5K visualizações
bahasa melayu tahun 3 penulisan por PAKLONG CIKGU
bahasa melayu tahun 3 penulisanbahasa melayu tahun 3 penulisan
bahasa melayu tahun 3 penulisan
PAKLONG CIKGU101K visualizações
Analysis of Sample UPSR Paper (2016) por IMSHA LEARNING
Analysis of Sample UPSR Paper (2016)Analysis of Sample UPSR Paper (2016)
Analysis of Sample UPSR Paper (2016)
IMSHA LEARNING14.4K visualizações

Similar a Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)

UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
632 visualizações31 slides
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Wahidah Abd Rahman
693 visualizações7 slides
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Hanan Umaira
169 visualizações7 slides
Matematik 1-terengganu por
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
307 visualizações19 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1Syuk Mohd
222 visualizações16 slides
LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 visualizações16 slides

Similar a Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)(20)

UPSR 2017 - Matematik - Perak por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - Perak
IMSHA LEARNING632 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Wahidah Abd Rahman
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy307 visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob78 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por faizi othman
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
faizi othman232 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 visualizações
UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING325 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Upsr mat bs_jpns_1_1[1] por nora fizah
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
nora fizah238 visualizações
Set 2 mate k1 2014 por latha81
Set 2 mate k1 2014Set 2 mate k1 2014
Set 2 mate k1 2014
latha81304 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações

Mais de IMSHA LEARNING

Haidh and Related Issues por
Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues IMSHA LEARNING
1.1K visualizações57 slides
Nombor dan operasi tahun 6 por
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6IMSHA LEARNING
804 visualizações6 slides
The Most Basic Verbs & Adjectives por
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & AdjectivesIMSHA LEARNING
451 visualizações8 slides
Subject-Verb Agreement por
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb AgreementIMSHA LEARNING
683 visualizações6 slides
Action Verbs and Original word por
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word IMSHA LEARNING
485 visualizações5 slides
Verbs por
VerbsVerbs
VerbsIMSHA LEARNING
265 visualizações1 slide

Mais de IMSHA LEARNING(20)

Haidh and Related Issues por IMSHA LEARNING
Haidh and Related Issues Haidh and Related Issues
Haidh and Related Issues
IMSHA LEARNING1.1K visualizações
Nombor dan operasi tahun 6 por IMSHA LEARNING
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6
IMSHA LEARNING804 visualizações
The Most Basic Verbs & Adjectives por IMSHA LEARNING
The Most Basic Verbs & AdjectivesThe Most Basic Verbs & Adjectives
The Most Basic Verbs & Adjectives
IMSHA LEARNING451 visualizações
Subject-Verb Agreement por IMSHA LEARNING
Subject-Verb AgreementSubject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement
IMSHA LEARNING683 visualizações
Action Verbs and Original word por IMSHA LEARNING
Action Verbs and Original word Action Verbs and Original word
Action Verbs and Original word
IMSHA LEARNING485 visualizações
Verbs por IMSHA LEARNING
VerbsVerbs
Verbs
IMSHA LEARNING265 visualizações
Basic Verbs (past tense) por IMSHA LEARNING
Basic Verbs (past tense)Basic Verbs (past tense)
Basic Verbs (past tense)
IMSHA LEARNING299 visualizações
Subject Verb Agreement por IMSHA LEARNING
Subject Verb AgreementSubject Verb Agreement
Subject Verb Agreement
IMSHA LEARNING465 visualizações
English Stories & Activities (Medium) por IMSHA LEARNING
English Stories & Activities (Medium)English Stories & Activities (Medium)
English Stories & Activities (Medium)
IMSHA LEARNING3.1K visualizações
English Stories & Activities (Beginner) por IMSHA LEARNING
English Stories & Activities (Beginner)English Stories & Activities (Beginner)
English Stories & Activities (Beginner)
IMSHA LEARNING3.2K visualizações
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4 por IMSHA LEARNING
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
Statistik dan Kebarangkalian Tahun 4
IMSHA LEARNING2K visualizações
Kebolehjadian tahun 6 por IMSHA LEARNING
Kebolehjadian tahun 6Kebolehjadian tahun 6
Kebolehjadian tahun 6
IMSHA LEARNING14.8K visualizações
Statistik Tahun 5 por IMSHA LEARNING
Statistik Tahun 5Statistik Tahun 5
Statistik Tahun 5
IMSHA LEARNING2.1K visualizações
Teaching Approaches por IMSHA LEARNING
Teaching ApproachesTeaching Approaches
Teaching Approaches
IMSHA LEARNING259 visualizações
Question tag por IMSHA LEARNING
Question tagQuestion tag
Question tag
IMSHA LEARNING1.4K visualizações
Article - Exercises por IMSHA LEARNING
Article - ExercisesArticle - Exercises
Article - Exercises
IMSHA LEARNING14.8K visualizações
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak por IMSHA LEARNING
Latih tubi - Operasi Tambah & TolakLatih tubi - Operasi Tambah & Tolak
Latih tubi - Operasi Tambah & Tolak
IMSHA LEARNING4.6K visualizações
Worksheet - Steve Jobs por IMSHA LEARNING
Worksheet - Steve Jobs Worksheet - Steve Jobs
Worksheet - Steve Jobs
IMSHA LEARNING680 visualizações
Worksheet - Albert Einstein por IMSHA LEARNING
Worksheet - Albert EinsteinWorksheet - Albert Einstein
Worksheet - Albert Einstein
IMSHA LEARNING2.7K visualizações
Race to Space por IMSHA LEARNING
Race to SpaceRace to Space
Race to Space
IMSHA LEARNING191 visualizações

Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)

 • 1. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 1 Manakah berikut yang merupakan nombor perdana A 9 B 12 C 23 D 36 2 Nilai 0.08 juta ialah A 800 B 8 000 C 80 000 D 800 000 3 1 x 3 3 5 A 1 B 3 5 8 C 9 D 7 15 8
 • 2. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 4 Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC. Rajah 1 Berapakah perimeter keseluruhan bagi Rajah 1 di atas. A 42 cm B 54 cm C 68 cm D 72 cm 5 Nyatakan jam 2105 dalam sistem 12 jam. A 9.05 a.m B 9.55 a.m C 9.05 p.m D 11.05 p.m 6 Jumlahkan 260 cm dan 80 cm. A 2 m 40 cm B 3 m 20 cm C 3 m 40 cm D 4 m 40 cm 7 Carikan hasil tambah 23.47, 4.72 dan 5 A 33.19 B 28.24 C 28.19 D 23.84 14 cm
 • 3. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 8 Bahagikan 5 dengan 1 3 A 1 B 1 12 5 C 5 D 15 9 Apakah nilai yang sama bagi “ dua, tiga perseratus “. A 2.3 B 2.03 C 2.003 D 2 300 10 Jadual 1 menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang A dan B bagi tahun 2105. Kilang A 678 438 Kilang B 431 291 Jadual 1 Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang B bagi tahun tersebut . A 1 109 729 B 876 667 C 247 147 D 169 729
 • 4. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 11 Berapa abadkah dalam 900 tahun ? A 1 B 9 C 19 D 90 12 5.48 x 9 = A 14.48 B 49.32 C 50.48 D 50.93 13 Kad prabayar tol Ashrul masih berbaki RM 20.85. Ashrul menambah nilai sebanyak RM 30.25 dalam kad prabayar tersebut. Berapakah nilai terkini kad prabayar tol tersebut. A RM 9.40 B RM 41.10 C RM 47.60 D RM 51.10 14 Rajah 2 menunjukkan gabungan dua buah segiempat sama yang serupa. Rajah 2 Nyatakan perimeter bagi keseluruhan rajah di atas. A 16 cm B 32 cm C 48 cm D 56 cm 8 cm
 • 5. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 15 Apakah beza di antara 650 000 dan 1 230 000. A 0.48 juta B 0.52 juta C 0.568 juta D 0.58 juta 16 Jadual 2 menunjukkan taburan markah ujian Matematik yang diperolehi daripada ahli kumpulan Zamrud. Jadual 2 Hitungkan min bagi taburan markah tersebut. A 88 B 90 C 92 D 94 17 Tentukan julat daripada senarai markah 85, 23, 92, 26 dan 78. A 23 B 52 C 58 D 69 18 Rosnita mempunyai wang sebanyak RM 71 992. Dia memberikan RM 2 400 kepada Azrina. Bakinya disimpan sama banyak ke dalam 5 buah akaun. Berapakah jumlah wang Rosnita dalam 5 buah akaun dirinya. A RM 19 200 B RM 43 495 C RM 69 592 D RM 74 392 Ali Amran Ahmad Aminah Salina 90 88 92 92 78
 • 6. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 19 Rajah 3 menunjukkan harga sebuah televisyen yang dijual di Pasaraya Teskin. Rajah 3 Sebuah syarikat hotel mempunyai cek bernilai RM 40 000 untuk melengkapi bilik hotel mereka dengan televisyen tersebut. Berapakah jumlah televisyen yang diperolehi oleh syarikat tersebut. A 40 B 44 C 50 D 52 20 Kilang X menghasilkan 567 348 gula-gula sepanjang bulan Januari. Kilang Y pula menghasilkan separuh daripada jumlah gula-gula yang dihasilkan oleh kilang X. Kilang Z menghasilkan separuh daripada jumlah pengeluaran oleh Kilang X dan Y. Berapakah jumlah penghasilan gula-gula bagi ketiga-tiga kilang tersebut. A 1 276 533 B 1 087 652 C 986 500 D 851 022 RM 800
 • 7. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 21 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan buku yang dibaca oleh empat orang murid. mewakili 8 buah buku Rajah 4 Purata bilangan yang dibaca oleh keempat-empat orang murid tersebut ialah 28 buah buku. Berapakah bilangan buku yang sepatutnya diletakkan pada ruang bilangan buku yang dibaca oleh Aisyah. A 2 B 3 C 4 D 5 22 Harga sebuah rumah ialah RM 192 000. Bahari membayar rumah secara ansuran bulanan selama 20 tahun. Berapakah jumlah yang dibayar oleh Bahari setiap bulan. A RM 750 B RM 800 C RM 950 D RM 1 200 Farihan Aishah Akmar Azura
 • 8. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 23 Jisim Muhibbin pada mulanya ialah 70.5 kg. Dia Berjaya menurunkan berat badannya sebanyak 2.2 kg pada bulan Mei dan 1 030 g pada bulan Jun. Berapakah jisim Muhibbin sekarang. A 63.34 kg B 66.48 kg C 67.27 kg D 71.67 kg 24 Rajah 5 menunjukkan 4 titik A,B,C dan D pada satah cartesan. Rajah 5 Nyatakan koordinat bagi titik C. A ( 2,4 ) B ( 5,7 ) C ( 1,0 ) D ( 5,8 ) 25 Jarak dari rumah Noraini ke kedai ialah 2.76 km manakala jarak dari kedai ke stesen minyak pula ialah 650 meter. Hitungkan jumlah jarak kedua- duanya. A 2.11km B 3.41 km C 4.71 km D 6.95 km
 • 9. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 26 Antara yang berikut, manakah dalam 1:10 A 2:24 B 3:9 C 6:60 D 8:16 27 Puan Norasikin berkhidmat di sekolah P selama 8 tahun. Kemudian dia dipindahkan ke sekolah Q dan berkhidmat di sana selama 13 Tahun. Berapakah jumlah tempoh perkhidmatan Puan Norasikin. A 1 Dekad 2 Tahun B 1 Dekad 4 Tahun C 1 Dekad 9 Tahun D 2 Dekad 1 Tahun 28 Zahidah menyediakan 5.6 l air tebu. Dia menuangkannya ke dalam 2 biji gelas masing-masing dengan isipadu 1 200 ml dan 1.37 l. Hitung baki air tebu itu dalam liter. A 3.03 l B 3.8 l C 4.2 l D 6.97 l
 • 10. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 29 Jadual 3 menunjukkan jumlah pelaburan oleh dua individu dalam dua buah bank yang berbeza pada tahun 2012. Penama akaun Jumlah Pelaburan Kadar faedah setahun Laila RM 145 000 7 % Hanapi RM 162 000 8% Jadual 3 Kirakan beza jumlah kadar faedah yang diperolehi bagi kedua-duanya selepas setahun. A RM 1 910 B RM 2 810 C RM 10 150 D RM 12 920 30 Diberi suatu set markah ialah 80, 78, 90, 92, 88, 56 dan 83. Cari jawapan apabila min set didarabkan dengan 2. A 122 B 148 C 156 D 162
 • 11. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 31 Rajah 6 menunjukkan sejumlah wang yang dibawa oleh Sulaiman untuk membeli sebuah basikal. . Rajah 6 Sulaiman memperolehi baki sebanyak 1 daripada sejumlah wang di 4 atas setelah membeli basikal tersebut manakala harga basikal yang dibeli oleh Khairudin pula ialah 20% lebih murah daripada harga basikal Sulaiman. Hitung harga basikal Khairudin. A RM 125 B RM 300 C RM 525 D RM 720 32 Jarak rumah Azie ke sekolah ialah 2.48 km manakala jarak rumah Kamarul ke sekolah ialah 2 1 kali ganda daripada jarak rumah Azie ke sekolah. Hitungkan beza jarak antara rumah kedua-duanya ke sekolah. A 1 700 m B 2 400 m C 3 100 m D 3 450 m 4
 • 12. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 33 Rajah 7 menunjukkan harga sebuah meja, sebuah kerusi dan set sofa. Rajah 7 Amalin ada RM 517. Dia membeli kerusi dengan diskaun sebanyak 10%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli sebuah meja dan beberapa buah sofa. Berapakah jumlah bilangan sofa yang boleh dibeli oleh Amalin. A 6 B 5 C 4 D 3 34 Rajah 8 menunjukkan beberapa keping wang kertas yang dimiliki oleh Haji Zul . Rajah 8 Setelah diamati, jumlah wang tersebut hanyalah 5% daripada jumlah wang yang dimiliki oleh Shafuan. Berapakah jumlah wang Shafuan. A RM 800 B RM 1600 C RM 2150 D RM 2 200 RM 30 RM 85 RM 135
 • 13. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 A B D 2 C 35 Puan Zabedah membeli 13 biji tembikai. Purata berat sebiji tembikai adalah 2.05 kg. Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, 13 biji tembikai itu. A 15.42 B 26.25 C 28.83 D 32.67 36 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat A, B, C dan D. 12 cm Rajah 9 Panjang AB adalah dua kali ganda panjang AD. Hitung luas, dalam cm bagi 8 buah segiempat tepat yang sama. A 576 B 648 C 764 D 942
 • 14. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 D E G F 37 Rajah 10 menunjukkan luas lantai sebuah bilik air, D, E, F dan G 300 cm 400 cm Rajah 10 Berapakah bilangan jubin berukuran 20 cm x 20 cm yang diperlukan untuk memenuhi ruang lantai bilik air di atas. A 250 B 280 C 300 D 320 38 Sebanyak 10 ml ubat klorin dicampurkan ke dalam sebuah baldi berisi 9 500 ml air bagi menghasilkan sebatian yang cukup untuk mengelap lantai. Berapakah isipadu, dalam ml ubat klorin yang telah berada dalam 28.5 l sebatian tersebut. A 12 B 23 C 30 D 35
 • 15. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 39 Kamal memperolehi sebanyak 40 markah dalam suatu ujian untuk membolehkannya menghadiri kelas mengambil lesen memandu. Suhaili pula memperolehi 25% markah lebih tinggi daripada markah Kamal manakala Husna memperolehi 60% daripada jumlah markah Kamal dan Suhaili. Hitungkan jumlah markah ketiga-tiganya. A 112 B 124 C 144 D 162
 • 16. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 40 Rajah 11 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan murid yang memakai cermin mata bagi kelas Tahun 5. mewakili 3 orang murid Rajah 11 Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz adalah 50% melebihi murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Zamrud. Namun, seramai 3 orang murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz berpindah ke sekolah lain. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ? A Bilangan murid memakai cermin mata kelas 5 Zamrud melebihi murid yang memakai cermin mata kelas 5 Topaz. B Beza murid yang memakai cermin mata di antara murid kelas 5 Delima dan 5 Topaz adalah seramai 6 orang. C Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Nilam adalah separuh daripada murid yang memakai cermin mata Tahun 5 Topaz. D Jumlah bilangan murid memakai cermin mata 5 Topaz dan 5 Delima ialah 22 orang 5 Zamrud 5 Nilam 5 Topaz 5 Delima
 • 17. UJIAN MATEMATIK KERTAS 1 – BULAN MAC 2017 Jawapan: 1. C 2. C 3. A 4. A 5. C 6. C 7. A 8. D 9. B 10.A 11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.A 17.D 18.C 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.A 29.B 30.D 31.B 32.C 33.D 34.D 35.B 36.A 37.C 38.C 39.C 40.B