Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Maithili Language and Mithila Culture Training 2019 ( मैथिली मिथिला ) Nepal

 1. सम्पादन/संकलन गजेन्द्र गजुर , 2019 First Version. Sangor Mithila Nepal - मैथिली प्रथिक्षण अथियान - 1. मैथिली िाषा जानकारी 2. थमथिला थित्रकला 3. मैथिली लोक गीत 4. थमथिला पाबथन थतहार
 2. सम्पादन/संकलन गजेन्द्र गजुर , 2019 First Version. 1. मैथिली िाषा जानकारी - मैथिली प्रथिक्षण अथियान - Sangor Mithila Nepal
 3. "एक डेग थिकासक लेल" सङोर थमथिला नेपाल "मैथिली प्रथिक्षण अथियान" प्रस्तुत करैत अछि....
 4. मे अहााँक.... ....अथि। मैथिली प्रथिक्षण अथियान स्वागत
 5. 1.पृष्ठिूथम (background) a.पररिय:- • मैथिली नेपाल आ िारतक े थमथिला क्षेत्रमे बाजल जाए िला स्वतन्त्र अस्तित्व िेल िाषा अथि। b.पयाायिािी नाम:- देहाती,थतरहुथतया, ठे ठी आ थमथिला िाषा मैछिली भाषा
 6. 1.पृष्ठिूथम c.िाषाक पररबार:- ई इन्डो आयान d.थलथप:- मैथिली िाषाक अपन थलथप - थमथिलाक्षर िा थतरहुथतया । मुदा . . .
 7. उर्दू छलछि, Chinese Font
 8. •e. जनसंख्या :- •नेपालक तराइ -मधेि आ िारतमे ५ करोड लोक •अमेररकी जनाल "एथ्लोग "क े ५० िाषामे मैथिली ४० म स्िानमे । •जनसंख्याक थहसाबे नेपालमे दोसर, नेपालक तराइ मधेिमे पथहल आ िारतमे सोलहम स्िानमे रहल। पृष्ठिूथम
 9. List of language अमेररकी जर्ूल " एथ्र्ोलोग"
 10. मैथिली िाषी क्षेत्र
 11. f. इछतहास :- •मैछिली भाषाक उत्पछि बहुत प्राचीर्। •र्छिण एछियाक सबसँ प्राचीर् मराठी भाषाक े वार् मैछिली। •र्ेिालक मल्ल कालमे काठमाण्ड द , छकछतूिुर, भक्तिुर आछर् र्रबारक भाषा मैछिली। •िछहर्े मैछिलीक े छमछिला भाषा कहल जाइ िल। पृष्ठिूथम
 12. 2.साछहत्य a.प्रारम्भ:- •मैथिली साथहत्य थलखबाक परम्परा बेसी समृद्ध । •मैथिली साथहत्य लेखन पाल िासनकालसाँ िुरु िेल । •b.पथहल रिना:- •रिना/ग्रन्थ िणा रत्नाकर। •ई ग्रन्थ ज्योथतररश्वर ठाक ु रद्वारा थलखल गेल अथि।
 13. first book of Maithili : form simraungadh
 14. • c.कछव:- महाकछव छवद्यािछत । आछर्कछव ज्योछतररश्वर ठाक ु र । मल्लकालमे प्रताि मल्ल, जगज्योछतमूल्ल आछर् राजासभ सेहो मैछिली भाषामे रचर्ा छलखर्े । • d.छवछवध :- लोक साछहत्य िरम्परामे गािा/र्ाचँ, गीतसभ • जेर्ा सलहेि , क ु मर बृजभार् , छहरर्ी छबढर्ी , मएर्ा गोछबर्ा तिा लोक गीतसभ सेहो । • गोखाूलीिासर् समय मैछिलीमे छकि छवकास र्छह भेल। 2.साछहत्य
 15. महाकछव छवद्यािछत
 16. मल्लकाछलर् राजा:- जगज्योछतमूल्ल
 17. •पथहल िब्दकोि: थिदेिी िाषा िैज्ञाथनक डा.जजा थग्रयसनद्वारा सन् १८८२ मे प्रकाथित। मैथिली िाषी थिद्वान "थदनबन्धु झा" द्वारा पथहल िब्दकोष थनमााण । थिथिध:- आधुथनक कालमे सेहो थिथिन्न थिद्वानद्वारा व्याकरण थलखल गेल अथि । • 3.िब्दकोष
 18. डा. जजू अब्राहम छिअसूर्
 19. ४.व्याकरण a.िछहल:- "छमछिला भाषा छवद्योतर्" िं. छर्र्बन्धु झा द्वारा सर्् १९४६ मे छलखल गेल। b.छवछवध:- ताछहसँ िछहर्े अंिेजी छवद्वार् क े लोग,जजू छियसर् व्याकरण तैआर क े र्े िलाह।
 20. 1.पुिी बोली 2..पथिमी बोली 3.उक्तरीय बोली 4.दथक्षणी बोली 5.क े स्तन्द्रय बोली ५.मैछिली बोली छकछसमसभ:-
 21. 2.पथिमी बोली 1.पूिी बोली 3.उक्तरीय बोली 4.दथक्षणी बोली 5.क े स्तन्द्रय /मध्य ५.मैछिली बोली छकछसमसभ:-
 22. ५.िाँच तरहक मैछिली बोली एम्हर आथब कऽ एकरा अथिका नाम देल गेलैए। बोलीक नाम बाजल जाएबला क्षेत्र 1.िुवी बोली : भागलिुर , िुछणूया,कछिहार, अरररया, िुवी सन्थाल, मोरङ्ग
 23. nepal- mithila India- mithila
 24. हालथहमे एकरा बस्तिका नाम देल गेलैए। ५.िाँच तरहक मैछिली बोली बोलीक र्ाम बाजल जाएबला िेत्र 2.िच्छिमी बोली: हाछजिुरसँ रौतहि धरर
 25. • एछहमे आबैत अछि।एछहमे र्ेिालीक प्रभाव। ५.िाँच तरहक मैछिली बोली बोलीक र्ाम बाजल जाएबला िेत्र 3.उिरी बोली कमलासँ उिर, चुररया िहाडक िारु र्र्ुबार
 26. Nepal- mithila area
 27. ५.िाँच तरहक मैछिली बोली बोलीक र्ाम बाजल जाएबला िेत्र 4. र्छिणी बोली हाछजिुरसँ मुङ्ग े र धरर(गंगाक कात) एथहमे मगहीक े प्रिाि।
 28. South mithila(india)
 29. ५.िाँच तरहक मैछिली बोली बोलीक र्ाम बाजल जाएबला िेत्र 5.क े न्द्रीय बोली छमछिलाक बीच भाग ई बोली मैथिलीक े मानक आ साथहस्तत्यक रुप िी। एथहमे दोसर िाषाक प्रिाि नथह होइत िलैक मुदा आइ कास्ति नेपाली आ थहन्दीक े आक्रमण िुरु हेबऽ लागल अथि।
 30. "मैथिली प्रथिक्षण " अथियान १. थमथिला थित्रकला कला- संस्क ृ थत खण्ड
 31. िाग-1 (ख) कला- संस्क ृ थत खण्ड अथिव्यस्तक्त जखन थित्रद्वारा व्यक्त कएल गेल होइ ,सेहए अथि थित्रकला। १. थमथिला थित्रकला
 32. इथतहास • िैथदक कालएसाँ िुरु िेल सएह रामायण, पुराण सथहतक े ग्रन्थमे ििाा, • ई थमथिलाक मथहला बनबै िथिन। िाग-1 (ख) कला- संस्क ृ थत खण्ड १. थमथिला थित्रकला
 33. थित्ता थित्र
 34. अररपन थित्र
 35. आधुथनक थित्र छवछवध
 36. थमथिला थित्र कला िाग समाप्त
 37. मैथिली प्रथिक्षण अथियान कला- संस्क ृ थत खण्ड २. लोकथगत
 38. A.परम्परागत िासमे जन्म साँ मरण धरर गाबैए बला गीतक े लोकगीत कहल जाइत अथि। B.इ परम्परा बड प्रािीन अथि । C. मैथिली िाषा क े "गीत संगीतक े िाषा"कहै िथि नेपालक राष्टकथि माधि प्रसाद थिथमरे। २. लोकथगत
 39. २. लोकथगत
 40. २. लोकथगत
 41. कला- संस्क ृ थत खण्ड 3. लोकगािा
 42. राजा सलहेि(गािा)
 43. ४. थमथिलाक पाबथनसि:- मैथिली प्रथिक्षण अथियान कला- संस्क ृ थत खण्ड नाम कहु ?
 44. समािार देखु
 45. 6. थनष्कषा a ितामान अिस्िा :- • मैछिलीक साछहत्य -कला संस्क ृ छत अिर्ेमे समृद्ध अछि। मुर्ा एकरा सरकारद्वारा संरिण र्छह र्ेल गेल िै । • तें एकरािर सरकारी आ गैर सरकारी र्ुर्ु ििसँ बहुतो प्रहार होइत आएल िै ।जेर्ा िुवी , िच्छिमी ,उिरी मैछिली बोलीक े र्ोसर भाषाक े मान्यता र्ेर्ाइ । काम- काज आ छििामे मात्रे र्ेिालीएिा क े प्रयोग करऽ बाध्य करर र्ेर्ाइ, कार्ुर् तिा छििामे मैछिलीक े स्िार् र्छह र्ेर्ाइ आ प्रचार-प्रसारक े माध्यममे र्ेिाली अिर्ेर्ाइ । कतेक राजर्ीछतक िािीसभ सेहो सम्पकीय भाषा र्ाममे मैछिली भाषा बाजैवला िेत्रक े छहन्दीिट्टी बर्ेबामे लागल अछि ।
 46. • b.भ्रम:- मैथिलीक े ब्राह्मणक े िाषा आ हमर त ठें ठी िाषा िीयै । • मैथिली बाजले नथह होइए। • एहने गलत प्रिार आ भ्रमक े कारणे थदन प्रथत थदन मैथिलीपर आन िाषाक आक्रमण बढैत गेल अथि। एहन अिस्िा रहल तऽ एक थदन लोप हेबाक अिस्िा आथब सक ै ए। • • c.सही जानकारीक े अिाि:- एथह कारण युिासि अपन मातृिाषा मैथिलीक ें कात करैत नेपाली थहन्दी मे हराए लागल िैक।अपन गौरि थबसैर रहल िै क आ दोसरक े देल पथहिानक े अपन मानऽ लागल अथि। 6. थनष्कषा
 47. • • d.थजम्मेिारी :- • अपन गौरिक जथड मजगुत करबाक थजम्मेिारी युिेिगा पर अथि। • थमथिलामे जन्म िेल प्रत्येक लोक मैथिल अथि आ ओ जे बाजै िथि सएह िी मैथिली । • एथह िाषाक े थिक्षा,प्रिासन,कामकाज सिथकिुमे नीक स्िान िेटबाक िाही। जाथहसाँ अपन माएक मीठगर बोली हमर मैथिली कथहयो नथह पाि ू होइक। • • e.अस्तिममे :- थिश्वक े मीठगर िाषा,सि थमथिलािासीक े मातृिाषा मैथिली ,फ े र अपन गौरिमय स्िान पाथब सक ै त अथि । एथहसाँ आम लोकक े फाएदा होएत। 6. छर्ष्कषू
Anúncio